Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

222. Frigivelse af anlægsbevilling til flytning af Kulturfabrikken

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til flytning af Kulturfabrikken

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med flytning og reetablering af Kulturfabrikken anmodes der om anlægsudgiftsbevilling på 2,040 mio. kr. vedrørende overtagelse af nyt lejemål pr. august 2018.

 

Anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035099 02. Heraf anmodes der om fremrykning af 0,750 mio. kr. fra 2019 til 2018 til godkendte udgifter i 2018 forbindelse med flytningen.

 

Sagsfremstilling

Kulturfabrikken har de seneste 4 år haft til huse i gamle nedlagte fabriksbygninger på Mørupvej 1-5. Foreningen blev etableret med afsæt i 3 aktiviteter/ foreninger hhv. Herning Skateforening, Parkour Herning og Herning Klatreklub med det formål at sætte Herning på street kulturens landkort, skabe et urbant idrætsmiljø for de mange medlemmer og brugere og afholde konkurrencer inden for street kulturens mange stilarter såsom skateboard, klatring, street basket, parkour, breakdancing, bicycle trail mm.

 

Kulturfabrikken blev etableret i 2013 med 55 medlemmer og tæller i dag over 500 medlemmer. Foreningen er åben for alle, som har lyst til at være med og bygger på et fælles afsæt om at styrke det sociale miljø på tværs af alder, aktivitet og niveau og give mulighed for løbende at udvikle og integrere andre nye aktiviteter. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling, pt. 1.000 kr., dog 600 kr. for unge under 18 år. Kulturfabrikken har ud over de daglige medlemmer også godt besøg af en række dagsgæster, skoler og institutioner mv.

 

Lejemålet er pt. indrettet med følgende aktivitetsgrene mv. fordelt på ca. 4.500 m2:

 

  • 1300 m2 skating
  • 700 m2 klatring
  • 800 m2 parkour
  • 300 m2 callisthenics
  • 400 m2 MMA
  • 500 m2 cafe
  • 500 m2 diverse

 

Lejemålet er tidsbegrænset, og Kulturfabrikken er opsagt til fraflytning af lokaler på Mørupvej pr. 30. juni 2019.

 

Nyt lejemål på Godsbanevej 5 

Jf. budgetforlig for 2018-2021 er der i budget 2019 afsat 2,040 mio. kr. i 2019-prisniveau til flytning og reetablering af Kulturfabrikken ifm. indgåelse af nyt lejemål på Godsbanevej 5 i Herning.

 

Kulturfabrikken kan overtage lejemålet allerede pr. august 2018, hvorfor en del af afsat anlægsbevilling ønskes fremrykket og frigivet i 2018 til klargøring af forhold som ikke er afhængig af lokalplan og byggetilladelse (fx. projektplan, planlægning, projektering og etablering af ramper/ træningsfaciliteter, ændring/ flytning af lys og udskiftning af lyskilde til LED mm.). Alt istandsættelse af lokalerne påhviler lejer og kan først påbegyndes, når ny lokalplan er godkendt forventeligt ultimo 2018 og forud for indgåelse af ny lejekontrakt pr. 1. januar 2019 (ikrafttrædelsestidspunkt), dvs. så snart ny lokalplan er vedtaget og byggetilladelse er på plads.

 

Der er ifm. indgåelse af nyt lejemål afsat et supplerende årligt driftstilskud på 400.000 kr. fra 1. januar 2019 og frem. Kulturfabrikken afholder selv evt. driftsudgifter vedr. Godsbanevej i 2018.

 

Ifm. indgåelse af nyt lejemål bygges der videre på Kulturfabrikkens positive udvikling og visionen om at styrke udviklingen af et unikt urbant idrætscenter i samarbejde og synergi med nye aktører, herunder øvrige foreninger, e-sport, kultur- og uddannelsesinstitutioner m.fl.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,040 mio. kr. fordelt med rådighedsbeløb på henholdsvis 0,750 mio. kr. i 2018 og 1,290 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 035099 02.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.