Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

221. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-46-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 19. juni 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 33.E2.4 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk og kommuneplantillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. juni til den 2. august 2018 mens kommuneplantillægget har været i høring fra den 21. juni til den 16. august 2018. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

 Forslag til lokalplan nr. 33.E2.4 indstilles hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Birk. Syd for Industrivej Syd, øst for Birk Centerpark og vest for Fastrupvej.

 

Det er lokalplanens formål at muliggøre ny bebyggelse i forlængelse af det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 2-4, detailhandel for særlig pladskrævende varer og udvalgsvarer. Formålet med lokalplanen er ligeledes at aflyse den lokalplanlægning, som er gældende for området i dag, men som ikke længere har tidssvarende bestemmelser.

  

I forbindelse med den foreløbige vedtagelse blev der udarbejdet en landskabsarkitektonisk vurdering af lokalplanens indvirkning på Birk Masterplan. Forud for den foreløbige vedtagelse har Kunst- og Arkitekturudvalget behandlet sagen. Dette har medført tilføjelsen af en påbudt facadebyggelinje mod landskabskorridoren syd for området, for den vestligste del af lokalplanområdet.

 

 

Lokalplanområdet

 

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 21. juni 2018 til den 2. august 2018, der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Efter dialog med Miljøstyrelsen bliver der tilføjet i redegørelsen, at der kan gives dispensation til byggeri inden for skovbyggelinjen på baggrund af § 17, stk. 3 i Naturbeskyttelsesloven med henvisning til, at der er eksisterende bebyggelse mindre en 300 meter fra skoven.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan for erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 33.E2.4 er endeligt vedtaget.