Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

220. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde syd for Silkeborgvej i Birk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 44 for erhvervsområde syd for Silkeborgvej i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

På byrådsmødet den 19. juni 2018 blev lokalplan nr. 33.E2.4 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk og kommuneplantillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2018 foreløbigt vedtaget. Kommuneplantillægget har været i offentligt høring fra den 21. juni til den 16. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet en enkelt bemærkning til kommuneplantillægget. Denne bemærkning behandles i sagsfremstillingen.

 

Tillæg nr. 44 indstilles hermed til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Da lokalplan nr. 33.E2.4 for et erhvervsområde ved Industrivej Syd i Birk, der blandt andet skal muliggøre udvidelse af eksisterende virksomhed, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 44.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Forslag til lokalplan nr. 33.E2.4 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

Lokalplanområdet strækker sig primært over et område, som i dag er udlagt til erhverv, henholdsvis rammeområde 33.E2 og rammeområde 33.E6. En mindre del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde 33.OF1, område til offentlige formål ved Birk Centerpark. For at muliggøre udvidelsen af eksisterende virksomhed ændres afgrænsningen af rammeområde 33.E2 for erhvervsområde syd for Hovedvej 15 (Silkeborgvej) for den del af lokalplanområdet, som i dag ligger inden for rammeområde 33.OF1.

 

Offentlig høring:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 har været i offentlig høring fra den 21. juni til 16. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Bemærkningen er indsendt af Miljøstyrelsen og er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsen påpeger, at kommuneplanrammen er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

I de gældende kommuneplanrammer fremgår det, at der fremadrettet kun må etableres mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Derfor vil Miljøstyrelsen gerne have Herning Kommune til at svare på, om der vil være virksomheder og anlæg, som udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Alternativt ønsker Miljøstyrelsen, at det tydeliggøres, at der ikke fremadrettet skal kunne etableres grundvandstruende virksomheder og anlæg i de respektive rammeområder.

 

For at imødekomme Miljøstyrelsens bemærkning ændres formuleringen om grundvandstruende virksomheder i kommuneplanrammen til:
Etablering af nye funktioner i området må ikke være af grundvandstruende karakter. Der må derfor ikke fremadrettet etableres grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Ændringen anses som en redaktionel ændring.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Miljøstyrelsens bemærkning tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2017-2028