Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

219. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anine Holmgaard Kamp

Sagsresume

Byrådet vedtog i 2003 en lokalplan for karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade til centerformål, herunder dog ikke restauration. Lokalplanens formål var bl.a. at muliggøre etablering af et butikscenter, parkeringsanlæg og arkadebebyggelse i karréens midte.

Siden udarbejdelsen af den gældende lokalplan for området, er der ud over parkeringskælder under Dalgashus etableret parkeringshus på det sydvestlige hjørne af Jyllandsgade og Dalgasgade, som dækker det planlagte etageareal til parkering i området. Arkadebebyggelsen er aldrig realiseret, og passagen har i forbindelse med renovering af gågaden fået ny granitbelægning og ønskes følgeligt bevaret som uderum.

Dalgashus rummer i dag en del tomme erhvervslokaler, og der har tidligere været forespørgsel på anvendelse til restauration, som der typisk gives mulighed for i centerområder.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 11.C3.6 for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 11.C3.6 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Herning Bymidte, som en del af karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade. Lokalplanområdet afgrænses af den omkringliggende karrébebyggelse samt vej- og parkeringsareal.

 

Lokalplanens område udgøres af matr. nr. 1412a og 1412b Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er ca. 7460 m2.

 

Området benyttes i dag til parkering på terræn og parkeringskælder, passage til gågaden samt Dalgashus med parkeringskælder, butiks- og erhvervslokaler og boliger.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til centerformål, herunder at give mulighed for etablering af restauration. Derudover skal lokalplanen fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, så der kun kan etableres centerbebyggelse og parkeringskælder i den østlige del af lokalplanområdet.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er overordnet set disponeret med bebyggelse i den østlige del, som ligger midt i karréen, og passage for gående/ cyklende i den nordlige del, der forbinder området med gågaden. I den øvrige del af lokalplanområdet er der mulighed for parkering på terræn og i parkeringskælder, eller etablering af fri- og opholdsarealer. 

 

Lokalplanen giver mulighed for centerbebyggelse i op til 4 etager plus en penthouseetage med en maksimal bygningshøjde på 21 meter samt parkeringskælder i maksimalt 4 etager. Der må maksimalt etableres 9800 m2 etageareal til butikker, kontorer, liberale erhverv, servicevirksomheder, restauration og boliger samt 18.000 m2 etageareal til parkeringskælder.

 

Vejadgangen til karréen er reguleret i den gældende lokalplan og skal ske via Dalgasgade, Dalgaspassagen og Bryggergade. Lokalplanområdet må kun vejbetjenes via Dalgas Plads som vist på lokalplankortet.

 

Der stilles krav om etablering af parkeringspladser i forhold til antallet af boliger samt erhvervs- og butiksetagearealet. Parkering skal etableres på egen grund. Der kan kun ved restauration indbetales til Herning Kommunes parkeringsfond for parkeringspladser, som ikke kan etableres på egen grund.

 

Der skal etableres udendørsopholdsareal svarende til minimum 10% af boligetagearealet.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 11.C3 og lokalplan 11.C3.3.

 

Kommuneplanramme 11.C3

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan 11.C3.3

Området er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 11.C3.3, som blev vedtaget i 2003 for karréen Bredgade, Bryggergade, Dalgasgade og Jyllandsgade i Herning. Lokalplan 11.C3.3 giver ikke mulighed for restauration. Lokalplanen giver mulighed for etablering af parkeringsanlæg i hele lokalplanområdet og arkadebebyggelse i den nordlige del, hvorfor nærværende lokalplanforslag 11.C3.6 er udarbejdet. Lokalplan 11.C3.3 aflyses for den del, som er omfattet lokalplan 11.C3.6 ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 11.C3.6 for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C3.6 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Lokalplanforslag 11.C3.6