Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

218. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv ved Knudsvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhverv ved Knudsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning for at muliggøre ny anvendelse i lokalplanområdet. Forslaget skal give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-3 samtidig med, at der tages hensyn til omkringliggende naboer og forebygges eventuelle miljøkonflikter.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til blandt andet anvendelse og bebyggelsesprocent, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Herning, umiddelbart nord for Herning Motorvejens vestligste tilkørsel til Herning Midtby og omfatter matrikel nr. 1k og 1ad Holtbjerg, Herning Jorder.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af boligområdet Holtbjerg, mod vest af et erhvervsområde og mod øst af et grønt område og har et samlet areal på 4057 m2.

 

Lokalplanens formål

 

Knudsvej 6-8 har tidligere været anvendt til batteriladestation for elbiler, mens Knudsvej 10-12 har været anvendt henholdsvis til daginstitution og som lokaler for Herning Billedskole og Husflidsforeningen. Ejendommene er nu blevet solgt af Herning Kommune, og der er i den forbindelse udarbejdet ny lokalplan samt kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen til erhverv.

 

 

Lokalplanområdets anvendelse

 

Lokalplanområdet må anvendes til erhverv herunder liberalt erhverv, kontor og mindre håndværksprægede virksomheder, som kan indpasses i miljøklasse 1-3, dog kun miljøklasse 1-2 i den østlige del af lokalplanområdet af hensyn til nærheden til boliger.

 

Lokalplanområdet er beliggende inden for vejbyggelinjen fra Herningmotorvejen. Ved ændring af bygningers omfang og anvendelse skal der søges dispensation til vejbyggelinjen hos Vejdirektoratet.

Vejbyggelinjen fra Herningmotorvejen er 61 meter fra vejmidten.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes ved de eksisterende vejadgange fra Knudsvej, og der stilles krav om 1 p-plads pr 50m2 etageareal til erhverv.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 12.E11.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Lokalplanforslag 12.E11.1