Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

217. Foreløbig vedtagelse for kommuneplantillæg nr. 51 for erhvervsområde nord for Dronningens Boulevard i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse for kommuneplantillæg nr. 51 for erhvervsområde nord for Dronningens Boulevard i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 vedrører en ramme til erhvervsformål ved Rute 15 i Herning og en rekreativ ramme syd for Holtbjerg i Herning.

Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning.

 

Sagsfremstilling

Da lokalplan nr. 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning, der blandt andet muliggør etablering af virksomhed i eksisterende bebyggelse, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 51.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Forslag til lokalplan nr. 12.E11.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Med kommuneplantillægget udvides rammeområde 12.E11 for erhvervsområde nord for rute 15, så det inkluderer hele det område, som er omfattet af lokalplan 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning. Det betyder, at en del af rammeområde 12.R7 for rekreativt område syd for Holtbjerg overgår til rammeområde 12.E11 for erhvervsområde nord for rute 15.

 

Udvidelsen sker for at give mulighed for at etablere virksomheder i eksisterende bebyggelse langs Herningmotorvejen.

Samtidig udvides virksomhedsklasserne, så der fremover også gives mulighed for at etablere erhverv i miljøklasse 1-3, og der indskrives i planforslagets rammebestemmelser, at der ikke fremadrettet kan etableres grundvandstruende virksomheder i området.

 

Kommuneplanrammernes øvrige bestemmelser forbliver uændret.

 

Ny afgrænsning af rammeområderne 12.E11 og 12.R7

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Kommuneplan-tillæg 51