Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

216. Budget 2019 - 2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark  

Budget 2019 - 2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 fremsendes til 2. behandling. 

 

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 26. september 2017 kl. 12.00.

 

Ved fristens udløb er der indkommet ændringsforslag fra:

 1. Forligsparterne, som består af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Enhedslisten. 
 2. Løsgængerne Lone Nielsen og Anne Marie Christensen.

 

Udover ændringsforslagene er der vedlagt bilag med administrative tekniske tilretninger og politisk godkendte bevillinger. 

 

Høringsperioden er fastsat i budgetproceduren og løb fra den 30. august -19. september. Udover svar fra de høringsberettigede (ældre- og handicapråd samt bestyrelser i skoler og daginstitutioner for børn) har andre parter indsendt høringssvar til budgettet. Alle modtagne høringssvar er sendt til Byrådet pr. mail den 19. september 2018. Her i sagen er vedlagt høringssvar fra de høringsberettigede.  

Økonomi

Ændringsforslag fra forligspartierne:

 

 

Ændringsforslag fra løsgængerne:

   

Såfremt det foreliggende ændringsforslag godkendes, vil årsbudget for 2019 være godkendt med følgende:

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9% (uændret),
 • Der er enighed om, at udskrivningsgrundlaget i 2019 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der er fastsat til at udgøre 14.143.546 tkr.
 • Grundskyldspromillen for produktionsjord indstilles godkendt til 5,73 og 20,53 for øvrige ejendomme (uændret).
 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien (uændret),
 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99% (uændret).

 

Det indstilles samtidig, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde politiske beslutninger med bevillingsændringer siden 1. behandlingen, og at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag, herunder tilretning af prisfremskrivninger, som godkendes ved 2. behandling af budgettet. Derudover foretages den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forligspartiernes ændringsforslag vedtages som fremsendt,

 

at de teknisk administrative og politiske korrektioner til budget 2019-2022, jf. bilag indstilles til godkendelse,

 

at de til budgettet tilhørende takstoversigter godkendes, jf. bilag.

 

at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende skatteindtægterne,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde politiske beslutninger med bevillingsændringer siden 1. behandlingen, og at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en naturlig følge af det ændringsforslag, herunder tilretning af prisfremskrivninger, som godkendes ved 2. behandling af budgettet. Derudover foretages den nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

 

at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2019:
 • serviceområde 09 Trafik - sted nr. 222084 - pulje til projekter (papirpenge) med 0,306 mio. kr.
 • serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler - sted nr. 301080 - pulje til projekter (papirpenge) med 0,306 mio. kr.
 • serviceområde 18 Sundhed og Ældre - sted nr. 527098 - pulje til projekter (papirpenge) med 0,306 mio. kr.
 • serviceområde 15 Kultur - sted nr. 035093- Fremtiden MCH med 1,883 mio. kr.
 • at bevillingerne/udgifterne finansieres af det på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb. 
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (udenfor parti) og Anne Marie Christensen (udenfor parti) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Der fremrykkes cykelstiprojekter for 3,248 mio. kr. fra 2019 til 2018, og gives i den forbindelse bevilling med rådighedsbeløb i 2018 med i alt 3,248 mio. kr. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Bilag

 • Ændringsforslag fra Forligspartierne
 • Ændringsforslag fra løsgængere
 • Budgetforligstekst
 • Høringssvar
 • Tekniske korrektioner - 2019-2022
 • Takster samlet