Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 9. oktober 2012
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

287. Lejeaftale for lokale på Ringkøbing Sygehus til brug for Center for Kommunikation

Sagsnr.: 82.03.00-Ø54-2-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Lejeaftale for lokale på Ringkøbing Sygehus til brug for Center for Kommunikation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Kommunikation ønsker at indgå lejeaftale med Region Midtjylland, i forbindelse med benyttelse af lokale på Ringkøbing Sygehus.

 

Sagsfremstilling

Center for Kommunikation (CFK), har i en længere periode haft råderet over et lokale på sygehuset i Ringkøbing. Det er en gammel, mundtlig aftale indgået i Ringkøbing Amts tid, og lokalet er møbleret med egne møbler.
Lokalet benyttes af flere medarbejdere fra CFK, når de er i Ringkøbing.
 
CFK blev før sommerferien kontaktet af Region Midtjylland omkring den fortsatte anvendelse af lokalet.Hvis der fortsat ønskes råderet, ønsker regionen huslejebetaling herfor. CFK har derfor anmodet om et skriftligt udspil fra regionen, hvilket man har modtaget.

 

CFK vil gerne indgå aftale med regionen, da der er behov for lokalet i Ringkøbing, bl.a. til tilknyttet talepædagog, som ugentligt har undervisning der.

Det bemærkes i denne forbindelse, at CFK også har lejekontrakt i Regionshuset i Holstebro. Det er vigtigt, at de respektive borgere har mulighed for at få undervisning decentralt.

 

Deponering og driftsøkonomi:

Jf. lånebekendtgørelsen skal Herning Kommune deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. Værdien er opgjort til 69.000 kr. på baggrund af den offentlige vurdering. Finansiering af deponeringen sker ved nedskrivning af budgettet på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 532-04-318-50 i 2012.

 

 

Den årlige lejeudgift inkl. forbrug mv. er i størrelsesordenen 10.000 - 15.000 kr. CFK kan afholde udgifter til driften inden for budgetrammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at lejekontrakten med Region Midtjyland godkendes,

 

at der deponeres 69.000 kr. Finansieringen sker ved nedskrivning af budgettet i 2012 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, kontonr. 532-04-318-50.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget henstiller, at aftale om praksis for deponering genovervejes.Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Lejekontrakt udkast 150812