Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

184. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 • Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2021.pdf
 • Orientering om regulering af beløb i partistøtteloven og partiregnskabsloven i 2021.pdf
 • KL sætter fokus på sexisme i kommunalbestyrelser.pdf
 

185. Budget 2021-2024 - 2. behandling

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Budget 2021-2024 - 2. behandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budget 2021 samt overslagsår 2022-2024 fremsendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2021 samt overslagsår 2022-2024 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 23. september 2020, kl. 12.00.


Der var ved fristens udløb indkommet ændringsforslag fra:

 • Forligsparterne, som består af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne samt de to løsgængere Peter Villadsen og Jørn Vedel Eriksen
 • Borgerlisten


Begge ændringsforslag er vedlagt sagen som bilag (tekst samt økonomiske oversigter).


Ud over ændringsforslagene foreligger følgende administrative tekniske tilretninger, der indstilles foretaget i forbindelse med 2. behandlingen:


Ændret indtægtsskøn som følge af opdatering af KL´s skatte- og tilskudsmodel

KL har den 18. september 2020 opdateret skatte- og tilskudsmodellen med regeringens skøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag på baggrund af Økonomisk Redegørelse publiceret den 31. august (ØR august). Opdateringen omfatter ligeledes nye skøn for udviklingen i indtægter fra selskabsskat og tilpasning, således at kommunerne nu kan tage udgangspunkt i tilgængelige 2019-skattedata opgjort efter selvangivelsesfristen den 1. september.


Der er på baggrund af ovenstående foretaget en ny kørsel af indtægtssiden for Herning Kommune i budget 2021-2024 i skatte- og tilskudsmodellen, som viser merindtægter i 2022-2024 jfr. nedenstående tabel. Indtægten i 2021 (statsgaranti) er uændret i forhold til tidligere.


Demografiregulering - folkeskoler og SFO

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. april 2020, pkt. 135 at foretage demografiregulering i budget 2021-2024 efter de hidtidige beregningsmodeller. På baggrund af elevtal pr. 5. september 2020 er således beregnet demografiregulering for 2021-2024 vedrørende folkeskoler og SFO, som fremgår af tabellen nedenfor.


I tabellen indgår samtidig de beløb, der skal korrigeres med henblik på nulstilling af demografipuljen på Serviceområde 20 Administration.Ovenstående korrektioner samt de samlede demografireguleringer i budget 2021-2024 for henholdsvis dagtilbud, skole og SFO samt ældreområdet er nærmere beskrevet i bilag vedlagt sagen.


Ændret konteringspraksis vedrørende STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)
Det er konstateret, at Herning Kommunes udgifter til STU i henhold til konteringsvejledningen fremover skal konteres anderledes end det har været tilfældet hidtil. Ændringen medfører et behov for at omplacere et budgetbeløb på 18,005 mio. kr. i 2021-2024 (permanent) fra overførselsudgifter til servicedriftsudgifter på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Flytningen kan ske uden at den udmeldte servicedriftsramme for budget 2021 i henhold til Økonomiaftalen overskrides.


Herning+ - flytning mellem serviceområder

I resultatopgørelsen til 1. behandlingen var en korrektion på 2,250 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 vedrørende Herning + fejlagtigt placeret på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme under Byplanudvalget. Den korrekte placering er Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme under Teknik og Miljøudvalget, hvorfor beløbet flyttes.


Afbalancering af art 9

Art 9 bruges i Herning Kommune blandt andet til de lovpligtige interne omkonteringer af administrative udgifter til institutioner under det sociale område, der er takstfinansieret. Alle budgetposter vedrørende art 9 skal samlet set give 0. Der er som følge af tilpasninger af budgetposterne konstateret en ubalance på -0,071 mio. kr. i 2021-2024, som udlignes i forbindelse med 2. behandlingen


Indefrysning af feriepengeforpligtelse - budgetteknisk rettelse

Der er endnu ikke taget politisk stilling til budgetmæssigt håndtering af indefrysning af feriepengeforpligtelsen i forbindelse med den nye ferielov.

Imidlertid er der fra 2021 en ændring i den autoriserede kontoplan, hvor indefrosne feriepengebeløb skal konteres på en ny funktion, som ligger uden for servicedriftsrammen. Af hensyn til et retvisende budget for servicedriftsudgifter foretages derfor en teknisk korrektion i henholdsvis 2021, 2022, 2023 og 2024, hvor der omplaceres 4 mio. kr. årligt svarende til den faktisk skønnede minimumsindbetaling for indefrosne feriepenge fra en servicedriftskonto til en konto under den nye funktion uden for servicedriftsrammen. Begge dele sker indenfor Serviceområde 20 Administration.

Korrektion på investeringsoversigten (anlægsbudgettet)

I investeringsoversigten til 1. behandling indgik et beløb på 0,255 mio. kr. i 2024 til Riverfisher under Teknik og Miljøudvalget. Beløbet skal udgå, da finansiering fra 2023 og frem blev afsat på driftsbudgettet under Serviceområde 04 Grønne Områder i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.


De samlede tekniske korrektioner jfr. ovenfor beskrevet fremgår af tabellen nedenfor:

Høring

Der er foretaget høring af budgetforslaget for 2021-2024 i henhold til budgetproceduren med en høringsperiode fra den 26. august 2020 til den 16. september 2020. De indkomne høringssvar er blevet fremsendt til Byrådet efter høringsfristens udløb og er samtidig vedlagt sagen som bilag.


Frigivelse af puljer til projekter (papirpenge) i budget 2021

De afsatte puljer til projekter (papirpenge) på henholdsvis Serviceområde 09 Trafik, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre ser søges frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 jfr. vanlig praksis.

Takster

De endelige takster for budget 2021 kan først beregnes efter vedtagelsen af budgettet inkl. ændringsforslag og vil derfor blive forelagt til godkendelse på et senere Byrådsmøde.


Generelle forudsætninger for budgettet

Såfremt det foreliggende ændringsforslag fra forligsparterne godkendes, vil årsbudget 2021 være godkendt med følgende:

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9% (uændret)
 • Udskrivningsgrundlaget i 2021 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Grundskyldspromillen for produktionsjord vil være fastsat til 5,73 og 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)
 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien (uændret)
 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99% (uændret)


Det indstilles i forbindelse med sagen, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser siden 1. behandlingen. Herudover at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en følge af eventuelle ændringsforslag, der besluttes indarbejdet i budgettet, tilretning af pris- og lønfremskrivninger samt den i øvrigt nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forligsparternes ændringsforslag vedtages som fremsendt,


at de teknisk administrative korrektioner til budget 2021-2024 jfr. sagsfremstillingen indstilles til godkendelse,


at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende skatteindtægterne,


at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser siden 1. behandlingen. Herudover at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en følge af eventuelle ændringsforslag, der besluttes indarbejdet i budgettet, tilretning af pris- og lønfremskrivninger samt den i øvrigt nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.


at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2021:
 • Pulje til projekter (papirpenge), Serviceområde 09 Trafik, sted nr 222084 03-04 (316.000 kr.)
 • Pulje til projekter (papirpenge), Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr 301080 (316.000 kr.)
 • Pulje til projekter (papirpenge), Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, sted nr 527098 (316.000 kr.)
 • at bevillingerne/udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.


Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet Borgerlisten ønsker eget ændringsforslag vedtaget.

Bilag

 • Forligsparternes ændringsforslag (budgetforlig), 2021-2022
 • Ændringsforslag - forligsparterne
 • Ændringsforslag - forligsparterne - opsummeret
 • Borgerlistens ændringsforslag - 2021
 • Ændringsforslag - borgerlisten
 • Ændringsforslag - borgerlisten - opsummeret
 • Notat vedr. demografiregulering budget 2021
 • Høringssvar budget 2021
 

186. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.112 for boligområde ved Tingvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.112 for boligområde ved Tingvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

xSagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 112 til kommuneplanen for boligområde ved Tingvej i Herning.

Forud for at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen er der udarbejdet en udviklingsplan for Tingvejområdet, som blev godkendt på Byplanudvalgets møde den 9. marts 2020, Udviklingsplanen danner grundlag for den efterfølgende detailplanlægning. Kommuneplantillæg nr. 112 sikrer, at lokalplanlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 112 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 12.B27.1 for boligområde ved Tingvej i Herning, som er første lokalplan i realisering af udviklingsplanen for omdannelse af Tingvejsområdet. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af et boligområde ved Tingvej. Da lokalplanområdet er reguleret af eksisterende kommuneplanramme 12.E2 - Erhvervsområde ved Viborgvej/Sjællandsgade, er lokalplanens intentioner ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan.


Derfor udlægger kommuneplantillæg nr. 112 en ny kommuneplanramme 12.B27 - Boligområde ved Tingvej i Herning, hvilket ændrer den geografiske afgrænsning af eksisterende kommuneplanramme 12.E2.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 112 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 112 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Tingvej i Herning foreløbigt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 112 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • KPT112_boligområde ved Tingvej
 

187. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for et boligområde ved Tingvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for et boligområde ved Tingvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: - Louise Porsgaard Olsen

Sagsresume

På byplanudvalgets møde den 9. marts 2020, pkt. 17, blev udkast til udviklingsplanen for omdannelse af Tingvejsområdet godkendt som grundlag for den fremtidige detailplanlægning i området. I den forbindelse udarbejdes nærværende forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for boligområde ved Tingvej i Herning, som udgør udviklingsplanens delområde I.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for boligområde ved Tingvej foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.B27.1 har til formål at følge de retningslinjer som udviklingsplanen for omdannelse af Tingvejsområdet sætter for området og er dermed første lokalplan i realiseringen af udviklingsplanen. Lokalplanen udgør udviklingsplanens delområde I og muliggør områdets anvendelse til boligformål med tæt-lav bebyggelse, primært med lodrette lejlighedsskel.


Ved udformning af lokalplanområdet genanvendes den eksisterende matrikelstruktur, så lokalplanområdet omfatter de eksisterende 9 matrikler 1abf, 1abe, 1abd, 1abc, 1aba, 1aaø, 1acx, 1aal, 1aak, samt del af matr.nr. 7000d samt 7000ø Herningsholm, Herning Jorder, med et samlet areal på 8.390 m2. Mod vest afgrænses området direkte af Tingvej og mod øst af resten af omdannelsesområdet ’’Tingvejsområdet’’. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Herningsholm Erhvervsgymnasium.


Derudover foreslås området disponeret med 9 byggefelter, med hver op til 3 delbyggefelter, placeret asymmetrisk langs Tingvej, som skal sikre, at området bliver varieret, tilgængeligt og luftigt, med grønne fælles arealer. Boligområdet forventes at skulle omfatte ca. 55 boliger på 2-3 etager, med en gennemsnittelig størrelse på 100 m2 pr. bolig. For at skabe sammenhæng og overgang til parcelhusområdet mod vest, skal bebyggelse som ligger tæt op ad Tingvej opføres i maksimum 2 etagers højde. Tætheden bliver gradvist større og bebyggelse må opføres i 3 etager, des tættere man er på Tingvejsområdets midte.


Lokalplanområdets disponering med byggefelter

Bebyggelserne vil skabe en åben karréstruktur. Herved vil området være karakteriseret af åben karrébebyggelse, vejrum, byrum og grønne kiler, som vil kunne skabe en sammenhængende struktur for området. Karréstrukturen vil kunne give mulighed for at to grundejere kan gå sammen, eller alternativt bygge hver deres del af karrestrukturen.


Udendørs opholdsarealer indenfor lokalplanområdet er alle private eller halvprivate og kan herved etableres som mindre, private haver, eller større, fælles haveanlæg. De udendørs opholdsarealer kan etableres på terræn, på altaner eller som tagterrasser. Derudover vil der være mulighed for at bo i hver sit townhouse og dele en stor fælles have, fælles værkstedsfaciliteter og lignende. Det samlede landskab vil understøtte ideen om, at det nye kvarter skal være et sted, der byder på overraskelser og oplevelser, og hvor der er fokus på fællesskaber.


Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra de eksisterende veje, Tingvej, Valeursvej, Krarupsvej. Da vejene inden for området er velfungerende og har et fint forløb, skal de sammen med de større offentlige byrum, tjene som levende byrum i bydelen og indrettes, så de giver mulighed for lege, ophold og uformelle møder. Der muliggøres etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for boligområde ved Tingvej i Herning til foreløbig vedtagelse.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 12.B27.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • til FV_LP 12.B27.1 boligområde ved Tingvej
 

188. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 vedrørende centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 vedrørende centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede, på mødet den 22. juni 2020, pkt. 130, at foreløbig vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken og Langgade i Feldborg.


Forslag til kommuneplantillægget har været i offentlig høring mellem den 2. juli og 13. august 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser/bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 108 skal sørge for at planlovens krav om, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.


Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme 03.B3 med et areal på ca. 1.215 m2 og ændrer dens geografiske afgrænsning. Derudover tilføjer tillægget bestemmelser omkring parkering og etablering af opholdsareal svarende til minimum 10% af erhvervsetagearealet. Desuden overføres et areal i landzone på ca. 1.700 m2 til byzone.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 108 har været i offentlig høring fra den 2. juli til den 13. august 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler, at forslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 108 vedrørende centerområde ved Vestparken i Feldborg til endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

189. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2020, pkt. 131, at foreløbig vedtage forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken og Langgade i Feldborg.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring mellem den 2. juli og 13. august 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.


Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har en central placering i Feldborg og afgrænses mod syd af Vestparken, og mod øst af Langgade.


Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af et centerområde, herunder dagligvarebutik, vaskehal og tankstander, samt areal til trafikafvikling.


Derudover har lokalplanen til formål at sikre grønne friarealer, bevare eksisterende beplantning, samt skabe en harmonisk overgang til omgivelserne. Det er også formålet med lokalplanen at sikre en god trafikafvikling i området. Lokalplanen har endvidere til formål at overføre en del i lokalplanområdet, der er i landzone, til byzone.


På baggrund af lokalplanområdets nærhed til eksisterende busstoppested ved Langgade, omfatter lokalplanafgrænsningen nævnte busstoppested samt omkringliggende holdeplads. Området omkring busstoppestedet er blevet inddraget i lokalplanafgrænsingen, med henblik på at sikre en god trafikafvikling i området, samt skabe sammenhæng mellem eksisterende busholdeplads og fremtidige opholdsareal ved butikken.


Lokalplanområdet inddeles med tre forskellige delområder som vist på følgende kortudsnit:- Delområde I - butik og tilhørende parkering samt opholdsareal;

- Delområde II - tankstander og vaskehal;

- Delområde III - areal til trafikafvikling.


Lokalplanforslaget skal vejbetjenes fra Vestparken og Langgade. Trafikretningen skal være ensrettet for lastbiler, med indkørsel via Langgade og udkørsel via Vestparken, så der undgås bakkende lastbiler inde på parkeringspladsen. Ensretning gælder ikke personbiler. Der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhverv og 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2.


Offentlig høring:

Lokalplanen har været i offentlig høring mellem den 2. juli og 13. august 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser/bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 03.E4.1 er endeligt vedtaget.

 

190. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 22. juni 2020 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 104 Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk i Vildbjerg.


Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2020 til 13. august 2020, der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelse eller bemærkning til planforslaget.


Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 104 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at give mulighed at der kan opføres boligbebyggelse nord for Østergade i Vildbjerg udarbejdes der et kommuneplantillæg for området, da en del af området ikke er med i den nuværende kommuneplan.


Med kommuneplantillægget ændres der i afgrænsningen af kommuneplanramme 81.B5 og der sker en lille justering i rammeområde 81.B11.


Med kommuneplantillæg nr. 104 fastholdes de bygningsregulerende bestemmelser, det vil sige, at der er mulighed for boliger i op til to etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter.


Kommuneplantillæg nr. 104 ledsages af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.


Oversigtskort

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 104 for Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk i Vildbjerg endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 104 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

191. Endelig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 22. juni 2020 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2020 til 13. august 2020, der er i høringsperioden indkommet én indsigelse til planforslaget.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg endeligt vedtages uden ændringer.


Forvaltningen anbefaler, at der tages beslutning omkring vejnavn.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Vildbjerg nord for hovedindfaldsvejen Østergade. Området er ca. 2,6 ha og giver mulighed for ca. 11 grunde til åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde I giver mulighed for etablering af åben-lav boligbebyggelse. Delområde II omfatter en eksisterende ejendom, hvor boligerne i delområde I udstykkes fra. Delområde II kan ikke udstykkes.


Bebyggelse kan opføres i op til to etager og med en bebyggelsesprocent på 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.


Der er inden for lokalplanområdets delområde I udlagt areal til regnvandsbassin for området.


Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østergade via eksisterende vejadgang.


Der er flere bevaringsværdige diger inden for lokalplanområdet. Digerne er indarbejdet i lokalplanen som grønne elementer og mod nord udgør et dige afgrænsningen mod det åbne land.


Oversigtskort


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2020 til den 13. august 2020, der er i perioden indkommet én indsigelse til lokalplanen.


Indsigelsen kommer fra en nabo på Østergade 55b, som grænser op til lokalplanområdet. Indsiger bemærker at de købte grunden på grund af beliggenheden. Indsiger gør indsigelse mod at der kan bygges i 2 etager og 8,5 meter, da det vil betyde at det vil tage deres udsigt og ikke længere er ugeneret på deres egen grund. De ønsker en lavere bygningshøjde på de fire grunde markeret med gult på kortet.


Forvaltningen bemærker, at lokalplanforslagets bestemmelse om, at der kan bygges i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter, er den generelle bygningshøjde i Bygningsreglementet (§176). Derfor er det også et almindeligt udgangspunkt i boligområder, og hvad man må forvente at skulle acceptere i et bebygget område. Det boligområde, der ligger vest for lokalplanområdet, giver ligeledes mulighed for boliger i op til 8,5 meter. Der er derfor forvaltningens anbefaling, at indsigelsen ikke bør imødekommes.


Vejnavn:

Det anbefales, at lokalplanområdet får et vejnavn og det er undersøgt om gården som området udstykkes fra har et navn. Gården har ikke et navn. Forvaltningen anbefaler, at navnet ligger sig op af de eksisterende vejnavne i området. På nordsiden af Østergade ligger en række boligområder, som alle har adgang fra Østergade. De hedder Rugvænget, Hvedevænget og Havrevænget. Hvis vejnavnet skal lægge sig op ad en af disse vejnavne, kan Majsvænget eller Boghvedvænget forslås. Et anden vejnavn kunne være Østerbyvænget, som knytter sig til Østergade og Østervang tæt på.Oversigtskort vejnavneByplanudvalget har på møde d. 14. september 2020 fastsat vejnavnet til Majsvænget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 81.B5.1 for Boligområde nord for Østergade i Vildbjerg endelig vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 81B5.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • Indsigelse lokalplan 81.B5.1
 

192. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgård

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 22. juni 2020 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 41.B20.1 for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2020 til og med den 13. august og der er ikke kommet indsigelser til planforslagene.


Forvaltningen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr. 103 indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 41.B20.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, i forhold til områdets anvendelse, hvorfor der er udarbejdet
tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028.


Tillægget har til formål at en del af rammeområde 41.C2 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 41.B20 Boligområde ved Gavnøvej.


Fremtidig kommuneplanramme 41.B20

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

193. Endelig vedtagelse af lokalplan for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Øvrige sagsbehandlere: - Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 22. juni 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 41.B20.1 for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring og Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2020, til og med den 13. august 2020 og der er ikke kommet indsigelser til planforslagene.


Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring, indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en samlet plan for udvikling af det tidligere Lundgårdscenterets arealer.


Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 9.500 m2, er beliggende i den sydlige del af Tjørring som en del af et større erhvervs- og boligområde.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en ny boligbebyggelse i form af tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel, som townhouses eller etagebyggeri i op til 3 etager.

Der er stiforbindelser til et større rekreativt grønt område ved og omkring Fuglsang sø.


Bebyggelsen kan opføres med en maksimal højde på 14 meter og bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastsat til 60.

Bebyggelsen skal opføres indenfor fastsatte byggefelter.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Knuthenborgvej.

For at undgå gennemkørsel i lokalplanområdet, lukkes vejforbindelsen fra nord, via Gavnøvej, hvor der etableres en stiforbindelse af hensyn til de bløde trafikanters adgang til centerområdet og dagligvarebutikkerne mod nordvest.

Stiforløbene indenfor lokalplanområdet disponeres med adgang til de øvrige stisystemer, der fører til skole og rekreative grønne områder.


Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2020 til 13. august 2020 og der er ikke kommet indsigelser til planforslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 41.B20.1 for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring, endeligt vedtages uden ændringer.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 41.B20.1 er endeligt vedtaget.

 

194. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 106 for Centerområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 106 for Centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte på møde den 22. juni 2020 forslag til kommuneplan tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og tilførende forslag til lokalplan nr. 13.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning.


Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. 14.C3.3.


Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2020 til 13. august 2020. Der er ingen indsigelser eller bemærkninger kommet til planforslagene i høringsperioden.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 106 Centerområde ved Dæmningen i Herning indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarer, etageantal og bygningshøjde.


Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).


Redegørelse for ændringer

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 106 sammenlægger rammeområde 14.C3, rammeområde 14.E20 og en mindre del af rammeområde 14.C2.


Bestemmelserne for butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarehandel ændres fra nuværende 1.200 m² til fremtidige 1.500 m², og hoteldrift og boliger fjernes som anvendelsesmuligheder.


De nuværende bestemmelser, om at bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter, ændres, så der fremover kan planlægges for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og maksimalt 20 meters højde.


Samtidig udgår rammeområde 14.E20 og bestemmelserne om, at der kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varer.


Formålet med ændringerne

Formålet med ændringerne er at give mulighed for en mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik i rammeområde 14.C3 og opdatere områdeafgrænsningerne og anvendelsesbestemmelserne, så de passer til de faktiske forhold i området.


Den fremtidige mulighed for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde, har til formål at opnå en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området og en bedre indpasning i det planlagte bymiljø med etageboliger i op til 6 etager på naboejendommen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endeligt vedtages uden ændringer.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • ENDELIG VEDTAGELSE_KP tillæg nr. 106_28082020 uden underskrifter
 

195. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte på møde den 22. juni 2020 forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning og tilhørende kommuneplantillæg nr. 106. Planforslagene er udarbejdet, for at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.


Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2020 til 13. august 2020. Der er ingen indsigelser eller bemærkninger kommet til planforslagene i høringsperioden.


Lokalplan nr. 13.C3.3 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en eksisterende dagligvarebutik, et selvbetjent tankanlæg med tilhørende vaskehal, en nyopført dyrlægeklinik og en enkelt tilbageværende byggegrund.


Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, og for at sikre en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området.


Lokalplanen ledsages af Tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.Området

Lokalplanområdet er en del af detailhandelscenteret i bydelscenter Herning SV. Området afgrænses mod nordvest af Dæmningen, mod sydøst af Herning-Skjern jernbanen, mod nordøst af en eksisterende dagligvarebutik (den anden del af detailhandelscenteret) og mod sydvest af et planlagt boligområde med etageboliger. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,86 ha.


Luftfoto


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger arealet til centerformål og præciserer, at der ikke må etableres nogen form for boliger indenfor lokalplanområdet.


Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.


Lokalplanforslaget giver samtidig mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde (mod 3 etager og 12 meter på resten af arealet) på den tilbageværende byggegrund i områdets sydvestlige hjørne. Formålet med at hæve etageantallet og bebyggelseshøjden her, er at kunne udnytte byggeretten bedre og indpasse bebyggelsen i det planlagte bymiljø med etageboligbebyggelse i 6 etagers højde på naboejendommen mod sydvest.


Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om udlæg af veje, stier, parkeringsarealer og beplantning, som skal sikre mere funktionelle trafikale forhold i området, og skabe en sammenhængende, overskuelig struktur i området, som fremstår meget fragmenteret i dag.


Bestemmelserne om beplantning skal endvidere være med til at skabe et mere imødekommende indtryk af området, som er adgangsvej til den planlagte etageboligbebyggelse.


Kortbilag 2. Lokalplankort


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning til endeligt vedtages.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 14.C3.3 er endeligt vedtaget.

Bilag

 • Endelig vedtagelse_LP 14.C3.3_28082020_UDEN underskrifter
 

196. Debatoplæg i forhold til ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Debatoplæg i forhold til ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det gamle industriområde med haller til spedition ved indkørslen til Lind vil over en årrække kunne rumme en helt ny bydel med boliger, dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

I den forbindelse skal lokalplanlægningen igangsættes i området. Da området i dag reguleres af kommuneplanramme 61.B7 til boliger, giver kommuneplanen ikke mulighed for detailhandel. Derfor vil etablering af et centerområde ved Lind Hovedgade kræve, at Kommuneplanen skal tilføjes en ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind.


Inden Byrådet foretager en væsentlig ændring i Herning Kommuneplan, skal der indkaldes idéer og forslag til arbejdet med ændringen af kommuneplanen. Forvaltningen anbefaler at nærværende debatoplæg vedrørende ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind godkendes og sendes i offentlig høring, således at lokalplanlægning for centerområdet ved Lind Hovedgade kan igangsættes.


Sagsfremstilling

Detailhandel spiller en central rolle i Herning Kommune, i forhold til at sikre en god og dynamisk udvikling i kommunen. Herning Byråds mål er, at Herning skal være et regionalt kraftcenter, og ønsker i den forbindelse at styrke bynetværket i Herning Kommune gennem identitetsstærke centerbyer og forstæder.


Sådan en forstad er Lind, som oplever en stor udvikling. Lind står i dag over for en enestående byomdannelsesmulighed, og det areal, ved indkørselen til Lind, der omfatter haller til lager og spedition, vil over en årrække kunne rumme et centerområde med boliger og detailhandel. Området, afgrænset af Lind Hovedgade, Vejlevej og Koustrup Mark vil kunne omdannes til boliger i den nordlige del af området og dagligvare-og udvalgsvarebutikker i den sydlige del, mod Svinget.I den forbindelse påbegyndes inden længe udarbejdelse af den lokalplanlægning, som skal konkretisere de intentioner, der er for Linds bycenter.


Da området reguleres af kommuneplanramme 61.B7 til boliger, er etablering af et centerområde med detailhandel ikke en mulighed, med mindre Kommuneplanen ændres. Derfor vil etablering af et centerområde ved Lind Hovedgade kræve, at bymidtens afgrænsning ændres, for at sikre, at krav om at ny lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er opfyldt.Med ændringen udlægges en ny kommuneplanramme 61.C4 - Centerområde ved Lind Hovedgade, hvilket reducerer eksisterende ramme 61.B7 og ændrer dens geografiske afgrænsning. Samtidig foretages en ændring i hovedstrukturafsnittet for detailhandel, så det fremgår at bydelscenteret for Lind fremadrettet omfatter kommuneplanrammer 61.C1, 61.C3 og 61.C4. Derudover er Linds nuværende detailhandelsramme på 4.200 m2, og på nuværende tidspunkt er eksisterende detailhandel i området på ca. 2.180 m2. Denne ramme ønskes udvidet til samlet 6.400, hvoraf ramme 61.C4 vil kunne muliggøre 1.200 m2 til detail og 1000 m2 til udvalgsvarebutikker. Ændringerne indarbejdes i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Realisering af intentionen for udvikling af Linds bycenter betyder en ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Kommuneplanen. Forud for at Byrådet kan fortage en væsentlig ændring af Kommuneplanen, skal der indkaldes ideer og forslag i form af et debatoplæg, til arbejdet med ændringen i Kommuneplanen.


Forvaltningen anbefaler, at nærværende debatoplæg vedrørende ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind godkendes og sendes i offentlig høring, så lokalplanlægning for centerområdet ved Lind Hovedgade kan igangsættes parallelst med kommuneplanrevisonen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at nærværende debatoplæg vedrørende ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind godkendes og sendes i offentlig høring.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • debatoplæg centerområde Lind
 

197. Høringssvar til Midttrafiks budget 2021 - kollektiv trafik

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2021 - kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har den 19. juni 2020 fremsendt forslag til budget 2021 i politisk høring hos bestillerne. Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2020 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.


Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2021 og de økonomiske udfordringer for den kollektive trafik i Herning drøftes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2021 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.


Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, som henhører under Social- og Sundhedsudvalget og derfor behandles særskilt.


På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2021 i Midttrafiks bestyrelse den 11. december 2020.


Forudsætninger for budgetforslag 2021 er følgende:


Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.


Busdriften opjusteres med ca. 2,2 mio. kr. i forhold til 2020. Dette skyldes, at satserne, der er blevet brugt til 2020, har vist sig for lave, dette udgør de ca. 1,2 mio. kr. (de opdaterede satser vedrører bl.a. stigende chaufføromkostninger, busomkostninger samt øvrige faste omkostninger). Derudover forventes der en udgift til ekstra rengøring pga. corona-situationen på ca. 1,0 mio. kr.


I både 2020 samt 2021 bliver der afholdt ekstra udgifter til forlængelsen af den nuværende bybuskontakt med Arriva med ca. 0,6 mio. kr. pr. år samt til ekstra kørsel på diverse uddannelsesruter med ca. 0,9 mio. kr. pr. år i forbindelse med regionen nedlagde en række regionale ruter.


Der er endvidere forskel på den procentvise P/L-fremskrivning som Midttrafik anvender hvert år og den KL anvender. Midttrafik bruger hvert år en højere fremskrivningsprocent, hvilket for budget 2021 betyder en merudgift for Herning kommune på ca. 0,3 mio. kr.


Derudover bliver den overførte slutafregning for 2019 på 2,5 mio. kr. afregnet i 2021.


Budgettet for busadministrationen ændrer sig ikke i forhold til 2020.


Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2021 er nedjusteret med 2,2 mio. kr. fra 2020, hovedsagelig pga. langtidsvirkningen af corona-situationen.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:


Herning Kommunes budget for busdrift i 2021

41,2

Midttrafiks forslag til budget 2021:


Udgifter:


Busdrift

54,4

Rejsekort

1,4

Trafikselskabet

3,4

Regnskab 2019 til afregning i 2021

2,5

I alt

61,7

Indtægter:

-12,0

Total netto

49,7

Forskel

- 8,5


Ovenstående viser et forventet merforbrug for budget 2021 på 8,5 mio. kr. Det samlede merforbrug er dog sammensat af en række forskellige poster, som vil blive gennemgået nedenfor:


Covid-19 - afledte økonomiske udfordringer

Midttrafik har i deres oplæg til budget 2021 indregnet ekstra udgifter på 1,0 mio. kr. til rengøring med baggrund i corona-situationen. Derudover er indtægtsbudgettet for 2021 også nedjusteret med 2,2 mio. kr. Det giver en samlet økonomisk belastning i 2021 på 3,2 mio. kr.


Staten vil give kompensation for ekstra udgifter og manglende indtægter som følge af Covid-19 i 2020, men det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der vil ske kompensation i 2021.


Underskud fra 2019

Midttrafiks endelige regnskab for 2019 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.


Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 viser et forventet mindreforbrug i 2020 på ca. 0,4 mio. kr.


Opgørelse af den reelle forventede udfordring for busdriften i 2021:

Samlet udfordring jf. ovenstående opgørelse

- 8,5

Covid-19 - afledte økonomiske udfordringer

3,2

Forventet mindreforbrug 2020

0,4

TMU beslutning på møde d. 29. april 2019 - ekstra kørsel uddannelsesruter

(finansiering fra skolebusruter/lokalruter og funktionskontrakt asfalt)


0,9

Reel forventet udfordring i 2021

-4,0


Dermed forventes den reelle udfordring for busdriften i 2021 at blive -4,0 mio. kr.


Såfremt der ønskes gennemført besparelser på den kollektive trafik, må det forventes først at kunne træde i kraft et halvt år efter, at dette er meddelt til Midttrafik.


Forslag til Høringssvar

Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2021:

 • Rejsekortet ses ikke at have givet en positiv udvikling på indtægtssiden, som ellers var forventet.
 • Midttrafik anmodes om at komme med forslag til at løse de økonomiske udfordringer, herunder muligheden for takstforhøjelse samt reduktion af administrative omkostninger.


Forslag til høringssvar er vedlagt som bilag.


På møde den 21. september 2020 drøftede Teknik- og Miljøudvalget sagen og udkast til høringssvar til Midttrafik blev godkendt med følgende tilføjelse:

Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til høringssvar inklusiv Teknik- og Miljødvalgets tilføjelse godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Høringssvar - Midttrafik budget
 • Herning Budget 2021
 

198. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion

Sagsnr.: 04.00.00-G00-2-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme afsat 0,572 mio. kr. til renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion.


Beløbet anbefales anvendt til renovering af tribunebygningen, der er opført i 1969. Den primære renovering vil være tag, og derudover vil der blive set på adgangsforhold og renovering af facader mv., såfremt budgettet tillader dette.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 031074 Renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion


at anlægsudgiften på 0,572 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,572 mio. kr. i 2020 på samme stednr.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

199. Tilslutning til DK2020 - klimaplaner i Danmark

Sagsnr.: 09.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Line Thastum  

Tilslutning til DK2020 - klimaplaner i Danmark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

DK2020 er et ambitiøst nationalt klimapartnerskab for kommuner, lanceret af Realdania, KL og de fem regioner. Partnerskabet tager udgangspunkt i Parisaftalen og målsætningen om netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050. 20 udvalgte klimaambitiøse kommuner har været med i partnerskabet siden 2019, og der åbnes nu op for, at flere kommuner kan søge om deltagelse. Partnerskabet ligger i forlængelse af Herning Kommunes tidligere klimaindsats og vil kunne styrke og målrette en øget fremadrettet indsats.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om Herning Kommune skal være medlem af DK2020.

Sagsfremstilling

Som partner i DK2020 skal kommunen udarbejde en handlingsorienterende klimaplan, med mål og indsatser, inden for halvandet år. Planen skal dække kommunen som geografisk område og alle sektorer, der udleder CO2 (energiforbrug og produktion, transport, arealanvendelse/landbrug), samt klimatilpasning. Desuden skal planen bygge på inddragelse og samarbejde med lokale aktører – virksomheder og borgere, indenfor sektorerne.
Rammerne for arbejdet med planen tager afsæt i tre principper:


1. Tilslutning til klimamål og til samarbejde

Kommunen skal arbejde med koordinering, kommunikation og inddragelse af borgere, virksomheder m.fl. både under udviklingen og implementeringen af klimaplanen.


2. Identifikation af udfordringer og muligheder

Man skal kende udgangspunktet for de tiltag, man vil igangsætte og vurdere, hvordan man kan nå målet om nul udledning i 2050. Man skal sætte delmål ift. 2030. Desuden vurdering og mål for håndtering af klimarisici (klimatilpasning).


3. Igangsættelse og implementering af tiltag
Kommunen skal udarbejde en klimaplan med konkrete handlings- og implementeringsplaner for de enkelte områder, prioritere mellem forskellige tiltag og følge udviklingen gennem klimaregnskab, evaluering, rapportering og justering.


Medlemskab er gratis, og Realdania finansierer et individuelt vejledningsforløb og klimafaglig bistand til at udarbejde og implementere plan og tiltag for alle DK2020 kommuner. Derudover er kommunerne med i et fællesskab med andre kommuner, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles. Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klimahandlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der er ens.


Deltagende kommuner forventes at

 • være villige til at forankre projektet politisk og i topledelsen i kommunen
 • være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle eksisterende klimaplan eller -strategi
 • udpege en kontaktperson, og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team.


Herning Kommune har nogle erfaringer at bygge på i forhold til en eventuel deltagelse i DK2020

 • Vi har tidligere (i 2009) udarbejdet en klimaplan, afløst af den nuværende energistrategi vedtaget af Byrådet i 2016
 • Vi har erfaringer med klimaregnskab og har tradition for et godt samarbejde med virksomheder og borgere
 • Derudover har vi en strategi for klimatilpasning vedtaget af Byrådet i 2018.


Arbejdet med en klimaplan i DK2020 regi ligger fint i tråd med tankerne omkring det nye Bæredygtighedscenter, som netop involverer et samarbejde med lokale aktører.


For at deltage i DK2020 partnerskabet skal kommunen fremsende en ansøgning, hvor man bl.a. redegør for kommunens nuværende klimaarbejde samt for, hvordan man vil prioritere klimaindsatsen i kommunen. Ansøgningerne falder i 2 runder:
1. runde med opstart i november i år (deadline for ansøgning 21. oktober 2020)

2. runde med opstart november 2021 (endnu ingen deadline).

Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år.


Såfremt Herning Kommune er interesseret i at deltage i DK2020, anbefales det at ansøge til 1. runde, da det vil passe godt ind i det allerede planlagte arbejde med en ny strategi for vedvarende energi jf. budgetforliget, og i den igangværende revision af kommuneplanens strategi for bæredygtig udvikling.


Bæredygtighed og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Deltagelse i DK2020 vil berøre flere af FNs verdensmål positivt. Direkte vil mål nr. 13 om klimaindsats og mål nr. 7 om vedvarende energi samt mål nr. 17 om samarbejde om klimaindsatsen blive fremmet. Det sikres, fordi DK2020 er et gennemprøvet og kompetent redskab, der skaber bedst mulige rammer for at klimaindsatser og mål realiseres.

Økonomi

Deltagelse er gratis, og kommunerne får gratis konsulentbistand til udarbejdelse og implementering af klimaplanen. Der skal påregnes prioritering af interne arbejdsressourcer til udarbejdelse og implementering af klimaplanen og deltagelse i DK2020 sammenslutningen, samt ansættelse af en klimakoordinator (1 årsværk).

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune skal være med i DK2020 klimapartnerskabet og ansøge herom i oktober 2020. Finansiering af klimakoordinator (1 årsværk) til udarbejdelse og implementering af DK2020 planer søges indarbejdet i budget 2021-2024.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet, dog således at finansiering findes indenfor budgettets rammer.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

200. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser med vandrådenes anbefalinger

Sagsnr.: 06.02.03-P20-35-19 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser med vandrådenes anbefalinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Kommunerne har under inddragelse af vandråd udarbejdet forslag til indsatser for tredje planperiode med henblik på opfyldelse af miljømål i vandplanerne.


Arbejdet indebærer konkrete forslag til fysiske forbedringer i vandløbene.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til vandløbsindsatser for respektive vandområder godkendes:

 • Forslag til indsatsprogrammet for Limfjorden (bilag 1)
 • Forslag til indsatsprogrammet for Nissum Fjord (bilag 2)
 • Forslag til indsatsprogrammet for Ringkøbing Fjord (bilag 3)

Sagsfremstilling

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode) med henblik på opfyldelse miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Herning Kommune har vandløb, der indgår i hovedvandopland for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.


I hovedvandopland Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord har det været henholdsvis Aalborg Kommune (Limfjordsrådets sekretariat), Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune som har varetaget sekretariatsfunktionen for arbejdet.


Yderligere information om arbejdet i vandrådene, referat mv., findes på hjemmesiden for de enkelte vandråd:

Vandråd for Limfjorden: https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/

Vandråd for Nissum Fjord: https://www.holstebro.dk/vandraad

Vandråd for Ringkøbing Fjord: https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/vandraad-ringkoebing-fjord-2019


I de tre hovedvandoplande har de respektive vandråd været enige i de udpegninger, som er blevet udpeget i Herning Kommune (se bilag 1-3). Blandt de udpegede indsatser har et enigt Vandråd for Ringkøbing Fjord prioriteret at indstille en løsning af Skjern Å Forvirringen til indsats. Endvidere har Vandråd for Nissum Fjord opfordret staten til at sikre fri faunapassage ved Vandkraftsøen (se bilag 4). Det har inden for den bundne opgave ikke været muligt at udpege en konkret indsats ved Vandkraftsøen, men løsning af spærringsproblematikken i 3. planperiode, er en forudsætning for at sikre fuld effekt af en lang række indsatser i Storå opstrøms Vandkraftsøen. Foruden de konkrete forslag til forbedringer af de fysiske forhold, så har der i de enkelte hovedvandoplande også været forslag til supplerende indsatser, som ligger udenfor for den økonomiske ramme, samt fællesudtalelse fra Vandrådet til Nissum Fjord til Miljøstyrelsen i forbindelse med det videre arbejde (se bilag 4).


Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet i oktober sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold.


Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til vandløbsindsatser for de respektive vandområder godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 Indsatser oversigt Limfjorden - Herning Kommune
 • Bilag 2 Indsatser oversigt_Nissum Fjord
 • Bilag 3 Indsatser oversigt_Ringkøbing Fjord
 • Bilag 4 Vandrådets udtalelser_Nissum Fjord
 

201. Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

Sagsnr.: 04.01.10-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Tove Mortensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Aulum-Hodsager ansøger om at overføre opsparede driftsmidler 1,3 mio. kr. til anlæg af ny legeplads. Skolen har i en årrække haft overskud i driften. Fra i år har skolen skabt balance mellem tildelt lønsum og lønudgifter til pædagogisk personale. Skolen har såldes ikke længere driftsoverskud.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager afdeling Aulum har en nedslidt legeplads. I forbindelse kloakseparering og renovering af fjernevarmeledningerne er arealerne rundt om og på skolen gravet op. I forbindelse med reetableringen ønsker skolen at etablere en attraktiv og udfordrende legeplads for alle eleverne. Den eksisterende legeplads har i følge skoleledelsen meget begrænsede legemuligheder.


Skolen har tidligere effektiviseret med det resultat, at den daglige drift gav overskud. Skolen kan således selv finansiere anlæsprojektet af overførte midler fra tidligere års driftsoverskud. Det er vigtig for skoleledelsen, at det opsparede driftsoverskud overføres til anlæg til gavn og glæde for børnene. Skoleledelsen har i dag genetableret balancen mellem tildelte lønkroner og udgifter til pædagogisk personale. Således er driften nu i økonomisk balance.


Skolen har valgt et tilbud til 1,217 mio. kr. Hertil kommer udgifter til byggesagsansøgning og uforudsete udgifter. I alt budgetteret til 1,3 mio. kr. i 2020.

Beslutter Byrådet at godkende skolens ønske, skal de opsparede driftsmidler overføres til en anlægsbevilling.

Økonomi

Der anmodes om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til en ny legeplads ved Aulum-Hodsager skolen, afdeling Aulum på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.


Udgifterne på 1,3 mio. kr. finansieres af opsparede driftsmidler på Aulum-Hodsager skolen, sted nr. 301043.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Aulum-Hodsager skoles ønske om etablering af legeplads for opsparede driftsmidler i mødekommes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr. i 2020
at beløbet finansieres af opsparede driftsmidler på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301043 Aulum-Hodsager skole i 2020.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

202. Erhvervelse af del af ejendommen Ørskovvej 30, Snejbjerg til vejformål

Sagsnr.: 13.06.01-Ø54-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Erhvervelse af del af ejendommen Ørskovvej 30, Snejbjerg til vejformål

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Joan Hansen deltog ikke i sagens behandling.


 

203. Lejeaftale vedr værnemiddellager

Sagsnr.: 14.20.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Lejeaftale vedr værnemiddellager

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Torben Clausen deltog ikke i sagens behandling.