Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

201. Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

Sagsnr.: 04.01.10-P20-1-20 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads ved Aulum-Hodsager skole, afdeling Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Tove Mortensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Aulum-Hodsager ansøger om at overføre opsparede driftsmidler 1,3 mio. kr. til anlæg af ny legeplads. Skolen har i en årrække haft overskud i driften. Fra i år har skolen skabt balance mellem tildelt lønsum og lønudgifter til pædagogisk personale. Skolen har såldes ikke længere driftsoverskud.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager afdeling Aulum har en nedslidt legeplads. I forbindelse kloakseparering og renovering af fjernevarmeledningerne er arealerne rundt om og på skolen gravet op. I forbindelse med reetableringen ønsker skolen at etablere en attraktiv og udfordrende legeplads for alle eleverne. Den eksisterende legeplads har i følge skoleledelsen meget begrænsede legemuligheder.


Skolen har tidligere effektiviseret med det resultat, at den daglige drift gav overskud. Skolen kan således selv finansiere anlæsprojektet af overførte midler fra tidligere års driftsoverskud. Det er vigtig for skoleledelsen, at det opsparede driftsoverskud overføres til anlæg til gavn og glæde for børnene. Skoleledelsen har i dag genetableret balancen mellem tildelte lønkroner og udgifter til pædagogisk personale. Således er driften nu i økonomisk balance.


Skolen har valgt et tilbud til 1,217 mio. kr. Hertil kommer udgifter til byggesagsansøgning og uforudsete udgifter. I alt budgetteret til 1,3 mio. kr. i 2020.

Beslutter Byrådet at godkende skolens ønske, skal de opsparede driftsmidler overføres til en anlægsbevilling.

Økonomi

Der anmodes om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til en ny legeplads ved Aulum-Hodsager skolen, afdeling Aulum på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.


Udgifterne på 1,3 mio. kr. finansieres af opsparede driftsmidler på Aulum-Hodsager skolen, sted nr. 301043.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Aulum-Hodsager skoles ønske om etablering af legeplads for opsparede driftsmidler i mødekommes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr. i 2020
at beløbet finansieres af opsparede driftsmidler på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301043 Aulum-Hodsager skole i 2020.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.