Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

200. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser med vandrådenes anbefalinger

Sagsnr.: 06.02.03-P20-35-19 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser med vandrådenes anbefalinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Kommunerne har under inddragelse af vandråd udarbejdet forslag til indsatser for tredje planperiode med henblik på opfyldelse af miljømål i vandplanerne.


Arbejdet indebærer konkrete forslag til fysiske forbedringer i vandløbene.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til vandløbsindsatser for respektive vandområder godkendes:

  • Forslag til indsatsprogrammet for Limfjorden (bilag 1)
  • Forslag til indsatsprogrammet for Nissum Fjord (bilag 2)
  • Forslag til indsatsprogrammet for Ringkøbing Fjord (bilag 3)

Sagsfremstilling

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode) med henblik på opfyldelse miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Herning Kommune har vandløb, der indgår i hovedvandopland for henholdsvis Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord.


I hovedvandopland Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord har det været henholdsvis Aalborg Kommune (Limfjordsrådets sekretariat), Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune som har varetaget sekretariatsfunktionen for arbejdet.


Yderligere information om arbejdet i vandrådene, referat mv., findes på hjemmesiden for de enkelte vandråd:

Vandråd for Limfjorden: https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/vandraad/

Vandråd for Nissum Fjord: https://www.holstebro.dk/vandraad

Vandråd for Ringkøbing Fjord: https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/vandraad-ringkoebing-fjord-2019


I de tre hovedvandoplande har de respektive vandråd været enige i de udpegninger, som er blevet udpeget i Herning Kommune (se bilag 1-3). Blandt de udpegede indsatser har et enigt Vandråd for Ringkøbing Fjord prioriteret at indstille en løsning af Skjern Å Forvirringen til indsats. Endvidere har Vandråd for Nissum Fjord opfordret staten til at sikre fri faunapassage ved Vandkraftsøen (se bilag 4). Det har inden for den bundne opgave ikke været muligt at udpege en konkret indsats ved Vandkraftsøen, men løsning af spærringsproblematikken i 3. planperiode, er en forudsætning for at sikre fuld effekt af en lang række indsatser i Storå opstrøms Vandkraftsøen. Foruden de konkrete forslag til forbedringer af de fysiske forhold, så har der i de enkelte hovedvandoplande også været forslag til supplerende indsatser, som ligger udenfor for den økonomiske ramme, samt fællesudtalelse fra Vandrådet til Nissum Fjord til Miljøstyrelsen i forbindelse med det videre arbejde (se bilag 4).


Efter politisk behandling i kommunerne og efter vandrådsmødet i oktober sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, forslag til supplerende indsatser, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold.


Med eventuelt nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til vandløbsindsatser for de respektive vandområder godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 Indsatser oversigt Limfjorden - Herning Kommune
  • Bilag 2 Indsatser oversigt_Nissum Fjord
  • Bilag 3 Indsatser oversigt_Ringkøbing Fjord
  • Bilag 4 Vandrådets udtalelser_Nissum Fjord