Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

199. Tilslutning til DK2020 - klimaplaner i Danmark

Sagsnr.: 09.00.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Line Thastum  

Tilslutning til DK2020 - klimaplaner i Danmark

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

DK2020 er et ambitiøst nationalt klimapartnerskab for kommuner, lanceret af Realdania, KL og de fem regioner. Partnerskabet tager udgangspunkt i Parisaftalen og målsætningen om netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050. 20 udvalgte klimaambitiøse kommuner har været med i partnerskabet siden 2019, og der åbnes nu op for, at flere kommuner kan søge om deltagelse. Partnerskabet ligger i forlængelse af Herning Kommunes tidligere klimaindsats og vil kunne styrke og målrette en øget fremadrettet indsats.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om Herning Kommune skal være medlem af DK2020.

Sagsfremstilling

Som partner i DK2020 skal kommunen udarbejde en handlingsorienterende klimaplan, med mål og indsatser, inden for halvandet år. Planen skal dække kommunen som geografisk område og alle sektorer, der udleder CO2 (energiforbrug og produktion, transport, arealanvendelse/landbrug), samt klimatilpasning. Desuden skal planen bygge på inddragelse og samarbejde med lokale aktører – virksomheder og borgere, indenfor sektorerne.
Rammerne for arbejdet med planen tager afsæt i tre principper:


1. Tilslutning til klimamål og til samarbejde

Kommunen skal arbejde med koordinering, kommunikation og inddragelse af borgere, virksomheder m.fl. både under udviklingen og implementeringen af klimaplanen.


2. Identifikation af udfordringer og muligheder

Man skal kende udgangspunktet for de tiltag, man vil igangsætte og vurdere, hvordan man kan nå målet om nul udledning i 2050. Man skal sætte delmål ift. 2030. Desuden vurdering og mål for håndtering af klimarisici (klimatilpasning).


3. Igangsættelse og implementering af tiltag
Kommunen skal udarbejde en klimaplan med konkrete handlings- og implementeringsplaner for de enkelte områder, prioritere mellem forskellige tiltag og følge udviklingen gennem klimaregnskab, evaluering, rapportering og justering.


Medlemskab er gratis, og Realdania finansierer et individuelt vejledningsforløb og klimafaglig bistand til at udarbejde og implementere plan og tiltag for alle DK2020 kommuner. Derudover er kommunerne med i et fællesskab med andre kommuner, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles. Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klimahandlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der er ens.


Deltagende kommuner forventes at

  • være villige til at forankre projektet politisk og i topledelsen i kommunen
  • være villige til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle eksisterende klimaplan eller -strategi
  • udpege en kontaktperson, og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team.


Herning Kommune har nogle erfaringer at bygge på i forhold til en eventuel deltagelse i DK2020

  • Vi har tidligere (i 2009) udarbejdet en klimaplan, afløst af den nuværende energistrategi vedtaget af Byrådet i 2016
  • Vi har erfaringer med klimaregnskab og har tradition for et godt samarbejde med virksomheder og borgere
  • Derudover har vi en strategi for klimatilpasning vedtaget af Byrådet i 2018.


Arbejdet med en klimaplan i DK2020 regi ligger fint i tråd med tankerne omkring det nye Bæredygtighedscenter, som netop involverer et samarbejde med lokale aktører.


For at deltage i DK2020 partnerskabet skal kommunen fremsende en ansøgning, hvor man bl.a. redegør for kommunens nuværende klimaarbejde samt for, hvordan man vil prioritere klimaindsatsen i kommunen. Ansøgningerne falder i 2 runder:
1. runde med opstart i november i år (deadline for ansøgning 21. oktober 2020)

2. runde med opstart november 2021 (endnu ingen deadline).

Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år.


Såfremt Herning Kommune er interesseret i at deltage i DK2020, anbefales det at ansøge til 1. runde, da det vil passe godt ind i det allerede planlagte arbejde med en ny strategi for vedvarende energi jf. budgetforliget, og i den igangværende revision af kommuneplanens strategi for bæredygtig udvikling.


Bæredygtighed og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Deltagelse i DK2020 vil berøre flere af FNs verdensmål positivt. Direkte vil mål nr. 13 om klimaindsats og mål nr. 7 om vedvarende energi samt mål nr. 17 om samarbejde om klimaindsatsen blive fremmet. Det sikres, fordi DK2020 er et gennemprøvet og kompetent redskab, der skaber bedst mulige rammer for at klimaindsatser og mål realiseres.

Økonomi

Deltagelse er gratis, og kommunerne får gratis konsulentbistand til udarbejdelse og implementering af klimaplanen. Der skal påregnes prioritering af interne arbejdsressourcer til udarbejdelse og implementering af klimaplanen og deltagelse i DK2020 sammenslutningen, samt ansættelse af en klimakoordinator (1 årsværk).

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune skal være med i DK2020 klimapartnerskabet og ansøge herom i oktober 2020. Finansiering af klimakoordinator (1 årsværk) til udarbejdelse og implementering af DK2020 planer søges indarbejdet i budget 2021-2024.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet, dog således at finansiering findes indenfor budgettets rammer.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.