Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

197. Høringssvar til Midttrafiks budget 2021 - kollektiv trafik

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2021 - kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har den 19. juni 2020 fremsendt forslag til budget 2021 i politisk høring hos bestillerne. Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2020 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.


Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2021 og de økonomiske udfordringer for den kollektive trafik i Herning drøftes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2021 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.


Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, som henhører under Social- og Sundhedsudvalget og derfor behandles særskilt.


På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2021 i Midttrafiks bestyrelse den 11. december 2020.


Forudsætninger for budgetforslag 2021 er følgende:


Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.


Busdriften opjusteres med ca. 2,2 mio. kr. i forhold til 2020. Dette skyldes, at satserne, der er blevet brugt til 2020, har vist sig for lave, dette udgør de ca. 1,2 mio. kr. (de opdaterede satser vedrører bl.a. stigende chaufføromkostninger, busomkostninger samt øvrige faste omkostninger). Derudover forventes der en udgift til ekstra rengøring pga. corona-situationen på ca. 1,0 mio. kr.


I både 2020 samt 2021 bliver der afholdt ekstra udgifter til forlængelsen af den nuværende bybuskontakt med Arriva med ca. 0,6 mio. kr. pr. år samt til ekstra kørsel på diverse uddannelsesruter med ca. 0,9 mio. kr. pr. år i forbindelse med regionen nedlagde en række regionale ruter.


Der er endvidere forskel på den procentvise P/L-fremskrivning som Midttrafik anvender hvert år og den KL anvender. Midttrafik bruger hvert år en højere fremskrivningsprocent, hvilket for budget 2021 betyder en merudgift for Herning kommune på ca. 0,3 mio. kr.


Derudover bliver den overførte slutafregning for 2019 på 2,5 mio. kr. afregnet i 2021.


Budgettet for busadministrationen ændrer sig ikke i forhold til 2020.


Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2021 er nedjusteret med 2,2 mio. kr. fra 2020, hovedsagelig pga. langtidsvirkningen af corona-situationen.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:


Herning Kommunes budget for busdrift i 2021

41,2

Midttrafiks forslag til budget 2021:


Udgifter:


Busdrift

54,4

Rejsekort

1,4

Trafikselskabet

3,4

Regnskab 2019 til afregning i 2021

2,5

I alt

61,7

Indtægter:

-12,0

Total netto

49,7

Forskel

- 8,5


Ovenstående viser et forventet merforbrug for budget 2021 på 8,5 mio. kr. Det samlede merforbrug er dog sammensat af en række forskellige poster, som vil blive gennemgået nedenfor:


Covid-19 - afledte økonomiske udfordringer

Midttrafik har i deres oplæg til budget 2021 indregnet ekstra udgifter på 1,0 mio. kr. til rengøring med baggrund i corona-situationen. Derudover er indtægtsbudgettet for 2021 også nedjusteret med 2,2 mio. kr. Det giver en samlet økonomisk belastning i 2021 på 3,2 mio. kr.


Staten vil give kompensation for ekstra udgifter og manglende indtægter som følge af Covid-19 i 2020, men det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der vil ske kompensation i 2021.


Underskud fra 2019

Midttrafiks endelige regnskab for 2019 viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr.


Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 viser et forventet mindreforbrug i 2020 på ca. 0,4 mio. kr.


Opgørelse af den reelle forventede udfordring for busdriften i 2021:

Samlet udfordring jf. ovenstående opgørelse

- 8,5

Covid-19 - afledte økonomiske udfordringer

3,2

Forventet mindreforbrug 2020

0,4

TMU beslutning på møde d. 29. april 2019 - ekstra kørsel uddannelsesruter

(finansiering fra skolebusruter/lokalruter og funktionskontrakt asfalt)


0,9

Reel forventet udfordring i 2021

-4,0


Dermed forventes den reelle udfordring for busdriften i 2021 at blive -4,0 mio. kr.


Såfremt der ønskes gennemført besparelser på den kollektive trafik, må det forventes først at kunne træde i kraft et halvt år efter, at dette er meddelt til Midttrafik.


Forslag til Høringssvar

Herning Kommune har følgende bemærkninger til det fremsendte budget 2021:

  • Rejsekortet ses ikke at have givet en positiv udvikling på indtægtssiden, som ellers var forventet.
  • Midttrafik anmodes om at komme med forslag til at løse de økonomiske udfordringer, herunder muligheden for takstforhøjelse samt reduktion af administrative omkostninger.


Forslag til høringssvar er vedlagt som bilag.


På møde den 21. september 2020 drøftede Teknik- og Miljøudvalget sagen og udkast til høringssvar til Midttrafik blev godkendt med følgende tilføjelse:

Midttrafiks årlige prisfremskrivning skal følge KL's prisfremskrivning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til høringssvar inklusiv Teknik- og Miljødvalgets tilføjelse godkendes.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Høringssvar - Midttrafik budget
  • Herning Budget 2021