Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

196. Debatoplæg i forhold til ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Debatoplæg i forhold til ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det gamle industriområde med haller til spedition ved indkørslen til Lind vil over en årrække kunne rumme en helt ny bydel med boliger, dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

I den forbindelse skal lokalplanlægningen igangsættes i området. Da området i dag reguleres af kommuneplanramme 61.B7 til boliger, giver kommuneplanen ikke mulighed for detailhandel. Derfor vil etablering af et centerområde ved Lind Hovedgade kræve, at Kommuneplanen skal tilføjes en ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind.


Inden Byrådet foretager en væsentlig ændring i Herning Kommuneplan, skal der indkaldes idéer og forslag til arbejdet med ændringen af kommuneplanen. Forvaltningen anbefaler at nærværende debatoplæg vedrørende ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind godkendes og sendes i offentlig høring, således at lokalplanlægning for centerområdet ved Lind Hovedgade kan igangsættes.


Sagsfremstilling

Detailhandel spiller en central rolle i Herning Kommune, i forhold til at sikre en god og dynamisk udvikling i kommunen. Herning Byråds mål er, at Herning skal være et regionalt kraftcenter, og ønsker i den forbindelse at styrke bynetværket i Herning Kommune gennem identitetsstærke centerbyer og forstæder.


Sådan en forstad er Lind, som oplever en stor udvikling. Lind står i dag over for en enestående byomdannelsesmulighed, og det areal, ved indkørselen til Lind, der omfatter haller til lager og spedition, vil over en årrække kunne rumme et centerområde med boliger og detailhandel. Området, afgrænset af Lind Hovedgade, Vejlevej og Koustrup Mark vil kunne omdannes til boliger i den nordlige del af området og dagligvare-og udvalgsvarebutikker i den sydlige del, mod Svinget.I den forbindelse påbegyndes inden længe udarbejdelse af den lokalplanlægning, som skal konkretisere de intentioner, der er for Linds bycenter.


Da området reguleres af kommuneplanramme 61.B7 til boliger, er etablering af et centerområde med detailhandel ikke en mulighed, med mindre Kommuneplanen ændres. Derfor vil etablering af et centerområde ved Lind Hovedgade kræve, at bymidtens afgrænsning ændres, for at sikre, at krav om at ny lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er opfyldt.Med ændringen udlægges en ny kommuneplanramme 61.C4 - Centerområde ved Lind Hovedgade, hvilket reducerer eksisterende ramme 61.B7 og ændrer dens geografiske afgrænsning. Samtidig foretages en ændring i hovedstrukturafsnittet for detailhandel, så det fremgår at bydelscenteret for Lind fremadrettet omfatter kommuneplanrammer 61.C1, 61.C3 og 61.C4. Derudover er Linds nuværende detailhandelsramme på 4.200 m2, og på nuværende tidspunkt er eksisterende detailhandel i området på ca. 2.180 m2. Denne ramme ønskes udvidet til samlet 6.400, hvoraf ramme 61.C4 vil kunne muliggøre 1.200 m2 til detail og 1000 m2 til udvalgsvarebutikker. Ændringerne indarbejdes i forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Realisering af intentionen for udvikling af Linds bycenter betyder en ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Kommuneplanen. Forud for at Byrådet kan fortage en væsentlig ændring af Kommuneplanen, skal der indkaldes ideer og forslag i form af et debatoplæg, til arbejdet med ændringen i Kommuneplanen.


Forvaltningen anbefaler, at nærværende debatoplæg vedrørende ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind godkendes og sendes i offentlig høring, så lokalplanlægning for centerområdet ved Lind Hovedgade kan igangsættes parallelst med kommuneplanrevisonen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at nærværende debatoplæg vedrørende ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind godkendes og sendes i offentlig høring.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • debatoplæg centerområde Lind