Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

193. Endelig vedtagelse af lokalplan for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Øvrige sagsbehandlere: - Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 22. juni 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 41.B20.1 for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring og Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2020, til og med den 13. august 2020 og der er ikke kommet indsigelser til planforslagene.


Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring, indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en samlet plan for udvikling af det tidligere Lundgårdscenterets arealer.


Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 9.500 m2, er beliggende i den sydlige del af Tjørring som en del af et større erhvervs- og boligområde.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en ny boligbebyggelse i form af tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel, som townhouses eller etagebyggeri i op til 3 etager.

Der er stiforbindelser til et større rekreativt grønt område ved og omkring Fuglsang sø.


Bebyggelsen kan opføres med en maksimal højde på 14 meter og bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastsat til 60.

Bebyggelsen skal opføres indenfor fastsatte byggefelter.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Knuthenborgvej.

For at undgå gennemkørsel i lokalplanområdet, lukkes vejforbindelsen fra nord, via Gavnøvej, hvor der etableres en stiforbindelse af hensyn til de bløde trafikanters adgang til centerområdet og dagligvarebutikkerne mod nordvest.

Stiforløbene indenfor lokalplanområdet disponeres med adgang til de øvrige stisystemer, der fører til skole og rekreative grønne områder.


Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2020 til 13. august 2020 og der er ikke kommet indsigelser til planforslaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 41.B20.1 for Boliger ved Gavnøvej i Tjørring, endeligt vedtages uden ændringer.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 41.B20.1 er endeligt vedtaget.