Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

191. Endelig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 22. juni 2020 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 2. juli 2020 til 13. august 2020, der er i høringsperioden indkommet én indsigelse til planforslaget.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg endeligt vedtages uden ændringer.


Forvaltningen anbefaler, at der tages beslutning omkring vejnavn.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Vildbjerg nord for hovedindfaldsvejen Østergade. Området er ca. 2,6 ha og giver mulighed for ca. 11 grunde til åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde I giver mulighed for etablering af åben-lav boligbebyggelse. Delområde II omfatter en eksisterende ejendom, hvor boligerne i delområde I udstykkes fra. Delområde II kan ikke udstykkes.


Bebyggelse kan opføres i op til to etager og med en bebyggelsesprocent på 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.


Der er inden for lokalplanområdets delområde I udlagt areal til regnvandsbassin for området.


Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østergade via eksisterende vejadgang.


Der er flere bevaringsværdige diger inden for lokalplanområdet. Digerne er indarbejdet i lokalplanen som grønne elementer og mod nord udgør et dige afgrænsningen mod det åbne land.


Oversigtskort


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2020 til den 13. august 2020, der er i perioden indkommet én indsigelse til lokalplanen.


Indsigelsen kommer fra en nabo på Østergade 55b, som grænser op til lokalplanområdet. Indsiger bemærker at de købte grunden på grund af beliggenheden. Indsiger gør indsigelse mod at der kan bygges i 2 etager og 8,5 meter, da det vil betyde at det vil tage deres udsigt og ikke længere er ugeneret på deres egen grund. De ønsker en lavere bygningshøjde på de fire grunde markeret med gult på kortet.


Forvaltningen bemærker, at lokalplanforslagets bestemmelse om, at der kan bygges i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter, er den generelle bygningshøjde i Bygningsreglementet (§176). Derfor er det også et almindeligt udgangspunkt i boligområder, og hvad man må forvente at skulle acceptere i et bebygget område. Det boligområde, der ligger vest for lokalplanområdet, giver ligeledes mulighed for boliger i op til 8,5 meter. Der er derfor forvaltningens anbefaling, at indsigelsen ikke bør imødekommes.


Vejnavn:

Det anbefales, at lokalplanområdet får et vejnavn og det er undersøgt om gården som området udstykkes fra har et navn. Gården har ikke et navn. Forvaltningen anbefaler, at navnet ligger sig op af de eksisterende vejnavne i området. På nordsiden af Østergade ligger en række boligområder, som alle har adgang fra Østergade. De hedder Rugvænget, Hvedevænget og Havrevænget. Hvis vejnavnet skal lægge sig op ad en af disse vejnavne, kan Majsvænget eller Boghvedvænget forslås. Et anden vejnavn kunne være Østerbyvænget, som knytter sig til Østergade og Østervang tæt på.Oversigtskort vejnavneByplanudvalget har på møde d. 14. september 2020 fastsat vejnavnet til Majsvænget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 81.B5.1 for Boligområde nord for Østergade i Vildbjerg endelig vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 81B5.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

  • Indsigelse lokalplan 81.B5.1