Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

189. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 22. juni 2020, pkt. 131, at foreløbig vedtage forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken og Langgade i Feldborg.


Lokalplanforslaget har været i offentlig høring mellem den 2. juli og 13. august 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.


Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har en central placering i Feldborg og afgrænses mod syd af Vestparken, og mod øst af Langgade.


Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af et centerområde, herunder dagligvarebutik, vaskehal og tankstander, samt areal til trafikafvikling.


Derudover har lokalplanen til formål at sikre grønne friarealer, bevare eksisterende beplantning, samt skabe en harmonisk overgang til omgivelserne. Det er også formålet med lokalplanen at sikre en god trafikafvikling i området. Lokalplanen har endvidere til formål at overføre en del i lokalplanområdet, der er i landzone, til byzone.


På baggrund af lokalplanområdets nærhed til eksisterende busstoppested ved Langgade, omfatter lokalplanafgrænsningen nævnte busstoppested samt omkringliggende holdeplads. Området omkring busstoppestedet er blevet inddraget i lokalplanafgrænsingen, med henblik på at sikre en god trafikafvikling i området, samt skabe sammenhæng mellem eksisterende busholdeplads og fremtidige opholdsareal ved butikken.


Lokalplanområdet inddeles med tre forskellige delområder som vist på følgende kortudsnit:- Delområde I - butik og tilhørende parkering samt opholdsareal;

- Delområde II - tankstander og vaskehal;

- Delområde III - areal til trafikafvikling.


Lokalplanforslaget skal vejbetjenes fra Vestparken og Langgade. Trafikretningen skal være ensrettet for lastbiler, med indkørsel via Langgade og udkørsel via Vestparken, så der undgås bakkende lastbiler inde på parkeringspladsen. Ensretning gælder ikke personbiler. Der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhverv og 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m2.


Offentlig høring:

Lokalplanen har været i offentlig høring mellem den 2. juli og 13. august 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser/bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 03.E4.1 er endeligt vedtaget.