Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

188. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 vedrørende centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 vedrørende centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet besluttede, på mødet den 22. juni 2020, pkt. 130, at foreløbig vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken og Langgade i Feldborg.


Forslag til kommuneplantillægget har været i offentlig høring mellem den 2. juli og 13. august 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser/bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 108 skal sørge for at planlovens krav om, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.


Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme 03.B3 med et areal på ca. 1.215 m2 og ændrer dens geografiske afgrænsning. Derudover tilføjer tillægget bestemmelser omkring parkering og etablering af opholdsareal svarende til minimum 10% af erhvervsetagearealet. Desuden overføres et areal i landzone på ca. 1.700 m2 til byzone.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 108 har været i offentlig høring fra den 2. juli til den 13. august 2020. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.


Forvaltningen anbefaler, at forslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 108 vedrørende centerområde ved Vestparken i Feldborg til endeligt vedtages.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.