Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

187. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for et boligområde ved Tingvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for et boligområde ved Tingvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRx


x

x


Øvrige sagsbehandlere: - Louise Porsgaard Olsen

Sagsresume

På byplanudvalgets møde den 9. marts 2020, pkt. 17, blev udkast til udviklingsplanen for omdannelse af Tingvejsområdet godkendt som grundlag for den fremtidige detailplanlægning i området. I den forbindelse udarbejdes nærværende forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for boligområde ved Tingvej i Herning, som udgør udviklingsplanens delområde I.


Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for boligområde ved Tingvej foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.B27.1 har til formål at følge de retningslinjer som udviklingsplanen for omdannelse af Tingvejsområdet sætter for området og er dermed første lokalplan i realiseringen af udviklingsplanen. Lokalplanen udgør udviklingsplanens delområde I og muliggør områdets anvendelse til boligformål med tæt-lav bebyggelse, primært med lodrette lejlighedsskel.


Ved udformning af lokalplanområdet genanvendes den eksisterende matrikelstruktur, så lokalplanområdet omfatter de eksisterende 9 matrikler 1abf, 1abe, 1abd, 1abc, 1aba, 1aaø, 1acx, 1aal, 1aak, samt del af matr.nr. 7000d samt 7000ø Herningsholm, Herning Jorder, med et samlet areal på 8.390 m2. Mod vest afgrænses området direkte af Tingvej og mod øst af resten af omdannelsesområdet ’’Tingvejsområdet’’. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Herningsholm Erhvervsgymnasium.


Derudover foreslås området disponeret med 9 byggefelter, med hver op til 3 delbyggefelter, placeret asymmetrisk langs Tingvej, som skal sikre, at området bliver varieret, tilgængeligt og luftigt, med grønne fælles arealer. Boligområdet forventes at skulle omfatte ca. 55 boliger på 2-3 etager, med en gennemsnittelig størrelse på 100 m2 pr. bolig. For at skabe sammenhæng og overgang til parcelhusområdet mod vest, skal bebyggelse som ligger tæt op ad Tingvej opføres i maksimum 2 etagers højde. Tætheden bliver gradvist større og bebyggelse må opføres i 3 etager, des tættere man er på Tingvejsområdets midte.


Lokalplanområdets disponering med byggefelter

Bebyggelserne vil skabe en åben karréstruktur. Herved vil området være karakteriseret af åben karrébebyggelse, vejrum, byrum og grønne kiler, som vil kunne skabe en sammenhængende struktur for området. Karréstrukturen vil kunne give mulighed for at to grundejere kan gå sammen, eller alternativt bygge hver deres del af karrestrukturen.


Udendørs opholdsarealer indenfor lokalplanområdet er alle private eller halvprivate og kan herved etableres som mindre, private haver, eller større, fælles haveanlæg. De udendørs opholdsarealer kan etableres på terræn, på altaner eller som tagterrasser. Derudover vil der være mulighed for at bo i hver sit townhouse og dele en stor fælles have, fælles værkstedsfaciliteter og lignende. Det samlede landskab vil understøtte ideen om, at det nye kvarter skal være et sted, der byder på overraskelser og oplevelser, og hvor der er fokus på fællesskaber.


Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra de eksisterende veje, Tingvej, Valeursvej, Krarupsvej. Da vejene inden for området er velfungerende og har et fint forløb, skal de sammen med de større offentlige byrum, tjene som levende byrum i bydelen og indrettes, så de giver mulighed for lege, ophold og uformelle møder. Der muliggøres etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 12.B27.1 for boligområde ved Tingvej i Herning til foreløbig vedtagelse.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 12.B27.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • til FV_LP 12.B27.1 boligområde ved Tingvej