Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 6. oktober 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

185. Budget 2021-2024 - 2. behandling

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Budget 2021-2024 - 2. behandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budget 2021 samt overslagsår 2022-2024 fremsendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets 1. behandling af forslag til budget 2021 samt overslagsår 2022-2024 blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til onsdag den 23. september 2020, kl. 12.00.


Der var ved fristens udløb indkommet ændringsforslag fra:

 • Forligsparterne, som består af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne samt de to løsgængere Peter Villadsen og Jørn Vedel Eriksen
 • Borgerlisten


Begge ændringsforslag er vedlagt sagen som bilag (tekst samt økonomiske oversigter).


Ud over ændringsforslagene foreligger følgende administrative tekniske tilretninger, der indstilles foretaget i forbindelse med 2. behandlingen:


Ændret indtægtsskøn som følge af opdatering af KL´s skatte- og tilskudsmodel

KL har den 18. september 2020 opdateret skatte- og tilskudsmodellen med regeringens skøn for udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag på baggrund af Økonomisk Redegørelse publiceret den 31. august (ØR august). Opdateringen omfatter ligeledes nye skøn for udviklingen i indtægter fra selskabsskat og tilpasning, således at kommunerne nu kan tage udgangspunkt i tilgængelige 2019-skattedata opgjort efter selvangivelsesfristen den 1. september.


Der er på baggrund af ovenstående foretaget en ny kørsel af indtægtssiden for Herning Kommune i budget 2021-2024 i skatte- og tilskudsmodellen, som viser merindtægter i 2022-2024 jfr. nedenstående tabel. Indtægten i 2021 (statsgaranti) er uændret i forhold til tidligere.


Demografiregulering - folkeskoler og SFO

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 27. april 2020, pkt. 135 at foretage demografiregulering i budget 2021-2024 efter de hidtidige beregningsmodeller. På baggrund af elevtal pr. 5. september 2020 er således beregnet demografiregulering for 2021-2024 vedrørende folkeskoler og SFO, som fremgår af tabellen nedenfor.


I tabellen indgår samtidig de beløb, der skal korrigeres med henblik på nulstilling af demografipuljen på Serviceområde 20 Administration.Ovenstående korrektioner samt de samlede demografireguleringer i budget 2021-2024 for henholdsvis dagtilbud, skole og SFO samt ældreområdet er nærmere beskrevet i bilag vedlagt sagen.


Ændret konteringspraksis vedrørende STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)
Det er konstateret, at Herning Kommunes udgifter til STU i henhold til konteringsvejledningen fremover skal konteres anderledes end det har været tilfældet hidtil. Ændringen medfører et behov for at omplacere et budgetbeløb på 18,005 mio. kr. i 2021-2024 (permanent) fra overførselsudgifter til servicedriftsudgifter på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Flytningen kan ske uden at den udmeldte servicedriftsramme for budget 2021 i henhold til Økonomiaftalen overskrides.


Herning+ - flytning mellem serviceområder

I resultatopgørelsen til 1. behandlingen var en korrektion på 2,250 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 vedrørende Herning + fejlagtigt placeret på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme under Byplanudvalget. Den korrekte placering er Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme under Teknik og Miljøudvalget, hvorfor beløbet flyttes.


Afbalancering af art 9

Art 9 bruges i Herning Kommune blandt andet til de lovpligtige interne omkonteringer af administrative udgifter til institutioner under det sociale område, der er takstfinansieret. Alle budgetposter vedrørende art 9 skal samlet set give 0. Der er som følge af tilpasninger af budgetposterne konstateret en ubalance på -0,071 mio. kr. i 2021-2024, som udlignes i forbindelse med 2. behandlingen


Indefrysning af feriepengeforpligtelse - budgetteknisk rettelse

Der er endnu ikke taget politisk stilling til budgetmæssigt håndtering af indefrysning af feriepengeforpligtelsen i forbindelse med den nye ferielov.

Imidlertid er der fra 2021 en ændring i den autoriserede kontoplan, hvor indefrosne feriepengebeløb skal konteres på en ny funktion, som ligger uden for servicedriftsrammen. Af hensyn til et retvisende budget for servicedriftsudgifter foretages derfor en teknisk korrektion i henholdsvis 2021, 2022, 2023 og 2024, hvor der omplaceres 4 mio. kr. årligt svarende til den faktisk skønnede minimumsindbetaling for indefrosne feriepenge fra en servicedriftskonto til en konto under den nye funktion uden for servicedriftsrammen. Begge dele sker indenfor Serviceområde 20 Administration.

Korrektion på investeringsoversigten (anlægsbudgettet)

I investeringsoversigten til 1. behandling indgik et beløb på 0,255 mio. kr. i 2024 til Riverfisher under Teknik og Miljøudvalget. Beløbet skal udgå, da finansiering fra 2023 og frem blev afsat på driftsbudgettet under Serviceområde 04 Grønne Områder i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.


De samlede tekniske korrektioner jfr. ovenfor beskrevet fremgår af tabellen nedenfor:

Høring

Der er foretaget høring af budgetforslaget for 2021-2024 i henhold til budgetproceduren med en høringsperiode fra den 26. august 2020 til den 16. september 2020. De indkomne høringssvar er blevet fremsendt til Byrådet efter høringsfristens udløb og er samtidig vedlagt sagen som bilag.


Frigivelse af puljer til projekter (papirpenge) i budget 2021

De afsatte puljer til projekter (papirpenge) på henholdsvis Serviceområde 09 Trafik, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre ser søges frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 jfr. vanlig praksis.

Takster

De endelige takster for budget 2021 kan først beregnes efter vedtagelsen af budgettet inkl. ændringsforslag og vil derfor blive forelagt til godkendelse på et senere Byrådsmøde.


Generelle forudsætninger for budgettet

Såfremt det foreliggende ændringsforslag fra forligsparterne godkendes, vil årsbudget 2021 være godkendt med følgende:

 • Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat vil være fastsat til 24,9% (uændret)
 • Udskrivningsgrundlaget i 2021 vil være det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Grundskyldspromillen for produktionsjord vil være fastsat til 5,73 og 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)
 • Promillen for udskrivning af dækningsafgift for offentlige ejendomme vil være fastsat til 10,265 af grundværdierne og 8,750 af forskelsværdien (uændret)
 • Procenten for udskrivning af kirkeskat vil være 0,99% (uændret)


Det indstilles i forbindelse med sagen, at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser siden 1. behandlingen. Herudover at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en følge af eventuelle ændringsforslag, der besluttes indarbejdet i budgettet, tilretning af pris- og lønfremskrivninger samt den i øvrigt nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forligsparternes ændringsforslag vedtages som fremsendt,


at de teknisk administrative korrektioner til budget 2021-2024 jfr. sagsfremstillingen indstilles til godkendelse,


at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende skatteindtægterne,


at forvaltningen bemyndiges til at indarbejde politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser siden 1. behandlingen. Herudover at foretage de konsekvensændringer i budgettet, der måtte være en følge af eventuelle ændringsforslag, der besluttes indarbejdet i budgettet, tilretning af pris- og lønfremskrivninger samt den i øvrigt nødvendige afbalancering og tilretning af budgettet.


at der meddeles bevilling til følgende anlægsprojekter i 2021:
 • Pulje til projekter (papirpenge), Serviceområde 09 Trafik, sted nr 222084 03-04 (316.000 kr.)
 • Pulje til projekter (papirpenge), Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr 301080 (316.000 kr.)
 • Pulje til projekter (papirpenge), Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, sted nr 527098 (316.000 kr.)
 • at bevillingerne/udgifterne finansieres af de på de respektive serviceområder/stednumre afsatte rådighedsbeløb.


Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.


Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet Borgerlisten ønsker eget ændringsforslag vedtaget.

Bilag

 • Forligsparternes ændringsforslag (budgetforlig), 2021-2022
 • Ændringsforslag - forligsparterne
 • Ændringsforslag - forligsparterne - opsummeret
 • Borgerlistens ændringsforslag - 2021
 • Ændringsforslag - borgerlisten
 • Ændringsforslag - borgerlisten - opsummeret
 • Notat vedr. demografiregulering budget 2021
 • Høringssvar budget 2021