Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 5. maj 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

91. Anlægsfremrykninger til 2020

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Anlægsfremrykninger til 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til anlægsfremrykninger i henhold til muligheder i lyset af aftale mellem Regering og KL om understøttelse af dansk økonomi.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 26. marts aftalen med tiltag som skal understøtte dansk økonomi i lyset af COVID-19. Med aftalen er der blandt andet enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020, som skulle være udført i kommuner og regioner de kommende år med henblik på at understøtte beskæftigelsen her og nu.

 

Regeringen vil derfor ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL. Det betyder, at kommunerne  får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

 

Herning

Allerede på seneste møde i ØKE den 23. marts har Herning Kommune med en række beslutninger lagt en hånd under beskæftigelsen. Det sker blandt andet gennem konkrete fremrykninger af diverse udvendige vedligeholdelsesarbejder for ca. 12 mio. kr. samt ved at bede institutioner og skoler fremrykke nødvendige indvendige vedligeholdelsesarbejder. Jf. i øvrigt bilag 1.

 

Samtidig bad ØKE forvaltningen om at overveje yderligere tiltag frem mod næste møde. Investeringsoversigten er i lyset af dette og aftalen gennemgået (igen).

 

Gennemgangen har giver anledning til, at der kan peges på projekter jvf. bilag. I overskrifter drejer det sig om:

 

TMU

Projekter på byggemodningsområdet, cykelstier, broer, udvendig vedligehold m.v.

Opstart Q2 og Q3

I alt ca. 18 mio. kr.

 

KFU

Halprojekt, klubhus, Historiens Hus

Opstart Q3 og Q4

I alt ca. 10 mio. kr.

 

BFU

Solstrålen

Opstart Q3

Der vil være behov for tilkøb af bygherrerådgivning, jf. ovenfor

I alt 2,3 mio. kr.

 

SOS

Sunds Aktivitetscenter

Opstart Q3

Der vil være behov for tilkøb af bygherrerådgivning, jf. ovenfor

I alt ca. 3,6 mio. kr.

 

ØKE

Rådhus

Opstart Q3

I alt 3 mio. kr.

 

Samlede fremrykninger ca. 36,9 mio. kr. 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. fra 2021-2023 jfr. bilag fremrykkes til 2020 (kolonnen ”forventet forbrug i 2020” i bilaget).

Dette indebærer:
 • at der fremrykkes investeringer for i alt 34,686 mio. kr. til 2020. Heraf udgør allerede afsatte rådighedsbeløb i alt 31,686 mio. kr. De resterende 3 mio. kr., som vedrører ombygninger på rådhuset, finansieres i 2020 af overførte midler på rådhuskontoen, funktion 06.45.50 Administrationsbygninger som omplaceres til anlæg, nyt stednr. i 2020 under samme funktion.  
 • Restrådighedsbeløb for projekter, hvor hele beløbet ikke fremrykkes til 2020, placeres i 2021. Disse udgør ialt 17,566 mio. kr. Heraf udgør allerede afsatte rådighedsbeløb i alt 13,566 mio. kr. De resterende 4 mio. kr., som vedrører ombygninger på rådhuset, finansieres af overførte midler på funktion 06.45.50 Administrationsbygninger samt af opsparinger til diverse ombygninger på rådhuset på funktion 06.45.50 Sekretariat og forvaltninger – begge dele i 2020.

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2020 til nyt anlægsprojekt ”Ny vejforbindelse mellem HI-park og Ikast” jfr. bilag på Serviceområde 09 Vej og Trafik, nyt stednr. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

 

at rådighedsbeløbene i henholdsvis 2020 og 2021 vedrørende de fremrykkede projekter frigives,

 

at afledte driftsudgifter i forbindelse med projekterne, der tidligere er afsat i budget 2020-2023, tillige fremrykkes. Ændringerne medtages enten i budgetopfølgningen i august 2020 eller som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2021-2024.

 

at planlægningen af arbejdet påbegyndes straks og godkendes af de enkelte fagudvalg.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Mulige fremrykninger til 2020, endelig
 • Vejbindelselse mellem Herning og Ikast
 

92. Lånemuligheder ifm. fremrykning af anlægsinvesteringer

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Lånemuligheder ifm. fremrykning af anlægsinvesteringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Sagsfremstilling

Ved møder den 23. marts og 2. april i Økonomi- og Erhvervsudvalget er der truffet besutning om at udvide anlægsinvesteringerne i 2020 for på denne vis at bidrage til at fremme beskæftigelsen og bidrage til at lægge en hånd under erhvervslivet i denne ekstraordinære situation.

 

Projekterne er budgetlagte og skaber dermed på den lange bane ikke et likviditetstræk. På den korte bane vil likviditeten selvsagt blive reduceret og vi vil få et rentetab.

 

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, er der givet kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

 

Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud.  (vores tal er ca. 8.884 kr. pr. indb.)

 

Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet, hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder.

 

Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet.

 

Vi har fra administrationens side ansøgt om at måtte kunne lånefinansiere de forøgede udgifter i 2020.

 

Ansøgningen hviler på følgende argumentation:

 

Herning Kommune havde ved udgangen af 2019 en gennemsnitlig likviditet på ca. 727 mio. kr., svarende til 8.884 kr. pr. indbygger.

Likviditeten består af flere elementer, herunder overførsler mellem budgetårene, hensættelser til selvforsikringsordning samt forsyningsområdet. Den egentlige disponible likviditet kan ultimo 2019 opgøres til ca. 320 mio. kr.

 

78 mio. kr. af den gennemsnitlige likviditet tilhører Forsyningsområdet. Tages der alene højde for denne i opgørelsen svarer det til, at den skattefinansierede gennemsnitlige likviditet, som i sagens natur er den relevante her, udgør ca. 648 mio. kr. ved udgangen af 2019, svarende til ca. 7.300 kr. pr. indbygger. Herning Kommune har derfor den opfattelse, at likviditetstørrelsen ultimo 2019 umiddelbart giver adgang til fuld låneadgang. Både hvis man anskuer den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet alternativt tager højde for, at en del af likviditeten er disponeret.

 

Ansøgningen skal ses i lyset af den økonomiske politik, hvoraf blandt andet fremgår at:

 

"Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af indgreb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.)"

 

Det skal retfærdigvis nævnes at samme økonomiske politik også beskriver at:

 

"Låneoptagelse er som hovedregel ikke et led i finansiering af aktiviteter, bortset fra almene kommunale ældreboliger, sanerings- og byfornyelsesopgaver samt energisparende foranstaltninger. Låneoptagelse kan herudover kun finde sted efter konkret vurdering og såfremt der er udmeldt lånerammer fra ministeriet.

 

Gældsafvikling vedrørende øvrige lån skal som udgangspunkt ske således, at der altid afdrages mere end der optages. "

 

Det hører med til billedet, at vi i denne situation med negative renter på indlån styrer likviditeten via de såkaldte repo-forretninger.

 

Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af ansøgning meddelt Herning Kommune lånedispensation for 2020 på 119,8 mio. kr. til de ansøgte projekter.

Lånedispensationen for 2020 kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som kommunen reelt afholder i 2020, og som ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Såfremt de forventede anlægsudgifter til fremrykket aktivitet ikke realiseres fuldt ud, vil den meddelte lånedispensation skulle reduceres tilsvarende.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der optages lån i henhold til ansøgningen.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet de mener at de planlagte anlægsudgifter bør finansieres fra de likvide midler.

 

93. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 58 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede den 18. februar 2019 ny planlægning for Gjellerup Skole, herunder en strukturplan for Gjellerup Skole og erhvervsområdet nord for skolen. Byplanudvalget godkendte strukturplanen som baggrund for udarbejdelse af en lokalplan for det område, hvor Gjellerup Skole ligger. Dog skulle muligheden for etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Virkelyst og Ny Gjellerupvej udgå.  

 

På baggrund af strukturplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et lokalplanforslag.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup er der udarbejdet tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Gjellerupskolestien indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 32.B13.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017, 2028 hvad angår bl.a. krav om at det skal være en blanding af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, bebyggelsesprocent og parkeringskrav til tæt-lav boligbebyggelse samt udpegningen af grøn bystruktur. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 ændrer i eksisterende kommuneplanramme 32.B13, hvor det specificeres, at den maksimale bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40 og parkeringskravet til tæt-lav bebyggelse er 1½ parkeringsplads pr. bolig, hvilket er i tråd med de almindelige retningslinjer for tæt-lav bebyggelse.

 

Derudover ændres der i kommuneplanrammen til, at bebyggelsen kan være en kombination af tæt-lav og åben-lav karakter i stedet for, at det er et krav om, at det skal være en blanding.  

 

Kort over kommuneplanramme 32.B13

 

I Herning Kommuneplan 2017-28 er den nordlige del af kommuneplanramme 32.B13 udpeget til at være en del af grøn bystruktur. Kommuneplanrammen 32.B13 giver mulighed for etablering af boliger i området og derfor vil en udpegning af en grøn bystruktur ikke være forenelig med en udstykning til boliger.

 

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 6 uger, da den offentlige høring vil indeholde et borgermøde.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for boligområde ved Gjellerupskolestien
 

94. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup (Gjellerup Skole)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede den 18. februar 2019 ny planlægning for Gjellerup Skole, herunder en strukturplan for Gjellerup Skole og erhvervsområdet nord for skolen. Byplanudvalget godkendte strukturplanen som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for det område, hvor Gjellerup Skole ligger. Dog skulle muligheden for etablering af en dagligvarebutik på hjørnet af Virkelyst og Ny Gjellerupvej udgå af strukturplanen.  

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32.B13.1 for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup, som giver mulighed for etablering af boligområde i den del, hvor Gjellerup Skole ligger idag og som er ejet af Herning Kommune.

 

Der er mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt fastholde Gjellerupskolestien som en vigtig stiforbindelse i Gjellerup. Derudover har støjforhold for en nærliggende virksomhed været en vigtig parameter i forbindelse med udformningen af lokalplanforslaget.

 

Forslag til lokalplan 32.B13.1 for et boligområde ved Skolebakken i Gjellerup indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter den gamle Gjellerup Skole, som ligger midt i Gjellerup og er afgrænset af Ny Gjellerupvej mod øst, mod syd af Skolebakken, mod nord af et erhvervsområde og mod vest af Kirkevænget samt boliger langs Gjellerupbakken.

 

Forslag til lokalplan 32.B13.1 omfatter matrikel 6bt Gjellerup by, Gjellerup og udgør et areal på ca. 40.850 m2.

 

Lokalplanområdet har været anvendt til skole indtil årsskiftet, hvor Lindbjergskolen, som er den nye skole i Hammerum og Gjellerup, blev taget i brug.

 

Luftfoto af lokalplanområdet med omgivelser

 

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 32.B13.1 (bilag 1) giver mulighed for at omdanne området med Gjellerup Skole til et boligområde.

 

Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder.

  

Delområde Ia og Ib skal anvendes til åben-lav bebyggelse.

 

Lokalplanen fastsætter, at der indenfor delområde Ib i den nordlige del af området kun må bygges i en etage grundet forhold omkring støj. I den resterende del af delområdet samt i delområde Ia må der bygges i op til to etager.

 

Inden for delområde Ib er der krav til udstykningen for at sikre at området får et særligt udtryk, herunder en påbudt byggelinje ud til vej samt krav om, at der ikke må etableres hæk ud mod vej og at området mellem vej og bebyggelse skal fremstå grønt.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes overvejende fra Skolebakken med undtagelse af mulighed for udstykning af op til to grunde ud mod Kirkevænget, som er beliggende i lokalplanens delområde Ia.

 

Delområde Ia er udlagt i et selvstændigt delområde for at sikre, at ny bebyggelse vil passe ind i den eksisterende husrække langs Gjellerupbakken. Lokalplanen indeholder derfor også særlige bestemmelser for materialer i dette delområde.  

 

Delområde II skal anvendes til grønt område, hvor der er mulighed for at etablere et regnvandsbassin eller fællesfaciliteter til områdets beboere.

 

I lokalplanforslaget fastholdes Gjellerupskolestien som en vigtig forbindelse for bløde trafikanter til krydsning af Ny Gjellerupvej og omlægger den vestlige del af stien, så stien får et mere direkte forløb, hvorved der gives plads til boliggrunde langs Kirkevænget.

 

I lLokalplanforslaget fastholdes, at der fortsat skal være en grøn afgrænsning mod Ny Gjellerupvej, som afskærmer området visuelt fra vejen.

 

Lokalplanen fastlægger derudover, at der skal etableres en støjskærm langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet før bebyggelse kan ibrugtages. Lokalplanen fastlægger, at der skal plantes træer langs støjskærmen i en ensartet rytme. De eksisterende træer kan indgå, hvis det er muligt at bevare dem.

 

Støj

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har Herning Kommune fået foretaget en støjkortlægning af en produktionsvirksomhed, som ligger nord for, og som er nabo til Gjellerup Skole. Denne støjkortlægning indeholder de væsentligste støjkilder, som kunne have indflydelse på disponeringen af lokalplanområdet.

 

Efter Planloven er der, i forbindelse med planlægning af nye boligområder, krav om at der tages hensyn til produktionsvirksomheder.

 

Der er fastsat en støjgrænse for virksomheden på 50 dB(A) i skel til skoleområdet. Støjgrænsen er fastsat efter den eksisterende anvendelse af lokalplanområdet, som er skole. Ved etablering af et boligområde med f.eks. åben-lav bebyggelse skal det sikres, at støjbelastningen ikke overstiger 35 dB(A) om natten. Herning Kommune er efter Planloven forpligtet til at sikre, at støjen i boligområdets udendørs opholdsarealer kan overholdes på 35 dB(A), når der planlægges for et nyt boligområde. Det kan ske på forskellig måde, f.eks. ved krav om støjafskræmning, placering af bebbygelsen, ved at der er bestemmelser om etageantallet m.v.

 

Virksomheden har i samarbejde med Herning Kommune fået udarbejdet en støjkortlægning af hele virksomheden.

 

Støjkortlægningerne har vist, at der indenfor lokalplanområdet skal etableres støjdæmpende foranstaltninger for at kunne overholde støjkravene til boliger.

 

Der er udarbejdet et notat, som redegør for forskellige scenarier, herunder bl.a. forskellige højder på støjskærm og beregningshøjder. Notatet er vedlagt som bilag 2 til sagen. I notatet fremgår også hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt af virksomheden for, at de ovenstående tiltag er fyldestgørende for at overholde støjkravene i lokalplanområdet. Forvaltningen har vurderet, at den løsning, som er illustreret på side 7 i notatet vil være den bedste i forhold til at sikre en hensigtsmæssig udvikling af området, der også kan tilgodese virksomheden.

 

I det konkrete tilfælde betyder det, at der skal etableres en 3 meter høj støjskærm langs den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet og den nordlige del af lokalplanområdet kan etableres enten som åben-lav bebyggelse i en etage og åben-lav eller eller tæt-lav bebyggelse op til to i en etager i den sydlige del af området.

 

Baggrunden for det valgte scenarie er, at en 3 meter høj støjskærm æstetisk vurderes at være den mest acceptable løsning, end en støjskærm, som vil være endog betydeligt højere hvis der skal være mulighed for bebygelse i to etager i den nordligste del af lokalplanens område. En støjskærm på 3 meter vil heller ikke kræve det samme omfattende fundament som en højere støjskærm og vil derfor være lettere at fjerne igen, hvis det på et tidspunkt bliver aktuelt.

 

Støjgrænserne for etageboliger er 5 dB(A) højere end ved åben-lav eller tæt-lav bebyggelse, hvilket hvilket derfor kunne være en mulighed i den nordlige del af området. Forvaltningen har dog vurderet, at åben-lav bebyggelse i én etage vil være den mest hensigtsmæssigge løsning det pågældende sted, set i forhold til områdets anvendelse og karakteren og sammenhængen til den øvrige boligbebyggelse i kvarteret   

 

Herning Kommuneplan

Lokalplan 32.B13.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget foreslås udsendt i offentlig høring i 6 uger, med henblik på, at den offentlige høring kan indeholde et borgermøde.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 32.B13.1 for boligområde ved Skolebakken i Gjellerup foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 32.B13.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Bilag 1: Lokalplanforslag 32.B13.1 Gjellerup Skole (TÆT/LAV ÅBEN/LAV)
 • Bilag 2: Notat vedr. støjforhold
 

95. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for landområde til skydebaner fra Herning Jagtcenter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-23-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for landområde til skydebaner fra Herning Jagtcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på mødet den 28. maj 2018, pkt. 97 at der udarbejdes forslag til lokalplan for det område, hvor Herning Jagtcenter har aktiviteter. Samtidigt udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for samme område, for at fastlægge rammerne for områdets anvendelse og fortsatte udvikling.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 62 for skydebane ved Sinding og Ørre foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelsen af lokalplanforslag nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 hvad angår bebyggelsesforhold, og derfor ledsages af et kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr. 62 sørger for at planlovens krav om, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Kommuneplantillæg nr. 62 justerer ramme 49.R7 og ændrer bestemmelser om bebyggelsesforhold, grundet Herning Jagtcenters ønske om at etablere 10 overnatningshytter.

 

Ifølge den eksisterende kommuneplanramme, må der maksimalt bygges 200 m2. Denne regulering blev fastlagt i forbindelse med sidste kommuneplanrevision fra 2016, hvor alle kommuneplanrammer med skydebaner i det åbne land blev tilføjet denne ændring. Ændringen skete på baggrund af statens ønske om at begrænse byggeri i det åbne land. Der blev dog lavet begrænsninger i forhold til den allerede lovligt opførte bebyggelse. Ifølge BBR er der i alt 695 m2 i det rekreative område.

 

Rammeområde 49.R7 forbliver uændret i forhold til anvendelse, men giver mulighed for 900 m2 bebyggelse i alt.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for skydebane ved Sinding og Ørre foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg 62 skydebane ved Sinding og Ørre
 

96. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcenter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for landområde til skydebane fra Herning Jagtcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 28. maj 2018, pkt. 9, godkendt, at der udarbejdes forslag til en lokalplan samt kommuneplantillæg, som skal definere rammerne for anvendelse ved Herning Jagtcenters område samt dets fortsatte udvikling. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

I 2018 blev det konstateret, at Herning Jagtcenter havde opstillet 3 flytbare overnatningshytter inden for det areal, hvor jagtcentret har sine aktiviteter. Kommuneplanrammen for området var overskredet, idet den ikke giver mulighed for hytter, herunder overnatning. Jævnfør planlovens §35, må der i landzone ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden tilladelse fra kommunen.

 

Ansøgning om opførelse af yderligere bebyggelse inden for Herning Jagtcenters område kan ikke behandles, og tilladelse fra kommunen kan derfor ikke gives, førend planlægningen for området giver mulighed for den ønskede anvendelse. Derudover blev Herning Jagtcenter og aktiviteterne i området vurderet at være af så stort et omfang, at aktiviteterne og omfanget af bebyggelse er lokalplanpligtigt.

 

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til lokaplan nr. 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre og kommuneplantillæg nr. 62 for samme område.

 

Hvid prikket signatur: lokalplanens afgrænsning

 

Lokalplanforslaget har til formål, at sikre områdets anvendelse til offentlige og rekreative formål, herunder naturområde og jagtcenter. På baggrund af Jagtcentrets umiddelbare nærhed til den historiske bygning ''Nygaards Gamle Skole'', et større fredskovspligtigt areal samt et §3 beskyttet hedeområde, fastlægges med lokalplanforslaget bestemmelser om bevaring af de eksisterende kulturhistoriske værdier og beskyttelse af eksisterende natur. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer, at skydebaneanlæg samt bebyggelse indpasses i forhold til det omkringliggende landskab.

 

Af hensyn til områdets rekreative betydning samt jagtcentrets udvikling disponeres lokalplanområdet med to mindre delområder, som vist i princippet på nedenstående oversigtskort:

 

- Delområde I omfatter jagtcentrets eksisterende skydebaner, herunder haglbanen mod nord og riffelbanen mod syd. Derudover omfatter delområde I et areal til etablering an ny bebyggelse samt tilhørende parkeringspladser. Ny bebyggelse opføres i form af ti overnatningshytter på hver 10 m2. For at undgå en uhensigtsmæssig placering og spredning i det omkringliggende naturområde, skal overnatningshytterne etableres samlet, inden for det udpegede areal. Derudover må afstand mellem hytterne ikke overstige 5 meter.

 

- Delområde II omfatter et naturområde, samt den historiske bygning Nygaard Gamle Skole.

 

 

Lokalplanområdet skal fortsat vejbetjenes via Bredvigvej.

 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 49.R7.1 for skydebane ved Sinding og Ørre foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 49.R7.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Lokalplanforslag 49.R7.1 skydebane ved Sinding og Ørre
 

97. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 16. september 2019 en sag om igangsætning af ny planlægning for boliger og detailhandel ved Gavnøvej i Tjørring.

 

Der foreligger nu forslag til lokalplan vedrørende detailhandelsområdet. Området skal fortsat anvendes til centerområde med butikker og øvrigt erhverv, inden for miljøklasse 1-3.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 11bb samt en del af matr.nr. 11acm, begge Tjørring, Herning Jorder, med et areal på ca. 18.000 m2, som er privatejet.

Lokalplanen er inddelt i to delområder.

 

Delområde I skal anvendes til detailhandel i form af dagligvarer og udvalgsvarebutikker, vejadgang samt tilhørende parkeringsanlæg.

Delområde II er udlagt til grønt areal, vejadgang og stiforløb.

 

 

 

 

Illustrationsplan med delområder

 

Delområde I

Bebyggelsen skal opføres indenfor de på kortbilaget viste byggefelter med facade placeret ud mod Holstebrovej.

Bebyggelsen skal visuelt fremstå som en homogen arkitektonisk helhed, i forhold til taghældning og materialevalg.

Bebyggelsen skal udføres med fladt tag, tag med ensidig taghældning eller sadeltag.

Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er 50.

Der må maksimalt opføres 1 dagligvarebutik. Butikkens samlede bruttoareal til dagligvarehandel må ikke overstige 3500 m2.

For den enkelte udvalgsvarebutik må bruttoetagearealet ikke overstige 2000 m2.

Det samlede areal til detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer inden for lokalplanens område, må ikke overstige 6300 m2.

                                                                                         

Delområde II

Det grønne areal langs med Holstebrovej skal bibeholdes med græsflade og beplantes med egetræer i grupper af tre, for at forstærke indtrykket af en grøn boulevard, som er karakteristisk for denne vejstrækning mellem Herning og Tjørring.

 

Infrastrukturaftale

Området skal vejbetjenes med indkørselsmulighed fra Holstebrovej, via en ny svingbane som skal etableres med start fra lokalplanområdets sydvestlige hjørne, hvorfra der ligeledes skal anlægges en sti der sikrer bløde trafikanters adgang til centerområdet.

Der tillades kun indkørselsmulighed fra Holstebrovej grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold.

Det er en forudsætning for projektets tilblivelse, at svingbanen etableres, og omkostningerne i forbindelse hermed skal afholdes af bygherre, hvorfor der vil blive stillet krav om udarbejdelse af en udbygningsaftale om infrastruktur. Udkast til denne aftale er vedlagt som bilag.

Området skal endvidere vejbetjenes med ind- og udkørsel fra Valløvej.

 

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 41.C2 for Centerområde ved Holstebrovej. 41.C2 er udpeget som bydelscenter for detailhandel for Tjørrings sydlige del. Lokalplanen udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 4 uger.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 41.C2.6 for Centerområde ved Holstebrovej i Tjørring foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 41.C2.6 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Lokalplanforslag 41.C2.6
 • Udkast til aftale - Lokalplanforslag 41.C2.6
 

98. Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind. Lokalplanen foreslås ophævet, da ejer ikke ønsker at gøre brug af de muligheder, lokalplanen giver, og da lokalplanen forhindrer ejer i at udvide sit landbrug. Forslag om ophævelse af lokalplan 102 fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 102 blev endelig vedtaget i maj 1999. Formålet var at udlægge et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanområdet er beliggende syd for Vind, og omfatter del af matrikel nr. 3a Skovgård, Vind. Området har et areal på knap 5 ha og er beplantet med skov.

 

Lokalplanområdet afgrænsning og beliggenhed

 

Baggrunden for ophævelsen af lokalplan 102 er, at ejer af landbrugsejendommen Voldsted, Toftvej 6 i Vind, har rettet henvendelse til Herning Kommune med et ønske om at udvide landbrugsejendommen. I den forbindelse kunne det konstateres, at lokalplan nr. 102 indeholder bestemmelser der gør, at området skal betragtes som et rekreativt område i form af sommerhusbebyggelse og skovområde. Lokalplanen bliver derfor begrænsende for landbrugets udvidelsesmuligheder på grund af skærpede lugtgenegrænser til rekreative formål og sommerhusbebyggelse. Endvidere har ejer aldrig gjort brug af lokalplanens muligheder og ønsker det heller ikke fremadrettet.

 

Ophævelsen af lokalplan 102 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler en ophævelse af lokalplanen, da lokalplanen er begrænsende for det nærliggende landbrug.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at ophævelse af lokalplan 102 for sommerhusbebyggelse ved Ørnhøjvej i Vind foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 102 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til ophævelse af Lokalplan 102
 

99. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2020

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-20 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

 

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 312.000 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesplan over bygningerne i Nørregade 7 og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og i øvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:

 

Institution

Opgave

Kr.

Scene 7

Algebehandling af tagflade

2.000

Herning Musikskole

Algebehandling af ovenlys

1.500

Den Jyske Sangskole

Behandling af 2 stk. facadedøre i hårdt træ

1.500

Den Jyske Sangskole

Reparation af murværk ved trappeopgang

95.700

Herning Billedskole

Reparation af sokkelpuds

12.000

Huset no7

Reparation af sålbænke, fugt isolering af kælder, dræn, samt rens, reparation og behandling af pudset fremspring

66.000

I alt

178.700 

 

I alt ansøgninger for 178.700 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2020.

 

For at undgå en række mindre enkeltsager til politisk behandling i løbet af året, ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 312.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.

 

Herning Kommune har i lyset af den pågående pandemi opfordret såvel selvejende som kommunale institutioner til at understøtte det lokale erhvervsliv ved for eksempel at iværksætte allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver finansieret inden for budgetrammen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 312.000 kr. i 2020 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

100. Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-20 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På opfordring fra forvaltningen ansøges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 253.000 kr. til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA).

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i lyset af den pågående pandemi opfordret såvel selvejende som kommunale institutioner til at understøtte det lokale erhvervsliv ved for eksempel at iværksætte allerede planlagte vedligeholdelsesopgaver finansieret inden for budgetrammen.

 

Dette har givet anledning til en ansøgning fra CHPEA om frigivelse af rådighedsbeløb afsat til udvendig og indvendig vedligeholdelse.

 

Museet har med den nyeste udvidelse i 2015 oplevet en række udfordringer, som det bestræbes at komme i mål med i 2020.

 

Den mest presserende indsats omhandler museets adgang til nye lokaler i Angli. Her skal oprettes et helt nyt område for blandt andet museets administration, hvorfor der er behov for renovering samt opbygning af en museumsshop, reception, caféområde samt kontorer. Dertil kommer en reperation af en utæthed i freon-kølekredsen på museets ventilationsanlæg, som er en lovpligtig renovering.

 

Økonomi

Der er blevet fremsendt overslag fra museet på følgende opgaver:

 

 

Der er på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat et beløb til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet er på 198.000 kr. i 2020. Dertil kommer en overførsel af uforbrugte midler fra tidligere år, som ikke er frigivet, på 55.000 kr., så rådighedsbeløbet i alt er på 253.000 kr.

 

Det må forventes, at der kommer flere renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i det kommende år. For at undgå en række mindre enkeltsager til politisk behandling i løbet af året, ansøges der derfor om en samlet anlægsbevilling på 253.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 253.000 kr. til ovenstående renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 i 2020,
at anlægsudgiften på i alt 253.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

101. Frigivelse af anlægsbevilling til udendørs træningsmiljø i Lind

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udendørs træningsmiljø i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Jf. indgået budgetforlig for 2020-2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2020 til etablering af et udendørs sports- og motionsanlæg for alle borgere i Lind. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Sagsfremstilling

KLG har i samarbejde med de mange interessenter i lokalområdet taget initiativ til udvikling og etablering af et udendørs sports- og motionsanlæg for alle borgere i Lind og omegn.

 

I henhold til udarbejdet skitseprojekt "Lind Outdoor" bygger projektet på et lokalt samarbejde med henblik på etablering af et udendørs multibanemiljø i Lind, som et naturligt samlingspunkt for boldspil, bevægelse, leg og motion året rundt. Et miljø som er åbent for alle og kan bruges af både skoler, foreninger, institutioner og borgere i området.

 

Derudover har projektet også et særligt socialt sigte med henblik på at tiltrække og fastholde teenagere i idrætten med tilbud om mere individuelle/ selvorganiserede bevægelsestilbud og samværsformer.

 

Projektet består af en kunstgræsbane (hvortil der jf. budgetforlig for 2017-2020 er bevilget 2,5 mio. kr. i 2019 - frigivet på Byrådsmødet den 27. august 2019) samt en lang række multibaneanlæg, træningsstationer, beach håndboldbane og faciliteter til ophold og samvær.

 

Multianlægget placeres i tilknytning til de eksisterende boldbaner og Alpi Hallerne på Kollundvej i Lind.

 

Samlede budgetterede udgifter udgør anslået 7,150 mio. kr. inkl. moms fordelt med 4,3 mio. kr. til kunstgræsbane og 2,85 mio. kr. til multianlæg. Lokalområdet bidrager med 1,8 mio. kr. til kunstgræsbanen og 0,850 mio. kr. til multianlægget via egenfinansiering, husstandsindsamling og tilskud fra diverse fonde. Herning Kommune har jf. budgetforlig for 2020-2023 afsat et rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. i 2020 til multianlægget, heraf 0,250 mio. kr. vedr. p-forhold, som ikke er indregnet i anførte anlægsbudget og endnu ikke færdigplanlagt. Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 2,250 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. udbetales til Lind Outdoor.   

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,250 mio. kr. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, sted nr. 031073 Lind Outdoor,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. på samme stednr. i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

102. Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af Lysanlæg i Vildbjerg

Sagsnr.: 04.08.00-Ø40-5-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af Lysanlæg i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter anmoder om frigivelse af 0,626 mio. kr. til renovering af lysanlæg, og projektet vil blive gennemført snarest muligt efter politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter ansøgte på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2019 om støtte til udskiftning af lysanlægget på bane 7 og 8. Det eksisterende anlæg er opstillet i 1980, og ifølge sportscentret er soklerne revnede, master og lampehuse er i alvorligt forfald og kablerne til anlægget mørnede og tærede.

 

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2020-2023 at afsætte 0,626 mio. kr. ekskl. moms i 2020 til formålet, svarende til billigste tilbud på opgaven.    

Økonomi

Der er i investeringsoversigten afsat 0,626 mio. kr. i 2020 til formålet på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031072 Vildbjerg, lysanlæg

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,626 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031072 Vildbjerg, lysanlæg,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,626 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, samme stednr. i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

103. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Atletikstadion

Sagsnr.: 04.00.00-G00-1-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Atletikstadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,751 mio. kr. til renovering af Herning Atletikstadion, således at projektet kan blive igangsat hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 blev der i 2020 afsat 0,751 mio. kr. til Herning Atletikstadion vedr. nyt lydanlæg, renovering af toiletforhold samt udskiftning af belægning i cricketburene.

 

Fordelingen af budgetbeløbet er flg.:

 • 0,376 mio. kr. vedr. renovering og ombygning af toiletter under sidetribunen, som ikke er blevet renoveret siden etableringen i starten af 1970'erne. De er i meget dårlig forfatning og ikke længere tidssvarende,
 • 0,250 mio. kr. vedr. nye net og belægning i cricketburene
 • 0,125 mio. kr. vedr. nye højtalere og flytning af forstærkeranlæg. Det er i øjeblikket nødvendigt at leje udstyr, når der er større stævner mv.

 

Det har gennem længere tid været et stort ønske fra brugerne at få gennemført disse forbedringer, og prioriteringen er foretaget på grundlag heraf.

Økonomi

Der er i investeringsoversigten afsat 0,751 mio. kr. i 2020 til formålet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 06 Herning Atletikstadion,

 

Det kan oplyses, at der er afsat 0,572 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til renovering af tribunebygningen mv., som er opført i 1969. Der vil blive anmodet om frigivelse af rådighedsbeløbet i en særskilt sag til Teknik- og Miljøudvalget som forventeligt vil omhandle renovering af tag, adgangsforhold, betonskader og facadebeklædning mv.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,751 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften på 0,751 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 06 Herning Atletikstadion.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

104. Multicenter Sunds - renovering af tag og gulv i hal 1

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-20 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Multicenter Sunds - renovering af tag og gulv i hal 1

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Den selvejende Institution Multicenter Sunds ansøger om tilskud til udskiftning af tag og renovering af gulv i hal 1.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,789 mio. kr. vedr. tag og et tilskud på 0,248 mio. kr. vedr. gulv - i alt 1,037 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hal 1 ved Multicenter Sunds er opført i 1967 og har behov for en omfattende renovering. Centret ansøger derfor om tilskud til udskiftning af taget samt renovering af eksisterende gulv.

 

Taget er utæt og mange tagplader er møre og er midlertidigt repareret for at undgå vandgennemtrængning.

Det vurderes, at nuværende spær vil kunne klare yderligere efterisolering samt nyt tag - og der foreligger dokumentation fra ÅF Buildings Denmark.

 

Gulvet i hal 1 er fra 1986 og har i flere år trængt til afhøvling, ny opstregning og lakering. Hal 1 er med tilskuerpladser den fortrukne hal til afholdelse af kampe samt aktiviteter og danner bl.a. rammen for alle hjemmekampe for Sunds Seahawks Floorball Clubs ligahold. Gulvet er meget ujævnt og er flere steder nedslidt til rå træ med dybe ridser og slagmærker.

Økonomi

Multicenter Sunds har indhentet tre tilbud på udskiftning af tag og to tilbud på tagventilation - hvor billigste tilbud er på i alt 0,789 mio. kr. inkl. moms. Hallen er ikke momsregistreret på hal 1 og får således ikke momsen refunderet.

Der er indhentet to tilbud på renovering af gulv - hvor billigste tilbud er på 0,248 mio. kr. inkl. moms (samme momsforhold)

 

Udgiften på 0,789 mio. kr. vedr. tag kan finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller.

Udgiften på 0,248 mio. kr. vedr. gulv kan finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen.

 

Multicenter Sunds formueforhold jf. regnskab 2019:

Årets resultat: -97.363 kr.

Egenkapital: 5.184.187 kr. (hovedsageligt bygninger)

Likvid beholdning: 0 kr.

Multicenter Sunds modtager et årligt bloktilskud på 2.637.000 kr. (2020)

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,789 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller, til udskiftning af tag på hal 1 ved Multicenter Sunds,
at der bevilges et tilskud på op til 0,248 mio. kr. til renovering af gulv i hal 1,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2020
at udgiften på op til 0,248 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Anne Marie Christensen deltog ikke i sagens behandling.

 

105. Udvidelse af vedtaget option om møde- og forsamlingslokale i Sportscenter Herning og Brændgårdskolens Talentklasser

Sagsnr.: 82.20.03-P20-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Udvidelse af vedtaget option om møde- og forsamlingslokale i Sportscenter Herning og Brændgårdskolens Talentklasser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med etablering af opvisningshal og skolebygning til Brændgårdskolens Talentklasser ved Sportscenter Herning er det vedtaget, at bygge et møde- og forsamlingslokale i forbindelse med opvisningshallen. Dette lokale vil med fordel kunne bygges større og dermed gøre udnyttelsen langt mere fleksibel. En udvidelse af dette lokale fra 200m2 til 373m2 vil betyde at op til ca. 375 personer kan samles – både til gavn for Brændgårdskolens Talentklasser og for Sportscenter Herning og deres brugere.

Prisen for udvidelsen vil være 1,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved udbuddet af byggeriet af opvisningshal og Brændgårdskolens Talentklasser var en af de udbudte optioner etablering af mødelokale til ca. 200 personer. Et sådant mødelokale havde vinderne af konkurrencen (KPC A/S) indtegnet på en relevant og central placering ved hallen og med kort afstand til den del af byggeriet hvor skolen placeres. Der blev på henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget (23/10 2019), Børne- og Familieudvalget (23/10 2019), Økonomi og Erhvervsudvalget (4/11 2019) og Byrådet (12/11 2019) møderne besluttet at tilkøbe denne option.

 

Efter godkendelsen af byggeriet har der vist sig et ønske om at udvide denne facilitet. Mødelokalets placering i byggeriet betyder, at det kan benyttes af en lang række aktører i byggeriet – og særligt hvis lokalet projekteres lidt større. Efter dialog med KPC viser det sig, at man for relativt få midler kan udvide lokalet med 173 kvm, så det samlet bliver 373 kvm., med plads til ca. 375 personer.

 

Med denne udvidelse kan lokalet for nuværende bruges af skolen til at samle alle elever, ligesom faciliteten kan øge muligheden for at afholde arrangementer for de professionelle aktører der skal benytte opvisningshallen, særligt for håndklubben HC Midtjylland, som har ytret et stort ønske om udvidelse af faciliteten. Et af formålene med en udvidelse af lokalet, vil således være at styrke håndboldklubbens muligheder for at øge indtjeningen, fordi de med et større mødelokale kan tilbyde bedre sponsorfaciliteter.

 

Det skal bemærkes, at en kommune gerne må opføre en facilitet med det formål at benytte faciliteten til blandt andet udlejning, når det, som her, sker i sammenhæng med et andet byggeri, jf. lovbekendtgørelse 1155. I dette tilfælde bygges lokalet i sammenhæng med hal og skole. Det skal bemærkes, at udlejning af faciliteten i givet fald skal ske på markedsvilkår.

 

Håndboldklubben HC Midtjylland ytrer kraftigt ønske om udvidelsen. Så meget, at håndboldklubben er indstillet på at indgå en bindende lejekontrakt for adgang til lejemålet de kommende ti år, for mindst 140.000 kr. om året.

 

Som det kan ses på vedlagte bilag, er lokalet placeret på 1. sal og fordi KPC`s udgangspunkt i tilbuddet har taget højde for ønsket om mødelokale til 200 personer, så er det fulde areal over omklædningsrummene i stueetagen ikke udnyttet. Derudover ligger den del af lokalet i en kile mellem den kommende opvisningshal og den kommende hal 2, hvilket gør at siderne allerede er projekteret til en eventuel udvidelse af mødelokalet.

 

Der henvises til, at en udvidelse af lokalet med fordel kan foretages under den igangværende projektering, så Brændgårdskolens Talentklasser og alle centrets øvrige brugere kan får adgang til et stort og multifunktionelt møde- og forsamlingslokale fra starten – og fordi en udvidelse i den nuværende projektering vil betyde en meget lille kvadratmeter pris (8670 kr. pr. m2) for udvidelsen på 173m2. Opføres faciliteten senere vil det betyde ca. en tredobling af prisen.

Økonomi

Den samlede anlægssum for udvidelsen vil være 1,400 mio. kr. Håndboldklubben HC Midtjylland er indstillet på at indgå en bindende lejeaftalen for lokalet på 140.000 kr. om året i ti år.

 

Anlægssummen skal fordeles over de to etableringsår, som er 2020 og 2021, med 700.000 kr. om året.

 

Anlægsudgiften på 1,400 mio. kr. foreslås finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, med 1,300 mio. kr. fra konto for fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg (stednr. 035094) i 2020 samt 0,100 mio. kr. fra konto for Særligt Lokaletilskud i 2020.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,400 mio. kr. med 0,700 mio. kr. i 2020 og 0,700 mio. kr. i 2021 til etablering og udvidelse af mødelokale i Sportscenter Herning, ny opvisningshal, på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing,
at anlægsudgiften på 1,400 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, med 1,300 mio. kr. fra konto for fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg (stednr. 035094) i 2020 samt 0,100 mio. kr. fra konto for Særligt Lokaletilskud i 2020.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen ved behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Erling Præstekjær kan ikke tiltræde indstillingen.

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet de mener at udvidelse ikke bør finansieres af idræts og svømmehaller, men derimod bør finansieres inden for projektrammen.

 

106. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt "Målrettet indsats"

Sagsnr.: 27.00.00-P20-5-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til Projekt "Målrettet indsats"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Eggers-Weber, Helle Nyholm

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet 13. januar 2020 (punkt 3) orienteret om Herning Kommunes deltagelse i projekt støttet af Socialstyrelsen. Projektet indebærer målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt. Indtægts- og udgiftsbevilling på 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra ansøgningspuljen til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt til projektet ”Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge”.

 

Projekt "Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge" har til formål at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og unge og deres forældre. Derigennem sikres mere stabile anbringelser og en tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der sker gennem målrettede indsatser og tværprofessionelt samarbejde, der har til formål at forbedre forældrekompetencerne hos forældre til anbragte børn og unge. Herigennem styrkes forældrenes evne til at indgå i rollen som forældre og bidrage positivt til deres barns udvikling. Projektet indebærer videreudvikling og afprøvning af selve indsatsen til forældrene og af det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og forældre, i samarbejde med Socialstyrelsen, ekstern leverandør og de øvrige deltagende kommuner.

 

Målgruppen for projektet er forældre til børn og unge i alderen 0-18 år, som er anbragt i plejefamilie, på døgninstitution/opholdssted eller på kost-/efterskole af primært sociale årsager. Forældrene er kendetegnet ved, at der er mulighed for udvikling af deres evner som forældre, enten med henblik på hjemgivelse eller med henblik på en mere gavnlig og stabil kontakt med deres anbragte barn og et bedre samarbejde mellem barnets forældre og plejefamilien/anbringelsesstedet.

 

Projektet er helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier.

 

Som følge af COVID-19 har Socialstyrelsen udskudt en række workshops og opstartsmøder, herunder lokale opstartsmøder.  

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 i alt 2.750.000 kr.

 

Der er bevilget midler til:

Projektleder

341.000 kr.

Familiebehandlere 1⅓ stilling

1.916.000 kr.

Øvrige medarbejdertimer - socialrådgivere, familieplejekonsulenter og samværskonsulenter

307.000 kr.

Transport

46.000 kr.

Uddannelse & workshops

110.000 kr.

Revision

30.000 kr.

I alt

2.750.000 kr.

 

Budgettet fordeler sig med 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022, på Serviceområde 16 Børn og Familie.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der vedrørende Projekt "Målrettet indsats til forældre med anbragte børn og unge” meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 994.000 kr. i 2020, 879.000 kr. i 2021 og 877.000 kr. i 2022.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

107. Fremrykning af udvidelse af vuggestuepladskapacitet

Sagsnr.: 82.20.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Fremrykning af udvidelse af vuggestuepladskapacitet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

  X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Tove Mortensen, Antonio M. Barahona, Pia Colstrup

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet at fremrykke planlagte anlægsprojekter. Derfor anmodes Børne- og Familieudvalget om at godkende udvidelse af vuggestueplads-kapaciteten i henholdsvis Timring Læringscenter, Klatretræet i Kibæk og Østbyens Børnehuse.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 23. marts, punkt 91, blandt andet, at "specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. til effektuering i 2020 fremrykkes til tidligere på året end planlagt". Konkret godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget anlægsbevillingen med rådighedsbeløb på 1,559 mio. kr. i 2020 til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn". For at fremskynde igangsættelse hurtigst muligt er beslutningsrækkefølgen tilpasset tidspunkterne for de politiske udvalgsmøder. Således har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt frigivelse af anlægsmidlerne 23. marts under forudsætning af, at Børne- og Familieudvalget disponerer bevillingerne konkret på mødet 1. april. Der tages forbehold for byrådets behandling af sagen den 31. marts 2020.

 

Forvaltningen anbefaler at udvide vuggestuepladskapaciteten i tre daginstitutioner:

 

1. Timring Læringscenter

Der foreslås etableret vuggestuepladser i Timring Læringscenter. Der er plads i bygningen, men der mangler krybberum/soveområde. Faciliteterne kan etableres i form af et halvtag, hvorunder børnene kan ligge i barnevogne og sove. Derudover etableres et skur, hvor barnevognene kan stå beskyttet om natten. Anlægspris for halvtag, skur, belægning mv. estimeres til: 190.000 kr.

 

2. Klatretræet, Kibæk

Der foreslås udvidet med 12 vuggestuepladser. Det kan løses ved at udvide grupperum og toiletter og bruge et eksisterende rum til krybberum. Klatretræet ønsker at optimere løsningen og er derfor indstillet på at medfinansiere med 600.000 kr. af overførte driftsmidler fra 2019. Anlægspris for tilbygning på 35 m2 og udvidelse af toilet estimeres til: 840.000 kr.

 

3. Vuggestuekapacitet i Østbyens Børnehuse, afdeling Børnegården, Parkvej

Der foreslås etableret yderligere 12 vuggestuepladser i Børnegården samt opgraderet eksisterende sovemuligheder for vuggestuebørn. Der kan gøres plads til flere vuggestuebørn ved at flytte de store børnehavebørn til Korsørvej 9, hvor der tidligere var fritidshjem, samt bygge et krybberum på Parkvej. Anlægspris for klargøring af Korsørvej 9, nyt krybberum på Parkvej og tilpasninger i eksisterende bygninger estimeres til: 1.670.000 kr. 

Økonomi

Der er budgetteret med anlægsudgifter på i alt 2,7 mio. kr. Udgiften finansieres af frigivet anlægsbevilling på 1,559 mio. kr. i 2020 samt overførsler fra 2019 til 2020 vedrørende:

 • driftsmidler vedr. daginstitutionen Klatretræet på 0,6 mio. kr.
 • rådighedsbeløb til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn" på 0,541 mio. kr.

 

Anlægsarbejdet kan igangsættes, da der er frigivet en anlægsbevilling på 1,559 mio. kr.

Sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på 1,141 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514089 til Udvidelse/ændring af pladskapacitet i vuggestuer. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der etableres vuggestuepladser i Timring Læringscenter og som følge heraf etableres halvtag og skur budgetteret til 0,190 mio. kr.
at der udvides med 12 vuggestuepladser i Klatretræet og som følge heraf tilbygges 35 m2 og toilet udvides, budgetteret til 0,840 mio. kr.
at der udvides med 12 vuggestuepladser i Østbyens Børnehuse, afdeling Børnegården og som følge heraf klargøres Korsørvej 9, og der etableres Krybberum budgetteret til 1,670 mio. kr.
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,141 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 514089 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten
at udgiften delvist finansieres med 0,541 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514099 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2020
at udgiften delvist finansieres med 0,600 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Klatretræets drift i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

108. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af sociale regnskaber 2018

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1415-11 Sagsbehandler: Vinni Viola Guldhammer  

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af sociale regnskaber 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har den 20. august 2019 behandlet Herning Kommunes revisionsberetning nr. 17 af 15. juni 2019 vedrørende revision af de sociale udgifter, der omfatter statsrefusion mv. Med denne sag præsenteres Social og Indenrigsministeriets decisionsskrivelse, der indeholder ministeriets konklusion på gennemgangen af revisionsberetningen.

 

Sagsfremstilling

Social og Indenrigsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen for 2018, der vedrører forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud omfattet af statsrefusion på Social og Ingenrigsministeriets område, herunder Beskæftigelsesministeriets.

 

Ministeriet bemærker, at det fremgår af revisionsberetningen, at revisor konkluderer, at Herning Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets område ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

 

Social- og Indenrigsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsbereteningen på Beskæftigelsesministeriets område. 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at sagen godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Herning kommune - decisionsskrivelse 2018
 • Revisionsberetning 2018
 

109. Orientering om Årsrapport 2019 for Drift og Service

Sagsnr.: 00.32.00-P19-2-01 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om Årsrapport 2019 for Drift og Service

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Drift og Service i Teknik og Miljø udarbejder hvert år en årsrapport. Det økonomiske regnskab aflægges efter principperne i Årsregnskabsloven. Regnskabet indgår som en del af Herning Kommunes samlede regnskab.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet efter principperne i Årsregnskabsloven og viser en omsætning på 90 mio. kr. og et positivt driftsresultat på 1,927 mio. kr.

 

Opgøres resultatet i henhold til regelsættet for kommunernes regnskabsaflæggelse udgør nettoindtægten 2,094 mio. kr. Der var budgetteret med en nettoindtægt på 1,920 mio. kr.

Merindtægten på 0,174 mio. kr. er søgt overført til 2020.

 

Differencen mellem kommunens regnskabsaflæggelse og resultatet i Drift og Service skyldes, at der i kommunens regnskabsaflæggelse er kalkuleret med et budgetoverskud på 1,920 mio. kr., samt at der i årsrapporten er indregnet afskrivninger på bygninger og materiel samt differencer i lagerbeholdningerne.

 

Miljøregnskabet efter miljøledelsessystemet ISO 14001 (Grønt regnskab 2019) og det sociale regnskab (CSR-rapport 2019) er vedlagt som bilag.

Økonomi

Merindtægten på 174.000 kr. indgår i den samlede regnskabs- og overførselssag.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Årsrapport 2019 Drift og Service godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Årsrapport 2019 for DRIFT Park Vej
 • CSRrapport 2019 for Drift og Service
 • Grønt Regnskab 2019 for DRIFT Park Vej.pdf
 

110. Køb af gadelysanlæg i Karstoft

Sagsnr.: 05.00.00-G01-2-20 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Køb af gadelysanlæg i Karstoft

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Karstoft Borgerforening tilbyder en overdragelse af gadelysanlægget i Karstoft til Herning Kommune vederlagsfrit.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune overtager ejerskabet af gadelysanlægget i Karstoft.

Sagsfremstilling

Karstoft Borgerforening er indstillet på at overdrage gadelysanlægget i Karstoft til Herning Kommune vederlagsfrit.

 

Gadelysanlægget omfatter i alt 84 lampesteder, som generelt er i god stand og næsten fuldt bestykket med LED-lamper.

 

Såfremt Herning Kommune overtager gadelyset, vil anlægget komme til at indgå i drifts- og renoveringsaftalen med Verdo, og dermed vil gadelysanlægget i Karstoft få samme serviceniveau, som det øvrige gadelys i Herning Kommune.

 

Overdragelsen forventes at være gældende fra 1. april 2020.

Økonomi

Overdragelsen af gadelysanlægget forventes at give en mindre driftsbesparelse på grund af stordriftsfordel.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune overtager ejerskabet af gadelysanlægget i Karstoft.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

111. Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1993-09 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

112. Prisfastsættelse af boliggrunde i Tjørring

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af boliggrunde i Tjørring

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

113. Institutionssag

Sagsnr.: 03.09.18-P27-1-20 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Institutionssag

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.