Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 5. maj 2020
Mødested: Skype for Business

Dagsordenpunkter

91. Anlægsfremrykninger til 2020

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Anlægsfremrykninger til 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen fremlægger forslag til anlægsfremrykninger i henhold til muligheder i lyset af aftale mellem Regering og KL om understøttelse af dansk økonomi.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 26. marts aftalen med tiltag som skal understøtte dansk økonomi i lyset af COVID-19. Med aftalen er der blandt andet enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020, som skulle være udført i kommuner og regioner de kommende år med henblik på at understøtte beskæftigelsen her og nu.

 

Regeringen vil derfor ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL. Det betyder, at kommunerne  får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

 

Herning

Allerede på seneste møde i ØKE den 23. marts har Herning Kommune med en række beslutninger lagt en hånd under beskæftigelsen. Det sker blandt andet gennem konkrete fremrykninger af diverse udvendige vedligeholdelsesarbejder for ca. 12 mio. kr. samt ved at bede institutioner og skoler fremrykke nødvendige indvendige vedligeholdelsesarbejder. Jf. i øvrigt bilag 1.

 

Samtidig bad ØKE forvaltningen om at overveje yderligere tiltag frem mod næste møde. Investeringsoversigten er i lyset af dette og aftalen gennemgået (igen).

 

Gennemgangen har giver anledning til, at der kan peges på projekter jvf. bilag. I overskrifter drejer det sig om:

 

TMU

Projekter på byggemodningsområdet, cykelstier, broer, udvendig vedligehold m.v.

Opstart Q2 og Q3

I alt ca. 18 mio. kr.

 

KFU

Halprojekt, klubhus, Historiens Hus

Opstart Q3 og Q4

I alt ca. 10 mio. kr.

 

BFU

Solstrålen

Opstart Q3

Der vil være behov for tilkøb af bygherrerådgivning, jf. ovenfor

I alt 2,3 mio. kr.

 

SOS

Sunds Aktivitetscenter

Opstart Q3

Der vil være behov for tilkøb af bygherrerådgivning, jf. ovenfor

I alt ca. 3,6 mio. kr.

 

ØKE

Rådhus

Opstart Q3

I alt 3 mio. kr.

 

Samlede fremrykninger ca. 36,9 mio. kr. 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at specifikke anlægs- og vedligeholdsprojekter mv. fra 2021-2023 jfr. bilag fremrykkes til 2020 (kolonnen ”forventet forbrug i 2020” i bilaget).

Dette indebærer:
  • at der fremrykkes investeringer for i alt 34,686 mio. kr. til 2020. Heraf udgør allerede afsatte rådighedsbeløb i alt 31,686 mio. kr. De resterende 3 mio. kr., som vedrører ombygninger på rådhuset, finansieres i 2020 af overførte midler på rådhuskontoen, funktion 06.45.50 Administrationsbygninger som omplaceres til anlæg, nyt stednr. i 2020 under samme funktion.  
  • Restrådighedsbeløb for projekter, hvor hele beløbet ikke fremrykkes til 2020, placeres i 2021. Disse udgør ialt 17,566 mio. kr. Heraf udgør allerede afsatte rådighedsbeløb i alt 13,566 mio. kr. De resterende 4 mio. kr., som vedrører ombygninger på rådhuset, finansieres af overførte midler på funktion 06.45.50 Administrationsbygninger samt af opsparinger til diverse ombygninger på rådhuset på funktion 06.45.50 Sekretariat og forvaltninger – begge dele i 2020.

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2020 til nyt anlægsprojekt ”Ny vejforbindelse mellem HI-park og Ikast” jfr. bilag på Serviceområde 09 Vej og Trafik, nyt stednr. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

 

at rådighedsbeløbene i henholdsvis 2020 og 2021 vedrørende de fremrykkede projekter frigives,

 

at afledte driftsudgifter i forbindelse med projekterne, der tidligere er afsat i budget 2020-2023, tillige fremrykkes. Ændringerne medtages enten i budgetopfølgningen i august 2020 eller som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2021-2024.

 

at planlægningen af arbejdet påbegyndes straks og godkendes af de enkelte fagudvalg.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Mulige fremrykninger til 2020, endelig
  • Vejbindelselse mellem Herning og Ikast