Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

72. Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

73. Årsregnskab 2018

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

 Herning Kommunes årsregnskab 2018 fremsendes til godkendelse og efterfølgende afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., §8, at "årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj".

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2018 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder. Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 172,5 mio. kr., hvilket er 33,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

Afvigelsen skyldes primært færre indtægter fra ejendomsskat og midtvejs- samt efterreguleringen på beskæftigelsesområdet.

 

Skattefinansieret område:

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 320,3 mio. kr. samt nettoudgifter på jordforsyning på 27,0 mio. kr.

Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på -174,8 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 12,7 mio. kr., ender det samlede årsresultat på -162,1 mio. kr.

 

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 43,5 mio. kr., deponering af midler på 3,5 mio. kr., samt en formindskelse af kortfristede gældsposter/nedbringelse af tilgodehavender på 0,6 mio. kr.

Da resultatet viste et underskud på 162,1 mio. kr., giver dette således et forbrug på den bogførte likviditet på 209,7 mio. kr.

 

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 735,0 mio. kr. Efter likviditetsforbruget på de nævnte 209,7 mio. kr. og en negativ kursregulering af obligationsbeholdningerne på 15,6 mio. kr. ender denne ultimo 2018 på 509,7 mio. kr.

 

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor rammen for Herning Kommune er opgjort til 3.467,5 mio. kr., har udgifterne i 2018 været 3.436,5 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på 31,0 mio. kr.

 

Bruttoanlæg

Herning Kommunes andel af det aftalte niveau for skattefinansierede bruttoanlæg kan opgøres til 249,4 mio. kr. Regnskabet viser en samlet udgift på 418,3 mio. kr.
Dette betyder samtidig en større nedgang i overførte budgetmidler mellem årene.

 

Balancen mv. ultimo 2018: 

Hovedtallene for balancen ultimo 2018 kan opstilles på følgende måde:

 

 

Herudover kan nævnes fra årsregnskabet:

 

 • Kommunens garantiforpligtelser (primært vedr. boligselskaber) udgør 1,072 mia. kr ultimo 2018.
 • Der har i 2018 været aflønnet ansatte, svarende til 6.064 fuldtidsstillinger (6.081 fuldtidsstillinger i 2017).
 • Kommunens gæld til renovationsområdet udgør 93,2 mio. kr. ultimo 2018 (80,8 mio. kr. ultimo 2017).
 • Der er afskrevet ca. 8,1 mio. kr. på restancer, jvf. nedenfor.

 

Restancer og afskrivninger 

De samlede restancer udgjorde ultimo 2018 49,3 mio. kr. Der er tale om et fald på 2,21 mio. kr. i forhold til ultimo 2017.
Årsagen til nedgangen skyldes bl.a. den ekstraordinære afskrivning, som Gældsstyrelsen foretog ultimo 2018 på 6,1 mio. kr. primært vedrørende afskrivninger på hovedområderne boliglån, boligstøtte, omkostninger og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

 

Den største restancepost udgøres fortsat af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med 21 mio. kr. mod 20,6 mio. kr. i 2017. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række områder. Ser man bort fra stigningen i kontanthjælp, boliglån, billån og de ekstraordinære afskrivninger, er der en tendens til, at restancerne er faldende. En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne.

 

Skyldig ejendomsskat er faldet kraftigt de seneste år fra 4,1 mio. i 2016, 1,5 mio. i 2017 og til 0,2 mio. kr. i 2018. Årsagen er, at kommunerne nu kan foretage inddrivelse af skyldig ejendomsskat.

 

Der er afskrevet 8,1 mio. kr i 2018 mod 2,8 mio. kr. i 2017. Stigningen stammer fra Gældstyrelsens ekstraordinære afskrivning på kr. 6,1 mio. kr.


Udover de ekstraordinære afskrivninger skyldes afskrivningerne primært udefrakommende årsager. Den største post er bortfald vedrørende kontanthjælp, hvor der i 2018 er afskrevet 1,1 mio. kr. Afskrivning opstår, når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Andre udefrakommende årsager til afskrivninger er dødsfald, forældelse, gældssanering og konkurs.

 

Nedenstående tabel viser de samlede restancer henholdsvis pr. ultimo 2016, 2017 og 2018:

 

 

Disponibel likviditet

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger, selvforsikring m.v.

 

Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2018 kan opgøres til 358 mio. kr.

 

 

   

Årsregnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at årsregnskab 2018 godkendes til afgivelse til revisionen.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

74. Samlede overførsler fra 2018-2019

Sagsnr.: 00.32.10-A21-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Samlede overførsler fra 2018-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

I henhold til bevillingsreglerne og regnskabsvejledningen for 2018 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (og frem) til godkendelse.

 

Samlet set ønskes vedrørende drift overført et merforbrug på 0,364 mio. kr., vedrørende anlæg et mindreforbrug 145,6 mio. kr og vedrørende finansielle konti et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. 

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye budgetår.

 

Hovedreglerne for overførsler fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Af sidstnævnte fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl.).


For den øvrige del under rammestyring (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Mindreforbrug kan overføres til specifikke formål, f.eks. projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og som fortsætter i efterfølgende budgetår eller aktiviteter som har til formål at udvikle og forbedre den fortsatte drift.

Områder uden for rammestyring overføres ikke. Det drejer sig f.eks. om udgiftsområder omfattet af budgetgarantien, aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ældreboliger og vintertjeneste.

 

Uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) overføres til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.

 

På de finansielle konti overføres beløb, der vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

 

 

Overførsler for 2018 - drift:

I tabel 1 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende drift.

 

Tabel 1: Total oversigt over resultat og ønskede overførsler 2018 – drift: 

 

Der søges samlet set overført et merforbrug på 0,364 mio. kr. Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 76,872 mio. kr. ind i 2018 som genbevillinger, hvorved der har været et forbrug på overførslerne på i alt 77,236 mio. kr.

 

De største forskydninger ligger på følgende områder:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceområde 20 Administration:

Der har været et fald i overførslerne på 35,5 mio. kr. som primært kan henføres til den interne forsikringspuljer, som består af opsparede midler til selvforsikringsordningen vedrørende arbejdsskader. Puljerne overføres i modsætning til tidligere år ikke, men bliver i stedet optaget på en statuskonto, som fremover kommer til at fremgå af ekstern opgørelse i regnskabet. Denne praksisændring foretages for at give et mere retvisende billede af driftsregnskabet på Serviceområde 20 Administration.

 

Børne og Familieudvalget, Serviceområde 16 Børn og Familie:

Der har været en stigning i negative overførsler fra 19,6 mio. kr. (overførsel fra 2017 til 2018) til 44,9 mio. kr. (overførsel fra 2018 til 2019). Dette skal blandt andet ses i lyset af, at regnskabsresultatet indholder en række engangsudgifter som følge af de omstillinger og tilpasninger, som blev effektueret sidst i 2017.

 

Herudover skyldes merforbruget først og fremmest større udgifter på plejefamilieområdet og på støtte-kontaktpersonordninger end budgetlagt. Der er iværksat en række korrigerende handlinger, som er nærmere beskrevet i sagen med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 på Børne- og Familieudvalgets område.

 

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:

Der har været en stigning i negative overførsler fra 6,2 mio. kr. (overførsel fra 2017 til 2018) til 31,3 mio. kr. (overførsel fra 2018 til 2019).

Handicap og Psykiatri har de seneste år haft en øget tilgang til området, særligt af dyre enkeltsager.

 

Fra 2019 er der foretaget organisatoriske tiltag for at sikre en større inddragelse af normalområdet i løsningen af udfordringen på det sociale område.

 

 

Fordeling af overførsler på år - drift:

Det samlede merforbrug på 0,364 mio. kr, som overføres vedrørende drift, ønskes fordelt mellem flere regnskabsår. Konkret ansøges om, at fordelingen sker med overførsel af et merforbrug på 20,838 mio. kr. til 2019 og et mindreforbrug på 20,474 mio. kr. til 2020. Specifikation af fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor.  

 

Tabel 2: Fordeling af overførsler på år - drift: 

 

 

Overførsler for 2018 - anlæg:

I tabel 3 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende anlæg.

 

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler 2018 – anlæg: 

 

Som det fremgår af tabel 3 er der vedrørende skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug på 146,096 mio. kr., hvoraf 145,591 mio. kr. søges overført til 2019. Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 278,643 mio. kr. ind i 2018 som genbevillinger, hvorved der har været et forbrug på overførslerne på i alt 133,052 mio. kr.

 

Forbruget af overførsler på anlægsområdet er udtryk for, at en væsentlig del af de forskydninger mellem regnskabår, som er opstået på grund af forskel mellem placering af budgetbeløb i årene og faktisk byggeaktivitet, er reduceret.

 

 

Overførsler for 2018 - finansielle konti:

I tabel 4 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker vedrørende finansielle konti.

 

Tabel 4: Total oversigt over resultat og overførsler 2018 – finansielle konti: 

 

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender:
Der søges overført 23,4 mio. kr.til godkendte men ikke udbetalte projekter i Landsbyggefonden.

 

Serviceområde 28 Optagne lån:
Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 5,268 mio.kr., som vedrører ikke optagne lån til æ
ldreboligbyggeriet Rehabiliteringscentret.

 

 

Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen:

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som er indstillet i forbindelse med fagudvalgsbehandlingerne. Ændringerne ligger ud over de overførsler fra 2018 til 2019 og 2020, som er specificeret i henholdsvis tabel 2, 3 og 4 ovenfor.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • På Serviceområde 07 Renovation, anlæg, stednr. 161 099 "Udskiftning af affaldsbeholdere" søges overført 9,782 mio. kr. til 2020.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • På Serviceområde 11 Idræt og Fritid søges overført 1,681 mio. kr fra drift til anlæg vedrørende svømmeanlæg og Kousgaards Plads.
 • Mindreforbrug vedrørende en række anlægsregnskaber på Serviceområde 11 Idræt og Fritid og Serviceområde 15 Kultur på 0,624 mio. kr. overføres til driften under Serviceområde 11 Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud.
 • I forbindelse med opførelsen af Lindbjergskolen er der på Serviceområde 11 Idræt og Fritid afsat budgetbeløb, som søges overført til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 01059 01 "Lindbjergskolen" og samtidig frigivet. Kultur- og Fritdsudvalget indstiller følgende:
  - at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,187 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 0,487 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 031099, rådighedbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 1,000 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 318097, Kunstgræsbaner,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 1,700 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 318099 09, Hammerum Hallen. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,700 mio. kr. på samme stednr.

 

 

For yderligere specifikation af overførselsønsker og bemærkninger hertil henvises til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne, som er sket i perioden 6. marts 2019 til 25. marts 2019.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

atfagudvalgenes overførselsønsker for 2018 jfr. tabel 2, 3 og 4 i sagsfremstillingen godkendes, med følgende ændringer: 

 

at der overføres ikke -39,244 mio. kr. på 04 Børne- og Familieudvalgets ramme drift, svarende til udvalgets samlede negative overførsel netto på den rammestyrede del,

 

at der overføres ikke -20,864 mio. kr. på 05 Social- og Sundhedsudvalgets ramme drift, svarende til udvalgets samlede negative overførsel netto på den rammestyrede del,

 

at de ovennævnte overførsler til henholdvis Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget finansieres ved mindreforbrug som følger:

- den generelle reserve 33 mio. kr.

- aktivitetsbestemt medfinansiering 9 mio. kr.
- administration 3 mio. kr.
samt reducerede overførsler vedrørende administration 15 mio. kr., jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning pkt. 107. Der henvises til bilag.

 

at de øvrige bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med overførselssagen på henholdsvis Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder jfr. afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen" godkendes.

 

Gruppeformændene fra forligskredsen var inviteret til behandlingen af punktet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Samlet oversigt - Drift
 • Samlet oversigt - Anlæg
 • Notat Finansieringskraft
 

75. Revision af ejerstrategien for Herning Vand

Sagsnr.: 13.00.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Revision af ejerstrategien for Herning Vand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lene Kimø, Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til en revideret ejerstrategi for Herning Vand Holding A/S. Forslaget tager højde for de lovændringer, der er kommet siden ejerstrategien senest blev justeret i 2013, ligesom det nu fremlagte forslag ændrer i strategiens systematik, så den nu bliver temabaseret. Af væsentlige ændringer kan nævnes, at samarbejdet mellem kommunen som myndighed og Herning Vand beskrives tydeligere end før, ligesom mulighederne for samarbejde om klimatilpasning er tydeliggjort. Der er indsat et afsnit om erhvervsvenlighed. Endelig er der sat et afsnit ind i strategien om god selskabsledelse i kommunal sammenhæng.

 

Ejerstrategien fastholder 5 års fristen for påbud om separatkloakering.

 

Det anbefales, at forslaget til ny ejerstrategi godkendes. 

Sagsfremstilling

Ejerstrategien for det 100% kommunalt ejede Herning Vand Holding A/S har i sin seneste revision været gældende siden 2013. Siden da er der i perioden sket enkelte lovændringer med relevans for byrådets måde at anskue selskabet og dets drift på.

 

Af væsentlige lovgivningsmæssige ændringer kan nævnes, at vandselskaber nu i endnu større grad kan medfinansiere klimasikringsprojekter. Dette er muligt via de såkaldte miljømål. Der er derfor behov for, at det i ejerstrategien tydeliggøres, at Herning Vand i videst muligt omfang både medvirker til - og medfinansierer Herning Kommunes klimasikringsprojekter. Der foreslås indsat et helt nyt afsnit, som beskriver dette.

 

Det foreslås, at det i ejerstrategien tydeliggøres, hvordan samarbejdet mellem Herning Kommune og selskabet skal foregå i relation til kommunens roller som henholdsvis ejer og myndighed. Der er derfor indsat et nyt afsnit, der nærmere beskriver dette.

 

På samme vis foreslås der indsat et nyt afsnit, der principielt redegør for vandselskabets rolle i kommunens planarbejde, samt hvordan vandselskabets langsigtede planlægning skal lægge sig op ad kommuneplanen for Herning Kommune.

 

Det er tydeliggjort, at Herning Vand skal handle i samme erhvervsvenlige ånd som Herning Kommune, hvilket betyder, at såfremt der er flere mulige løsninger skal Herning Vand altid vælge den mindst indgribende for selskaberne i Herning Kommune.

 

I ejerstrategien foreslås fastholdt at der skal varsles separatkloakering med 5 års varsel. På samme vis er 5 års varslet indført i forbindelse med afkobling af dræn.

 

Endeligt kan det oplyses, at materien i den nugældende strategis indhold fastholdes i al væsentlighed. Opsætningnen og sproget er dog moderniseret.

  

Forslag til ny ejerstrategi er vedlagt som bilag.t, else og direktion,

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslaget til ny ejerstrategi for Herning Vand Holding A/S godkendes.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Revision af ejerstrategi til politisk behndling
 

76. Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.22.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen

Sagsresume

Byrådet førstebehandlede den 5. marts 2019 udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten har nu været behandlet i Beskæftigelsesudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt ændringerne i styrelsesvedtægten. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt ændringerne i styrelsesvedtægten, dog kunne Anne Marie Christensen ikke tiltræde indstillingen.

 

Baggrunden for ændringerne er, at der på det sociale område sker en kompetenceflytning af enkelte områder fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget.

 

Styrelsesvedtægten skal efter Byrådets andenbehandling godkendes af Tilsynet.  

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune. I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

 • Udsatte- og misbrugsområdet foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget, dog undtaget driften af Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning. Social- og Sundhedsudvalgets

kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

·

 • Mentor- og bostøtteopgaven efter lov om social service §§ 85 og 102 foreslås flyttet til Beskæftigelsesudvalget for de borgere, der ikke modtager pension. Social-

og Sundhedsudvalgets kompetence indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget og § 17 vedrørende Beskæftigelsesudvalget.

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt:

Tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

12. marts 2019: Beskæftigelsesudvalget

13. marts 2019: Social- og Sundhedsudvalget

 

25. marts 2019: 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

2. april 2019: 2. behandling i Byrådet

 

Primo april 2019: Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.

 

Politisk behandling:

Byrådet førstebehandlede den 5. marts 2019 udkast til ny styrelsesvedtægt.Beslutningen fra 1. behandlingen på mødet i Byrådet den 5. marts 2019 lyder som følger:

Indstillingen er tiltrådt. Anne Marie Christensen (udenfor parti), Lone Nielsen (udenfor parti) samt Ernst B. Knudsen (udenfor parti) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagen blev behandlet i Beskæftigelsesudvalget den 12. marts 2019.

Beskæftigelsesudvalget godkendte ændringerne i styrelsesvedtægten.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 13. marts 2019.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte ændringerne i styrelsesvedtægten. Anne Marie Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.   

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at ændringer i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 • Styrelsesvedtægt.udkast.06022019
 

77. Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 03.10.04-P27-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne Mølsted

Sagsresume

En gang i hver byrådsperiode godkender Byrådet udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer. Der er to nye aftaler, dels vedrørende udlejning til personer med væsentlige hørehandicap, dels vedrørende udlejning til personer i beskæftigelse i udsatte boligområder. De øvrige aftaler indstilles til godkendelse uændret.

Sagsfremstilling

Udlejning af almene boliger skal ske efter venteliste. Kommunen og boligselskabet kan indgå aftaler om udlejning udenom venteliste.

Administrationen er hvert år i dialog med boligselskaberne om de eksisterende aftaler. De eksisterende aftaler er godkendt af Byrådet i november 2015.

 

Følgende aftaler indstilles til godkendelse:

 

 1. Fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap (ny)
 2. Fortrinsret for personer i beskæftigelse I (ny)
 3. Fortrinsret for personer i beskæftigelse II (uændret)
 4. Fortrinsret for ældre eller gangbesværede (uændret)
 5. Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet (uændret)
 6. Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet (uændret)
 7. Fortrinsret for brandmænd (uændret)
 8. Aftale om udlejning af hobbylandbrug (uændret)
 9. Fortrinsret for lejere med børn ved akut samlivsophævelse (uændret)
 10. Fortrinsret til større boliger for børnefamilier (uændret)
 11. Fortrinsret for seniorer (uændret)
 12. Aftale om kommunal anvisningsret (uændret)

 

Ad. 1 - Fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap

Fællesbo har efter sædvane administreret udlejning med fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap i afdeling 104 Fredhøj, Gl. Skolevej, almindeligvis kendt som ”Døvehuset”. Det er ikke registret, hvor mange gange den administrative fortrinsret er anvendt gennem årene. Det indstilles, at udlejningsaftalen formelt godkendes med henblik på evaluering af det faktiske behov ved næste revision.

 

Ad. 2 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse I

Med fokus på styrkelse af socialt udsatte boligområder indstilles det at give fortrinsret til lejere, der er i beskæftigelse i konkrete afdelinger. Aftalen er ny og supplerer en eksisterende aftale, se ad. 3. Fællesbo stiller 35 ledige boliger til rådighed (20 i afdeling 024 - Valdemarsvej/Thyrasvej og 15 i afdeling 106 - Sønderager), og Fruehøjgaard stiller 8 boliger til rådighed i Brændgårdsparken. Aftalen indstilles til godkendelse.

 

Ad. 3 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse II

Formålet med aftalen er at styrke beboersammensætningen i socialt udsatte afdelinger. Aftalen omfatter 20 familieboliger efter boligselskabets valg. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 4 - Fortrinsret for ældre eller gangbesværede

Aftalen har til formål at sikre, at ældre eller gangbesværede kan få en bolig med øget tilgængelighed. Boligselskabet definerer ældre som fyldt 70 år. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 5 - Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at nyansatte i lokalområdet kan få en bolig. Det er en betingelse, at arbejdspladsen ligger i Herning eller Ikast-Brande Kommune, dvs. i Erhvervsrådets dækningsområde. Det er samtidig en betingelse, at lejer er fastansat eller min. ansat midlertidigt i 1 år. Ansatte på Karup Flyveplads er omfattet af aftalen.

Boligselskaberne tildeler løbende boliger efter aftalen. Det er generelt boligselskabernes erfaring, at boliger der udlejes efter denne aftale, relativt hurtigt fraflyttes.

Aftalen er indgået med alle boligselskaberne. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 6 - Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at tilflyttende studerende der optages på uddannelse i Herning kan få en ungdomsbolig. Aftalen har samme afstandskriterium som for pendlere på arbejdsmarkedet, jf. ovenfor. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 7 - Fortrinsret for brandmænd

Formålet med aftalen er at sikre, at brandmænd i det kommunale beredskab kan få en bolig tæt på tjenestestedet på H.P.Hansens Vej. Aftalen omfatter lejligheder i Porshøj og Sønderager i Herning.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 8 - Aftale om udlejning af hobbylandbrug

Lejerbo har en afdeling i Sinding, der er bygget til hobbylandbrug. Der er 9 familieboliger, hver bolig råder over et udenomsareal på 5-6000 m2. Afdelingen er opført som en forsøgsordning i 1995.

Aftalen har til formål at sikre, at afdelingen er velfungerende som hobbylandbrug, og at boligernes udenomsarealerne drives og passes efter sit formål. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 9 - Fortrinsret for lejere med børn i forbindelse med akut samlivsophævelse

Aftalen har til formål at sikre, at boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år i tilfælde af akut samlivsophævelse kan få en bolig. Aftalerne, der omfatter i alt 30 familieboliger, er generelt meget brugt. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 10 - Fortrinsret til større boliger for børnefamilier

Aftalen sikrer, at boligsøgende med børn går foran lejere uden børn til udvalgte lejligheder. Den interne oprykningsliste gælder uændret.

Aftalen gælder for boliger med 4 rum eller mere i 6 afdelinger i Herning og Gjellerup.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 11 - Fortrinsret for seniorer

Der er tradition for, at seniorer uden hjemmeboende børn har fortrinsret til en almen bolig i udvalgte afdelinger i Herning, Gjellerup, Snejbjerg og Lind. Aftalen harmoniserer beboersammensætningen i afdelingen. Disse familieboliger er generelt indrettet med en højere grad af tilgængelighed. I nogle af afdelingerne er der både ældre- og familieboliger.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 12 - Aftale om kommunal anvisningsret

Kommunerne kan råde over anvisningen af op til 25 % af de almene boliger. Når kommunen anviser en bolig, hæfter kommunen for evt. manglende huslejebetaling og evt. ubetalte regninger for istandsættelse ved fraflytning. Herning Kommune har tradition for en relativ restriktiv praksis for anvisning af boliger. Samtidig er der tradition for et meget velfungerende og fleksibelt samarbejde med boligselskaberne. Der indstilles en aftale som følger:

 

 • Fællesbo stiller 40 boliger til rådighed.
 • Fruehøjgaard stiller 18 boliger til rådighed.
 • Lejerbo stiller 12 boliger til rådighed.
 • Bomidtvest stiller 2 boliger til rådighed.

 

Det er en kommunal opgave at skaffe boliger til flygtninge. Herudover arbejder Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet løbende med forskellige indsatser bl.a. ift. hjemløshed og behovet for evt. startboliger til sårbare unge. Administrationen vil følge udviklingen i brugen af den kommunale anvisningsret.  

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets genbehandling vedrørende pkt. 6:

Dette afstandskriterium blev aftalt ved seneste revision. Tidligere gav aftalen fortrin for studerende i Herning der ikke boede i kommunen. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger. Det vil sige ungdomsboliger udover de 100 boliger i denne aftalen tildeles efter almindelig venteliste, f.eks. til unge fra Herning Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at udlejningsaftale for personer med væsentlige hørehandicap godkendes (Fællesbo),
at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse I godkendes (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse II godkendes uændret (Fællesbo),
at udlejningsaftale for ældre eller gangbesværede godkendes uændret (Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. pendlere godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. studerende godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. brandmænd godkendes uændret (Fællesbo),
at udlejningsaftale vedr. hobbylandbrug godkendes uændret (Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. lejere med børn i akut samlivsophævelse godkendes uændret (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. større boliger til børnefamilier godkendes uændret (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. seniorer godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),
at aftale om kvoter til kommunal anvisningsret godkendes som beskrevet (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo).
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

78. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens §14 mod opføresle af en etageboligbebyggelse. Et forbud efter Planloven skal følges af en lokalplan, som nærmere fastlægger, hvordan der kan opføres bebyggelse i området. Forbuddet betyder, at der også skal ske en justering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i forhold til bebyggelsestype og omfang.

Sagsfremstilling

I kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde 15.B5 og 15.R1, som begge inddrager en del af den eksisterende kommuneplanramme 15.B2. Der er i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning fundet planmæssig begrundelse for at inddrage del af 15.B2 og øge det grønne areal i 15.R1, da det vil styrke de karakteristiske grønne bånd, som er kendetegnet for planlægning i Gullestrup.

 

Inden for kommuneplanramme 15.B5 skabes der mulighed for etablering af forskellige boligtyper, herunder åben-lav-, tæt-lav- og etageboliger. Kommuneplanrammen specificerer endvidere, hvor de forskellige boligtyper skal etableres. Dette er for at skabe sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse.

 

På baggrund af mulighed for at skabe et rammeområde med forskellige typer er bebyggelsesprocenten for området som helhed hævet til 45% i stedet for 40%. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for åben-lav, tæt-lav og etageboliger samt krav til parkering er justeret i forhold til de enkelte boligtyper, f.eks. må etageboliger ikke opføres i mere end tre etager.

 

Derudover er mulighed for etablering af offentlige formål, som f.eks. daginstitution udgået, da det vurderes ikke længere at være aktuelt.

 

Vejbetjening af rammeområde 15.B5 er ændret til, at den nordlige del af rammeområdet trafikbetjenes af Sahlholtvej og den midterste samt sydligste del af rammeområde 15.B5 trafikbetjenes af stamveje via 15.B2 og 15.R1. På baggrund af dette er der i kommuneplanramme 15.R1 indskrevet, at den sydlige del af rammen kan gennembrydes af vej (Engens Kvarter) til trafikbetjening af 15.B5. Ændringen er foretaget på baggrund af, hvordan området trafikbetjenes i dag  og det er vurderet ikke at være hensigtsmæssigt, at rammeområdet trafikbetjenes via et boligområde og gennemskærer et grønt område.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg 65 - Violens Kvarter
 

79. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-18 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens §14 mod et byggeprojekt ved Violens Kvarter i Gullestrup. Baggrunden for forbuddet var bl.a. at eksisterende lokalplanen for området er forældet og upræcis, særligt i forhold til naboernes mulighed for at kunne danne sig et indtryk af den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for, hvilket de efter planloven har krav på. Det er et krav i Planloven, at et forbud skal følges af en ny lokalplan, som i princippet hindrer det ansøgte byggeri, men samtidig angiver rammer for anden bebyggelse.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28 i forhold til bebyggelsesprocent, boligtypologi, bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt etablering af offentlige formål.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er der udarbejdet et tillæg nr. 65.

Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 15.B5.1 for Boligområde ved Sahlholdtvej i Gullestrup.

Denne lokalplan aflyses for det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boliger syd for Violens Kvarter i Gullestrup ved dennes endelige vedtagelse og bekendtgørelse.

 

Der foreligger hermed forslag til lokalplan 15.B5.2 for boligområdet til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

I 2018 ansøgte en ejendomsudvikler om byggetilladelse til opførelse af 64 etageboliger i den nordlige del af området ved Violens Kvarter i Gullestrup. Det ansøgte byggeprojekt indeholdt enkelte dispensationer til lokalplanen, men da lokalplanen er af ældre dato, og ikke indeholder specifikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, skulle projektet i partshøring hos bl.a. naboer og andre relevante interessenter. På baggrund af partshøringen indkom der en række kommentarer fra naboerne til projektet, som overvejende gik på at etageboliger af mange lokale beboere blev opfattet som en meget uhensigtsmæssig udnyttelse af grundene indenfor lokalplanområdet. Da ejeren af grunden har retskrav på at kunne opføre bebyggelse i overensstemmelse med den gældende lokalplan, kunne det konkrete byggeprojekt kun hindres med et forbud.

 

På et efterfølgende borgermøde og i en løbende dialog med ejeren og udvikleren, er der skitseret en ny model for den fremtidige udnyttelse af grunden. Modellen skitserer en opdeling af området i tre bebyggelsesområder, hvor det nordligste alene kan udnyttes til åben-lav bebyggelse, idet der kan udstykkes 8-12 grunde parcelhusgrunde, området syd herfor kan udnyttes til tæt-lav bebyggeselse, som f.eks. rækkehuse i op til 2 etager, og det sydligste af området kan udnyttes til tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager, eller etageboliger i op til 3 etager.

 

Lokalplanområdets afgrænsning

 

Lokalplankort

 

Lokalplanområdet disponeres i fem delområder:

Delområde I: udlægges kun til åben-lav boligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må for delområdet ikke overstige 40%

Delområde II: udlægges kun til tæt-lav boligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager, med lodret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må for delområdet ikke overstige 45%

Delområde III: udlægges kun til tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må for tæt-lav bebyggelse opføres i maksimum 2 etager, med lodret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 8,5 meter. Etagebebyggelsen må opføres i maksimum 3 etager både med lodret og vandret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 12,5 meter. Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse. Bebyggelsesprocenten for delområdet må ikke overstige 45%.

Delområde IV: udlægges som en 10 meter bred afstandszone til fredskov, og skal anvendes som grønt fællesareal, eller areal til parkering.

Delområde V: udlægges til vejanlæg, som en forlængelse af Engens Kvarter.

 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Engens Kvarter via en ny nord-syd gående vej, som sikrer vejbetjeningen til de enkelte byggeområder indenfor lokalplanområdet. Lokalplanområdet skal i øvrigt forbindes med stierne i de omkringliggende bolig- og skovområder.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod øst og vest af et skovbælte, som er en markant del af den oprindelige strukturplan for byudviklingen i Gullestrup.

 

Det vurderes, at der for hele lokalplanområdet kan etableres ca. 100 boliger. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk, materialer samt fællesarealer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 15.B5.2 foreløbigt vedtages, dog således

 

at § 3.4 ændres til "...tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel eller etageboligbyggeri..."

 

at "beton - naturlig eller indfarvet" udgår af § 8.1.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 15.B5.2 er med de anførte ændringer foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til lokalplan nr. 15.B5.2
 

80. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

Planforslagene skal muliggøre kommunal udstykning af et boligområde med åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

 

Forslag til tillæg nr. 69 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, ledsages den af tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Den geografiske afgrænsning af den eksisterende ramme 51.B9 ændres ikke.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Kommuneplantillæg nr 69
 

81. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Ørskovvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Ørskovvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udabejdet forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg samt tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene skal muliggøre kommunal udstykning af et boligområde med åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 10af,10ae og dele af 13f Snejbjerg By, Snejbjerg. Herning Kommune ejer matr. nr.  10ae og 13f. Området er ca. 14 ha stort og beliggende umiddelbart vest for det eksisterende boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere åben/lav og tæt/lav bebyggelse, og bebyggelse i området må opføres i maksimum 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet disponeres i fire delområder:

 

Delområde I omfatter et område til åben/lav bebyggelse.

Delområde II omfatter et område til  åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Delområde III omfatter et område til fælles, fri og opholdsareal.

Delområde IV omfatter et område til dige, plantebælte og aftsandszone.

 

 

 

Disponering af området (lokalplanens kortbilag 2).

 

Lokalplanen giver mulighed for at vejbetjene området fra både Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej. Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet skal adgangsvejen til lokalplanområdet fra Ørskovvej også kunne betjene de nye byudviklingsområder. Der skal etableres hovedsti (a-b), der forbinder lokalplanområdet med stiforbindelsen og det rekreative areal i det eksisterende boligområde mod øst. Hovedstien placeres i lokalplanområdets øst/vest gående fælles fri- og opholdsareal (delområde III), der skaber rekreativ forbindelse til det åbne land mod vest.

Mod vest afgrænses lokalplanområdet af et område med et bevaringsværdigt dige, et plantebælte og en afstandszone mellem plantebæltet og udstykningen (delområde IV).

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 69. Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Udstykningen er en del af en større struktur- og bebyggelsesplan for Snejbjerg Nordvest.

 

Vejnavn

Forvaltningen indstiller, at de nye vejnavne i området fastsættes til Helstrupbakken, for den del af området, der betjenes fra Ørskovvej (delområde I), og Helstrupvænget for den del af området, der betjenes fra Helstrupvej (delområde I). Den del af området, der betjenes fra Gl. Ørskovvej (delområde II) får adresse på Gl. Ørskovvej.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape) foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 51.B9.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 • Forslag til lokalplan 51.B9.2
 

82. Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-35-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 33.R1.1 for kolonihaver Nabkær i Birk. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 24. januar 2019 til den 21. februar 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse og en bemærkning til planforslaget.

 

Forslag til lokalplan nr. 33.R1.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer/ tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Birk øst for Herning By, og området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningerne Nabkær 1 og 2. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver, at give mulighed for øget bebyggelse og fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 24. januar 2019 til den 21. februar 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse fra formændene for Haveforeningerne Nabkær 1 og 2 og formanden for Kolonihaveforbundet Vestjyllands kreds samt en bemærkning fra Vejdirektoratet. Indsigelsen omhandler bestemmelser omkring etageareal, parkeringspladser, havelodsstørrelse, skelafstand ved drivhuse og udendørs antenner. Bemærkningen omhandler planlægning for arealer med støjfølsom anvendelse og skiltning i det åbne land.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelsen, som forvaltningen vurderer, giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for behandling af resten af punkterne. 

  

Forvaltningens vurdering

Indsiger ønsker, at lokalplanen giver mulighed for etablering af en hems på 5 m2, der ikke skal medregnes i det samlede etageareal. Forvaltningen vurderer, at der jf. Bygningsreglementet kan tilføjes en bestemmelse under bebyggelsens omfang og placering, der muliggør etablering af en hems på maksimalt 4,5 m2, og at denne ikke medregnes i det samlede etageareal. Mulighed for etablering af en hems vil ikke påvirke omfanget af bebyggelsens grundflade, og det vurderes derfor rimeligt i forhold til at optimere udnyttelsen af kolonihavehuset.

 

Indsiger ønsker bestemmelse omkring opsætning af antenner fjernet, da indsiger påpeger, at det er eneste mulighed for at modtage radio- og tv-signal. Lokalplanens bestemmelse omkring opsætning af individuelle udendørs tv- og radioantenner hindrer ikke, at der opsættes antenner, men at de er synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være vanskeligt at imødekomme kravet og foreslår, at bestemmelsen omkring antenner ændres til, at der kun må opsættes én antenne pr. kolonihave, at individuelle udendørs radio- og tv-antenner højst må rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, og at parabolantenner ikke må opsættes på bygninger. Parabolantenner skal endvidere placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overskride 1 meter, og farven skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå. 

 

Endvidere vurderes det, at lokalplanen skal give mulighed for, at tage kan udføres som grønne tage, da der har været forespurgt på dette fra en anden kolonihaveforening, og der ønskes ensartede bestemmelser for kolonihaverne. Grønne tage kan være med til at forbedre områdets klimatilpasning og visuelt understøtte områdets rekreative og grønne karakter.     

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 33.R1.1 for kolonihaver Nabkær i Birk endeligt vedtages med følgende tilføjelser,

 

at der under § 7.3 tilføjes følgende ordlyd: "Der må etableres én hems på maksimalt 4,5 m2. Hemsen medregnes ikke i det samlede etageareal m2",

 

at der under § 8.2 tilføjes, at tage kan udføres som grønne tage af mos, urter, græs og lignende planter, 

 

at § 8.6 ændres til følgende bestemmelser: § 8.6 "Individuelle udendørs radio- og tv-antenner må højst rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, § 8.7 "Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Antennens diameter må ikke overskride 1 meter. Antennens farve skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå og § 8.8 "Der må kun opsættes én antenne pr. kolonihave".

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 33.R1.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 • Indsigelsesnotat - Lokalplan for Kolonihaver Nabkær i Birk
 

83. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 999.000 kr. pr. 1. januar 2019 inklusiv forventet overførsel fra 2018.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et forslag til vedligeholdelsesplan over bygningerne i Nørregade 7 og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og iøvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:

 

Institution

Opgave

Kr.

Den Jyske Sangskole

Omfugning af gavl

98.000

Den Jyske Sangskole

Afrensning og maling af gesimser

67.000

Den Jyske Sangskole

Malerbehandling af træværk op kviste

5.000

Herning Billedskole

Malerbehandling af vinduer

24.000

Herning Billedskole

Reparation af murværk og sålbænke

45.000

Huset no7

Udskiftning af vinduesparti i gavle

129.000

Huset no7

Renovering af loft, vægge og gul i sal

70.000

Huset no7

Omfugning af læmur

25.000

Scene 7

Reparation af skader i murværk

8.000

Scene 7

Kontrol/omlægning af tagsten på bagbygning

7.500

Herning Musikskole

Etablering af sti bag bygningen

24.000

I alt

502.500

 

I alt ansøgninger for 502.500 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2019.

 

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager i løbet af året ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 700.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på 700.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

84. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 afsat til udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt ca. 1,6 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

Fra budget 2019 og frem er beløbet på investeringsoversigten ændret til også at omfatte badeværelser.

 

Rådighedsbeløbet på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.


Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der beboes af borgere, som er visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for meget stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.

 

Da det har vist sig, at udskiftningen af køkkener på grund af fremgangsmåden strækker sig over længere tid end først antaget, er det hensigtsmæssigt, at der ved fraflytninger i ejendommen sker renovering af både køkken og badeværelse, og at begge dele finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.    

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, nyt understednr.

 

atanlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 Nørregade A, B og C - udskiftning af køkkener og badeværelser.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

85. Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Jakobsen

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at revidere selskabets betalingsvedtægt for spildevand og har derfor i februar 2019 bedt Herning Kommune godkende den reviderede betalingsvedtægt.

Forvaltningen anbefaler, at Herning Vands forslag til revideret betalingsvedtægt godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at revidere betalingsvedtægten for spildevand på følgende områder:

 • Afsnit 3.1. Afsnittet ønskes ændret for at præcisere, at det er ejeren af en ejendom, der skal betale kloaktilslutningsbidrag.
 • Afsnit 3.2. Afsnittet ønsket tilføjet for at tydeliggøre, at ved ejer/lejer forhold er det ejeren, der hæfter for betaling af vandafledningsbidraget, hvis lejer ikke betaler.
 • Afsnit 3.2.6. På baggrund af flere henvendelser om tilledning af andet vand end spildevand, ønsker Herning Vand, at anvende betalingslovens mulighed for nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag for tilledning af visse typer af vand.

Ændring i tekstindhold i de 3 afsnit fremgår af forslag til betalingsvedtægt i vedhæftede bilag 1.

 

Af betalingsloven fremgår det, at Herning Kommune skal legalitetsgodkende Herning Vand A/S´ betalingsvedtægt, når denne revideres. Hjemmel for godkendelsen er Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), § 3, stk. 2.:

 

De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand. Betalingsvedtægten skal være tilgængelig på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside.

Herning Vand A/S har i februar 2019 indsendt forslag til betalingsvedtægt til Herning Kommune. Forslaget er vedhæftet som bilag 1. Betalingsvedtægten er en revision af den gældende vedtægt, godkendt af Byrådet den 29. maj 2017, pkt. 101.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til revideret betalingsvedtægt, udkast af februar 2019, legalitetsgodkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 • Bilag 1 Herning Vands forslag til betalingsvedtægt for spildevand 21-02-2019 med ændringer markeret
 

86. Indtægtbevilling til tilskud fra Pulje til opkvalificering på transportområdet

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Indtægtbevilling til tilskud fra Pulje til opkvalificering på transportområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Opkvalificering på transportområdet"

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. december 2018 fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt om opkvalificering på transportområdet for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 859.434,00 kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet er ikke betinget af medfinansiering.

 

Projektets formål er at opkvalficere jobparate kontanthjælpsmodtagere til jobs inden transportbranchen. Indsatsen skal bestå af opsøgende arbejde hos lokale transportvirksomheder med henblik på at skabe praktikåbninger og småjobs til borgere i målgruppen i kombination med opkvalificering målrettet transportbranchen. Opkvalificeringen skal indeholde ordinær uddannelse, som kan forbedre borgerens muligheder for fastansættelse indenfor transportbranchen - fx i form af af et stort kørekort. Til projektet er der udpeget en projektmedarbejder, der i projektperioden får ansvaret for det opsøgende arbejde og for at agere personlig jobformidler for projektets borgere.

 

I projektets startperiode vil projektmedarbejderen arbejde intensivt med den opsøgende indsats med mange virksomhedsbesøg. Den opsøgende indsats sker med henblik på at indgå forpligtende samarbejder i forhold til praktik og småjob med særlig fokus på at sikre progression frem til at borgeren kan arbejde fuldtid. Der skal således i projektet kun indgås aftaler om praktik / småjob med jobperspektiv. Projektet forventes at omfatte 25-30 borgere i løbet af projektperioden. Der er således rum for en håndholdt indsats fra projektmedarbejderens side.

 

For projektet er der udpeget følgende succeskriterier:

 

• 75% af projektdeltagerne bliver selvforsørgende i projektperioden.

• 75 virksomhedsbesøg

• 100% projektdeltagerne kommer i mindst én virksomhedspraktik i projektperioden.

• 90% af projektdeltagerne kommer i småjob i projektperioden

• 20-25 uddannelseskøb rettet mod transportområdet.

 

Der vil i projektperioden løbende blive lavet opfølgning på hver enkelt projektdeltager på følgende parametre:

 

1. Antal virksomhedspraktikker i projektperioden

2. Den løbende progression i praktikken i forhold til ordinære løntimer – uge for uge pr. borger

3. Påbegyndte og gennemførte kurser samt hvilke kurser, der er tale om

4. Antal borgere afsluttet til selvforsørgelse – herunder hvor stor en andel, der 3 og 6 måneder efter afslutning til selvforsørgelse fortsat er selvforsørgende.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til aflønning af projektmedarbejderen.

  

Vedlagt er den godkendte projektansøgning, hvor projektet er mere udførligt beskrevet, samt skema over projektets økonomi.

 

Puljen blev annonceret med så kort svarfrist, at det ikke har været muligt at sende projektansøgningen til udvalgsbehandling inden fremsendelse af ansøgning.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 859.434 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden, fordelt med 430.000 kr. i 2019 og 429.000 kr. i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,  

 

at den interne finansiering til projektet afholdes inden for budgetrammen til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning - transport december 2018
 • Underskrevet budgetskema
 

87. Indtægtsbevilling til tilskud fra Pulje til uddannelsesambassadør

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Pulje til uddannelsesambassadør

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Uddannelsesambassadør".

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. december 2018 fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt om uddannelsesambassadører, der har til formål at få flere forsikrede ledige til at deltage i opkvalificering- og uddannelsesforløb.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 970.000 kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet er ikke betinget af medfinansiering.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget primært bruges til aflønning af en projektmedarbejder.

 

Projektet har til formål at:

• Få flere ufaglærte borgere opkvalificeret til faglærte, herunder voksenlærlingeordning.

• I højere grad at imødekomme lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft.

• Nedbringe ledigheden i kommunen

• Få ufaglærte i varig beskæftigelse via uddannelse

 

Konkret er målsætningen, at 300 borgere i den toårige projektperiode gennemfører et uddannelsesrettet forløb, hvoraf det forventes at 30 borgere i 2019 og 45 borgere i 2020 vil få et uddannelsesløft, hvoraf voksenlærlingeordningen vil være højt prioriteret med 105 borgere i 2019 og 120 borgere i 2020.

 

Projektets målgruppe er:

• Ledige dagpengemodtagere, som er i målgruppen for uddannelsesløftet

• Jobcentre, som ønsker at bruge uddannelsesløftsordningen til at få flere ufaglærte opkvalificeret til faglærte.

 

For at få ledige hurtigst muligt i gang med opkvalificering skal a-kasserne spille en større rolle end de gør i dag. Det kræver en udvikling af det eksisterende samarbejde. I forbindelse med forenklingsreformen vil et øget samarbejde med de a-kasser, der overtager ansvaret for de ledige de første 3 måneder, blive opprioriteret. Målet er at borgerne i målgruppen for uddannelsesløft er informeret om muligheden og har haft mulighed for at få en individuel afklaring, så de kan træffe en beslutning på et kvalificeret grundlag.

 

For at opnå projektets målsætning iværksættes følgende initiativer:

 

• I indkaldelsen til informationsmøde for ny-ledige i jobcentret informeres om uddannelsesløftordningen.

• På informationsmøderne screenes borgerne, og dem der er i målgruppen for uddannelsesløft indkaldes til et særskilt informationsmøde om uddannelsesordningen,

  der kan afholdes i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.

• Tilbud om deltagelse i relevante ”PUTAU”-forløbet for at motivere borgerne til at tage uddannelse - et afklaringsforløb for målgruppen af 1 uges varighed, der har til hensigt at motivere, rådgive og vejlede de ledige til at påbegynde uddannelse

• Individuelle samtaler med borgere henvist fra konsulentgruppen og a-kasser

 

Vedlagt er den godkendte projektansøgning, der mere udførligt beskriver projektet samt et skema over projektets økonomi.

 

Puljen blev annonceret med så kort svarfrist, at det ikke har været muligt at sende projektansøgningen til udvalgsbehandling inden fremsendelse af ansøgning.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 970.000 kr. vedr. ekstern finansiering til projekt "Uddannelsesambassadører", fordelt med 485.000 kr. i 2019 og 485.000 i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning - Uddannelsesambassadør - 2018
 • Budget Uddannelsesambassadør
 

88. Forældrebetalingstakster skolefritidsordning pr. 1. august 2019

Sagsnr.: 17.13.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Forældrebetalingstakster skolefritidsordning pr. 1. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Som følge af omlægningen fra fritidshjem til skolefritidsordning, som sker med virkning fra den 1. august 2019, fremlægges der nye takster for forældres betaling for pasning i skolefritidsordninger. Taksterne træder i kraft den 1. august 2019.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 er det besluttet, at der skal ske en opdeling af de integrerede institutioner, således at alle 0-6 årige fremadrettet tilbydes pasning i Dagtilbud for 0-6 årige under dagtilbudsloven. De 6+ årige børn tilbydes pasning i skolefritidsordninger, organiseret under folkeskoleloven. Hermed sikres et entydigt ansvar hos skolelederne i for skolebarnets samlede hverdag, helt i tråd med intentionerne i folkeskolereformen. Jævnfør budgetforligsparterne skal ændringerne gennemføres senest den 1. januar 2020. Da det er muligt at gennemføre tilretningen af forældrebetalingen pr 1. august 2019, fremlægges de nye takster til godkendelse.

 

Omlægningen til skolefritidsordninger giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opkræve en forældrebetalingstakst, som overstiger 30% af bruttodriftsudgiften ved drift af skolefritidsordning. Denne praksis benyttes af langt de fleste af landets øvrige kommuner. Den forbedrede økonomi ved at omlægge forældrebetalingen pr. 1/8 2019 forbliver i Børne- og Familieudvalget.

 

De nye takster fremgår af det vedlagte bilag.

Økonomi

De øgede indtægter forbliver på Børne- og Familieudvalgets område jvf beslutninger truffet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at de nye takster godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 • Takstoversigt 2019 pr 010819
 

89. Godkendelse af ny politisk repræsentation i Herning Byråd

Sagsnr.: 00.22.02-P19-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af ny politisk repræsentation i Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlemmerne Lone Nielsen, Anne Marie Christensen og Ernst B. Knudsen har meddelt borgmesteren, at de fremover ønsker at repræsentere Borgerlisten i Herning Byråd.

 

Det er Byrådet, der bestemmer om politisk repræsentation kan godkendes, når partiskifte sker til et parti eller en kandidatliste, der ikke har opnået valg ved seneste kommunalvalg.  

Sagsfremstilling

Lone Nielsen er valgt til Herning Byråd på Socialdemokratiets liste. Hun fik 720 personlige stemmer ved seneste valg. Hun har siden medio september 2018 været løsgænger udenfor parti.

Anne Marie Christensen er valgt til Herning Byråd på Socialdemokratiets liste. Hun fik 540 personlige stemmer ved seneste valg. Hun har siden medio september 2018 været løsgænger udenfor parti.

Ernst B. Knudsen er valgt til Herning Byråd på Det Konservative Folkepartis liste. Han fik 347 personlige stemmer ved seneste valg. Han har siden ultimo februar 2019 været løsgænger udenfor parti.

 

Det står et byrådsmedlem frit, hvordan vedkommende vil profilere sig som politiker. Det betyder, at Lone Nielsen, Anne Marie Christensen og Ernst B. Knudsen kan omtale sig selv som repræsentanter for Borgerlisten i alle sammenhænge, herunder i skriftlige henvendelser til kommunen, til pressen og omverdenen i øvrigt.

 

Byrådets beslutning om anerkendelse af politisk repræsentation har betydning for, om Borgerlisten kan fremgå i byrådets protokol, på de valgtes navneskilt, på kommunens hjemmeside og i formelle skrivelser fra Herning Kommune m.v. Indenrigsministeriet definerer det som "repræsentation i alle sædvanlige sammenhænge".   

 

Herning Byråd har en gang tidligere i nyere tid haft en tilsvarende sag. Byrådet imødekom i marts 2015 et ønske fra et daværende byrådsmedlem om fremtidig repræsentation af parti, der ikke havde været opstillet til kommunalvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Lone Nielsen, Anne Marie Christensen og Ernst B. Knudsen fremover repræsenterer Borgerlisten i Herning Byråd.

 

Af hensyn til de øvrige sager på dagsordenen for Byrådet blev denne efter borgmesterens forslag og Byrådets tiltræden behandlet som det første punkt før de øvrige punkter på dagens dagsorden.

 

Borgmesteren indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

90. Arealerhvervelse til vejtilslutning af nyt boligområde

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Arealerhvervelse til vejtilslutning af nyt boligområde

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

91. Ekspropriation og arealerhvervelse

Sagsnr.: 13.06.00-P05-6-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Ekspropriation og arealerhvervelse

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.