Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

88. Forældrebetalingstakster skolefritidsordning pr. 1. august 2019

Sagsnr.: 17.13.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Jytte Grønkjær Jensen  

Forældrebetalingstakster skolefritidsordning pr. 1. august 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti

Sagsresume

Som følge af omlægningen fra fritidshjem til skolefritidsordning, som sker med virkning fra den 1. august 2019, fremlægges der nye takster for forældres betaling for pasning i skolefritidsordninger. Taksterne træder i kraft den 1. august 2019.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 er det besluttet, at der skal ske en opdeling af de integrerede institutioner, således at alle 0-6 årige fremadrettet tilbydes pasning i Dagtilbud for 0-6 årige under dagtilbudsloven. De 6+ årige børn tilbydes pasning i skolefritidsordninger, organiseret under folkeskoleloven. Hermed sikres et entydigt ansvar hos skolelederne i for skolebarnets samlede hverdag, helt i tråd med intentionerne i folkeskolereformen. Jævnfør budgetforligsparterne skal ændringerne gennemføres senest den 1. januar 2020. Da det er muligt at gennemføre tilretningen af forældrebetalingen pr 1. august 2019, fremlægges de nye takster til godkendelse.

 

Omlægningen til skolefritidsordninger giver kommunalbestyrelsen mulighed for at opkræve en forældrebetalingstakst, som overstiger 30% af bruttodriftsudgiften ved drift af skolefritidsordning. Denne praksis benyttes af langt de fleste af landets øvrige kommuner. Den forbedrede økonomi ved at omlægge forældrebetalingen pr. 1/8 2019 forbliver i Børne- og Familieudvalget.

 

De nye takster fremgår af det vedlagte bilag.

Økonomi

De øgede indtægter forbliver på Børne- og Familieudvalgets område jvf beslutninger truffet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at de nye takster godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

  • Takstoversigt 2019 pr 010819