Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

87. Indtægtsbevilling til tilskud fra Pulje til uddannelsesambassadør

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Indtægtsbevilling til tilskud fra Pulje til uddannelsesambassadør

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Uddannelsesambassadør".

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. december 2018 fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt om uddannelsesambassadører, der har til formål at få flere forsikrede ledige til at deltage i opkvalificering- og uddannelsesforløb.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 970.000 kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet er ikke betinget af medfinansiering.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget primært bruges til aflønning af en projektmedarbejder.

 

Projektet har til formål at:

• Få flere ufaglærte borgere opkvalificeret til faglærte, herunder voksenlærlingeordning.

• I højere grad at imødekomme lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft.

• Nedbringe ledigheden i kommunen

• Få ufaglærte i varig beskæftigelse via uddannelse

 

Konkret er målsætningen, at 300 borgere i den toårige projektperiode gennemfører et uddannelsesrettet forløb, hvoraf det forventes at 30 borgere i 2019 og 45 borgere i 2020 vil få et uddannelsesløft, hvoraf voksenlærlingeordningen vil være højt prioriteret med 105 borgere i 2019 og 120 borgere i 2020.

 

Projektets målgruppe er:

• Ledige dagpengemodtagere, som er i målgruppen for uddannelsesløftet

• Jobcentre, som ønsker at bruge uddannelsesløftsordningen til at få flere ufaglærte opkvalificeret til faglærte.

 

For at få ledige hurtigst muligt i gang med opkvalificering skal a-kasserne spille en større rolle end de gør i dag. Det kræver en udvikling af det eksisterende samarbejde. I forbindelse med forenklingsreformen vil et øget samarbejde med de a-kasser, der overtager ansvaret for de ledige de første 3 måneder, blive opprioriteret. Målet er at borgerne i målgruppen for uddannelsesløft er informeret om muligheden og har haft mulighed for at få en individuel afklaring, så de kan træffe en beslutning på et kvalificeret grundlag.

 

For at opnå projektets målsætning iværksættes følgende initiativer:

 

• I indkaldelsen til informationsmøde for ny-ledige i jobcentret informeres om uddannelsesløftordningen.

• På informationsmøderne screenes borgerne, og dem der er i målgruppen for uddannelsesløft indkaldes til et særskilt informationsmøde om uddannelsesordningen,

  der kan afholdes i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.

• Tilbud om deltagelse i relevante ”PUTAU”-forløbet for at motivere borgerne til at tage uddannelse - et afklaringsforløb for målgruppen af 1 uges varighed, der har til hensigt at motivere, rådgive og vejlede de ledige til at påbegynde uddannelse

• Individuelle samtaler med borgere henvist fra konsulentgruppen og a-kasser

 

Vedlagt er den godkendte projektansøgning, der mere udførligt beskriver projektet samt et skema over projektets økonomi.

 

Puljen blev annonceret med så kort svarfrist, at det ikke har været muligt at sende projektansøgningen til udvalgsbehandling inden fremsendelse af ansøgning.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 970.000 kr. vedr. ekstern finansiering til projekt "Uddannelsesambassadører", fordelt med 485.000 kr. i 2019 og 485.000 i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning - Uddannelsesambassadør - 2018
  • Budget Uddannelsesambassadør