Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

86. Indtægtbevilling til tilskud fra Pulje til opkvalificering på transportområdet

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Indtægtbevilling til tilskud fra Pulje til opkvalificering på transportområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Opkvalificering på transportområdet"

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. december 2018 fået bevilliget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt om opkvalificering på transportområdet for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 859.434,00 kr. i projektperioden, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2020. Tilskuddet er ikke betinget af medfinansiering.

 

Projektets formål er at opkvalficere jobparate kontanthjælpsmodtagere til jobs inden transportbranchen. Indsatsen skal bestå af opsøgende arbejde hos lokale transportvirksomheder med henblik på at skabe praktikåbninger og småjobs til borgere i målgruppen i kombination med opkvalificering målrettet transportbranchen. Opkvalificeringen skal indeholde ordinær uddannelse, som kan forbedre borgerens muligheder for fastansættelse indenfor transportbranchen - fx i form af af et stort kørekort. Til projektet er der udpeget en projektmedarbejder, der i projektperioden får ansvaret for det opsøgende arbejde og for at agere personlig jobformidler for projektets borgere.

 

I projektets startperiode vil projektmedarbejderen arbejde intensivt med den opsøgende indsats med mange virksomhedsbesøg. Den opsøgende indsats sker med henblik på at indgå forpligtende samarbejder i forhold til praktik og småjob med særlig fokus på at sikre progression frem til at borgeren kan arbejde fuldtid. Der skal således i projektet kun indgås aftaler om praktik / småjob med jobperspektiv. Projektet forventes at omfatte 25-30 borgere i løbet af projektperioden. Der er således rum for en håndholdt indsats fra projektmedarbejderens side.

 

For projektet er der udpeget følgende succeskriterier:

 

• 75% af projektdeltagerne bliver selvforsørgende i projektperioden.

• 75 virksomhedsbesøg

• 100% projektdeltagerne kommer i mindst én virksomhedspraktik i projektperioden.

• 90% af projektdeltagerne kommer i småjob i projektperioden

• 20-25 uddannelseskøb rettet mod transportområdet.

 

Der vil i projektperioden løbende blive lavet opfølgning på hver enkelt projektdeltager på følgende parametre:

 

1. Antal virksomhedspraktikker i projektperioden

2. Den løbende progression i praktikken i forhold til ordinære løntimer – uge for uge pr. borger

3. Påbegyndte og gennemførte kurser samt hvilke kurser, der er tale om

4. Antal borgere afsluttet til selvforsørgelse – herunder hvor stor en andel, der 3 og 6 måneder efter afslutning til selvforsørgelse fortsat er selvforsørgende.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget bruges til aflønning af projektmedarbejderen.

  

Vedlagt er den godkendte projektansøgning, hvor projektet er mere udførligt beskrevet, samt skema over projektets økonomi.

 

Puljen blev annonceret med så kort svarfrist, at det ikke har været muligt at sende projektansøgningen til udvalgsbehandling inden fremsendelse af ansøgning.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 859.434 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden, fordelt med 430.000 kr. i 2019 og 429.000 kr. i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,  

 

at den interne finansiering til projektet afholdes inden for budgetrammen til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning - transport december 2018
  • Underskrevet budgetskema