Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

84. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 afsat til udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt ca. 1,6 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

Fra budget 2019 og frem er beløbet på investeringsoversigten ændret til også at omfatte badeværelser.

 

Rådighedsbeløbet på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.


Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der beboes af borgere, som er visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for meget stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.

 

Da det har vist sig, at udskiftningen af køkkener på grund af fremgangsmåden strækker sig over længere tid end først antaget, er det hensigtsmæssigt, at der ved fraflytninger i ejendommen sker renovering af både køkken og badeværelse, og at begge dele finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.    

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, nyt understednr.

 

atanlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,332 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 Nørregade A, B og C - udskiftning af køkkener og badeværelser.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.