Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

83. Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-19 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af pulje til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 999.000 kr. pr. 1. januar 2019 inklusiv forventet overførsel fra 2018.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et forslag til vedligeholdelsesplan over bygningerne i Nørregade 7 og forvaltningen er samtidig i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

Der er på nuværende tidspunkt jævnfør vedligeholdelsesplanen og iøvrigt indkomne ansøgninger og opgaver registreret følgende:

 

Institution

Opgave

Kr.

Den Jyske Sangskole

Omfugning af gavl

98.000

Den Jyske Sangskole

Afrensning og maling af gesimser

67.000

Den Jyske Sangskole

Malerbehandling af træværk op kviste

5.000

Herning Billedskole

Malerbehandling af vinduer

24.000

Herning Billedskole

Reparation af murværk og sålbænke

45.000

Huset no7

Udskiftning af vinduesparti i gavle

129.000

Huset no7

Renovering af loft, vægge og gul i sal

70.000

Huset no7

Omfugning af læmur

25.000

Scene 7

Reparation af skader i murværk

8.000

Scene 7

Kontrol/omlægning af tagsten på bagbygning

7.500

Herning Musikskole

Etablering af sti bag bygningen

24.000

I alt

502.500

 

I alt ansøgninger for 502.500 kr., og det forventes, at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2019.

 

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager i løbet af året ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 700.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på 700.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.,
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.