Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

82. Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-35-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver Nabkær i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 33.R1.1 for kolonihaver Nabkær i Birk. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 24. januar 2019 til den 21. februar 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse og en bemærkning til planforslaget.

 

Forslag til lokalplan nr. 33.R1.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med enkelte ændringer/ tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Birk øst for Herning By, og området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningerne Nabkær 1 og 2. Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver, at give mulighed for øget bebyggelse og fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 24. januar 2019 til den 21. februar 2019. Der er i høringsperioden kommet en indsigelse fra formændene for Haveforeningerne Nabkær 1 og 2 og formanden for Kolonihaveforbundet Vestjyllands kreds samt en bemærkning fra Vejdirektoratet. Indsigelsen omhandler bestemmelser omkring etageareal, parkeringspladser, havelodsstørrelse, skelafstand ved drivhuse og udendørs antenner. Bemærkningen omhandler planlægning for arealer med støjfølsom anvendelse og skiltning i det åbne land.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelsen, som forvaltningen vurderer, giver anledning til ændringer i lokalplanen. Der henvises til det vedlagte bilag for behandling af resten af punkterne. 

  

Forvaltningens vurdering

Indsiger ønsker, at lokalplanen giver mulighed for etablering af en hems på 5 m2, der ikke skal medregnes i det samlede etageareal. Forvaltningen vurderer, at der jf. Bygningsreglementet kan tilføjes en bestemmelse under bebyggelsens omfang og placering, der muliggør etablering af en hems på maksimalt 4,5 m2, og at denne ikke medregnes i det samlede etageareal. Mulighed for etablering af en hems vil ikke påvirke omfanget af bebyggelsens grundflade, og det vurderes derfor rimeligt i forhold til at optimere udnyttelsen af kolonihavehuset.

 

Indsiger ønsker bestemmelse omkring opsætning af antenner fjernet, da indsiger påpeger, at det er eneste mulighed for at modtage radio- og tv-signal. Lokalplanens bestemmelse omkring opsætning af individuelle udendørs tv- og radioantenner hindrer ikke, at der opsættes antenner, men at de er synlige fra offentlige veje, områder eller parkeringsarealer. Forvaltningen vurderer dog, at det kan være vanskeligt at imødekomme kravet og foreslår, at bestemmelsen omkring antenner ændres til, at der kun må opsættes én antenne pr. kolonihave, at individuelle udendørs radio- og tv-antenner højst må rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, og at parabolantenner ikke må opsættes på bygninger. Parabolantenner skal endvidere placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overskride 1 meter, og farven skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå. 

 

Endvidere vurderes det, at lokalplanen skal give mulighed for, at tage kan udføres som grønne tage, da der har været forespurgt på dette fra en anden kolonihaveforening, og der ønskes ensartede bestemmelser for kolonihaverne. Grønne tage kan være med til at forbedre områdets klimatilpasning og visuelt understøtte områdets rekreative og grønne karakter.     

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 33.R1.1 for kolonihaver Nabkær i Birk endeligt vedtages med følgende tilføjelser,

 

at der under § 7.3 tilføjes følgende ordlyd: "Der må etableres én hems på maksimalt 4,5 m2. Hemsen medregnes ikke i det samlede etageareal m2",

 

at der under § 8.2 tilføjes, at tage kan udføres som grønne tage af mos, urter, græs og lignende planter, 

 

at § 8.6 ændres til følgende bestemmelser: § 8.6 "Individuelle udendørs radio- og tv-antenner må højst rage 1 meter op over bygningens højeste punkt, § 8.7 "Parabolantenner må ikke opsættes på bygninger. Parabolantenner skal placeres, så antennens højeste punkt ikke er højere end maksimum 1,5 meter over terræn. Antennens diameter må ikke overskride 1 meter. Antennens farve skal fremstå som dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå og § 8.8 "Der må kun opsættes én antenne pr. kolonihave".

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 33.R1.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

  • Indsigelsesnotat - Lokalplan for Kolonihaver Nabkær i Birk