Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

81. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Ørskovvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-32-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Ørskovvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udabejdet forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg samt tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene skal muliggøre kommunal udstykning af et boligområde med åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 10af,10ae og dele af 13f Snejbjerg By, Snejbjerg. Herning Kommune ejer matr. nr.  10ae og 13f. Området er ca. 14 ha stort og beliggende umiddelbart vest for det eksisterende boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere åben/lav og tæt/lav bebyggelse, og bebyggelse i området må opføres i maksimum 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. Lokalplanområdet disponeres i fire delområder:

 

Delområde I omfatter et område til åben/lav bebyggelse.

Delområde II omfatter et område til  åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

Delområde III omfatter et område til fælles, fri og opholdsareal.

Delområde IV omfatter et område til dige, plantebælte og aftsandszone.

 

 

 

Disponering af området (lokalplanens kortbilag 2).

 

Lokalplanen giver mulighed for at vejbetjene området fra både Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej. Ved fremtidig byudvikling nord og vest for lokalplanområdet skal adgangsvejen til lokalplanområdet fra Ørskovvej også kunne betjene de nye byudviklingsområder. Der skal etableres hovedsti (a-b), der forbinder lokalplanområdet med stiforbindelsen og det rekreative areal i det eksisterende boligområde mod øst. Hovedstien placeres i lokalplanområdets øst/vest gående fælles fri- og opholdsareal (delområde III), der skaber rekreativ forbindelse til det åbne land mod vest.

Mod vest afgrænses lokalplanområdet af et område med et bevaringsværdigt dige, et plantebælte og en afstandszone mellem plantebæltet og udstykningen (delområde IV).

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 69. Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Udstykningen er en del af en større struktur- og bebyggelsesplan for Snejbjerg Nordvest.

 

Vejnavn

Forvaltningen indstiller, at de nye vejnavne i området fastsættes til Helstrupbakken, for den del af området, der betjenes fra Ørskovvej (delområde I), og Helstrupvænget for den del af området, der betjenes fra Helstrupvej (delområde I). Den del af området, der betjenes fra Gl. Ørskovvej (delområde II) får adresse på Gl. Ørskovvej.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape) foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 51.B9.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til lokalplan 51.B9.2