Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

80. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-19 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 69 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 51.B9.2 for et boligområde ved Ørskovvej i Snejbjerg (3. etape).

Planforslagene skal muliggøre kommunal udstykning af et boligområde med åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse.

 

Forslag til tillæg nr. 69 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanramme 51.B9 Boligområde ved Ørskovvej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommunenplanen i forhold til bebyggelsestyper og vej- og stiforhold, ledsages den af tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget justerer en del af indholdet i den eksisterende ramme 51.B9, så der udelukkende kan etableres åben/lav bebyggelse eller en blanding af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Desuden ændrer tillægget bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold, så området kan vejbetjenes både fra Ørskovvej, Helstrupvej og Gl. Ørskovvej, og så der skal anlægges hovedsti, der forbinder lokalplanområdet med 51.R4, som er det rekreative areal i det eksisterende boligområde øst for lokalplanområdet.

 

Den geografiske afgrænsning af den eksisterende ramme 51.B9 ændres ikke.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 69 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr 69