Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

79. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-18 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd for Violens Kvarter i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens §14 mod et byggeprojekt ved Violens Kvarter i Gullestrup. Baggrunden for forbuddet var bl.a. at eksisterende lokalplanen for området er forældet og upræcis, særligt i forhold til naboernes mulighed for at kunne danne sig et indtryk af den bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for, hvilket de efter planloven har krav på. Det er et krav i Planloven, at et forbud skal følges af en ny lokalplan, som i princippet hindrer det ansøgte byggeri, men samtidig angiver rammer for anden bebyggelse.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28 i forhold til bebyggelsesprocent, boligtypologi, bebyggelsesregulerende bestemmelser, samt etablering af offentlige formål.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, er der udarbejdet et tillæg nr. 65.

Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 15.B5.1 for Boligområde ved Sahlholdtvej i Gullestrup.

Denne lokalplan aflyses for det område, der er omfattet af forslag til lokalplan 15.B5.2 for Boliger syd for Violens Kvarter i Gullestrup ved dennes endelige vedtagelse og bekendtgørelse.

 

Der foreligger hermed forslag til lokalplan 15.B5.2 for boligområdet til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

I 2018 ansøgte en ejendomsudvikler om byggetilladelse til opførelse af 64 etageboliger i den nordlige del af området ved Violens Kvarter i Gullestrup. Det ansøgte byggeprojekt indeholdt enkelte dispensationer til lokalplanen, men da lokalplanen er af ældre dato, og ikke indeholder specifikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, skulle projektet i partshøring hos bl.a. naboer og andre relevante interessenter. På baggrund af partshøringen indkom der en række kommentarer fra naboerne til projektet, som overvejende gik på at etageboliger af mange lokale beboere blev opfattet som en meget uhensigtsmæssig udnyttelse af grundene indenfor lokalplanområdet. Da ejeren af grunden har retskrav på at kunne opføre bebyggelse i overensstemmelse med den gældende lokalplan, kunne det konkrete byggeprojekt kun hindres med et forbud.

 

På et efterfølgende borgermøde og i en løbende dialog med ejeren og udvikleren, er der skitseret en ny model for den fremtidige udnyttelse af grunden. Modellen skitserer en opdeling af området i tre bebyggelsesområder, hvor det nordligste alene kan udnyttes til åben-lav bebyggelse, idet der kan udstykkes 8-12 grunde parcelhusgrunde, området syd herfor kan udnyttes til tæt-lav bebyggeselse, som f.eks. rækkehuse i op til 2 etager, og det sydligste af området kan udnyttes til tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager, eller etageboliger i op til 3 etager.

 

Lokalplanområdets afgrænsning

 

Lokalplankort

 

Lokalplanområdet disponeres i fem delområder:

Delområde I: udlægges kun til åben-lav boligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager, med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må for delområdet ikke overstige 40%

Delområde II: udlægges kun til tæt-lav boligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må opføres i maksimum 2 etager, med lodret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må for delområdet ikke overstige 45%

Delområde III: udlægges kun til tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse, samt veje og stier. Bebyggelsen må for tæt-lav bebyggelse opføres i maksimum 2 etager, med lodret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 8,5 meter. Etagebebyggelsen må opføres i maksimum 3 etager både med lodret og vandret lejlighedsskel, og med en maksimal højde på 12,5 meter. Etageboligbebyggelsen skal opføres som fritliggende kvadratiske punkthuse. Bebyggelsesprocenten for delområdet må ikke overstige 45%.

Delområde IV: udlægges som en 10 meter bred afstandszone til fredskov, og skal anvendes som grønt fællesareal, eller areal til parkering.

Delområde V: udlægges til vejanlæg, som en forlængelse af Engens Kvarter.

 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Engens Kvarter via en ny nord-syd gående vej, som sikrer vejbetjeningen til de enkelte byggeområder indenfor lokalplanområdet. Lokalplanområdet skal i øvrigt forbindes med stierne i de omkringliggende bolig- og skovområder.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod øst og vest af et skovbælte, som er en markant del af den oprindelige strukturplan for byudviklingen i Gullestrup.

 

Det vurderes, at der for hele lokalplanområdet kan etableres ca. 100 boliger. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk, materialer samt fællesarealer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 15.B5.2 foreløbigt vedtages, dog således

 

at § 3.4 ændres til "...tæt-lav boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel eller etageboligbyggeri..."

 

at "beton - naturlig eller indfarvet" udgår af § 8.1.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Lokalplan nr. 15.B5.2 er med de anførte ændringer foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til lokalplan nr. 15.B5.2