Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

78. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-19 Sagsbehandler: Marius Reese  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for et boligområde i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 22. januar 2019 at nedlægge forbud efter Planlovens §14 mod opføresle af en etageboligbebyggelse. Et forbud efter Planloven skal følges af en lokalplan, som nærmere fastlægger, hvordan der kan opføres bebyggelse i området. Forbuddet betyder, at der også skal ske en justering af kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen i forhold til bebyggelsestype og omfang.

Sagsfremstilling

I kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde 15.B5 og 15.R1, som begge inddrager en del af den eksisterende kommuneplanramme 15.B2. Der er i forbindelse med den konkrete lokalplanlægning fundet planmæssig begrundelse for at inddrage del af 15.B2 og øge det grønne areal i 15.R1, da det vil styrke de karakteristiske grønne bånd, som er kendetegnet for planlægning i Gullestrup.

 

Inden for kommuneplanramme 15.B5 skabes der mulighed for etablering af forskellige boligtyper, herunder åben-lav-, tæt-lav- og etageboliger. Kommuneplanrammen specificerer endvidere, hvor de forskellige boligtyper skal etableres. Dette er for at skabe sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse.

 

På baggrund af mulighed for at skabe et rammeområde med forskellige typer er bebyggelsesprocenten for området som helhed hævet til 45% i stedet for 40%. De bebyggelsesregulerende bestemmelser for åben-lav, tæt-lav og etageboliger samt krav til parkering er justeret i forhold til de enkelte boligtyper, f.eks. må etageboliger ikke opføres i mere end tre etager.

 

Derudover er mulighed for etablering af offentlige formål, som f.eks. daginstitution udgået, da det vurderes ikke længere at være aktuelt.

 

Vejbetjening af rammeområde 15.B5 er ændret til, at den nordlige del af rammeområdet trafikbetjenes af Sahlholtvej og den midterste samt sydligste del af rammeområde 15.B5 trafikbetjenes af stamveje via 15.B2 og 15.R1. På baggrund af dette er der i kommuneplanramme 15.R1 indskrevet, at den sydlige del af rammen kan gennembrydes af vej (Engens Kvarter) til trafikbetjening af 15.B5. Ændringen er foretaget på baggrund af, hvordan området trafikbetjenes i dag  og det er vurderet ikke at være hensigtsmæssigt, at rammeområdet trafikbetjenes via et boligområde og gennemskærer et grønt område.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan er foreløbig vedtaget.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg 65 - Violens Kvarter