Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

77. Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 03.10.04-P27-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marianne Mølsted

Sagsresume

En gang i hver byrådsperiode godkender Byrådet udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer. Der er to nye aftaler, dels vedrørende udlejning til personer med væsentlige hørehandicap, dels vedrørende udlejning til personer i beskæftigelse i udsatte boligområder. De øvrige aftaler indstilles til godkendelse uændret.

Sagsfremstilling

Udlejning af almene boliger skal ske efter venteliste. Kommunen og boligselskabet kan indgå aftaler om udlejning udenom venteliste.

Administrationen er hvert år i dialog med boligselskaberne om de eksisterende aftaler. De eksisterende aftaler er godkendt af Byrådet i november 2015.

 

Følgende aftaler indstilles til godkendelse:

 

 1. Fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap (ny)
 2. Fortrinsret for personer i beskæftigelse I (ny)
 3. Fortrinsret for personer i beskæftigelse II (uændret)
 4. Fortrinsret for ældre eller gangbesværede (uændret)
 5. Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet (uændret)
 6. Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet (uændret)
 7. Fortrinsret for brandmænd (uændret)
 8. Aftale om udlejning af hobbylandbrug (uændret)
 9. Fortrinsret for lejere med børn ved akut samlivsophævelse (uændret)
 10. Fortrinsret til større boliger for børnefamilier (uændret)
 11. Fortrinsret for seniorer (uændret)
 12. Aftale om kommunal anvisningsret (uændret)

 

Ad. 1 - Fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap

Fællesbo har efter sædvane administreret udlejning med fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap i afdeling 104 Fredhøj, Gl. Skolevej, almindeligvis kendt som ”Døvehuset”. Det er ikke registret, hvor mange gange den administrative fortrinsret er anvendt gennem årene. Det indstilles, at udlejningsaftalen formelt godkendes med henblik på evaluering af det faktiske behov ved næste revision.

 

Ad. 2 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse I

Med fokus på styrkelse af socialt udsatte boligområder indstilles det at give fortrinsret til lejere, der er i beskæftigelse i konkrete afdelinger. Aftalen er ny og supplerer en eksisterende aftale, se ad. 3. Fællesbo stiller 35 ledige boliger til rådighed (20 i afdeling 024 - Valdemarsvej/Thyrasvej og 15 i afdeling 106 - Sønderager), og Fruehøjgaard stiller 8 boliger til rådighed i Brændgårdsparken. Aftalen indstilles til godkendelse.

 

Ad. 3 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse II

Formålet med aftalen er at styrke beboersammensætningen i socialt udsatte afdelinger. Aftalen omfatter 20 familieboliger efter boligselskabets valg. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 4 - Fortrinsret for ældre eller gangbesværede

Aftalen har til formål at sikre, at ældre eller gangbesværede kan få en bolig med øget tilgængelighed. Boligselskabet definerer ældre som fyldt 70 år. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 5 - Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at nyansatte i lokalområdet kan få en bolig. Det er en betingelse, at arbejdspladsen ligger i Herning eller Ikast-Brande Kommune, dvs. i Erhvervsrådets dækningsområde. Det er samtidig en betingelse, at lejer er fastansat eller min. ansat midlertidigt i 1 år. Ansatte på Karup Flyveplads er omfattet af aftalen.

Boligselskaberne tildeler løbende boliger efter aftalen. Det er generelt boligselskabernes erfaring, at boliger der udlejes efter denne aftale, relativt hurtigt fraflyttes.

Aftalen er indgået med alle boligselskaberne. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 6 - Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at tilflyttende studerende der optages på uddannelse i Herning kan få en ungdomsbolig. Aftalen har samme afstandskriterium som for pendlere på arbejdsmarkedet, jf. ovenfor. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 7 - Fortrinsret for brandmænd

Formålet med aftalen er at sikre, at brandmænd i det kommunale beredskab kan få en bolig tæt på tjenestestedet på H.P.Hansens Vej. Aftalen omfatter lejligheder i Porshøj og Sønderager i Herning.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 8 - Aftale om udlejning af hobbylandbrug

Lejerbo har en afdeling i Sinding, der er bygget til hobbylandbrug. Der er 9 familieboliger, hver bolig råder over et udenomsareal på 5-6000 m2. Afdelingen er opført som en forsøgsordning i 1995.

Aftalen har til formål at sikre, at afdelingen er velfungerende som hobbylandbrug, og at boligernes udenomsarealerne drives og passes efter sit formål. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 9 - Fortrinsret for lejere med børn i forbindelse med akut samlivsophævelse

Aftalen har til formål at sikre, at boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år i tilfælde af akut samlivsophævelse kan få en bolig. Aftalerne, der omfatter i alt 30 familieboliger, er generelt meget brugt. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 10 - Fortrinsret til større boliger for børnefamilier

Aftalen sikrer, at boligsøgende med børn går foran lejere uden børn til udvalgte lejligheder. Den interne oprykningsliste gælder uændret.

Aftalen gælder for boliger med 4 rum eller mere i 6 afdelinger i Herning og Gjellerup.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 11 - Fortrinsret for seniorer

Der er tradition for, at seniorer uden hjemmeboende børn har fortrinsret til en almen bolig i udvalgte afdelinger i Herning, Gjellerup, Snejbjerg og Lind. Aftalen harmoniserer beboersammensætningen i afdelingen. Disse familieboliger er generelt indrettet med en højere grad af tilgængelighed. I nogle af afdelingerne er der både ældre- og familieboliger.

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 12 - Aftale om kommunal anvisningsret

Kommunerne kan råde over anvisningen af op til 25 % af de almene boliger. Når kommunen anviser en bolig, hæfter kommunen for evt. manglende huslejebetaling og evt. ubetalte regninger for istandsættelse ved fraflytning. Herning Kommune har tradition for en relativ restriktiv praksis for anvisning af boliger. Samtidig er der tradition for et meget velfungerende og fleksibelt samarbejde med boligselskaberne. Der indstilles en aftale som følger:

 

 • Fællesbo stiller 40 boliger til rådighed.
 • Fruehøjgaard stiller 18 boliger til rådighed.
 • Lejerbo stiller 12 boliger til rådighed.
 • Bomidtvest stiller 2 boliger til rådighed.

 

Det er en kommunal opgave at skaffe boliger til flygtninge. Herudover arbejder Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet løbende med forskellige indsatser bl.a. ift. hjemløshed og behovet for evt. startboliger til sårbare unge. Administrationen vil følge udviklingen i brugen af den kommunale anvisningsret.  

Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets genbehandling vedrørende pkt. 6:

Dette afstandskriterium blev aftalt ved seneste revision. Tidligere gav aftalen fortrin for studerende i Herning der ikke boede i kommunen. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger. Det vil sige ungdomsboliger udover de 100 boliger i denne aftalen tildeles efter almindelig venteliste, f.eks. til unge fra Herning Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at udlejningsaftale for personer med væsentlige hørehandicap godkendes (Fællesbo),
at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse I godkendes (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse II godkendes uændret (Fællesbo),
at udlejningsaftale for ældre eller gangbesværede godkendes uændret (Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. pendlere godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. studerende godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. brandmænd godkendes uændret (Fællesbo),
at udlejningsaftale vedr. hobbylandbrug godkendes uændret (Lejerbo),
at udlejningsaftale vedr. lejere med børn i akut samlivsophævelse godkendes uændret (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. større boliger til børnefamilier godkendes uændret (Fællesbo og Fruehøjgaard),
at udlejningsaftale vedr. seniorer godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),
at aftale om kvoter til kommunal anvisningsret godkendes som beskrevet (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo).
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.