Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

75. Revision af ejerstrategien for Herning Vand

Sagsnr.: 13.00.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Revision af ejerstrategien for Herning Vand

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lene Kimø, Lisbeth Andresen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til en revideret ejerstrategi for Herning Vand Holding A/S. Forslaget tager højde for de lovændringer, der er kommet siden ejerstrategien senest blev justeret i 2013, ligesom det nu fremlagte forslag ændrer i strategiens systematik, så den nu bliver temabaseret. Af væsentlige ændringer kan nævnes, at samarbejdet mellem kommunen som myndighed og Herning Vand beskrives tydeligere end før, ligesom mulighederne for samarbejde om klimatilpasning er tydeliggjort. Der er indsat et afsnit om erhvervsvenlighed. Endelig er der sat et afsnit ind i strategien om god selskabsledelse i kommunal sammenhæng.

 

Ejerstrategien fastholder 5 års fristen for påbud om separatkloakering.

 

Det anbefales, at forslaget til ny ejerstrategi godkendes. 

Sagsfremstilling

Ejerstrategien for det 100% kommunalt ejede Herning Vand Holding A/S har i sin seneste revision været gældende siden 2013. Siden da er der i perioden sket enkelte lovændringer med relevans for byrådets måde at anskue selskabet og dets drift på.

 

Af væsentlige lovgivningsmæssige ændringer kan nævnes, at vandselskaber nu i endnu større grad kan medfinansiere klimasikringsprojekter. Dette er muligt via de såkaldte miljømål. Der er derfor behov for, at det i ejerstrategien tydeliggøres, at Herning Vand i videst muligt omfang både medvirker til - og medfinansierer Herning Kommunes klimasikringsprojekter. Der foreslås indsat et helt nyt afsnit, som beskriver dette.

 

Det foreslås, at det i ejerstrategien tydeliggøres, hvordan samarbejdet mellem Herning Kommune og selskabet skal foregå i relation til kommunens roller som henholdsvis ejer og myndighed. Der er derfor indsat et nyt afsnit, der nærmere beskriver dette.

 

På samme vis foreslås der indsat et nyt afsnit, der principielt redegør for vandselskabets rolle i kommunens planarbejde, samt hvordan vandselskabets langsigtede planlægning skal lægge sig op ad kommuneplanen for Herning Kommune.

 

Det er tydeliggjort, at Herning Vand skal handle i samme erhvervsvenlige ånd som Herning Kommune, hvilket betyder, at såfremt der er flere mulige løsninger skal Herning Vand altid vælge den mindst indgribende for selskaberne i Herning Kommune.

 

I ejerstrategien foreslås fastholdt at der skal varsles separatkloakering med 5 års varsel. På samme vis er 5 års varslet indført i forbindelse med afkobling af dræn.

 

Endeligt kan det oplyses, at materien i den nugældende strategis indhold fastholdes i al væsentlighed. Opsætningnen og sproget er dog moderniseret.

  

Forslag til ny ejerstrategi er vedlagt som bilag.t, else og direktion,

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslaget til ny ejerstrategi for Herning Vand Holding A/S godkendes.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Revision af ejerstrategi til politisk behndling