Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

74. Samlede overførsler fra 2018-2019

Sagsnr.: 00.32.10-A21-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Samlede overførsler fra 2018-2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

I henhold til bevillingsreglerne og regnskabsvejledningen for 2018 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2018 til 2019 (og frem) til godkendelse.

 

Samlet set ønskes vedrørende drift overført et merforbrug på 0,364 mio. kr., vedrørende anlæg et mindreforbrug 145,6 mio. kr og vedrørende finansielle konti et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. 

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye budgetår.

 

Hovedreglerne for overførsler fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Af sidstnævnte fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl.).


For den øvrige del under rammestyring (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Mindreforbrug kan overføres til specifikke formål, f.eks. projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og som fortsætter i efterfølgende budgetår eller aktiviteter som har til formål at udvikle og forbedre den fortsatte drift.

Områder uden for rammestyring overføres ikke. Det drejer sig f.eks. om udgiftsområder omfattet af budgetgarantien, aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ældreboliger og vintertjeneste.

 

Uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) overføres til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.

 

På de finansielle konti overføres beløb, der vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

 

 

Overførsler for 2018 - drift:

I tabel 1 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende drift.

 

Tabel 1: Total oversigt over resultat og ønskede overførsler 2018 – drift: 

 

Der søges samlet set overført et merforbrug på 0,364 mio. kr. Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 76,872 mio. kr. ind i 2018 som genbevillinger, hvorved der har været et forbrug på overførslerne på i alt 77,236 mio. kr.

 

De største forskydninger ligger på følgende områder:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget, Serviceområde 20 Administration:

Der har været et fald i overførslerne på 35,5 mio. kr. som primært kan henføres til den interne forsikringspuljer, som består af opsparede midler til selvforsikringsordningen vedrørende arbejdsskader. Puljerne overføres i modsætning til tidligere år ikke, men bliver i stedet optaget på en statuskonto, som fremover kommer til at fremgå af ekstern opgørelse i regnskabet. Denne praksisændring foretages for at give et mere retvisende billede af driftsregnskabet på Serviceområde 20 Administration.

 

Børne og Familieudvalget, Serviceområde 16 Børn og Familie:

Der har været en stigning i negative overførsler fra 19,6 mio. kr. (overførsel fra 2017 til 2018) til 44,9 mio. kr. (overførsel fra 2018 til 2019). Dette skal blandt andet ses i lyset af, at regnskabsresultatet indholder en række engangsudgifter som følge af de omstillinger og tilpasninger, som blev effektueret sidst i 2017.

 

Herudover skyldes merforbruget først og fremmest større udgifter på plejefamilieområdet og på støtte-kontaktpersonordninger end budgetlagt. Der er iværksat en række korrigerende handlinger, som er nærmere beskrevet i sagen med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 på Børne- og Familieudvalgets område.

 

Social- og Sundhedsudvalget, Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri:

Der har været en stigning i negative overførsler fra 6,2 mio. kr. (overførsel fra 2017 til 2018) til 31,3 mio. kr. (overførsel fra 2018 til 2019).

Handicap og Psykiatri har de seneste år haft en øget tilgang til området, særligt af dyre enkeltsager.

 

Fra 2019 er der foretaget organisatoriske tiltag for at sikre en større inddragelse af normalområdet i løsningen af udfordringen på det sociale område.

 

 

Fordeling af overførsler på år - drift:

Det samlede merforbrug på 0,364 mio. kr, som overføres vedrørende drift, ønskes fordelt mellem flere regnskabsår. Konkret ansøges om, at fordelingen sker med overførsel af et merforbrug på 20,838 mio. kr. til 2019 og et mindreforbrug på 20,474 mio. kr. til 2020. Specifikation af fordelingen fremgår af tabel 2 nedenfor.  

 

Tabel 2: Fordeling af overførsler på år - drift: 

 

 

Overførsler for 2018 - anlæg:

I tabel 3 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker fra fagudvalgene vedrørende anlæg.

 

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler 2018 – anlæg: 

 

Som det fremgår af tabel 3 er der vedrørende skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug på 146,096 mio. kr., hvoraf 145,591 mio. kr. søges overført til 2019. Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 278,643 mio. kr. ind i 2018 som genbevillinger, hvorved der har været et forbrug på overførslerne på i alt 133,052 mio. kr.

 

Forbruget af overførsler på anlægsområdet er udtryk for, at en væsentlig del af de forskydninger mellem regnskabår, som er opstået på grund af forskel mellem placering af budgetbeløb i årene og faktisk byggeaktivitet, er reduceret.

 

 

Overførsler for 2018 - finansielle konti:

I tabel 4 nedenfor fremgår de samlede overførselsønsker vedrørende finansielle konti.

 

Tabel 4: Total oversigt over resultat og overførsler 2018 – finansielle konti: 

 

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender:
Der søges overført 23,4 mio. kr.til godkendte men ikke udbetalte projekter i Landsbyggefonden.

 

Serviceområde 28 Optagne lån:
Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 5,268 mio.kr., som vedrører ikke optagne lån til æ
ldreboligbyggeriet Rehabiliteringscentret.

 

 

Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen:

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som er indstillet i forbindelse med fagudvalgsbehandlingerne. Ændringerne ligger ud over de overførsler fra 2018 til 2019 og 2020, som er specificeret i henholdsvis tabel 2, 3 og 4 ovenfor.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • På Serviceområde 07 Renovation, anlæg, stednr. 161 099 "Udskiftning af affaldsbeholdere" søges overført 9,782 mio. kr. til 2020.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • På Serviceområde 11 Idræt og Fritid søges overført 1,681 mio. kr fra drift til anlæg vedrørende svømmeanlæg og Kousgaards Plads.
 • Mindreforbrug vedrørende en række anlægsregnskaber på Serviceområde 11 Idræt og Fritid og Serviceområde 15 Kultur på 0,624 mio. kr. overføres til driften under Serviceområde 11 Idræt og Fritid, konto for særligt lokaletilskud.
 • I forbindelse med opførelsen af Lindbjergskolen er der på Serviceområde 11 Idræt og Fritid afsat budgetbeløb, som søges overført til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 01059 01 "Lindbjergskolen" og samtidig frigivet. Kultur- og Fritdsudvalget indstiller følgende:
  - at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,187 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 0,487 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 031099, rådighedbeløb vedr. diverse anlægsarbejder,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 1,000 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 318097, Kunstgræsbaner,
  - at anlægsudgiften finansieres delvist med 1,700 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11,Idræt og Fritid, stednr. 318099 09, Hammerum Hallen. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,700 mio. kr. på samme stednr.

 

 

For yderligere specifikation af overførselsønsker og bemærkninger hertil henvises til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne, som er sket i perioden 6. marts 2019 til 25. marts 2019.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

atfagudvalgenes overførselsønsker for 2018 jfr. tabel 2, 3 og 4 i sagsfremstillingen godkendes, med følgende ændringer: 

 

at der overføres ikke -39,244 mio. kr. på 04 Børne- og Familieudvalgets ramme drift, svarende til udvalgets samlede negative overførsel netto på den rammestyrede del,

 

at der overføres ikke -20,864 mio. kr. på 05 Social- og Sundhedsudvalgets ramme drift, svarende til udvalgets samlede negative overførsel netto på den rammestyrede del,

 

at de ovennævnte overførsler til henholdvis Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget finansieres ved mindreforbrug som følger:

- den generelle reserve 33 mio. kr.

- aktivitetsbestemt medfinansiering 9 mio. kr.
- administration 3 mio. kr.
samt reducerede overførsler vedrørende administration 15 mio. kr., jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning pkt. 107. Der henvises til bilag.

 

at de øvrige bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med overførselssagen på henholdsvis Teknik- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder jfr. afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer ifm. overførselssagen" godkendes.

 

Gruppeformændene fra forligskredsen var inviteret til behandlingen af punktet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Samlet oversigt - Drift
 • Samlet oversigt - Anlæg
 • Notat Finansieringskraft