Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 2. april 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

73. Årsregnskab 2018

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Årsregnskab 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

 Herning Kommunes årsregnskab 2018 fremsendes til godkendelse og efterfølgende afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., §8, at "årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj".

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2018 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder. Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 172,5 mio. kr., hvilket er 33,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

Afvigelsen skyldes primært færre indtægter fra ejendomsskat og midtvejs- samt efterreguleringen på beskæftigelsesområdet.

 

Skattefinansieret område:

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 320,3 mio. kr. samt nettoudgifter på jordforsyning på 27,0 mio. kr.

Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på -174,8 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 12,7 mio. kr., ender det samlede årsresultat på -162,1 mio. kr.

 

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 43,5 mio. kr., deponering af midler på 3,5 mio. kr., samt en formindskelse af kortfristede gældsposter/nedbringelse af tilgodehavender på 0,6 mio. kr.

Da resultatet viste et underskud på 162,1 mio. kr., giver dette således et forbrug på den bogførte likviditet på 209,7 mio. kr.

 

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 735,0 mio. kr. Efter likviditetsforbruget på de nævnte 209,7 mio. kr. og en negativ kursregulering af obligationsbeholdningerne på 15,6 mio. kr. ender denne ultimo 2018 på 509,7 mio. kr.

 

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor rammen for Herning Kommune er opgjort til 3.467,5 mio. kr., har udgifterne i 2018 været 3.436,5 mio. kr., det vil sige et mindreforbrug på 31,0 mio. kr.

 

Bruttoanlæg

Herning Kommunes andel af det aftalte niveau for skattefinansierede bruttoanlæg kan opgøres til 249,4 mio. kr. Regnskabet viser en samlet udgift på 418,3 mio. kr.
Dette betyder samtidig en større nedgang i overførte budgetmidler mellem årene.

 

Balancen mv. ultimo 2018: 

Hovedtallene for balancen ultimo 2018 kan opstilles på følgende måde:

 

 

Herudover kan nævnes fra årsregnskabet:

 

  • Kommunens garantiforpligtelser (primært vedr. boligselskaber) udgør 1,072 mia. kr ultimo 2018.
  • Der har i 2018 været aflønnet ansatte, svarende til 6.064 fuldtidsstillinger (6.081 fuldtidsstillinger i 2017).
  • Kommunens gæld til renovationsområdet udgør 93,2 mio. kr. ultimo 2018 (80,8 mio. kr. ultimo 2017).
  • Der er afskrevet ca. 8,1 mio. kr. på restancer, jvf. nedenfor.

 

Restancer og afskrivninger 

De samlede restancer udgjorde ultimo 2018 49,3 mio. kr. Der er tale om et fald på 2,21 mio. kr. i forhold til ultimo 2017.
Årsagen til nedgangen skyldes bl.a. den ekstraordinære afskrivning, som Gældsstyrelsen foretog ultimo 2018 på 6,1 mio. kr. primært vedrørende afskrivninger på hovedområderne boliglån, boligstøtte, omkostninger og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

 

Den største restancepost udgøres fortsat af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med 21 mio. kr. mod 20,6 mio. kr. i 2017. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række områder. Ser man bort fra stigningen i kontanthjælp, boliglån, billån og de ekstraordinære afskrivninger, er der en tendens til, at restancerne er faldende. En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne.

 

Skyldig ejendomsskat er faldet kraftigt de seneste år fra 4,1 mio. i 2016, 1,5 mio. i 2017 og til 0,2 mio. kr. i 2018. Årsagen er, at kommunerne nu kan foretage inddrivelse af skyldig ejendomsskat.

 

Der er afskrevet 8,1 mio. kr i 2018 mod 2,8 mio. kr. i 2017. Stigningen stammer fra Gældstyrelsens ekstraordinære afskrivning på kr. 6,1 mio. kr.


Udover de ekstraordinære afskrivninger skyldes afskrivningerne primært udefrakommende årsager. Den største post er bortfald vedrørende kontanthjælp, hvor der i 2018 er afskrevet 1,1 mio. kr. Afskrivning opstår, når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Andre udefrakommende årsager til afskrivninger er dødsfald, forældelse, gældssanering og konkurs.

 

Nedenstående tabel viser de samlede restancer henholdsvis pr. ultimo 2016, 2017 og 2018:

 

 

Disponibel likviditet

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger, selvforsikring m.v.

 

Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2018 kan opgøres til 358 mio. kr.

 

 

   

Årsregnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at årsregnskab 2018 godkendes til afgivelse til revisionen.
Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.