Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 29. januar 2013
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 24.05.00-P19-1577-11 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Visitherning indfrier gældsbrev

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Visitherning fik den 25. januar 2011 bevilget et rentefrit lån på kr. 1 mio. med tilbagebetaling over 10 år mod udstedelse af gældsbrev.

 

Visitherning ønsker at indfri dette gældsbrev.

Sagsfremstilling

Visitherning fik i 2011 et rentefrit lån på kr. 1 mio. på grund af store økonomiske problemer.

 

Visitherning har siden 2011 gennemgået et omfattende økonomisk udredningsarbejde og udarbejdet handlingsplaner, hvor nedbringelsen af gæld var et centralt emne.

 

Dette har bevirket, at Visitherning har fået forbedret sin økonomiske situation så meget, at de ikke længere har brug for det rentefrie lån.

 

Visitherning ønsker derfor at indfri det rentefrie lån på kr. 1 mio. Jf. gældsbrevet kan Visitherning opsige gælden til betaling med 1 måneds varsel.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at indfrielsen af gældsbrevet tages til efterretning,

 

at de tidligere afgivne bevillinger til afdrag på 100.000 kr. årligt i perioden 2012-2021 på Serviceområde 25, Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender tilpasses således at den samlede indtægtsbevilling i 2013 bliver 1 mio. kr. svarende til det samlede afdrag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Bevilling af anlægsudgift til byggeprogram vedr. Herning Svømmehals nye 50 meter-bassin

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med opførelse af tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende nyt 50 m bassin og 2 nye træningsbassiner, søges om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til opstart af anlægsprojektet.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af byggeprogram for 50 m bassin og to undervisningsbassiner ved Herning Svømmehal starter op nu.

 

Der er behov for teknisk rådgivning til udarbejdelse af tekniske kravspecifikationer, geoteknisk analyser, øvrige forundersøgelser og efterfølgende kvalitetssikring af byggeprogram. Efter godkendelse af byggeprogram vil der være behov for teknisk og juridisk bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale.

  

Økonomi

Til opstart af projektet anmodes der om en anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2013 på i alt 1,4 mio. kr. af det samlede anlægsbudget på 65,0 mio kr. i henhold til budgetforlig af 20. november 2012 vedrørende anvendelse af salgsprovenuet fra EGJ Varme.

 

Anlægsudgiftsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb placeres i budgettet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. i 2013.

 

Bevillingen finansieres af likvide midler med henvisning til budgetforliget.

 

Når projektets endelige udgifter er kendt efter afholdt udbudsrunde, vil der blive ansøgt om frigivelse af bevilling til det endelige anlægsprojekt. Sagen vil da blive behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr., til opstartsudgifter til opførelse af hal ved Herning Svømmehal indeholdende 50 m bassin m.m.,

 

at anlægsudgiften finansieres af de likvide midler, idet der henvises til budgetforlig af 20. november 2012.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.04-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Afslutning af diverse anlægsregnskaber over 2 mio kroner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskaberne for nedenstående stednumre på Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter kan nu afsluttes og fremsendes til godkendelse.


Idet bruttoudgifterne på alle stednumrene er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskaberne
ligeledes godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Nedenstående anlægsregnskaber vedrørende Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er nu klar til afslutning.

 

[image]

 

Bemærkninger til de enkelte stednumre:

 

004093 Stensbjergvej 36, Lind

Byrådet besluttede den 29. oktober 2010  at overtage ejendommen efter begæring i henhold til planloven fra et dødsbo.Ejendommens arealer vil blive benyttet til boldbaner ved Lind Skole. Mindreforbruget skyldes, at omkostningerne til nedrivning af de på ejendommen værende bygninger blev mindre end først antaget.

 

005028 matr.nr. 1 abh Herningsholm, Herning Jorder

Byrådet besluttede i september 2005 at hjælpe Herningsholm Erhvervsskole med erhvervelsen af 7 ejendomme til brug for opførelsen af et nyt erhvervsgymnasium på Tingvej. Denne ejendom er en af de 7. Erhvervelsen af denne ejendom foregik på frivillig basis som en almindelig handel. Mindreudgiften skyldes, at handelsomkostningerne blev mindre end antaget.

 

005090 4 ejendomme på Truelsensvej

De 4 ejendomme omfattet af dette stednummer er som nævnt herover en del af de ejendomme, som byrådet i september 2005 besluttede at erhverve til Herningsholm Erhvervsskoles udbygning med handelsgymnasium. Tre af af disse ejendomme blev erhvervet ved almindelige handler. En ejendom er erhvervet ved ekspropriation.

 

222078 Areal af Godsbanevej, Herning

Byrådet solgte den 14. december 2010 et areal på Godsbanevej til erhvervsformål efter offentligt udbud. Meromkostningen skyldes løsning af aftalemæssige og tinglysningsmæssige problemstillinger i forhold til køber og DSB. DSB og Herning Kommune havde tidligere en aftale om at området anvendtes til langtidsparkering, cykelparkering og adgang for gående til banegården. Omkostningerne er anvendt til landinspektør og advokat med henblik på at løse problemstillingerne.

 

650090 Bethaniagade 6, Herning

Byrådet besluttede den 13. december 2011 at erhverve Bethaniagade 6, Herning til administrationsformål. Mindreudgiften skyldes, at handelsomkostningerne blev mindre end anslået.

 

Idet bruttoudgifterne for de enkelte anlægsregnskaber er over 2 mio. kr., skal anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 vedr. vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering har været i offentlig høring.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 61 for et vindmølleprojekt ved Krusbjergvej, Sunds til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 28. august 2012 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt ved Krusbjergvej vest for Sunds.

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelse har været i offentlig høring i perioden fra den 5. september til og med den 31. oktober 2012. Der blev afholdt et borgermøde om planerne på restaurant Søgaarden i Sunds den 26. september 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, formanden for Byplanudvalget og forvaltningen fra Herning Kommune. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 23 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, hvoraf tre af dem er fra konsulent for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, opstiller og opstiller på vegne af lodsejer. Derudover er 17 bemærkninger fra debatperioden medtaget, da de har karakter af at være indsigelse imod eller bemærkninger til projektet. Se bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv, VVM-redegørelsen, visualiseringer i VVM-redegørelsen og afstand mellem vindmølleparker i området. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

 

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for at vindmølleprojektet indstilles til vedtagelse.

 

VVM-redegørelsen behandler kun et hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på 107 meter. Der er ikke redegjort for andre alternativer i VVM-redegørelsen foruden 0-alternativet, da lavere møller ikke vil være økonomisk rentabel.

 

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

Vindmøllerne ved Krusbjergvej vil bidrage med 16 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi. Dette svarer endvidere til knap 6.670 husstande årlige elforbrug om året.

 

0-alternativet opfylder ikke Herning Kommunes ønske om at fremme vindenergi, og er derfor ikke anset som et reelt alternativ.

Landskabet er i forvejen præget af tekniske anlæg, herunder vindmøller ved Remme, dog ikke i væsentlig grad.

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse.

 

Forvaltningen er blevet oplyst om, at i projektet ved Krusbjergvej er der solgt 548 andele inden for 4,5 km og heraf har 27 personer i lokalområdet tegnet andele.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages, således at VVM-redegørelsens hovedforslag med fem vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter kan realisere.

 

 

Johs Poulsen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen. 

 

Johs. Poulsen, Finn Stengel Petersen og Knud Erik Kirkegaard kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser.

Beslutning

Tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er endeligt vedtaget.

 

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Birgit Jonassen (UP) kan ikke tiltræde indstilling som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet. 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-3-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for et vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
     
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 28. august 2012 og har været i offentlig høring.


Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af fem vindmøller med en maksimal totalhøjde på 107 meter og en minimum totalhøjde på 100 meter ved Krusbjergvej vest for Sunds.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020, da lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg.

 

Forslag til lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 28. august 2012 og har været offentlig fremlagt i perioden den 5. september til og med den 31. oktober 2012.

I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde om planerne på restaurant Søgaarden i Sunds den 26. september 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, forvaltning og formanden for Byplanudvalget. Omkring 60 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 23 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, hvoraf tre af dem er fra konsulenten for udarbejdelse af VVM-redegørelsen, opstiller og opstiller på vegne af lodsejer. Derudover er 17 bemærkninger fra debatperioden medtaget, da de har karakter af at være indsigelse imod eller bemærkninger til projektet, se bilag 1.

 

Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, skyggekast, værditab, dyreliv, VVM-redegørelsen, visualiseringer i VVM-redegørelsen og afstanden mellem vindmølleparker i området. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indsendte bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil giver ikke anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.

 

VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds, VVM-redegørelse og miljørapport, April 2012.” I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 61 og lokalplan 29.T15.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).
Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 29.T15.1 – Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds endeligt vedtages.

 

 

Johs Poulsen og Knud Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Johs. Poulsen, Finn Stengel Petersen og Knud Erik Kirkegaard kan ikke tiltræde indstillingen som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser.

Beslutning

Lokalplan nr. 29.T15.1 er endeligt vedtaget.

 

Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne og Birgit Jonassen (UP) kan ikke tiltræde indstilling som følge af de naturmæssige konsekvenser og de massive borgerindsigelser mod projektet.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. august 2012 forslag til lokalplan 11.C27.1 for et centerområde på Vestergade 41 - 45 i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt lagt frem fra den 5. september til den 31. oktober 2012. Der er i perioden indkommet 3 indsigelser og 3 bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Byplanudvalget besluttede på mødet den 19. november 2012 at udsætte sagen til fornyet behandling med henblik på at få belyst muligheden for bevaring af den eksisterende bevaringsværdige villa på Vestergade 43.

Sagsfremstilling

Byplanudvalgets møde 19. november 2012

Forslag til lokalplan 11.C27.1 for Vestergade 41 - 45 giver mulighed for centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder og boliger. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde indenfor de udlagte byggefelter. Der er i alt 3 bygninger med middel bevaringsværdi indenfor lokalplanområdet, og lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive bygningerne på Vestergade 43 og 45, men Vestergade 41 skal bevares.

De indsigelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsperioden er beskrevet og kommenteret i et selvstændigt indsigelsesnotat, se bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne og bemærkningerne giver anledning til at tage stilling til nedenstående ændringer af lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse:

 

Bevaringsværdige ejendomme

Museum Midtjylland og borgere i området ønsker villaen på Vestergade 43 bevaret, da den efter indsigernes opfattelse er en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde, og med tankerme om at samle Muesum Midtjyllands aktiviteter på Vestergade vil de bevaringsværdige bygninger kunne indgå i et samlet museums- og kulturområde.

Forvaltningen vurderer, at villaen på Vestergade 43 ikke har en særlig bevaringsværdi i kraft af sit arkitektoniske udtryk, da den er om- og tilbygget gennem tiden, men anbefaler, at der tages stilling til, om den skal bevares som en del af kulturmiljøet omkring Herning Klædefabrik. 

 

Butiksstørrelse

Ejeren af ejendommen Vestergade 43 ønsker at lokalplanforslaget ændres, så der bliver mulighed for at opføre butikker med et bruttoetageareal på 1000 m2 i stedet for 500 m2. Kommuneplanen giver mulighed for at placere butikker på op til 1000 m2 i området. En butik på 1000 m2 vil udfylde størstedelen af byggefelt C, og derfor anbefaler forvaltningen, at der ved en butiksstørrelse på 1000 m2 skal stilles krav om, at der skal være en indgang fra Vestergade, og at facaden mod Vestergade skal have en åbenhed og et udtryk, som bidrager til Vestergade som handelsstrøg.

 

Bygningshøjde - indkigsgener og skyggevirkning

Forvaltningen vurderer, at indkigs- og skyggener for ejendommene på Dalgas Allé og Lykkesvej syd og øst for lokalplanområdet kan reduceres for boligområdet, hvis den sydligste del af byggefelt C på Vestergade 43 kun må bebygges med en højde på 2 etager og 8,5 meter som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

Støjhegn

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der bliver mulighed for at etablere et begrønnet støjhegn helt op til Vestergade som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

Bevaringsværdig beplantning

Forvaltningen vurderer, at det vil have være en kvalitet for området at bevare yderligere tre træer i området, som vist på forslag til nyt lokalplankort. For at sikre plads til det eksisterende bevaringsværdige træ ved Vestergade 41 anbefaler forvaltningen desuden, at byggefelt C på Vestergade 43 reduceres med ca. 2 meter mod øst, som vist på forslag til nyt lokalplankort, så den eksisterende overkørsel til Vestergade kan bevares med sin nuværende placering.Supplerende sagsfremstilling til BYP 17. december 2012

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nyt kortbilag til lokalplanen, hvor villaen på Vestergade 43 bevares, se nyt kortbilag.

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares, vil byggefelt C blive reduceret mod Vestergade. På kortbilaget er vist, hvordan byggefelt C kan opdeles i tre nye byggefelter. Byggefelt C1 omfatter den eksisterende villa  på Vestergade 43, der er registreret med et bruttoetageareal på 276 m2. Byggefelt C2 omfatter et areal på cirka 140 m2, og forvaltningen foreslår, at der kan opføres bebyggelse i én etage, som kan binde den eksisterende villa sammen med en ny bebyggelse i byggefelt C3. Byggefelt C3 omfatter et areal på 750 m2 i grundplan og med bebyggelse i to etager vil der maksimalt kunne opføres 1500 m2 bebyggelse i byggefelt C3. Det vil sige, at der i alt vil kunne opføres maksimalt 1916 m2 bebyggelse i byggefelterne C1, C2 og C3, mens det fremlagt lokalplanforslag gav mulighed for at opføre op til 3000 m2 bebyggelse i byggefelt C på ejendommen Vestergade 43.

 

Hvis der er ønske om at give mulighed for yderligere bebyggelse på ejendommen Vestergade 43, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at forlænge den sydligste del af byggefelt C3 mod øst. Da det er en væsentlig ændring af planforslaget i forhold til de tilstødende ejendomme syd for arealet, vurderer forvaltningen dog, at det vil kræve en genfremlæggelse af lokalplanforslaget for ejendommen Vestergade 43.

 

Det er muligt at vedtage lokalplanen for en del af det område, der er omfattet af det fremlagte forslag, mens en anden del ændres og genfremlægges til fornyet offentlig høring. 

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares, anbefaler forvaltningen, at den bliver omfattet af de samme bestemmelser om bevaring som er foreslået for villaen på Vestergade 41 i lokalplanforslaget. Det vil sige, at villaen på Vestergade 43 skal omfattes af nedenstående bestemmelser:

 

 • §7.7 - Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående tilladelse fra Herning Byråd. Jfr. § 14.1

 • § 14.1 - Den med særlig signatur på kortbilag 2 viste bebyggelse er bevaringsværdig og må ikke nedrives eller ombygges uden forudgående godkendelse fra Herning Byråd. Ved brand eller anden skade, der betyder, at bygningen ikke kan reddes, kan der opføres ny bebyggelse, der i omfang og placering svarer til den eksisterende bebyggelse.

 • § 8.11 - Skiltning på bevaringsværdig bebyggelse på matr. nr. 1165 a og 1166a må kun ske som almindelig navne- og nummerskilt. Der må ved hver af de bevaringsværdige bygninger opsættes én skiltepylon på maksimum 60 x 120 cm med placeringer som vist på kortbilag 2. Skiltepylonenerne må kun belyses med indvendig belysning.

 

Hvis villaen på Vestergade 43 skal bevares, anbefaler forvaltningen, at de eksisterende grønne friarealer omkring villaerne på Vestergade 41 og 43 bevares i deres nuværende form, som vist på kortbilaget, da de danner en fin ramme om de bevaringsværdige bygninger ud mod Vestergade.

 

På vegne af ejeren af ejendommen Vestergade 43, er der den 4. december 2012 fremsendt brev til Herning Kommune med ejerens kommentarer til bevaring af villaen på Vestergade 43 (se bilag). Ejeren ønsker, at lokalplanen vedtages med de byggefelter, der er udlagt i lokalplanforslaget, da det ellers ikke vurderes at være realistisk at sikre en rentabel udnyttelse af ejendommen.

 

I forbindelse med den videre behandling af sagen kan nedenstående scenarier opstilles:

 

1. Skal villaen på Vestergade 43 bevares?

 

Hvis ja skal Byplanudvalget tage stilling til om:

 

2. Om lokalplanforslaget skal endelig vedtages med de samme bestemmelser om bevaring af villaen på Vestergade 43, som er beskrevet for villaen på Vestergade 41.

 

eller 

3. Om lokalplanforslaget skal endeligt vedtages for ejendommene Vestergade 45 og 45A og genfremlægges for Vestergade 41 og 43 for at give mulighed for en udvidelse af det sydlige byggefelt.

 

4. Hvis nej skal Byplanudvalget tage stilling til de forslag til ændringer af lokalplanforslaget, der er beskrevet i dagsordene fra Byplanudvalgets møde den 19. november.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 11.C27.1 endeligt vedtages udelukkende for ejendommene Vestergade 45 og 45A, mens forvaltningen anmodes om at udarbejde nyt lokalplanforslag for Vestergade 41 og 43 med bevarende bestemmelser for de to villabebyggelser, ligesom byggefelterne C2 og C3 bearbejdes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplanforslag 11.C27.1 endeligt vedtages udelukkende for ejendommene Vestergade 45 og 45A.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for campingplads på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 6. August 2012 besluttet, at der skal udarbejdes ny lokalplan for en udvidelse af eksisterende campingplads ved Ringkøbingvej.

 

Efterfølgende har sagen, på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 (punkt 393) været fremlagt. Beskrivelsen af et salg har fremgået af sagsfremstillingen men ikke i indstillingen, hvorfor Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke har taget direkte stillingtagen til et salg.

 

Lokalplanen danner rammerne for en fremtidig anvendelse af området, og er en forudsætning for at området kan sælges. En sag vedrørende salg og udbud vil fremgå af en selvstændig sag efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger et område på 4,2 ha til campingformål. Centralt i området er den gamle Teglværkssø, som i dag er registreret som §3 sø.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 områder. Delområde I er ankomstområde, delområde II er camping- og hytteområde og delområde III er til autocampere.
 
Vejadgangen flyttes, så campingpladsen får en indkørsel fra Ringkøbingvej hvorved campingpladsen bliver mere synlig. Der kan etableres en sekundær indkørsel til autocampere med indkørsel fra Teglvænget.
 
Der kan opføres ny bebyggelse i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 7 meter. Ny bebyggelse skal fremstå i lette materialer og have et moderne arkitektonisk udtryk.
Campinghytter skal placeres i samlede enheder på 6-8 hytter. Lokalplanen giver mulighed for, at 1/3 af hver hyttes areal inklusiv terrasse kan føres ud i Teglværkssøen. Det er dog kun 1/4 af søbredden, som kan udnyttes til hytter.

 

De mange træer i området tilfører området historie, stemning, karakter og læ. Det gælder både trægrupperne langs Ringkøbingvej og de fritstående træer på den eksisterende campingplads. En del af træerne er bevaret i lokalplanen.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 14.R3.1 for campingplads på Ringkøbingvej i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi-og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplanforslag 14.R3.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-365-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 80 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 9. oktober 2012, punkt 285,  forslag til kommuneplantillæg nr. 80 for et boligområde ved Frølundvej i Hammerum.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 har været i offentlig høring fra den17. oktober 2012 til den 12. december 2012. Det er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 ændrer en del af rammeområde 31.E4’s anvendelse fra erhvervsformål til boligformål i et nyt rammeområde 31B.12.
 
Der vil fortsat være et mindre areal tilbage, som er omfattet af rammeområde 31.E4. Her gælder de eksisterende rammebestemmelser fortsat.

Området nordvest for jernbanen i Hammerum består overvejende af boliger med enkelte virksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang medfører miljøbelastninger. Det er derfor muligt at omdanne det forladte erhvervsområde til et nyt boligområde.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at  forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 80 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-9-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Frølundvej i Hammerum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 9. oktober 2012, punkt 286,  forslag til lokalplan 31.B9.2 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum.
 
Forslag til lokalplan 31.B9.1 har været i offentlig høring fra den 17. oktober 2012 til den 12. december 2012. Det er kommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Hammerum nord for jernbanen ved Frølundvej og omfatter et areal på 3,5 ha.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af etagehusbebyggelse i 2 etager og med maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Det er også mulighed for at udnytte området til tæt-lav bebyggelse. Hvis der bygges i 1 etage er bebyggelsesprocenten 35 og for 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.
 
Der er indkommet én bemærkning til lokalplanen i forbindelse med den offentlige høring. Bemærkningen kommer fra en virksomhedsejer, som driver virksomhed  på Tjørnevej umiddelbart sydvest for lokalplanens område. Virksomhedsejeren bemærker, at der drives en vognmandsforretning, hvor der på tider kan forekomme motorstøj.

 

Bemærkningen giver anledning til en tilføjelse i lokalplanens bestemmelser, som beskriver, hvor der kan laves en eventuel støjdæmpende foranstaltning, samt en lille tilretning af lokalplanens kortbilag 2 for at give plads til en støjvold.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 31.B9.1 for boligområde ved Frølundvej i Hammerum endeligt vedtages med følgende ændring:

 

at der tilføjes under §13, "der skal etableres støjvold mellem intern fordelingsvej og lokalplanområdets afgrænsning mod sydvest, støjvold skal begrønnes med beplantning". Kortbilaget justeres så der er plads til en støjvold,

 

at §12.4 ændres til, "at der er etableret de §13 nævnte støjværn, hvis det er påkrævet for at overholde de vejledende grænseværdier for støj fra jernbane eller ekstern støj fra virksomheder".

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 31.B9.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 87 for boligområde i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 18. september 2012, punkt 270, forslag til kommuneplantillæg nr. 87 for et boligområde i Skarrild.


Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 har været i offentlig høring fra den26. september 2012 til den 21. november 2012. Det er kommet én indsigelse  til planforslaget, som behandles under lokalplan 92.BL2.1.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring og udvidelse af rammeområde BL2. Rammeændringen giver mulighed for, at der i den østlige del også kan etableres tæt-lav bebyggelse, samt at rammeområdets afgrænsning udvides mod øst, for at give plads til vejadgang for ny bebyggelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 18. september 2012, punkt 271, forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild.  

 

Forslag til lokalplan 92.BL2.1 har været i offentlig høring fra den 26. september 2012 til den 21 november 2012. Det er kommet én indsigelse til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres boliger øst for Søndergaardsvej i Skarrild. Vejadgangen i lokalplanforslaget sker via den eksisterende boligvej Søndergaardsvej.  

 

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha., og er beliggende ned til Nørre kanal i Skarrild. Her er der mulighed for at bebygge et område med ca. 8 grunde i form af åben-lav bebyggelse. En lille del af lokalplanen kan også udnyttes til tæt-lav bebyggelse.  

 

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet én indsigelse fra beboerne på Søndergaardsvej og de har følgende bemærkninger:

 

1. Indsigelse til §4.2 vedr. brug af Søndergaardsvej som tilslutningsvej til lokalplanområdet. Indsiger påpeger bl.a. at vejtilslutning igennem Søndergaardsvej vil medføre en øget risiko for trafiksikkerhed, belastning af infrastrukturen ved udkørsel fra Søndergaardsvej og en negativ påvirkning af grund- og herlighedsværdi af ejendommene på Søndergaardsvej. Trafiksikkerheden synes ikke tilgodeset i lokalplanforslaget og vil pålægge beboerne på Søndergaardsvej, samt de bløde trafikanter som færdes langs Søndergaardsvej unødig fare. Indsiger mener derfor ikke at forslaget i §4.2 om en vejløsning igennem Søndergaardsvej er en bæredygtig og gennemtænkt løsning.

 

2. Indsigelse til kortbilag 2 på vegne af Søndergaardsvej 8 :

Indsiger gør opmærksom på at ejer af matr.nr. 4ag også ejer en del af arealet for enden af Søndergaardsvej, der hvor vejtilslutningen er skitseret på lokalplankortet.

Indsiger stiller ligeledes spørgsmål ved, om der er plads til en vej langs 4ag´s skel, da der i dag er et beplantningsbælte.

 

3. Indsigelse til kortbilag 2 på vegne af Søndergaardsvej 7:

Indsiger gør opmærksom på, at matr.nr. 4ad ejer en del af arealet for enden af Søndergaardsvej, der hvor vejtilslutningen er skitseret på lokalplankortet.

4. Alternativt løsningsforslag til lokalplanforslaget 92.BL2.1, §4:

Indsiger foreslår, at der etableres vejadgang til lokalplanområdet via Skjernvej. Det foreslås, at vejen i stedet føres videre op langs beplantningsbæltet mellem 4ad /4ag og 4a og tilsluttes Skjernvej.

Ligeledes beskriver indsiger, at trafiksikkerhed ligger dem meget på sinde og derfor foreslår de at de bløde trafikanter ledes via Søndergaardsvej og ikke ud på Skjernvej og de oplyser, at der er allerede er en sti igennem beplantningsbæltet, mellem ejendommene 4a og 4ag, som bruges af naturelskere.

 
Ad 1. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen bør imødekommes således, at vejadgangen ikke går gennem Søndergaardsvej.

 

Ad 2 og Ad 3. Forvaltningen har ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget ikke været opmærksom på at de 2 matrikler 4ad og 4ag har et areal for enden af Søndergaardsvej. Det er forvaltningens vurdering, at der er plads til vej og samtidig bevares 5 meter af det eksisterende beplantningsbælte som beskrevet i lokalplanen.

 

Ad 4. Det er forvaltningens vurdering, at den beskrevne løsning med vejadgang fra Skjernvej og en stiadgang via Søndergaardsvej bør imødekommes.

Forvaltningen har været i dialog med bygherre om ændring af vejadgangen, og bygherre har accepteret forslaget. Der er vedhæftet kortbilag som viser vejændringen.

Det er forvaltningens vurdering, at løsningen med adgangsvej via Skjernvej bør imødekommes. Vejafdelingen oplyser, at vejen som ligger uden for lokalplanens område kan etableres i henhold til vejloven, men den kan også vedtages ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Stiadgangen via Søndergaardsvej bør fastholdes, men det ligger uden for lokalplanens område, så der kan ikke stilles krav i lokalplanen, men der kan redegøres for løsningen i lokalplanens redegørelse, ligesom der kan redegøres for vejtilslutningen til Skjernvej.
Byplanudvalget har i forbindelse med sagens behandling besluttet at navngive vejen "Lustrupvej".

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 92.BL2.1 for boligområde ved Søndergaardsvej i Skarrild endeligt vedtages med følgende ændring:

 

at §4.2 slettes,

 

at lokalplankortet tilrettes således at adgangsvejen via Søndergaardsvej slettes, og i stedet anlægges som tilslutning til Skjernvej.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Beslutning

Lokalplan 92.BL2.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1779-10 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for Fårbæk by

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den 8. maj 2012 under punkt 136, og efterfølgende udsendt i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2012 til den 1. august 2012. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget.
 
Indsigelsen er indgivet af Naturstyrelsen og har derfor opsættende virkning. Kommuneplantillægget har derfor ikke kunnet endelig vedtages, før der foreligger en aftale med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har efter forhandling frafaldet deres indsigelse.
 
Hermed foreligger hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan
2009-2020 til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 5 udlægger et nye rammeområder – BL18 for Fårbæk By 
Kommuneplantillæg rammelægger hele landsbyen Fårbæk til blandet bolig og erhverv. Ændringen af kommuneplanen giver muligheder for udvikling af erhvervslivet i Fårbæk. 

Der fortages i forbindelse med rammelægningen af BL18 en mindre justering af eksisterende rammeområde R5, så det følger matrikelgrænserne. 


Naturstyrelsen valgte at gøre indsigelse mod kommuneplantillægget, for den del af området, der lå inden for Natura 2000 fredningerne, herunder EU-habitatområde Karup Å og Karup Å-fredningen. I den forbindelse er det aftalt med Naturstyrelsen, at kommuneplantillægget tilrettes, så det friholdes fra Natura 2000 fredningerne.

Naturstyrelsen har herefter tilkendegivet, at de frafalder indsigelsen mod kommuneplantillæg nr. 5. Der hevises til bilag for en nærmere redegørelse.
 
Der er parallelt med kommuneplantillæg nr. 5 udarbejdet forslag til lokalplan 09.BL18.1 for et erhvervsområde i den nordlige del af Fårbæk by.
Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009 - 2020 endeligt vedtagelse med de ændringer, som der er aftalt i forbindelse med ophævelsen af indsigelsen fra Naturstyrelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-15-08 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Herning Kommune modtog en ansøgning om udvidelse af en eksisterende virksomhed beliggende ved Karupvej i den nordlige ende af Fårbæk by. Der er på den baggrund blevet udarbejdet forslag til lokalplan 09.BL18.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk, som muliggør en udvidelse af en eksisterende virksomhed. 

Lokalplanforslag nr. 09.BL18.1. blev foreløbigt vedtaget af Herning Byråd på mødet den
8. maj 2012, punkt nr. 137.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 5.

 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 23. maj 2012 til den 18. juli 2012. I høringsperioden er der i alt indkommet 2 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Virksomheden ønsker at sikre sig mulighed for at udvide produktionen gennem udbygning af virksomhedernes anlæg og udvidelse af arealet.

 

Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre den fortsatte udbygning af en eksisterende virksomhed i den nordlige del af Fårbæk By. Virksomheden har hidtil udvidet på baggrund af landzonetilladelser, men de seneste udvidelsesønsker er lokalplanpligtige.  


Lokalplanområdet:

Forslag til lokalplan 09.BL18.1 - Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk omfatter et areal på ca. 38.000 m2 i den nordlige del af Fårbæk By. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord og vest af det åbne land og mod syd af boligejendomme. Mod øst er lokalplanområdet afgrænset af Karupvej. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone.   Lokalplanområdet anvendes i dag til oplag, sortering og efterfølgende genbrug af glasmaterialer, som afhentes fra store dele af Jylland.  

 

Lokalplanforslaget:

Lokalplanen har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i det åbne land. Inden for lokalplanområdet må der etableres erhverv, som svarer til en virksomhedsklasse 3 - 5, dvs. op til de mere belastende af egentlige produktionsvirksomheder.  


Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udformning og fremtræden, som skal sikre tilpasning af ny bebyggelse i det åbne land og sammenhæng med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs virksomhedens afgrænsning mod det åbne land.  

   

Indkomne indsigelser og bemærkninger i hovedpunkter:
Indsigelserne og bemærkningerne behandles i Indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses. 


Nr. 1 – Indsigelse af 27. juni 2012 MiljøInform p.v.a. MFC A/S.

Der gøres blandt andet indsigelse mod visse vendinger som kan misforstås i forhold til virksomhedens drift. Endvidere gøres der indsigelser mod bredden af beplantningsbælter, som skal skærme indsynet til virksomheden fra det åbne land. Der gøres indsigelse mod den bonusvirkning, som indskrives i lokalplaner i det åbne land, således jorden igen kan overgå til landbrugsjord, hvis virksomheden skulle ophøre og ikke videresælges til erhvervsbrug. Der gøres indsigelse mod at man skal indeholde virksomhedens produktionsanlæg i bygninger. Samt mod etableringen af den nødvendige parkering. 


Nr. 2 – Indsigelse af 17. juli 2012 fra Naturstyrelsen (veto)
Naturstyrelsens indsigelser er primært rettet mod kommuneplantillægget og rammeområdets udlæg inden for Natura 2000-området. Herudover meddeler Naturstyrelsen, at lokalplanen skal medtage de nødvendige vurderinger m.h.t. de forhold, som lokalplanen påvirker i forhold til åbeskyttelseslinien, da man ikke ønsker at ophæve åbeskyttelseslininen for de dele af lokalplanområdet, som ligger inden for denne. Samt at bygningehøjden inden for lokalplanområdet ikke må overstige 8,5 meter.
 
Forvaltningens vurdering af bemærkninger:
Ad. 1 - Bemærkning:

Forvaltningen vurderer, at i forhold til de bemærkninger der vedrører formuleringer, der kan misforstås i forhold til virksomhedens drift, er der ikke noget i vejen for at ændre formuleringen. Den forholder sig udelukkende til lokalplanens redegørelsesdel. De øvrige indsigelser, mener forvaltningen, ikke bør imødekommes. Se forvaltningens udredning i Indsigelsesbilaget.

 


Ad. 2 - Indsigelse:

Vetoet fra Naturstyrelsen blev ophævet den 23. oktober 2012. Der indsættes i henholdsvis kommuneplantillægget og lokalplanen de nødvendige afsnit om planernes forhold til Natura 2000-områderne.
Åbeskyttelseslinien bliver ikke ophævet, hvorfor virksomheden, hvis de ønsker at bygge indenfor denne, skal ansøge om dispensation for åbeskyttelseslinien, og lokalplanen medtager de forhold som lokalplanen påvirker i forhold til denne.

 

Lokalplanen ændres til en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 09.BL1.1 – Erhvervsområde ved Karupvej, Fårbæk endeligt vedtagelse med følgende ændringer: 

 

at ”restaffald” erstattes med ”råstoffer” (side 5, spalte 2),

 

at ”begrænses” erstattes med ”overholder de for virksomhedens fastsatte grænseværdier for støj” (side 5, spalte 2),

 

at §7.3 ændres til ”Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter”,

 

at §11.1 ændres fra ”…3-rækket” til ”…7-rækket”,

 

at §11.2 tilføjes ”Beplantningsbæltet skal udføres som et 7-rækket læhegn med løvfældende træer og fremtræde som en sammenhængende tæt beplantning”,

 

at der i lokalplanen indsættes en uddybende forklaring om lokalplanens forhold til Natura 2000 området, hvor der tages stilling til de forhold, som planen påvirker i forhold til Karup Å-fredningen og EF-habitatområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 09.BL1.1 er med de anførte ænringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekt Østergade og Tinghuspladsen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222086, Bymidtepuljen, er der afsat 5,166 mio. kr. i 2013. 


Med budgetforliget er det besluttet, at midler afsat til Bymidteplanen på budget 2013, skal anvendes til en opgradering og omlægning af Østergade og Tinghuspladsen på baggrund af beslutning om at flytte biblioteket i Herning til Østergade 8.
 
Der er udarbejdet et samlet skitseforslag for området omfattende Bredgade, Tinghuspladsen samt den sydlige del af Nørregade og den del af Østergade, der i dag udgør et af byens væsentligste restaurationsmiljøer.
 
Skitseforslaget udlægger et forslag til entrepriseafgrænsning for en første etape af projektet i henhold til budgetrammen for 2013, og skitserer en anlægsplan for de tilstødende områder.

 

Det bemærkes til Byrådets behandling af sagen, at der er nyt bilag i form af et notat.   

 

Sagen blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. januar udsat til behandling på et ekstraordinært ØKE-møde den 29. januar. Udvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, er der afsat 5,166 mio. kr. til Bymidteprojektet i 2013. Midlerne er, jf. budgetforliget, disponeret til omlægning af Østergade og Tinghuspladsen.
 
Byplanudvalget havde oprindeligt disponeret midlerne til omlægning af Bredgade, på strækningen mellem Poulsens Plads og smøgen til Lille Torv, ved Bredgade 39.
 

Beslutningen om at flytte biblioteket til Østergade 8 bevirker imidlertid, at det samtidig er relevant, at bymidtepuljemidlerne anvendes til en omlægning og opgradering af arealerne udfor det nye bibliotek og Tinghuset, med henblik på at skabe synergi imellem og understøtte de nye byfunktioner i området og skabe liv i Bymidten.
 
Skitseprojekt – beskrivelse
Tinghuspladsen og den del af Østergade, der ligger udfor Tinghuspladsen, det nye Bibliotek og Politistationen er et af Bymidtens væsentligste byrum. Et sted, der har en helt særlig karakter af ro, stemning og rumlig og bebyggelsesmæssig pondus.
 
Det nye Bibliotek i Bymidten ventes at tilføre området et væsentligt antal nye besøgende og brugere. Pladsen søges derfor indrettet til at skabe en mangefacetteret ramme omkring det moderne byliv med fokus på mangfoldighed og udfoldelse – ’Byrum for Alle’.
 
Skitseforslaget tager udgangspunkt i stedets særlige karakter, og søger at fremme stedets potentialer ved at skabe plads for ophold, leg, rekreation, caféliv og stadehandel samtidig med at den gennemgående gågade med Hernings nye belægningsmotiv skaber sammenhæng til resten af Bymidten.
 
Stedets særlige karakter søges også understøttet med et unikt belysningsprojekt, som skal udvikles i samarbejde med EnergiMidt.
 
Entreprisegrænse og faseinddeling af området Østergade/Nørregade
Der er udarbejdet et samlet skitseprojekt for hele gågadestrækningen mellem Smedegade og Søndergade, med henblik på at sikre helhedstænkning i omlægningen af arealerne.
 
Med udgangspunkt i budgettet, er der udarbejdet et forslag til entrepriseafgrænsning af en 1. etape samt faseinddeling af omlægning af hele området, som tager udgangspunkt i en forventet budgetramme på ca. 5 mio. kr. per år i overslagsårene. Det anbefales samtidig, at Bymidtepuljemidlerne anvendes til en samlet omlægning af hele området over de kommende budgetår.
 
Faseinddelingen har en anlægsteknisk baggrund, -idet, det ønskes, at de enkelte etaper kan anlægges uden at gøre skade på allerede anlagte etaper. Derfor foreslås Østergade mellem Nørregade og Smedegade anlagt før Nørregade og parkarealet udfor Politistationen anlægges. (Bilag 1.)
 
Anlægsteknisk procedure for omlægning af Østergade og Tinghuspladsen
Med henblik på, at sikre den størst mulige fremkommelighed for borgere, kunder og handlende i anlægsperioden og samtidig sikre fremdrift i projektet, er det valgt at lave et samlet udbud for henholdsvis Herning Vands kloakprojekt og Herning Kommunes belægningsprojekt.
 
Det indebærer, at Herning Vand laver kloakprojekt i foråret 2013 og Herning Kommune laver belægningsprojekt i efteråret 2013 – med samme rådgiver og samme entreprenør af hensyn til sikker styring af projektet. I projektet er der samtidig lavet en plan, der skal sikre størst mulig fremkommelighed og færrest mulige gener i anlægsperioden:
 

 • Herning Vand udfører kloakprojekt marts – maj 2013

 • Arealet retableres med bundopbygning i stabilgrus og midlertidig overfladebelægning i GAB, med henblik på at sikre afretning og komprimering af bundopbygningen. Metoden medfører samtidig, at der er fuld fremkommelighed på arealerne i størstedelen af anlægsperioden, og at der kun vil være opbrudte arealer i korte perioder udfor de enkelte matrikler, -svarende til en uges arbejde.

 • Herning Kommune udfører belægnings-, beplantnings- og belysningsarbejder i etaper svarende til en uges opbrydning af fast belægning medio august – november 2013.

 
Anlægsøkonomisk estimat
Estimater for etapeinddelingen er givet på baggrund af erfaringspriser. De seneste udbud af plads- og gågadeprojekter med Bymidte finish og granit viser, at den gældende m2 pris på Bymidteprojekterne ligger i størrelsesordenen 3200 – 3300 kr., -inklusive rådgivere, entreprenør, granitindkøb, belysning, træer, brickslot-afvanding, -eksklusiv moms.  


Gågaden er gennemsnitligt 16 - 17 m. bred, hvilket giver en gennemsnitspris pr. lbm. på 53.625 kr. Det betyder, at der kan etableres 18 – 19 lbm. gågade for 1 mio., eller ca. 90 lbm. for 5 mio. kr., som der for indeværende er budgetteret med på årsbasis. Priserne er konjunkturafhængige, og de seneste udbud er gennemført på et, for Herning Kommune, fordelagtigt grundlag.
 
Ligeledes vil mindre projekter typisk have en højere m2 pris. Det skyldes, at der er flere tilslutninger til eksisterende forhold/terræn samt, at der er faste udgiftsposter til bl.a. jordbundsundersøgelser, afsætning, etablering af arbejdsplads, anstilling mv.
 
Fagforvaltningerne udarbejder årligt analyser af behov for revision af gældende investeringsoversigt og oversigter over nye anlægsinvesteringsbehov. Forvaltningens forslag til etapeinddeling af gågadearealerne mellem Smedegade og Søndergade foreligger som Bilag 1 til Byplanudvalgets drøftelse/godkendelse.

  

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalget
Opmærksomheden henvises til næstfølgende sag på dagsordnen vedr. renovering af gade- og cykelareal på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

Byplanudvalget har godkendt ovenstående forslag til anvendelse af midler afsat til Bymidteprojektet for 2013 og godkendt skitseforslag for Tinghuspladsen og Østergade - på strækningen mellem Smedegade og Søndergade og godkendt etapeplan for omlægning af gågaden på strækningen mellem Smedegade og Søndergade, dog således, at udbuddet af anlægsarbejdet sker med størst mulig fokus på gennemførelseshastighed og mindst muligt gene for de forretningsdrivende. Ligesom der skal skabes plads til flere stadepladser for de torvehandlende.  

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, nyt stednr. på 5,166 mio. kr. til anlæg af Tinghuspladsen og Østergade udfor det nye bibliotek,

 

at anlægsudgiften finansieres af pulje til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 i 2013.

  

 

 

      at
  Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen således,  
 
der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt til hørende rådighedsbeløb på 8,060 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik BYP, nyt stednr. til anlæg af Østergade ud for det nye bibliotek samt Østergade-strækningen mellem Smedegade og Nørregade,  
 
at
anlægsudgiften finansieres af puljen til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 med 5,166 mio. kr. i 2013 samt 2,894 mio. kr. i 2014. Der er i 2014 afsat 5,075 mio. kr. i bymidtepuljen.

 

Kent Falkenvig, Birgit Jonassen, Peter Villadsen og Christian Bjerre deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, som anbefalet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-3-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af gade- og cykelareal på Silkeborgvej fra Kongrescentret til Kaj Munksvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Kloakomlægning af Silkeborgvej har længe været højt prioriteret af Herning Vand. Samtidig trænger såvel vej- som fodgænger- og cykelareler til omlægning og en generel opgradering, da vejen er nedslidt. Silkeborgvej udgør tillige den primære rute mellem Herning Midtby og Herningcentret
 
Med afsæt i ovenstående og i forlængelse af de afsluttede projekter i henholdsvis Østergade og Fonnesbechsgade og fremtidige projekter for omlægning af Kongrescentertorvet og deraf afledte trafikomlægninger, er der blevet udarbejdet skitseprojekt for omlægning af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Silkeborgvej ved Kaj Munksvej.
 
Projektet opdeles i 2 etaper med afsæt i Herning Vands planer for kloakomlægning i området.

 

  

Det bemærkes til Byrådets behandling af sagen, at der er nyt bilag i form af et notat.  
 
Sagen blev på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. januar udsat til behandling på et ekstraordinært ØKE-møde den 29. januar. Udvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde.

Sagsfremstilling

Silkeborgvej er en del af det samlede projekt for omdannelse af Herning Bymidte. Bymidteprojektet skal sikre, at Bymidten fortsat udvikles og understøtter ”Politik for Den Levende By’s” vision om, at Herning skal være en flot by, Herning skal være en levende by og Herning skal have en stærk identitet.

 

Prioriteringen af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej medvirker til at skabe sammenhæng og synergi i by- og detailhandelsudviklingen.

I forlængelse af omlægning af Østergade og Fonnesbechsgade, vil omlægning af Silkeborgvej medvirke til at skabe et nyt sammenhængende handelsgademiljø af høj kvalitet.

 

Silkeborgvej foreslås anlagt med et vejtracé på 6.4 m, gennemgående cykelstier i 1.2 m. bredde, allébeplantning i begge vejsider samt fortov i lyse betonbelægningsten i varierende bredde. (Bilag 1)

 

Tids- og procesplan:

Projektet skal koordineres med Herning Vands omlægning af kloakker på henholdsvis Østergade/Silkeborgvej samt tilstødende gader: Danmarksgade, Grønnegade, St. Blichersvænget, Haraldsgade og St. Blichersgade.

Kloak- og anlægsarbejderne i Østergade og på Silkeborgvej forudsættes gennemført i perioden fra 1. marts – 1. juli, hvor krydset Danmarksgade/Silkeborg retableres og hele gade kan genåbnes for trafik. Kloakarbejder i de tilstødende gader fortsætter frem til medio august 2013. (Bilag 2 – tidsplan)

 

Finansiering:
Anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munksvej estimeres at kunne udføres for ca. 8,8 mio. kr. 

 

Projektet er med budgetforliget for 2013 finansieret med henholdsvis ca. 1,8 mio. kr. i 2013 og ca. 2,4 mio. kr. i 2014 på Byplanudvalgets budgetramme på Serviceområde 09 Trafik-BYP. Herudover er der afsat ca. 4,6 mio. kr. i 2014 på Teknik- og Miljøudvalgets ramme på Serviceområde 09 Trafik-TMU.

 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at fremrykke ca. 2,4 mio. kr. til projektet fra 2014 til 2013, med henblik på at kunne udføre første etape af projektet i umiddelbar forlængelse af Herning Vands kloakomlægning.

 

Estimatet er baseret på erfaringspriser fra igangværende og færdige vej- og gågadeanlæg inklusiv fremskrivning til 2013 priser.

 

Bymidteprojektet udbydes i indbudt licitation, hvorfor der tages forbehold for endelig pris, iøvrigt således at anlægsperioden indgår som konkurrenceparameter.

 

Idet vejen skal kloakrenoveres optimeres projektøkonomien ved vejomlægningen, da Herning Vand står for opgravning til kloak og retablering af asfalt i selve vejudlægget.

 

Afledte driftsudgifter af belægning m.v. afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets
budgetramme på Serviceområde 09, Trafik, og vurderes at kunne afholdes indenfor nuværende ramme.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at Byplanudvalget indstiller, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,830 mio. kr. samt yderligere rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr.: 223078, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej til anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Sjællandsgade

 

at Byplanudvalget indstiller anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på hhv. 1,827 mio. kr. på stednr. 223078 i 2013 samt 2,436 mio. kr. på stednr. 223001 i 2014 på Serviceområde 09, Trafik. Sidstnævnte rådighedsbeløb på 2,436 mio. kr. fremrykkes fra 2014 til 2013 og flyttes fra stednr. 223001 til 223078 på Serviceområde 09, Trafik.

 

at Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at den resterende anlægsudgift afholdes af SO 09, Trafik, TMU, stednr. 223099, Silkeborgvej i 2014. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 223078 i 2014.

 

 

 

Byplanudvalget har tiltrådt indstillingen, herunder skitseforslaget med en bemærkning om, at det forud for behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget undersøges, om det er muligt at komprimere de forskellige anlægsprojekter i denne sag og sagen om Tinghuspladsen, således der opstår færrest mulig gener for forretningsdrivende og borgere.  

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen således,
 

at
der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 8,763 mio. kr. i 2013 til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223078, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej til anlæg af Silkeborgvej på strækningen mellem Kongrescentret og Kaj Munks Vej,  
 
at
anlægsudgiften i 2013 på 3,813 mio. kr. finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på hhv. 1,827 mio. kr. på stednr. 223078, BYP, i 2013 samt 1,986 mio. kr. på stednr. 223001, Byrum, torve og Pladsdannelser, Silkeborgvej etape 2, på Serviceområde 09, Trafik, BYP, i 2014. Sidstnævnte rådighedsbeløb på 1,986 mio. kr. fremrykkes fra 2014 til 2013 og flyttes fra stednr. 223001 til 223078 på Serviceområde 09, Trafik, BYP,  
 
at
anlægsudgiften i 2014 på 4,950 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløbet på 0,450 mio. kr. på stednr. 223001, Serviceområde 9, Trafik, BYP, og flyttes til stednr. 223078 på Serviceområde 09, Trafik, BYP, og at den resterende anlægsudgift på 4,500 mio. kr. i 2014 afholdes af Serviceområde 09, Trafik, TMU, stednr. 223099, Silkeborgvej i 2014. Rådighedsbeløbet flyttes til stednr. 223078, BYP, i 2014.

 
 
Kent Falkenvig, Birgit Jonassen, Peter Villadsen og Christian Bjerre deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, som anbefalet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.00.00-G00-4-05 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Lind Torv

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2011 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222034, Lind Torv, er der afsat 0,104 mio. kr. På budget 2013 er der afsat yderligere 0,500 mio. kr. på samme stednummer i 2013.
 
Midlerne er afsat til en omlægning af parkeringspladsen, der støder op til det nye Pleje- og Aktivitetscenter i Lind. Projektet forudsættes programmeret i dialog med Lind Borgerforening.

Sagsfremstilling

Baggrund:
På Budget 2011 var der afsat 0,104 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for Lind Torv. Beløbet er efterfølgende overført til 2012, og søges overført til 2013 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.

I budget 2013 er der afsat yderligere 0,500 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednummer 222034, til en omlægning af Lind Torv.
 
I forbindelse med Herning Kommunes opførelse af det nye Lind Pleje- og Aktivitetscenter, har Lind Borgerforening ønsket en omlægning af den tilstødende kommunale parkeringsplads.
 
Indenfor rammen af de afsatte midler vil Herning Kommune tage initiativ til en programmering og omlægning af parkeringspladsen i samarbejde med Lind Borgerforening.
 
Processen forudsættes igangsat primo 2013, med henblik på realisering af projektet i sammenhæng med etablering af de nye udearealer i tilknytning til Pleje- og Aktivitetscentret.
 
Proces og anlæg:
Der foreslås afholdt en dialog-work-shop med Lind Borgerforening primo 2013. Med afsæt i Lind Borgerforenings ønsker til det fremtidige område. Skitseforslag udarbejdes i henhold til Herning Kommunes forpligtigelser i forhold til parkeringsarealer og andre almengældende forhold til pladsens fremtidige udformning og anvendelse.
 
Skitseprojektet vil blive koordineret med de øvrige tiltag, der forudsættes indarbejdet i disponeringen af udearealerne omkring Pleje- og Aktivitetscentret, og forelægges Lind Borgerforening forud for Byplanudvalgets godkendelse af omlægningen.
 
Det tilstræbes, at skitseprojektet indstilles til Byplanudvalgets godkendelse før sommerferien 2013, med henblik på anlæg umiddelbart efter sommerferien, således at anlægget er klar til indvielsen af Pleje- og Aktivitetscentret.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.: 222034, Lind Torv på 0,604 mio. kr. i 2013,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 104.000 kr. på samme stednr. i 2012. Beløbet overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013,

 

at anlægsudgiften herudover finansieres af afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. samme sted i 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Frigivelse af anlægsbevilling til afsluttende anlægsarbejde vedrørende nedlæggelse af bussluse i Dalgasgade samt trafikomlægning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Med budgetforliget for 2013 – 2017 er det besluttet, at busslusen i Dalgasgade skal nedlægges, samt at der skal udføres trafikomlægninger i området med henblik på at optimere trafikafviklingen i Dalgasgade, Jyllandsgade og Bredgade.
 
På budget 2012 resterer en ramme på 0,232 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.: 223091, Arealer omkring Føtex P-hus.
 
Beløbet foreslås frigivet og anvendt til slutarbejder i projektet samt den ønskede trafikomlægning i området omkring Føtex P-hus og Bredgade.

Sagsfremstilling

Baggrund:
I 2011 og 2012 er der gennemført en omfattende renovering og omlægning af arealerne omkring det nye Føtex P-hus. Projektet omfatter omlægning af p-plads ved Føtex og Lille Torv samt omlægning af den nedre del af Jyllandsgade og Dalgasgade mellem Dalgas Plads og Jyllandsgade, herunder etablering af en bussluse i Dalgasgade.
 
For at etablere busslusen, var det nødvendigt at nedlægge en privat vejadgang. Med genåbning af busslusen for biltrafik ønskes den nedlagte vejadgang spærret for uhensigtsmæssig indkørsel. Samtidig ønsker de private grundejere at medfinansiere en opgradering af den yderste del af den nedlagte vej til en lille plads med Bymidtestandard og –belægninger.
 
De private grundejere finansierer granitbelægning på den yderste del af den nedlagte vej, mens Herning Kommune finansierer vejlukningen i form af etablering af en granitbænk og træplantning.
 
Nedlæggelsen af busslusen medfører samtidig et ønske om at optimere hele trafikafviklingen i området og skaffe flere p-pladser i tilknytning til gågaderne.
 
Der er udarbejdet et første skitseforslag til en optimeret trafikafvikling af området, herunder også den vestlige ende af Bredgade. Forslaget vil blive præsenteret for grundejere, lejere og øvrige interessenter på et orienteringsmøde i januar 2013. Efterfølgende forventes endeligt forslag til omlægning indstillet til Byplanudvalget i løbet af foråret 2013.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223091 på 0,232 mio. kr. til trafikomlægning og vejlukning i 2013, 

 

at beløbet finansieres af det på samme sted til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,232 mio. kr. i 2012. Beløbet overføres til 2013 i den samlede overførselssag vedrørende overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til 2013.   

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-11-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Lind Hallen søger om tilladelse og garanti vedr. lånoptagelse til pilotprojekt solcelleanlæg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Lind Hallen v/ bestyrelsesformanden søger om tilladelse/ garanti i forbindelse med låntagning til pilotprojekt vedr. installation af solcelleanlæg i Lind Hallen.

Sagsfremstilling

Som led i energibesparende foranstaltninger ønsker Lind Hallen at installere solcelleanlæg på 130.000 kWp, hvilket forventes at kunne dække det meste af hallens forbrug af elektricitet.

 

Lind Hallen søger Herning Kommune om tilladelse og garantistillelse vedr. lånoptagelsen. Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede omkostninger til anlægget anslået 1,4 mio. kr. Der er indhentet indikation på et 10 årigt aftalelån(annuitetslån) med fast rente ved Kommunekredit, hvor Herning Kommune garanterer for lånet. Rentesatsen er pt. ca. 1,7 % med en årlig ydelse på ca. 153.000 kr. Rentesats og årlig ydelse fastsættes endeligt ved låneoptagelsen. Hertil kommer løbende vedligeholdelsesudgifter på anslået 10.000 kr. årligt.

 

Hallens udgift til el er ved det nuværende forbrug ca. 200.000 kr. årligt. Den årlige besparelse ved at investere i anlægget udgør således ca. 37.000 kr. Heraf reduceres Lind Hallens bloktilskud med 85% svarende til den gennemsnitlige tilskudsprocent for hallerne. Besparelsen på anslået 31.000 kr. tilfalder de likvide midler i perioden 2013 til 2022, svarende til den 10 årige låneperiode. Sagen behandles politisk på ny ved udløb af låneperioden, hvor 15% af driftsbesparelsen ved anlægget på dette tidspunkt som udgangspunkt tilfalder hallen og 85% tilfalder de likvide midler.  

 

Låntagning i Lind Hallen betragtes jf. lånebekendtgørelsen som kommunal låntagning pga. størrelsen af det ordinære driftstilskud til hallen. Jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 6 er der automatisk låneadgang til at foretage energibesparende foranstaltninger som solcelleanlæg. Der skal derfor ikke deponeres for låneoptagelsen.

 
I henhold til lokalplan nr. 61.OF.2, Herning, §8.3 må blanke tagmaterialer kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Opsætning af solceller på tagflade er derfor ikke i strid med lokalplanen.
 
Såfremt solcellepanelerne opsættes plant med tagfladen og parallelt med denne, kræves ikke tilladelse efter byggeloven. Solcelleanlægget kan således forventeligt etableres. Det anbefales dog, at lade leverandøren af anlægget vurdere risikoen for genskin. Efter opsætning af solcelleanlæg skal dette anmeldes/ registreres hos BBR.
 
Herning Colsult Aps. har foretaget statiske beregninger for etablering af solceller på Lind Hallens 2 haller. Beregningerne har medført mindre ændringer af forudsætningerne og der er ikke detaljeopmålt. Der anbefales en detaljeopmåling kontrolleret af leverandør mhp. at sikre, at de i tilbud angivne paneler kan være på taget inden underskrivelse af kontrakt.
  
Forvaltningen oplyser, at Herning Byråd, jf. indgået budgetforlig for 2013-16, i de kommende år vil have fokus på udviklingen omkring solenergi/ solceller. Der vil være særlig opmærksomhed på pris- og teknologiudviklingen på området.

 

Lind Hallen ønsker at agere pilothal i forbindelse afprøvning af solcelleanlæg på kommunens idrætshaller.

 
Der arbejdes pt. med lovændringer på området. Lind Hallen forventer at kunne indgå under den gamle ordning, såfremt solcelleanlægget etableres inden for en 6 mdr.s periode. Det er en forudsætning for Herning Kommunes tilladelse til optagelse af lån og garantistillelse, at anlægget er omfattet af den gamle solcelle-ordning.Projektet er et pilotprojekt, og vil derfor blive fulgt nøje.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Lind Hallen meddeles tilladelse til optagelse af et 10 årigt aftalelån(annuitetslån) med fast rente på ca. 1,4 mio. kr. under forudsætning af godkendte detaljeopmålinger og risikovurdering fra kommende leverandør vedr. opsætning af anlæg. Lånet kan ikke overstige 1,4 mio. kr.,  

 

at lånet optages i KommuneKredit og Herning Kommune stiller garanti for lånet,

 

at det er en forudsætning for Herning Kommunes tilladelse til låneoptagelse og garanti, at anlægget er omfattet af den gamle solcelle-ordning,

 

at Lind Hallens bloktilskud reduceres med 85% af den årlige energibesparelse, svarende til 31.000 kr. årligt i låneperioden,

 

at budgettet på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, lokaletilskud reduceres med 31.000 kr. årligt i perioden 2013 til 2022. Beløbet tilskrives de likvide midler,

 

at sagen behandles politisk på ny ved udløb af låneperioden, hvor 15 % af driftsbesparelsen på dette tidspunkt som udgangspunkt tilfalder hallen og 85% tilfalder de likvide midler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1645-07 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Endelig godkendelse af Natura 2000 handleplaner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sten Rønhave og Erik Skibsted

Sagsresume

De seks forslag til Natura 2000 handleplaner har nu været i offentlig høring fra 8. juni frem til 17. august 2012. I forbindelse med den offentlige høring er afholdt 2 borgermøder - et i Aulum Fritidscenter og et i Alhuset i Kibæk. Borgermøderne var velbesøgte med stor spørgelyst. I høringsfasen er indkommet 7 høringssvar til Natura 2000 handleplanerne.

 

Godkendelsen af den kommunale vandhandleplan er udskudt, fordi statens vandplaner er erklæret ugyldige.
 
Forvaltningen anbefaler, at de endelige Natura 2000 handleplaner godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelse.

 

Sagen har været været behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2012 (sag nr. 237) og omhandlede godkendelse af Vand- og Natura 2000 handleplaner. Natur- og miljøklagenævnet har underkendt de statslige vandplaner. Da Herning Kommunes vandhandleplan er bundet op på den statslige vandplan kan den ikke vedtages. Grundlaget for Natura 2000-handleplanerne er imidlertid stadig gyldigt, hvorfor godkendelsen alene omhandler disse.

Sagsfremstilling

 Kommunen er ansvarlig for færdiggørelsen af Natura 2000 planerne vedrørende Skjern Å m.v. og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Ansvaret for færdiggørelse af de 4 øvrige Natura 2000 planer (Karup Å m.v., Borris Hede, Harrild Hede, Skovbjerg Bakkeø m.v.) ligger hos nabokommunerne.  
 
Der er ikke kommet indsigelser imod Natura 2000 planerne. Der er kommet 7 høringssvar, hvoraf et fra Naturstyrelsen giver anledning til, at der foretages en lille justering vedrørende planen for Skjern Å m.v, så indsatsen nu også rettes imod fremme af rigkær og fugtige naturtyper samt afskrælning eller afbrænding af heder.
 
Der er fra Kommunernes Landsforening og Kommunalteknisk Chefforening tilsendt kommunerne forslag til formuleringstilpasninger, der sikrer, at alle plejetiltag finansieres via frivillige ordninger. Kommunerne bliver derved ikke medfinansierende.
 
Den endelige godkendelse af den kommunale vandhandleplan er udsat indtil videre, fordi statens vandplaner er erklæret ugyldig af Natur- og Miljøklagenævnet den 4. december 2012.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Forslag til Natura 2000 handleplaner godkendes,

 

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre justeringer af handleplanerne inden offentliggørelsen.

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-P00-2-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Overdragelse af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende institution Aulum Fritidscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Pia Colstrup

Sagsresume

De kommunale institutioner Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad søges overdraget til den selvejende institution Aulum Fritidscenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med bistand fra Juridisk Afdeling søgt klarlagt, under hvilke forudsætninger Herning Kommune kan overdrage bygninger og inventar fra hhv. Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende institution Aulum Fritidscenter.
 
Det følger af praksis, at i de tilfælde hvor Herning Kommune lovligt yder driftstilskud, er det muligt at overdrage fast ejendom, under forudsætning af, at ejendommen overdrages på et gaveskøde med tilbagefaldsklausul, såfremt den selvejende institution ophører med at eksistere eller hvis institutionens formålsparagraf ændres væsentligt eller hvis det kommunale driftstilskud ophører.
 
Den selvejende institution forpligtes til ikke at optage lån i ejendommen uden kommunens forudgående godkendelse og forpligtes til behørigt at vedligeholde bygningerne og sikre at ejendommen benyttes iht. det tilskudsberettigede formål.
 
Vilkår for overdragelsesaftale aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af kommunens advokat.


Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. Værdien heraf anslås til 10 mio. kr. på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Den bogførte værdi i Herning Kommunes balance er pr. 31.12.2011 ca. 2,7 mio. kr.

 

De af Juridisk Afdelings anslåede handelsomkostninger ifm. overdragelsen (advokat, tinglysning og udmatrikulering) udgør ca. 100.000 kr.

 
Herning Kommune yder et årligt bloktilskud til Aulum Fritidscenter, hal og svømmehal på i alt 2.798.000 kr. i 2013 (hhv. 584.000 kr. til fritidscentret, 1.572.000 kr. til hallen og 642.000 kr. til friluftsbadet). Overdragelsen medfører ikke ændringer i tilskudsniveauet.

Herning Kommune har kontraktlige bindinger med Aulum Fritidscenter om drift af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad frem til og med 31.12.2012 jf. indgået driftsaftale.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at overdragelse af Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad til den selvejende institution Aulum Fritidscenter jf. gældende regler og med sædvanlig tilbagefaldsklausul godkendes,

 

at halvdelen af udgiften til handelsomkostninger mv. dvs. 50.000 kr. afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud i 2013 under forudsætning af, at Aulum Fritidscenter selv afholder den anden halvdel på 50.000 kr.

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler
indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Britta Andersen  

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
  X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Susanne Hermansen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde 21. september 2011 blev udvalget orienteret om arbejdet med kvalitetsrapport på dagtilbudsområet. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er dagtilbudsloven. Der blev iværksat et projekt, der tog udgangspunkt i KL´s skabelon. I projektet skulle det undersøges, hvordan kvalitetsrapporten kan IT- understøttes. Desuden skulle der udarbejdes et årshjul for arbejdet med kvalitetsrapport. 

13. december 2011 blev konceptet med administrativ vejledning og århjul godkendt af Byrådet. Ifølge dagtilbudslovens § 10 skal kommunalbestyrelsen godkende den pædagogiske læreplan, og mindst hvert andet år drøfte evalueringerne af de pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af drøftelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side.

 

Byrådets godkendelse af læreplanerne hvert andet år i lige år, indgår nu i kvalitetsrapporten og godkendes samlet af Byrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetetsrapporten 2012 for Dagtilbud i Herning Kommune fremlægges,så Byrådet kan tage stilling til det faglige niveau på dagtilbudene. Dataene er indsamlet i juli - oktober 2012 og er derfor præget af, at perioden er kendetegnet ved en strukturomlægning, hvor nogle institutioner fusionerer, mens andre fortsætter uændret.

Foruden denne samlede rapport, vil der i 1. kvartal 2013 udkomme en rapport for hver enkelt institution.

 

Kvalitetsrapportens kernepunkter har været genstand for dialog på institutionsledermøde i nov. 2012.

 

Rapporten bygger på en række centrale data og institutionerne egne vurderinger af arbejdet med lærerplanstemaer m.m.

 

Denne første kvalitetsrapport indeholder vurderinger på følgende områder:

- rammerne

- de pædagogiske læreplaner

- børn med særlige behov

- arbejdet med børnemiljø

 

Vurderingen sammenfattes på følgende måde:

Dagtilbudsområdet er præget af stor forskellighed. Hvert dagtilbud har sin egen profil og er tilpasset og engageret i det lokalområde, der er en del af.

 

Dagtilbudenes styresider kan samles i følgende overskrifter:

 • Stort fokus på børnenes kompetencer, sprog og personlige alsidige udvikling

 • Inddragelse af nye metoder

 • Implementering af sprog - og læsestrategien

 • Fleksible læringsmiljøer med fokus på børnene

 

 

Dagtilbuddenes udviklingsområder kan ligeledes samles i følgende overskrifter:

 • Inklusion i forhold til knæk kurven

 • Inddragelse af forældre, som en styrke i forhold til børnenes trivsel

 • Fokus på læreplanstemaet kultur og kulturelle udtryksformer, særlig fokus på børnenes viden om kultur, kulturhistorie og kulturel dannelse

 • Fokus på læreplantemaet natur og naturfænomener, særlig fokus på arbejdet med naturfænomener

 • Implementering af IT i det pædagogiske arbejde for, med og af børn

 • Fortsat udvikling af sprogindsatsen i det pædagogiske arbejde

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at kvalitetsrapport for Dagtilbud 2012 godkendes.

 

  
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler
indstillingen. 

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-2-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenters tilbygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. udbygning ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.  


Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 318092 Skarrild Idrætshal, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 913.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til udbygning ved Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter.
Udbygningen omfatter udvidelse af køkken og flytning af fyr, forbedring af toiletforhold samt tilbygning af depotrum og møde/øvelokale.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling  på kr. 913.000 i 2013 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318092, Skarrild Idrætshal,

 

at beløbet på kr. 913.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 318092, Skarrild Idrætshal.

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-5-08 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Anlægsregnskab vedr. Qualsholm

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Skytte Hansen, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Udvidelse på Qualsholm, Sunds.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af 25. august 2009 vedr. Udvidelse af klubpladser på Qualsholm, sted nr. 514081, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet en tilbygning af en garderobe i forbindelse med udvidelse af klubpladserne på Qualsholm i Sunds.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Merforbruget skyldes, at anlægsarbejdet er blevet dyrere end beregnet.

Det skyldes blandt andet, at anlægsarbejdet blev fremskyndet og der derved var behov for arkitektbistand samt at der ikke var budgetteret med inventar. 

Merforbruget fordeler sig med ca. 35.000 kr. vedr. arkitektbistand, ca. 30.000 kr. vedr. inventar samt ca. 70.000 kr. grundet generel fremskyndelse af projektet.

Merforbruget finansieres af de likvide aktiver.

 

Hovedreglen er, at anlægsregnskabet forelægges til Byrådets godkendelse i forbindelse med aflæggelse af kommunens årsregnskab, idet bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. Dog skal anlægsregnskaber med væsentlige afvigelser forelægges Økonomi - og Erhvervsudvalget og Byrådet.


Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes.

 

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler
indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-7-11 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Aulum Byskoles sløjdlokale

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kjeld Rønnow, Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. renovering af sløjdlokale på Aulum Byskole.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevilling af den 25. januar 2011 vedr. anlægssag Renovering af sløjdlokale på Aulum Byskole , sted nr. 301066, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Anlægsarbejdet har omfattet renovering af skolens sløjdlokale.

Der foretaget nedrivning af vægge og samling af rum. Rummet er istandsat med ny gulvbelægning, nyt akustikloft og nødvendig malerbehandling af væggene. El og vvs installationer er renoveret og der er monteret sløjd inventar.

 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Anlægsarbejdet er gennemført som planlagt i henhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

 

Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P00-3-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Anlægsregnskab vedr. Pulje til projekter 2007-2010.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 27. februar 2007, 24. april 2007, 19. juni 2007, 11. marts 2008, 7. oktober 2008 og 6. oktober 2009 vedr. anlægssag Pulje til projekter, sted nr. 301085-01, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab.

 

Puljen til projekter har karakter af en løbende anlægspulje, som afstemmes hvert 4. år i form af et anlægsregnskab.  

Af gennemførte projekter i perioden 2007-2010 kan nævnes konsulentbistand i forbindelse med skimmelsvampeundersøgelser, affugter leje samt rengøring efter skimmelsvamp. Derudover er der konsulentbistand i forbindelse med skolerenoveringer. 

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

[image]

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 107.063 kr. for perioden 2007-2010. Grundet puljens karakter er restrådighedsbeløbet på 107.000 kr. overført til stednr. 301085-02, Pulje til projekter 2011-2014 i forbindelse med overførselssagen fra 2011 til 2012. Bevillingen er imidlertid ikke tilpasset dette. Såfremt bevillingen havde været tilpasset hertil, ville anlægsregnskabet have udvist et mindreforbrug på 63 kr.
  

Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab, da bruttoudgiften er på 2 mio.kr. eller mere.Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at regnskabet godkendes,

 

at bevillingen på stednr. 301085-02, Pulje til projekter 2011-2014 bringes i overensstemmelse med overførselssagen fra 2011 til 2012.

 

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Holtbjergskolens renovering af terapibad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 X
 
 
 
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: Inge Voer Laursen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekt indenfor Børne- og Familieudvalgets område vedr. renovering af terapibad på Holtbjergskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2013.
 

Der er i investeringsoversigten for 2013 sted nr. 301056 Holtbjergskolen - terapibad, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på kr. 1.015.000, som ønskes frigivet til formålet.


Bevillingen anmodes frigivet til renovering af terapibadet på Holtbjergskolen.

Renoveringen omfatter udskiftning af sandfiltersystemet til et membranfiltreringsanlæg samt andre mindre reparationer.
 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægssbevilling på kr. 1.015.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301056, Holtbjergskolen, renovering af terapibad for 2013,

 

at beløbet på kr. 1.015.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301056, Holtbjergskolen, renovering af terapibad.

 

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 15.21.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Bodil Clark  

Indtægtsbevilling til tilskud til etablering af rehabiliteringsteam

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Sagsresume

Den 1. januar 2013 træder reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Lovreformen forventes vedtaget i Folketinget den 13. december 2012

 

I den forbindelse er der mulighed for, at kommunerne ansøger om et tilskud til etablering af rehabiliteringsteam, etablering af samarbejde mellem kommune og sundhedsvæsen og etablering af fyldestgørende rutiner for opfølgning under ressourceforløb. Kommunens maksimale tilskud fastsættes forholdsmæssigt i forhold til Kommunens andel af personer på førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse de seneste to år.

Sagsfremstilling

Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

 

Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. Unge skal i stedet have en individuel indsats via et ressourceforløb.

 

Samtidig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne, det offentlige tilskud bliver lagt om og fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidigt.

 

Fremover skal sagsbehandlere arbejde sammen på tværs af forvaltninger og sektorer om en koordineret og helhedsorienteret indsats. Med oprettelsen af rehabiliteringsteam bliver der etableret en ny model for samarbejde.

 

Borgeren skal være i centrum. Sagsbehandleren skal igennem hele forløbet have et tæt samspil med den enkelte borger. Det betyder også, at selv forberedelsen af sagen kommer til at foregå sammen med borgeren, og at borgerens eget perspektiv bliver omdrejningspunktet. For at skabe ejerskab og engagement skal borgere, der visiteres til ressourceforløb involveres tæt i at planlægge deres eget forløb

 

Kommuner og regionens sundhedsvæsen skal samarbejde på en ny måde. En sundhedskoordinator fra regionen skal - blandt andet som medlem af rehabiliteringsteamet - være med til at planlægge forløbet for udsatte borgere. Sundhedsfaglig rådgivning skal fremover indhentes via den kliniske funktion i regionen

 

Herning Kommune kan ansøge Arbejdsmarkedsstyrelsen om 598.455 kr. til etablering af rehabiliteringsteam, etablering af samarbejde mellem kommune og sundhedsvæsen og til etablering af fyldestgørende rutiner for opfølgning under ressourceforløb. Ansøgningen skal være Beskæftigelsesregion Midtjylland i hænde senest den 26. november 2012 og derfor er ansøgningen administrativt fremsendt.

 

Beløbet kan anvendes til udgifter i perioden fra 27. november 2012 til 1. juli 2013. Kommunen skal ved afslutning af denne periode fremsende en kort redegørelse for, hvordan midlerne er anvendt.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der ansøges om indtægtsbevilling på 598.000 til Serviceområde 20, Administration i 2013,

 

at der ansøges tilsvarende om udgiftsbevilling på 598.000 kr. til Serviceområde 20, Administration i 2013.

 

 
Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-3-12 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Anlægsbevilling - Cykelsti til Arnborg Badesø

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Anna Louisa Wejs Henriksen  

Salg af arealer

 

Sagsnr.: 09.00.00-P19-116-04 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

EGJ

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-6-12 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Udbud af byggefelt

 

Sagsnr.: 18.14.00-G01-4-12 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Byrådets Idrætslederpris 2013

 

Sagsnr.: 21.00.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Bibliotek i ejendommen Østergade 8