Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 28. august 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Mødekalender 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2019. 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets møder i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2019:

 

14. januar

25. februar

25. marts

6. maj

17. juni

19. august

9. september

30. september

4. november

9. december

 

 

Byrådets møder i 2019:

 

22. januar

5. marts

2. april

14. maj

25. juni

27. august

17. september (1. behandling af budgettet)

8. oktober (2. behandling af budgettet)

12. november

17. december

 

Byrådsmøderne påbegyndes kl. 17.00.

 

Antallet af møder i 2019 udgør 10 i lighed med tidligere år. De ordinære byrådsmøder kan suppleres af en række tema- og orienteringsmøder.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger:

 

1. budgetkonference: 8. april 2019

2. budgetkonference: 26. og 27. august 2019. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at mødekalender for 2019 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Endelig udmøntning af midtvejsreguleringen mv.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

I forbindelse med 'Aftale om Kommunernes Økonomi for 2019' foreligger der nu endelig lov- og cirkulæreprogram (DUT) herunder midtvejsregulering for 2018. Ligeledes foreligger efterregulering for kommunal medfinansiering for 2017.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget principgodkendte den 11. juni 2018 udmøntning af midtvejsreguleringen for 2018. Denne sag præciserer beløbene, som der ansøges om bevilling til.  

Sagsfremstilling

Midtvejsregulering

Midtvejsreguleringen skal ses i lyset af at, at der med økonomiaftalen for 2018, vurderet ud fra det forventede regnskab 2018, er forudsat et for højt udgiftsniveau i kommunerne. Dels stiger lønningerne i henhold til O.18 mindre i 2018 end forventet. Dels forventes udgifterne på overførselsområdet på landsplan at blive mindre.

 

Midtvejsreguleringen betyder, at bloktilskuddet, det vil sige kommunernes indtægter, reduceres med i alt 2,9 mia. kr. I runde tal ca. 43 mio. kr. for Herning Kommune.

 

Af de 2,9 mia. kr. på landsplan udgør skønnet for de samlede udgifter til overførsler 2,2 mia. kr. Forskellen til aftalen er fordelt med et forventet mindreforbrug på de budgetgaranterede områder på 1,4 mia. kr., mens der forventes et mindreforbrug på de øvrige overførsler på 0,8 mia. kr.

 

I Herning Kommune svarer det til, at der foretages en regulering på budgetgarantiområdet på -21 mio. kr. og -12 mio. kr. på øvrige overførsler. I alt 33 mio. kr. på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse. Ud over den samlede midtvejsregulering, er der også midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2018 svarende til -5,4 mio. kr., som også udmøntes på beskæftigelsesområdet.

 

Endvidere er der foretaget en justering ift. pris- og lønudviklingen i 2018 på 1,4 pct., hvilket svarer til en nedjustering på 0,3 pct. point. Lønskønnet nedjusteres fra 1,52 pct. til 1,32 pct., mens forventningen til udviklingen i priserne nedjusteres fra 2,16 pct. til 1,61 pct. Nedjusteringen af skønnene svarer til 0,7 mia. kr. i 2018 på landsplan. De 0,7 mia. kr. udgør i Herning Kommune ca. 10 mio. kr.

 

Samtidig er lønskønnet siden aftalen yderligere blevet nedjusteret til 1,25 pct. KL anbefaler, at budgetterne reduceres med forskellen mellem 1,52 pct. og 1,25 pct. I Herning Kommune svarer denne justering til, at lønbudgetterne korrigeres med i alt 6,5 mio. kr. Der er ikke er tale om en besparelse, men om en tilpasning til aktuel lønfremskrivning.

 

Udmøntningen af prissiden skal ses i lyset af den differentierede prisfremskrivning. Der er regnet på nedjusteringen af priserne på kontrakter mm., som er blevet fremskrevet i 2018. Beregningen viser et beløb under bagatelgrænsen. Der foretages derfor ingen regulering af øvrige udgiftsarter. Det betyder samtidig, at der i stedet for en mindreudgiftsbevilling på 43 mio. kr., søges om en bevilling på 39,5 mio. kr. til midtvejsreguleringen.

  

Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip))

DUT-kompensationen for 2018 udgør 7,7 mio. kr., som vedrører beløb på forskellige serviceområder. Jf. gældende praksis kompenseres som udgangspunkt ikke for lov- og cirkulæreændringer, hvor Herning Kommunes beregnede andel er mindre end 0,1 mio. kr. I 2018 er der 0,196 mio. kr., som ikke tilgår et serviceområde. I bilag 1 vises de reguleringer, som er over 0,1 mio. kr. I de 7,7 mio. kr. udgør 3 mio. kr. reguleringer ift. 'Aflastning af pårørende', 'En værdig død', 'Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale' og en negativ regulering på 'Frit valg af genoptræning'.

 

Kommunal medfinansiering

Som følge af en omlægning af modellen for afregning og efterregulering af kommunal medfinansiering, kan kommunerne nu også blive efterreguleret negativt. Tidligere har det kun været muligt for kommunerne at modtage penge fra regionerne i efterreguleringen. For regnskabsåret 2017 bliver Herning Kommune efterreguleret med -8,007 mio. kr. Dvs. at Herning Kommune skal betale 8,007 mio. kr. til Region Midt for den kommunale medfinansiering for 2017. Budgettet i 2017 var på 290 mio. kr., mens regnskabet var på 277 mio. kr. Dermed ender det samlede resultat inkl. efterreguleringen for 2017 på 285 mio. kr. Der søges om bevilling på -8,007 mio. kr. til efterreguleringen på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.   

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles en tillægsbevilling på -39,5 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning i forbindelse med midtvejsreguleringen. Beløbet finansieres med dels 33 mio. kr. fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse og dels med 6,5 mio. kr. fra justering af lønkonti.

 

at der meddeles en tillægsbevilling på -5,4 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning til midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beløbet finansieres af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

  

at der meddeles indtægtsbevilling på i alt 7,7 mio kr. til DUT i 2018 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning, som finansieres af DUT afregningen. Der søges om udgiftsbevilling til udmøntning af DUT ihht. bilag 1 i 2018 på 7,7 mio. kr.

 

at der meddeles en udgiftsbevilling på 8 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 29 Tilskud og udligning til efterreguleringen af kommunal medfinansiering. Beløbet finansieres af likvide midler med henvisning til mindreudgifter til kommunal medfinansiering i 2017. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-17 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Godkendelse af revisionsberetning nr. 14 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens revision E&Y har den 15. juni fremsendt revisionsberetning nr. 14 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2017.

 

Gennemgangen for 2017 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for 2016 og tidligere år.

Sagsfremstilling

Revisionen har til formål at efterprøve om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

 

Områder der vedrører Beskæftigelsesudvalget.

 

 • 5.1. Forretningsgange og ledelsestilsyn - Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne. Der er tilfælde, hvor det ikke er afspejlet i den konkrete sagsbehandling.
 • 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er alene fundet enkeltstående fejl og mangler, og ud fra en samlet vurdering, vurderes det, at området administreres på behørig vis.
 • 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet.
 • 5.5. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er Revisionens vurdering, at Herning Kommune har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til, at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis.

 

Områder der vedrører Social- og Sundhedsudvalget

Der er foretaget gennemgang på stikprøveniveau af personsager, bl.a. indenfor tilskud til nødvendige merudgifter, særligt dyre enkeltsager og botilbud efter SEL § 110 (forsorgshjem, pensionater mv.). Der er ikke fundet væsentlige fejl og mangler.

 

Endvidere er foretaget revision af en række projektregnskaber, som har modtaget puljemidler, bl.a. "Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling" og "Støt Unge til bolig".

Revisionen finder, at regnskaberne giver et retvisende billede af aktiviteterne, og at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskaberne, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og aftaler mv.

 

Gennemgangen for 2017 har således ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for 2016 og tidligere år.

 

Revisionsberetningen er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2018, og på Beskæftigelsesudvalgets dagsorden den 21. august 2018.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Revisionsberetning nr. 14 godkendes.

 

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-17 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2017 samt Revisionsberetning nr. 15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2017 samt revisionsberetning nr. 15 vedrørende revision af årsregnskab 2017 fremsendes til godkendelse.

Herning Kommunes årsregnskab for 2017 blev fremlagt i Byrådet den 17. april 2018 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY)
Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af august måned.

Herning Kommune har den 15. juni 2018 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2017. Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Ved den finansielle revision efterprøver revisionen om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.
Ved den juridisk-kritiske revision efterprøves om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Ved forvaltningsrevision vurderes om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2017 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.

 

Revisionens påtegning/konklusion vedrørende årsregnskab 2017

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

 

I forbindelse med revisionen er der afgivet delberetning nr. 14 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. Denne beretning behandles som særskilt sag. 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

atRevisionsberetning nr. 15 vedrørende revision af årsregnskabet for 2017 godkendes,
at Årsregnskabet for 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-28-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 41 for boliger på Granly i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

På Byrådsmødet den 6. marts 2018 blev lokalplan nr. 21.BL1.3 for boliger på Granly i Sunds samt tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtaget.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018, og der er kommet én bemærkning til kommuneplantillægget, som er belyst og behandlet nedenfor og iøvrigt fremgår af det indsigelsesnotat, der ledsager lokalplansagen.

 

Tillæg nr. 41 indstilles hermed til endelig vedtagelse med en tilføjelse til redegørelsen.

 

Sagsfremstilling

Tillæggets indhold

Da lokalplan 21.BL1.3 for  boliger på Granly i Sunds, der giver mulighed for at etablere boliger i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 41.

 

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen er opfyldt.

 

Med kommuneplantillæg nr. 41 fjernes bestemmelsen i den eksisterende ramme 21.BL1 om, at der ikke må etableres boliger på matr. nr. 47a og 47b Torup By, Sunds. Dermed kan lokalplan 21.BL1.3 Boliger på Granly i Sunds indeholdes i rammen. Der sker således ingen geografisk ændring af den eksisterende ramme.

 

Offentig høring

Kommuneplantillæg nr. 41 har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018, og der er i høringsperioden kommet én bemærkning til planforslaget, som er belyst og behandlet nedenfor.

 

Bemærkning, den 22. marts 2018 fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen bemærker, at det i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 41, jf. reglerne vedr. bilag IV-arter, skal fremgå, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Vurdering skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.

 

Svar på bemærkning

Det er en redaktionel fejl, at det ikke fremgår af kommuneplantillæggets redegørelse, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Vurderingen er foretaget, og det er vurderet, at boligområdet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og det vil ikke medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Vurderingen foreslåes tilføjet til tillæggets redegørelse ifm. den endelige vedtagelse og bekendtgørelse. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtagelse med ovennævnte tilføjelse til redegørelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-43-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på Granly i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Henrik Thimsen

Sagsresume

På Byrådsmødet den 6. marts 2018 blev lokalplan nr. 21.BL1.3 for boliger på Granly i Sunds samt tillæg nr. 41 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtaget.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018, og der er kommet én indsigelse og én bemærkning til lokalplanen, samt én bemærkning til kommuneplantillægget, som er belyst nedenfor og behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

Lokalplanen indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af et mindre boligområde i form af enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse.

 

Lokalplanområdet disponeres i følgende delområder:

Delområde I: areal til bebyggelse og anlæg, vej-, sti og parkeringsareal samt fælles fri- og opholdsareal.

Delområde II: mindre areal til afskærmende beplantning. Området skal friholdes for enhver form for anlæg med blivende karakter, da området ligger inden for Vejdirektorates vejbyggelinje på Ilskovvej.

 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8 meter. Bebyggelsesprocenten må for tæt-lav bebyggelse højst være 40 og for åben-lav højst 30.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Granly. Ved etablering af åben/lav bebyggelse kan der etableres individuelle vejadgange fra Granly til de enkelte grunde.

Lokalplanen sikrer vejadgang via lokalplanområdet til matr. nr. 47b og 1ar umiddelbart sydvest for lokalplanområdet.

 

Der skal etableres stiforbindelse gennem lokalplanområdet, der forbinder Granly og Baneparken.

Desuden stilles med lokalplanen krav om en grøn overgang fra lokalplanområdet til Baneparken. Lokalplanen fastsætter iøvrigt bestemmelser for fælles fri- og opholdsareal samt parkeringsareal ved etablering af tæt/lav.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018, og der er i høringsperioden kommet én indsigelse og én bemærkning til lokalplanforslaget samt én bemærkning til forslaget til kommuneplantilægget.

Indsigelsen til lokalplanen vedrører virksomheden Ret-Lak A/S fremtidige udvidelsesmuligheder. Som det fremgår af behandlingen af indsigelsen er det forvaltningens vurdering, at en udvidelse af virksomheden vil være problematisk. Det er dog ikke lokalplanen i sig selv, der bevirker dette, men den allerede gældende kommuneplan og miljølovgivning. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uhindret.

Indsigelsen og bemærkningerne er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).   

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 21.BL1.3 for boliger på Granly i Sunds endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 21.BL1.3 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-29-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 43 for erhvervsområder ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 17. april 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup.

 

Tillægget har været i offentlig høring fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018. Der er ikke indkommet indsigelser/bemærkninger i høringsperioden.

 

Tillæg nr. 43 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Tillægget omhandler rammeområde 59.E2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej og rammeområde 54.E2 for et erhvervsområde øst for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Kortudsnit, der viser beliggenheden samt den fremtidige afgrænsning af de to kommuneplanrammer.

 

Formålet med tillægget er at bringe forslag til lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup i overensstemmelse Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Med Tillæg nr. 43 ændres den geografiske afgrænsning af rammeområde 59.E2 for erhvervsområdet ved Gødstrupvej og den tilladte bebyggelsesprocent ændres til 50. Den maksimalt tilladte miljøklasse inden for kommuneplanramme 54.E2 ændres til 3. Tillægget justerer ligeledes rammebestemmelserne, så de passer bedre til rammernes nye geografiske udformning. Der gives ligeledes mulighed for restauration inden for rammeområde 59.E2 med henblik på at kunne bibeholde eksisterende restaurant i området.

 

 

Offentlig høring

Tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018, og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden.

 

På baggrund heraf indstilles tillæg nr. 43 til endelig vedtagelse uden ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-47-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 17. april 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018. Der er indkommet en enkelt bemærkning i høringsperioden.

 

Lokalplan nr. 59.E2.2 indstilles til endelig vedtagelse med enkelte ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart syd for landsbyen Gødstrup og jernbanestrækningen mellem Herning og Holstebro. Lokalplanområdet afgrænses mod vest og sydvest af Gødstrupvej og mod sydøst af markskellet efter landejendommen Gødstrupvej 44.

 

Kortudsnit med lokalplanens afgrænsning

 

Baggrunden for lokalplanen er et konkret behov for udvidelse af en eksisterende virksomhed i området. Lokalplanens formål er således at udlægge området til erhverv, samt fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse, beplantning og trafikale forhold i området.

 

Lokalplanen afspejler i sin disponering af området den eksisterende lokalplan 59.E2.1, men tilføjer et nyt delområde mod sydøst. Lokalplanen inddeler således området i 3 delområder. Der kan i alle delområderne etableres bebyggelse til kontorer, service- og udstillingsvirksomheder samt lette værkstedserhverv. Derudover kan delområde 1 anvendes til liberale erhverv samt restaurant, mens delområde 2 desuden kan anvendes til lagervirksomhed, og delområde 3 kan anvendes til lagervirksomhed og liberale erhverv.

 

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. april 2018 til den 17. maj 2018, og der er i høringsperioden indkommet en enkelt bemærkning på vegne af en virksomhed inden for lokalplanområdet. Bemærkningen kan ses i sin fulde længde i Bilag 1 - Bemærkning til lokalplan 59.E2.2.

 

Bemærkningen omhandler et ønske om en reducering af lokalplanforslagets krav til parkeringsareal, samt en præcisering af byggefeltet inden for matrikel 1bf Gødstrup Præstegård, Snejbjerg.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler at imødekomme bemærkningen i henhold til byggefeltets udformning, da der kun er tale om en mindre ændring. Ændringen vil således betyde, at der kan bygges helt ned til beplantningen for den del af byggefeltet, der ligger sydøst for den sekundære vejadgang (se kortudsnit nedenfor).

 

Forvaltningen foreslår, at det orange felt medtages i lokalplanens kortbilag 2, som en tilføjelse til byggefelt B under delområde 2.

 

I et forsøg på også at imødekomme bemærkningen i henhold til parkeringskravene foreslår forvaltningen, at lokalplanforslagets §4.3 ændres til:

 

Der skal på egen grund etableres det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende.

 

Der skal dog minimum etableres:

 

• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til liberalt erhverv, og

• 1 p-plads pr. 8 siddepladser i beværtning

 

Ovennævnte ændring giver mulighed for, at administrere parkeringskravet ud fra en vurdering af det konkrete behov for parkeringspladser, i henhold til antallet af beskæftigede ved lagervirksomheden.

 

 Lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup fremsendes hermed til endelig vedtagelse med de to ovennævnte ændringer. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup endeligt vedtages med følgende 2 ændringer:
at afgrænsningen af byggefelt B på kortbilag 2 ændres i overenstemmelse med den indkomne bemærkning ved den sydøstlige afgrænsning af den sekundære vejadgang,
at §4.3 ændres til: ”Der skal på egen grund etableres det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Der skal dog minimum etableres:
• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til liberalt erhverv, og
• 1 p-plads pr. 8 siddepladser i beværtning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 59.E2.2 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 45 for erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.3 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. april 2018. Forslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.  

Bemærkningen efter forvaltningens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget, og derfor anbefales, at det endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 45 ændrer områdets anvendelse ved, at fjerne muligheden for hotelvirksomhed, og ændrer ligeledes den maksimale bygningshøjde fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter.

 

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillæget fra Energinet, som gør opmærksom på at to eltransmissionsanlæg, forløber gennem planområdet i lokalplanforslaget. Det drejer sig om 150 kV jordkablet Bjørnholt-Herning og 150 kV luftledningen Sdr. Felding-Herning. Energinets 150 kV jordkabel og luftledningsanlæg er begge sikret ved tinglyste servitutter.


De omtalte ledninger og kabler er allerede indarbejdet i Herning Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget ændrer ikke på forhold med betydning for lednings- og kabelforholdene. Derfor beskrives de enkelte ledninger og kabler ikke i kommuneplantillægget.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.E5.3 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. april 2018, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg nr. 45.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om, at fjerne anvendelsesmuligheden til hotel- og servicevirksomhed fra lokalplanområdet, da det har vist sig, at der ikke er et behov for denne funktion.

 

Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanforslaget, og forvaltningen anbefaler, at det endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan nr. 14.E5.3 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning, omfatter et areal på ca. 24,6 ha beliggende i den vestlige del af Herning ud mod Ringkøbingvej.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er, at fjerne muligheden for anvendelse af området til hotel- og servicevirksomhed, samt at ændre den maksimale bygningshøje fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter, da det ligeledes vurderes, at byggeri på 3 etager ikke er realistisk i erhvervsområdet, og at bygningshøjden var tiltænkt hotelfunktioner.

 

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget fra Energinet, som gør opmærksom på at to eltransmissionsanlæg, forløber gennem planområdet i lokalplanforslaget. Det drejer sig om 150 kV jordkablet Bjørnholt-Herning og 150 kV luftledningen Sdr. Felding-Herning. Energinets 150 kV jordkabel og luftledningsanlæg er begge sikret ved tinglyste servitutter.

 

Forvaltningen vurderer, at bemærkningen vedr. jordkapel og luftledning ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget, da begge er sikret ved tinglyste servitutter.   

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr.14.E5.3 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 14.E5.3 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for centerformål ved Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

 Herning Byråd besluttede på mødet den 19. marts 2018 at foreløbige vedtage kommuneplantillæg nr. 47 til Herning kommuneplan 2017-2028.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018, hvor der ikke er indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at kommuneplantillægget endeligt vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillæg nr. 47 er udarbejdelse af lokalplanforslag 11.C28.2 for centerområde, i form af boliger og mindre liberale erhverv ved Lykkesvej i Herning. Det ansøgte projekt opfylder ikke det krav om opholdsareal, som er angivet i kommuneplanramme 11.C28. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr.47, som reducerer kravet om opholdsarealer på matriklerne 1142 og 1143B fra 30% til 15%.

 

Indsigelser

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-45-17 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lykkesvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på mødet den 19. marts 2018, at foreløbige vedtage forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er indkommet en indsigelse til forslaget.

Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling


Lokalplanforslaget

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra ejeren af Lykkesvej 1C og 1D, om at opføre boligbebyggelse i tre etager.

 

 

Kortet viser placering af ny bebyggelse på Lykkesvej 1C og 1D

 

Lokalplanområdet er på ca. 731 m2 og omfatter ejendommene matr. nr. 1142 og 1143b. Lokalplanområdet har en central beliggenhed, vest for Herning Bymidte, i den vestlige del af karréen Vestergade, Møllegade, Dalgas Allé og Lykkesvej. Forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for Lykkesvej 1C-1D udlægger området til centerformål, herunder boliger og mindre liberale erhverv.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at de eksisterende bygninger kan nedrives, og med henblik på en ny boligbebyggelse i 3 etager og en bygningshøjde på maksimum 12 meter. De eksisterende bygninger er registreret med lav bevaringsværdi.

 

For at understrege den eksisterende facadebyggelinje langs Lykkesvej, fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse skal opføres i den påbudte facadebyggelinje.

 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der fastlægger parkeringspladser og adgangsforhold. Ved nybyggeri skal der udlægges areal til parkering svarende til 1 p-plads pr. bolig og en p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanforslaget sikrer ligeledes etablering af opholdsarealer svarende til 10% af bruttoetagearealet til boliger og 15% af bruttoetagearealet til erhverv. Altaner kan medregnes som opholdsareal.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplanen 2017-2018 i forhold til opholdsareal, og derfor er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 47.

 

Offentlig høring

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er indkommet en indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Indsigelsen omhandler indbliksgener, skyggegener og ændret udsigt.

Forvaltningen vurderer, at en forventet konsekvens af byfortætning er, at der kan ske indbliksgener, skyggegener, samt ændret udsigt.
Derfor kan det ikke udelukkes, at det kan forekomme på trods af afstanden..
  

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse medfører en ændring vedrørende pkt. 1.3 i lokalplanforslagets redegørelse, hvad angår beskrivelse af lokalplanområdets omgivelser. Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med den anførte ændring i redegørelsen.

 

 

Byplanudvalget har noteret, at lokalplanforslaget er tiltrådt efter en konkret vurdering af indbliks- og skyggegener.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning endeligt vedtages,
at redegørelsen ændres jf. bilaget.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C28.2 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning - Tinghuskarréen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 11.C18.3 for et centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning har været i offentlig høring fra den 26. januar til den 23. marts 2017.

 

Der er i denne periode indkommet tre indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget. Den ene af indsigelserne var et veto fra Kriminalforsorgen. Lokalplanen har derfor ikke kunnet endeligt vedtages, inden der var opnået enighed mellem Kriminalforsorgen og Herning Kommune om ophævelse af vetoet.

 

Både Kriminalforsorgens veto og indsigelse fra ejerne af naboejendommen til Herning Arrest handler om principperne for passage for fodgængere mellem Tinghuspladsen og parkeringspladsene i gården bag Østergade og Nørregade. Forvaltningen indstiller lokalplanen til endelig vedtagelse med en mindre ændring af princippet for denne passage for fodgængere samt en bestemmelse om, at begrønning af hegn ikke må udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for arresten.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd sendte i foråret 2016 et lokalplanforslag for Tinghuskarréen i Herning Bymidte i offentlig høring. Formålet med lokalplanforslaget var at sikre et flot og levende bymiljø i Tinghuskarréen, blandt andet i form af nyt byggeri, begrønning af gårdrummet og stiforbindelser på tværs af karréen.

 

Lokalplanforslaget omfattede blandt andet Tinghuset, der anvendes til arrest. Kriminalforsorgen nedlagde veto mod lokalplanforslaget, da de vurderede, at en realisering af lokalplanforslaget ville gøre det vanskeligt fortsat at drive arrest. Forvaltningen forhandlede med Kriminalforsorgen om ophævelse af vetoet. Det lykkedes at opnå principiel enighed om lokalplanens muligheder for placering af nyt byggeri, stiforbindelser og hegning omkring arresten.

 

Herning Byråd vedtog derfor på mødet den 24. januar 2017 et revideret lokalplanforslag for den sydlige del af Tinghuskarrén.

Forslag til lokalplan 11.C18.3 udlægger området til centerfunktioner. Det giver desuden mulighed for at anlægge en offentlig sti mellem Østergade 7A og Tinghuset og hegn på op til 4 meter omkring en del af arrestens arealer.

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 11.C18.3 har været i offentlig høring fra den 26. januar til den 23. marts 2017. Der er i denne periode indkommet tre indsigelser og bemærkninger. Indsigelser og bemærkninger er vedlagt sagen som bilag. Indsigelserne og bemærkningerne er opsummeret og kommenteret i et indsigelsesnotat, der også er vedlagt som bilag.

 

Indsigelserne har følgende hovedpunkter. Forvaltningens kommentarer og anbefalinger er anført med kursiv skrift.

 

 • Ønske om handicap p-pladser

Der vil blive anlagt to offentlige handicap p-pladser i Tinghuskarréen.

 

 • Sikkerhed omkring arresten

Kriminalforsorgen har ophævet sit veto som det fremgår af brev af 12. juni 2018, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anbefaler at det tilføjes til lokalplanen, at begrønning af hegn omkring arresten ikke må udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

 

 • Ny offentlig stiforbindelse som erstatning for Kirkestien

Ejeren af Østergade 7A ønsker ikke en offentlig sti over sin ejendom som forbindelse mellem gården i Tinghuskarréen og Østergade.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen kan give mulighed for at anlægge en ny offentlig sti, mod at betale erstatning til ejeren.

Placeringen af en ny passage bør påvirke de eksisterende parkeringspladser på ejendommen så lidt som muligt. Forvaltningen indstiller derfor, at princippet for placering af forbindelsen ændres som vist i indsigelsesnotatet.

Forvaltningen er enig med ejeren af Østergade 7A i, at ejeren skal have en økonomisk kompensation ved anlæg af offentlig stiforbindelse over ejendommen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 11.C18.3 for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der til lokalplanens § 9 stk 4 tilføjes:Begrønning af hegn må ikke udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for arresten,

 

at princip for passage for fodgængere på matr. nr. 634, Herning Bygrunde, ændres, så det er til mindst mulig gene for de eksisterende parkeringspladser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C18.3 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

 

Ernst B. Knudsen / Konservativt Folkeparti foreslog, at stien mellem gården i Tinghuskarréen og Østergade skal hedde "Georgs Sti".

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-4-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lind hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

x

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd har den 17. april 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 61.C1.5 for centerområde ved Lind Hovedgade. Forslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er i perioden indkommet én indsigelse til planforslaget.

Forvaltningen anbefalder, at lokalplan nr. 61.C1.5 endeligt vedtages som fremlagt.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er centralt belligende i Lind langs Lind Hovedgade. Mod nord og vest afgrænses området af ejendommen Lind Hovedgade 10B og en boligbebyggelse i 1-2 etager. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Lind Hovedgade. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Lind Torv og Lind Pleje- og Aktivitetscenter.

 

Lokalplanen giver muligheder for etablering af et 3 etagers byggeri med fælles opholdsarealer mod vest. Lokalplanområdet udlægges til boliger og liberalt erhverv, som kan indpasses i bymiljøet uden at belaste omgivelserne med miljøgener. Ny bebyggelse skal opføres som randbebyggelse, hvor hovedbygningerne skal placeres langs Lind Hovedgade. Bebyggelsen langs Lind Hovedgade vil dermed være med til at definere gaderummet.

 

Ved lokalplanens udarbejdelse er et byggeri i 3 etager under opførelse. Lokalplanen muliggør, at der kan indrettes beboelse i stueetagen hvor nuværende lokalplan kun giver mulighed for erhverv.

 

Offentlig høring

Forslaget har været i offentlig høring fra den 19. april til den 17. maj 2018. Der er i perioden indkommet én indsigelse til planforslaget. Indsigelsens hovedpunkt er utilfredshed med det igangværende byggeri, herunder at det opføres i 3 etager ud mod Lind Hovedgade hvor indsigers ejendom også ligger ud til. I indsigelsen beskrives også modstand mod byggeri i op til 4 etager og mod dispensation til nuværende byggeri.

 

Forvaltningens vurdering

Indsigelsen er primært rettet mod det byggeri, der er under opførelse, og hvortil der allerede er givet byggetilladelse. Byggetilladelsen er givet i henhold til lokalplan nr. 61.C1.3 der er vedtaget i 2009. Den del af indsigelsen der omhandler det nuværende byggeri har derfor ikke betydning, i forhold til den endelige vedtagelse af lokalplanforslag nr. 61.C1.5. Lokalplanforslaget giver ikke mulighed for byggeri i op til 4 etager som indsiger hævder. Lokalplanforslaget giver kun mulighed for byggeri i 3 etager som ved tidligere vedtaget lokalplan, dog gives der mulighed for boliger i stueplan i stedet for erhverv.

 

Der er i nuværende byggetilladelse givet dispensation til placering af trappetårn og svalegange uden for byggefelt. Trappetårn og svalegange er placeret på modsatte side af bygning i forhold til Lind Hovedgade. I forbindelse med dispensationen blev der foretaget en nabohøring og denne indgik i sagsbehandlingen af byggeansøgningen. Dispensationen er ligeledes givet i henhold til lokalplan nr. 61.C1.3 der er vedtaget i 2009. Dispensationen er indarbejdet i nuværende forslag til lokalplan nr. 61.C1.5 således, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med det byggeri der er under opførelse.

 

Indsigelsen giver ikke anledning til ændring af lokalplanforslaget og forvaltningen anbefalder at lokalplan nr. 61.C1.5 endeligt vedtages som fremlagt.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 61.C1.5 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 61.C1.5 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-27-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 vedrører en ramme til offentlige formål ved Herning Museum i Herning og en blandet bolig- og erhvervsramme ved Museumsgade i Herning. Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 14.OF2 - Offentligt område ved Herning Museum og nyt rammeområde 14.BL7 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Museumsgade i Herning.

 

   

Ny afgrænsning af rammeområde 14.OF2 og nyt rammeområde 14.BL7.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 14.BL7 til blandet bolig- og erhvervsformål i den nordvestlige del af rammeområde 14.OF2. Kommuneplanramme 14.BL7 muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager, en bebyggelsesprocent på 80, og krav om opholdsarealer svarende til 30% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig, ½ pr. ungdoms- og ældre/-handicapegnet bolig og 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-42-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Danmarks Fotomuseum havde indtil udgangen af 2017 til huse i den kommunale ejendom Museumsgade 28 i Herning, hvor museets bestyrelse besluttede at lukke museet. Herning Kommune ønsker derfor at sælge ejendommen. Området er ikke omfattet af en lokalplan. Der er udarbejdet lokalplanforslag nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning, med henblik på, at ejedommen kan overgå til anden anvendelse ved et salg.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bl.a. anvendelse og bebyggelsesprocent, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanens område

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning, tæt ved Dronningens Boulevard og jernbanen. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Museumsgade, mod øst af det tidligere Herning Museum og museumsparken med Frilandsmuseet, mod syd af et nyt boligområde ved Trøstrup Vænge og mod vest af en boligbebyggelse bestående af én-etagers rækkehuse samt en villa, der ligger ud til Museumsgade.

 

Lokalplanens område udgøres af ejendommen Museumsgade 28, Herning, matr. nr. 1376a Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er 2830 m2.

 

Området blev indtil årsskiftet 2017/ 2018 anvendt til fotomuseum. Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse står i dag tom.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvide prikker.

 

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet opdeles i to delområder I og II, som udgør henholdsvis den nordlige og den sydlige del af lokalplanområdet.

 

I delområde I ligger en eksisterende bevaringsværdig bebyggelse, som kan omdannes til enten boliger eller boliger og erhverv. Bygningen er i Herning Kommuneatlas vurderet til en bevaringsværdi på 3. Bevaringsværdien på bebyggelsen er revurderet i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse, men fastholdes på 3. Der er i lokalplanen fastsat bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bygning. Der må maksimalt opføres 7 boliger i den eksisterende bygning. Boliger kan placeres i hele bygningen, men virksomheder uden tilknytning til bolig må kun placeres i hovedbygningen ud til Museumsgade. Der kan etableres virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelige miljøpåvirkninger af omgivelserne som kontorer, liberale erhverv eller lignende.

 

I delområde II udlægges et byggefelt til boliger som tæt-lav bebyggelse. Der må maksimalt opføres 3 boliger indenfor byggefeltet, hver boligenhed må maksimalt være 160 m2, og der må maksimalt opføres 360 m2 etageareal. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage og skal placeres nord-sydgående. Der stilles krav til materialer i forhold til at sikre sammenhæng med den eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Museumsgade. Der stilles krav om 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 30 % af boligetagearealet og 10 % af erhvervsetagearealet.  

  

Plangrundlag

Kommuneplanramme 14.OF2

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til bl.a. anvendelse og bebyggelsesprocent, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028, der udlægger et nyt rammeområde 14.BL7 i den nordvestlige del af rammeområde 14.OF2.    

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 14.BL7.1 for Blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 14.BL7.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 52 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til Tillæg nr. 52 til kommuneplanen er det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanlægning der muliggør etableringen af et aktivitetscenter til idræts- og kulturelle formål på Godsbanevej i Herning, og fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.   

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 omfatter rammeområderne 14.E1, 14.R1, 14.R5 og 14.T1, der dækker en del af området syd for jernbanen og Dronningens Boulevard samt Sdr. Anlæg, Knudmosen og et areal til Herning kraftvarmeværk. Tillægget ændrer på den geografiske afgrænsning af førnævnte rammeområder i forhold til vejmatriklen for Godsbanevej og tilføjer desuden et nyt rammeområde 14.OF6 til et offentligt område ved Godsbanevej. Til gengæld indskrænkes rammeområde 14.E1 for et erhvervsområde ved Godsbanevej til omkring den halve størrelse.

 

Kortudsnit, der viser den foreslåede afgrænsning af rammeområderne.

 

Tillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et kulturelt samlingssted i tæt tilknytning til Herning Bymidte og Sdr. Anlæg.

 

Tillægget muliggør således etableringen af et aktivitetscenter til idræts- og kulturelle formål med tilhørende funktioner inden for rammeområde 14.OF6. Tillægget fastlægger således anvendelsen inden for kommuneplanramme 14.OF6 til offentlige formål, herunder kultur-/idræts-/aktivitetscenter samt forenings- og undervisningsformål. Derudover er flere af anvendelsesbestemmelserne fra kommuneplanramme 14.E1, der vedrører den østlige del, ligeledes videreført til kommuneplanramme 14.OF6, herunder muligheden for at etablere erhverv inden for miljøklasse 1-3. Tillægget fastsætter rammer for højde- og etageantal samt den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse inden for kommuneplanramme 14.OF6.

 

Med tillægget fjernes muligheden for at etablere butikker med særligt pladskrævende varer, som tidligere har været muligt i den østlige del af kommuneplanramme 14.E1, der med tillægget er udlagt til kommuneplanramme 14.OF6. Anvendelsen til butikker med særligt pladskrævende varer vurderes ikke at være hensigtsmæssig i forhold til områdets placering eller forenelig med den ønskede udvikling af området til kulturelle formål.

 

I tillægget fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse inden for kommuneplanramme 14.OF6 til 110. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 meter, dog med undtagelse af klatretårne og andre bygningselementer, der er nødvendige for aktivitetscentrets drift og funktion, der ikke må overstige en højde på 30 meter. I følge kommuneplanrammens bestemmelser skal parkeringskravet fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan.

 

Miljøforhold

Området ligger uden for sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden Danish Crown A/S Herning, men inden for den maksimale konsekvensafstand. Karakteren af områdets benyttelse kan derfor have betydning ved vurderingen af samfundsrisikoen omkring virksomheden. I henhold til BEK nr. 371 af 21/04/2016 har Herning Kommune forud for denne plan hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, som er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning. Brand og Redning MidtVest samt Miljøstyrelsens høringssvar er indarbejdet i tillægget. Der er ikke i forbindelse med planlægningen udarbejdet en ny beregning af samfundsrisikoen, da det vurderes, at planlægningen ikke ændrer væsentligt på antallet af personer, der færdes eller opholder sig i området i forhold til tidligere.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning for at muliggøre etableringen af et aktivitetscenter for forskellige sportsgrene i området, der ikke passer ind i de øvrige sportshaller i kommunen. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 52.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, umiddelbart syd for Dronningens Boulevard og jernbanearealet ved Herning Banegård. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af jernbanearealet ved Herning Banegård og Banedanmarks kontor- og servicebygninger, og mod syd og øst af Godsbanevej. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 1404c og 1404d, Herning Bygrunde, samt en mindre del af matrikel nr. 1404a, Herning Bygrunde, og har et samlet areal på 25.833 m2.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at udlægge et område på Godsbanevej i Herning til erhvervs- og offentlige formål i form af kultur-/idræts-/aktivitetscenter og virksomheder inden for virksomhedsklasse 1-3. Planen fastlægger desuden områdets anvendelse til forenings- og undervisningsformål.

 

Lokalplanen skal sikre, at den fremtidige udvikling af området sker under hensyntagen til de omkringliggende områder og med henblik på at skabe et helhedspræg gennem en overordnet disponering af området.

 

Lokalplanområdets anvendelse

Lokalplanområdets disponering tager udgangspunkt i de nuværende forhold med eksisterende bebyggelse samt opholds- og parkeringsarealer.

 

Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål i form af kultur-/idræts-/aktivitetscenter med et stort udvalg af sportsgrene, herunder skaterpark, klatrevægge, parkour, rulle hockey, basket, calisthenics, fitness, kampsport, e-sport, øve- og undervisningslokaler mv. samt en mindre café i tilknytning til de ovennævnte faciliteter. Lokalplanområdet kan ligeledes anvendes til forenings- og undervisningsformål, herunder trænings- og øvelokaler mv.

 

Derudover kan lokalplanområdet anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3, hvor miljøklasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger er 50 m. Dette er for eksempel kontorer, liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, lager, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder og lignende.

 

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser

Lokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse i de eksisterende bygninger og etablering af ny bebyggelse.

 

Ny bebyggelse må kun opføres inden for byggefelterne og kan opføres i maksimalt 3 etager og med en højde på op til 12 meter. Inden for byggefelt A på lokalplanens kortbilag 2 kan der dog opføres bebyggelse med en højde på maksimalt 30 meter, som kan indrettes til klatretårn, rapelling eller lignende. Ny bebyggelse kan med sin højde og arkitektoniske bearbejdning være med til at markere ankomsten til Herning.

 

Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 110 for området som helhed, svarende til et samlet bruttoetageareal på 28.420 m2, hvoraf den eksisterende bebyggelse i området udgør ca. 21.420 m2.

 

Bebyggelse skal have ydermure, som fremtræder i blank mur i tegl eller som pudset, beton – naturlig eller indfarvet, fiberplader, stålplader, naturskifer m.v. Bebyggelsens facader skal opføres i mørke, afdæmpede farver, dog kan der på mindre bygningsdele anvendes stærkere farver og signalfarver, for eksempel i forbindelse med indgangspartier og lignende. Ligeledes kan der enkelte steder på facaderne indrettes felter med særlig udsmykning såsom graffiti.

  

Lokalplanen stiller desuden krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet på grund af områdets beliggenhed ved en indfaldsvej.

 

Lokalplanforslaget indeholder regler for skiltning på terræn og facader.

 

Lokalplanområdets vejbetjening og parkering

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Godsbanevej. Lokalplanen udlægger ingen nye veje. Dog reserveres et areal til ankomst og parkering samt arealer til adgangs- og servicevej og parkering. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for opretholdelse af den eksisterende stiforbindelse/passage gennem området samt en ny tværgående stiforbindelse langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning.

 

Det forventes, at størstedelen af områdets brugere vil ankomme på cykel eller med offentlig transport på grund af områdets beliggenhed i forhold til bymidten og den forventede målgruppe. Lokalplanens parkeringskrav er således lavere end ved andre offentlige funktioner. De anførte parkeringskrav betyder, at der ved et dagligt antal brugere på 200 personer som minimum skal etableres 40 p-pladser og ligeledes 40 cykelparkeringspladser alene til områdets brugere. Der er ved planens udarbejdelse 46 p-pladser nordøst for den nedlagte postterminal samt yderligere 65 p-pladser til personbiler og 3 p-pladser til lastbiler øst for servicevejen. Parkeringskravene skal opfyldes inden for lokalplanområdet. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af cykelparkering, som skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til indgange til bygninger. Cykelparkering kan med fordel etableres som overdækket.

 

Miljøforhold

Området ligger uden for sikkerhedszonen omkring risikovirksomheden Danish Crown A/S Herning, men inden for den maksimale konsekvensafstand. Karakteren af områdets benyttelse kan derfor potentielt påvirke samfundsrisikoen omkring virksomheden. I henhold til BEK nr. 371 af 21/04/2016 har Herning Kommune forud for denne plan hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, som er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning, for at sikre, at borgere i Herning ikke udsættes for uacceptabel risiko. Brand og Redning MidtVest samt Miljøstyrelsens høringssvar er indarbejdet i lokalplanforslaget. Herning Kommune har ikke i forbindelse med planlægningen udarbejdet en ny beregning af samfundsrisikoen, da det vurderes, at lokalplanen ikke ændrer væsentligt på antallet af personer, der færdes eller opholder sig i området i forhold til tidligere.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

atdet tilføjes §8, at der kun må facadeskiltes med virksomheder, der er hjemmehørende i bygningen eller efter forudgående godkendelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 14.OF6.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerformål ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byplanudvalget har godkend at der tilvejebringes lokalplan for en udvidelse af et hotel i Skolegade. Forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er det kommuneplanmæssige grundlag for

Forslag til lokalplan 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning.  

 

Tillægget muliggør udvidelsen af den eksisterende hotelvirksomhed og fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 omfatter rammeområde 11.C31, der omhandler karreen Smallegade-Bethaniagade-Bredgade-Skolegade i Herning.

 

Kortudsnit med afgrænsning af rammeområde 11.C31

 

I kommuneplantillægget justeres bestemmelserne om bebyggelsesprocent, opholdsareal, parkeringskrav og anvendelse inden for rammeområde 11.C31, så det fortsat er muligt at have hotelvirksomhed i området, og så det eksisterende hotel sikres udvidelsesmuligheder.

 

Med tillægget ændres bebyggelsesprocenten fra 175% til 180% for at muliggøre en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer i det allerede udlagte byområde.

 

Med tillægget tilføjes muligheden for at etablere hotelvirksomhed og café/restaurant med henblik på at kunne bibeholde den eksisterende hotelvirksomhed med tilhørende restaurant i området.

 

Med planforslaget justeres desuden enkelte bestemmelser, for at sikre de nuværende forhold omkring udendørs opholdsareal og parkeringskrav.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017- 2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning for at muliggøre udvidelse af en eksisterende hotelvirksomhed i området. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 37.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning bymidte og omfatter matrikel nr. 935, Herning Bygrunde, der afgrænses af Skolegade mod øst og Bredgade mod syd. Lokalplanen omfatter et areal på 1.706 m2.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende hotelvirksomhed, og udlægger derfor området til centerformål. Lokalplanen skal dermed muliggøre en fortætning af eksisterende bebyggelse med udgangspunkt i Herning Kommunes målsætning om byfortætning.

 

Lokalplanen har til formål at skabe rammer for et godt handelsmiljø ved at fastlægge bestemmelser for fremtidig bebyggelses skiltning og indpasning i bymiljøet, herunder bestemmelser for en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området.

 

Lokalplanen har desuden til formål at fastsætte bestemmelser for bevaring af eksisterende bebyggelse med middel bevaringsværdi og dennes særlige arkitektoniske udtryk, samt at muliggøre nedrivning af en bygning med lav bevaringsværdi.

 

Lokalplanområdets anvendelse

Lokalplanområdet må anvendes til centerformål, herunder detailhandel, liberale erhverv, kontorer, cafe/restaurant og boliger. Lokalplanområdet kan ligeledes anvendes til hotelvirksomhed. Lokalplanen stiller særlige krav til anvendelse for facadebebyggelsen langs Bredgade og Skolegade for henholdsvis stueetage samt 1. sal på grund af områdets beliggenhed i tilknytning til Hernings gågade. Øvrige etager må kun anvendes til boliger og hotel.

 

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser

Lokalplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for området til 180. Lokalplanen muliggør nedrivning af den eksisterende bagbygning, der er registreret med lav bevaringsværdi, med henblik på at kunne opføre ny bebyggelse med et samlet etageareal på 1.087 m2.

 

Ny bebyggelse må højst opføres i 5 etager og en højde af maksimum 18 meter. Bebyggelse skal opføres med facade i de angivne facadebyggelinjer, som dog kan fraviges med op til 1,2 meter ved for eksempel karnapper, frontispice, altaner, indgangsparti eller lignende.

 

Bredgade nr. 20 er registreret med en bevaringsværdi på 4. For at sikre denne bygning fremover, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

 

I lokalplanen stilles desuden krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplanområdets vejbetjening

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Skolegade. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for opretholdelse af de 2 eksisterende stier/passager gennem området samt den tværgående vej, der også i dag forbinder Skolegade med Bethaniagades parkeringsplads. Lokalplanen fastsætter desuden parkeringskrav for området.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at §4.5 udgår.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C31.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 22. januar 2018 sag om igangsætning af ny planlægning for et boligområde øst for Fuglsang Sø i Herning.

 

Der foreligger nu et forslag til kommuneplantillæg med miljørapport for området.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 med miljørapport foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Da den eksisterende kommuneplanramme 13.B19 for boligområde ved Brændgårdvej ikke er i overensstemmelse med de intentioner, der er i lokalplanforslaget for området, er der udarbejdet der kommuneplantillæg for området.

 

Områdets afgrænsning ændres i det nordøstlige hjørne så matrikel nr. 2h Brændgårde, Herning Jorder indgår i kommuneplanrammen. Matriklen flyttes fra rammeområde 13.OF15 til rammeområde 13.B19 for at give mulighed for at området kan trafikbetjenes fra Brændgårdvej.De bygningsregulerende bestemmelser ændres til at indeholde flere boligtyper og højere bebyggelse.

Den samlede bebyggelsesprocent for hele området fastholdes.

 

 

 Oversigtskort

 

Miljørapport:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplanforslag 13.B19.1 ledsages af en miljørapport, som overordnet beskriver, hvordan planlægningen forholder sig til Herning Kommunes miljømål og lovgivningen på området.

 

Det er vurderingen, at planlægningen samlet set, ikke er i strid med Hernings Kommunes miljømål. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2017-28 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning foreløbigt vedtages,

 

at planforslaget fremlægges i høring i 8 uger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 22. januar 2018 sag om igangsætning af ny planlægning for et boligområde øst for Fuglsang Sø i Herning.

 

Der foreligger nu forslag til lokalplan og miljørapport for området.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget med miljørapport foreløbigt vedtages og fremlægges i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har en størrelse på 8,2 ha og omfatter privatejede ejendomme og en ejendom ejet af Herning Kommune.

 

Lokalplanen er inddelt i 7 delområder.

  

Delområderne I, IV, V og VI kan anvendes til tæt-lav eller etagebebyggelse i form af række- kæde- klyngehuse i 2-3 etager.

Delområde II kan anvendes til etagebebyggelse 4-6 etager i form af punkthuse.

Delområde III kan anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i min. 2 etager på relativt små grunde.

Delområde VII skal anvendes som grøn kile i bebyggelsen. Den grønne kile kan indeholde regnvandsbassin og arealer til håndtering af regnvand. Kilen skal fremstå med et naturpræg. Beplantningen skal være spredt og tilpasset det omkringliggende landskab.

 

Bebyggelse inden for hvert delområde i lokalplanområdet skal fremstå som en samlet helhed i farver, form og materialer og indgå i en helhed med det omkringliggende landskab.Bebyggelse skal udføres med saddeltag, ensidig taghældning eller fladt tag. Bebyggelse i hele lokalplanområdet skal opføres i minimum 2 etager og maksimum 6 etager.

 

Der er i lokalplanen lagt vægt på områdets overgang ud mod landskabet. Der er i delområderne ud mod ”idræts ramblaen”, og mod landskabet og landskabskilen ind i lokalplanområdet derfor fastsat en påbudt facadebyggelinje. I lokalplanens delområde II kan der opføres punkthuse i 4-6 etager. Her er ligeledes fastsat en påbudt facadebyggelinje. Hermed kommer punkthusene til at stå på en linje midt i området, og bliver dermed et markant element i det store åbne landskab.

 

Den samlede bebyggelsesprocent for hele lokalplanområdet er 40 %. Byggemuligheden er fastsat i de enkelte delområder og dermed bliver bebyggelsen mange steder tættere, derved frigøres areal til den grønne kile, der snor sig gennem området fra vest og nord.

 

Området skal vejbetjenes fra Brændgårdvej i lokalplanens nordøstlige del. Her ligger der ved lokalplanens udarbejdelse en bolig. Boligen er omfattet af lokalplanen for at give plads til en trafikløsning, som gør det muligt at sikre gode oversigtsforhold samt sikring af de bløde trafikanter. Boligen er registret med bevaringsværdi på 4. Lokalplanforslaget giver mulighed for at boligen kan nedrives. Herning Kommune kan blive overtagelsespligtig til ejendommen, da den er udlagt til vejareal.

Vejstrukturen i lokalplanområdet består af en stamvej, der deler sig i to. Der stilles krav om en træbeplantning langs stamvejen. Eksisterende stier er sikret i lokalplanforslaget, og der er stillet krav om nye stier gennem den grønne kile,  

 

Illustrationsplan med delområder

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen for Sportscenter Herning og med de intentioner, der er i denne plan. Her er der fokus på afgrænsningen ud mod landskabet samt afgrænsningen mod idrætsramblaen, der forbinder Sønderagerskolen med Sportscenter Herning.

 

Den nordlige del del af lokalplanområdet er udpeget som §3 efter naturbeskyttelsesloven. Teknik- og Miljøudvalget har meddelt dispensation til udpegningen, idet forvaltningen vurderer, at der kan anvises erstatningsarealer et andet sted.

  

Miljørapport:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplanforslag 13.B19.1 ledsages af en miljørapport, som overordnet beskriver, hvordan planlægningen forholder sig til Herning Kommunes miljømål og lovgivningen på området. Det er vurderingen, at planlægningen samlet set ikke er i strid med Hernings Kommunes miljømål.

Miljørapporten er vedlagt som bilag og det ikke-tekniske resumé er indsat bagerst i lokalplanen.

  

Vejnavn:

Det anbefales, at området får ét vejnavn som gælder for hele lokalplanområdet. Vejnavnet bliver dermed også navnet på kvarteret.

Følgende navne forslås:

 

Brændgård Engpark, Holing Engpark eller Fuglsang Engpark.

 

 

Byplanudvalget har på møde den 13. august navngivet området Holing Engpark. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 13.B19.1 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at lokalplanen tilpasses til et krav om arkitektonisk sammenhæng i de enkelte delområder.

 

at planforslaget fremlægges i høring i 8 uger. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 13.B19.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at etablere en ny etagebebyggelse med boliger på grunden Silkeborgvej 63-65 i Herning.

 

Det er på Byplanudvalgets møde den 22. januar 2018 besluttet at igangsætte en ny planlægning for området med krav til en arkitektonisk bearbejdning af projektet, krav til udformningen af en eventuel 4. sal samt krav til etablering af erhverv eller butiksformål i stueetagen mod Silkeborgvej.  

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 11.C25.3 for Centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning omfatter et areal på ca. 1300 m², og ligger i den østlige del af Herning Bymidte på hjørnet af Th. Nielsens Gade og Silkeborgvej.

 

 

Byplanudvalget har på mødet den 22. januar 2018 behandlet sagen om igangsætning af ny planlægning for området med udgangspunkt i et fremsendt projekt med en boligbebyggelse i 5 etager.

Beslutningen var, at der kan igangsættes en ny lokalplan med krav til, at projektet gennemgår en markant arkitektonisk bearbejdning i forhold til facadeudtryk og altaner. og at nyt byggeri højst må opføres i 4 etager, og at den fjerde etage skal opføres som tagterrasse eller som etage under sadeltag. Der er også krav til etablering af erhverv eller butiksformål i dele af stueetagen mod Silkeborgvej. Disse krav er indarbejdet i lokalplanforslaget.   

 

Lokalplanens formål er at muliggøre en ny boligbebyggelse med delvist liberalt erhverv eller butik i stueetagen ud mod Silkeborgvej. Lokalplanen udlægger overordnet området til centerområde med detailhandel, liberale erhverv, cafe/restaurant og boliger således, at der muliggøres en ny byudvikling langs Silkeborgvej.

 

Lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser for byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet, samt stiller krav til bygningens placering, udformning og udtryk. Det er muligt at bygge i op til 4 etager med den fjerde etage som tagterrasse eller som etage under sadeltag, og der stilles generelt krav til udformning af altaner og tegl som facademateriale.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre en god afvikling af trafikken samt nye tilkørselsforhold til området, hvor der kun bliver vejadgang fra Th. Nielsens Gade.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 11.C25.3 for Centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C25.3 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Bethaniagade 26-30 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har i budgetforliget 2018 udtrykt ønske om et udviklingsprojekt i Bethaniagade med "skæve boliger" samt nye rammer for Blå Kors´ nuværende aktiviteter på Bethaniagade i Herning.

 

I juni 2018 har Byrådet godkendt, at Herning Kommune kan købe ejendommene Bethaniagade 26-30 af Blå Kors Danmark. Herning Kommune ønsker at opføre et bo- og aktivitetstilbud samt "skæve boliger". "Skæve boliger" er en bolig til borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø i en almen boligforening eller privat udlejning. Boligerne har en social vicevært tilknyttet.

 

For at realisere disse planer er der udarbejdet lokalplanforslag for Bethaniagade 26-30. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger og opføre ny bebyggelse til boliger, offentlige formål og liberalt erhverv.

 

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i det eksisterende bymiljø i forhold til placering af bebyggelse, valg af materialer og afskærmning af friarealer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje.

 

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse er fastlagt i kommuneplanramme 11.B1 for Boligområde mellem Rolighedsvej og Bethaniagade. Kommuneplanrammen giver mulighed for at opføre boliger samt bygninger til offentlige formål og liberalt erhverv. Lokalplanforslaget kan derfor give mulighed for at anvende Bethaniagade 26-30 til bo- og aktivitetstilbud (offentlige formål) og "skæve boliger".

 

Nedrivning af eksisterende bebyggelse

På Bethaniagade 26-30 ligger tre sammenbyggede bygninger i røde tegl. Bygningerne mod gaden er 2 - 2½ etager høje. I gårdene bagved ligger bagbygninger og skure i forskellige højde og materialer. Alle bygninger er vurderet til middel eller lav bevaringsværdi og fremstår generelt ikke i særlig god stand. For at give mulighed for at opføre ny og tidssvarende bebyggelse, giver det nye lokalplanforslag mulighed for at nedrive al eksisterende bebyggelse inden for lokalplanens område.

 

Nyt byggeri

Omfanget af nyt byggeri inden for lokalplanens område er også fastlagt i kommuneplanramme 11.B1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt være 80%. Der er mulighed for at opføre bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde. Bebyggelsen skal fremstå som en sluttet bebyggelse mod gaden. Det vil sige, at facaden mod Bethaniagade skal placeres i skellet mod gaden, på samme måde som den nuværende bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt mod Bethaniagade med mulighed for bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde. Af hensyn til naboerne må der i en del af byggefeltet kun opføres bebyggelse i maksimalt 1 og 2 etagers højde som vist på illustrationen. Uden for byggefeltet må der opføres mindre bygninger som skure og lignende i op til 1 etage og 4 meters højde.

 

 

Lokalplankort med byggefelter. Uden for byggefelterne kan der kun opføres mindre bygninger som skure og lignende i op til 1 etage og 4 meters højde.

 

Ny bebyggelse skal have facader i tegl. Teglen kan enten stå som blank mur eller pudses. Det vil få bebyggelsen til at passe til den øvrige bebyggelse i Bethaniagade. For at skabe variation i facaden kan mindre bygningsdele udføres i træ, glas, zink, stål, kobber og aluminium.

 

Parkering

Parkering til lokalplanområdet skal placeres i gården bag byggeriet. Der vi blive adgang til parkeringspladserne gennem en port. Antallet af parkeringspladser fastlægges ud fra Herning Kommunes sædvanlige normer for antal af parkeringspladser til erhverv og forskellige boligtyper.

 

Der er ikke tidligere bygget "skæve boliger" i Herning og derfor ikke fastsat en parkeringsnorm for dem. Parkeringsbehovet til "skæve boliger" vil primært være gæster, plejepersonale og lignende. Forvaltningen vurderer, at 1/4 parkeringsplads pr. bolig vil kunne opfylde parkeringsbehovet.

 

Da lokalplanområdet ligger i Herning Bymidte fastlægger lokalplanen, at der også skal anlægges cykelparkeringspladser.

 

Beplantning og begrønning

Der er i dag et grønt og frodigt gårdmiljø bag den nuværende varmestue på Bethaniagade 30. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, der også fremover skal sikre et grønt og indbydende gårdmiljø. Det betyder blandt andet, at der skal plantes træer og at hegn, skure og lignende skal begrønnes med klatrende planter.

 

Mindre bygninger som affalds- og cykelskure skal have grønne tage i form af mos, stenurter eller lignende. Det betyder, at tagene får et grønt og levende udseende set fra de øverste etager i den omkringliggende bebyggelse. Samtidig er det med til at forsinke regnvandet.

 

Hegn mod naboer

Gårdarealerne på Bethaniagade 26, 28 og 30 er i dag afgrænset mod de omkringliggende ejendomme med plankeværk, mure eller bygninger i forskellig højde og materiale. For at afskærme de omkringliggende boliger mod støj fra lokalplanområdets udearealer, giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre hegn / mure i skel med en højde mellem 1,8 og 3,0 meter.

 

Der kan også opføres bagbygninger i skel med en højde på op til 2,5 meter i skellet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 11.B1.1 for Bethaniagade 26-30 i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 11.B1.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

I forbindelse med arbejdet med at forbedre publikums- og undervisningsfaciliteterne i Løvbakkerne, er det i budgetforliget for 2018 besluttet at fremme undervisningsfaciliteterne i Løvbakke Naturcenter.

Det eksisterende Løvbakke Naturcenter fungerer som et center til undervisning, med satellitoplevelser og fokus på biodiversitet. Centret har omkring 65.000 besøgende om året, som primært kommer fra de nære omgivelser, såvel som fra Herning og omegn. Centret kan ikke længere rumme de mange forskellige besøgsgrupper samtidig. Det er derfor nødvendigt at inddrage et større område til undervisning og formidling. Samtidig skal Genbrug og Affald opgradere sin ’Affaldsskole’ med nye og bedre undervisningsfaciliteter i Løvbakkerne.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 15.R5.2 for område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er placeret i Løvbakke Skov, ved Gullestrup, nord for Herning. I nærheden af lokalplanområdet, mod vest findes Løvbakke Dyrehave. Nord for lokalplanområdet findes Rute 18 Herning - Holstebro. Lokalplanområdet er på cirka 19 ha og omfatter dele af matriklerne nr. 3h, 3b, 1l og 1o.

 

Forslag til lokalplan nr. 15.R5.2 for område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

Forslag til lokalplan nr. 15.R5.2 sikrer lokalplanens anvendelse til offentlige- og rekreative formål.

Inden for den vestlige del af lokalplanområdet findes Løvbakke Naturcenter med de tre eksisterende bygninger, hvoraf den nyeste bygning fungerer som ankomstbygning, med toiletfaciliteter og plads til madpakkespisning. De andre to bygninger fungerer som naturcenter med undervisningsfaciliteter, men kan ikke længere rumme de mange forskellige besøgsgrupper samtidigt, uden at undervisningsforløbet bliver forstyrret.

Der er derfor behov for en ny bebyggelse til undervisning og formidling, der kan rumme de mange besøgende i området. Samtidigt giver det rigtig god mening at forankre undervisning i naturen ude i naturen, ved at opføre ny bebyggelse til undervisning og formidling i Løvbakke Skov. På denne måde kan andre også få glæde af de optimerede faciliteter.  

 

Lokalplanområdet ligger 5 km fra centrum af Herning By, og der ligger 12 folkeskoler inden for et radius af 10 km. Netop derfor er her enestående muligheder for at skabe rammer for friluftsliv og læring, som mange vil kunne få glæde af.

 

Den centrale del af lokalplanområdet fremstår som to ubenyttede marker, opdelte af et læhegn. Den østlige del af lokalplanområdet omfatter den offentlige institution Bakkegården, en besøgsgård med speciel fritidshjemsgruppe. Der er ligeledes uderumsaktiviteter og naturoplevelser.

 

 

 

 

Som vist i ovenstående principskitse tænkes den nye bygning placeret i linje med centrets tilhørende bygninger inden for delområde I, for at skabe en landskabelig og arkitektonisk helhed. Ved at placere den nye bygning i forbindelse med den eksisterende hovedbygning, kan man samtidigt udnytte det eksisterende depot og toiletfaciliteter. Centrets eksisterende bygninger vil blive fysisk forbundet med ny bebyggelse og Bakkegårdens område igennem en sti. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Løvbakkevej. Udover udvidelse af undervisningsfaciliteterne omfatter lokalplanen en ny sø samt etablering af jorddepot, der formes som et bakkelandskab, og også kan bruges til undervisningsformål.

 

Lokalplanens delområder

For at sikre en helhedsmæssig udvikling i lokalplanområdet, opdeles området i tre mindre delområder; Delområde I giver bl.a. mulighed for ny bebyggelse til undervisning og formidling, samt mindre bygninger til legeplads, udsigtstårn, ny sø samt jorddepot/bakkelandskab. Delområde II udlægges til cykel- og bilparkering. Delområde III kan fortsat nvendes til offentlige og rekreative formål, og giver også mulighed for fremtidige udvidelser. Det andet byggefelt etableres inden for delområde III og sikrer, at den offentlige institution Bakkegården har mulighed for udvidelse med et samlet areal på 400 m2, dog højest 200 m2 etageareal for den enkelte bygning og maksimum 8,5 meter i højde. Udover det må der etableres 300 m2 overdækket areal til f.eks. læskure, udsigtstårn, skure til dyr, toiletter, legeplads, og lignende. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 15.R5.2 for offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 15.R5.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-17 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 for Klimasikring af Holstebro Midtby mod oversvømmelse fra Storådalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

For at beskytte Holstebro by for oversvømmelser fra Storå, og for at der til enhver tid kan afledes regnvand fra befæstede arealer i Holstebro by til Storå, ønsker Holstebro Byråd at etablere et klimasikringsanlæg til tilbageholdelse af regnvand i oplandet til Holstebro by. En del af det potentielt oversvømmelsestruede areal ligger i Herning Kommune.

 

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan for det areal der potentielt kan risikeres oversvømmet ind i Herning. Der er udarbejdet Miljøkonsekvensrapport for anlægget og Miljøvurdering af planerne. I Holstebro Kommune udarbejdes lokalplaner samt et tillæg til Holstebro Kommuneplan.

 

Der har været forudgående høring fra den 17. august 2017 til den 7. september 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet for den del af det samlede projekt der omfatter Herning Kommune.

 

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Anlægget består af et tre-delt kombinationsanlæg til sikring mod oversvømmelse i Holstebro svarende til 100 årshændelse i år 2100. Klimasikringsanlægget har til formål at styre vandføringen gennem byen, så oversvømmelsesrisikoen minimeres. Anlægget virker ved, at der i en oversvømmelsestruende situation tilbageholdes vand i Vandkraftsøen og i ådalen opstrøms byen. Derfor ønskes et dæmningsanlæg med sluse i ådalen og et nyt dæmnings- og sluseværk foran den eksisterende Vandkraftsødæmning til at styre vandgennemstrømningen i åen. Sluserne vil kun være i brug, hvis der er risiko for oversvømmelse, og vandet skal kun tilbageholdes få dage. Ved fuld udnyttelse af vandtilbageholdelse bag dæmning i ådalen, vil 149 ha af ådalen kortvarigt blive oversvømmet med et vandspejl, der ligger op til 5 meter over åens normale vandspejlskote. En del af det oversvømmede areal, i alt ca. 30 ha, ligger i Herning Kommune.

 

 

Kommuneplantillæg nr. 34 udpeger et potentielt oversvømmelsesareal for den del af projektet i Holstebro Kommune der rækker ind i Herning Kommune. Retningslinjerne for klimatilpasning i Herning Kommune ændres så det nye oversvømmelsesareal medtages og der laves en ny retningslinje som hindrer byggeri inden for oversvømmelsesarealerne. Dette gøres for at sikre, at der ikke etableres nyt byggeri der kan fordyre erstatningspligten, ved nødvendige oversvømmelser, når dæmningsanlægget er etableret. Se forslag til kommuneplantillæg nr. 34.

 

Hovedkonklusionen fra det ikke tekniske resume er, at når klimatilpasningstiltagene aktiveres og de sø- og vandløbsnære arealer oversvømmes, vil færdsel på lavtliggende stier og nær den oprindelige bred ikke være mulig. Påvirkningen er dog begrænset til 5 - 10 dage pr. hændelse som finder sted gennemsnitligt 1 – 2 gange på 10 år og vurderes ikke at have væsentlig effekt på mulighederne for at gennemføre rekreative aktiviteter. Fiskeriet i Storå forventes ikke at blive påvirket af projektet, da aktivering af klimatiltagene forventes gennemført i vinterhalvåret, hvor fiskeri i Storå ikke er tilladt.

 

Holstrebo Kommune har ligeledes udarbejdet en styrestrategi for projektet som skal være med til at sikre at der ved en 10 års hændelse ikke foretages indgreb som kun skal bruges ved 100 års hændelser, for dermed at sikre, at for eksempel kolinihaver ikke oversvømmes unødigt, se bilag Hydrauliske beregninger og styrestrategi. for Herning Kommune betyder en opstuvning, at flere landmænd kan risikere at få deres marker oversvømmet i korte perioder i vinterhalvåret ved 10 års hændelser. Holstebro Kommune vil indgå kompensationsaftaler med de berørte landmænd. Arbejdet med at udforme disse aftaler er under forberedelse.

 

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 34 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 34 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-26-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 for centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 15. maj 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 17. maj 2018 til og med den 14. juni 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 40 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 11.C1 - Centerområde ved den vestlige del af Bethaniagade og Bredgade i Herning og nyt rammeområde 11.C13 - Centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning.

 

Ny afgrænsning af rammeområde 11.C1 og nyt rammeområde 11.C13.

 

Der udlægges et nyt rammeområde 11.C13 til centerområde i den sydvestlige del af rammeområde 11.C1. Kommuneplanramme 11.C13 muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse, en bebyggelsesprocent på maksimalt 250 og krav om opholdsarealer svarende til 5 % af bruttoetagearealet.

Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig, mindst 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal og 1 pr. 50 m2 butiksetageareal, hvor butikslager ikke medregnes.

Det samlede detailhandelsareal for kommuneplanramme 11.C1 reduceres fra 3.500 m2 til 2.800 m2, og der overføres 700 m2 detailhandelsareal til kommuneplanramme 11.C13. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-41-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 15. maj 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning og kommuneplantillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 17. maj 2018 til og med den 14. juni 2018. Der er ikke kommet indsigelser til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 11.C13.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Herning Bymidte på hjørnet af Bredgade og Møllegade. Området har et areal på ca. 906 m2 og benyttes i dag til butik, bolig samt parkering på terræn.

 

Lokalplanområdet er overordnet set disponeret med byggefelt i den sydlige del og parkering i den nordlige. Byggefeltet må anvendes til etagebebyggelse i op til 4 etager med en femte etage som tagterrasse og med en maksimal bygningshøjde på 18 meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bebyggelsens anvendelse og materialer.

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Møllegade og Bethaniagade/ Herninglund p-plads via den eksisterende vejføring. Der stilles krav om etablering af p-pladser i forhold til antallet af boliger samt erhvervs- og butiksetagearealet, og der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 5 % af bruttoetagearealet.

 

Lokalplankort.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 17. maj 2018 til den 14. juni 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

atlokalplan nr. 11.C13.1 for et centerområde ved Bredgade og Møllegade i Herning endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C13.1 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-18 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 48 for Møltrup Optagelseshjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Herning Byråd har den 15. maj 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager lokalplan 85.OF.3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 17. maj til 14. juni 2018, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger.

Tillæg nr. 48 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Da lokalplan 85.OF3.1 Møltrup Optagelseshjem ved Timring ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til den geografiske afgræsning af rammen, er der udarbejdet et tillæg. Tillægget indskrænker den eksisterende ramme 85.OF3 til kun at omfatte lokalplanområdets afgrænsning. De eksisterende rammebestemmelser bibeholdes dermed, og der sker udelukkende en geografisk ændring af rammen.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-48-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Møltrup Optagelseshjem ved Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Herning Byråd har den 15. maj 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 85.OF.3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring og tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 17. maj til 14. juni 2018, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger. Lokalplan nr. 85.OF.3.1 for Møltrup Optagelseshjem ved Timring indstilles hermed til endelige vedtagelse uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål at sikre den fremtidige anvendelse til privat institution i form af Møltrup Optagelseshjem ved at fastsætte bestemmelser for ny bebyggelse og anlæg, og samtidig sikre, at en udvidelse sker til mindst mulig gene for de kulturhistoriske, arkitekttoniske og landskabelige værdier i området, herunder sikring af Møltrup Hovedgård, som er fredet. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i form af multisal, boliger/værelser, produktionshaller/værksteder mv. Der kan dog ikke opføres ny bebyggelses inden for åbeskyttelseslinjen.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse i form af en rødstensvilla fra 1931, der i dag anvendes til bolig for flere beboere. Villaen, der er et klassisk eksempel på "bedre byggeskik" er blandt andet ombygget med en karnap, der slører det originale arkitektoniske udtryk, og den indgår ikke i miljømæssig sammenhæng med omkringliggende bebyggelse eller landskab.

 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 17. maj til den 14. juni 2018, og der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger til planforslaget.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 85.OF3.1 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 85.OF3.1 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-25-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 38 for Erhvervsområde ved Industriparken og Østerbro i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

På Byrådsmødet den 6. marts 2018 blev lokalplan nr. 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk samt tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtaget.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018. Der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger til kommuneplantillægget, disse bliver belyst og behandlet nedenfor, og fremgår i øvrigt af det indsigelsesnotat, der ledsager lokalplansagen.

 

Tillæg nr. 38 indstilles hermed til endelig vedtagelse med et par tilføjelser til redegørelsen samt en ændring i kortbilag i forhold til kommuneplanafgrænsningen og eksisterende grøn struktur. 

Sagsfremstilling

Tillæggets indhold:

Da lokalplan 91.E2.1 for erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk, der skal sikre en eksisterende virksomheds fortsatte udvidelsesmuligheder, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2018, ledsages den af tillæg nr. 38.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om at lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen er opfyldt.

Forslag til Lokalplan 91.E2.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, infrastruktur og zoneforhold.

Området er omfattet af rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro. Kommuneplantillægget aflyser rammeområde 91.E3 Erhvervsområde ved Østerbro. Området overgår til rammeområde 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Rammeområde 91.E2 justeres i forhold til miljøklasser og zoneforhold.

 

Med kommuneplantillæg nr. 38 ændres afgrænsningen af rammeområde 91.E2, således at det indbefatter det rammeområde, som tidligere har været et selvstændigt rammeområde 91.E3. Derudover overgår den del af den rekreative ramme 91.R2, som forbinder de to delområder i lokalplan 91.E2.1, til 91.E2. Området overgår til erhverv, da en rekreativ ramme for en intern vej i et erhvervsområde ikke er hensigtsmæssigt. Endvidere justeres krav til parkering i området, således at der gives mulighed for enten at skulle etablere mindst én p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal eller minimum én p-plads pr. samtidigt  beskæftiget medarbejder.

 

Med tillægget er det endvidere formålet at ændre afgrænsningen for et område som er udpeget til grøn struktur, da dele af denne udpegning ligeledes er omfattet af eksisterende kommuneplanramme 91.E2 Erhvervsområde ved Industriparken. Den grønne struktur udgår af området, da en dobbeltudpegning ikke er hensigtsmæssig i forhold til, at der i rammeområdet er mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 5. 

 

Offentlig høring:

Kommuneplantillæg nr. 38 har været i offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2018. Der er i høringsperioden kommet tre bemærkninger til planforslaget, som er belyst og behandlet i det indsigelsesdokumentet, som er vedlagt på lokalplansagen.
Der er indkommet to bemærkninger fra Miljøstyrelsen, som omhandler henholdsvis ændring i afgrænsning af grøn struktur og et ønske om specificering af virksomhedsklasser i forhold til, at der ikke må etableres forhold med væsentlig fare for forurening af grundvandet. Derudover er der indkommet en bemærkning fra Vejdirektoratet som ønsker en ændring af afgrænsning af kommuneplantillægget, således at kommuneplantillægget ikke overskrider vejskel vedrørende statsvej.

Bemærkningerne kan imødekommes jfr. indstillingen og kommentarerne til lokalplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med følgende ændringer:
at kortbilag med fremtidige kommuneplanrammer ændres således, at Vejdirektoratets ønsker imødekommes i forhold til, at kommuneplantillæggets afgrænsning ikke overskrider vejskel til statsvej.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-37-17 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 6. marts 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan 91.E2.1 og kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk.

Forslagene har været i offentlig høring fra den 8. marts 2018 til den 3. maj 2018. Der er indkommet én bemærkning til lokalplanen.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 91.E2.1 endeligt vedtages med få ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Harreskovvej og Østerbro i Kibæk. Lokalplanområdet afgrænses af regnvandsbassiner i syd, af landbrugsjorder og et bevaringsværdigt dige i øst, af erhvervsbebyggelse og Harreskovvej mod nord og mod vest af Østerbro og bebyggelse med karakter af erhverv samt enkelte boliger. Lokalplanområdet er ca. 5 ha.

 

  

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 91.E2.1 har til formål at give mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5. Lokalplanen stiller krav til bebyggelses ydre fremtræden, placering og beplantning for at sikre ny bebyggelses indpasning i nærmiljøet og det omkringliggende landskab.

 

Lokalplanen har endvidere til formål at forebygge miljøkonflikter, at overføre en del af området fra landzone til byzone, at sikre et bevaringsværdigt dige, at sikre vandhuller, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt fastsætte bestemmelser for sikre og funktionelle tilkørselsforhold til området.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I og II. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-2. I delområde II kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5, herunder oplag. Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til grundvand, anvendelse og byggemuligheder.  

 

Plangrundlag

Området er delvist omfattet af eksisterende lokalplan nr. 91.1.15 - Erhvervsområde ved Harreskovvej i Kibæk. Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Forslag til lokalplan 91.E2.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, zoneforhold, infrastruktur og afgrænsning af rammeområde og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 38. 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2018 til 3. maj 2018. Der er inden for høringsperioden indkommet to bemærkninger til lokalplanen herunder et ønske om præcisering af virksomhedstyper fra Miljøstyrelsen. Samt en miljøansøgning fra Kibæk Maskinstation, som ønsker udvidede muligheder for oplag. Denne ansøgning anses som en bemærkning, der giver anledning til en revidering af områder med mulighed for oplag. Bemærkningerne er belyst og behandlet i indsigelsesnotat, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Forvaltningen bemærkninger:

På baggrund af de indkomne bemærkninger foreslåes det at udvide området med mulighed for oplag, samtidig med at der tilføjes en bestemmelse om, at der maksimalt må etableres 6000m2 oplag. Dette vil give en større fleksibilitet for virksomheden, samtidig med at omfanget af oplagsarealet fortsat begrænses.

Derudover bliver der på baggrund af Miljøstyrrelsens bemærkning tilføjet en præcisering i anvendelsesbestemmelserne om, at der ikke må etableres grundvandstruende virksomheder i området, og at allerede eksisterende virksomheder, som er af grundvandstruende karakter, må blive liggende under forudsætning af, at de laver foranstaltninger, der sikrer grundvandsbeskyttelsen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 91.E2.1 endeligt vedtages med følgende ændring,
at der tilføjes ny bestemmelse i lokalplanens §3:Det samlede areal til oplag må maksimalt være 6000m2 samt at kortbilag 2 opdateres med udvidet areal til oplag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 91.E2.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej, Overgade og Skolegade – Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup i 2020. Dermed frigøres et stort areal midt i Herning by til nye formål. Herning Kommune har købt "Sygehusgrunden" med henblik på at planlægge for og udvikle en ny bydel i Herning. Med arbejdstitlen Herning+ har Byrådet op til sommereferien 2017 godkendt en helhedsplan for omdannelsen af sygehusområdet, som skal danne grundlag for planlægningen for den snart forestående omdannelse. Helhedplanen fastlægger først og fremmest en række overordnede principper for disponeringen af eksisterende bygninger og nybyggeri, trafikafvikling, byrum og grønne områder. Under temaet Byliv i Herning+ er der gennemført en proces med involvering af borgerne, gennem en række workshops og orienteringsmøder, hvor der er fremkommet mange ideer og forslag til anvendelse af de eksisterende bygninger, nybyggeriet og byrummene. Disse forslag, er sammen med en sammenfatning af helhedsplanen, indskrevet i Udviklingsprogram for Herning +. På baggrund af udviklingsprogrammet, har forvaltningen udarbejdet forslag til en rammelokalplan - 12.BL5.1 for en del af "Sygehusgrunden". Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning samt forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde d. 19. juni 2018. Planforslagene har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018.

Der er indkommet én bemærkning til planforslagene. Bemærkningen vurderes ikke være en indsigelse.

Forvaltningen fremsender tillæg nr. 42 til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Realisering af udviklingsprogrammet for Herning+ giver muligheder for etablering af et samspil af boliger, erhverv, offentlige formål samt kultur- og fritidsaktiviteter, for at skabe en bydel, hvor de forskellige anvendelser skaber synergi i et levende bymiljø, som er befolket hele døgnet. Med tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 justeres kommuneplanens gældende rammebestemmelser, så de også indeholder mulighed for visse former for detailhandel sammen med boliger samt caféer og restauranter i området. Planlægningen muliggør derfor ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med et stort udvalg af butikker. Det store antal af boliger, som planen åbner for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel til områdets lokale forsyning.

Hele sygehusgrunden omfattes af rammeområde 12.BL5 for byomdannelsesområde til blandet bolig- og erhvervsformål, således at rammebestemmelserne fra rammeområde 12.B24 indarbejdes i rammeområde12.BL5.

Udviklingsprogrammets intentioner om et mangfoldigt og kreativt erhvervsmiljø søges tilgodeset ved, at kommuneplantillægget muliggør visse former for små butikker i forbindelse med f.eks. værksteder, klinikker, wellness- og sundhedsydelser, caféer og restauranter i området.

De nuværende rammebestemmelser for etablering af højhus fastholdes, men antallet af etager øges til 15 med krav om etablering af mindst 12 etager. Bygningshøjden fastholdes til 55 m.

Kommuneplantillægget danner det kommuneplanmæssige grundlag for en række efterfølgende ramme- og byggeretsgivende lokalplaner.

 

Kommuneplanramme 12.BL5

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning og forslag til tillæg nr. 42 til Herning Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Bemærkningen er indsendt af ejere af en ejendom i Skolegade. De bor i et dobbelthus uden mulighed for parkering på egen grund. Derfor parkerer de i dag på en p-plads på sygehusets grund med indkørsel fra Skolegade. De henviser til kommuneplanramme 12.B12, som deres ejendom er omfattet af, der angiver 2 parkeringspladser pr. bolig. De håber på, at det fortsat vil være muligt at parkere uden tidsbegrænsning på den pågældende p-plads på sygehusets grund.

Skulle parkeringen blive tidsbegrænset eller betalingsparkering foreslår de, at de kan få tildelt et parkeringskort. Bemærkningen er vedhæftet som "Bilag 1".

 

Forvaltningens vurdering 

Forvaltingen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke betragtes som en indsigelse.

Ejendommen i Skolegade er ikke omfattet af kommuneplanramme 12.BL5, mens den pågældende parkeringsplads ligger inden for ramme område 12.BL5 og dermed er omfattet af tillæg nr. 42. Der vil inden for hele rammeområde 12.BL5 blive etableret et vist antal offentlige parkeringspladser på sigt. Hvor og hvor mange fastlægges i den videre udvikling af området.

Bemærkningen vil indgå i det videre sagsforløb.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport, som er samlet i et dokument. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 12.BL5.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse er vedhæftet som "Bilag 2".  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtagelse uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-18 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup i 2020. Dermed frigøres et stort areal midt i Herning by til nye formål. Herning Kommune har købt "Sygehusgrunden" med henblik på at planlægge for og udvikle en ny bydel i Herning. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en rammelokalplan - 12.BL5.1 for en del af "Sygehusgrunden". Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning samt forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde d. 19. juni 2018. Planforslagene har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018.

Der er indkommet én bemærkning til planforslagene. Bemærkningen vurderes ikke at være en indsigelse.

Forvaltningen fremsender lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 12.BL5.1 omfatter et område på ca. 10,5 ha og er beliggende umiddelbart nord for Herning bymidte og afgrænses af Møllegade, Gl. Landevej, Skolegade samt den sydlige del af sygehusbebyggelsen.

Lokalplankort

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at danne grundlag for omdannelse af området fra sygehus til en ny bydel i Herning. Lokalplanen skal fastlægge overordnede rammer for områdets struktur og udvikling som grundlag for opfølgende byggeretsgivende lokalplaner. Lokalplanens formål er også at udlægge området til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål. Lokalplanen skal desuden sikre bevaringsværdige bygninger og sammenhænge - herunder bevaringsværdige grønne områder og beplantning. Lokalplanen skal også muliggøre, at bevaringsværdig bebyggelse kan nedrives ud fra en helhedsvurdering. Endelig er rammelokalplanen en del af udbudsgrundlaget for salget af en del af sygehusområdet.

 

Området er bygget op omkring et centralt byrum, hvor de primære adgange til området mødes. Hermed dannes en korsform - et "Plus", som har givet titlen for omdannelsesprojektet ”Herning+”. Lokalplanen er inddelt i tre delområder. Delområde 1 udgør "Plusset", delområde 2 udgør den nordøstlige del af "Sygehusgrunden", og delområde 3 udgør den nordvestlige del af "Sygehusgrunden".

 

Anvendelse

Bydelen skal rumme en bred vifte af kultur, erhverv, uddannelse og beboelse, der skal skabe et spændende, levende og aktivt bymiljø i Herning+. Med lokalplanen fastlægges anvendelsen inden for lokalplanområdet til blandet bolig- og erhvervsformål i form af boliger, visse former for erhverv, der ikke medfører væsentlige miljøgener, undervisningsinstitutioner, visse former for detailhandel samt kultur- og fritidsaktiviteter.

 

Herning+ er en udvidelse af bymidten. Dog muliggør planlægningen ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med et stort udvalg af butikker. Planen giver dog mulighed for, at der kan etableres meget små butikker i direkte tilknytninger til f.eks. værksteder og boliger. Det store antal af boliger, som planen giver mulighed for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel, og lokalplanen fastlægger derfor mulighed for denne anvendelse. En dagligvarebutik i stueplan skal integreres i en randbebyggelse med f.eks. boliger eller liberale erhverv på de øvrige etager.

 

For at det centrale torv i ”Plusset” kan danne ramme for et levende og aktivt miljø, kræves med lokalplanen, at stueetagerne ud til torvet anvendes til publikumsorienterede funktioner som f.eks. forsamlingslokale med café, åbne værksteder, klublokaler, klinikker, wellnes- og sundhedserhverv. En byggeretsgivende lokalplan for et højhus i området skal endvidere sikre, at tårnets øverste etage er tilgængelig for offentligheden. Det kan f.eks. være i form af en åben udsigtsterrasse og/eller en offentligt tilgængelig restaurant.

 

Bebyggelse

Lokalplanen fastlægger udnyttelsesgraden for hvert af planens delområder med en ramme for det maksimale etageareal af bebyggelsen. I opfølgende byggeretsgivende lokalplaner udlægges byggefelter og/eller byggelinjer for bebyggelsens placering

 

Bevaringsværdig bebyggelse og sammenhænge

Der er inden for lokalplanområdet bygninger, som er registreret med høj eller middel bevaringsværdi. Bebyggelse med bevaringsværdi er i lokalplanen dels vurderet med udgangspunkt i bygningernes bevaringsværdier og dels med udgangspunkt i bygningernes betydning for bymiljøet og for intentionerne med helhedsplanen i øvrigt. I lokalplanen er den bevaringsværdige bebyggelse på den baggrund i princippet opdelt i to kategorier:

 

 1. Særligt bevaringsværdige bygninger, som ikke kan nedrives, og kun må til-og ombygges i overensstemmelse med byggeriets oprindelige arkitektur
 2. Bevaringsværdige bygninger, som kun kan nedrives eller ændres med Herning Byråds tilladelse.

 

Der er tre bevaringsværige grønne byrum, et bevaringsværdigt gårdrum med en gammel lindeallé og anden bevaringsværdig beplantning i form af enkeltstående træer, der så vidt muligt skal bevares.

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning og forslag til tillæg nr. 42 til Herning Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Bemærkningen er indsendt af ejere af en ejendom i Skolegade. De bor i et dobbelthus uden mulighed for parkering på egen grund. Derfor parkerer de i dag på en p-plads på sygehusets grund med indkørsel fra Skolegade. De henviser til kommuneplanramme 12.B12, som deres ejendom er omfattet af, der angiver 2 parkeringspladser pr. bolig. De håber på, at det fortsat vil være muligt at parkere uden tidsbegrænsning på den pågældende p-plads på sygehusets grund.

Skulle parkeringen blive tidsbegrænset eller betalingsparkering foreslår de, at de kan få tildelt et parkeringsskort. Bemærkningen er vedhædtet som "Bilag 1".

 

Forvaltningens vurdering 

Forvaltingen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke betragtes som en indsigelse.

Hverken ejendommen i Skolegade eller parkeringspladsen, der refereres til, er omfattet af lokalplan 12.BL5.1.

Bemærkningen vil indgå i det videre sagsforløb.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport, som er samlet i et dokument. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 12.BL5.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse er vedhæftet som "Bilag 2".  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 12.BL5.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Tilbagebetalingsdeklarationer i forbindelse med udbetaling af støtte til bygningsfornyelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Tanja Andreasen

Sagsresume

I henhold til Byfornyelseslovens § 29 skal kommunen tinglyse en deklaration om tilbagebetaling af støtte til bygningsfornyelse, der er gældende såfremt den pågældende ejendom skifter status eller afhændes med værdistigning inden et nærmere fastsat åremål. Kommunen kan dog undlade at tinglyse tilbagebetalingsdeklarationer ved ombygninger, hvor der ydes mindre, offentlig støtte.

 

På baggrund af et konkret tilfælde, hvor tilbagebetalingsdeklarationen er blevet aktuel, viser det sig, at det er meget svært i praksis at administrere kravet om tilbagebetaling, og forvaltning her derfor vurderet proceduren for tilbagebetalingsdeklarationer.

 

Forvaltningen indstiller, at kravet om tilbagebetaling frafaldes i det konkrete tilfælde og servitutten slettes af tingbogen.

Desuden anbefaler forvaltningen, at proceduren for tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer i Herning Kommune ændres fremadrettet.

Sagsfremstilling

I henhold til Byfornyelseslovens §29 skal kommunalbestyrelsen tinglyse en deklaration på ejendomme, som har modtaget støtte til bygningsfornyelse, om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af kontant tilskud såfremt ejendommen skifter status eller afhændes inden et nærmere fastsat åremål på højst 20 år til en højere pris end den ved støtteudmålingen beregnede handelsværdi med et tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum. Ved beregningen kan endvidere tillægges et beløb, som modsvarer prisstigning på ejendommen som følge af yderligere forbedringsarbejder gennemført efter afslutningen af byfornyelsesarbejderne. De stillede vilkår kan ikke kræves opfyldt ved salg til medejer, ægtefælle eller livsarving, men vil være gældende ved de pågældendes senere afhændelse af ejendommen inden for det fastsatte åremål. I øvrigt kan kommunalbetyrelsen undlade at tinglyse deklaration ved ombygninger, hvor der ydes mindre, offentlig støtte.

 

På møde den 26. april 2016 besluttede Byplanudvalget, at der i forbindelse med støtte til bygningsfornyelse skal tinglyses en tilbagebetalingsdeklaration, såfremt støtten overstiger 50.000 kr.

Indtil da havde praksis været, at kommunen tingslyste tilbagebetalingsdeklarationer med fem års varighed i forbindelse med alle sager om udbetaling af støtte til istandsættelse.

 

I praksis viser det sig dog at være svært at administrere kravet om tilbagebetaling, da det er svært at fastsætte og dokumentere den generelle værdistigning. Jf. byfornyelseslovens §§ 18 og 29 er det kommunens opgave at dokumentere, at der er sket en værdistigning af ejendommen, der berettiger et krav om tilbagebetaling af støtte.

Værdistigningen er tidligere blevet beregnet ud fra en opgørelse over stigninger, som SKAT har lavet. Opgørelsen er imidlertid ophørt i 2014, og der er ikke kommet tilsvarende opgørelse. Grundlaget for at beregne værdistigningen er dermed usikkert og meget svært at administrere efter i praksis.  

 

Kriterier for fremtidig tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer

På baggrund af ovennævnte anbefaler forvaltningen, at proceduren for tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer i Herning Kommune ændres fremadrettet i henhold til nedenstående:

 

 • ved tilsagn om støtte på under 75.000 kr. - ingen tilbagebetalingsdeklaration
 • ved tilsagn om støtte på over 75.000 kr. - tilbagebetalingsdeklaration med 3 års varighed

 

Med ovennævnte anbefaling vurderer forvaltningen, at risikoen for at en tilbagebetalingsdeklaration bliver aktuel er minimal. Skulle det alligevel ske, er det tvivlsomt, om kommunen vil kunne håndhæve kravet.

 

Haakonsgade 1, 7400 Herning

Herning Kommune har den 4. juni 2014 givet tilsagn om støtte til istandsættelse af Haakonsgade 1, 7400 Herning på ialt 47.266 kr.

Støtten er udbetalt i december 2014. I den forbindelse blev der, i henhold til byfornyelselovens §29, tinglyst en tilbagebetalingsdeklaration med fem års gyldighed. Ejendommen er solgt pr. 1. marts 2018, og tilbagebetalingsdeklarationen er derfor aktuel.

 

På baggrund af ovennævnte problemstilling, og støttebeløbets beskedne størrelse, anbefaler forvaltningen, at kommunen frafalder kravet om tilbagebetaling i det aktuelle tilfælde, og som påtaleberettiget sletter servitutten af tingbogen.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at frafalde kravet om tilbagebetaling af støtte til istandsættelse af Haakonsgade 1, 7400 Herning, og at servitutten slettes af tingbogen,
at ovennævnte kriterier for fremtidig tinglysning af tilbagebetalingsdeklarationer jf. Byfornyelseslovens §29 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-P24-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vedtægtsændringer for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland har på generalforsamlingen den 19. april 2018 godkendt nye vedtægter, som forinden blev godkendt i bestyrelsen den 16. marts 2018.

Vedtægtsændringerne omfatter foreningens formål og medlemskreds. Herudover er der foretaget ændringer af teknisk karakter.

 

Efter de nye vedtægter er formålet

"gennem samarbejde at understøtte udviklingen af kunst og kultur af høj kvalitet og med strategisk sigte i Midt- og Vestjylland."

og at "understøtte udviklingen gennem fælles og/eller publikumsrettede aktiviteter, hvor medlemmerne mødes og inspirerer, udvikler og udfordrer hinanden på tværs af faggrænser med mere."

 

Med hensyn til medlemskredsen ændres ordet "kultursteder" til "kulturaktører", og det understreges, at "paraplyorganisationer, interesseorganisationer og enkeltpersoner ikke kan optages som medlemmer."

 

Medlemskredsen er på nuværende tidspunkt de syv kommuner i Midt- og Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer samt mere end 70 kulturaktører i disse kommuner.

 

I henhold til vedtægternes §10 stk. 3 skal de syv kommuners kulturudvalg godkende vedtægtsændringer for, at de er gyldige.

 

Kultursamarbejdets sekretariat har udarbejdet et dokument som viser de hidtil gældende vedtægter samt de nye vedtægter, således at de let kan sammenlignes. Dokumentet er bilag på sagen.

 

Forvaltningen anmoder på denne baggrund om, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringerne for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.

 

Vedtægtsændringerne har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune. 

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at forslaget til vedtægtsændringer godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-9-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af resterende rådighedsbeløb til renovering af Vildbjerg Svømmehal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter anmoder om frigivelse af resterende rådighedsbeløb på 0,397 mio. kr. til renovering af Vildbjerg Svømmehal.

 

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,497 mio. kr. i 2018 til renovering af Vildbjerg Svømmehals vandbehandlingsanlæg og bassin. Byrådet vedtog på mødet den 17. april 2018, pkt. 87 at frigive 5,1 mio. kr. til projektet på baggrund af tilbud og overslag udarbejdet af MidtConsult, Jysk Svømmebadsteknik og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af renoveringsprojektet er der opstået en lang række ekstraarbejder som har medført, at den samlede udgiftsum nu beløber sig til 5,511 mio. kr., og at genåbningen af svømmehallen er udskudt i 2-3 måneder. Vildbjerg Sports- og Kulturcenter skal som udgangspunkt betale udgifter ud over Herning Kommunes anlægstilskud på i alt 5,497 mio. kr.

 

Rådgiver har fremsendt en redegørelse vedr. de opståede ekstraarbejder, der hovedsageligt kan henføres til forhold, som er blevet synlige, efter man har fjernet de eksisterende fliser på sider og bund i bassinnerne. Dette har betydet, at man har været nødsaget til at afhugge det tidligere afretningslag og etablere et nyt. Herudover er der ekstraarbejder vedr. ombygning af returvandsrender.

 

Forvaltningen udtrykker forundring over, at der efter rådgivningen opstår uforudsete udgifter i den størrelsesorden. 

Økonomi

Der er et resterende ikke frigivet rådighedsbeløb i anlægsbudgettet på 0,397 mio. kr. i 2018 vedr. projektet, som kan anvendes til de beskrevne ekstraarbejder.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 0,397 mio. kr. i 2018 til Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Renovering af Vildbjerg Svømmehal, stednr. 031078,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb, hvor der resterer 0,397 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 08 i 2018.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget udtrykker kritik af, at der efter rådgivning er opstået uforudsete udgifter i den størrelsesorden.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.07.00-P19-3-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilationsanlæg på Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

Gullestrup Skole har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et tilfredsstillende indeklima i skolens 4. og 6. klasse.

 

Forvaltningen anbefaler, at løsnings- og finansieringsforslag godkendes.

Sagsfremstilling

Gullestrup Skole påbydes at sikre et tilfredsstillende indeklima, herunder luftkvalitet i skolens 4. og 6. klasse, således at Co2-niveau kan holdes på et passende niveau.

 

Arbejdstilsynets påbud skal efterkommes senest den 15. oktober 2018.

 

For at efterleve påbuddet foreslås, at der på taget etableres et ventilationsanlæg, som ventilerer de 4 klasselokaler inkl. 4 toiletrum og gang. Etablering af anlægget beløber sig 750.000 kr.

 

Kommunale ejendomme vurderer, at arbejdet mest hensigtsmæssigt udføres i uge 42, og at Arbejdstilsynet anmodes om en fristforlængelse på ca. 14 dage.

 

Børne- og Familieudvalget behandler sagen i møde den 22. august. For at mindske sagsbehandlingstiden frem mod Byrådets endelige godkendelse fremsendes sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget mellem Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Familieudvalgets behandlinger.

 

Økonomi

Det foreslås, at udgiften på 750.000 kr. finansieres ved at fremrykke ekstraordinære midler til vedligehold vedr. indeklima, hvor der er afsat 2,886 mio. kr. i 2021.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der etableres ventilation i Gullestrup Skole som beskrevet til 750.000 kr.,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2018 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nyt stednr. Indeklima på Gullestrup Skole,
at anlægsudgiften finansieres med 750.000 kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme sted nr. 011099 13 Ekstraordinær vedligehold vedr. indeklima i 2021.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 15.20.00-A00-2-17 Sagsbehandler: Peter Sønderby  

Indtægtsbevilling til Virksomhedsmatch og efterværn til borgere i småjobs

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med dette punkt anmodes udvalget om at godkende indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Efterværn for borgere i småjobs"

Sagsfremstilling

Herning Kommune har søgt og pr. maj 2018 fået bevilliget midler fra Rummelig I Midt til et projekt om efterværn for borgere i småjobs.

 

Herning Kommune har modtaget tilsagn om tilskud på op til 1.500.000 kr. i projektperioden, hvoraf halvdelen er egenfinansiering. Den eksterne finansiering kan dog maksimalt udgøre 50 % af de samlede udgifter i projektperioden. Bevillingen kan således blive reduceret, såfremt de samlede udgifter til projektet bliver lavere end forventet. Projektperioden løber fra juni 2018 til september 2020.

 

Tilskuddet skal jf. projektansøgningens budget primært bruges til aflønning af projektmedarbejdere.

 

Projektets målgruppe er jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med længerevarende ledighed, som har brug for ekstra støtte og motivation for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet gennem kompetenceafklaring- og udvikling i småjobs. Målgruppen for dette projekt vil bl.a. være personer med psykiske, sociale eller sproglige udfordringer.

 

Projektets formål er at få flere jobparate kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed tilbage på arbejdsmarkedet gennem optræning i praktik og småjobs hos kommunens Drift og Service. Småjobbene skal give deltagerne nye kompetencer og dermed øge deres chance for at komme tættere på at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet

 

Småjobs er valgt som middel, da erfaringer viser, at selv få ordinære løntimer kan øge motivationen og troen på arbejde hos borgere, der ellers har lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Formålet er at optræne og gennem småjobs startende med lavt timetal der gradvist øges, kvalificere og motivere borgerne i målgruppen til at komme i selvforsørgelse.

Gennem småjobs skal borgerne gerne genvinde deres arbejdsidentitet og fodfæste på arbejdsmarkedet. Samtidig skal projektmedarbejderne i Drift og Service bidrage med at formidle kontakter og jobåbninger hos afdelingens private samarbejdspartnere. Småjobs er et middel til at opnå varig selvforsørgelse, og småjobbet er altså ikke et mål i sig selv.

 

Drift og Service er udvalgt som virksomhed, da de har en bred opgaveportefølje heriblandt: vedligehold af natur og veje, rengøring på kommunale arbejdspladser og kantinedrift. Den brede opgaveportefølje gør, at Drift og Service kan rumme og optræne borgere med vidt forskellige kompetencer og forudsætninger. Samtidig har afdelingen et stort netværk af private samarbejdsarbejdere, som kan tilbyde jobs til de borgere, der gennem afprøvning og opkvalificering i praktik og småjobs er blevet klar til at varetage jobs på ordinære vilkår.

 

Projektets fokus er at sikre et godt match mellem projektdeltagere og virksomheder ift. ordinær ansættelse. Projektet er afgrænset til at omhandle selve matchet mellem virksomhed og projektdeltager samt efterfølgende efterværn. Med efterværn menes kontakt og opfølgning mellem projektmedarbejderen, virksomhed og projektdeltager efter, at projektdeltagerne på baggrund af deres optræning i Drift & Service er blevet ordinær ansat i en privat virksomhed.

 

Projektet har således særlig fokus på 2 elementer – virksomhedsmatch og efterværn for de borgere, der er kommet i arbejde i andre virksomheder.

 

Virksomhedsmatchet:

I det følgende oplistes de centrale elementer i arbejdet med at udvikle det gode virksomhedsmatch

 • Skabe overblik over Drifts private samarbejdspartnere inden for de forskellige arbejdsområder
 • Kontaktstrategi ift. samarbejdspartnere og jobformidling
 • Evt. etablering af netværksgruppe
 • Efterfølgende udvidelse af virksomhedsnetværket ved kontakt til øvrige relevante virksomheder
 • Sikre rette match på baggrund af kandidatens kompetencer og ønsker og viden om virksomhedens behov

 

Efterværn:

I det følgende oplistes de centrale elementer i arbejdet med at udvikle et koncept for efterværn, for de borgere der efter indsatsen i Drift og Service bliver ansat i private virksomheder.

 • Planlægningen af efterværnet starter allerede i matchet / jobsamtalen, og den ansvarlige for efterværnsindsatsen er samme som den, der laver matchet
 • Hotline til virksomhederne de første tre måneder efter ansættelsestidspunkt
 • Opfølgning med virksomhed / borger efter 1 uge, 1 måned og 3 måneder efter ansættelsen, men kan tilpasses efter behov / ønske. Herunder dialog om behov for kurser mv.
 • Opfølgning med borger / mentorfunktion – både i forhold til arbejde, men også mere bredt ift. mestring af hverdagen.
 • Efterværnet bliver anvendt efter en konkret vurdering, for de borgere, der vurderes at kunne profitere af et efterværn – pga. psykiske, sociale eller sproglige vanskeligheder.

 

Drift og Service er den helt centrale samarbejdspartner, og virksomheden er udvalgt af ovenstående årsager. I projektet bliver de virksomheder, som Drift og Service samarbejder med involveret i stor udstrækning. En af de første opgaver i projektperioden bliver at få skabt et overblik over de private samarbejdspartnere, som Drift og Service har, og hvilken opgaveportefølje virksomhederne har. Dette overblik skal bruges til at sikre et godt match i forhold til at få projektdeltagerne videre fra Drift og Service i ansættelse i andre virksomheder. Samarbejdspartnerne vil desuden blive kontaktet og orienteret om projektet og muligheden for at bruge Drift og Service som rekrutteringskanal for fremtidige ansættelser.

 

Når en virksomhed ønsker at rekruttere en projektdeltager, vil der desuden blive lagt en plan for efterværn og altså løbende opfølgning og kontakt til virksomhed og borger efter ansættelsen.

 

Det påtænkes også, at involvere virksomhederne mhp. at klarlægge, hvilke ønsker de har til det gode match – fx kompetencebeskrivelser på kandidaten. I det hele taget ønsker man i projektet at involvere virksomhederne og inddrage dem til sparring i udvikling af modeller.

 

Det forventes desuden, at kredsen af virksomheder, der ønsker at ansætte borgere, der har været i småjobs i Drift og Service vokser i projektperioden via ”den gode historie”, hvor virksomheder der allerede har ansat fortæller om fordelene ved at ansatte arbejdskraft fra småjobs i Drift og Service.

 

Projektet skal omfatte minimum 50 projektdeltagere (borgere) i projektperioden, der efter optræning og småjob i Drift og Service bliver matchet videre til ordinært arbejde i virksomheder, som Drift og Service samarbejder med, og som får tilbudt (og takker ja til) efterværn. Heraf forventes mindst 50% fortsat at være i ordinær ansættelse 3 måneder senere.

 

Hvis projektet, som forventet, bliver en succes, skal modellen efterfølgende forankres og finansieres som en del af Beskæftigelsesafdelingens løbende drift og samtidig udbredes til andre målgrupper i beskæftigelsesindsatsen.

 

Vedlagt er den godkendte projektansøgning samt skema over projektets økonomi.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at udvalger godkender Projekt "Efterværn til borgere i småjobs", 
at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 750.000 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden, fordelt med 188.000 kr. i 2018, 321.000 kr. i 2019 og 241.000 kr. i 2020 til projektet under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse,  
at den interne finansiering til projektet afholdes inden for budgetrammen til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.02.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Fornyet behandling af ansøgning om dispensation for klassestørrelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på sit møde den 30. maj 2018 (sag nr. 61) behandlet ansøgning fra Aulum-Hodsager Skole om dispensation for elevtallet på 28 i skolens kommende 7.b.

 

Børne- og Familieudvalget gav afslag på ansøgningen. Sagen fremlægges til fornyet behandling, idet der er kommet nye oplysninger i sagen.

Sagsfremstilling

Aulum-Hodsager Skole, afdeling Aulum, søgte om, at skolens kommende 7.b gennemføres med 29 elever. Hermed ville skolen undgå at flytte en elev til 7.a.

 

Sagen forelægges til genvurdering af hensyn til konsekvensen for en enkelt elevs tilhørsforhold til klassen. Der er tale om to velfungerende klasser, og dispensation for elevtallet anbefales af hensyn til den enkelte elev, og at der ikke er tale om en økonomisk gevinst for skolen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der gives dispensation til Aulum-Hodsager Skole efter Folkeskolelovens §17.

 

Flertallet bestående af Dorte West (V), Søren Peder Jensen (V), Ulrik Hyldgaard (V), Marianne Bjørn (V) og Rasmus Norup (C) stemte for.

 

Peter Villadsen (F) og Vinnie Borbjerg (A) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Tommy Tønning kan ikke tiltræde indstillingen.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Socialdemokratiet samt Peter Villadsen / Socialistisk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-438-11 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2016/2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Minna Vindbjerg

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud 2016/2017 fremlægges til vurdering og dialog, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til resultaterne for kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

Dette er den 4. kvalitetsrapport, der er udarbejdet på baggrund af data genereret i Hjernen&Hjertet (datasystem) på dagtilbudsområdet. Ønsket har været at forenkle kvalitetsrapporten, derfor er den kommunale kvalitetsrapport i år blevet reduceret til 21 sider (Kvalitetsrapporten har ofte fyldt ca. 50 sider). Nogle af de nøgletal, der ikke længere indgår i kvalitetsrapporten er:

 

 • Gennemsnitlig fuld åbningstid pr. uge - Antal timer
 • Gennemsnitligt antal lukkedage pr. år.  - Antal dage
 • Antal pædagoger og andet pædagogisk personale opgjort som fuldtidsstillinger
 • Normeret antal timer seneste regnskabsår - Pædagoger inkl. pæd. leder
 • Faktisk ansættelsestimer total seneste regnskabsår - Pædagoger inkl. pæd. leder
 • Bruttodriftsudgift seneste regnskabsår i alt heraf lønudgift
 • Udgifter til økonomisk og/eller pædagogisk friplads seneste regnskabsår i alt
 • Sygefravær FLD: Antal fraværsdagsværk
 • Medarbejderomsætning: Antal fastansatte medarbejdere ved start af året

  

Kvalitetsrapporten rummer en række resultater, der er genereret på baggrund af kommunale tal samt dagtilbuddenes arbejde med blandt andet de pædagogiske læreplaner og børnenes kompetencer i Hjernen&Hjertet. Disse data vedrører:

 • Sprogvurderinger
 • Dialogvurderinger
 • Overgangsvurderinger
 • Evaluering af de pædagogiske læreplaner
 • Lege- og Læringsmiljøvurderinger (herunder forældretilfredshedsundersøgelse)
 • Skoleudsættere

 

Konklusionen på kvalitetsrapporten for 2016/2017 er i hovedtræk:

 

Herning Kommunes dagtilbud arbejder generelt på et højt fagligt niveau. Dagtilbuddenes arbejde med omsorg, trivsel og inkluderende læringsmiljøer betyder, at børnenes trivsel og sundhed vurderes til at ligge højt. Dagtilbuddene har desuden i stort omfang nået deres fastsatte mål for læreplansarbejdet med børnene og vurderer overvejende, at resultaterne i høj og meget høj grad har stået mål med indsatsen.

 

I den kommende tid vil der sættes et særligt fokus på to temaer – sprogarbejdet og overgangsarbejdet.

 

Kvalitetsrapporten viser, at antallet af børn, der lander i en særlig eller fokuseret sproglig indsats i år 2017 stort set er det samme som antallet i 2016 og 2015. For første gang i 2016 begyndte dagtilbuddene at sprogvurdere alle 3-årige, og ikke blot den gruppe, hvor man havde en formodning om, at der var behov for en særlig indsats. Det lå således en forventning om, at antallet der landede i en særlig og fokuseret indsats ville falde fra 2015 til 2016, hvilket ikke er sket. Dette vidner om, at der med fordel kan sættes ind med et ekstra fokus på at få denne gruppe reduceret. Selve sprogvurderingen gennemføres i et trygt og legende miljø oftest med barnets kontaktperson.

 

Antallet af skoleudsættere er faldet siden 2011/2012, men de seneste to år er antallet stagneret med en lille stigning i 2018, hvilket må vurderes til at være på et passende niveau. Her vil der også, qua den nye dagtilbudsreform og Herning Kommunes inklusionseftersyn, blive sat et øget fokus på dagtilbuddenes og skolernes samarbejde om barnets overgang. Dagtilbuddene genererer en masse data på hvert barn i Hjernen&Hjertet, der danner et godt fagligt udgangspunkt for en dialog mellem dagtilbuddet og skolen, om hvordan barnet sikres en så optimal overgang som mulig. Et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skoler er derfor målet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at vurderingen af kvaliteten i dagtilbuddene i Herning Kommune godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.04.06-G01-2-17 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Erhvervelse af jord til vejformål i Snejbjerg

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål i Vildbjerg

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 04.00.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Kontraktsforhold

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.