Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 27. august 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til Byrådets almindelige orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. dagsordenen vedlagt som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

Gruppeformanden for Socialdemokratiet Tommy Tønning ønsker at udtræde af Bestyrelsen for FGU midtvest - i stedet indtræder Lone Børlum.

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag: 

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning, herunder at Tommy Tønning udtræder af Bestyrelsen for FGU Midtvest, og at Lone Børlum træder ind.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og byrådsmøder i 2020

Sagsfremstilling

Forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2020:

 

Januar

13

Februar

24

Marts

23

April

27

Maj

Ingen

Juni

15

Juli

Ingen

August

17

September

7 + 28

Oktober

Ingen

November

2

December

7

 

 

Byrådets møder i 2020:

 

Januar

21

Februar

Ingen

Marts

3 + 31

April

Ingen

Maj

5

Juni

22

Juli

Ingen

August

25

September

15

Oktober

6

November

10

December

15

 

OBS Mødet det 22. juni er mandag - pga. Sct. Hans aften.

 

Antallet af møder i 2020 er 10 som de forudgående år.

 

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer som følger

 

20. april

24. og 25. august

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at mødekalenderen for 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Ændring af budgetprocedure for budget 2020-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Revideret tids- og procesplan for budget 2020-2023 i Herning Kommune som følge af udskudte økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som følge af den ny regeringsdannelse er økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen udskudt.

 

Med den viden om den reviderede budgetlægningsproces for 2020 der indtil videre er tilgået kommunerne fra henholdsvis Social – og Indenrigsministeriet og KL, forventes en overordnet tids- og procesplan som skitseret nedenfor:

 

 • Primo september 2019 - økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen forventes afsluttet
 • 15. oktober 2019 - frist for 1. behandling af budget 2020-2023
 • 5. november 2019 - udskudt frist for 2. behandling af budget 2020-2023

 

Ovenstående udmeldinger medfører behov for justering af den godkendte budgetproces i Herning Kommune. Det vurderes umiddelbart, at størstedelen af den eksisterende budgetproces vil kunne bibeholdes uændret, idet det forventes, at der ret hurtigt efter aftaleindgåelse vil være adgang for kommunerne til detailberegninger af hele indtægtssiden, herunder tilskud- og udligning, beskæftigelsesområdet m.v.

 

Den reviderede tids- og procesplan for den resterende del af budgetprocessen for budget 2020-2023 ser herefter således ud:

  

Aktivitet

Godkendt tidsplan jf. budgetprocedure 2020-2023

Revideret tidsplan ift. budgetprocedure 2020-2023

2. budgetkonference

26.-27. august 2019

26.-27. august 2019

1. behandling af budget 2020-2023, ØKE

9. september 2019

9. september 2019

1. behandling af budget 2020-2023, BYR 

17. september 2019

17. september 2019

3. budgetkonference

 (samlet økonomi/indtægtssiden)

-

17. september 2019 (ifm. ordinært BYR)

Frist for ændringsforslag

25. september 2019

30. september 2019, kl. 12.00

2. behandling af budget 2020-2023, ØKE

30. september 2019

30. september 2019

2. behandling af budget 2020-2023, BYR

8. oktober 2019

8. oktober 2019

 

Materiale til 1. behandling:

Budgetforslaget til 1. behandling kommer med ovenstående tidsplan til at bestå af fagudvalgenes forslag til driftsbudget for 2020-2023, som er politisk behandlet i juni. Budgetforslagene er udarbejdet inden for de af Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte budgetrammer.

 

Hele indtægtssiden vil - henset til den sene økonomiaftale - være overslagsår 1, 2 og 3 i det vedtagne budget 2019, korrigeret for bevillingsmæssige ændringer siden budgetvedtagelsen. Det nye overslagsår 2023 sættes lig 2022.

 

Investeringsoversigten til 1. behandling vil være direktionens forslag, som præsenteres nærmere på budgetkonferencen. Udgangspunktet er overslagsår 1, 2 og 3 i det vedtagne budget 2019, korrigeret for bevillingsmæssige ændringer siden budgetvedtagelse. Rammen i det nye overslagsår 2023 er 120 mio. kr. jfr. vanlig praksis.

 

3. budgetkonference:

Der afholdes en 3. budgetkonference i forbindelse med Byrådsmødet den 17. september 2019, hvor den samlede økonomi for 2020-2023 - både udgifter og indtægter - forventes at kunne præsenteres.

 

Frist for ændringsforslag til budgettet:

Fristen for ændringsforslag til budgettet ændres til den 30. september 2019, kl. 12.00, hvormed eventuelle ændringsforslag vil kunne udleveres til Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for udvalgets 2. behandling af budgettet.

 

Høring:

Høringsperioden ligger fra den 28. august 2019 til den 18. september 2019 jfr. den oprindeligt vedtagne budgetprocedure.

 

Høring af budget 2020-2023 foretages i det budgetforslag, der fremsendes til 1. behandling.

 

Såfremt der sker væsentlige ændringer i budgetforslaget mellem 1. og 2. behandling vurderes behovet for et eventuelt senere orienteringsmøde for de høringsberettigede parter.   

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at den i sagen skitserede alternative tidsplan for budgetprocessen i Herning Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Endelig godkendelse af Årsregnskab 2018 samt Revisionsberetning nr. 18

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Årsregnskab 2018 samt revisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af årsregnskab 2018 fremsendes til godkendelse.

Herudover fremsendes revisionsberetning nr. 16 - Ansvarsprotokol til efterretning.

Herning Kommunes årsregnskab for 2018 blev fremlagt i Byrådet den 2. april 2019 og efterfølgende oversendt til revisionen (EY)

Revisionens beretning skal ifølge reglerne afgives senest 15. juni, hvorefter Byrådet skal foretage den endelige behandling og godkendelse af regnskabet inden udgangen af

august måned.

Herning Kommune har den 15. juni 2018 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2018.

Revisionsberetningen forelægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

 

Ved den finansielle revision efterprøver revisionen om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

 

Ved den juridisk-kritiske revision efterprøves om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre foreskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

 

Ved forvaltningsrevision vurderes om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

 

Revisionen af årsregnskabet for 2018 er udført i overensstemmelse med Herning Kommunes revisionsregulativ af 12. april 2011.

 

Revisionens påtegning/konklusion vedrørende årsregnskab 2018

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

 

 

I forbindelse med revisionen er der afgivet delberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. Denne beretning behandles som særskilt sag.

Revisionsberetning nr. 16 - Ansvarsprotokol

 

Dennne beretning er revisionens beskrivelse til Byrådet af ansvaret for regnskabsaflæggelsen samt revisionens formål og omfang.

I denne beskrives blandt andet:

 • Byrådets/Ledelsens opgaver og ansvar
 • Revisionens opgaver og ansvar
 • Revisionens planlægning og udførelse
 • Revisionens rapportering. 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Revisionsberetning nr. 18 vedrørende revision af årsregnskabet for 2018 godkendes,

 

atÅrsregnskabet for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Godkendelse af revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens revision E&Y har den 15. juni fremsendt revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2018.

 

Gennemgangen for 2018 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Der er ej heller forhold til opfølgning for 2017 og tidligere år.

Sagsfremstilling

Revisionen har til formål at efterprøve om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

 

Områder der vedrører Beskæftigelsesudvalget.

 

 •  5.1. Forretningsgange og ledelsestilsyn - Revisionens vurdering er, at der generelt er etableret hensigtmæssige og betryggende forretningsgange, og at ledelsestilsynet giver et retvisende billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på personsagsområder.
 • 5.2. Personsager - Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at sagsbehandlingen i Herning Kommune generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • 5.3. Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion - Revisionen har kontrolleret refusionsanmeldelserne, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet.
 • 5.4. Kommunens arbejde med at modvirke socialt bedrageri - Det er revisionens vurdering, at Herning Kommune generelt har hensigtsmæssige og betryggende procedurer og arbejdsgange til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af sociale ydelser, og at procedurerne og arbejdsgangene fungerer på betryggende vis.
 • 5.5. Fokusrevision Mentorstøtte - Revisionen beretter, at Herning Kommune har detaljerede og velbeskrevne forretningsgange vedrørende mentorordningen, og kommunen gennemfører et veltilrettelagt tilsyn med området. Det er revisionens vurdering, at såvel forretningsgange som ledelsestilsyn er hensigtsmæssige og betryggende og bidrager til at sikre, at ovenstående krav imødekommes i sagsbehandlingen.
 • 5.6. Fokusrevision Tegnsprogstolkning - Revisionen beretter, at Herning Kommune har detaljerede og velbeskrevne forretningsgange vedrørende området for tegnsprogstolkning, og kommunen gennemfører et omfattende tilsyn med området. Det er revisionens vurdering, at såvel forretningsgange som ledelsestilsyn er hensigtsmæsige og betryggende og bidrager til at sikre, at krav imødekommes i sagsbehandlingen. Revisionen har desunden foretaget en stikprøvevis sagsgennemgang. Revisionen har i gennemgangen ikke fundet fejl og mangler og gennemgangen har derfor ikke givet anledning til kommentar eller bemærkninger.

 

 Områder der vedrører Social- og Sundhedsudvalget

 

5.7 Betaling vedrørende boformer, jf. §§109 og 110 i serviceloven.
Det er påset, om:

 • betingelserne for at opnå statrefusion er opfyldt
 • de boformer, som kommunen har benyttet efter §§109 og 110 i lov om social service, fremgår af Tilbudsportalen
 • der af Tilbudsportalen fremgår en revisorpåtegnet takstberegning for de boformer, som kommunen har benyttet efter §§ 109 og 110 i lov om social service
 • om den hjemtagne refusion er i overensstemmelse med kommunens faktiske afholdte udgifter til takstbehandling på området
 • kommunalbestyrelsen i betalingskommunen har behandlet indkomne underretninger fra kommunen eller regionen, der har driftsansvaret, om forbehold eller øvrige revisionsbemærkninger for botilbud
 • kommunen har beregnet og anvendt korrekte takster på boformer, som Herning Kommune driver


Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.


I bilag til beretningen er udarbejdet redegørelser til de enkelte relevante ministerier.

 

Redegørelse til Børne- og Socialministeriet:

Redegørelsen til Børne- og Socialministeriet fremgår af rapportens bilag 2. Der er foretaget stikprøvevis gennemgang af personsager, blandt andet særligt dyre enkeltsager.

Endvidere er foretaget revision af en række projektregnskaber, som har modtaget puljemidler, bl.a. Klippekortmodellen.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Redegørelse til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Redegørelsen til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremgår af rapportens bilag 4.

På området er foretaget revision af projektregnskaberne "Lind plejecenter demensvenlig indretning" og "Søglimt demensvenlig indretning".
Det er revisionens opfattelse, at regnskaberne i alle væsentlige henseender opfylder lovgivningens krav.

 

For både Beskæftigelsesudvalget områder og Social- og Sundhedsudvalget områder gælder, at der ikke har været forhold til opfølgning for tidligere år.

Revisionsberetningen bliver behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2019 og på Beskæftigelsesudvalgets møde den 20. august 2019.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

atRevisionsberetning nr. 17 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.30-G00-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligselskabet Fællesbo ansøger om tilladelse til nedrivning af tomme bygninger på Sønderagervej og Porsvænget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo har fremsendt ansøgning til Herning Kommune, om tilladelse til nedrivning af 2 tomme bygninger på Sønderagervej afd. 106.

 

Bygningerne har tidligere været lejet ud til Herning Kommune til brug som daginstitution, men står nu tomme efter at Herning Kommune har opført en ny samlet institution og efterfølgende opsagt lejemålene. Der indgår en enkelt bygning mere i det samlede institutionskompleks, men Boligselskabet Fællesbo arbejder på at finde anden anvendelse til denne ene bygning som er opført sammen med afd. 107 Porshøj.

 

Bygningerne er opført i 1960'erne.

 

Forvaltningen anbefaler at der gives tilladelse til at bygningerne nedrives i forbindelse med påtænkt helhedsplan for afdelingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dialogmøderne med de almene boligselskaber i 2018, spurgte Boligselskabet Fællesbo ind til muligheden for at få en kvote til almene boliger, så de omtalte bygninger kunne blive ombygget til almene boliger, og lejet ud i stedet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede under pkt. 385 den 10. december 2018 følgende:

 

"At det meddeles Fællesbo, at der ikke gives kvote til flere almene boliger omkring H. P. Hansensvej, og boligselskabet opfordres til at arbejde videre mod et salg til privat boligbyggeri".

 

Boligselskabet Fællesbo oplyser til Herning Kommune, at bygningerne er meget nedslidte, og det har ikke været muligt at finde interesserede købere eller lejere til bygningerne.

 

Bygningerne har stået tomme siden udgangen af 2018, og afdelingen oplever stigende udfordringer og uro i området omkring de tomme institutionsbygninger. Boligselskabet Fællesbo ønsker derfor at snarlig løsning, sådan at situationen ikke forværres. - Ud over den beskrevne uro, så medfører de tomme bygninger desuden også et månedligt huslejetab på et anseeligt beløb. Alt i alt anser Fællesbo det derfor for nødvendigt at nedrive bygningerne.

 

Økonomi. - Nedrivningsudgiften

 

Landsbyggefonden har tilkendegivet, at nedrivningsudgiften kan medtages i renoveringsstøttesagen (den fysiske helhedsplan) for afdelingen under Opretning. Opretning er Støttede arbejder, og vil derfor være udgiftsneutral for afdelingen. Det betyder, at udgiften ikke direkte vil påvirke huslejeniveauet i afdelingen. Landsbyggefonden oplyser at deres accept af at udgiften tages med i den kommende helhedsplan, er betinget af Herning Kommunes godkendelse af nedrivningen.

 

Landsbyggefonden oplyser, at nedrivningen kan igangsættes umiddelbart efter en kommunal godkendelse. Udlægget afholdes af FællesBo og refunderes via helhedsplanen, når denne igangsættes. Det betyder, at udfordringen omkring utryghed og uhensigtsmæssig aktivitet, som omtalt i ovenstående afsnit, hurtigt kan adresseres.

 

Økonomi. - Manglende huslejeindtægt generelt.

 

Indtil bygningerne er nedrevet vil lejetabet samt forbrugsudgifter m.v. blive dækket som alm. tomgang af dispositionsfonden. Når bygningerne er nedrevet, vil huslejetabet m.v. ikke længere blive dækket af dispositionsfonden. Det betyder, at den manglende huslejeindtægt pålægges afdelingen.

 

Økonomi. - Manglende huslejeindtægt. - afd. 106 Sønderager.

 

Huslejetabet ekskl. besparelser (forsikring, administrationsbidrag m.v.) udgør i 2019 ca. 262.000 kr. svarende til en huslejestigning for boligerne på 1,65%.

 

Landsbyggefonden er blevet ansøgt om fritagelse for den andel af bidrag vedr. udamortiserede lån, som kan henføres til opførsel af institutionen i 1967. Den mulige fritagelse er modregnet i tallet på 262.000 kr. ovenfor. Før Landsbyggefonden kan godkende ovennævnte reduktion, skal den kommunale godkendelse af nedrivningen foreligge.

 

Alle oprindelige lån er udamortiserede, så Herning Kommune har ingen garantiforpligtelser.

 

Huslejepåvirkning ved nedrivning kontra at institutionerne står tomme

Huslejetabet dækkes af dispositionsfonden så længe institutionerne står tomme. Dette er dog en uhensigtsmæssig løsning på lang sigt.

 

Hvis bygningerne nedrives, pålægges huslejetabet den enkelte afdeling. Boligselskabet Fællesbo vil undersøge, hvorvidt udgiften kan inkluderes i den samlende finansiering for den fremtidige helhedsplan, således at der kan findes en hensigtsmæssig løsning for afdelingens lejere.

 

Økonomi

Der er ingen kommunal garanti i bygningerne, derfor medfører det ansøgte ikke umiddelbart udgifter for Herning Kommune.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Boligselskabet Fællesbos ansøgning om nedrivning af de 2 bygninger godkendes som ansøgt.

 

at Boligselskabet Fællesbo opfordres til at søge den manglende huslejeindtægt dækket gennem finansieringen af den kommende helhedsplan, således at der kan findes en hensigtsmæssig løsning for afdelingens lejere.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.10.12-P27-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligselskabet Fællesbo ansøger om ommærkning af 4 boliger i Lind.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fællesbo har ansøgt Herning Kommune om tilladelse til ommærkning af 4 boliger i Lind fra ungdomsboliger til familieboliger.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til ommærkningen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo har på vegne af afd. 403 Adelvej, Lind ansøgt Herning kommune om tilladelse til at ommærke 4 boliger fra ungdomsboliger til familieboliger.

 

I henhold til almenboliglovens § 3 stk. 1 nr. 6 skal Herning Kommune godkende et ønske om ommærkning af almene ungdomsboliger til familieboliger. - Der skal ikke ske yderligere godkendelse fra andre instanser.

 

Den 14. marts blev der på et afdelingsmøde i afdeling 403 godkendt at ansøge Herning Kommune om ommærkning. Forslaget blev i afdelingen vedtaget med stemmerne 26 for 0 imod. Boligselskabet Fællesbos organisationsbestyrelse godkendte efterfølgende ansøgningen om ommærkning den 23. april 2019.

 

Der er tale om 4 2-rums ungdomsboliger på 66 m2. I 2003 blev boligerne lagt sammen fra oprindeligt 8 ungdomsboliger til 4 ungdomsboliger. Beslutningen om at lægge boligerne sammen i 2003, blev taget på baggrund af udlejningsvanskeligheder, og håbet var at boligerne måske ville blive mere attraktive, hvis de var større. Boligselskabet Fællesbo oplyser, at det ikke ser ud til at være tilfældet.

 

Fællesbo oplyser, at de igennem tiden, også i perioden før 2003 har haft svært ved at udleje ungdomsboligerne, der har været kort til ingen venteliste, og der har været ikke uvæsentlige perioder med tomgangsdrift. På nuværende tidspunkt er 2 af ungdomsboligerne udlejet til unge under uddannelse, 1 er udlejet til til en lejer som ikke opfylder kravet om uddannelse, og et lejemål står tomt. Der er på nuværende tidspunkt ingen interesserede på venteliste til boligerne indenfor den berettigede personkreds.

 

Boligselskabet Fællesbo oplyser generelt om udlejningssituationen for de 4 ungdomsboliger:

 

 • Udlejningen til den berettigede personkreds har altid været en udfordring. Afdelingen har på intet tidspunkt haft 4 studerende boende i lejlighederne.
 • Der er meget høj udskiftning af lejere i boligerne, da de lejere der er, sjældent bliver boende særligt længe inden de finder anden bolig typisk tættere på bymidten.
 • 2-rums boligerne på 66 m2. ligger i den dyre ende for en studerende.
 • ungdomsboligerne er beliggende i stueplan. Da de oprindeligt blev opført som 8 boliger, så medførte sammenlægningen i 2003 også, at de tilknyttede haver til lejemålene blev dobbelt så store. Lejerne til ungdomsboligerne efterspørger ikke store haver, tværtimod.

 

Ventelisten til de andre 2-rums boliger i afdelingen er meget lang, og det er attraktive lejemål blandt andet for enlige voksne. Ved at ommærke boligerne vil det blive muligt at lade boligerne indgå i den normale udlejning igennem venteliste, i stedet for at de som nu, udlejes på dispensation, hvis der ikke er relevante lejere fra den berettigede personkreds. Boligselskabet Fællesbo vurderer at de store havelodder vil være anderledes atraktive for denne gruppe lejere.

 

Boligerne er opført før reglerne om ungdomsboligbidrag blev indført, der betales derfor ikke ungdomsboligbidrag på lejeboligerne i dag.

 

På baggrund af det ovenfor beskrevne anbefaler forvaltningen, at Boligselskabet Fællesbo og afd. 403 Adelvejs ansøgning om ommærkning godkendes.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Boligselskabet Fællesbo og afd. 403 Adelvejs ansøgning om ommærkning af 4 ungdomsbiliger til familieboliger godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.10.12-A00-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Boligselskabet Fruehøjgaard ansøger om at nedlægge 2 almene boliger i afd. Fruehøj.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Boligselskabet Fruehøjgaard er i gang med at renovere deres afdeling Fruehøj beliggende i Herning.

 

I den forbindelse har Boligselskabet Fruehøjgaard ansøgt Herning Kommune om tilladelse til midlertidigt at anvende 2 almene lejemål i afdelingen som erhvervslejemål.

 

Forvaltningen anbefaler, at det ansøgte accepteres og godkendes.

 

Sagsfremstilling

I afdeling Fruehøj har Boligselskabet Fruehøjgaard et erhvervslejemål, som er beliggende i stueetagen med lejeboliger ovenpå.

 

Erhvervslejemålet har i en længere årrække været udlejet til en slagter, virksomheden er velfungerende og glad for sin placering.

 

En moderne slagtervirksomhed udsender en del mere støj fra forskellige maskiner, end da erhvervslejemålet i sin tid blev etableret. Konkret betyder det, at de 2 lejligheder beliggende ovenpå erhvervslejemålet reelt ikke længere kan beboes, da støjgrænserne for beboelse er overskredet.

 

Det er som udgangspunkt virksomheden, som er ansvarlig for at reducere støjen fra sin virksomhed tilstrækkeligt, sådan at støjniveauet kommer ned under de tilladte grænseværdier. Det er dog ikke muligt i den konkrete sag, at støjdæmpe maskinerne og virksomhedens lokaler. I forbindelse med helhedsplanen har Boligselskabet Fruehøjgaard undersøgt, om det er muligt at støjværne de 2 lejligheder, samtidigt med at virksomheden har forsøgt at indrette og støjdæmpe deres maskiner mest muligt.

 

Konkret er det ikke muligt at støjdæmpe tilstrækkeligt til, at lejlighederne kan anvendes. Praksis vil være, at Herning Kommune vil være nødsaget til at udstede et påbud til virksomheden om at dæmpe støjen, da virksomheden er afhængig af de pågældende maskiner. Virksomheden vil være nødsaget til at opsige lejemålet og flytte til andre lokaler. For Boligselskabet Fruehøjgaard vil konsekvensen være at de står tilbage med ledige erhvervslejemål, som det kan vise sig vanskeligt at finde nye lejere til.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard kan på den anden side ikke acceptere, at de 2 lejligheder står tomme, da det betyder manglende huslejeindtægter på 2 lejemål. Denne manglende indtægt skal i så fald dækkes af de øvrige lejere i afdelingen.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard og virksomheden har derfor arbejdet med en løsning, som indebærer, at de 2 almene lejligheder, beliggende på etagen ovenover slagtervirksomheden i stedet anvendes som erhvervslejemål. De 2 lejligheder lægges dermed til det eksisterende erhvervslejemål. Slagtervirksomheden har oplyst, at han påtænker at indrette de nye kvadratmeter til personalerum for de ansatte samt administration mv. Lejlighederne som er beliggende på etagerne over de 2 almene lejligheder som der her er tale om, er ikke ramt af støjgener, og forventes ikke at blive berørt, hvis slagtervirksomheden anvender de 2 lejligheder til personalerum og administration.

 

Ved denne løsning kan slagtervirksomheden blive på den placering hvor de gerne vil blive, de får samtidigt mulighed for at udvide virksomheden. Boligselskabet Fruehøjgaard sikres, at deres lejer af erhvervslejemålet, ikke er nødsaget til at opsige lejemålet, med en efterfølgende usikkerhed, om der kan findes en ny lejer. Boligselskabet sikres samtidigt at der ikke er tomgangshusleje for de 2 lejligheder.

 

I henhold til bekendtgørelse om udleje af almene boliger § 41 gælder følgende "Hvis almene familieboliger, almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger på grund af ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder ikke kan udlejes til beboelse, kan de pågældende boliger udlejes til andet end beboelse. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds".

 

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om ekstraordinære udlejningsvanskeligheder i forhold til de 2 lejligheder som er ramt af støjgener. De kan reelt ikke udlejes til beboelse på nuværende tidspunkt. Det, der kunne tale imod, er argumentet om, at de ekstraordinære udlejningsvanskeligheder alene skyldes virksomheden, og hvis denne ophører, så ville det betyder at der ikke længere var udlejningsvanskeligheder. Ud fra en samlet vurdering, hvor der er lagt vægt på hvad der vil være den bedste løsning for Boligselskabet Fruehøjgaard og for afdeling Fruehøj, er det forvaltningens vurdering, at de 2 lejligheder i henhold til § 41 i almenudlejningsbekendtgørelsen midlertidigt kan udlejes til slagtervirksomheden som et erhvervslejemål.

 

Ved at vælge denne løsning, undgår Herning Kommune at skulle træffe beslutning om, at nedlægge almene boliger i en afdeling i Herning by. Samtidigt sikres det, at boligerne kan vende tilbage til at blive anvendt som boliger, hvis erhvervsvirksomheden en dag opsiger sit lejemål.

 

Denne løsning har ingen økonomisk påvirkning af garantier eller andet, og afdelingen sikres dels, at de kan udleje de 2 lejligheder og dels, at erhvervslejemålet forbliver udlejet. 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de 2 lejligheder i afdeling Fruehøj godkendes til midlertidig udlejning til anden anvendelse, så længe at erhvervslejemålet i etagen under anvendes til slagtervirksomhed. 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for byudvikling i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen og Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017- 2028 for byudvikling i Gødstrup har været i offentlig høring sammen med to lokalplanforslag for byudvikling nord og syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup.

 

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet et ønske fra en projektudvikler i området om mulighed for at opføre et plejehjem i forbindelse med centerområdet syd for Hilmar Sølunds Vej. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der skal overføres en del af rammeområde 54.B1 til rammeområde 54.C1.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at kravet for opholdsarealet til boliger inden for centerområde 54.C1 reduceres for at sikre en tæt og kompakt bebyggelsesstruktur i den centrale del af bydelen.

Sagsfremstilling

I Herning Kommuneplan 2017-2028 er der udlagt kommuneplanrammer til byudvikling ved det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Byplanudvalget har i marts 2018 godkendt en principplan for lokalplanlægningen i Gødstrup. Samtidig blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre den sydlige del af rammeområde 54.E1 fra erhverv til boliger.

 

I forbindelse med de to første lokalplaner for byudviklingen i Gødstrup har der vist sig at være behov for yderligere justering af de udlagte kommuneplanrammer. Blandt andet i forhold til håndtering af regnvand, etablering af en forbindelse "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej samt konkrete ønsker fra de private udviklere af området. Disse ændringer er samlet i forslag til kommuneplantillæg nr. 54.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 har været i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019 sammen med forslag til lokalplan 54.E3.1 for erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej og forslag til lokalplan 54.C1.1 for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Der er i den offentlig høring indkommet tre bemærkninger og indsigelser. Hovedparten af indsigelserne og bemærkningerne vedrører forslag til lokalplan 54.C1.1 og er opsummeret og kommenteret på denne sag. Ønske om reduktion af friareal i centerområdet og mulighed for plejehjem er medtaget i denne sag, da det også vil kræve en ændring af kommuneplanens rammer at imødekomme dem.

 

Projektudvikleren af området syd for Hilmar Sølunds Vej ønsker, at kravet til opholdsareal til boliger inden for centerområdet reduceres fra de nuværende 50% af boligetagearealet for at sikre en tæt og kompakt bebyggelsesstruktur. Forvaltningen vurderer, at kravet kan nedsættes til 25% af boligetagearealet.

 

Projektudvikleren af området syd for Hilmar Sølunds Vej har i forbindelse med dialog om bebyggelsesplanen for centerområdet forespurgt om muligheden for at opføre plejehjem, det vil sige offentlige formål, inden for et område der i kommuneplantillægget er omfattet af rammeområde 54.B1. Hvis det skal være muligt, skal der ske en overførsel af areal fra rammmeområde 54.B1, der er udlagt til boligformål, til rammeområde 54.C1, der udlagt til centerformål med mulighed for offentlige formål.

 

Forvaltningen har vurderet, at der er tale om en mindre ændring af planen, der kan foretages uden fornyet høring af planforslaget. Da arealet, der ønskes overført fra boligområde til centerområde, grænser op til ejendommen Helstrupvej 64, har ejeren af denne ejendom haft mulighed for at udtales sig om ændringen. Ejeren er ikke kommet med kommentarer til den ønskede ændring.

Byplanudvalget skal tage stilling til, om det skraverede areal skal overføres fra rammeområde 54.B1 til 54.C1 for at give mulighed for offentlige formål i form af plejehjem på arealet.

 

I den opdaterede indsigelse af 26. juni 2019 har projektudvikleren fremført ønske om både at give mulighed for offentlige formål inden for både delområde IIa og V. Forvaltningen vurderer, at overførsel af både delområde IIa og delområde V (Helstrup gamle skole på Helstrupvej 64) til kommuneplanramme 54.C1 vil være en så væsentlig en ændring, at det kræver en genfremlæggelse af lokalplanforslaget, da der samlet set er tale om et areal på over 10.000 m².

 

Miljørapport

Der er udarbejdet en samlet miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 54, lokalplan 54.C1.1 og lokalplan 54.E3.1. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

 

1.      Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

2.      Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

3.      Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Høringssvar fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse, men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner.

 

Høringssvarene i øvrigt giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 54 endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at en del af rammeområde 54.B1, som vist på kortet i sagsfremstillingen, overføres til rammeområde 54.C1 for at give mulighed for offentlige formål,

 

at kravet til opholdsareal til boliger inden for rammeområde 54.C1 reduceres fra 50% til 25% af boligetagearealet. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth, Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Herning Byråd har den 5. marts 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 2. maj 2019. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Lokalplan nr. 54.E3.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til Gødstrup Landsby, vest for Herning By. Lokalplanområdet er afgrænset af Hilmar Sølunds Vej mod syd, Gødstrupvej mod vest og mod nordøst af en sidevej til Gødstrupvej, der også hedder Gødstrupvej. Nordøst for lokalplanområdet ligger Gødstrup Sø og mod vest er det nye regionshospital under opførelse.

 

Kortudsnit viser lokalplanens beliggenhed og afgrænsning.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til et nyt erhvervsområde i sammenhæng med byudviklingen ved Gødstrup. Lokalplanen udlægger området til erhverv i miljøklasse 1-3, uddannelsesformål samt hotel og konferencecenter.

 

Lokalplanen overfører en stor del af området fra landzone til byzone. Lokalplanen skal sikre en bymæssig og landskabelig sammenhæng mellem erhvervsområdet og regionshospitalet samt byudviklingen syd for Hilmar Sølunds Vej, og fastlægger derfor bestemmelser for ny bebyggelses omfang og placering samt etablering af en karakteristisk beplantningsstruktur langs med Hilmar Sølunds Vej. Lokalplanen skal ligeledes sikre trafikale adgangsforhold, samt etableringen af de nødvendige parkeringspladser til betjening af funktionerne inden for lokalplanområdet.

 

Lokalplanen skal forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne, blandt andet gennem regulering af virksomhedsklasser inden for lokalplanområdet og ny bebyggelses placering i forhold til de overordnede veje.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at fastsætte bestemmelser for håndtering af overfladevand, og fastlægger i denne forbindelse, at der skal oprettes en grundejerforening til at varetage drift og vedligehold af de fælles anlæg til håndtering af skybrudsregn samt fælles veje og grønne områder.

 

Overordnet disponering

Lokalplanen forholder sig overordnet til Principplan for Gødstrup, marts 2018. Principplanen udlægger de overordnede veje, bebyggelse og ”grønne og blå” friarealer. Lokalplanen er disponeret med fire delområder, hvoraf de tre kan indeholde bebyggelse og det fjerde delområde er udlagt til tekniske anlæg for håndtering af overfladevand.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. marts 2019 til den 2. maj 2019, og der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er efter den offentlige høring af planforslagene udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljørapporten, der erstatter det ikke-tekniske resumé, jf. Bilag 1 - Miljørapportens sammenfattende redegørelse. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 3 bemærkninger/indsigelser til planforslagene, herunder en fra statslig myndighed [Vejdirektoratet]. Høringssvaret fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet, i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner. Høringssvarene i øvrigt, giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner.

 

Etaper for byudviklingen

Regeringen har fastsat, at kommunernes byudvikling skal ske indefra og ud. Det betyder i praksis, at der skal være en geografisk sammenhæng mellem eksisterende byzone og nye planlægningsområder. Af samme årsag blev der i forbindelse med kommuneplanrevisionen fastsat en udviklingsrækkefølge for rammeområderne ved Gødstrup, herunder at udbygning syd for Hilmar Sølunds Vej forudsætter, at der er anden bebyggelse som en udbygning kan knytte sig til. Nærværende lokalplanforslag kobler sig direkte til det eksisterende, planlagte erhvervsområde nord for Gødstrupvej, og overfører en stor del af lokalplanområdet til byzone. Lokalplanforslaget er således med til at muliggøre yderligere byudvikling syd for Hilmar Sølunds Vej.

 

Da lokalplanen har til formål at overføre et areal, der i dag er anvendt som landbrugsjord, fra land-zone til byzone, kan ejeren af det pågældende areal inden 4 år efter overførslen forlange den overførte del af ejendommen overtaget af kommunen.

  

Lokalplan 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 54.E3.1 for et erhvervsområde nord for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 54.E3.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan 54.C1.1 giver mulighed for nyt byggeri til centerformål og boliger syd for hospitalet i Gødstrup. Lokalplanforslaget sikrer rammerne for et flot og funktionelt byudviklingsområde med nye veje, stier, friarealer og beplantning. Samtidig skal det sikre at regnvand håndteres, så vandet bidrager til områdets rekreative værdi og oversvømmelser undgås.

 

Forslag til lokalplan 54.C1.1 for center-, bolig- og erhvervsområde syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup har være i offentlig høring fra den 7. marts til den 2. maj 2019. Der er indkommet 3 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget. Forvaltningen har vurderet, at de indkomne bemærkninger og indsigelser bør give anledning til ændringer af lokalplanen i forhold til:

 • Justering af principper for placering af byggefelter, friareal og beplantning
 • Mulighed for offentlige formål i delområde IIa
 • Præcisering om vejbetjening af centerområdet og principper for stier
 • Fordeling af byggeret i delområde I og IIa
 • Lempelse af krav til vinduesareal i stueetagen inden for centerområdet
 • Forbud mod svalegange i centerområdet
 • Reduktion af krav til friareal inden for centerområdet
 • Præcisering af principper for beplantning og bede inden for centerområdet

Sagsfremstilling

Offentlig høring af lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 54.C1.1 udlægger et areal på cirka 26 hektar syd for Hilmar Sølunds Vej i Gødstrup til byudvikling. I den østligste del af området giver lokalplanen mulighed for at anlægge den nye Gødstrup Bygade. Tættest på bygaden skal der være en forholdsvis høj og tæt centerbebyggelse med mulighed for boliger, erhverv og butikker. Længere mod vest ligger boligområder med mulighed for tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i to- tre etager.

 

Lokalplanforslaget giver også mulighed for at etablere forbindelsen "Linket" på tværs af Hilmar Sølunds Vej. Mod Hilmar Sølunds Vej udlægger lokalplanen et område til erhverv. Det kan først udstykkes og bebygges, når der er udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for området. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for beplantning, friarealer og håndtering af regnvand i forbindelse med center- og boligbebyggelsen. Den vestligste del af området skal ikke bebygges, men bruges til regnvandsbassiner og arealer til håndtering af regnvand ved skybrud. Området kan også anvendes rekreativt af beboerne i området og andre borgere.

 

I lokalplanforslaget er der udlagt nye veje og stier til betjening af området. Ved udbygning af området mod syd sikrer lokalplanen mulighed for sammenhængende

stiforbindelser. Det vil også være muligt at koble en sti på mod øst til Lundgårdskolen.

 

Forslag til lokalplan 54.C1.1 har sammen med forslag til lokalplan 54.E3.1 og forslag nr. 54 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 været i offentlig høring. Der er indkommet indsigelser og bemærkninger til forslag til planforslagene fra en landmand i området, Vejdirektoratet og Calum A/S, der er projektudvikler på den første del af byudviklingen. De indkomne bemærkninger og indsigelser er vedhæftet som bilag til sagen. Indsigelser og bemærkninger er opsummeret og kommenteret i det vedhæftede indsigelsesnotat. Hovedpunkterne er refereret herunder sammen med forvaltningens anbefaling af, om de bør give anledning til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Indsigelse fra ejer af Ørskovvej 30

Indsiger ønsker, at der fortsat skal være mulighed for at køre med landbrugsmaskiner på Gødstrupvej / Gødstrup Bygade. Herning Kommune anlægger Gødstrup Bygade, og det er aftalt, at der skal kunne køre landbrugsmaskiner på en del af den grønne midterhelle, så der fortsat er mulighed for at køre landbrugsmaskiner mellem Snejberg og Gødstrup.

 

Indsiger gør desuden opmærksom på, at en realisering af lokalplanen vil kræve ekspropriation af jord fra hans ejendom for sjette gang over en 10-årig periode.

 

Bemærkninger fra Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har fremsendt en række bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet om bemærkningerne. Dialogen har ikke givet anledning til, at der skal foretages ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse. Dialogens konklusioner er opsummeret herunder. Tallene henviser til punkternes nummerering i indsigelsesnotatet.

 • Når der skal udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for erhvervsområdet mod Hilmar Sølunds Vej (lokalplanens delområde VIII), skal der så tidligt som muligt være dialog mellem Vejdirektoratet, bygherre og Herning Kommune om vejtilslutning i krydset Hilmar Sølunds Vej / Messemotorvejen / Næstholtvej samt Vejdirektoratets vejbyggelinjer for Messemotorvejen. (pkt. 3 og 4)
 • Det endelig skel mod Messemotorvejen / Hilmar Sølunds Vej er i gang med at blive fastlagt. Herning Kommune forventer, at de oplyste foreløbige skel er gældende og holder fast i dem som grundlag for afgrænsning af lokalplanens område mod nord. (pkt. 5)
 • I miljørapporten henvises til støjplaner fra VVM-undersøgelsen af motorvejen. Der bør i stedet henvises til støjplaner fra detailbesigtigelsen. Dette giver ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner
 • Lokalplanen indeholder ikke oplysninger om skiltning i det åbne land, da forvaltningen ikke vurderer, at det er relevant. (pkt. 7)

 

Indsigelser og bemærkninger fra Calum A/S

Calum A/S er projektudvikler på center- og boligbyggeri inden for lokalplanens område. Forvaltningen har i forbindelse med den offentlige høring modtaget en skriftlig indsigelse fra Calum og været i dialog med dem om deres ønsker til lokalplanen. Herunder er det opsummeret, hvilke ændringer af lokalplanen, Byplanudvalget skal tage stilling til i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen. Tallene henviser til punkterne nummerering i indsigelsesnotatet.

 

LOKALPLANKORT (pkt. 8, 9, 11, 12, 13 og 15)

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens kortbilag 2 justeres som vist herunder. Ændringerne er vist med sort, mens de uændrede dele af lokalplankortet er gråt. Det vil sige, at der er foretaget ændringer af:

 • Justering af grænse mellem delområde I og IIa
 • Placering af og bredde på byggefelter
 • Torv mod Gødstrup Bygade
 • Beplantningsstruktur for parkeringspladsen i centerområdet
 • Placering af friareal inden for delområde IIa.
 • Principper for stiforbindelser.

 

 

DELOMRÅDER OG ANVENDELSE AF DELOMRÅDER (pkt. 8, 18 og 22)

Forvaltningen anbefaler:

 • at en mindre del af delområde IIa overføres til delområde I,
 • at delområde I og IIa ikke lægges sammen som ønsket af Calum,
 • at der bliver mulighed for offentlige formål i form af plejehjem, daginstitution og lignende inden for delområde IIa, men ikke inden for delområde V.

 

VEJE OG STIER (pkt. 14 og 15)

Forvaltningen anbefaler:

 • at det kommer til at fremgå af lokalplanens bestemmelser, at den nordligste vejadgang fra Gødstrup Bygade maksimalt må betjene én dagligvarebutik. Det skal forhindre kødannelse m.m. på Gødstrup Bygade og i krydset Hilmar Sølunds Vej / Gødstrup Bygade.
 • at principperne for stiforbindelser tilpasses de øvrige ændringer i lokalplankortet.

 

BYGGERET OG BEBYGGELSENS PLACERING (pkt. 10, 16, 17 og 19)

 • Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal være mulighed for at placere tankanlæg ud til Gødstrup Bygade. Det vil bryde med idéen om en sammenhængende bebyggelse i minimum to etager mod Gødstrup Bygade, men vil give tankanlægget den ønskede synlighed for forbipasserende.
 • Forvaltningen anbefaler, at byggeretten i delområde I reduceres til kun at omfatte de arealer, der reelt kan bebygges.
 • Byggeretten inden for delområde II og III er ved en fejl angivet som grundareal i stedet for en bebyggelsesprocent på 40%. Det rettes. Byggeretten inden for delområde IIa reduceres med den andel af delområdet, der er overført til delområde I, jf. pkt. 8.
 • Forvaltningen kan ikke anbefale, at byggefelterne inden for delområde I erstattes af byggelinjer mod Hilmar Sølunds Vej og Gødstrup Bygade.

 

BEBYGGELSENS UDSEENDE (pkt. 20 og 24)

 • Forvaltningen anbefaler, at krav om vinduesareal i gadefacacer i stueetagen i centerområdet reduceres fra 50% til 30%.
 • Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen ikke giver mulighed for svalegange. Hvis Byplanudvalget ønsker at opretholde mulighed for svalegange, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen fastlægger bestemmelser for svalegangenes længde, udseende, materialevalg og belysning.

 

FRIAREALER (Pkt. 11 og 21)

Forvaltningen anbefaler:

 • at der bliver mulighed for at anlægge et torv mod Gødstrup Bygade i princippet som vist på det reviderede lokalplankort. Lokalplanen bør sikre, at torvet afgrænses af og indrettes med beplantning i form af træer og bede, og at der bliver siddemuligheder.
 • at krav om friareal til boliger i centerbebyggelsen nedsættes fra 50% til 25% af boligetagearealet.

 

BEPLANTNING, BEDE OG LÆHEGN (Pkt. 11 og 12)

 • Forvaltingen anbefaler, at principperne for beplantningsstrukturen for parkeringsarealet inden for centerområdet ændres som vist på forslag til nyt kortbilag til lokalplanen.
 • Forvaltningen anbefaler, at projektudviklers fremsendte principper for læhegn mellem delområde I og IIa samt bede med træer, buske og græsser indarbejdes i lokalplanen.

 

HÅNDTERING AF SKYBRUDSREGN (Pkt. 23)

 • Forvaltningen anbefaler, at kravet om etablering af anlæg til håndtering af skybrudsregn i den blå/grønne kile i lokalplanens vestlige område fastholdes som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, da det er en del af lokalplanens formål og vil give en rekreativ værdi til hele byudviklingsområdet.

 

Miljørapport

Der er udarbejdet en samlet miljørapport for forslag til kommuneplantillæg nr. 54, lokalplan 54.C1.1 og lokalplan 54.E3.1. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den er vedhæftet som bilag til denne sag. Den sammenfattende redegørelse beskriver:

 

1.      Hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

2.      Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og

3.      Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

 

Høringssvar fra Vejdirektoratet beskriver, at de støjplaner der er benyttet i miljørapporten ikke burde referere til motorvejens VVM-undersøgelse, men i stedet nyere viden fra detailbesigtigelse i august 2014. Konklusionerne fra detailbesigtigelsen stemmer overens med dem fra VVM-undersøgelsen. Dette giver derfor ikke anledning til ændring af miljørapportens konklusioner. Endvidere sikres der ved bestemmelser i lokalplanerne, at der etableres den fornødne støjafskærmning til boliger og offentlige funktioner.

 

Høringssvarene i øvrigt giver ikke anledning til ændringer i miljørapportens konklusioner. 


Der skal tages stilling til om der skal være mulighed for at placere bebyggelse i én etage mod Gødstrup Bygade i form af tankanlæg i den sydlige del af byggefelt C.

 

Ovenstående giver anledning til følgende ændringer i lokalplan 54.C1.1, som indstilles til endelig vedtagelse:

 

at lokalplanens kortbilag 2 ændres i forhold til afgrænsning mellem delområde I og IIa, placering af og bredde på byggefelter, torv mod Gødstrup Bygade, princip for beplantningsstruktur for centerområdet, princip for placering af friareal inden for delområde IIa og principper for stiforbindelser som vist på vedhæftede bilag

 

at det tilføjes til lokalplanforslagets § 3.12 at delområde IIa, ud over boliger, må anvendes til offentlige formål i form af plejehjem, daginstitution og lignende,

 

at § 4.2 ændres fra:

"Til vejen A-A kan der tilsluttes fordelingsveje i princippet som vist på kortbilag 2. Den nordligste tilslutning skal ligge minimum 70 meter fra Hilmar Sølunds Vej som vist på kortbilag 2."

til:

"Til vejen A-A kan der tilsluttes fordelingsveje i princippet som vist på kortbilag 2. Den nordligste tilslutning skal ligge minimum 70 meter fra Hilmar Sølunds Vej som vist på kortbilag 2. Hvis den nordligste tilslutning betjener mere end én dagligvarebutik må den kun betjene trafik, der svinger højre ind fra nord."

 

at § 7.1 ændres fra:

Bebyggelsesprocenten for området som helhed er 60% og den samlede byggeret er 17.250 m². Byggeretten er fordelt på de enkelte byggefelter som følger:

Byggefelt A1: 4.017m²

Byggefelt A2: 4.546 m²

Byggefelt B: 3.214 m²

Byggefelt C: 5.223 m²

Byggefelt D: 250 m²

til:

Den samlede byggeret for området som helhed er 12.450m². Byggeretten er fordelt på de enkelte byggefelter som følger:

Byggefelt A: 6.400 m²

Byggefelt B: 1.500 m²

Byggefelt C: 4.300 m²

Byggefelt D: 250 m²

 

at angivelse af byggeretten i delområde II og III (§ 7.6 og § 7.9) rettes til de korrekte tal ved en bebyggelsesprocent på 40%, dvs.:

Delområde IIa: 3.554 m²

Delområde IIb: 4.558 m²

Delområde IIc: 6.954 m²

Delområde IIIa: 2.843 m²

Delområde IIIb: 2.847 m²

 

at § 8.13 ændres fra:

Gadefacader skal i stueetagen forsynes med vinduer i minimum 50% af facaden...

til

Gadefacaden skal i stueetagen forsynes med vinduer i minimum 30% af facaden...

 

at det tilføjes en bestemmelse til lokalplanens §8, der fastlægger:

Bebyggelse inden for delområde I og IIa må ikke opføres med adgang via udvendige svalegange / altangange.

 

Hvis Byplanudvalget ikke følger ovenstående indstillig, indstilles at der tilføjes følgende bestemmeler til lokalplanens §8:

 

Svalegang / altangang skal integreres i facaden og fremstå i samme materiale som facaden. Gulvet i svalegangen / altangangen må ikke udføres med metalrist. 

Svalegang / altangang må ikke gå rundt om et hjørne

Udendørs belysning af facader / altangange / svalegange skal være nedadrettet lyskilde.

Altangange / svalegange må maksimalt have en længde på 20 meter.

 

at § 9.2 ændres fra:

"Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 50% af bruttoetagearealet til boliger og 10% af bruttoetagearealet til erhverv...."

til

"Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til minimum 25% af bruttoetagearealet til boliger og 10% af bruttoetagearealet til erhverv...."

 

at følgende bestemmelse tilføjes til §9:

Der skal anlægges et torv inden for delområde I i princippet som vist på kortbilag 2. Torvet må anvendes som ankomst- og forareal til funktionerne i byggefelt A, B og C. Der må anlægges parkering til cykler, men ikke til biler. Der skal etableres siddepladser i form af bænke eller lignende. Torvet skal afgrænses og underinddeles af beplantning i princippet som vist på kortbilag 2 og beskrevet i § 11.

 

at lokalplanforslagets § 11.5 ændres fra:

"Delområde I skal mod vest afgrænses af en sammenhængende trærække som vist på kortbilag 2. Træerne skal plantes med en minimumsafstand på 7,5 meter. Disse træer kan ikke indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer. Træerne kan suppleres med underbeplantning i form af buske og lignende.

til

"Delområde I skal mod vest afgrænses af et grønt, rumskabende plantebælte, der består af træer, læhegnsplanter og buske. Træerne i plantebæltet kan ikke indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer."

 

at lokalplanforslagets § 11.6 ændres fra:

"Parkeringsarealerne inden for delområde I skal opdeles i mindre enheder på maksimalt 30 parkeringspladser ved hjælp af trærækker og hække i princippet som vist på kortbilag 2. Træerne kan indgå i optællingen af de i § 4.11 nævnte træer."

til:

"Parkeringsarealerne inden for delområde I skal opdeles i mindre enheder på maksimalt 30 parkeringspladser ved hjælp af bede med træer, buske og græsser i princippet som vist på kortbilag 2. Træerne kan indgå i optællingen af de § 4.11 nævnte træer".

 

at der til § 11 tilføjes følgende bestemmelser:

Det i § 9 nævnte torv skal afgrænses af og underopdeles i mindre enheder ved hjælp af bede med træer, buske og græsser.

Cykelparkering og opholdszoner på det i § 9 nævnte torv skal afskærmes af bede med træer, buske og græsser. Der kan også anvendes stauder og blomsterløg i bedene.

 

at de fremsendte principsnit og beskrivelser af bedene indsættes i lokalplanens redegørelse. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der ikke skal være mulighed for at placere bebyggelse i én etage mod Gødstrup Bygade i form af tankanlæg i den sydlige del af byggefelt C.

 

at ændringerne tiltrædes, idet der tilføjes følgende bestemmele til lokalplanens §8: ”Svalegang / altangang skal integreres i facaden og fremstå i samme materiale som facaden. Gulvet i svalegangen / altangangen må ikke udføres med metalrist. 

Svalegang / altangang må ikke gå rundt om et hjørne.

Udendørs belysning af facader / altangange / svalegange skal være nedadrettet lyskilde.

Altangange / svalegange må maksimalt have en længde på 20 meter.”

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 54.C1.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde ved Hammerumvej ved Kølkær har sammen med forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13 juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslagene, som behandles under lokalplansagen.

 

Tillægget fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 79.E15 med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide. Samtidig udlægges en konsekvenszone på 150 meter, hvorom det gælder:

Bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene, må der ikke etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse inden for konsekvensområdet.

 

 

Kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har sammen med forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13 juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslagene. Da høringssvaret omhandler emner, som reguleres i lokalplanen, behandles høringssvaret under lokalplansagen. Tillæg nr. 60 fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-18 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2018, at der skal igangsættes planlægning for opførelse af siloer på Hammerumvej 29, 7400 Herning.

 

Forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær blev foreløbigt vedtaget af byrådet den 14. maj 2019.

 

Forslag til lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær har været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar til lokalplanforslaget.

 

Lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nordøst for Kølkær, med vejadgang fra Hammerumvej.

 

   

 

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide sin kapacitet. Det er et formål med lokalplanen at fastholde lokalplanområdet i landzone.

 

Det er endvidere et formål med lokalplanen at forebygge miljøkonflikter i forhold til omgivelserne, både med hensyn til støj, luft og landskabelig påvirkning, og at opnå en harmonisk virkning mellem korn- og foderstofanlægget og det åbne land samt nærheden til Kølkær, blandt andet ved afskærmende beplantning.

 

Med lokalplanen bliver anvendelsen af området udlagt til erhverv inden for virksomhedsklasse 4-5.

 

Lokalplanen er disponeret, så den vestlige del af området er uændret, da det er her virksomhedens eksisterende bebyggelse er beliggende, og ny bebyggelse kan opføres i den østlige del af området. Samtidig er der udlagt et beplantningsbælte langs med Hammerumvej. Formålet med denne disponering er at nedtone siloernes visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab og bymiljøet i Kølkær.

  

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. maj til og med den 13. juni 2019. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar til planforslaget, jf. Bilag 1 – Høringssvar til lokalplan 79.E15.1.

 

Høringssvaret er fra Kølkær Og Omegns Borgerforening og vedrører i hovedtræk to emner; 1) beplantning og 2) trafikale forhold.

 

1)      Beplantning

Borgerforeningen ønsker, at § 7.6 suppleres med, at der alternativt må anlægges en faunastribe.

 

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet. Initiativet til Faunastriberne og det brede samarbejde mellem landmænd, grønne organisationer og kommuner kommer fra Herning-Ikast Landboforening. Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, med forskellige planter. Arterne i frøblandingen er nøje udvalgt, så de tilgodeser den brede fauna. Derudover er udsædsmængden meget lav, så der i Faunastriberne er plads til både naturlige fremspirende planter samt barjordsområder. På den måde sikres gode vilkår for både insekter, fugle og pattedyr. Det er den enkelte landmand, der lægger jord til og betaler for etableringen af faunastriberne, mens frøene betales af den lokale kommune.

 

De pågældende bestemmelser vedrørende arealet langs med Hammerumvej har i lokaplanen ordlyden: ”Arealet skal henligge i græs med et ”vildt” præg af engkarakter med blomstrende urter og højt græs” allerede tilgodeser muligheden for at etablere faunastriber langs med Hammerumvej. Faunastriber kan nævnes som et mere konkret eksempel i redegørelsen på, hvordan beplantningen kan udformes. På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at § 7.6 og § 9.8 begge forbliver uændrede.

  

2)     Trafikale forhold

Borgerforeningen er bekymret for øget trafik til og fra virksomheden samt om oversigten i svinget forringes, så der opstår risiko for påkørsler, derfor foreslår borgerforeningen nedenstående:

 • En kørselsrute-anvisning med indkørsel til erhvervsområdet fra øst.

 

Forvaltningen kan tilslutte sig borgerforeningens synspunkt om, at lastbiltrafik bør ankomme til virksomheden ad Hammerumvej fra øst. Det vurderes dog ikke, at der kan laves en trafikregulering som foreslået, da det vil give hindringer for den øvrige trafik med tunge køretøjer gennem Kølkær, men forslaget gives videre til virksomheden, så de kan orientere deres vognmænd om, hvordan de ankommer til virksomheden, og på den måde kan virksomheden medvirke til at undgå tung trafik gennem Kølkær. Forvaltningen foreslår, at der i lokalplanen indarbejdes en bestemmelse, der muliggør en alternativ vejadgang nordøst for virksomheden (se kortudsnit nedenfor), som kan erstatte den nuværende vejadgang. En sådan vejadgang vil ligeledes i højere grad opfordre til, at trafik til virksomheden ankommer fra nord, og samtidig fjerne en eventuel belastning i svinget. Ændringsforslaget betyder, at lokalplanens §4.1 ændres til: "Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Hammerumvej, i princippet som vist på kortbilag 2. Der må kun etableres én adgangsvej til lokalplanområdet.", hvor ændringen er markeret med rød. Kortbilaget skal ligeledes tilføjes en vejadgang, se forslag nedenfor.

 

 

 

 • En højresvings bane til indkørslen.

 

Indkørslen ligger ca. 100 meter fra, hvor vejen begynder at svinge. En højresvingsbane på ejendommen kan være en god idé, hvis trafikmængden øges. Virksomheden har oplsyt at trafikmængden ikke forøges med det planlagte projekt. Forvaltningen vurderer at Hammerumvej er en trafikvej, og den kan derfor bære den nuværende og en eventuelt øget trafik. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at ændre i den nuværende vejløsning, se dog ændringsforslag ovenfor.

 

 • Et parkeringsområde til vogntog udenfor indhegning.

 

Der er på arealet foran indkørslen til virksomheden i dag er en grusplads til parkering på ca. 170 m2. Det bør sikres, at pladsen kan rumme ventende lastbiler. Lokalplanen giver mulighed for, at pladsen kan udvides, hvis lågen flyttes, så ventende lastbiler med anhænger eller sættevogn kan holde og vente på virksomhedens egen grund. Parkering skal løses på egen grund, og henvendelsen gives derfor videre til virksomheden, så der ikke fremadrettet parkeres på vejarealet eller i rabatten.

 

 • At krav til beplantning og bygning nærmere end 6 meter til vejskel øges betydeligt eller på anden måde sikrer overblik over sving.

 

Afstandskravet i lokalplanen er i overensstemmelse med vejloven og vejens udformning i øvrigt, og forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der ikke er anledning til at øge afstanden mellem beplantning og vejskel. Såfremt afstandskravet øges vil det betyde indskrænkning af byggefelt A samt af virksomhedens parkerings- og manøvreareal.

 

 

På baggrund af ovennævnte indstiller forvaltningen lokalplan nr. 79.E15.1 til endelig vedtagelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 79.E15.1 for Korn- og foderstofvirksomhed ved Kølkær endeligt vedtages, dog således §4.1 ændres til:

"Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Hammerumvej. Der må kun etableres én adgangsvej til lokalplanområdet."

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 79.E15.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Eide  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for Energipark ved St. Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende miljørapport for Energipak ved St. Soels, nordvest for Aulum. Kommuneplantillægget giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en højde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha.

 

Holstebro Kommune har udarbejdet plangrundlag for opstilling af 4 vindmøller i direkte sammenhæng med anlægget i Herning Kommune, således at de ialt 7 vindmøller udgør en samlet vindmøllepark hen over kommunegrænsen.

 

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der indkom 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne indsigelser indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 66 for St. Soels Energipark til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg

Projektet der beskrives i miljøkonsekvensrapporten vedrører et vindmølleprojekt der ligger hen over kommunegrænsen til Holstebro Kommune. Det samlede projekt omfatter syv vindmøller med en totalhøjde på 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Forslag til kommuneplantillæg nr. 66, omhandler den del af projektet der ligger i Herning Kommune, og giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en maksimalhøjde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Tillæg nr. 66 udvider og tilpasser kommuneplanramme 09.T.43 til det konkrete projekt.

 

Forslag til tillæg nr. 66 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

 

 

Offentlig høring

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019 med deltagelse af opstiller, konsulent for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, Energistyrelsen, næstformand for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Der deltog omkring 75 borgere i mødet.

 

Der er i høringsperioden indkommet 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser, hvoraf tre har karakter af veto. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, landskabelig påvirkning, helbredseffekter, støj, herunder lavfrekvent støj, visualiseringer, placering af vindmøller og solceller, skyggekast og refleksion, erstatning og ekspropriation, beregninger for støj og skyggekast, påvirkning af radar ved Karup og påvirkning af faunabro over Holstebromotorvejen.

 

De indkomne bemærkninger har givet anledning til en fornyet støjberegning. På baggrund af denne indsættes nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen.

 

Øvrige bemærkninger eller indsigelser giver ikke anledning til ændringer.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser findes i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser behandlet af Holstebro Kommune findes i Bilag 2.

 

Nedenfor et kort resumé af de indsigelser eller bemærkninger der har givet anledning til yderligere undersøgelser eller ændringer.

 

Ny støjberegning

Forvaltningen har på baggrund af indsigelser fra ejendomme beliggende Horslundvej 3 og Horslundvej 10, fulgt op på den manglende anvendelse af støjmåling fra 2012/2013 for Blindkilde vindmøllerne ved støjberegning i Miljøkonsekvensrapporten.

 

Opstiller har fået foretaget en fornyet beregning af den samlede støj fra vindmøllerne, herunder fra Blindkildevindmøllerne. Resultatet af denne beregning er en lille støjoverskridelse på 0,3 dB ved ejendommen Horslundvej 3, 7550 Sørvad.

 

For at de 7 nye (Vestas V126) møller ved St. Soels kan overholde reglerne for akkumuleret støj, vil det være nødvendigt at nedtage én vindmølle (Bonus 600 MK IV) ved Blindkilde.

 

Som følge af de nye støjberegninger er støjkonsekvenszonen ændret, for at kunne overholde vindmøllebekendtgørelsen. Da ændringen har karakter af, at være en mindre ændring, fordi projektet ikke ændres, og vilkårene til projektet tilpasses så støjkonsekvenszonerne overholdes, har forvaltningen vurderet, at der ikke er behov for fornyet høring.

 

På den baggrund indsættes et nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen.

 

Faunabro over Holstebromotorvejen

Vejdirektoratet vurderede i det konkrete tilfælde, at energianlægget kan begrænse særligt kronvildtets brug af faunapassagen. Erhversstyrelsen kom derfor på vegne af vejdirektoratet med indsigelse (veto) mod kommuneplantillægget. Vejdirektoratet kom ligeledes med indsigelse mod lokalplan 09.T.43.1. På baggrund af dialog mellem Herning Kommune, Vejdirektoratet og Erhvervsstyrelsen samt med inddragelse af Miljøstyrelsen som ressort myndighed for Naturbeskyttelsesloven, vurderes det, at kronvildtet med de nuværende bestandsniveauer ikke er særligt beskyttede og at det med det nuværende vidensgrundlag vurderes, at vindmøller generelt ikke påvirker kronvildt i væsentligt omfang.

 

Indsigelsen giver således ikke anledning til ændringer eller afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet.

 

Radar ved Flyvestation Karup

Forsvarets Ejendomsstyrelse og Erhvervsstyrelsen kom med indsigelser mod henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, da de vurderede, at vindmøllernes højde kan begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS varslingsradar samt TMA-radar på Flyvestation Karup.

 

Opstiller har foranlediget en analyse, udarbejdet af SEAAIR, af projektets konsekvenser for radardækning. Efter en teknisk og operativ vurdering af analysen, er det konkluderet, at etablering af vindmølleområdet ikke vil kræve afværgeforanstaltninger i forhold til Forsvarsministeriets radarer i Karup.

 

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse og Erhvervsstyrelsen frafalder på denne baggrund indsigelserne mod henholdsvis lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Indsigelsen giver således ikke anledning til ændringer eller afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet.

 

Transformerstation

Vindteam har oplyst, at den transformerstation, som vindmøllerne skal tilsluttes, er planlagt opstillet i tilknytning til den del af projektet der ligger i Holstebro Kommune. I rammen for kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan 09.T43.1, er der mulighed for tre placeringer af transformerstationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at fastholde den nuværende ramme således, at der stadig er mulighed for at etablere transformerstationen på de anviste placeringer i lokalplanen. Dette i tilfælde af, at behovet skulle opstå senere i forbindelse med den endelige projektering af projektet.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder den lovpligtige sammenfattende redegørelse, der beskriver hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne og solcellerne samt baggrunden for, at planerne for energiparken med vindmøller og solceller indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse erstatter det ikke-tekniske resumé i planerne.

 

Energiparken – vindmøller og solceller

Miljøkonsekvensrapporten behandler et hovedforslag med syv vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha. De tre sydligste vindmøller og solcelleanlægget ligger i Herning Kommune, de fire nordligste vindmøller ligger i Holstebro Kommune.

Miljøkonsekvensrapporten tager udover hovedforslaget med en Vestas V126 vindmølle udgangspunkt i, at rotordiameteren eventuel kan være mindre og variere i størrelser fra 112 til 126 meter. Projektforslaget er sammenlignet med en Vestas V112, hvor det er vurderet at have betydning.

Derudover er der medtaget et 0-alternativ, der beskriver den eksisterende situation som en konsekvens af, at projektet ikke realiseres.  

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller hovedforslaget, der omfatter tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha til endelig vedtagelse, hvilket er det som planforslagene giver mulighed for.

 

Hovedforslaget med en V126 vindmølle er valgt ud fra en afvejning af gener i forhold til de positive effekter af vedvarende energi. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at realiseringen af projektet er bedre end det alternative forslag med en V112 vindmølle og 0-alternativet, hvor der ikke gives mulighed for opstilling af vindmøller og solceller ved Vindingvej

 

Med udgangspunkt i en Vestas V126 vindmølle i hovedforslaget vurderes møllerne at kunne producere ca. 10,5 MW om året for den del af projektet, der ligger i Herning Kommune. Det svarer til ca. 17 % af Herning Kommunes målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi. Forud for dette projekt er der realiseret ca. 58,2 MW af Herning Kommunes målsætning om 60 MW ny vindmølleenergi, hvilket svarer til knap 97% af målsætningen. For solcelleanlægget vurderes det, at anlægget vil producere ca. 17.000 MWh om året, hvorimod det forventes, at de syv vindmøller i hele projektet vil kunne producere ca. 75.000 MWh om året.

 

Landskabeligt har det kun meget lille visuel betydning, om det er vindmøllerne i hovedforslaget på 140 meter med en rotordiameter på 126 meter eller vindmøllerne med en rotormeter på 112 meter, der vælges. Ud fra en visuel betragtning kan vindmøllen med en rotordiameter på 126 have en lille ulempe sammenholdt med en vindmølle med en rotordiameter på 112 meter, hvor der er et mere harmonisk forhold mellem møllevinger og mølletårn.  

 

Støjen ved omkringboende kan forventes at blive en smule højere for vindmøller med en mindre rotor, da disse vindmølletyper generelt er lidt ældre og udsender mere kildestøj end de nyeste modeller.

0-alternativet opfylder ikke Herning Kommunes ønske om at fremme vindenergi, og er derfor ikke anset som et reelt alternativ.

 

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.

 

§25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse)

Før realisering af projektet skal der gives en §25-tilladelse. I §25-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til vindmølle- og solcelleprojektet på baggrund af Miljøkonsekvensrapporten, herunder vilkår om forhold vedrørende anlæg, drift og nedtagning af vindmøllerne og solcellerne.

 

Herning Kommune vil i §25-tilladelsen blandt andet stille krav om, at der installeres et softwareprogram med skyggestop i vindmøllerne, så det sikres at ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timers reel indendørs og udendørs skyggekast om året.

 

Herning Kommune vil i §25-tilladelsen til projektet ligeledes stille vilkår om henholdsvis nedlæggelse af to boliger samt nedtagning af én vindmølle ved Blindkilde som forudsætning for, at projektet kan realiseres.

 

Hvis planerne bliver endeligt vedtaget, skal §25-tilladelsen sendes i partshøring i to uger.

 

Bilag 4 indeholder udkast til §25-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune stiller i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse, drift og nedtagning.

 

Der er udarbejdet udkast til en §25-tilladelse i henholdsvis Holstebro og Herning Kommune. Udkast til §25-tilladelsen er koordineret med Holstebro Kommune.

 

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger og indsigelser indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 66 for St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at opstille tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages, således at Miljøkonsekvensrapportens hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha ved Vindingvej nordvest for Aulum kan realiseres.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget. Erling Præstekjær kan alene tiltræde sagen for den del der vedrører solceller.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-18 Sagsbehandler: Trine Eide  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Energipark ved St. Soels

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet har på møde den 22. januar 2019 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 09.T43.1 med tilhørende miljørapport for Energipak ved St. Soels, nordvest for Aulum. Lokalplanen giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en højde på op til 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha. Holstebro Kommune har udarbejdet plangrundlag for opstilling af 4 vindmøller i direkte sammenhæng med anlægget i Herning Kommune, således at de ialt 7 vindmøller udgør en samlet vindmøllepark hen over kommunegrænsen.

 

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der indkom 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019.

 

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne indsigelser indstiller forvaltningen lokalplan nr. 09.T43.1 for St. Soels Energipark til endelig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for at opsætte tre vindmøller med maksimal totalhøjde på 140 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha ved vindingvej, nordvest for Aulum.

Indenfor lokalplanområdet kan der endvidere opføres tilhørende anlæg og bygninger til drift og nettilslutning af det samlede energianlæg.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vindingvej.

 

Transformerstation

Vindteam har oplyst, at den transformerstation, som vindmøllerne skal tilsluttes, er planlagt opstillet i tilknytning til den del af projektet der ligger i Holstebro Kommune. I rammen for kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan 09.T43.1, er der mulighed for tre placeringer af transformerstationen.

 

Forvaltningen anbefaler, at fastholde den nuværende ramme således, at der stadig er mulighed for at etablere transformerstationen på de anviste placeringer i lokalplanen. Dette i tilfælde af, at behovet skulle opstå senere i forbindelse med den endelige projektering af projektet.

 

 

 

 

 

 

Kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport og miljørapport

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som er ledsaget af en miljørapport.

Der er jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udarbejdet en Miljøkonsekvensrapporten (tidligere VVM redegørelse), der belyser hvordan projektet forventes at påvirke det omgivende miljø.  

  

Offentlig høring

Planmaterialet har sammen med miljøkonsekvensrapport for projektet (tidligere VVM redegørelse) samt udkast til §25-tilladelse (tidligere VVM-tilladelse) været i offentlig høring fra den 31. januar 2019 til den 28. marts 2019. Der blev afholdt borgermøde om vindmølle- og solcelleprojektet på Aulum Fritidscenter den 21. februar 2019 med deltagelse af opstiller, konsulent for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, Energistyrelsen, næstformand for Byplanudvalget og repræsentanter for forvaltningen i Herning Kommune. Der deltog omkring 75 borgere i mødet.

 

Der er i høringsperioden indkommet 12 bemærkninger, heraf ni indsigelser. Bemærkninger omhandler blandt andet visuel påvirkning, landskabelig påvirkning, helbredseffekter, støj, herunder lavfrekvent støj, visualiseringer, placering af vindmøller og solceller, skyggekast og refleksion, erstatning og ekspropriation, beregninger for støj og skyggekast, påvirkning af radar ved Karup og påvirkning af faunabro over Holstebromotorvejen.

 

Vejdirektoratet vurderede, at Energianlægget kan begrænse særligt hjortevildts brug af faunabroen over Holstebromotorvejen, og kom på den baggrund med en indsigelse mod lokalplanen (veto).

Forsvarets Ejendomsstyrelse kom med indsigelse mod lokalplanen (veto), da de vurderede, at vindmøllernes højde kan begrænse anvendelsen af Forsvarets TPS varslingsradar samt TMA-radar på Flyvestation Karup. Vetoerne er efter dialog ophævet. Indsigelser er behandlet under den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66.

 

De indkomne bemærkninger har givet anledning til en fornyet støjberegning. På baggrund af denne indsættes nyt støjkonsekvenszonekort i kommuneplantillægget, og der tilføjes et vilkår om nedtagning af en ældre vindmølle ved Blindkilde i udkast til §25-tilladelsen. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser findes i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 1.

Bemærkninger og indsigelser behandlet af Holstebro Kommune findes i Bilag 2.

 

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med den endelige vedtagelse er af kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplan nr 09.T.43.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne og solcellerne samt baggrunden for, at planerne for energiparken med vindmøller og solceller indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse erstatter det ikke-tekniske resumé i planerne.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 09.T43.1 endelig vedtages uden ændringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 09.T43.1 – Område til St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum endeligt vedtages
at udkast til §25-tilladelse godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 09.T43.1 er endeligt vedtaget. Erling Præstekjær kan alene tiltræde sagen for den del der vedrører solceller.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 68 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr 68 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning, har været i offentlig høring fra den 16. maj 2019 til den 13. juni 2019 sammen med tilhørende lokalplan nr. 13.C7.2

 

Der er indkommet en enkelt indsigelse i høringsperioden, som behandles under lokalplanen. Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår anvendelsen til erhverv i miljøklasse 4 i form af tankstation og vaskehal. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Rammeområdet må i dag alene anvendes til centerformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028 tilføjer en bestemmelse om, at der må etableres erhverv i form af tankstation og vaskehal i miljøklasse 4 på arealet.

 

Øvrige forhold vedrørende rammeområde 13.C7 ændres ikke, ligesom rammeområdet beholder sin nuværende afgrænsning.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 13.C7.2 for tankstation og vaskehal ved Holstebrovej og Ydunsvej i Herning, har været i offentlig høring fra den 16. maj 2019 til den 13. juni 2019 sammen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 68

Der er indkommet en enkelt indsigelse i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse med en præcicering af bestemmelserne omkring begrænsning af anlæggets støjgener.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet er beliggende i et eksisterende centerområde, på hjørnet mellem Holstebrovej og Ydunsdvej i Herning. Mod Nordøst langs Holstebrovej og mod sydvest langs Ydunsvej ligger eksisterende boligområder. Mod nordvest støder området op til eksisterende dagligvarebutikker. Mod sydøst grænser området op til to eksisterende tankstationer med vaskeanlæg. Området anvendes i dag til selvbetjent tankstation og grønt område.

 

Miljøforhold

Lokalplanens bestemmelser og disponeringen af området sikrer, at de tilstødende boligområder ikke belastes af støj eller andre gener fra anlægget, og at grundvandet sikres mod nedsivning af miljøfarlige stoffer.

  

Indsigelse

Der er indkommet en enkelt indsigelse til planforslagene ved høringsfristens udløb. Indsigelsen kommer fra 11 naboer og omhandler forværring af støjgener og værditab, som følge af den planlagte vaskehal. Indsigerne ønsker at planforslagene trækkes tilbage. 

 

Forvaltningens bemærkninger

Vaskehallen er placeret i tilknytning til en eksisterende tankstation og i et eksisterende centerområde, hvor der i forvejen er to tankstationer med tilhørende vaskeanlæg. Det er forvaltningens vurdering, at anvendelsen til vaskehal på det pågældende sted, er både hensigtsmæssig og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Ved disponeringen af lokalplanområdet er der taget højde for Autoværkstedsbekendtgørelsens krav om at der skal være mindst 20 m mellem forvaskeplads og nærmeste naboskel. Således er vaskehallen og de støjende aktiviteter i tilknytning til vaskehallen (opmarchareal, forvaskeplads og pusleplads) placeret, så de ligger mindst 20 m fra de nærmeste naboskel mod Ydunsvej. Vaskehallen får opmarchareal og indkørsel fra Holstebrovej, væk fra de nærmeste naboer, og der placeres en støjafskærmning omkring puslepladsen og måttebankningsarealet. Se illustrationen nedenfor.

 

For at imødegå naboernes bekymringer anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med en tilføjelse i bestemmelserne, som præciserer, at der skal etableres støjafskærmning omkringpuslepladsen.

 

 

Illustration af tiltag for at begrænse støjgenerne

   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 13.C7.2 endeligt vedtages med følgende præcisering af bestemmelserne omkring støj:

 

§12.2    Indenfor delområde I, skal der etableres afværgeforanstaltninger mod støj omkring puslepladsen. I princippet som vist på kortbilag 2. Støjafskærmning skal som minimum være en 2 meter høj, tæt støjskærm med en densitet på minimum 15 kg/m2.

 

 

§11       Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse                   

Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

 

§11.1    der er etableret støjafskærmning omkring puslepladsen, som beskrevet i §12.2

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 13.C7.2 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.00-P16-9-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Orientering om indkomne bemærkninger fra fordebat til højhus på Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Realisering af et højhus på Herning+ forudsætter vedtagelsen af en byggeretsgivende lokalplan og udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for selve byggeriet. Bygherre har anmodet om, at det vindende projekt i forbindelse med salg af grunden, kan udvides med et projekt på op til 25 etager og 78 meter bygningshøjde.

 

Den øgede højde forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området. Ændringen betragtes som væsentlig og derfor skal der indkaldes "Ideer og forslag" før udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg. Afgrænsningen af, hvad miljøkonsekvensrapporten forventeligt skal indeholde, skal ligeledes sendes i offentlig høring forud for selve rapportens udarbejdelse.

 

Debatoplægget har været i offentlig høring fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i perioden indkommet i alt 24 høringssvar samt en underskriftindsamling. Høringssvarene skal indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten for højhuset og miljøvurderingen af det konkrete forslag til kommuneplantillæg samt den byggeretsgivende lokalplan.

 

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Højhuse er omfattet af lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. På den baggrund har forvaltningen vurderet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før byggeriet kan realiseres. Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes på baggrund af en afgrænsning af de emner, som rapporten som minimum skal indeholde. Forud for at Herning Kommune træffer afgørelse om dette, skal der foretages en høring af offentligheden og berørte myndigheder (andre myndigheder hvis tilladelser er nødvendige for at kunne realisere projektet).

 

Høring i forbindelse med "Ideer og forslag" til kommuneplantillægget og afgrænsning af miljøkonsekvensrapport blev indarbejdet i et samlet debatoplæg, der har været i offentlig høring i 4 uger fra den 16. maj til den 13. juni 2019. Der er i perioden indkommet i alt 24 høringssvar, herunder en fra en statslig myndighed og en underskriftindsamling.

 

Til at skabe overblik over de indkomne bemærkninger er der udarbejdet et indsigelsesnotat, der kort beskriver hovedpunkterne i de enkelte høringssvar, se Bilag Indsigelsesnotat. Derudover er der lavet et samlet Bilag 1 med alle høringssvarene i deres fulde ordlyd samt Bilag 2 med oversigtskort over høringssvar adresser og Bilag 3 med oversigtskort over underskriftindsamling.

 

Hovedpunkterne fra høringssvarene er bl.a. højhusets højde og placering, skyggekast ved naboer, indblik og trafik (ved højhus og området i sin helhed). På baggrund af de indkomne bemærkninger træffes beslutning om den endelige afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Udkast til afgrænsningsnotat er vedhæftet som Bilag.

 

Særligt skal bemærkes, at højhusets placering ikke vil blive behandlet i miljøkonsekvensrapporten, da det er en forudsætning for sammenhængen i det samlede område, at højhuset opføres på den nuværende placering. Der vil i miljøkonsekvensrapporten blive behandlet to alternativer til højden på huset. Et højhus på 25 etager som fremlagt i debatoplægget og et højhus på 15 etager som det 0-alternativ rammelokalplanen giver mulighed for.

 

Trafik for området i sin helhed og de bemærkninger der har været til det omkringliggende vejnet, behandles i forbindelse med kommuneplantillægget og den byggeretsgivende lokalplan, da problematikkerne ikke kun har relation til højhuset, men til området i sin helhed. Kommuneplantillæg, lokalplan og medfølgende miljøvurdering forventes udarbejdet i efteråret 2019. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøkonsekvensrapport forventes at kunne politisk behandles i begyndelsen af 2020.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af tag på Feldborg Hallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Den Selvejende Institution Feldborg Hallen ansøger om tilskud til udskiftning af tag.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,971 mio. kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Feldborg Hallens tag er konstateret utæt, som bevirker, at der trænger vand ind i hallen og ned på halgulvet. Der er tidligere foretaget mindre midlertidige reparationer af taget, men det anses nu for nødvendigt med en udskiftning.

Taget er besigtiget og vurderet af Kommunale Ejendomme ved Herning Kommune, som anbefaler en udskiftning af taget.

 

I bloktilskudssagen den 17. december 2018 blev den forventede udskiftning af taget præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget, og udvalget reserverede 1 mio. kr. til opgaven med henblik på senere endelig vedtagelse.

 

Feldborg Hallen har indhentet tre tilbud på opgaven, og billigste tilbud er på 0,971 mio. kr. ekskl. moms. Hallen er momsregistreret og får således momsen refunderet.

 

Feldborg Hallen har samtidig forespurgt om muligheden for at udskifte hallens belysning til nyt LED-lys.

Udgift: 157.000 kr.

Forventet tilbagebetalingstid på ca. 10 år

Årlig driftsbesparelse på ca. 15.000 kr.

Der indhentes yderligere tilbud, og det bedste og billigste tilbud udvælges.

 

Feldborg Hallens formueforhold jf. regnskab 2018:

Årets resultat: -23.633 kr.

Egenkapital: 8.883.221 kr. (hovedsageligt bygninger)

Likvid beholdning: 164.578 kr.

Feldborg Hallen modtager et årligt bloktilskud på kr. 658.000 kr. 

 

Økonomi

Udgiften på 0,971 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller, hvor der resterer 2 mio. kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,971 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318084 Tag/fag haller til udskiftning af tag på Feldborg Hallen,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2019,
at der bevilges et tilskud på op til 0,157 mio. kr. til udskiftning af hallens belysning,
at udgiften på op til 0,157 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, haltilskudskontoen,
at det årlige driftstilskud til Feldborg Hallen nedsættes med 12.000 kr. svarende til ca. 85% af driftsbesparelsen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

 

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA) ansøger om tilskud til udskiftning af tagbelægning og ovenlys på den runde bygning ved museet.

 

Der anmodes om anlægsbevilling på 0,986 mio. kr. til formålet.

 

Sagsfremstilling

CHPEA har registreret vand og fugt i den runde bygning og har derfor anmodet Kommunale Ejendomme om at besigtige bygningen, idet der er risiko for beskadigelse af værkerne på museet.

Kommunale Ejendomme vurderer, at taget er i så ringe stand, at det ikke er muligt at udføre egentlige reparationer på det. Derudover er der problemer med de runde ovenlys, hvor beslag og tætningsbånd er tæt på udtjente, og der er allerede nogle beslag, som er faldet af, og der ses begyndende råd i det bagvedliggende træ.

 

Det anbefales, at der foretages en udskiftning af både tagbelægning og ovenlys.

Økonomi

Kommunale Ejendomme har haft projektet i udbud, som viser en samlet udgift på 0,986 mio. kr.

 

Udgiften kan finansieres således:

0,200 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, vedligeholdelsesmidler vedr. kulturinstitutioner.

0,200 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, vedligeholdelsesmidler vedr. CHPEA

0,586 mio. kr. fra Serviceområde 15, Kultur, ØKE anlæg, renovering af Elia

 

Der er i øjeblikket opsparet 1,147 mio. kr. til maling mv. af skulpturen Elia, som foretages ca. hvert 10.-12. år - sidste gang i 2012/13 med en udgift på 0,780 mio. kr. Der henlægges i øjeblikket 0,102 mio. kr. om året til dette formål, og der vil således fortsat være midler til maling af skulpturen i 2023.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der til udskiftning af tagbelægning og ovenlys på CHPEA meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,986 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 CHPEA renoveringsarbejder. Rådighedsbeløbet forhøjes med 0,786 mio. kr. i 2019 på samme stednr., 
at udgiften delvist finansieres med 0,200 mio. kr. i 2019 fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, stednr. 360052 CHPEA renoveringsarbejder,  
at udgiften delvist finansieres med 0,200 mio. kr. i 2019 fra Serviceområde 15, Kultur, anlæg, stednr. 364098, vedligeholdelsesmidler vedr. kulturinstitutioner. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,200 mio. kr. på samme stednr., 
at udgiften delvist finansieres med 0,586 mio. kr. i 2019 fra fra Serviceområde 15, Kultur, ØKE anlæg, stednr. 364089 renovering af Elia.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.08.10-P20-1-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Eyro og Pia Colstrup

Sagsresume

KLG i Lind anmoder i samarbejde med Herning Kommune om frigivelse af 3,807 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane, og KLG har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 2,5 mio. kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Lind, hvor KLG så skal finansiere den del af anlægsudgiften som ligger ud over 2,5 mio. kr.

 

Anlægsudgiften er med tilbudssum fra entreprenør, rådgiveraftale og afsat beløb til uforudsete udgifter budgetteret til i alt 3,807 mio. kr.

 

Udgiften finansieres med 2,500 mio. kr. fra Herning Kommune og netto 1,307 mio. kr. fra KLG efter fradrag af moms. KLG har dokumenteret, at egenfinansieringen er på plads med henblik på overførsel til projektet.

 

Anlæggelse af banen er i henhold til tidsplanen planlagt til gennemførelse snarest muligt.

 

I det videre arbejde med anlægget inddrages den nyeste viden om miljøpåvirkning fra kunststofbanerne i samarbejde med miljømyndighederne. Desuden arbejdes der med foranstaltninger, som skal mindske transport af granulat væk fra banerne.


Borgerlisten kan ikke tiltræde beslutningen, idet der bygges en bane med gummigranulat. Borgerlisten ønsker en mere miljøvenlig løsning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,807 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, nyt stednr. Kunststofbane i Lind.
at udgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318097 i 2019,
at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,307 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra KLG, indbetalingen medfinansierer anlægsudgiften,
at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for fuld finansiering af projektet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Borgerlisten kan ikke tiltræde beslutningen, idet der bygges en bane med gummigranulat. Borgerlisten ønsker en mere miljøvenlig løsning.

 

Sagsnr.: 06.01.00-G14-8-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til spildevandsledning i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere ret til at anlægge spildevandsledninger på en strækning mellem Skolegade og Møllestræde i Aulum.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgås frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med nogle af lodsejerne.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning, og at Herning Vand A/S opfordres til at søge at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Den nuværende Spildevandsplan for Herning Kommune har pålagt Herning Vand A/S at separere regn- og spildevand, hvilket selskabet blandt andet er i gang med i Aulum.

 

Herning Vand A/S har derfor i den forbindelse behov for at nedlægge nye ledninger på en strækning mellem Skolegade og Møllestræde i Aulum, som vist på vedhæftede kortbilag.

 

Herning Vand A/S har været i dialog med de 4 berørte lodsejere og vurderer, at der sandsynligvis vil kunne laves en aftale på ekspropriationslignende vilkår med de 3 af lodsejerne.

 

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025. Anlægget er beskrevet i rammedel AU23 og AU24.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ekspropriation af areal til ledninger og arbejdsareal på matriklerne:

 

matr. nr. 4k Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4f Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4bm Kirkeby By, Avlum

matr. nr. 4l Kirkeby By, Avlum

 

Som det ses på vedhæftede kortbilag, ønsker Herning Vand A/S, at etablere nye ledninger med tilhørende brønde og deklarationsbælter. Arealet anvendes i dag til parkeringsplads og færdsel.

 

Herning Vand A/S vurderer på baggrund af dialog med ejerne af de 3 første matrikler, at der vil kunne laves aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

 

Ejeren af den sidste matrikel, ønsker dog ikke at indgå en frivillig aftale, da han ikke kan acceptere det fremsendte tilbud.

 

Herning Vand A/S oplyser, at de har afholdt 4-5 møder med ejeren af ejendommen, for at afsøge muligheden for at indgå en frivillig aftale.

 

Ejeren har oplyst, at han ikke kan acceptere det fremsendte tilbud, som han mener er alt for lavt, derudover ønsker han ikke, at hans ejendom pålægges en servitut om ledningen i en ubegrænset periode.

 

Herning Vand A/S oplyser, at det er nødvendigt at lade ledningerne passere på det pågældende stykke. Det vil være forbundet med særdeles store ekstra udgifter, hvis man skulle omlægge ledningen, hvilket vil fordyre projektet.

 

Vedrørende servitutpålægget

Når Herning Vand etablerer nye regn- og spildevandsledninger, ønsker de ledningerne og de tilhørende rettigheder sikret ved tinglysning af deklaration.

 

Deklarationen har til formål at sikre Herning Vand A/S ret til at have ledningen liggende på arealet, at sikre et deklarationsbælte og ikke mindst at sikre, at ejeren eller fremtidige ejere af ejendommen ikke gør noget, som skader eller begrænser adgangen til ledningen. Deklarationen og dens formål medfører, at der ønskes stiftet en permanent ret. Det vil altid være Herning Vand A/S' interesse at stifte en permanent ret, og de ønsker således ikke, at etablere ledningen efter gæsteprincippet.

 

Forvaltningen vurderer desuden, at der i den konkrete situation ikke er noget grundlag for at sigte mod en etablering efter gæsteprincippet.

 

Vedrørende erstatningsfastsættelse

Herning Vand A/S har overfor administrationen redegjort for, hvordan de har fastsat den tilbudte erstatning. Der er tale om et anvendt princip, som er bredt anerkendt af taksationsmyndighederne, og et princip som også i høj grad anvendes af Herning Kommune, når kommunen beregner erstatningstilbud.

 

Ejendommen er vurderet ud fra etagemeterprincippet. Herning Vand A/S har derfor valgt at undersøge grundværdien på nærtliggende erhvervsejendomme i Aulum bymidte.

 

Grundværdien for erhvervsejendomme i området er 110 kr. pr. kvm. Ved en normal ekspropriationspraksis, når der eksproprieres ledningsrettigheder, vil erstatningen svare til halvdelen af grundværdien, i dette tilfælde 55 kr. pr. kvm.

 

Der er tale om et areal på 38 kvm, hvor der ønskes pålagt deklaration. Dertil er der et areal, som er placeret i ikke udskilt offentlig vej, som ses på kortbilaget.

 

Det betyder, at grundejeren tilbydes en erstatning på 2.090 kr. i erstatning for de byrder/gener, der er i forbindelse med etablering af ledning og deklaration.

 

Et beløb af denne størrelse kan anses som meget lille, hvorfor Herning Vand A/S oplyser, at det er deres politik, at tillægge et grundbeløb til erstatningen. Grundbeløbet kommer fra en helt anden erstatningsberegningsmodel, der benyttes mellem landbruget og vand- og spildevandsselskaberne.

 

Grundbeløbet har til formål at kompensere grundejeren for det tidsforbrug, der er ved stillingtagen til en sags forhold. Grundbeløbet udgør 4.426 kr. (2018).

 

Det betyder samlet set, at Herning Vand A/S tilbyder en erstatning til grundejeren på i alt 6.516 kr., hvilket er sammenligneligt med de erstatningstilbud og erstatningsprincipper Herning Vand A/S har arbejdet med siden 2010, (hvor Herning Vand blev udskilt fra kommunen).

 

Herning Vand A/S har til dato altid kunnet forhandle frivillige aftaler på plads med berørte ejendomsejere på de nævnte principper og den fulgte praksis.

Grundejeren har givet udtryk for, at han forventer en erstatning på mindst 10 – 12.000 kr. Uden at kunne begrunde nærmere, at der var specielle forhold, som gør sig gældende i hans situation.

 

En erstatning på den størrelse er, efter Herning Vand A/S opfattelse, en markant afvigelse fra ovenstående principper. Hvis Herning Vand A/S i den konkrete situation vælger at tilbyde en højere erstatning til grundejeren, så vil det være en fravigelse af det fulgte princip, som er skildret i sagen. Herning Vand A/S vil efterfølgende være forpligtet til generelt at skulle hæve deres erstatningstilbud. Herning Vand A/S anmoder derfor Herning Kommune om, at kommunen igangsætter en ekspropriation.

 

Teknik -og Miljøudvalget pegede på Karlo Brondbjerg til at deltage i åstedsforretningen. 

Økonomi

Der er ingen udgifter forbundet med sagen, da ansøger afholder de med sagen forbundne udgifter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at Herning Vand A/S tilpligtes af afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation m.v.

 

at Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler, eventuelt på ekspropriationslignende vilkår

 

at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår

 

at Karlo Brondbjerg deltager i åstedsforretningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

AFLD I/S løser i dag opgaven med indsamling af storskrald fra husholdningerne i Herning Kommune, og Drift indsamler storskrald ved boligforeningerne.

 

Herning Kommune ønsker at hjemtage opgaven fra AFLD, da opgaven kan kombineres med andre opgaver indenfor renovation, hvor der samtidig sikres en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne. Ved at samle hele opgaven med indsamling af storskrald i Teknik og Miljø, kan der findes effektiviseringer og økonomiske besparelser.

 

I forbindelse med opgraderingen af genbrugspladsen og oprettelsen af genbrugsbutikken på Nederkærgård vil der ske ændringer i håndteringen af storskrald. Medarbejderne skal allerede ved afhentningen af storskrald vurdere, om der er genbrugelige ting imellem, der skal håndteres således, at de efterfølgende kan sælges i genbrugsbutikken.

 

Jf. vedtægterne er det kommunalbestyrelsen, der kan beslutte hjemtagningen af opgaven fra AFLD.

 

Forvaltningen anbefaler, at opgaven med indsamling af storskrald fra husholdningerne i Herning Kommune hjemtages fra AFLD.  

Sagsfremstilling

Alle husstande i Herning Kommune kan som en del af renovationsordningen få afhentet storskrald ved boligen op til fire gange årligt. Boligforeningerne har i den sammenhæng etableret storskraldsrum, hvor lejerne afleverer deres storskrald, som hentes samlet efter behov. Udgifterne til håndtering af storskrald dækkes via renovationsgebyret.

 

AFLD I/S varetager som udgangspunkt ikke borgerrettede affaldsopgaver for ejerkommunerne. Herning Kommune har i en årrække valgt at kompetenceoverdrage opgaven med afhentning af storskrald fra husholdningerne til AFLD, mens Drift varetager opgaven med afhentning af storskrald i storskraldsrummene hos boligforeningerne. Ved at samle hele opgaven med indsamling af storskrald, kan opgaven effektiviseres, og der vil samlet set kunne spares kørsel og dermed mindskes CO2 udledningen.

 

I forbindelse med opgraderingen af genbrugspladsen i Herning vil der ske ændringer i håndteringen af storskrald, når affaldet skal afleveres på genbrugspladsen. Med åbningen af en kommunal genbrugsbutik sættes der desuden fokus på, om der er genbrugelige ting i storskraldet, som kan sælges i genbrugsbutikken. I dag bliver alt indsamlet storskrald kasseret som affald. Borgerne vil få mulighed for at mærke storskraldet, såfremt de ikke ønsker, at storskraldet videresælges i genbrugsbutikken.

 

 

 

I henhold til Vedtægtsbilag A kan kompetencen hjemtages med 6 måneders varsel. Beslutningen skal forinden godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Herning Kommune kan således hjemtage kompetencen pr. 1. marts 2020. Forvaltningen har allerede været i dialog med AFLD I/S vedr. evt. hjemtagelse, hvor hjemtagelse pr. 1. januar 2020 blev drøftet som en mulighed. Forvaltningen afstemmer efterfølgende den endelige dato for hjemtagelsen med AFLD.

Økonomi

Den samlede udgift til indsamling af storskrald i 2018 var i alt ca. 2,15 mio. kr.

Heraf har der været en udgift til indsamling af storskrald hos husstandene på i alt ca. 746.000 kr. til AFLD, og en udgift til indsamling af storskrald hos boligforeningerne på i alt ca. 1,4 mio. kr. til Drift.

 

Hvis opgaven samles, forventes den samlede udgift efter optimering og effektivering at kunne reduceres til i alt ca. 1,5 mio. kr. pr. år.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at opgaven med indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune hjemtages fra AFLD I/S.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.04-P20-1-19 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevillinger - Offentligt toilet ved Arnborg Badesø og Sunds Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Brandt Ebbesen, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 0,600 mio. kr. i 2019 til opførelse af et offentligt toilet ved henholdsvis Arnborg Badesø og Sunds Sø. Rådighedsbeløbet er fordelt ligeligt med 0,300 mio. kr. til hvert offentligt toilet.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget i efteråret 2018 blev det besluttet, at der skulle etableres offentligt toilet ved henholdsvis Arnborg Badesø og Sunds Sø, da det er populært at opholde sig ved disse søer.

 

Forvaltningen har nu indhentet tilbud på opførelse af de 2 offentlige toiletter og er klar til at påbegynde opførelse forventeligt i september 2019.

 

Placering og udformning er illustreret i vedlagte bilag.

 

Begge offentlige toiletter vil blive vinterlukket for at undgå eventuelle frostskader.  

Økonomi

Udgifterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb til de 2 anlægsprojekter på i alt 0,600 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, fordelt ligeligt med 0,300 mio. kr. på henholdsvis stednr. 010096 og 010097 Offentligt toilet Arnborg Badesø og Sunds Sø.

 

Der er i bevillingen ikke afsat ekstra midler til drift. Den årlige driftsudgift er meget afhængig af behovet for rengøring, men ved en normal rengøring og vedligeholdelse vil der erfaringsmæssigt være en udgift på ca. 18 - 20.000 kr. årligt. Denne driftsudgift vil derfor skulle afholdes af budgettet for drift af offentlige toiletter.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 010096 Offentligt toilet ved Arnborg Badesø,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 010097 Offentligt toilet ved Sunds Sø,

 

at anlægsudgifterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb til hvert projekt på 0,300 mio. kr. i 2019 på de samme stednumre.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan - område ved Brændgårdvej, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker ændringer i spildevandsplanen i et område ved Brændgårdvej.

  

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for opland B01.P og B10 ved Brændgårdvej og Sønderager i Herning. Områderne er omfattet af 2 lokalplaner:

 • lokalplan nr. 13.B19.1 Boligområde ved Brændgårdvej i Herning (endeligt vedtaget af Herning Byråd den 22. januar 2019)
 • lokalplan nr. 13.B7.1 Boligområde ved Sønderager i Herning (under udarbejdelse)

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg jf. bilag 1 samt bilag 1.1, 1.2 og 1.3: 

 • Ved Sønderagerskolen skal boldbanerne på sigt bebygges. Lokalplan nr. 13.B7.1 skal muliggøre dette. Skolens boldbaner er ikke en del af spildevandsplanen på nuværende tidspunkt. Der indføres derfor et nyt opland: Opland B01.P (2,53 ha). Der reserveres areal til etablering af et bassin til intern forsinkelse i dette opland. Regnvand skal udledes til et eksisterende regnvandsbassin umiddelbart vest for området.
 • Det nuværende opland B01.P omdøbes til B01-1.P (19,59 ha), og det planlagte bassin i dette opland får afløb til Herningsholm Å via en grøft. Efter den nuværende spildevandsplan skulle bassinet blot fungere som et internt bassin, som skulle lede regnvand videre til et eksisterende bassinanlæg mod sydvest. Det giver imidlertid praktiske og tekniske udfordringer for Herning Vand, som derfor ønsker, at bassinet får sit eget udløb til åen. I stedet for at rørlægge dette udløb, vil der blive etableret en åben grøft med et snoet forløb.
 • Det nuværende opland B10 omdøbes til B01-1 (0,31 ha). Oplandet består af to små deloplande, hvor regnvand i dag nedsives. Oplandene bliver en del af en allerede planlagte byggemodning i området, som lokalplan 13.B19.1 har muliggjort. På sigt bliver det muligt at aflede regnvand til det allerede planlagte bassin i B01-1.P og videre til Herningsholm Å via grøft.

 

     
   Nuværende spildevandsplan                       Kommende spildevandsplan

 

Alt spildevand fra ovennævnte oplande ledes til Herning Renseanlæg.

 

De nye byggemodninger ved Sønderagerskolen og Brændgårdvej vil medføre en øget mængde overfladevand, der skal afledes til Herningsholm Å. Afledning vil ske dels via et allerede eksisterende bassin og dels via et nyt bassinanlæg, hvor en åben grøft skal lede regnvand fra bassinet til Herningsholm Å. Det skal undersøges nærmere, om det eksisterende bassin skal udvides eller opgraderes for at kunne håndtere den ekstra vandmængde fra arealerne ved Sønderagerskolen. Det nye bassin i opland B01-1.P vil blive indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner. Da alt regnvand fra oplandene forsinkes og renses i regnvandsbassiner, forventes den øgede udledning af regnvand ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Herningsholm Å.  

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.03.22-P00-1-19 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Organisering af fritidstilbud ved Åmoseskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

I arbejdet med fusionen skal den kommende organisering af Åmoseskolen besluttes. Børne- og Familieudvalget blev på udvalgsmødet den 22. maj 2019 præsenteret for to organisationsmodeller. Udvalget besluttede at sende scenarie 1 i høring hos skolebestyrelsen på Åmoseskolen. Derudover fik forvaltningen i opdrag at undersøge muligheden for at udbyde en camp eller lignende én uge i sommerferien til elevgruppen. Børne- og Familieudvalget blev den 12. juni 2019 præsenteret for høringssvaret samt elevernes muligheder i sommerferien og traf beslutning om Åmoseskolens organisering og lukkedage.

Sagsfremstilling

Høringssvar fra bestyrelsen på Åmoseskolen

I høringssvaret gør bestyrelsen det tydeligt, at de ser "scenarie 1 - helddagstilbuddet - som den eneste mulighed for at sikre, at den samlede skole ikke kastes ud i flere ændringer end de, der allerede finder sted." Det begrundes med, at både eleverne og personalet har brug for ro, og at timingen for scenarie 2 er dårligt, da det nye skoleår starter om 2,5 mdr. Derudover pointeres det, at såfremt scenarie 2 besluttes med en finansiering inden for skolens eget budget, vil det betyde yderligere nedskæringer på personale.

 

Afslutningsvis gør bestyrelsen opmærksom på, at det er relevant, at udvalget tager stilling til, hvorledes de øvrige lukkedage på den nye samlede Åmoseskole skal harmoniseres med de lukkedage, som Skolen på Sønderager har haft. Skolen på Sønderager har holdt lukket på hverdage mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag, hvilket Åmoseskolen ikke har gjort. Hvis den nye samlede Åmoseskole følger Skolen på Sønderagers lukkedage, vil der være flere personaleressourcer til kerneydelsen. 

Det fulde høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

  

Sommerlejr i uge 28, 29, 30 og 31

Åmoseskolen holder sommerferielukket uge 28, 29, og 30. I de uger er det blandt andet muligt for børn med handicap at tage på FamilieNets sommerlejre. FamilieNet er en forening, der afvikler ferielejre for børn med og uden handicap og familiekurser for familier med børn med handicap. FamilieNets formål er at fremme integrationen mellem børn med og uden handicap. Foreningen har mere end 40 års erfaring og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte er protektor. Hvert år afvikles en række ferielejre, hvor børnene deltager i for eksempel sport, spil, friluftsliv, disco og stjernenætter, hvor alle kan deltage. Der er en høj ledernormering på lejrene, der gør, at der støttes op om de specifikke behov, deltagerne har. I år afholdes der sommerlejr i uge 28, 29, 30 og 31.

 

Prisen for deltagelsen i en uges sommerlejr er for børn uden handicap er 1.345 kr. Prisen for børn med handicap er 2.498 kr. Der kan også tilkøbes en personlig hjælper til 5.280 kr.

 

Jf. servicelovens § 41 kan forældre til børn med handicap søge kommunen om dækning af den merudgift, der knytter sig til barnets handicap. Center for Børn og Forebyggelse behandler ansøgningerne. Der tages stilling til, hvorvidt det er nødvendigt, at barnet deltager på sommerlejren. Der ses blandt andet på, om barnet indgår i andre sociale relationer, om behovet dækkes på andre måder, og hvad indholdet af sommerlejren er. Kommunen dækker maksimalt merudgiften, det vil sige udgiften for et barn uden handicap fratrækkes udgiften for et barn med handicap.

 

FamilieNet har afholdt sommerlejre siden 1968. Åmoseskolen og Skolen på Sønderager er bekendt med tilbuddet. Siden 2011 har kun to børn, med handicap, fra Herning Kommune benyttet tilbuddet. Der kan dog være mange børn og familier uden handicap (og dermed uden støtte), der har benyttet tilbuddet.

 

Økonomi

Vælges scenarie 1 (den nuværende organisering) vil det ikke have økonomiske konsekvenser.

Vælges Scenarie 2 vil det medføre minimum 3 mio. kr. årligt i merudgifter.

Forudsætningerne for beregningerne kan ses i vedlagte rapport.

 

Såfremt den nye samlede Åmoseskole benytter Skolen på Sønderagers lukkedage, vil det ikke have økonomiske konsekvenser.

Såfremt den nye samlede Åmoseskole benytter de nuværende lukkedage på Åmoseskoleskolen, vil det resultere i besparelser, da personalet fra Skolen på Sønderager skal udvide antallet af arbejdsdage.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at det godkendes, at den nuværende organisering af Åmoseskolen (helhedstilbud) fortsætter som beskrevet i scenarie 1, og at lukkedagene følger det nuværende på Skolen ved Sønderager (hverdagene mellem jul og nytår samt fredagen efter Kr. Himmelfart).

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.18.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er opstået tvivl om Bytoften Bo- og Aktivitetscenters tilknytning til Herning Kommune, herunder om bestyrelsen er i stand til på kvalificeret vis at varetage den overordnede ledelse.

 

Et flertal i bestyrelsen er indstillet på, at opløse den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter med henblik på kommunalisering. En opløsning skal godkendes af Civilstyrelsen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har med virkning fra 1. januar 2019 flyttet Bytoften Bo- og Aktivitetscenters organisatoriske tilknytning fra Handicap og Psykiatri til Sundhed og Ældre.

 

Herved blev der skabt mulighed for en organisatorisk samling af alle aktiviteter i og omkring Bytoften. Den organisatoriske samling kunne bestå af, af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter, Sundhed og Ældres opgaver på Bytoften og Blomstertoften samt de ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade, som Herning Kommune køber andre steder.

 

Den påtænkte organisatoriske samling følger i al væsentlighed de tanker Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har givet udtryk for i ”Fremtidens Bytoften” af oktober 2017 (se bilag).

 

Den økonomiske ramme for en ny og større enhed vil blive betydelig større end Bytoften Bo- og Aktivitetscenters nuværende økonomiske ramme – fra ca. 42 mio. kr. til ca. 60 mio. kr.

 

Herning Kommune ønsker derfor bestemmende indflydelse, og det vil kun kunne finde sted i en kommunal enhed.

 

Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter havde ekstraordinært bestyrelsesmøde den 8. april 2019. Et forslag om at opløse den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter med virkning fra tidligst det tidspunkt, hvor Herning Kommune har fået godkendelse af Socialtilsyn Midt og Civilstyrelsen blev bragt til afstemning.

 

To bestyrelsesmedlemmer stemte for, to stemte imod og en undlod af stemme, hvorefter forslaget ikke kunne godkendes.

 

Bestyrelsesformanden Jakob Fastrup udtrådte i umiddelbar forlængelse af afstemningen af bestyrelsen og har efterfølgende skrevet til Socialtilsyn Midt (se bilag) med bl.a. følgende:

 • ”Baggrunden for min udtræden er, at der i bestyrelsen er opstået uenighed om den fremtidige drift i relation til Herning Kommune og dermed institutionens økonomiske grundlag”.
 • Jeg frygter for de på institutionen boende borgeres velfærd og service, hvilket er baggrunden for min såvel min udtræden som nærværende skrivelse”.

 

Bestyrelsesmedlem Anne Marie Søe Nørgaard (udpeget af Herning Kommune) forbeholdte sig retten til at forlade bestyrelsen og efterfølgende er endnu et bestyrelsesmedlem udtrådt.

 

Såfremt Byrådet godkender opsigelse af driftsoverenskomsten bør det samtidig overvejes, hvorvidt Herning Kommunes repræsentant i bestyrelsen skal fortsætte bestyrelsesarbejdet i opsigelsesperioden.

 

Herning Kommune er bekymret for, om Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er i stand til på kvalificeret vis at varetage den overordnede ledelse.

 

Hovedbegrundelserne herfor er:

 • Ovenstående forløb
 • At en tidligere bestyrelsesformand blev afsat af bestyrelsen i 2018
 • En generel negativ indstilling til Herning Kommune
 • At der gennem årene har været uro omkring tilknytningen til Herning Kommune

 

Borgernes tarv skal varetages på kvalificeret vis at både af bestyrelsen, som varetager en overordnede ledelse, og af forstanderen som varetager den daglige ledelse.

 

Herning Kommune har bemærket, at der er en bred opbakning til kommunalisering blandt medarbejderne.

 

Med baggrund i denne bekymring blev der efter mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. maj 2019 rettet en henvendelse til Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter for en redegørelse (se bilag).

 

Der er ikke modtaget en fornøden redegørelse for, hvordan Bestyrelsen på kvalificeret vis vil varetage den overordnede ledelse.

 

Der er modtaget en kortfattet redegørelse (se bilag) hvoraf det fremgår, at der er gennemført en ny afstemning om kommunalisering med 3 stemmer for og en imod. Danske Handicaporganisationer havde forinden afstemningen udpeget Birgit Jonassen til bestyrelsen, som afløser for det udtrådte medlem. Bestyrelsen havde til mødet ikke kunnet finde det 5. bestyrelsesmedlem.

 

Der holdes et nyt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. juni 2019, hvor det 5. bestyrelsesmedlem forventes at indtræde, og hvor der forventes en ny afstemning om eventuel kommunalisering. Der kan ikke forventes fuld enighed om kommunalisering, men et simpelt flertal er tilstrækkeligt.

 

Den mulige vej til kommunalisering vil herefter være at indhente godkendelse hos Civilstyrelsen, som tidligere har tilladt opløsninger eller solvente likvidationer, efter at kommuner har opsagt driftsoverenskomsten (se bilag).


Brev af 20. juni 2019 fra Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter blev omdelt på mødet. Vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Social-og Sundhedsudvalget indstiller,

at driftsoverenskomsten med Bytoften Bo- og Aktivitetscenter opsiges med den i driftsoverenskomstens angivne frist på 9 måneder.
at Byrådet godkender, at Herning Kommunes repræsentant i bestyrelsen kan udtræde af bestyrelsesarbejdet i opsigelsesperioden.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

- Udbud af kørsel med dagrenovation

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

- Godkendelse af vilkår i kontrakt

Beslutning

 Indstillingen er tiltrådt.

 

 

 

Sagsnr.: 01.02.32-A00-1-19 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Ekspropriation

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.00-P05-6-18 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

- Ekspropriation til vejformål

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Randi Nedergaard-Hansen  

Forlængelse af kontrakt

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.