Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 24. januar 2017
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.


Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 24.00.01-P27-1-12 Sagsbehandler: Christiane Bundegaard Petersen  

Anlægstilskud til Den Internationale Skole - Ejendomsselskabet ISIB

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Den Internationale Skole Ikast-Brande anmoder Herning Kommune om tilskud i forbindelse med udvidelse af Den Internationale Skole til finansiering af skoleinventar.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er aktionær i ISIB Ejendomsselskabet A/S, som opfører og udlejer en skolebygning til Den Internationale Skole Ikast-Brande. Den Internationale Skole har betydning for Herning Kommunes internationale virksomheder og er et trækplaster for tiltrækning af international arbejdskraft til området. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft på både kort og langt sigt er prioriteret i budgetforliget 2017 for at skabe de bedste erhvervsmuligheder i Herning Kommune.

 

Den Internationale Skole står overfor en udvidelse. Skolen er vokset fra 14 elever i 2009 til mere end 190 elever i dag. Skolen vokser fortsat, og derfor er der planer om at bygge til skolen. Det er forventningen, at skolen vil vokse til det dobbelte antal elever med udbygningen.

 

Planerne for skolens udvidelse er blevet kombineret med Ikast-Brande kommunes Vision Vestergade og samlet kaldes de Hjertet. Hjertet placeres ved siden af den eksisterende skolebygning men som et selvstændigt hus. Hjertet skal bestå af klasseværelser og opholdsrum til de ældste klasser på den internationale skole. Derudover skal der være gartneri for mennesker på vej på arbejdsmarkedet. De to dele bindes sammen af offentligt tilgængeligt fællesrum, bevægelsesbånd, café og mødelokaler, der kan benyttes af den internationale skole, borgere og aftenskole for eksempel.

Økonomi

Den Internationale Skole søger finansiering til udvidelsen. Anlægsprojektet udgør 80 mio. kr. samlet og skolen har i december måned 2016 de første 68 mio. kr. Finansieringen er ind til videre indhentet hos forskellige bidragydere blandt andet Realdania, Bestseller og Ikast-Brande Kommune.

 

Den Internationale Skole Ikast-Brande har anmodet Herning Kommune om støtte til etablering af Hjertet gennem et aktiekøb eller anlægstilskud til ISIB Ejendomsselskabet A/S. Herning Kommune har i dag aktier i Ejendomsselskabet for 1 mio. kr.

 

Ud fra den konstruktion, man har valgt i beskrivelsen er det administrationens vurdering, at vi ikke kan købe aktier til formålet. Vi kan lovligt give et anlægstilskud målrettet til skolen for eksempel til inventar.

 

Forvaltningen foreslår, at Herning Kommune i 2017 bevilger et anlægstilskud til ISIB Ejendomsselskabet A/S med 0,5 mio. kr. målrettet til inventar. Udgiften finansieres fra Serviceområde 20 Administration, Funktion 06.48.63, Udvikling af menneskelige ressourcer. Der er tale om de midler, der i forbindelse med budgetforliget for 2017 er afsat til vækst- og udddannelsesinitiativer, hvor der er afsat 5 mio. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der til anlægstilskud til ISIB Ejendomsselskabet A/S meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, nyt stednr. til inventar til skolen,

 

at anlægsudgiften på 500.000 kr. finansieres af Serviceområde 20 Administration, Udvikling af menneskelige ressourcer i 2017.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af å-turisme 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Mathias Utoft Jørgensen. Pia Colstrup

Sagsresume

I 2016 er der i et tæt samarbejde med nabokommuner, lystfiskerforeninger og øvrige lokale interessenter arbejdet med at udvikle å-turismen omkring Skjern Å og Karup Å.

Interessen for at bidrage til at udvikle projektet har været, og er fortsat, stor blandt alle parter. Der er indsamlet viden og gjort erfaringer, der klart viser et stort potentiale for, at en indsats for at udvikle å-turismen, kan bidrage til at skabe lokal udvikling og vækst. Et godt og forbedret fiskevand er afgørende for, at potentialet kan udnyttes fuldt ud. Fiskeriet i både Karup Å og Skjern Å er i forvejen rigtig godt, og ved den rigtige indsats har fiskevandet potentiale til at blive i høj international klasse.

 

På baggrund af erfaringer fra 2016 fremlægges en række forslag til, hvordan der arbejdes videre med at udvikle å-turismen.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet forlænges til og med 2018, og at der i 2017 meddeles anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til indsatser i 2017. 

Sagsfremstilling

I 2016 er der i et tæt og bredt samarbejde arbejdet med at udvikle å-turismen. Evaluering af arbejdet i 2016 er vedlagt som bilag. Der er bl.a. skabt samarbejder på tværs af kommunegrænser og interessegrupper, der er udarbejdet film til markedsføring, udvikling af hjemmesiden fishingherning.dk og blogsitet riverfisher.dk, og der er uddannet 8 lystfiskerguider ved Skjern Å og 5 ved Karup Å, samt etableret en lokal redaktion ved Karup Å, der skriver til andre lystfiskere om fiskeriet i åen.


Konsulenterne Kvistgaard+Hird har gennemført en undersøgelse, der har haft til formål at give en indgående forståelse for lystfiskerne, deres motiver, interesser, handlinger og holdninger. Den viden er nødvendig for at sikre, at udviklingen af lystfiskeriet giver størst mulig lokal udvikling, jobs og omsætning. Resultaterne af undersøgelserne er delt med nabokommunerne, og Ringkøbing-Skjern Kommune er igang med at supplere undersøgelserne yderligere.

 

Resultatet af arbejdet i 2016 viser, at potentialet for at udvikle å-turismen i både Skjern Å og Karup Å er stort. Godt fiskevand og bred lokal opbakning til projektet er afgørende. Fiskevandet i Karup Å og Skjern Å er allerede godt, og med den rette indsats har fiskevandet potentiale til at udvikle sig til en høj international klasse.

Projektet målrettes de dedikerede lystfiskere på typisk +40, da denne målgruppe er købestærke og betalingsvillige. Langt de fleste indsatser rettet mod denne målgruppe, vil desuden give merværdi og bedre tilbud til kommunens borgere og turister i øvrigt.

 

Mulighederne for etablering af lystfiskerhuse er undersøgt. Erfaringer andre steder fra siger, at et stærkt koncept, en stor lokal forankring og lokal forståelse for at udnytte potentialet kommercielt, har langt større effekt end et egentligt lystfiskerhus.

 

I august 2016 besluttede Ringkøbing-Skjern Kommune at støtte etablering af "Laksens Hus" hos Dansk Center for Vildlaks (DCV) på Ånumvej 161 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Huset er tænkt at skulle dække hele Skjern Å, hvorfor der er etableret et tæt samarbejde mellem DCV, Ringkøbing-Skjern Kommune og turistorganisationerne om den videre udvikling af lystfiskerturismen i Skjern Å.

Til udvikling af projektet har Ringkøbing-Skjern Kommune beviliget i alt 0,7 mio. kr. til Ringkøbing Fjord Turisme og 1,3 mio kr. til DCV. Forudsætningen for bevillingen er dog, at driften af huset efter sin etablering er kommunen uvedkommende.

 

I 2017 anbefales det, at samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune omkring Skjern Å fastholdes, og der arbejdes hen i mod at etablere tilsvarende tætte samarbejder mellem øvrige kommuner i oplandet til Karup Å. Interessen for at deltage i projektet er stor blandt nabokommunerne.  

 

Det lokale engagementet ved Karup Å har været stort. Her har lokale frivillige kræfter udarbejdet egne forslag og ønsker til initiativer for 2017. Forslaget er vedlagt som bilag og er i stort omfang indarbejdet i forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde.

 

Forvaltningen anbefaler på baggrund af erfaringer fra 2016, at der arbejdes videre med at udvikle å-turismen i 5 spor:

1. Endnu bedre fiskevand.

2. Stærke tværgående samarbejder.

3. Målrettet markedsføring.

4. Målrettet erhvervsudvikling.

5. Tydelig infrastruktur - adgang og information.

 

1. Der afsættes en mindre pulje til støtte af lokale samarbejdsprojekter om forbedring af fiskevandet, samt formidling af indsatsen. Der samarbejdes tæt mellem kommunerne om at koordinere indsatsen for at forbedre vandløbene, så der skabes bedst mulige forhold for laks og havørred. Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner deltager begge i et innovationsfondsprojekt, hvor der forskes i, hvordan betingelserne for laksen i Skjern Å forbedres.

 

2. Der arbejdes fortsat på at etablere og styrke stærke samarbejder på tværs af kommunegrænser, interessenter og åer, da det er afgørende for, at projektet lykkes.

 

3. Der planlægges events ved bl.a. fiskeriets åbning i Skjern Å den 16. april 2017. Derudover vil der blive arrangeret presseture for udenlandske fiskemagasiner, samt ske en videreudvikling af redaktionsarbejdet, bloggersites og hjemmesiderne. Markedsføringen intensiveres i 2018, hvor det samlede tilbud til lystfiskerturisten er endnu bedre udviklet.

 

4. Der er på tværs af kommunegrænser etableret samarbejder, der skal arbejde målrettet med erhvervsudvikling i tilknytning til projektet. Der vil ske uddannelse af de lokale aktører, foreninger, erhvervsliv mv., herunder arrangeres der en studietur til Sverige for at lære af et er deres meget succesfulde projekter. Deruodver vil der blive skabt et overblik over eksisterende aktører, kapaciteten i overnatninger mv., udarbejdet turistkort, pakketilbud mv.

 

5. Adgangen til og viden om fiskevandet og de tilknyttede servicetilbud udvikles. Adgangen til åerne forbedres, og der etableres en række støttepunkter, der byder velkommen til lystfiskeriet, herunder kortmateriale, informationstavler mv. Der arbejdes målrettet på hvordan eksisterende og kommende lokale aktører kan udvikles som støttepunkter, sådan at private initiativer kan få gavn af lystfiskernes behov for service og information. Der arbejdes fortsat med at udvikle rammerne for, at "Havørredens Hus" med tilknyttede serviceerhverv ved Karup Å, kan etableres på privat initiativ.

 

Det resterende anlægsbudget foreslåes fordelt mellem 2017 og 2018 for dels af følge takten i udviklingsprojekterne i nabokommunerne, og dels for at sikre et vedholdende arbejde med udvikling af et stærkt koncept, sammen med de lokale aktører. 

Økonomi

Projektets budget til aktiviteter for 2017 er 1,600 mio. kr, fordelt med 0,350 mio. kr. til markedsføring, 0,200 mio. kr. til erhvervsudvikling samt 0,550 mio. kr. til infrastruktur. Desuden forelåes afsat en pulje på 0,150 mio. kr. til forbedring af fiskevandet samt 0,350 mio. kr. til rådgivning og projektledelse.

 

I budgetforliget for 2015 og 2016 er der afsat i alt 5,048 mio. kr. (2017-prisniveau) i 2015 - 2017 til å-turisme i tilknytning til Herning Kommunes større vandløb.

Der er på Byrådsmøde den 1. marts 2016, pkt. 39, frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til medfinansiering af et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å.

Der er på Byrådsmøde den 26. april 2016, pkt. 76, frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udvikling af å-turismen i 2016 i Herning Kommune.

 

Anlægsudgiften på 1,600 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,015 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme i 2016. I den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 overføres rådighedsbeløbet på 1,600 mio. kr. til 2017, og det resterende rådighedsbeløb på 0,415 mio. kr. i 2016 overføres til 2018.

Herudover er der afsat 1,033 mio. kr. på samme stednr. i 2017. Dette rådighedsbeløb overføres tilsvarende til 2018 i den samlede overførselssag.

Der vil i starten af 2018 blive fremsendt en sag med anmodning om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 1,448 mio. kr. i 2018. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der arbejdes videre med projektet som beskrevet,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme i 2016. Rådighedsbeløbet overføres fra 2016 til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017,

 

at resterende rådighedsbeløb på 0,415 mio. kr. i 2016 samt 1,033 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme flyttes til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 03.02.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Fællesbo ønsker godkendelse af en ungdomsbolig i nedlagt kontorrum på A I Holmsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet skal godkende etablering og nedlæggelse af almene boliger. Boligselskabet Fællesbo har nedlagt et tidligere viceværtskontor i afdelingen 100 på A I Holms Vej i Herning og ønsker at bruge til udlejning af ungdomsbolig. Det er en ny ungdomsbolig. Lokalet er byggeteknisk registret som bolig men aldrig tidligere anvendt som sådan. Alle udgifter afholdes af Fællesbo.

Sagsfremstilling

Afdelingen er opført i slutningen af 1980`erne og består af 98 ungdomsboliger. Adressen er A I Holmsvej 1-91, der er gåafstand fra Herning midtby. 48 af boligerne har eget bad. De øvrige ungdomsboliger deler to lejligheder bad og toilet. Afdelingen har huset et viceværtskontor fra boligerne blev taget i brug i 1989 og indtil 2012.

 

I forbindelse med en omstrukturering af boligorganisationens områdekontorer bliver afdelingens viceværtskontor nedlagt med virkning fra 01. marts 2012. Fællesbo udlejer herefter det tidligere kontor som ungdomsbolig. Ved en fejl bliver sagen hverken forelagt organisationsbestyrelsen eller Byrådet til godkendelse.

 

Organisationsbestyrelsen har godkendt etableringen af ungdomsboligen på møde den 25. august 2016, hvorefter sagen er fremsendt til kommunens godkendelse.

Økonomi

Kontoret er indrettet som bolig med eget køkken og bad. Afdeling 100 har afholdt istandsættelsesudgifterne. Der er ingen afledte kommunale udgifter.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at etableringen af ungdomsbolig på adressen A I Holms Vej 35, st.th., 7400 Herning godkendes som ansøgt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 for boligområde ved Kærmindevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kærmindevej i Herning er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning. Baggrunden for kommuneplantillægget er, at lokalplanen ikke stemmer overens med den gældende kommuneplanramme 12.B12, for så vidt angår bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal.

Sagsfremstilling

Intentionen i det gældende rammeområde 12.B12 er bebyggelse med en åben/lav karakter og en bebyggelsesprocent på maks. 30.

Rammeområde 12.B12 ændres for at give mulighed for tættere bebyggelse i et område ved Gl. Landevej. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at udvikle boliger i området.

Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 2 gives der på matrikel nr. 2018m Herning Bygrunde, på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget, mulighed for både etagebebyggelse og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 75.
Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på maks. 8,5 m. Der gives mulighed for flere boliger på matriklen, og der skal etableres opholdsarealer på mindst 50% af boligetagearealet til etagebyggeri og 100% af boligetagearealet til tæt-lav byggeri. Der skal endvidere etableres 1 p-plads pr. bolig til etagebebyggelse og 1½ p-plads pr. bolig til tæt-lav bebyggelse.

 

Rammeområde 12.B12 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

 

Ændringen af rammeområde 12.B12 ha på grund af planlægningstidspunktet ikke kunnet indarbejdes i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028, der har været offentligt fremlagt som forslag fra 5. oktober til 7. december 2016. I stedet er ændringen fremsat som forslag i et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i maj 2017. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 29. februar 2016 (punkt 31) besluttet at igangsætte planlægning for et område til boliger på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget fremsendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1218m, Herning Bygrunde, der har et areal på 1201 m². Området er beliggende nord for Herning midtby på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget, der afgrænser området mod øst og syd. Mod vest afgrænses området af en række træer mod naboejendommen, der er et toetages lejlighedskompleks. Mod nord afgrænses området af en villagrund.

 

 

 

Eksisterende bebyggelse 

I området findes en eksisterende bygning fra 1937. Bygningen er opført i 2 ½ etager med kælder og er ombygget fra 6 store lejligheder til 18 små boliger i form af værelser til udlejning – i alt 560 m² boligareal.

 

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at give mulighed for boligbebyggelse, der er indpasset i bymiljøet på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning. Det er også lokalplanens formål at sikre etablering af grønne frialrealer til boligerne. Lokalplanen skal også sikre mulighed for parkeringspladser til ny bebyggelse samt vejadgang til områdets boliger. Der er mulighed for at opføre 8 nye boliger. Hvis eksisterende bebyggelse bevares, kan der dog kun opføres 4 nye boliger umiddelbart nord for den eksisterende bebyggelse.

 

Der stilles krav om en bebyggelsesprocent på maksimum 75. Ny bebyggelse skal tilpasses det omkringliggende bymiljøs arkitektoniske udtryk. Dette sikres bl.a. ved at udlægge et byggefelt, der flugter med villabebyggelsen langs Rosenvænget. Der gives mulighed for at opføre karnapper, der flugter med lokalplanområdets eksisterende bygning på op til 5 meter i bredden. For at sikre en bygningsskala, der passer ind i området, stilles der krav om en bygningshøjde på maks. 8,5 meter i maks. 2 etager og en husdybde på maks. 10 meter.

 

Planforhold

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal, hvorfor der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 12.B12.8 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 for et boligområde i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 15. august 2016 (punkt 163) besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for et område ved Torvegade i Sdr. Felding. For at give mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 udarbejdes der kommuneplantillæg.

 

Forvaltning anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes kommuneplantillæg for at give mulighed for tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40, da der i det nuværende rammeområde 95.B1 kun er muligt at have en bebyggelsesprocenten på 30.

 

Kommuneplantillægget har derudover til formål at fjerne muligheden for detailhandel i rammeområde 95.B1. Detailhandlen samles derved i rammeområde 95.C2.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 kan først endeligt vedtages, når Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget. Forventet endelig vedtagelse foråret 2017.

 

Ændringen af rammeområde 95.B1 har på grund af planlægningstidspunktet ikke kunnet indarbejdes i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028, der har været offentligt fremlagt som forslag fra 5. oktober til 7. december 2016. I stedet er ændringen fremsat som forslag i et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i maj 2017. 

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 4 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag ved Torvegade i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 15. august 2016 (punkt 163) besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan for et område ved Torvegade i Sdr. Felding, som omdanner dele af området fra erhverv til bolig. Der foreligger nu et lokalplanforslag for området.

 

Forvaltning anbefaler at lokalplanforslag 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding, foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Sdr. Felding mellem Torvegade og Vestergade og lige vest for Sdr. Felding kirke.

 

 

 

En del af lokalplanområdet omdannes med lokalplanen fra erhverv til boligområde. Lokalplanen omfatter ligeledes eksisterende boliger som er indarbejdet i lokalplanens delområde Ia og Ib.

 

 

Lokalplanen inddeles i 4 delområder.

I delområde Ia, Ib og IIb kan der opføres åben-lav boligbebyggelse. Delområde IIb kan udstykkes som almindelige parcelhusegrunde på minimum 700 m². Bebyggelsesprocenten for delområderne er 30 og bygningshøjden er maksimum 8,5 meter. Lokalplanforslaget giver dog også mulighed for en tættere bebyggelse med mindre grunde, og hermed mindre huse som åben-lav bebyggelse på grunde på minimum 400 m² og maksimum 500 m².

 

I delområde IIa kan der enten påføres åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Her er bebyggelsesprocenten for tæt-lav 40 og åben-lav 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.

 

Tilkørsel til de enkelte delområder skal ske fra Vestergade. Lokalplanen opretholder en eksisterende stiforbindelse mellem Torvegade og Vestergade og udlægger en ny stiforbindelse, som gør det muligt at krydse området på tværs.

Der er ved lokalplanens udarbejdelse en parallelvej langs en del af Torvegade. Lokalplanen giver mulighed for at vejarealet kan udnyttes til boligformål.

 

De eksisterende træer langs Torvegade er plantet i vejarealet og er derfor ikke omfattet af lokalplanen, da lokalplanen følger matrikelskellet. Træerne ønskes bevaret, men det kan ikke håndhæves med lokalplanen.

Der er ligeledes en eksisterende beplantning mod kirken som afgrænsning mellem boligområdet, som bevares i lokalplanen.

 

For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand, for eksempel ved kraftige regnskyl, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at befæstelsesgraden for den enkelte grund maksimalt må være 40 %.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 95.B9.1 for boligområde mellem Torvegade og Vestergade i Sdr. Felding foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 95.B9.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Byplanudvalget har 12. september 2016 besluttet at planlægningen i området ved A.L.Andersensvej i Aulum kan ændres.

 

Da forslag til lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

I kommuneplantillægget tilføjes, at der kan opføres åben/lav bebyggelse, og der overføres samtidig en mindre del af det offentlige område 01.OF7 til boligområdet 01.B14, så afgrænsningen bliver i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum skal give mulighed for at udstykke et område umiddelbart vest for Aulum bymidte til boliggrunde.

 

Kort med oversigt over fremtidig (fuldt optrukken linje) og nuværende (stiplet linje) afgrænsning af rammeområder 01.B14 og 01.OF7

 

For at give mulighed for en stor variation af bomuligheder tilføjes der i kommuneplantillæg nr. 6 muligheden for at opføre åben/lav bebyggelse i rammeområde 01.B14. Samtidig overføres der i kommuneplantillæg nr. 6 en mindre del af rammeområde 01.OF7 til rammeområde 01.B14 for at rammeområdernes afgrænsning bliver i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der ændres ikke på rammebestemmelserne for rammeområde 01.OF7.

 

 

Ændringen af rammeområde 01.B14 har på grund af planlægningstidspunktet ikke kunnet indarbejdes i forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028, der har været offentligt fremlagt som forslag fra 5. oktober til 7. december 2016. I stedet er ændringen fremsat som forslag i et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i maj 2017.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum foreløbigt vedtages.

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Beslutning

Tillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

 

Torben Clausen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Byplanudvalget har d. 12. september 2016 besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for et boligområde ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum. Det blev ligeledes besluttet, at det offentlige grønne område fortsat skal være udlagt til offentlige formål som grønt friareal.

 

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om mere alsidig udnyttelse af boligarealet, så det bliver muligt at etablere enten åben/lav eller tæt/lav boligbebyggelse i området. Ny planlægning for området kan desuden danne grundlag for udbud af grunden.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum og tillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.B14.1 er udarbejdet på baggrund af et ønske om ny planlægning for området, der først og fremmest giver mulighed for en større variation af boformer, men som ligeledes kan danne grundlag for udbud af grunden. I lokalplanen medtages yderligere Aulum Vandværks grund samt det store rekreative areal for at sikre en samlet disponering af området.

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 4 ha, som ligger i den vestlige del af Aulum. Lokalplanen omfatter matr.nr.: 1fc, det meste af matr.nr. 1fs samt del af matr. nr. 3a og 1a, alle Lundgård, Avlum. Området ligger i byzone og området er i dag udlagt til bolig- og rekreative formål, men anvendes ved planens udarbejdelse udelukkende som et rekreativt areal.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af daginstitutionen ”Hobitten” og Vestergade, og mod øst af jernbanen. Mod syd og vest afgrænses området af boligområdet Lundgårdsparken. Inden for lokalplanområdet er den eneste eksisterende bebyggelse Aulum Vandværk.

 

Luftfoto over lokalplanområdet med inddeling i delområder.

 

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplantillægget tilføjer muligheden for åben/lav boligbebyggelse i rammeområde 01.B14 og ændrer desuden afgrænsningen af rammeområderne 01.OF7 og 01.B14, så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til bolig- og rekreative formål, og inddeler området i 4 delområder.

 

Delområder

Området er disponeret med 4 delområder, hvor delområde I omfatter areal til ny boligbebyggelse, vejadgang, parkering og friarealer. Bebyggelsen kan opføres som enten åben/lav, tæt/lav eller som sammenbygget bebyggelse på sokkelgrunde. Fælles for alle bebyggelsestyper er at de højest må opføres i 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. For åben/lav bebyggelse er bebyggelsesprocenten fastsat til maksimum 30, mens den for tæt/lav bebyggelse, herunder også bebyggelse på sokkelgrunde, maksimum må være 40. Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for vejbredde og -adgang inden for lokalplanområdet samt at veje skal etableres med fortov i den ene side. Lokalplanforslaget fastsætter ligeledes krav til opholdsarealer og parkeringspladser for henholdsvis åben/lav, tæt/lav og bebyggelse på sokkelgrunde.

 

Delområde II omfatter Aulum Vandværk samt areal til vandindvinding.

 

Delområde III omfatter areal til vandindvinding, jernbanedrift og et eksisterende areal med fredskov.

 

Delområde IV omfatter det rekreative areal og det markante beplantningsbælte, der grænser op til delområde I. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for karakteren af et sammenhængende beplantningsbælte, dog kan det renoveres, så det får en mere åben karakter, og gennembrydes af stier hvor det er hensigtsmæssigt.

 

Terrænreguleringen mellem delområde I og III har kulturhistorisk værdi, da den vidner om at arealet tidligere har været anvendt til stadion. Derfor indeholder lokalplanforslaget bevarende bestemmelser for terrænreguleringen. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 01.B14.1 for område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum foreløbigt vedtages. 

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Beslutning

Lokalplan nr. 01.B14.1 er foreløbig vedtaget.

 

Torben Clausen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for centerområde ved Østergade og Nørregade i Herning - Tinghuskarréen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet et revideret lokalplanforslag for den sydlige del af Tinghuskarréen i Herning bymidte. Det reviderede lokalplanforslag udlægger området til centerfunktioner. Det giver desuden mulighed for at anlægge en offentlig sti mellem Østergade 7A og Tinghuset og hegn på op til 4 meter omkring en del af arrestens arealer.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslag 11.C18.3 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd sendte i foråret 2016 et lokalplanforslag for Tinghuskarréen i Herning Bymidte i offentlig høring. Formålet med lokalplanforslaget var at sikre et flot og levende bymiljø i Tinghuskarréen, blandt andet i form af nyt byggeri, begrønning af gårdrummet og stiforbindelser på tværs af karréen.

 

Lokalplanforslaget omfattede bl.a. Tinghuset, der anvendes til arrest. Kriminalforsorgen nedlagde veto mod lokalplanforslaget, da de vurderede, at en realisering af lokalplanforslaget ville gøre det vanskeligt fortsat at drive arrest. Forvaltningen forhandlede med Kriminalforsorgen om ophævelse af vetoet, hvor det lykkedes at opnå principiel enighed om placering af stiforbindelsen. Placeringen af stien kan imidlertid ikke gennemføres uden genfremlæggelse af lokalplanforslaget. Byrådet besluttede på den bagrrund alene at vedtage lokalplanforslaget 11.C18.2 for den nordlige del af karreen, idet det samtidig blev besluttet at udarbejde lokalplan for den sydlige del af karreen, som hermed foreligger til foreløbig vedtagelse.

 

I forbindelse med behandling af lokalplanforslaget til endelig vedtagelse, besluttede Byrådet desuden, at der skal sikres mulighed for stipassage mellem Østergade 7A og Tinghuset, mens der stadig er arrest i Tinghuset.

 

Forslag til lokalplan 11.C18.3

 

Lokalplanområdet er vist med tyk, stiplet linje og delområderne med tynd, stiplet linje.

Stien mellem Tinghuset og Østergade 7A skal anlægges som erstatning for "Kirkestien". De øvrige stier skal først anlægges, hvis politiet og / eller arresten flytter, og arealerne ændrer anvendelse.

 

Anvendelse

Hele lokalplanområdet er udlagt til centerformål.

 

Delområde I omfatter Tinghushaven og en del af Tinghuspladsen på hjørnet af Østergade og Nørregade. Området skal fortsat anvendes til offentlig torve- og parkareal.

 

Delområde II må anvendes til boliger, butikker, kulturelle formål, restauranter, caféer, kontorer, liberalt erhverv, offentlige formål og parkering. For at sikre et levende og varieret bymiljø er stueetagen mod Torvet og Østergade forbeholdt caféer, restauranter og butikker. Der er mulighed for at etablere butikker i op til 3.000 m² af bebyggelsen. Forvaltningen vurderer, at der i dag er udlagt i alt cirka 1.800 m² til butikker langs Torvet og Østergade. Udvalgsvarebutikker må maksimalt være 500 m², mens dagligvarebutikker må være 750 m².

 

Byggeri

For at bevare karréstrukturen skal nye bygninger opføres helt ud til gaden. Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager og 15 meters højde mod gaden. Inde i karréen er der udlagt byggefelter med mulighed for at opføre bygninger i op til 3 etager og 12 meters højde. Derudover kan der opføres mindre bygninger i form af skure og lignende inde i gårdrummet. For at sikre et smukt og sammenhængende bymiljø fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser for blandt andet arkitektur, materialer, skiltning.

  

Bevaring

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Herning og omfatter blandt andet det fredede Tinghus og flere ældre bygninger med høj og middel bevaringsværdi. Derfor er der i lokalplanforslaget udpeget en række bygninger, der ikke må rives ned, bygges om eller på anden måde ændres uden Herning Kommunes særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

   

Vejadgang, parkering og stier

Der er vejadgang for biler til lokalplanområdet fra Nygade og Nørregade. Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge parkering i en kælder under en del af området. Den største del af gårdrummet er i dag udlagt til parkering, og det kan fortsat anvendes til parkering.

 

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at den offentlige sti ”Kirkestien” mellem Østergade 5 og 7 kan nedlægges. For at sikre passage for fodgængere fra Østergade til karréens indre fastlægger lokalplanen derfor, at der skal anlægges ny sti for fodgængere mellem Østergade 7A og Tinghuset. Der skal desuden anlægges nye stiforbindelser til Tinghushaven og Nørregade, hvis Tinghuset og politistationen ændrer anvendelse.

 

Beplantning

Lokalplanforslaget udpeger 6 bevaringsværdige træer. Fire store træer på Tinghuspladsen og to træer inde i gårdrummet.

 

Da størstedelen af gårdrummet i dag er udlagt til parkering indeholder lokalplanen bestemmelser, der på sigt skal give et mere grønt og attraktivt miljø. Større, lukkede facader inde i gårdrummet samt hegn og plankeværk skal begrønnes med klatrende planter. Mindre bygninger skal have grønne vægge og grønne tage.

 

Ved anlæg af nye parkeringspladser skal der plantes træer. Hvis det ikke er muligt at plante træer, fordi parkeringspladserne anlægges oven på en parkeringskælder, kan træerne erstattes af bede med klatrende planter eller lignende.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 11.C18.3 for centerområde ved Østergade og Nygade i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C18.3 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Boligområde ved Sinding Hovedgade, Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade i Sinding er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 42.B3.2 boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 15. september 2016 til den 10. november 2016.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 74 udvides det eksisterende rammeområde 42.B3, og udlægger et nyt rammeområde 42.T1 nord for Sinding Hovedgade.

 

Udvidelsen af rammeområde 42.B3 skaber det nødvendige kommuneplangrundlag for lokalplanforslag nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding. Det nye rammeområde 42.T1 giver mulighed for at etablere anlæg til klimasikring i området, aflyse den nuværende boligplanlægning, samt tilbageføre området til landzone.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 15. september 2016 til den 10. november 2016.

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantilllæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2013- 2024 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-16 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd-vest for Sinding Hovedgade, Sinding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 13. september 2016, foreløbigt vedtaget lokalplanforslag nr. 42.B3.2 - Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 15. september 2016 til den 10. november 2016. Der er indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 42.B3.2 - Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har besluttet, at ønsket om et fortsat udbud af byggegrunde i Sinding skal udmyntes i, at arealet øst for Hjorthøj inddrages og planlægges til åben/lav boligområde.

 

Plangrundlag

Derfor er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 74, og forslag til lokalplan nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 15. september 2016 til den 10. november 2016. Der er indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Det første høringssvar er fra Sinding-Ørre Borgerforening, som foreslår, at der udstykkes 12 til 14 grunde i forskellig størrelse, og at vejen gennem området anlægges med fartbegrænsende foranstaltninger ved etableringen.

Forvaltningen er enig i forslaget, og indstiller, at vedlagte illustrationsplan - Bilag A, indsættes i redegørelsen, således at forslaget søges gennemført i forbindelse med byggemodning. Der er ikke noget i lokalplanforslagets bestemmelser, der er i modstrid med forlaget.

 

Det andet høringssvar er fra Vejdirektoratet, som gør opmærksom på ændrede forhold omkring motorvejen. Forvaltningen foreslår at opdateringerne indarbejdes i Lokalplanforslagets redegørelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 42.B3.2 Boligområde sydvest og nordøst for Sinding Hovedgade, Sinding endeligt vedtages med følgende ændringer:
at illustrationsplanen, Bilag A indsættes i redegørelsen, og
at illustrationen side 7 i lokalplanforslaget opdateres med: under anlæg, støjskærm, tunnel ved Ørrevej / motorvej, og en sti der tilsluttes Ørrevænget, langs Sinding Hovedgade 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 42.B3.2 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-16 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af Sølvgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 X

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På Byrådets møde 17. maj 2016, pkt. 159, blev det godkendt at igangsætte projektet for renoveringen af Sølvgade med en estimeret anlægsramme på 3 mio. kr.

På Byplanudvalgets møde 15. august 2016 blev projekteringsgrundlaget for Sølvgade godkendt. Det blev besluttet at der indarbejdes Herning C-elementer så som bænke, effektbelysning, mere grønt og street-art i projektet for et beløb på 500.000 kr. fra Herning C-puljen i 2016. Skitserne fremsendes hermed til orientering.

 

Det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1.003.000 kr. på serviceområde 09 Trafik til projektet søges frigivet. Beløbet er en del af den kommunale anlægsramme på 3 mio. kr., hvoraf ca. 1,5 mio er Teknik- og Miljøudvalgets område.

Sagsfremstilling

Den nye busterminal, terminalbygning og banegårdsplads er snart færdig og en renovering af Sølvgade vil opgradere hele området. For mange er dette område ankomsten og første møde med Herning.

 

Renoveringen af Sølvgade er allerede igangsat med kloak -og ledningsfornyelse. Ny belægning, inventar og Herning C-elementer udføres i foråret 2017.

Sølvgades vejprofil er kun lige bredt nok til at kunne etablere to vejbaner, to cykelstier og fortov i nordsiden. Vejbanen etableres med kraftigt bindelag og slidlag for at kunne modstå tung trafik og vrid fra busserne på kørebanen. Cykelstien males på vejbanen som helfarvede flader eller hvide linier. Det nye fortov og den sydligste del af Søndergade udføres med samme type belægning som på den nye banegårdsplads.

I de to områder, hvor man krydser Sølvgade, ved terminalbygningen og Søndergade, markeres de to fodgængerovergange med et grafisk mønster.

 

Belysningen bliver udskiftet til nye LED armaturer på nye master. Eksisterende træer i området bevares i videst mulig omfang eller erstattes med nye træer.

For at skabe en mere opholdsvenlig plads ved biografen, der kan benyttes til bl.a. præmierer og samlingssted for borgerne, flyttes cykelstativerne nærmere Søndergade, og der monteres bænke, effektbelysning, anlægges bede med grønt bunddække og træer samt street art på den sydligste gavl i Søndergade.

 

De vedlagte skitser illustrerer, hvordan området vil komme til at se ud når det er færdigt.

 

Kunstneren der er udvalgt til at udsmykke gavlen og muren på Søndergade 30 er "CMP One". En dansk kunstner med anerkendelse i både Danmark og ude i verden. "CMP One" og hans værker er forelagt for Holger Reenberg, der kan anbefale projektet og valget af kunstner.  

Økonomi

Anlægsprojektet for Sølvgade har en kommunal budgetramme på 3 mio. kr. samt et beløb på 500.000 kr. fra Herning C-puljen til bænke, effektbelysning, grønt og street art.

Byrådet har d. 17. maj 2016, pkt. 159 frigivet 494.000 kr. til renovering af Sølvgade.

Byrådet har d. 11.oktober 2016, pkt. 273 frigivet 500.000 til Herning C-elementer i renovering af Sølvgade.

Der søges om frigivelse af 1.003.000 kr. til renovering af Sølvgade.

Renoveringen af Sølvgade finansieres yderligere med 1,5 mio. kr. fra 09 Trafik (Teknik- og Miljøudvalget), Pulje til renovering af gader som er godkendt i Byrådet d. 21. juni 2016, pkt. 187. Her blev der bevilget 1,112 mio. kr., de resterende 0,4 mio. kr. søges først frigivet i 2017.  

 

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til orientering på møde den 15. december 2016.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.003.000 kr. i 2017 på Serviceområde 09 Trafik (BYP), 223050 Renovering af Sølvgade,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017,

 

at udvalget påpeger vigtigheden af, at de visuelle markeringer i overfladerne har høj prioritet, så trafikstrømningerne mod midtbyen understreges.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø42-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Aflæggelse af mindre anlægsregnskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskaber for to anlægsprojekter med en bruttoudgift på under 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der fremsendes regnskaber for følgende anlægsprojekter:

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Difference

035092

Byråd 27.01.15

Uhre Motorsportscenter

Etablering af nyt klubhus.

513.000

425.790

87.210

364083

Byråd 28.04.15

Aulum Stationsbygning

Renovering af den gamle stationsbygning.

500.000

499.992

8

I alt

Mindreforbrug

 

 

87.218

 

035092 Uhre Motorsportscenter - Etablering af nyt klubhus. Regnskabet viser et mindreforbrug på 87.210 kr. som kan henføres til momsforhold.

 

364083 Aulum Stationsbygning - Renovering og omdannelse af den gamle stationsbygning. Regnskabet viser et forbrug, som svarer til det bevilgede beløb.

 

Idet anlægsregnskabet vedr. Uhre Motorsportscenter udviser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-G10-1-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Udvidelse af KFUM og KFUK i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

KFUM og KFUK i Aulum ønsker at udvide foreningens lokaler i Møllestræde/Skolegade i Aulum. Der er i forhold til gældende lokalplan ikke mulighed for at udvide bebyggelsen, da bebyggelsesprocenten vil blive for høj.

Forvaltningen anbefaler, at foreningen køber eller tildeles et kommunalt ejet areal, der grænser op til foreningens matrikel, så bebyggelsesprocenten kan overholdes.

Sagsfremstilling

KFUM og KFUK i Aulum har stor medlemstilgang og har fordoblet deres medlemstal siden 2006. Derfor er der ønske om at udvide foreningens lokaler. Foreningen har hjemme på matrikel nr. 1æ, Kirkeby By, Aulum beliggende på Skolegade 6/ Møllestræde 10 i Aulum.

 

.  

 

Matriklen er omfattet af lokalplan nr. 8 for området omkring Danmarksgade. Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 75 og en baghusbebyggelse på 1½ etage.

Foreningen har bygget til flere gange og har nu et samlet bruttoetageareal på 686 m2. Matrikel 1æ har et areal på 865 m2, hvilket betyder, at den nuværende bebyggelsesprocent er på 80.

Foreningen ønsker at udvide bebyggelsen med 160 m2 i form af en 1. sal på matriklens nordligst beliggende bygning, hvilket vil give en bebyggelsesprocent på 98. Der vil ikke kunne dispenseres til så høj en bebyggelsesprocent. Derimod vil der forventeligt kunne dispenseres fra 1½ etager til 2 etager på den nordlige bagbygning, bl.a. fordi den sydligst beliggende bagbygning er i 2 etager, og det derfor vil give et arkitektonisk mere sammenhængende udtryk, hvis begge bagbygninger er i 2 etager. Endvidere er der på både nordsiden og vestsiden af den nordligste bagbygning åbne arealer, så den fremtidige fortætning vil ikke være til gene for omgivelserne. Der er endnu ikke søgt om byggetilladelse, og Teknik og Miljø har dermed ikke givet dispensation til byggeriet endnu.

 

KFUM og KFUK har en god, central beliggenhed i Aulum, der giver gode adgangsbetingelser for foreningens medlemmer. Det vil derfor være optimalt for foreningen at kunne forblive på matrikel 1æ.

Umiddelbart nord for matrikel nr. 1æ ligger matrikel nr. 4k med et areal på 355 m2 tilhørende Herning Kommune. Matriklen er del af en parkeringsplads. Pladsen er ikke offentlig parkeringsplads efter Vejloven. Matrikel 1æ og 4k har et samlet areal på 856+355=1211 m2. Forvaltningen anbefaler, at matrikel nr. 4k Kirkeby By, Aulum, overdrages til foreningen. Med et areal på 1211 m2 vil der opnås en bebyggelsesprocent på knap 70 med den ønskede udvidelse. Såfremt arealet tilskødes KFUM og KFUK nedlægges pladsen i princippet som offentlig parkeringsplads, idet den dog fortsat udlægges som parkeringsplads blot ikke offentlig.

 

Forvaltningen anbefaler, at matrikel nr. 4k sælges eller overdrages på et sædvanligt gaveskøde til KFUM og KFUK i Aulum med betingelse om, at matrikel 4k fortsat skal ligge som parkeringsplads og i øvrigt ikke ændre udformning og karakter. Der skal udfærdiges en deklaration om dette, som skal tinglyses på matriklen.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget en vurering af arealet, hvilket vil ske ved en lokal mægler, såfremt arealet besluttes solgt til markedsprisen.

 

Samtlige udgifter i forbindelse med skødeudfærdigelse, udfærdigelse af deklaration samt tinglysningsafgift til skøde og deklaration bør afholdes af KFUM og KFUK. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at matrikel 4k overdrages på et sædvanligt gaveskøde med tilbagefaldsklausul til KFUM og KFUK i Aulum med betingelse om, at matrikel 4k fortsat skal ligge som parkeringsplads, offentligt tilgængeligt og i øvrigt ikke ændre udformning og karakter. Der skal udfærdiges en deklaration om dette, som skal tinglyses på matriklen med Herning Kommune som påtaleberettiget,

 

at KFUM og KFUK afholder samtlige omkostninger til ejendommens overdragelse og udfærdigelse af deklaration, herunder advokatomkostniner og tinglysningsafgifter,

 

at det meddeles i øvrigt at der, udover arealoverdragelsen, ikke kan ydes tilskud til projektet. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af anlægsregnskab for ydermur på Herninglund 2, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Vibeke Tolderlund, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for ny ydermur på ejendommen Herninglund 2, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011076 Ny ydermur - Herninglund 2, Herning. Byrådet bevilgede den 21. juni 2016 186.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til ny ydermur - Herninglund 2, Herning. Den eksisterende facademur er brudt ned og en ny er opført.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011076

Ny ydermur - Herninglund 2, Herning

186.000

219.000

-33.000

 

Merforbruget skyldes ekstra arbejder ved forstærkning af rem, hultagning og genopmuring ved rem ved nabohuset samt ommuring af indvendig gavlspids på østgavlen samt nedtagning af zinkmurkrone.

 

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 29.21.04-Ø34-1-16 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Indtægtsbevilling til projekt til nedbringelse af ventetid til genoptræning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Sundhed og Ældre har ansøgt satspuljen for 2015-2019 om midler til nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Der er modtaget tilsagn om støtte i en treårig periode fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

I henhold til satspuljen skal midlerne anvendes til nedbringelse af ventetiden gennem pukkelafvikling, kapacitetsopbygning, optimering af arbejdsgange m.v.

Sagsfremstilling

Administrationen har ansøgt satspuljemidler til nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Ventetiden var i Herning Kommune 12 dage mod 14 dage i gennemsnit på landsplan i 2015. Målet med projektmidlerne er at nedbringe ventetiden til maksimalt 7 dage.

 

Midlerne er ansøgt til både pukkelafvikling og kapacitetsopbygning. Pukkelafviklingen gennemføres ved kortvarig ekstraordinær opnormering af terapeuterne, mens kapacitetsopbygningen gennemføres ved opnormering af terapeuterne i hele projektperioden og anskaffelse af flere træningsredskaber. Ved afskaffelse af flere træningsredskaber vil det være muligt at optimere arbejdsgangene.

 

Målet med indsatsen er, at borgerne kan opstarte med den relevant genoptræning umiddelbart efter udskrivning.

Økonomi

Sundheds- og Ældreministeriet meddeler, at der er bevilget et tilskud på i alt 1.302.623 kr. til anvendelse inden udgangen af 2018. Tilskuddet er 512.268 kr. i 2016, 395.178 kr. i 2017 og 395.177 kr. i 2018.

 

Imidlertid meddeler Ministeriet i tilsagsskrivelsen tillige, at ministeriet på baggrund af en sen udmøntning giver mulighed for at overføre projektmidlerne i 2016 til de efterfølgende år. Af samme årsag oplyser Ministeriet, at fristen for anvendelse af midlerne forlænges indtil udgangen af 2019. Kommunerne skal på baggrund heraf indsende et revideret budget for alle årene.

Der gives således mulighed for, at projektperioden kan udvides til perioden 2016-2019 grundet en sen udmøntning fra Ministeriets side.

 

Grundet tilsagnets sene tidspunkt kan indtægtsbevillingen til tilskuddet i 2016 først teknisk bevilges fra 2017. Indtægtsbevillingen i Herning Kommune bliver derved budgetteknisk 907.446 kr. i 2017 og 395.177 kr. i 2018.

 

Projektet påbegyndes hurtigst muligt med henblik på nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Forskydninger i forbruget mellem årene håndteres i Herning Kommunes overførselssag. 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.302.623 kr. fordelt med 907.446 kr. i 2017 og 395.177 kr. i 2018, Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-P20-6-15 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling til Kaldalen i Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af om- og tilbygning af Kaldalen i Skarrild.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for  2017.

 

Der er i investeringsoversigten for 2017 sted nr. 513091, Kaldalen, under serviceområde 10, Dagtilbud for børn, afsat et rådighedsbeløb på kr. 4.906.000, som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Kaldalen udgør kr. 9.218.000 i perioden 2016-2017.

 

Programoplægget tager udgangspunkt i, at nedrive den 26 år gamle nedslidte pavillon og erstatte den med nye/andre lokaler. Byggeprojektet omfatter opførelse af en ny integreret daginstitution, beliggende i tilknytning til skole, kultur og idrætscenteret. Ved at skabe synergieffekt for hele Landsbycentret via fælles administration, toiletter og øvrige lokaler gøres hele Landsbycentret mere tværfagligt og bæredygtigt. Målet er lokaleoptimering, der betyder, at lokalerne udnyttes bedre samlet set.

 

Der ønskes et byggeri af god kvalitet, således at byggeriet også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke kvalitet. Den nye indretning skal lægge vægt på tilgængelighed og signalere åbenhed og funktionalitet.

 

Bevillingen anmodes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 4.906.000 til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513091, Kaldalen,
at beløbet på kr. 4.906.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513091, Kaldalen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende tag og fag på skolerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Kjeld Rønnow, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende tag og fag på skoler.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførsel af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigen, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2017.

 

Der er i investeringsoversigen for 2017, sted 301089, Tag og fag på skoler, under serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, afsat et rådighedsbeløb på  kr. 3.000.000 som ønskes frigivet til formålet.

 

Den samlede anlægssum vedr. Tag og fag på skoler udgør kr. 6.000.000 i perioden 2017-2018.

 

Til samme formål blev der i forbindelse med budget 2015 afsat i alt 9,5 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. i 2016. Restbevillingen udgør pr. ultimo september 2016 1,642 mio. kr., der jfr. tidligere prioritering er tiltænkt udskriftning af vinduer og døre ved Kibæk og Sdr. Felding skoler forudsat, at der ikke akut skal bruges midler til tagrenovering af Engbjergskolen.

 

Rådighedsbeløbene i investeringsoversigten er afsat til renovering af tag/fag på skolerne ud fra nedenstående priotering.

 

I 2017 vil det i første omgang være Haderup og Lind skoler som bliver renoveret og derefter følger Vinding og Sunds skoler i 2017, hvis der er flere penge og ellers i 2018.

 

Haderup skole

Bygningerne er opført i 1968 – 1972

Bygningerne areal er på ca 1810 m2

Tagene er udført i en gitterspær konstruktion af eternittagplader B7, farvet.

Overfladen på tagene er på begyndt at forvitre

Opretning:

Demontering af eternittagplader med tilhørende lægter (opfylder ikke nugælderne bestem-melser til dimensionering)

Nye taglægter og lægning af nyt bølgeeternit tag, inkl tagrender

Lind skole

Bygningerne er opført i 1960

Bygningernes samlede driftsareal er på ca. 10.822 m²

Vinduer og døre, i bygning 9 og 10 (mellemtrin) samt bygning 15 og 16 (undervisnings- og forberedelseslokaler), er de oprindelige fra bygningernes opførelse og er særdeles medtaget af råd.

Levetid på tagbelægning på bygning 7 er udløbet.

Opretning:

Udskiftning af samtlige vinduer og døre i bygning 9 og 10 samt vestvendte vinduer og døre i bygning 15 og 16 til nye vedligeholdelsesfrie Træ/Alu-vinduer.

Udskiftning af tagplader, rygning og taglægter. Den del er om handler gammel lærer-bolig bliver også efterisoleret og der skiftes tagrender, nedløb, inddækninger, underbe-klædning samt sternbrædder.

Vinding skole

Bygningerne er med gamle jernvinduer fra 1962

Vinduer er meget utætte og dårligt isoleret.

Facaden er sydvendt og der er ingen form for solafskærming, hvilket giver en del inde kli-matisk udfordringer.

Opretning:

Alle 41 stk jernvinduer udskiftes til en træ/alu løsning. På grund af facaden er sydvendt monteres der samtidig solafskærmning.

Sunds skole

Facader på 2 etage undervisningsbygninger:

Facaden er opbygget af facadebetonsøjler pr. ca 100 cm, her imellem er isat vindues elementer i hele etagehøjden.

Vindueselementerne er fra skolens opførelse i 1969 / 1977.

Der er generel begyndende råd i bundkarmtræer.

Vinduernes beslag for oplukke er meget slidte, hvilket bevirker at flere og flere ikke kan lukkes op. Det er ikke muligt at udskifte beslagene, da de er udgået af produktion (der er jo også mere 45 år gamle). Det er et sikkerheds problem når vinduerne ikke kan åbnes, da de har funktion som redningsåbning.

Betonsøjlerne står i ubeskyttet beton. På grund af fugt indtrængningen er der begyndt at ske skader på søjler i form af rust angreb i armeringsjern. Ses som afskalninger i betonen.

Opretning:

Afrensning af betonsøjler og imprægnering.

Udskiftning af vindueselementer, i alt 250 stk. udført i en træ/alu konstruktion.

 

 

Bevillingen ønskes frigivet til ovennævnte formål.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles anlægsbevilling på kr. 3.000.000 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og fag på skoler
at beløbet på kr. 3.000.000 finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og fag på skoler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-15-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af lys på cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen,  Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. afsat til etablering af lys på ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,733 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091, samt at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i perioden 2017 - 2019 afsat midler til følgende 4 cykelstiprojekter: 

  • Lysanlæg på ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling
  • Lysanlæg på Ringkøbingvej mellem Herning og Snejbjerg
  • Forlængelse af sti langs Skalmejevej i Sunds
  • Etablering af grussti langs Feldborgvej nordøst for Aulum

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 0,733 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 "Cykelstier" søges frigivet til etablering af lysanlæg på ny cykelsti mellem DNV-Gødstrup og Skibbild-Nøvling i 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,733 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 "Cykelstier",

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,733 mio. kr. i 2017 på samme stednr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.