Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 23. januar 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.15.15-A00-1-16 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Underskriftsbemyndigelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkender de formelt underskriftsbemyndigede i Herning Kommune. Underskriftsbemyndigelserne er senest godkendt den 30. august 2016.

 

Siden sidste godkendelse er der fratrådt to underskriftsbemyndigede chefer henholdsvis i Teknik og Miljø og i Børn og Unge. Begge stillinger er genbesat. Underskriftsbemyndigelserne indstilles tilrettet i overensstemmelse med disse ansættelser.

Sagsfremstilling

En række dokumenter skal underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester sammen med en person, der er personligt bemyndiget hertil af Byrådet. Det følger af kommunestyrelseslovens § 32. Personlig bemyndigelse betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at bemyndige en ansat med en bestemt titel, f.eks. kommunaldirektøren. Der skal udpeges en navngiven ansat.

 

Der er sket to fratrædelser og tre nyansættelser på chefniveau siden Byrådets seneste bemyndigelse den 30. august 2016. Det indstilles, at underskriftsbemyndigelserne tilpasses disse ændringer, således at Byrådet med virkning fra den 1. januar 2018 bemyndiger som følger:

 

A. For så vidt angår Herning Byråd sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

 • Kommunaldirektør Erik Hattens eller i dennes fravær
 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i disses fravær
 • Underdirektør Thomas Herskind.

 

B. For så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

De samme 3 personer i nævnte rækkefølge som er anført for så vidt angår Byrådet.

 

C. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i dennes fravær
 • chef i Teknik og Miljø Jacob Philipsen eller i disses fravær
 • chef i Teknik og Miljø Sofie Faarup Britze

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med chef i Teknik og Miljø Sofie Faarup Britze eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj.

 

D. For så vidt angår Byplanudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • planchef Marius Reese

 

E. For så vidt angår Børne- og Familieudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Børn og Unge Louise Raunkjær eller i dennes fravær
 • centerchef Antonio Barahona

 

F. For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Forebyggelsesudvalget sammen med det respektive udvalgs formand eller næstformand i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen eller i dennes fravær
 • stabschef Karin Locander eller i disses fravær
 • vedrørende Social- og Sundhedsudvalget - handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang
 • vedrørende Beskæftigelsesudvalget - afdelingschef Carsten Lagoni
 • vedrørende Forebyggelsesudvalget - sundheds- og ældrechef Lis Bukholt.

 

G. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • kultur- og fritidschef Morten Koppelhus.

 

 

For så vidt angår digital tinglysning tilrettes bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående, hvorefter Tinglysningsretten underrettes herom.

 

Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges jf. ovenfor, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor. Hver forvaltning udarbejder en delegationsplan for deres respektive område.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at underskriftsbemyndigelserne godkendes som beskrevet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.00-A26-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Forretningsorden for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forretningsorden for Herning Byråd fremsendes til godkendelse. Den eksisterende forretningsorden fremsendes uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen indeholder de processuelle regler for Byrådets virksomhed: indkaldelse til møder, mødernes dagsorden, fravær, afstemninger med mere.

 

Byrådet vedtager selv sin forretningsorden, jf. kommunestyrelseslovens § 2, stk. 4. Herning Byråds forretningsorden følger Indenrigsministeriets vejledende forretningsorden for kommuner.
Der er tilføjet to bestemmelser, der ikke fremgår af ministeriets såkaldte normalforretningsorden:

 

 1. § 3, stk. 5 bestemmer, at byrådsmedlemmerne skal tilbagelevere fortroligt materiale senest ved medlemmets udtræden af Byrådet. I praksis efterleves bestemmelsen ved at tilbyde fratrædende byrådsmedlemmer, at rådhusets pedeller kan hente materialet på byrådsmedlemmets bopæl.
 2. § 4, stk. 3 bestemmer, at såfremt både borgmesteren og de to viceborgmestre har forfald til et byrådsmøde, vælger byrådet en mødeleder ved mødets begyndelse. Reglen er fornuftig, omend der ikke er erindring om en situation, der har bragt reglen i anvendelse.

 

Den hidtil gældende forretningsorden fremsendes til godkendelse uændret, som den er vedtaget af det daværende Sammenlægningsudvalg i 2006.

 

Eventuelle ændringer eller tillæg i forretningsordningen skal behandles på to på hinanden følgende byrådsmøder.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forretningsorden for Herning Byråd godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-24-17 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

   

   

 

   

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Der fremsættes forslag til ændringer i styrelsesvedtægt for Herning Kommune samt tidsplan for behandling af ændringerne i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Styrelsesvedtægten skal efter politisk behandling godkendes af Tilsynet. Baggrunden for ændringerne skyldes bl.a. ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje. Det anbefales, at ændringerne i styrelsesvedtægten samt at tidsplan for behandling af ændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune.

 

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

 

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

 

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

 

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

 

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

 

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

 

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

 

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).
Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

 

 

Tidsplan for politisk behandling af ændringer i styrelsesvedtægt

 

Forslag til tidsplan for politisk behandling i fagudvalgene og 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet:

 

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget

19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget

19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

19. februar 2018 Byplanudvalget

21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget

28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget

19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

 

 

9. april 2018 2. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. april 2018 2. behandling i Byrådet

 

Ultimo april 2018 Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes, sådan

 

at Byplanudvalget har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner efter planlovens § 19 alene (model 2),

 

at tidsplan for politisk behandling af ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.15-P24-1-17 Sagsbehandler: Hanne Agnes Østergaard Rasmussen  

De økonomiske styringsprincipper, kaldet kasse- og regnskabsregulativet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jan Märcher

Sagsresume

De overordnede økonomiske styringsprincipper, almindeligvis kaldet kasse- og regnskabsregulativet fremsendes til godkendelse.

 

De overordnede principper indeholder en beskrivelse af den hidtidige praksis for økonomistyring i Herning Kommune samt enkelte sproglige rettelser.  

På et enkelt område lægges op til en ændring af praksis. Nuværende praksis er, at alle anlægsregnskaber over 2 mio. kr. fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Fremadrettet er hovedreglen, at anlægsregnskaberne udelukkende godkendes i fagudvalgene i løbet af året, og godkendes samlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet i særskilt anlægsoversigt. Undtaget er stadig anlægsprojekter med væsentlige beløbs- eller indholdsmæssige afvigelser mellem bevilling og regnskab.  

Sagsfremstilling

Kasse- og regnskabsregulativet udgør den praktiske udmøntning af styrelsesloven. Regulativet beskriver de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, som anvendes i Herning Kommune til at styre økonomien.

 

Regulativet er opbygget i tre niveauer med forskellige målgrupper og ansvarlige i forhold til godkendelse og ajourføring.

 

Byrådet godkender kasse- og regnskabsregulativet og hermed de overordnede økonomistyringsprincipper og bemynder samtidig Underdirektøren for Direktionens Stab til at udarbejde de underliggende relevante bilag og vejledninger.

 

Det fremgår af regulativet, at Direktionen har det overordnede administrative ansvar for at sikre, at der udarbejdes mål, strategier og handlingsplaner for kommunen. Herudover er Direktionen ansvarlig for, at der udarbejdes et budget, foretages budgetopfølgning, og at der aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne.

 

Principperne i økonomistyringen skal understøtte en smidig og effektiv opgavevaretagelse og beslutningsgang. Målet med regulativet og de underliggende bilag er således også at definere kravene til de budgetansvarlige ledere og økonomimedarbejdere i kommunen.

 

Der er i økonomistyringsprincipperne sondret mellem politikker og politisk godkendte retningslinjer. Sondringen går på, om der er et lovgivningsmæssigt krav om en politik. Det er delvis tilfældet for den økonomiske politik. På andre områder anvendes fremadrettet betegnelsen politisk godkendte retningslinjer. Det gælder vedr. finansiel styring, indkøb, forsikring og IT sikkerhed.

 

Der lægges op til ændring af praksis vedrørende anlægsregnskaber. Hovedreglen er fremover, at alle anlægsregnskaber - også regnskaber over 2 mio. kr.  - aflægges løbende i fagudvalget og fremlægges samlet for Byrådet (Økonomi- og Erhvervsudvalget) i forbindelse med årsregnskabet via anlægsoversigten. Væsentlige beløbsmæssige overskridelser og ændring af formål mm i forhold til anlægsbevillingen fremsendes løbende til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Er der fortsat ved aflæggelse af anlægsregnskabet væsentlige beløbs- eller indholdsmæssige afvigelser mellem bevilling og resultat fremsendes regnskabet via fagudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalg og byråd. Forretningsgang for styring og aflæggelse af anlægsregnskaber vil blive nærmere beskrevet i bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

 

Kasse- og regnskabsregulativet med de overordnede økonomistyringsprincipper erstatter dokumentet ”Økonomistyring for Ny Herning Kommune” fra 2006.

 

Regulativet er fremsendt til kommunens revision til underretning. Revisionen har ingen bemærkninger til dokumentet.  

 

De overordnede økonomistyringsprincipper er behandlet i Direktionen den 19. december 2017.   

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de overordnede økonomistyringsprincipper (Kasse- og regnskabsregulativet) godkendes, dog således,

 

at direktionen anmodes om at vurdere kriterier for væsentlighed, herunder såvel kroner som procent.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 85.02.00-A00-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Delegationsplan for det almene boligområde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Delegationensplanen viser, hvor kommunens beslutninger tages indenfor det almene boligområde.

Delegationsplanen er senest godkendt af Byrådet i april 2015 og fremsendes til fornyet godkendelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget er det primært ansvarlige udvalg på det almene boligområde. Alle sager om nybyggeri og større renoveringsplaner godkendes af Byrådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om de lovpligtige dialogmøder med boligselskaberne i mødet den 11. december 2017.

Der bliver inden sommerferien 2018 fremsendt en sag til udvalget med status på boligselskabernes forventede helhedsplaner i byrådsperioden 2018-2021.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at delegationsplan for det almene boligområde godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-10-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Delegationsplan for salg af ejendomme og arealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Delegationensplanen viser, hvor kommunens beslutninger tages indenfor salg af kommunes ejendomme og arealer.

Delegationsplanen er senest godkendt af Byrådet i april 2016 og fremsendes til fornyet godkendelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Delegationsplanen omfatter salg af kommunens ejendomme og arealer samt erstatning for at lægge ledninger i kommunale arealer.

Alle sager om prisfastsættelse af parcelhus- og erhvervsgrunde godkendes af Byrådet. Alle andre sager godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Byrådet besluttede i april 2016 at smidiggøre praksis for salg af ejendomme. Tidligere var praksis i salgssager politisk behandling i både Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.  

Praksisændringen i 2016 betød, at sagerne ikke længere skulle vente 8 dage fra Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøderne indtil byrådsbehandlingen. Den samlede ”karensperiode” for salgssager fra tilbudsfrist til beslutning om salg blev dermed nedbragt fra over 14 dage til 5-6 dage.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at

delegationsplan for salg af ejendomme og arealer godkendes.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 25.45.10-A26-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Nyt gebyr for udlægsforretninger vedrørende skyldig ejendomsskat

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Storgaard

Sagsresume

På baggrund af en lovændring indstilles det, at Herning Kommune fra og med 1. februar 2018 opkræver et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretning i forbindelse med opkrævning af skyldig ejendomsskat.  

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog ultimo januar 2017, at kommunerne fra den 2. februar 2017 overtog SKAT’s opgave med at inddrive kommunale ejendomsskatter. Herning Kommune har siden varetaget pantefogedopgaven for kommunale ejendomsskatter. Den kommunale pantefoged kan foretage udlæg i fast ejendom efter nærmere betingelser.

 

En lovændring fra den 19. december 2017 giver nu kommunerne en mulighed for - men ikke en pligt til - at opkræve gebyr på op til 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger. Lovændringen sikrer, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven indenfor de samme rammer, som SKAT har løst opgaven. Gebyropkrævning forventes at bidrage til en effektiv inddrivelse. Gebyropkrævningen har virkningen for fremtidige sager, ikke for sager behandlet i 2017.

 

Den samlede restance vedrørende ejendomsskat udgjorde pr. 31. december 2017 1,727 mio. kr.

 

Kommunen overtog inddrivelsesopgaven i februar 2017. Pr. den 04.01 2017 er der opgjort følgende:
  

 • Antal fremsendte for underretninger om udlægsforretninger i alt: 295. Af disse:
  • 122 sager* blev betalt inden oversendelse til advokat
  • 173 sager* blev oversendt til advokat
 • Af de 173 sager, der blev sendt til advokat blev:
  • 17 sager* betalt til advokaten
  • 156 sager* overgik til inkassoforretning hos advokaten

* = Ejendomme

Økonomi

En tiltro til at den kommunale indsats med inddrivelsesopgaven i 2017 har forebyggende effekt også fremadrettet, gør det vanskeligt at forudsige en nævneværdig gebyrindkomst. Udviklingen vil blive fulgt.

 

Status på inddrivelsesopgaven i Herning Kommune

Implementeringen af opkrævningsopgaven er forløbet efter planen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 27. februar 2017.

 

Udviklingen i restancen vedr. Ejendomsskatter fra 31.12.2013 til 31.12.2016 ser således ud:

Krav pr.

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

Ejendomsskat kr.

3,589 mio. kr.

3,553 mio. kr.

4,737 mio. kr.

4,130 mio. kr.

1,726 mio. kr.

 

 Restancen pr. den 31.12.2017 opgjort pr. den 04.01.2017 i forhold inddrivelses kategori:  

Status /Kategori

Ejendomsskat i hele antal tusinde 

Til inddrivelse hos Skat

0,248 mio. kr.

Dødsboer/Konkurser – bobehandling

0,259 mio. kr.

Til inkasso hos kommunes advokat

1,219 mio. kr.

I alt

1,726 mio. kr.

   

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Herning Kommune fra og med 1. februar 2018 opkræver et gebyr på 450 kr. for at fremsende underretninger om udlægsforretninger,

 

at gebyropkrævningen sker for alle fordringer, der kan inddrives ved udlæg og som inddrives af kommunen, herunder også sådanne fordringer, som kommunerne fremadrettet måtte få hjemmel til at inddrive.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.00.00-P24-1-17 Sagsbehandler: Erna Pilgaard  

Bemyndigelse til generalforsamling i Herning Vand Holding A/S samt revision af selskabets ejerstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Det indstilles, at administrationen får fornyet bemyndigelse til at repræsentere Herning Byråd på generalforsamlinger i selskabet.

Ejerstrategien for Herning Vand Holding A/S skal som minimum revideres hvert 4. år i det første halvår efter kommunalvalget. Revisionen er påbegyndt med henblik på politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af ejerstrategien for Herning Vand Holding A/S i pkt. 13.1, at ejerstrategien for selskabet skal revideres minimum hvert 4. år i det første halvår efter kommunalvalget.

Sidste revision af ejerstrategien blev vedtaget af Herning Byråd den 16. april 2013. Der er herefter sket diverse lovændringer, som nødvendiggør en revision af ejerstrategien.

 

Byrådet har den 19. juni 2013 godkendt, at Herning Vand A/S med virkning fra 1. januar 2013 skifter navn til Herning Vand Holding A/S, med binavnet Herning Forsyning A/S, der herefter stifter dels datterselskabet Herning Rens A/S ved apportindskud af holdingselskabets spildevandsrensningsanlæg, dels datterselskabet Herning Vand A/S ved apportindskud af holdingsselskabets vandindvindingsanlæg og forsyningsnet for drikkevand og spildevand m.v.

 

Det er herefter holdingselskabets bestyrelse, der deltager på generalforsamlingerne i de to datterselskaber.

 

Administrationen er tidligere blevet generelt bemyndiget til på Byrådets vegne at stemme på generalforsamlinger i selskabet. Denne praksis indstilles fortsat.  

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at kommunaldirektøren generelt bemyndiges til på vegne af Herning Byråd, at møde på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Herning Vand Holding A/S. Kommunaldirektøren kan bemyndige andre i administrationen til at møde på vegne af sig,

 

at ejerstrategien revideres med henblik på politisk forelæggelse i foråret 2018.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.09.15-A30-1-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager, hvor der er uenigheder om lejeforhold i private udlejningsejendomme, når det lejede anvendes til beboelse eller delvis privat beboelse og erhvervsformål. Nævnet er lovpligtigt.

Sagsfremstilling

I henhold til boligreguleringslovens § 36 skal Huslejenævnet bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden skal have bestået kandidateksamen, og de 2 øvrige medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til huslejeforhold.

 

Huslejenævnet består i dag af:

 • Formand Anni Pedersen, og suppleant Lisbeth Bisgaard
 • Udlejerrepræsentant Leif Stephansen og suppleant Eigil Pedersen
 • Lejerrepræsentant Lars Dohn og suppleant Hans Agerup

 

Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet. Byrådet traf på sit møde den 10. oktober 2017 beslutning om indstilling af Anni Pedersen og Bent Pedersen. Statsforvaltningen har herefter beskikket disse.

 

Sekretariatet har skrevet til Udlejerforeningen MidtVest og Lejernes Landsorganisation, Herning og bedt om indstilling af 2 personer som medlem og 2 personer som suppleant. Sagen blev udsat fra december-mødet med henblik på at få oplyst valgmuligheder i repræsentationen for lejerne. LLO, Herning har den 2. januar oplyst, at "i LLO har vi kun de to kvalificerede og interesserede medlemmer, vi har indstillet som lejerrepræsentanter i Huslejenævnet".

Status er dermed, at der pt. alene kan foretages et valg for såvidt angår udlejerforeningens repræsentanter.

 

Udlejerforeningen MidtVest har indstillet som udlejerrepræsentant:

Som medlem: Eigil Pedersen eller Leif Stephansen

Som suppleant: Hardy Vesterholm eller Tina Schmidt Madsen 

 

LLO, Herning har indstillet som lejerrepræsentant:

Som medlem: Lars Dohn eller Hans Agerup

Som suppleant: Hans Agerup eller Lars Dohn

  

Som socialt sagkyndigt medlem har været udpeget afdelingschef Carsten Lagoni og som dennes suppleant afdelingsleder Bente Hjort. De pågældende har erklæret sig villige til at fungere i en ny periode.

 

Der skal ske udpegning af medlemmerne for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Eigil Pedersen udpeges som udlejerrepræsentant, og Tina Schmidt Madsen som suppleant,

 

at Hans Agerup udpeges som lejerrepræsentant, og Lars Dohn som suppleant.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørn Vedel Eriksen / Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Peter Villadsen / Socialistisk Folkeparti kan ikke tiltræde 2. "AT", idet han ønsker, at Lars Dohn udpeges som lejerrepræsentant, og Hans Agerup som suppleant.

 

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af lystfiskerturisme i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen, Anne Ravn Braad, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.448.000 kr. i 2018 på Serviceområde 20 Administration, Å-turisme til branding og markedsføring af Riverfisherprojektet og fiskeriet i Skjern Å og Karup Å, erhvervsudvikling, vandløbsprojekter og lystfiskerfaglig rådgivning.

 

Fra 2018 er Viborg Kommune gået med i projektet, og dermed er Riverfisher et samarbejdsprojekt mellem tre kommuner om at fremme og forbedre lystfiskeriet i Skjern Å og Karup Å.

Sagsfremstilling

Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune har fra 2016 arbejdet målrettet for, at styrke lystfiskerturismen og tiltrække lystfisketurister til Skjern Å og Karup Å. Projektet har, allerede nu, været medvirkende til at der solgt flere laksetegn ved Skjern Å, og der er kommet nye tyske lystfiskere til Karup Å, som har meldt sig ind i nogle af lystfiskerforeningerne.

 

Projektet arbejder for at skabe en stærk og synlig lystfiskerdestination, målrettet den inkarnerede lystfisker fra hele Europa. Samtidig vil der også igangsættes en indsats målrettet ”herreturen”, som ønsker en anderledes oplevelse ifm. et event, firmaarrangement og lignende. Denne målgruppe skal være med til at udnytte det fulde økonomiske potentiale i lystfiskeriet, da de har brug for en lang række ydelser. Samtidig kan det være med til at skabe ”nye kunder” til lystfiskerforeningerne. De to grupper skal angribes vidt forskelligt i markedsføringen, hvor den inkarnerede lystfisker skal have specialiseret information gennem hjemmeside og fagfolk ved åen, mens ”herreturen” skal have en mere generel og fuldservice tilgang, og her indgår projektet et samarbejde med Visit Herning. Denne indsats er indskrevet som en del af Visit Hernings resultatkontrakt med Herning Kommune.

 

Samarbejde på tværs af kommunerne langs åerne er centralt at få etableret, da det styrker markedsføringen som én samlet destination. Samtidig er det et stærkt signal mod lystfiskerne, at åerne ses som en helhed. Fra 2018 er Viborg Kommune gået med i projektet med et samlet budget på 545.000 kr. fordelt over år 2018 og 2019. Dermed er projektet et samarbejde mellem tre kommuner. Der har ligeledes været dialog med Skive Kommune og Holstebro Kommune om at gå ind i projektet omkring Karup Å. For Holstebro Kommunes vedkommende kunne Storåen ligeledes være interessant at inddrage i projektet med et særligt fokus på markedsføring.

 

På nationalt plan er der ligeledes et stort fokus på lystfiskeriet gennem arbejdet med en ny national strategi for lystfisker og lystfiskerturisme, som Minister for fiskeri og ligestilling og Minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann, er ansvarlig for. Strategien forventes klar i 2018. Seneste er der med Finanslovsaftalen afsat 8 millioner årligt fra 2018 til 2021 til et fynsk Kyst- og Lystfiskercenter ved Assens. Dette skal være med til at sætte endnu mere fokus på lystfiskeriet og lystfiskerturismen.

 

I Riverfisherprojektet har der i 2016 og 2017 været fokus på 4 indsatsområder; markedsføring, erhvervsudvikling, infrastruktur og vandløb. En oversigt over gennemførte og igangværende aktiviteter kan ses i vedlagte bilag. På hjemmesiden www.riverfisher.dk kan Riverfisherlogoet og logofilmen ses, ligesom der kan læses omkring projektet.

 

For 2018 anbefales det at arbejde med følgende:

Brandet ”Riverfisher” og logoet skal markedsføres, så det kommer ud og leve og skaber omtale i lystfiskerverdenen, som en destination, lystfiskere er nød til at besøge. Til dette formål vil projektet finde en passende samarbejdspartner, som kan udføre og skabe effekt ved en sådan opgave i budgetstørrelse 500.000 kr. Derudover køber projektet sig med på Visit Denmarks lystfiskerkampagne, som skal køre i Tyskland i 2018. Markedsføring af åerne og lokalområdet sættes også i fokus, hvor der i 2018 vil blive gennemført presseture for udenlandske lystfiskermagasiner, udarbejdet film om fiskeriet, deltagelse på lystfiskermesser, udarbejde Riverfisher-magasin med historier om fiskeriet, lokalområdet etc. samt andre lignende indsatser. Der afsættes også midler til at videre udvikle hjemmesiden og fastholde bloggernetværket.

Der vil i 2018 igangsættes et erhvervsarbejde ved Karup Å, hvor målet er at etablere et erhvervsnetværk, lignende det, der er etableret ved Skjern Å. Til at starte dette arbejde arrangeres en studietur til Skotland målrette erhvervsaktørerne ved Karup Å.

Projektet afsætter ligeledes midler til et eller flere konkrete vandløbsprojekter, da projektet skal være med til at støtte og styrke bestandene af fisk i åerne, da det er grundlaget for turismepotentialet.

Der afsættes ligeledes midler til at indkøbe lystfiskerfaglige og lokalkendte personer til Skjern Å og Karup Å. Disse personer skal bistå med lystfiskerfaglig viden lokalt ved åen og styrke samarbejdet på tværs af åerne. De bliver således et tilbud til både lokale og nye ved åerne om sparring og vejledning i at komme i gang med at fiske og udvikle sit fisker. Disse personer skal ligeledes samarbejde med relevante erhvervsaktører ved åen, herunder Laksens Hus ved Skjern Å.

Arbejdet med porte og kort fortsætter fra 2017 med det budget, som er afsat i 2017. 

Økonomi

Der er afsat i alt 5,048 mio. kr. (2018-prisniveau) i 2015-2018 til å-turisme i tilknytning til Herning Kommunes større vandløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme.

 

På Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme er der på byrådsmøderne den 26. april 2016, pkt. 76 samt den 24. januar 2017, pkt. 3 frigivet henholdsvis 1,0 mio. kr. og 1,6 mio. kr., i alt 2,6 mio. kr. til udvikling af å-turismen i Herning Kommune. På anlægsprojektet er der et restrådighedsbeløb på 0,304 mio. kr. i 2017 grundet aktiviteter, såsom arrangementer, artikler og produktpakker, som ikke kunne gennemføres eller blev billigere end budgetteret. Beløbet ønskes overført til 2018 i den samlede overførselssag, og anvendt til udvikling af lystfiskerturisme i 2018 til lignende aktiviteter, som de tidligere blev frigivet til. I 2018 er der desuden afsat et rådighedsbeløb på 1,448 mio. kr. til å-turisme. Der anmodes om frigivelse af beløbet, således at der i alt er 1,752 mio. kr. til Udvikling af lystfiskerturisme i 2018.

 

På Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 02 Forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å er der på byrådsmøde den 1. marts 2016, pkt. 39, frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til medfinansiering af et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å.

 

Det samlede udgiftsbudget i 2018 er på i alt 1.752.000 kr., som er specificeret nedenfor.

 

Budget 2018, kr.

 

 

Branding kampagne

500.000

Visit Denmark kampagne

30.000

Markedsføring af åerne

170.000

Hjemmeside og blog

50.000

Erhvervsudvikling herunder studietur

200.000

Vandløbsprojekter

150.000

Lokal lystfiskerfaglig rådgivning

250.000

Projektledelse

402.000

I alt

1.752.000

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,448 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af å-turisme,

 

at anlægsudgiften på 1,448 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme i 2018. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-24-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Køb af arealer

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.