Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 22. januar 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.32.00-A26-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Opkrævning af garantiprovision - Energnist

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opkrævning af garantiprovision forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 1. april 2014, at der i forbindelse med garantistillelse for lån skulle opkræves garantiprovision i form af et éngangsbeløb svarende til 1% af lånets hovedstol og løbende 0,5% årligt af restgælden. Garantiprovisionen kræves udelukkende af garantistillelser, der ikke udløser krav om deponering og vil derfor alene gælde inden for de områder, der er omfattet af lånebekendtgørelsen.

 

Siden beslutningen er der stillet en række garantier for lokale forsyningsværker (kraftvarme- og vandværker), hvoraf der aktuelt opkræves garantiprovision.

 

 

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i det fælleskommunale §60 selskab Energnist, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90. Selskabet ejer to affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg. Interessentkommunerne er: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Hedensted, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Kolding, Lemvig, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Varde, Vejle og Viborg. Ingen af kommunerne har hidtil opkrævet garantiprovision fra Energnist.

 

Kolding Kommune har ultimo 2018 rettet henvendelse til de øvrige kommuner i ejerkredsen, idet man har vurderet, at der skal opkræves garantiprovision fra selskabet for den andel af gælden ved Kommunekredit, som kommunen har garanteret for. Det er oplyst, at opkrævningen vil ske fra og med 2018. Garantiprocenten vil udgøre 0,55 % og beregnes for 2018 med udgangspunkt i hæftelsen pr. 31. december 2017.

 

I forhold til lovgrundlaget for opkrævning er dette undersøgt nærmere med det resultat, at Herning Kommune kan tilslutte sig vurderingen af, at der skal opkræves garantiprovision fra Energnist.

 

Derfor opkræves fra og med regnskabsår 2018 0,55% i garantiprovision fra Energnist, svarende til den anlagte linje fra Kolding Kommune. For at lægge sig på niveau med de øvrige ejerkommuner afviges således fra Herning Kommunes normale praksis i forhold til opkrævningsprocent.

 

Supplerende til sagen kan oplyses, at det vil blive undersøgt, om der kan være øvrige garantistillelser, der giver anledning til ændret praksis i forhold til opkrævning af garantiprovision. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i en kommende budgetopfølgning.

Økonomi

Pr. 31. december 2017 garanterer Herning Kommune for et lån på 64,869 mio. kr. vedrørende Energnist, svarende til 10% af selskabets samlede gæld ved Kommunekredit.

 

Garantiprovision for 2018, beregnet som 0,55% af garantien pr. 31. december 2017, svarer således til 356.780 kr., som vil blive indtægtsført i 2019.

 

Garantiprovisionen for 2019 kan først beregnes i foråret 2019, når regnskab 2018 fra Energnist foreligger. De bevillingsmæssige ændringer foretages derfor i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2019.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Herning Kommune opkræver 0,55% i garantiprovision af garantien til Energnist fra og med regnskabsår 2018

 

at de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med sagen medtages i den første budgetopfølgning i 2019.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af lystfiskerturisme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen, Anne Kristine Mikkelsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Riverfisher blev etableret i 2016 af Herning Kommune for at undersøge, om der var et vækst- og turismepotentiale omkring Skjern Å og Karup Å. Det blev efter kort tid sandsynliggjort, og i dag er Riverfisher et tværkommunalt samarbejde mellem Viborg Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive Kommune og Herning Kommune og omfatter pt. de to vestjyske åer.

 

Riverfisher er et egnsudviklingsprojekt med lystfiskeriet som vækstdriver, der har til formål at skabe vækst blandt små og mellemstore virksomheder såsom overnatningssteder, lystfiskerforeninger, guider og grejbutikker langs åerne, og dermed udvikling og liv i de små landsbyer i landdistriktsområderne

 

Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på alt 1.780.000 kr. på Serviceområde 20 Administration, Å-turisme til egnsudviklingsprojektet Riverfisher. 

Sagsfremstilling

Det særlige ved Riverfisher er, at der eksisterer et unikt produkt med et laksefiskeri i international klasse ved Skjern Å og et ditto havørredfiskeri i Karup Å. Det betyder, at der er et stort internationalt og økonomisk potentiale i den high-end kundegruppe, Riverfisher tiltaler, forstået som den lystfiskerturist, der har en stor passion for det udfordrende å-fiskeri og dermed en stor betalingsvillighed herfor.

 

Gennem en fælles, fokuseret indsats har de fire kommuner i projektet både udviklet og markedsført et ”high-end”-lystfiskerprodukt, der på tværs af geografi samler lokale aktører og kommuner til én temabaseret destination omkring de to vestjyske åer.

 

Trods den korte projektperiode har Riverfisher allerede demonstreret et stort vækstpotentiale inden for turisme ved og i de midtjyske åer og tiltrukket en ny type turister til bl.a. Herning Kommune: Den inkarnerede lystfisker. Det er dermed også tydelig at samarbejde i Riverfisher, hvor der kigges på åerne som helhed er en stærk og rigtig tilgang. 

 

Resultater i projektet i 2018

Riverfisher har ved udgangen af sæsonen 2018 genereret mærkbare positive effekter, som både synliggøres gennem kvalitative tilbagemeldinger og kvantitative opgørelser; Der er kommet flere medlemmer i lystfiskerforeningerne, hvor vi konkret kan dokumentere 15 nye medlemmer i de lystfiskerforeninger ved Karup Å med primært fiskevand i Herning Kommune. Der er gennemført ca 40 guidninger ved Skjern Å og 10 ved Karup Å. Herudover er der etableret 4 nye erhvervsaktører ved Skjern Å, ligesom der ved Karup Å er en lodsejer, som arbejder for at etablere en fiskelodge. Gennem erhvervsnetværkene ved åerne får vi tilbagemeldinger om, at her opleves flere overnattende gæster end tidligere. Samtidig hører vi også om flere hussalg, hvor lystfiskere har erhvervet sig ejendomme for at kunne være tæt ved åen og det attraktive fiskevand.

 

Laksens Hus har i 2018 haft 3500 besøgende og fået 10 grejfirmaer til at udstille fiskegrej. Der er gennem en messeaktivitet i Belgien lavet aftale med 50 lystfiskere, som kommer for at fiske laks eller havørreder i 2019 - og ét overnatningssted har allerede får booking på 12 personer til 2019.

 

For at understøtte vækstpotentialet blandt de erhvervsdrivende ved de to åer har Riverfisher endvidere indgået et samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme om et kompetenceforløb for erhvervsaktører, som arbejder med lystfiskerturisme. På kurset er 20 deltagere fordelt fra områderne omkring hhv. Skjern Å, Karup Å og Gudenåen.

 

Det bør nævnes, at ovennævnte effekter er skabt trods en rekordvarm sommer i 2018, der gav den dårligste fiskesæson nogensinde, herunder en periode med totalt fiskeforbud i Skjern Å.

 

Markedsføringsindsats og -effekt

Siden august har der kørt en målrettet markedsføringskampagne mod vores målgruppe "den inkarnerede lystfisker" på tværs af de fire primære markeder: Sverige, Tyskland, Norge og Danmark for at styrke kendskabet til lystfiskeriet i Skjern Å og Karup Å. Denne har skabt:

 • Samlet 822.000 eksponeringer af Riverfisher-film om de to åer på Youtube.
 • Samlet 3,4 mio. display-visninger (bannerannoncer på internettet), som har genereret ca. 5.797 klik til riverfisher.dk
 • Samlet 409.000 eksponeringer af Facebook-annoncer, som har genereret 9.955 klik til riverfisher.dk
 • Der har været en stigning i antallet af nye brugere på websitet riverfisher.dk på 284% i den tid kampagnen har kørt. Det svarer til i alt 18.402 nye brugere.
 • Der har været 76 henvendelser gennem kontaktformularer på websitet riverfisher.dk og stigning i direkte kontakt gennem Laksens Hus og ved Karup Å – dette vil i mange henseender være potentielle nye kunder i 2019

 

Herudover er Riverfisher og fiskeriet i Skjern Å og Karup Å omtalt i en række lystfiskermagasiner i hele Europa bl.a. på baggrund af en række gennemførte pressture, samt som en del af en fælleskampagne med VisitDenmark. Vi har endvidere medvirket i såvel radio som skreven presse.

 

Indsatser i 2019

Det forventes, at vi vil se en stigning i antallet af turister fra målgruppen - den inkarnerede lystfisker, som lægger en væsentlig økonomi langs åerne - i takt med, at vi får opbygget brandet Riverfisher og øget kendskabsgraden til fiskeriet i Skjern Å og Karup Å. En stigning, der uundgåligt vil øge væksten blandt de erhvervsdrivende ved åerne. 

 

I 2019 vil vi derfor fortsætte arbejdet med at markedsføre og udvikle destinationen. Eksempler herpå er:

 • Styrket samarbejde med de fire kommuner om at udvikle destinationen og styrke destinationsidentiteten samt at afdække om der kan indgå yderligere åer i Riverfisherer (Gudenåen, Varde å, Storå).
 • Fastholdelse af en høj synlighed og markedsføring til målgruppen gennem sociale medier, presseturer og film.
 • Fastholdelse og udvikling af erhvervsnetværkene ved Skjern å og Karup Å.
 • I samarbejde med lystfiskerforeningerne ved Karup Å og Skjern Å at afdække og gennemføre vandløbsprojekter til fordel for større og stærkere fiskebestande.
 • Fortsættelse af arbejdet med at skabe lystfiskerstøttepunkter i Sdr. Felding og Fårbæk.

 

Tilskud fra Region Midtjylland  

Region Midtjylland gav i december 2018 tilsagn om tilskud til udvikling af Riverfisher på 0,493 mio kr. til og med 2020. Ligeledes bidrager Viborg Kommune med 0,300 mio. kr, Skive Kommune med 0,100 mio. kr., Ringkøbing Skjern Kommune med 0,163 mio. kr og Herning Kommune med 0,300 mio. kr. til Riverfisher til og med 2020. Dette giver en samlet projektøkonomi på 1,356 mio. kr. Herved kan samarbejdet omkring Riverfisher fastholdes frem til og med 2020. De 4 kommuner har indgået aftale om, at Herning Kommune er projektleder på Riverfisher og administrerer det samlede projekt frem til og med 2020.

Det formaliserede samarbejde har fokus på at lave en fælles markedsføring og erhvervudvikling af Riverfisher. Herudover er der fokus på at ekspandere Riverfisher, og inddrage flere åer (f.eks. Gudenåen og Varde å). Mere om de enkelte indsatser kan ses i vedlagte projektbeskrivelse. Indsatser om vandløbsprojekter og infrastrukturprojekter er aftalt placeret ved de enkelte kommuner, som derved selv har mulighed for at sætte yderligere fokus på disse indsatser, hvis dette ønskes, og dermed gøre egne dele af åerne så attraktive som muligt.

 

Udbetalingen fra Region Midtjylland kommer som en samlet udbetaling. Der laves en særskilt afrapportering til tilsagnsgiver jf. projektbeskrivelsen.

 

Riverfisher støtteprojekt

Ud over Riverfisherprojektet med tilskud fra Region Midtjylland forventes der medfinansiering fra Skive Kommune på 0,200 mio kr. og Ringkøbing-Skjern kommune på 0,137 mio kr. Dette giver en samlet projektindtægt på samlet set 0,337 mio. kr. På det tidspunkt hvor ansøgningen til Region Midtjylland blev sendt var disse bidrag ikke kendt, hvorfor de ikke kunne skrives ind i ansøgningsskemaet. Efterfølgende har begge kommuner meldt ud at de forventer at finde midlerne. De kommunale bidrag til Riverfisher bliver således ens for alle fire kommuner i projektperioden til og med 2020.

Økonomi

Der er på Serviceområde 20 Administration afsat i alt 0,250 mio. kr. årligt i 2019-2022 til åturisme.

 

Der søges overførsel af forventet 1,3 mio. kr. netto fra 2018 til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at

der til projektomkostninger meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,356 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på henholdsvis 0,934 mio. kr. i 2019 og 0,422 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 03 Riverfisher,

at

der til medfinansiering fra Region Midtjylland og deltagende kommuner meddeles anlægsindtægtsbevilling på 1,056 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på henholdsvis 0,919 mio. kr. i 2019 og 0,137 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 03 Riverfisher. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften til projektet,

at

Herning Kommunes andel af projektet på i alt 0,300 mio. kr. finansieres med 0,163 mio. kr. i 2019 og 0,137 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme,

at

der til Riverfisher støtteprojekt meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,337 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på henholdsvis 0,063 mio. kr. i 2019 og 0,274 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 04 Riverfisher Støtteprojekt,

at

der til medfinansiering fra deltagende kommuner meddeles anlægsindtægtsbevilling på 0,337 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på henholdsvis 0,063 mio. kr. i 2019 og 0,274 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 04 Riverfisher Støtteprojekt. Indtægten finansierer den tilhørende anlægsudgift til projektet,

at

der til Å-turisme meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,087 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Å-turisme,

at

anlægsudgiften på 0,087 mio. kr. i 2019 finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme.

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-P30-1-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen vedr. Holtbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådsmedlem Lone Nielsen (UP) har henvendt sig til borgmesteren med ønske om at få et forslag forelagt Byrådet.

 

Sagen fremsendes til byrådets behandling, jf. kommunestyrelseslovens § 11. I overensstemmelse med praksis er sagen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til orientering forud for Byrådets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Lone Nielsens forslag som fremsendt til borgmesteren:

"Grundet usikkerhed vedr. Holtbjergskolens bygningsmassers konstruktion, anmoder Lone Nielsen om at man prioriterer en tilbundsgående undersøgelse af bygningernes ikke-synlige tilstand. Undersøgelsen bør indbefatte:

·         Boreprøver af betonelementernes og herunder jernarmeringens tilstand (ift. tag, mure og fundament), og elementernes bæreevne. Gerne med styrketests af de udtagne prøver.

·         Styrkeprøve ift. Bærende konstruktioner. Dvs. vægge, tag, søjler og overgange.

·         Termografi af bygningerne.

·         Undersøgelse for skjult skimmelsvamp. Dvs. skimmelprøver inde fra ventilationsrør og indvendige flader i ventilation (luftbåren skimmelsvamp vil medføre aflejringer der).

·         Overslag på fremtidig renoveringsbehov.

 

Denne undersøgelse bør foretages for at sikre, at der ikke er risiko for sammenstyrtning af bygninger grundet mangelfuld/korroderet betonarmering samt at børn og personale ikke skal udsættes for sundhedsskadelig påvirkning af skimmelsvamp." 

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Byrådet tager stilling til forslaget fra Lone Nielsen.

Beslutning

Som ændringsforslag fra liste A til det fremsatte forslag blev fremsat følgende:

 

- Byrådet finder anledning til at udtrykke generel tillid og opbakning til administrationens arbejde, således også vedrørende bygningsdrift herunder bygningstilsyn.

 

- Byrådet ser med tilfredshed på, at der føres tilsyn med alle kommunens bygninger ud fra en forudbestemt kadence. Således også bygningen på Holtbjerg, hvor der dagligt færdes mange børn, unge og voksne.

 

- Dette sikrer blandt andet, at der opsamles viden om bygningernes tilstand og at eventuelle nødvendige handlinger iværksættes. Dette mener Byrådet er en fornuftig og tilstrækkelig ordning.

 

Liste A's forslag blev bragt til afstemning.

 

For stemte: 27

Imod stemte: Lone Nielsen (UP), Anne Marie Christensen (UP) og Ernst B. Knudsen (C).

Undlod at stemme: Ingen

 

Forslaget fra Lone Nielsen er herefter bortfaldet, idet der ikke er grundlag for at stemme om forslaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-35-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for kolonihaver "Nabkær" i Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

I januar 2016 blev der af Teknik- og Miljøudvalget vedtaget et reglement for leje af kolonihaver i Herning Kommune. Det nye reglement giver mulighed for øget bebyggelse inden for det enkelte havelod. Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 33.R1.1 for kolonihaver ”Nabkær” i Birk, der skal give mulighed for bebyggelse i henhold til reglementet, så det ikke vil være nødvendigt at søge om dispensation eller byggetilladelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 33.R1.1 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i Birk øst for Herning By. Lokalplanområdet er afgrænset af randbeplantning. Mod nord ligger Hammerum Bæk og et særligt værdifuldt landskabsområde, og mod syd en landbrugsejendom og et erhvervs- og industriområde.

 

Lokalplanens område udgøres af matr. nr. 5q og del af 11a Birk By, Gjellerup.

Lokalplanområdets størrelse er ca. 8,1 ha.

 

Området benyttes i dag til kolonihaver under haveforeningerne ”Nabkær 1 og 2”.

 

Luftfoto fra 2017. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver. Lokalplanen skal give mulighed for øget bebyggelse samt fastsætte bestemmelser for bebyggelsens indpasning i området samt sikre en harmonisk overgang til det åbne land.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres efter den eksisterende opdeling af området.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre to fælleshuse med fælles toiletter på 100 m2 hver.

Inden for hver havelod må der opføres et kolonihavehus, der maksimalt må udgøre 10% af havelodden, dog maksimalt 40 m2. Derudover må der opføres to sekundære bygninger så som udhus, shelter og/eller drivhus på maksimalt 10 m2 hver samt en overdækket terrasse/pavillon på maksimalt 15 m2.

 

Bebyggelsen må højst opføres i én etage og have en maksimal bygningshøjde på 4 m, dog må sekundære bygninger maksimalt have en højde på 2,5 m.

Bebyggelsens afstand til havelodsskel skal være mindst 2,5 m. Afstand til havelodsskel mod veje og fælles friarealer skal være mindst 1,5 m. Bebyggelse, undtagen drivhuse, skal fremtræde i træ.

 

Vejadgang skal ske via de eksisterende veje Sandgaardsvej og Nabkærvej.

Der stilles krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. kolonihave.

 

Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af en åbeskyttelseslinje til Hammerum Bæk. Efter den foreløbige vedtagelse af lokalplanen skal Miljøstyrelsen søges om forhåndstilsagn til reduktion af åbeskyttelseslinjen.

  

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 33.R1 og lokalplan 6.14.1.

 

Kommuneplanramme 33.R1

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplan 6.14.1

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 6.14.1, som blev vedtaget i oktober 1985. Den eksisterende lokalplan giver kun mulighed for opførelse af et kolonihavehus på maksimalt 25 m2 inden for hver havelod, hvorfor nærværende lokalplan er udarbejdet.

Lokalplan 6.14.1 aflyses for den del, som er omfattet lokalplan 11.C3.6 ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 33.R1.1 for kolonihaver ”Nabkær” i Birk foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 33.R1.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for erhvervsområde nord for Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 har været i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan nr. 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning.

Der indkommet en indsigelse og en bemærkning i høringen. De er behandlet under sagen om endelig vedtagelse af lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen og bemærkningen ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillægget ved endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 vedrører en ramme til erhvervsformål ved rute 15 i Herning og en rekreativ ramme syd for Holtbjerg i Herning.

 

Da lokalplan nr. 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning, der blandt andet muliggør etablering af virksomhed i eksisterende bebyggelse, ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages den af tillæg nr. 51. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Forslag til lokalplan nr. 12.E11.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse.

 

Med kommuneplantillægget udvides rammeområde 12.E11 for erhvervsområde nord for rute 15, så det inkluderer hele det område, som er omfattet af lokalplan 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning. Det betyder, at en del af rammeområde 12.R7 for rekreativt område syd for Holtbjerg overgår til rammeområde 12.E11 for erhvervsområde nord for rute 15.

 

Udvidelsen sker for at give mulighed for at etablere virksomheder i eksisterende bebyggelse langs Herningmotorvejen.

Samtidig udvides virksomhedsklasserne, så der fremover også gives mulighed for at etablere erhverv i miljøklasse 1-3, og der indskrives i planforslagets rammebestemmelser, at der ikke fremadrettet kan etableres grundvandstruende virksomheder i området.

 

Kommuneplanrammernes øvrige bestemmelser forbliver uændret.

 

Ny afgrænsning af rammeområderne 12.E11 og 12.R7 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-18 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhverv på Knudsvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.E11.1 for erhverv på Knudsvej i Herning har været i offentlig høring fra den 11. oktober til den 8. november 2018. Der er indkommet en indsigelse og en bemærkning i denne periode. Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger bør give anledning til tilføjelser i lokalplanens redegørelse, samt en præcisering på lokalplanens kortbilag ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 

Sagsfremstilling

Knudsvej 6-8 har tidligere været anvendt til batteriladestation for elbiler, mens Knudsvej 10-12 har været anvendt henholdsvis til daginstitution og som lokaler for Herning Billedskole og Husflidsforeningen. Ejendommene er nu blevet solgt af Herning Kommune, og der er i den forbindelse udarbejdet forslag til ny lokalplan samt kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen til erhverv.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere erhverv i miljøklasse 1-3, dog kun miljøklasse 1-2 i den østlige del af lokalplanområdet af hensyn til nærheden til boliger. For at tydeliggøre dette, indstiller forvaltningen, at lokalplanen ved den endelige vedtagelse deles op i to delområder. Delområde I skal omfatte matr. nr. 1k, hvor der må etableres erhverv i miljøklasse 1-3. Delområde II skal omfatte matr. nr. 1ad, hvor der må etableres erhverv i miljøklasse 1-2.

 

 

Lokalplanområdet med forslag til opdeling i delområde I og delområde II

 

Lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 4 uger. I denne periode er der indkommet en indsigelse og en bemærkning til lokalplanforslaget. Indsigelsen og bemærkningen er vedlagt som bilag. Herunder er de opsummeret og kommenteret. Forvaltningens kommentarer er markeret med kursiv skrift.

 

Indsigelse fra beboer på Gormsvej 27 af 11. oktober 2018

 

 1. Støj fra festlokaler og lignende

Indsigeren ønsker tilføjet til lokalplanens bestemmelser om anvendelse, at der ikke må etableres bar, diskotek, hotel, restaurant, festlokaler eller lignende. Det sker med henvisning til, at beboerne i området allerede nu bliver generet af musik og støj fra eksisterende festlokaler på hjørnet af Valdemarsvej og Gormsvej.

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at etablere nogle af de nævnte aktiviteter inden for de miljøklasser, lokalplanen fastlægger. Det er derfor ikke nødvendigt at skrive ind i lokalplanen, at området ikke må anvendes til disse aktiviteter.

 

 1. Støj fra vareleverancer

Indsigeren ønsker også tilføjet, at der inden for lokalplanens område ikke må etableres virksomheder, der er afhængige af faste leverancer af varer mellem 17 og 06. Det sker med henvisning til, at indsiger på nuværende tidspunkt oplever støjgener fra bakkende busser ved værkstedet på nordsiden af Knudsvej.

Faste vareleverancer til i aften- og nattetimerne sker primært til butikker med dagligvarer. Lokalplanen giver ikke mulighed for at etablere dagligvarebutikker. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke vil opstå problemer med støj fra vareleverancer i aften- og nattetimerne.

 

 1. Borgermøde

Derudover gør indsiger opmærksom på, at det af hensyn til borgersammensætningen i området kunne være hensigtsmæssigt at have afholdt et borgermøde på Holtbjerg i forbindelse med den offentlige høring af planen.

 

Bemærkning fra Vejdirektoratet af 7. november 2018

 

 1. Afgræsning af lokalplan

Vejdirektoratet forudsætter, at lokalplanen ikke omfatter deres matrikler med Herningmotorvejen.

Som det fremgår af lokalplanens bestemmelser omfatter den kun matriklerne 1ad og 1k, Holtbjerg, Herning Jorder. På grund af en unøjagtighed ved indtegning af lokalplanens afgrænsning i det digitale plansystem, er en meget lille del af lokalplanen kommet til at ligge ind over Vejdirektoratets areal. Det vil blive tilrettet ved bekendtgørelse af lokalplanen.

 

 1. Vejbyggelinjer

Som det fremgår af lokalplanens redegørelse ligger lokalplanområdet inden for vejbyggelinjen for Herningmotorvejen. Det vil sige, at der ikke må opføres ny bebyggelse, tilbygning til eksisterende bebyggelse, foretages væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse, genopføres nedbrændt eller nedrevet bebyggelse eller etableres andre anlæg af blivende art uden Vejdirektoratets tilladelse. Begrebet anlæg eller indrerninger af blivende art dækker blandt andet parkeringspladser, ledning og pyloner.

Under afsnittene om Bebyggelse og anlæg, Servitutter samt Myndighedstilladelser vil Forvaltningen præcisere, hvilke konsekvenser vejbyggelinjen fra Herningmotorvejen har for bebyggelse og anlæg inden for lokalplanens område.

 

 1. Støj

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at Herning Kommune som planmyndighed er ansvarlig for at arealer langs statsveje ikke belastes af støj over de tilladte grænseværdier. Hvis der skal opføres støjafskærmning inden for vejbyggelinjen, vil det også kræve tilladelse fra Vejdirektoratet. Dette bør fremgå af lokalplanens redegørelse.

Ifølge Vejdirektoratets digitale støjkort er lokalplanområdet ikke belastet af støj over 63 dB. Den tilladte grænseværdi for erhverv er 63 dB. Forvaltningen vil derfor tilføje til lokalplanens redegørelse, at området med den nuværende støjafskærmning mod motorvejen ikke vurderes at være belastet af støj over de tilladte grænseværdier for erhvervsområder. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanen opdeles i delområde I og delområde II for at præcisere, hvilke områder der må anvendes til erhverv i henholdsvis virksomhedsklasse 1-3 og virksomhedsklasse 1-2.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 12.E11.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 9. oktober 2018 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 11.C3.6 for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 11. oktober 2018 til den 8. november 2018. Der er kommet en indsigelse og et ændringsforslag i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 11.C3.6 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Herning Bymidte og benyttes i dag til parkering på terræn og parkeringsdæk, passage til gågaden samt Dalgashus med parkeringskælder, butiks- og erhvervslokaler og boliger.

 

Lokalplanens formål er at fastholde områdets anvendelse til centerformål, herunder at give mulighed for etablering af restauration. Derudover fastsætter lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, således at der kun kan etableres centerbebyggelse og parkeringskælder i den østlige del af lokalplanområdet.

 

  

Lokalplankort.

 

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 11. oktober 2018 til den 8. november 2018, og der er kommet en indsigelse og et ændringsforslag i høringsperioden. Indsigelsen omhandler adgangsforhold i den eksisterende bygning i lokalplanområdet. Indsigerne ønsker begrænset adgang til erhverv på 1.sal, hvor der ligeledes er adgang til boliger og aflåst p-kælder. Ændringsforslaget omhandler anvendelsesmuligheder og skiltning. Indsiger ønsker, at der gives mulighed for yderligere anvendelse, og at der ikke optages specifikke skiltebestemmelser i lokalplanen, men at der i stedet gives tilladelse af Herning Byråd i det enkelte tilfælde.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret overordnet på indsigelsen og ændringsforslaget. Indsigelse og ændringsforslag samt forvaltningens kommentarer kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesnotat. 

  

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til den indkomne indsigelse og ændringsforslag vurderer forvaltningen, at der ikke bør ske ændringer.

 

I forhold til adgangsforhold vurderes det ikke muligt at begrænse anvendelse indenfor de enkelte etager, og der er ikke hjemmel i planloven til at regulere indendørs adgangsforhold. Adgangsforhold skal derfor aftales mellem de enkelte ejere i Dalgashus.  

 

Lokalplanen giver allerede mulighed for de nævnte anvendelsesmuligheder. Der ønskes dog ikke at give mulighed for ”Convenience Store” eller anvendelse til offentlige formål, da bebyggelsen fortsat skal rumme anvendelsesmuligheder, der styrker sammenhængen med den øvrige anvendelse i gågaderne. Med hensyn til skiltning ønsker indsiger i realiteten en kompetencenorm, hvilket der ikke er hjemmel til i Planloven, da det er et krav i loven, at lokalplaners bestemmelser skal være præcise. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 11.C3.6 for et centerområde ved Dalgas Plads i Herning endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C3.6 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Silkeborgvej 63-65

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose, Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet behandlede henholdsvis d. 22. oktober, 5. november og den 13. november 2018 endelig vedtagelse af lokalplan 11.C25.3 for centerområde ved Silkeborgvej 63-65. Forud for den politiske behandling i Herning Byråd den 13. november 2018 fremkom der oplysninger om, at der var en fejl i de udarbejdede skyggediagrammer, og derfor blev den endelige vedtagelse, efter anmodning fra udvalgsformanden i Byplanudvalget, sendt tilbage til fornyet behandling i fagudvalget

 

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbig vedtaget lokalplan 11.C25.3 for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i perioden indkommet tre indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C25.3 endelig vedtages med en enkelt tilføjelse i lokalplanens redegørelse og ændringer og tilføjelser i to bestemmelser vedr. bebyggelsens omfang og placering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede d. 13. november 2018, at endelig vedtagelse af lokalplan 11.C25.3 for et centerområde ved Silkeborgvej 63-65 skal sendes tilbage til fornyet behandling i Byplanudvalget efter anmodning fra udvalgsformand Ulrik Hyldgaard. Baggrunden herfor var, at en indsiger efter behandlingen i Byplanudvalget, har gjort opmærksom på, at det er det samme skyggediagram, som er indsat for to forskellige tidspunkter. På baggrund heraf er der  ved en ekstern konsulent, udarbejdet nye skyggediagrammer for det byggeri som lokalplanforslagett giver muligherd for. Disse kan ses i bilag 2.

 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter Silkeborgvej 63-65, som ligger i den østlige del af Herning Bymidte, på hjørnet af Th. Nielsens Gade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanen

Lokalplanen udlægger overordnet området til centerområde med detailhandel, liberale erhverv, café/restaurant og boliger således, at der muliggøres en ny byudvikling langs Silkeborgvej. Lokalplanens formål er også at muliggøre en ny boligbebyggelse som skal indeholde liberalt erhverv eller butik i minimum 1/3 af stueetagen ud mod Silkeborgvej.

 

Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser for byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet, samt stiller krav til bygningens placering, udformning og udtryk. Det er muligt at bygge i op til fire etager med den fjerde etage som tagterrasse eller som etage under sadeltag. Der stilles generelt krav til udformning af altaner og til at tegl anvendes som facademateriale.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre en god afvikling af trafikken samt nye tilkørselsforhold til området, hvor der kun bliver vejadgang fra Th. Nielsens Gade.

 

 

Lokalplankort

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i perioden indkommet tre bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget, se indsigelser i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler bl.a. indbliks- og skyggegener ved naboer på deres terrasser eller haver, afstand til skel ved naboer, bebyggelsens højde og evt. skærpede krav til luftrensning ved nabovirksomhed. De enkelte punkter er behandlet i indsigelsesnotatet, som er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen havde i første omgang bedt bygherre om at udarbejde skyggediagrammer, som var vedlagt den forrige behandling af lokalplanen. Forvaltningen har på baggrund af sagens historik anmodet en ekstern konsulent om at udarbejde nye skyggediagrammer. De nye skyggediagrammer viser en maksimal udnyttelse af lokalplanforslagets muligheder, herunder en bygningshøjde på 16 meter med en 20 graders taghældning. På skyggediagrammerne er der indtegnet de omkringliggende bygningshøjder, hvor naboer kan blive påvirket af skyggegener. Derudover er træer, som grænser op til lokalplanområdet, og som kan have indflydelse på skyggevirkningen i samspil med lokalplanforslagets muligheder, indtegnet. De nye skyggediagrammer er vedlagt som bilag 2 til sagen, og viser skyggepåvirkningen fra 21. marts (forårsjævndøgn), 21. juni (årets længste dag), 21. september (efterårsjævndøgn) og 21. december (årets korteste dag) på henholdsvis tidspunkterne kl 8, 12, 16 og 19. Der er ikke udarbejdet et skyggediagram for kl. 19 i december, da solen på det tidspunkt er gået ned.

 

Overordnet vurderer forvaltningen, at de gener som påpeges af indsigerne, herunder indkig- og skyggegener, som kan være en følge af lokalplanforslaget, må anses for at være inden for den naboretlige tålegrænse. Endvidere vurderes skyggepåvirkningen og indblik ikke at være væsentlige i en tæt bymæssig sammenhæng. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke vil forekomme skyggekast på de enkelte naboejendomme. Den naboretlige tålegrænse er et udtryk for, hvor meget man skal tåle af gener fra sine omgivelser set i relation til den almindelige samfundsudvikling.

 

Den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for fem etager inden for lokalplanområdet, hvor den 5. etage kun må udføres som tagterrasse. Lokalplanen skærper etageantallet og giver derudover mulighed for at bygge i skel mod vest i forhold til på et senere tidspunkt at kunne videreføre byggeriet langs Silkeborgvej.

Et nyt boligbyggeri vil ikke i sig selv stille skærpede krav til luftrensning ved nabovirksomhed, men hvis der klages, så skal Herning Kommune behandle klagen. Dette er også tilfældet med de nuværende forhold.

 

Forvaltningens vurdering

I forbindelse med udarbejdelse af de nye skyggediagrammer har forvaltningen genovervejet lokalplanforslagets muligheder og anbefaler, at der i lokalplanen fastsættes en maksimal trempelhøjde på en meter, så det sikres, at den fjerde etage får udtryk af at være under sadeltag.

 

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der redaktionelt i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit, som uddyber planens forhold til spildevandsplanen. I afsnittet vil det fremgå, at regnvandet skal forsinkes, hvis befæstelsesgraden for lokalplanområdet overstiger den befæstelsesgrad, som var før nedrivning blev påbegyndt, hvor befæstelsesgraden var på ca. 80%.

 

Byplanudvalget besluttede i forbindelse med den forrige behandling af endelig vedtagelse af lokalplanen, at der mod vest skal bygges i skel, hvor lokalplanforslaget kun gav mulighed for, at der mod vest kan bygges i skel. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanforslagets § 7.1 ændres til skal i stedet for kan. Dette er i tråd med ønsket om en større bymæssighed langs Silkeborgvej.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 11.C25.3 endeligt vedtages, dog således

 

at der i lokalplanforslagets § 7.1 tilføjes følgende: ”… med en maksimal trempelhøjde på en meter.”,

 

at lokalplanforslagets § 7.8 ændres til: ”Der skal bygges i skel inden for byggefeltet mod vest, og der kan ikke etableres vinduer eller åbninger i denne facade.”

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C25.3 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Fordeling af byfornyelsesmidler og frigivelse af anlægsudgiftsbevillinger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Kristina Lundsgaard Gaardsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Byplanudvalget har på møde den 17. september 2018 (pkt. 166) vedtaget en revision af Herning Kommunes byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028". Revisionen af byfornyelsesstrategien sker på baggrund af en lovændring og en reduktion i den statslige udgiftsramme til byfornyelse.

 

På baggrund af den reviderede byfornyelsesstrategi indstiller forvaltningen, at Byplanudvalget indstiller nedenstående anbefaling til fordeling og frigivelse af rådighedsbeløb til byfornyelsesaktiviteter fra 2019.

Sagsfremstilling

På baggrund af en lovændring af "Lov om byfornyelse og udvikling af byer" har Herning Kommune foretaget en revision af byfornyelsesstrategien og den tilhørende handlingsplan. Lovændringen betyder en forenkling af reglerne, hvilket afspejles i strategien. Desuden afspejler strategien og handlingsplanen, at den statslige ramme til byfornyelse generelt er reduceret og forventes helt at bortfalde fra 2019.

Lovændringen bevirker desuden, at den statslige ramme til byfornyelse nu dækker alle beslutningstyper i henhold til byfornyelsesloven, og kommunen kan dermed ikke som tidligere søge en særlig ramme til f.eks. områdefornyelse. Kommunen er selv ansvarlig for fordeling af rammen til de prioriterede byfornyelsesaktiviteter, og kan vælge at overføre hele eller dele af den tildelte ramme til næste år over en periode på maks tre år. Anvendelsen af den statslige ramme kræver en kommunal medfinansiering på minimum samme størrelse.

 

Handlingsplan

Den reviderede handlingsplan peger på, at:

 

 • der reserveres et årligt beløb til indeklimasager og nedrivning,
 • der gennemføres op til to områdefornyelsesprojekter. Områderne vælges, hvor en undersøgelse viser et behov og relevant flerhed af problemstillinger,
 • der gennemføres friarealforbedringer når og hvis, der viser sig særskilt behov, f.eks. i forbindelse med en områdefornyelse,
 • der foretages løbende SAVE-registreringer og udarbejdes bevarende lokalplaner,
 • der foretages politisk behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger (1-4),
 • der udpeges kulturmiljøer, bl.a. i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

 

Indeklimasager og nedrivning

Forvaltningen anbefaler, at der årligt reserveres midler til indeklimasager (herunder kondemnering og påbud om nedrivning), som kommunen er forpligtiget til at afholde udgifter til.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der reserveres midler til nedrivning (frivillige aftaler). Der kan tildeles støtte til nedrivning på baggrund af en ansøgningsrunde, når det vurderes at være aktuelt.

Støtten tildeles således på baggrund af en konkret ansøgning fra bygningsejeren, og kan i øvrigt ikke tildeles såfremt nedrivning sker med henblik på genopførelse/nybyggeri.

På baggrund af den reducerede, statslige ramme anbefaler forvaltningen, at den procentvise støtte til nedrivning fastsættes til 25%.

Derudover kan der i særlige tilfælde, såsom ved herreløse ejendomme (konkursbo og dødsbo) samt ved ansøgninger, der støtter lokale initiativer (f.eks. fra borgerforeninger), gives op til 100% i støtte. Disse sager foreslåes behandlet løbende i hvert enkelt tilfælde.

 

Områdefornyelse

Det er besluttet, at der skal gennemføres områdefornyelse i Kibæk fra 2019-2022, jf. Byplanudvalgets beslutning på mødet den 19. juni 2017 (pkt. 97). Kommunen kan ikke som tidligere søge om en særlig byfornyelsesramme til områdefornyelse, men skal anvende den almindelige statslige udgiftsramme til byfornyelse til alle beslutningstyper, jf. lovændringen. Områdefornyelsen igangsættes umiddelbart efter årsskiftet.

 

Istandsættelse

Der reserveres ikke midler til bygningsfornyelse i form af istandsættelse. Dette begrundes med en nødvendig prioritering af indeklimasager, nedrivning og områdefornyelse. I øvrigt er det forvaltningens vurdering, at den hjemmel i byfornyelsesloven, som forvaltningen bruger til at stille arkitektoniske krav til istandsættelsen i de fleste tilfælde er opretholdt gennem regulerende bestemmelser i lokalplaner.


Økonomi

Indeklimasager og nedrivning

Der afsættes i alt 892.000 kr. til byfornyelsesaktiviteter i 2019, som finansieres af afsat rådighedsbeløb på 816.000 kr. i 2019, samt restrådighedsbeløb til kondemnering nedrivning, istandsættelse og indeklima på ca. 76.000 kr. i 2018, som søges frigivet og overført til 2019.

 

Områdefornyelse

Herning Kommune har i 2018 fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse på 712.000 kr. Det anbefales, at rammen overføres til 2020 og prioriteres til områdefornyelse i Kibæk.

 

Det er desuden besluttet, at uforbrugte byfornyelsesmidler fra 2018 skal overføres til områdefornyelse i Kibæk, jf. Byplanudvalgets beslutning den 17. september 2018 (pkt. 166).

 

I alt afsættes 6.317.000 kr. til områdefornyelse i Kibæk, som finansieres af:

 • afsat rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 og 1.020.000 kr. i 2020-2022, i alt 3.570.000 kr.,
 • statslig udgiftsramme på 712.000 kr. i 2020, og
 • overførsel af uforbrugte byfornyelsesmidler i 2018 fordelt med 205.000 kr. fra områdefornyelse i Kibæk til opstart af projektet, 950.000 kr. fra rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder og 880.000 kr. netto fra kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima.

  

Der anmodes på den baggrund om anlægsudgiftsbevilling på 2.102.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb fordelt med henholdsvis 1.390.000 kr. i 2019 og 712.000 kr. i 2020. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 76.000 kr. i 2019 til udgifter til kondemnering, nedrivning og indeklimasager på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, BYP, nyt stednr. pulje til kondemnering, nedrivning og indeklimasager 2019,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 76.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, BYP, stednr. 015081 pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2017. Rådighedsbeløbet overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 76.000 kr. på samme stednr.,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,102 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb fordelt med henholdsvis 1,390 mio. kr. i 2019 og 0,712 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, BYP, stednr. 015080 Områdefornyelse i Kibæk,

 

at anlægsudgiften på 2,102 mio. kr. finansieres delvist med 0,510 mio. kr. i 2019 afsat på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, BYP, stednr. 015099 03 Områdefornyelsesprojekt,

 

at anlægsudgiften på 2,102 mio. kr. finansieres delvist med nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 1,101 mio. kr. samt nedskrivning af rådighedsbeløb til indtægter med 0,221 mio. kr., i alt netto 0,880 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, BYP, stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2014. Rådighedsbeløbene overføres til 2019 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019. Anlægsbevillingerne nedskrives tilsvarende med henholdsvis 1,101 mio. kr. til udgifter og 0,221 mio. kr. til indtægter på samme stednr.,

 

at der til statslig medfinansiering meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,712 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, BYP, stednr. 015080 Områdefornyelse i Kibæk. Indtægten finansierer den tilsvarende anlægsudgift på 0,712 mio. kr. i 2020.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P21-18-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Tilbageførsel af byzone til landzone i forbindelse med etablering af jorddeponi, bakkelandskab og skov ved Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

Herning Byråd har i december 2017 truffet beslutning om at etablere et kombineret jorddeponi, bakkelandskab og skov ved Sunds. Arealet er beliggende i byzone uden at være omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Arealet skal tilbageføres til landzone for, at der kan gives landzonetilladelse til etablering af anlægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der foretages en tilbageførsel af arealet fra byzone til landzone, se bilag 1.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har på møde den 19. december 2017 punkt 311, truffet beslutning om at etablere et kombineret jorddeponi, bakkelandskab og skov ved Sunds.

 

Arealet er beliggende i byzone uden af være omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Arealet skal tilbageføres til landzone for, at der kan gives landzonetilladelse til etablering af anlægget.

 

Der er ingen byudviklingsinteresser på arealet. Arealerne ligger i byzone på baggrund af inder-, mellem- og yderzone planerne fra før sognesammenlægningerne i forbindelse med kommunalreformen 1970 hvor alle arealer i inder- og mellemzoner blev ændret til byzone.

 

Tilbageførslen omfatter de på bilag 1 udpegede arealer, i alt 21 ha. Der er tale om del af matrikel 3h, 4a, 6 z, samt mindre del af 7000c, 6a og 13a, alle Torup By ejerlav.

 

Beslutningen skal sendes i høring i 8 uger ved berørte parter, inden der træffes endelig beslutning om tilbageførslen. Berørte parter ved tilbageførsel til landzone omfatter grundejere, panthavere samt påtaleberettigede på servitutter indenfor de arealer der tilbageføres.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel

Reglerne om erstatning i forbindelse med tilbageførsel af arealer fra by- og sommerhuszone til landzone er fastsat i planlovens § 46. Herefter er der adgang til at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Reglen begrænser erstatningskravet til positive udgifter, der er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone.

Ved en eventuel mistet spekulationsgevinst kan der ikke kræves erstattet efter bestemmelsen.

Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejerne har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning efter planlovens § 45, stk. 1 og 2 (§ 46, stk. 3).

Det er administrationens vurdering, at der ikke vil blive rejst krav om sådanne erstatninger. Dette vides dog først med sikkerhed efter høringsperiodens udløb.

Der er ikke kendskab til gældsposter vedrørende opkrævet frigørelsesafgift.

 

Godtgørelse for grundskyld

Efter § 29 A, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne.

Det er administrationens vurdering at udgifterne til ovenstående ikke vil overstige 10.000 kr. Beløbets relativt lave størrelse skyldes at byzonearealerne, der tilbageføres, primært har været benyttet til landbrugsjord.

 

Forvaltningen anbefaler, at der foretages en tilbageførsel fra byzone til landzone.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at de på bilag 1 udpegede arealer, hvor ejer ønsker det, tilbageføres til landzone.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.16.06-P19-1-17 Sagsbehandler: Trine Eide  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for energipark med vindmøller og solceller ved St. Soels, Vindingvej nord for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning og Holstebro Kommuner har modtaget ansøgning om opstilling af vindmøller og solceller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller, tre i Herning og fire i Holstebro Kommune. Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune.

 

I juni 2018 godkendte Herning Byråd at sende et oplæg til indkaldelse af forslag og idéer med henblik på den videre planlægningsproces (debatoplæg) i offentlig høring. Bemærkninger fra debatten er inddraget i arbejdet med planforslag, miljøkonsekvensrapport og miljørapport, i det omfang det har været relevant.

 

Projektet til etablering af energiparken ligger kun delvist indenfor rammeområde 09.T43. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som udvider og tilpasser kommuneplanramme 09.T43 til det konkrete projekt.

 

Forslag til tillæg nr. 66 danner rammerne for forslag til lokalplan nr. 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 66 med miljøkonsekvensrapport og miljørapport foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Herning og Holstebro Kommuner har modtaget ansøgning om opstilling af hhv. vindmøller og i tilknytning hertil solceller i et område ved St. Soels nordvest for Aulum og sydvest for Tvis. Ansøgningen omhandler opstilling af syv vindmøller, tre i Herning og fire i Holstebro Kommune. Det ansøgte solcelleprojekt ligger i Herning Kommune og er på ca. 32 ha.

 

  

 

 

Byplanudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2018 at igangsætte planlægningen for tre vindmøller med en højde på op til 140 meter i Herning Kommune. Den 16. april 2018 godkendte Byplanudvalget igangsætning af planlægning for solceller i tilknytning til vindmølleprojektet.

 

Energiparken ligger delvist indenfor kommuneplanramme 09.T43. Se bilag 1. Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som giver mulighed for etablering af tre vindmøller med en maksimal højde på 140 meter, samt etablering af et solcelleanlæg på op til 32 ha. Samtidig udvides og tilpasses kommuneplanrammen for område 09.T43 til det konkrete projekt.

 

Da projektet er delvist i overensstemmelse med kommuneplanen, er Herning Kommune forpligtet til at fremlægge og foreløbigt vedtage planforslag for projektet jf. planloven.

 

 

Forudgående debat

Byrådet har i juni 2018 godkendt debatoplæg for et samlet projekt med syv vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter, og et solcelleanlæg på op til 32 ha ved St. Soels. Debatoplægget er udsendt samlet af Holstebro og Herning Kommune, og var i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2018 til den 5. juli 2018. Der indkom i alt otte bemærkninger til Herning Kommune i debatperioden.

 

Byplanudvalget er orienteret om de indkomne bemærkninger fra debatfasen den 17. september 2018. Bemærkningerne er inddraget i planlægningen for projektet i det omfang, at det har været relevant.

 

Dialog i planlægningsprocessen

Der har i forbindelse med planlægningsprocessen været dialog med Vejdirektoratet, der har udtrykt bekymring for, om projektet (de tre vindmøller og solcelleanlægget i Herning Kommune) vil begrænse, særligt hjortevildtets brug af faunapassagen som blev etableret i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Vejdirektoratet har bemærket, at man overvejer, at komme med en indsigelse mod planen.

 

Det har ført til en tilpasning af projektet, hvor afgrænsningen af solcelleanlægget er ændret. Det har ikke været muligt, at ændre på vindmøllernes placering grundet afstandskrav til beboelse mv.

  

Miljøkonsekvensrapport

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) samt en miljøvurdering af de planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. Der er derfor udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillæg nr. 66, og for lokalplan 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

Tidligere var VVM-redegørelsen og miljørapporten samlet i ét dokument, og var Herning Kommunes dokument. Med ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er miljøkonsekvensrapporten nu bygherres dokument, og bygherre har også stået for udarbejdelsen i dialog med Herning Kommune og Holstebro Kommune. Miljørapporten med vurdering af planerne er stadig Herning Kommunes dokument.

 

Miljøkonsekvensrapporten beskriver det samlede projekt, dvs. syv vindmøller og solcelleanlæg, hvorimod miljørapporten beskriver den del af projektet, som ligger i Herning Kommune, dvs. tre vindmøller og solcelleanlægget.

 

Miljøkonsekvensrapporten ” Miljøkonsekvensrapport. St. Soels Energipark. December 2018” og miljørapporten kan ses af bilag 3 og bilag 6.

 

I miljøkonsekvensrapporten belyses et hovedforslag og et 0-alternativ. 0-alternativet beskriver situationen som den ville være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Derudover beskrives miljøpåvirkningerne særskilt for henholdsvis vindmøller og solcelleanlæg.

 

Hovedforslaget for det samlede projekt består af syv ens vindmøller i traditionel dansk design med en totalhøjde på op til 140 meter, opstillet på én lige række.

Samlet forventes vindmøllerne at have en samlet effekt på 14-35 MW og solcelleanlægget en effekt på ca. 20 MWp.

 

Herning Kommune har i Herning Kommuneplan 2017-2028 en målsætning om 60MW ny vindmølleenergi inden 2030. Vindmølleandelen i projektet vil bidrage med 23,3% ved en effekt på 14 MW og 53% ved en effekt på 35 MW af Herning Kommunes målsætning om ny vindmølleenergi.

 

Der er lavet et ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten, der er et selvstændigt dokument (bilag 2) samt af miljørapporten, der indgår som bilag i forslag til kommuneplantillæg nr. 66 og lokalplanforslag nr. 09.T43.1.

 

De vigtigste konklusioner fra miljøkonsekvensrapport og miljørapport er gengivet i de nedenstående afsnit.

 

Landskabspåvirkning

Landskabet omkring projektområdet fremstår som intensivt dyrkede marker adskilt af spredte ejendomme, levende hegn samt mindre skovbevoksninger og kratbeplantning.

 

Vindmøllerne vil optræde som store i forhold til landskabet i øvrigt, men terrænet og den eksisterende beplantning har betydning for hvor synlige vindmøllerne opleves.

 

Med undtagelse af få steder, hvor der vil være indblik, vil solcelleanlægget ikke være synligt fra de omgivende landområder. Med en omgivende grøn beplantning vurderes solcelleanlægget ikke at have en betydelig landskabelig påvirkning.

 

Samlet set vurderes det, at energianlægget trods sine markante størrelse kan rummes i det dyrkningsprægede landskab, der er præget af flere tekniske anlæg.

 

Samspil med andre vindmøller

Indenfor 28 gange møllehøjden findes tre ældre vindmøllegrupper bestående af to-fire vindmøller med en totalhøjde 68-77 meter, hhv. ved Blinkildevej, Kronborgvej og Vindingvej.

I få tilfælde kan der være et visuelt uklart samspil mellem de nye og eksisterende møller, som ved rute 467 syd for Aulum, hvor de nye vindmøller vil ses sammen med de eksisterende vindmøller ved Vindingvej. Visualisering kan ses i miljøkonsekvensrapporten.

 

Samlet vurderes det, at påvirkningen fra det visuelle samspil mellem de eksisterende møller og de nye vindmøller vil være ubetænkeligt fra de fleste steder.

 

Dertil kommer, at der for de omkringstående vindmøller generelt er tale om vindmøller af ældre datoer, som må forventes nedtaget indenfor en overskuelig fremtid. Dermed vil samspillet med eksisterende vindmøller forventeligt være begrænset til en kortere årrække.

 

Kulturarv

I området forefindes fredede fortidsminder, bl.a. i form af flere gravhøje. Flere er omfattet af fredninger eller andre beskyttelseshensyn. Projektet vil dog ikke have en direkte påvirkning. Museum Midtjylland anbefaler, at der udføres forudgående undersøgelser før anlæggene etableres

 

Indenfor lokalområdets nærområde, dvs. 4,5 km, ligger 2 kirker, hhv. Tvis Kirke og Aulum Kirke. Herudover ligger Vinding Kirke lige udenfor nærområdet. Kirkerne fremstår ikke som markante landskabselementer i landskabet i eller omkring vindmølleområdet. Der er ikke konstateret muligheder for indsigt til kirkerne, hvor både kirkebygninger og vindmøller er synlige på samme tid. Opstilling af vindmøller ved St. Soels vurderes derfor ikke at få nogen indflydelse på indsynet til kirkerne samt udsyn til kirkerne.

  

Naturpåvirkning

Møllerne og solcellerne opstilles i et område med intensivt dyrket landbrugsland, uden egnede levesteder for andre bilag IV-arter end flagermus, der forekommer i meget lave antal i området. Hverken selve etableringen af vindmøllerne og solceller eller driften af dem vurderes at påvirke flagermusenes overlevelse eller reproduktion negativt.

Nærmeste beskyttede natur iht. Naturbeskyttelseslovens § 3 ligger over 500 meter fra vindmølleplaceringerne og etablering af vindmøller og solceller med tilhørende anlæg, vurderes at kunne ske uden negativ påvirkning af de beskyttede naturområder.

 

Faunabro over Holstebromotorvejen

Nærmeste vindmølle vil stå ca. 215 meter vest for faunapassagen over motorvejen. Vindmøllerne vil ikke danne en fysisk forhindring for dyrenes passage til og fra denne. Normalt vurderes en bufferzone på 200 meter at sikre mod negative konsekvenser for pattedyrs brug af faunabroer. Vejdirektoratet har i det konkrete tilfælde vurderet, af energianlægget kan begrænse særligt hjortevildtets brug af faunapassagen. I miljøkonsekvensrapporten er det oplyst, at vindmøllestøj og lys ved faunapassagen vil ligge på et niveau, der ikke vurderes at ville skræmme dyrene. Der findes ikke videnskabelige undersøgelser, der med sikkerhed påviser, at møllerne vil have en negativ konsekvens for faunapassagens funktionalitet. Observationer har vist, at krondyr i andre vindmølleparker søger tilbage til området efter anlægsfasen.

 

Solcelleanlægget placeres syd for faunapassagen, og vil kunne virke som en lokal barriere for nogle større dyrearters placering. Med muligheden for at dyrene kan trække øst og vest om anlægget, forventes solcelleanlægget ikke at få væsentlige negative konsekvenser for faunabroen.

 

Miljøpåvirkning

Det planlagte projekt vurderes ikke at udgøre nogen risiko for hverken grundvand eller overfladevand.

 

Det samlede projekt på syv vindmøller vil producere ca. 75.000 MWh om året. Det svarer til elforbruget for ca. 18.000 husstande. De tre vindmøller i Herning vurderes at kunne producere ca. 30-35.000 MWh om året alt afhængig af vindmølletype og rotordiameter. Solcelleanlægget vil med den forventede produktion kunne producere ca. 17.000 MWh om året.

 

Påvirkning af menneskers sundhed

I det omfang el fra vindkraft eller solenergi erstatter el fra specielt kulfyrede kraftværker, vil etablering af nye vindmøller og solceller medføre en reduktion i udledningen af skadelige partikler som SO2 og NOX. Dette har en positiv betydning for det enkelte menneskes sundhed i form af mindre sygdom, og et bedre omgivende miljø.

 

Påvirkning af naboer

Afstanden mellem vindmøller og nærmeste naboboliger skal være minimum fire gange vindmøllernes totalhøjde, i dette tilfælde minimum 560 meter. Der findes to boliger indenfor denne afstand i Herning Kommune, og forudsætningen for at realisere projektet er, at disse boliger nedlægges. Dette vil blive stillet som et vilkår i §25-tilladelsen (tidligere kaldet VVM-tilladelsen). Vindmølleopstiller har indgået aftale om nedlæggelse af disse to boliger.

 

Visuel påvirkning af naboer

Der vil være boliger i området, som vil blive visuelt påvirket af energiparken.

Også for naboer, hvor boligen og de primære udendørs opholdsarealer vender direkte mod vindmøllerne, og hvor der ikke findes afskærmende beplantning, må der forventes en påvirkning.

På større afstande vil vindmøllerne i højere grad indpasse sig med landskabets øvrige elementer.

 

Solcelleanlægget kan være synligt fra enkelte naboer, men vil ikke være særlig synligt, når det omgivende grønne hegn er vokset til.

 

Støjpåvirkning

Projektet overholder alle de lovgivningsmæssige støjkrav, når de to tidligere nævnte boliger er nedlagt.

 

Minkfarm

Mellem området til vindmøller i den nordlige del af lokalplanområdet og solcelleanlægget i den sydlige del, ligger en minkfarm, ca. 150 meter fra den nærmeste vindmølle.

Der foreligger ikke videnskabelige undersøgelser, der påviser en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og ringere velfærd hos mink. I forhold til karakteren af vindmøllestøj som en konstant støjkilde, er der ikke grund til at antage, at dette skulle have negativ betydning for minks trivsel, der primært er følsomme overfor pludselig kraftig og uvant støj. Støj under anlægsfasen kan potentielt være en udfordring, da adgangsvejen går tæt forbi minkfarmen, og da mink er særligt følsomme, når de har hvalpe, hvorfor der i forbindelse med VVM-tilladelsen stilles vilkår for støj i anlægsperioden.

 

Støjkonsekvenszone

Omkring vindmøllerne udlægges en konsekvenszone som hindrer opførelse af beboelse i det åbne land (zone A) samt støjfølsom arealanvendelse (zone B)

 

 

 

Rød – Zone A

Blå – Zone B

 

 Støjkonsekvenszonen i Herning Kommune

 

  

Skyggekast

Skyggekast er vindmøllevingernes skygge, der bevæger sig hen over en flade hvor man opholder sig. Beregninger fra projektforslaget viser, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt 10 timers skyggekast om året, ikke er overholdt ved op til 13 ejendomme for hele projektet. Herning Kommune vil stille krav om, at vindmøllen stoppes (skyggestop), så ingen naboboliger udsættes for mere end 10 timers reel udendørs skyggekast om året. Dette gøres ved at installere et såkaldt miljøstop på de vindmøller, der forårsager skyggekast.

 

 

§25-tilladelse (tidligere kaldet VVM-tilladelse)

Byrådet tager først endelig stilling til om vindmølle- og solcelleprojektet skal kunne realiseres, efter at plangrundlaget for projektet har været i offentlig høring i minimum 8 uger. De fremsendte bemærkninger og indsigelser til projektet vil indgå i Byrådets beslutning om projektet skal endeligt vedtages.

 

Hvis projektet for energiparken endeligt vedtages, kræver projektets gennemførelse blandt andet en §25-tilladelse. Da det samlede projekt ligger i både Herning og Holstebro Kommune, er der udarbejdet et forslag til en fælles §25-tilladelse. Se bilag 5. §25-tilladelsen er udtryk for, hvilke vilkår vindmølle- og solcelleprojektet i givet fald skal imødekomme. 

 

Det bemærkes, at miljørapporterne bilag 3 og 4 er meget omfangsrigt materiale og til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde alene forefindes digitalt.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-36-18 Sagsbehandler: Trine Eide  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19. februar 2018 godkendt at igangsætte planlægningen for tre vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter og på mødet den 16. april 2018 i tilknytning hertil er et solcelleanlæg på op til 32 ha godkendt, som en del af et samlet vindmølleprojekt på tværs af kommunegrænsen, hvor tre vindmøller opstilles i Herning Kommune og fire i Holstebro Kommune.

 

Herning Byråd godkendte på mødet den 19. juni 2018 et oplæg til indkaldelse af forslag og idéer med henblik på den videre planlægningsproces (debatoplæg) for det samlede projekt med syv vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter og et solcelleanlæg på op til 32 ha, som igangsætning for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag samt miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) og miljørapport (miljøvurdering af planerne).

 

Debatoplægget er udsendt samlet af Holstebro og Herning Kommune, og var i offentlig høring i perioden fra den 21. juni 2018 til den 5. juli 2018.

 

Bemærkningerne fra debatfasen er inddraget i planlægningen for projektet i det omfang, at det har været relevant.

 

Der er blevet udarbejdet et forslag til lokalplan 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 09.T43.1 foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 09.T43.1 er beliggende i det åbne land mellem Aulum og Sørvad. Umiddelbart øst for lokalplanområdet ligger Holstebromotorvejen, og mod nord afgrænses området af kommunegrænsen til Holstebro Kommune.

 

Forslag til lokalplan 09.T43.1 giver mulighed for, at der opstilles tre vindmøller med en maksimal højde på 140 meter og en minimum højde på 130 meter samt et solcelleanlæg på op til 32 ha.

 

 

 

 

 Lokalpanforslaget medtager bestemmelser om vindmøllernes og solcellernes placering, højde og farve. Indenfor lokalplanområdet kan der endvidere opføres teknikbygninger og en transformerstation.

 

Lokalplanen stiller endvidere krav om, at ved ophør af elproduktion skal vindmøller, solceller, fundamenter, tekniske anlæg og installationer, arbejdsarealer og veje, som alene anvendes til vindmøllerne eller solcellerne, fjernes senest et år efter driften er ophørt. Arealer som før var landbrugsarealer, skal reetableres til landbrugsmæssig drift. Omkostningerne i forbindelse med fjernelse af vindmøller og solceller med videre og reetablering af landbrugsarealer skal ske uden udgift for det offentlige.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra ny vejtilslutning til Vindingvej.

 

Kommuneplantillæg

Opstilling af vindmøller og solceller ved St. Soels er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, bl.a. hvad angår afgrænsning, maksimum totalhøjde og etablering af solceller. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 66 til kommuneplanen.

 

Miljøkonsekvensrapport og miljørapport

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) samt en miljøvurdering af de planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet, også kaldet en miljørapport. Der er derfor udarbejdet en miljørapport for kommuneplantillæg nr. 66, samt for lokalplan 09.T43.1.

 

Tidligere var VVM-redegørelsen og miljørapporten samlet i ét dokument, og var Herning Kommunes dokument. Med ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er miljøkonsekvensrapporten nu bygherres dokument, og bygherre har også stået for udarbejdelsen i dialog med Herning Kommune og Holstebro Kommune. Miljørapporten med vurdering af planerne er stadig Herning Kommunes dokument.

 

Miljøkonsekvensrapporten beskriver det samlede projekt, dvs. syv vindmøller og solcelleanlæg, hvorimod miljørapporten beskriver den del af projektet, som ligger i Herning Kommune, dvs. tre vindmøller og solcelleanlægget.

 

Miljøkonsekvensrapporten ” Miljøkonsekvensrapport. St. Soels Energipark. December 2018” og miljørapporten er bilag til sagen

 

Miljøkonsekvensrapporten og miljørapportens væsentligste konklusioner er gengivet i det forrige dagsordenspunkt vedr. foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2017-2028.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 09.T43.1 – St. Soels Energipark ved Vindingvej, nordvest for Aulum foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 09.T43.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2017-2028 med tilhørende miljørapport for boligområde ved Brændgårdvej i Herning. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 30. august 2018 til og med 25. oktober 2018. Der er i perioden indkommet 5 indsigelser og bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 med miljørapport endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da den gældene kommuneplanramme 13.B19 for boligområde ved Brændgårdvej ikke er i overensstemmelse med de intentioner, der er i lokalplanforslaget for området, er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Områdets afgrænsning udvides i det nordøstlige hjørne såles at ejendommen, matrikel nr. 2h Brændgårde,Herning Jorder indgår i kommuneplanrammen. Ejendommen flyttes fra rammeområde

13.OF15 til rammeområde 13.B19 for at give mulighed for at området kan trafikbetjenes fra Brændgårdvej.

 

De bygningsregulerende bestemmelser ændres til at indeholde flere boligtyper og højere bebyggelse. Den samlede bebyggelsesprocent for hele området fastholdes.

 

Offentlig høring:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 30. august 2018 til og med den 25. oktober 2018. Der er indkommet 5 bemærkninger og indsigelser. De samlede bemærkninger behandles i sagen vedr. den endelige vedtagelse af lokalplan 13.B19.1, da det primært omhandler lokalplanen.

De indkomne bemærkninger og indsigelser giver efter administrationens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

  

Sammenfattende redegørelse:

Bilag indeholder sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger samt baggrunden for, at kommuneplantillæg og lokalplan indstilles til endelig vedtagelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2017- 2028 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-18 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Brændgårdvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 13.B19.1 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til den 25. oktober 2018. Der er i høringsperioden indkommet fem indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 13.B19.1 for boligområde ved Brændgårdvej i Herning endelig vedtages med enkelte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har en størrelse på 8,2 ha og omfatter privatejede ejendomme og en ejendom ejet af Herning Kommune.

 

Lokalplanen er inddelt i 7 delområder.

 

Delområderne I, IV, V og VI kan anvendes til tæt-lav eller etagebebyggelse i form af række- kæde- klyngehuse i 2-3 etager.

Delområde II kan anvendes til etagebebyggelse 4-6 etager i form af punkthuse.

Delområde III kan anvendes til enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i min. 2 etager på mindre grunde.

Delområde VII skal anvendes som grøn kile i bebyggelsen. Den grønne kile kan indeholde regnvandsbassin og arealer til håndtering af regnvand. Kilen skal fremstå med et naturpræg.

 

Området skal vejbetjenes fra Brændgårdvej i lokalplanens nordøstlige del. Her ligger der ved lokalplanens udarbejdelse en bolig. Boligen er omfattet af lokalplanen for at give plads til en trafikløsning, som gør det muligt at sikre gode oversigtsforhold samt sikre de bløde trafikanter. Lokalplanforslaget giver mulighed for at boligen kan nedrives. Boligen er registret med en bevaringsværdi på 4. Herning Kommune kan blive overtagelsespligtig til ejendommen, da den er udlagt til offenlige formål i form af vejareal.

 

Den nordlige del af lokalplanområdet, som ejes af Herning Kommune er udpeget som §3 efter naturbeskyttelsesloven.Teknik- og Miljøudvalget har meddelt dispensation til udpegningen, idet forvaltningen vurderer, at der kan anvises erstatningsarealer et andet sted. Dispensationen er blevet påklaget og afgørelse i sagen afventes.

Forvaltningen foreslår, bl.a. for at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til området og en optimeret krydsning mellem Brændgårvej, den nye adgangsvej til boligområdet og nye cykelstiforbindelser, en ændring i placering af vejtilslutningen til Brændgårdvej. Den ændrede vejadgang kan etableres uanset udfaldet af klagen.

 

Offentlig høring: 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 30. august 2018 til 25. oktober 2018, der er i denne periode indkommet 5 indsigelser til planforslaget.

 

Indsigelserne omfatter følgende:

 

1.    El-kabel gennem området og hensyn til denne.

2.    Beskyttelseszone omkring vandværket.

3.    Vandledning gennem området.

4.    Bygningshøjder i området, samt at bryggeriet vil skæmme et naturskønt område. Trafikbelastning på Brændgårdvej. Udkørsel fra Brændgårdvej til Gullestrupvej og forslag om vejadgang via Sønderager.

5.    Overtagelse af ejendommen Brændgårdvej 101, indsiger ønsker en afklaring omkring overtagelse inden lokalplanens vedtagelse.

 

I det vedhæftede indsigelsesnotat er der en nærmere redegørelse for de indkomne indsigelser.

 

Ad 1. Der er sikret et 60 kV kabel der løber gennem området på lokalplanens kortbilag. Der skal dog sikres en afstand på begge sider af kablet på 1,5 meter. I lokalplanen er afstanden sat til 2 meter på begge sider. Hermed er lokalplanen mere restriktiv end den servitut der beskytter kablet. Forvaltningen vurderer derfor, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Ad. 2. Der er forvaltningens vurdering, at Herning Vands bemærkninger giver anledning til en præcisering i lokalplanen, således der lægges en 300 meters zone omkring vandboringerne, her må der ikke nedsives vejvand. Dette medfører, at ca. 1/3 del af lokalplanområdet er omfattet af den 300 meters zone, hvor der ikke må nedsives vejvand.

 

Ad 3. Der er forvaltningens vurdering, at vandledningen som løber gennem området er sikret via deklaration. At Herning Vand har en vandledning som løber gennem området er en sag mellem bygherre og Herning vand. Hvis ledningen ikke flyttes skal bygherre til en hver tid respekteres denne, idet der allerede foreligger en deklaration på denne.

 

Ad. 4. Der er forvaltningens vurdering, at den indkomne indsigelse omkring bygningshøjder forskellige steder i lokalplanen ikke bør imødekommes Der er i lokalplanen lagt vægt på forholdet mellem bebyggelse og det omkringliggende landskab, og de fastlagte bygningshøjder vurderes at være hensigtsmæssige for både bebyggelsen og landskabet.

 

Trafikken på Brændgårdvej er ikke et egenligt lokalplananliggende, men den forsatte boligudbygning vil medføre en øget trafik, som dog ikke vurderes at være problematisk. Udviklingen ved Sportscenter Herning medfører en ny tilslutning af Brændgårdvej til Gullestrupvej. Den nye vejtilslutning ligger længere mod syd og dermed tættere på Herning, hvorfor vurders at trafikken betydeligt nemmere kan afvikles mellem Gullestrupvej og Brændgårdvej. Den nuværende vejtilslutning tæt ved rundkørslen nedlægges i denne sammenhæng. Det er forvaltningens vurdering at bemærkningen om at det nye boligområde skal bør have vejtilslutning via Sønderagervej ikke er en hensigtsmæssig løsning, da både det eksisterende og kommende bolgområde ved Sønderager drved bliver gennemkørselsområde til de nye boliger ved Brændgårdvej

 

Ad. 5. Der er ikke mulighed for at ekspropriere arealet til vejanlægget inden lokalplanens endelige vedtagelse, da det er lokalplanen der giver hjemmel til en eventuel ekspropriation af området.  

 

Revideret lokalplankort

 

Forslag til ændringer i lokalplanen:

I løbet af den offentlige høring har forvaltningen været i dialog med projektudvikler, som har et ønske om at skabe en mere varieret bebyggelse i to af delområderne. Projektudvikler vil gerne have mulighed for bebyggelse i 1 etage mod de 2-3 etager der er beskrevet i lokalplanforsalget. Forvaltningen anbefaler, at der i delområde IV og V gives mulighed for at 25% af de 5000 m² byggeret kan opføres i 1 etage. Bebyggelse ud mod landskabet og den påbudte facadelinje skal dog være i 2 etager for sikre en markant byfont ud mod landskabet.

 

I lokalplanens delområde III kan der opføres åben-lav på små grunde på 600-700 m². Delområdet har flere grunde, som på grund af  skel, byggeliner og deklarationsarealer bliver  vanskelige at bebygge nå grundene samtidig er relativt små. Forvaltningen anbefaler, at der gives mulighed for lidt større grunde, men at det ikke medfører en øget byggeret. Det anbefales ligeledes at der tilføjes bestemmelse om at bebyggelsesprocenten ved åben-lav bebyggelse er 30% for den enkelte grund.

 

Den nordlige del af lokalplanområdet er udpeget som §3 efter naturbeskyttelsesloven. Teknik- og Miljøudvalget har meddelt dispensation til udpegningen, idet forvaltningen vurderer, at der kan anvises erstatningsarealer et andet sted. Dispensationen er efterfølgende blevet påklaget og der foreligger endnu ikke en afklaring fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. For at sikre at der kan etableres en hensigtsmæssig vejadgang, herunder krydsning med bl.a. cyklestien medfører det en ændring af lokalplanforslaget. Det foreslås at etagearealet i delområde I reduceres med 1000 m² for at give plads til den nye vejtilslutning. Som bilag er vedhæftet en skitse for etableringen af vejtilslutningen. Her er der taget hensyn til adgangen til boligområdet, cykeltrafik til og fra Herning, samt stiforbindelse langs det nye boligområde. En stiforbindelse som i lokalplanen er nævnt som en idrætsrambla. Byrådet har efter lokalplanens foreløbige vedtagelse besluttet at, eliteklasserne skal flyttes fra Sønderagerskolen til Holing, og at der skal bygges en ny skole til formålet. Det anbefales udformningen og forløbet af "idrætsramblaen" genovervejes og evt. ændres til en almindelig sti langs boligområdet. Se i øvrigt vedlagte bilag som viser trafikløsningen for området. 

 

For at skabe bedre adgang mellem lokalplanområdet og det kommende boligområde på Sønderagerskolens areal anbefales det, at der etableres en ekstra stiforbindelse i det tracé hvor der ligger en spildevandsledning. Stien skal henligge som grussti tilpasset de øvrige stier ved Fuglsang sø.

 

Der har vist sig behov for, at det i lokalplanen præciseres, at der er en beskyttelseszone omkring vandværket boringer. Dette medfører en ændring i lokalplankortet samt en ændring i en bestemmelse i lokalplanen.

 

Kommuneplantillæg og miljørapport:

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 50 til HerningKommuneplan 2017-2028 og miljørapport. Miljørapporten knytter sig til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Sammenfattende redegørelse:

Der er udarbejdet en miljørapport til kommuneplantillægget og lokalplanen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 50 og lokalplan nr. 13.B19.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 13.B19.1 boligområde ved Brændgårdvej i Herning endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at §4.1 ændres til "Der udlægges areal til veje og stier, i princippet som vist på kortbilag 2".

 

at der tilføjes i §4.4, ”dobbeltrettet cykelsti”.

 

at der tilføjes bestemmelse under §4 ”Stien g-h skal udlægges i et trace på minimum 3 meter og med en stibredde på minimum 1 meter. Stien kan etableres som grussti”.

 

at der tilføjes under §5.1 ”ved grunde over 700 m² udregnes byggeretten efter 700 m²”.

 

at §7.1 ændres til "Der kan bygges 6600 m² inden for delområdet. Byggeretten er fordelt som følgende: Matr. nr. 2k - 4000 m² etageareal. Matr. nr. 2i - 2600 m² etageareal".

 

at der tilføjes bestemmelse under §7 gældende for delområde III ”Ved åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 30 %”.

 

at §7.21, §7.30 og §7.38 ændres til ”Bebyggelse skal opføres i minimum 2 etage og maksimum 3 etager. 25% af den samlede bebyggelse i delområdet kan dog opføres i 1 etage. Al bebyggelse mod den på kortbilag 2 viste facadelinje skal opføres i minimum 2 etager”.

 

at §12.2 ændres til ”Inden for det på kortbilag 2 viste areal med beskyttelseszone omkring vandværket, må der ikke nedsives vejvand”.

 

at det reviderede kortbilag 2 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 13.B19.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 02.34.02-P19-349-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Violens Kvarter 30, Herning - Opførelse af etageboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj og Marius Reese

Sagsresume

Der er på Violens Kvarter 30, 7400 Herning, matr. nr. 8y, ansøgt om tilladelse til et revideret projekt med etageboliger. Antallet er etageboliger er halveret i forhold til en tidligere ansøgning, og der er i stedet udlagt 5 grunde til åben/lav bebyggelse i den nordlige del af storparcellen og 32 etageboliger i 2 etager i den sydøstlige del af grunden.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om der kan gives tilladelse til det reviderede projekt ud fra nuværende planlægning, eller om det ansøgte projekt skal afvente at der udarbejdes ny planlægning for hele området. I så fald skal der nedlægges forbud efter Planlovens § 14 mod det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Sagen er tidligere blevet behandlet på udvalgets møde den 13. august 2018 (punkt 148).

Ansøger har efter dialog med forvaltningen valgt at indsende et revideret projekt, som i nogen grad tilgodeser bemærkningerne mod første projekt som indeholdt 64 etageboliger.

 

Det reviderede projekt omfatter opførelse af 32 etageboliger. Boligerne opføres (som i det tidligere projekt) i 2 etager og i blokke med hver 8 boliger - 4 boliger på hver etage. De nordligste 32 etageboliger er erstattet af en udstykning med 5 ret store grunde til individuel åben-lav bebyggelse. Der er endnu ikke anmodet om udstykning af parcelhusegrundene. Mellem etageboligerne og de nye grunde til åben/lav bebyggelse, ligger et grønt fællesareal.

 

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 15.B5.1, som udlægger området til boligformål i form af åben-lav bebyggelse og etageboliger (§3.3)

Det reviderede projekt kræver ikke dispensation fra lokalplanens bestemmelser.

 

Lokalplanen indeholder ikke særlige bestemmelser for bygningers placering, og der er derfor foretaget en helhedsvurdering af projektet (jf. BR15) samt en partshøring af de berørte naboer (se bilag).

 

Der er i forbindelse med høringen afholdt et informationsmøde for parterne og andre interesserede i sagen. Opsummering af mødet er vedlagt som bilag.

 

Der er modtaget bemærkninger til sagen fra 4 naboer, grundejer, grundejerforeningen, en andelsboligforening og Gullestrup Lokalråd. (se bilag)

 

Bemærkningerne går primært på forhold omkring planlægningsgrundlaget og udviklingen af lokalområdet. Der er ikke kommet bemærkninger til selve helhedsvurderingen og forvaltningen vurderer derfor, at der kan gives byggetilladelse til det ansøgte byggeri, såfremt projektet vurderes at være i overensstemmelse med plangrundlaget.

 

Grundejeren gør gældende, at der foreligger en lokalplan for området, som er juridisk bindende. Grundejeren finder, at projektet nu er revideret, så det ikke kræver dispensation fra lokalplanen. Det er derfor grundejers vurdering, at den løsning, der bedst tilgodeser alle parter, vil være at realisere det ansøgte byggeri på matr. nr. 8y, indenfor rammerne af den nuværende planlægning og udarbejde en ny lokalplan for matrikel nr. 10b.  

 

Ansøger oplyser, at man derfor opretholder ansøgningen om byggetilladelse af de 32 etageboliger, og forventes senere at anmode om tilladelse til udstykning af de 5 åben-lav grunde.

 

Grundejerforeningen, Andelsboligforeningen og Gullestrup Lokalråd ønsker at sikre den gode udvikling i lokalområdet. De anbefaler derfor at der udarbejdes en ny lokalplan for både matrikel 8y og 10b, hvor der ikke gives mulighed for opførelse af etageboliger.

 

Naboerne mod nord mener, at projektet strider mod den gældende lokalplan på flere punkter, herunder at ordet ’etageboliger’ er indskrevet i lokalplanens formål ved en fejl, at kommuneplanrammen udlægger området til ’lave boligtyper’, at projektet ikke er i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, at der etableres mere end én bolig pr. udstykket parcel og at de nye parcelhusgrunde er mindre end 1400 m².

 

Forvaltningens bemærkninger

Der er gennem tiden sket en skærpelse af kravene til indholdet i en lokalplan. Denne lokalplan er fra 2000 og har derfor ikke den samme præcision i bestemmelserne, som det er blevet praksis gennem tiden. Dette kan tale for udarbejdelse af en ny lokalplan for området, hvor det vil være muligt at inddrage ønsker og mål for områdets udvikling i planlægningen.

 

Lokalplanen giver mulighed for boliger i 2 etager, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanrammens formulering om ’lave boligtyper’. Lokalplanen giver ikke mulighed for tæt-lav bebyggelse, og der vil derfor være tale om åben-lav bebyggelse i et eller to plan eller etageboliger i to plan.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der bevidst er differentieret mellem delområde 1 og 2 ved kun at tillade åben-lav bebyggelse i delområde 1, mens der kan opføres for både åben-lav bebyggelse og etageboliger i delområde 2. Anvendelsesmulighederne fremgår af §3.3, men underbygges af §7.2 som beskriver bebyggelsens omfang og placering for byggeri på storparceller. Redegørelsen beskriver også dette ved, at der forventes 20 boliger i den nordlige del af lokalplanen (delområde 1), mens der skal forventes en anden karakter i det sydlige område med ca. 100 boliger (delområde 2).

 

Der foretages på nuværende tidspunkt ikke udstykning af området, da der søges om at opføre bebyggelse på en eksisterende ejendom. Princippet for den skitserede udstykning vurderes dog at være i overensstemmelse med den retningsgivende udstykning i forhold til en centralt placeret stamvej med boligområder til begge sider.

 

Bestemmelsen om at der kun må bygges en bolig pr. grund er kun gældende ved åben-lav bebyggelse (§7.1). Der er ikke begrænsninger på antal boliger på storparceller (§7.2).

 

Det ansøgte projekt omhandler udelukkende de 32 etageboliger. Der er derfor ved behandling af sagen ikke taget stilling til grundstørrelser på de udlagte parcelhusgrunde, da der heller ikke er ansøgt om udstykning af disse.

 

Der er på nuværende tidspunkt truffet følgende afgørelser i forhold til det oprindelige projekt med 64 etageboliger:

 

29-05-2018: Godkendelse af vejprojekt

13-06-2018: Dispensation til udstykning af grunde under 1400 m²

18-06-2018: Udsendelse af husnummerplan til projektet

19-06-2018: Dispensation fra skovbyggelinjen

20-06-2018: Teknik- og Miljøudvalget navngiver boligområdet Smørblomstens Kvarter

 

Der er ikke lavet fornyede dispensationer/godkendelser til det reviderede projekt med 32 boliger.

 

Forvaltningens samlede vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ud fra Byggelovens bestemmelser kan gives byggetilladelse til det ansøgte byggeri ud fra helhedsvurderingen.

 

Det er også forvaltningens umiddelbare vurdering, at det ansøgte byggeri opfylder lokalplanens bestemmelser om anvendelse, da det fremgår af anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen, at der må opføres etageboliger (§3.3).

 

På baggrund af den skærpede praksis omkring indhold i lokalplaner og udvalgets tidligere tilkendegivelse om at igangsætte ny planlægning i området, anbefaler forvaltningen, at udvalget drøfter om, det reviderede projekt kan tillades indenfor rammerne af den nuværende lokalplan. Det vil betyde, at der i så fald udelukkende laves ny planlægning for matrikel 10b.

 

På baggrund af kommentarerne der fremkom på orienteringsmødet og i nogle af de fremsendte bemærkninger, vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, som minimum at at gennemføre en ny lokalplan for matr.nr. 10b.

 

Hvis der er politisk ønske om ændret planlægning, evt. for hele området (matr. nr. 8 y og 10b) skal der nedlægges forbud mod projektet efter planlovens §14.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der nedlægges forbud mod projektet efter planlovens § 14 med henblik på, at der laves ny planlægning for både matr. nr. 8y og 10b.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.15.00-P19-9-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Dagmar Bio søger om godkendelse af vedtægtsændringer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Sagsfremstilling

Dagmar Bio har den 26. november 2018 fremsendt ønske om ændringer af deres vedtægter. Der er tale om henholdsvis en tilføjelse i vedtægterne samt en ændring af en paragraf.

 

Tilføjelsen drejer sig om, at Dagmar Bio i forbindelse med deres ansøgning om alkoholbevilling, har modtaget krav fra politiet om, at der tilføjelse af en paragraf til vedtægterne med ordlyden: "Foreningen må ikke lade sig finansiere helt eller delvist at nogen som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer". Forvaltningen har ikke nogen bemærkninger hertil.

 

Den ændrede formulering omhandler §8 - Regnskab, hvor der ønskes følgende ændring:

 

Nuværende:

Ny:

Dagmar Bios regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor

Dagmar Bios regnskab revideres af en revisor udpeget af bestyrelsen. Denne må ikke være medl. af bestyrelsen

 

Denne ændring er i tråd med kommunens revisionsregler på folkeoplysningsområdet.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at vedtægtsændringerne godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-1-15 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Gullestrup Kulturhus, projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Gullestrup Hallen søger om endelig godkendelse af om- og tilbygningsprojekt og frigivelse af anlægsbevilling på 14,281 mio. kr.

 

Skitseprojekt er fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget hhv. den 7. april 2015, pkt. nr. 40 og den 29. marts 2016, pkt. nr. 25. 

Sagsfremstilling

Jf. indgået budgetforlig for 2017-2020 er der i budget 2019 afsat et anlægstilskud på 13,7 mio. kr. til etablering Gullestrup Kulturhus mod en egenfinansiering på 1,5 mio. kr. Der er afsat et årligt supplerende driftstilskud på 200.000 kr. ifm. haludvidelsesprojektet.

 

Gullestrup Hallen har egenfinansiering på plads og fremsender endeligt projektforslag til udvalget godkendelse og anmoder om frigivelse af afsat anlægstilskud.

 

Gullestrup Hallens udvidelsesprojekt har til formål at opgradere eksisterende halfaciliteter til et moderne idræts- og kulturcenter, som imødekommer nye og tidssvarende behov for samvær og aktivitetsudfoldelse. En opgradering, som sker i størst mulig synergi med skole og daginstitution, og som åbner sig mod byen og byens borgere.

Halbestyrelsen ser hallen som en vigtig aktør i arbejdet for styrkelsen af den sociale sammenhængskraft i området og borgenes sundhed og livskvalitet.

 

Projektet består i hovedtræk af en af ny multihal på ca. 400 m2 med tilhørende støttefaciliteter. Hertil kommer en udvidelse af det nuværende cafeteria og et samlende indendørs bytorv.

Der er endvidere indtænkt en ny og markant hovedindgang plus lys og transparens i den eksisterende halgavl ud mod vejen, hvor ved hallen fremstår mere åben og indbydende.

 

De nye rammer indrettes fleksibelt og multianvendeligt med henblik på at tilgodese mange forskellige behov og give rum for såvel organiserede som selvorganiserede brugergrupper.

Samtidig giver en naturlig sammenhæng med skole og daginstitution gode muligheder for implementering af den nye skolereform og mere bevægelse i børnenes dagligdag.

 

For at understøtte de nye intentioner i projektet tiltænkes halinspektøren i højere grad en rolle som samlende aktivitetskoordinator og omdrejningspunkt for de mange aktive i hallen, multisalen og bytorvet. Hallen ændrer navn til Gullestrup Kulturhus for at understrege en bredere anvendelse.

 

Anlægsøkonomi

 

Tidligere godkendt skitseprojekt med tilhørende økonomioverslag på 15,2 mio. kr. incl. moms tager afsæt i 2015-priser.

 

Med baggrund i prisudviklingen i perioden 2016-2018 udgør det samlede anlægsbudget jf. 2019 priser 16,5 mio. kr. incl. moms. Dvs. en prisstigning på 1,3 mio. kr.

 

For at holde projektet inden for oprindeligt (ikke fremskrevet) budget er følgende reduktioner foreslået:

 

Reduktionsforslag/ ændring

Besparelse, beløb incl. moms.

Der spares på konstruktionen og graden af transparens på facaden mod øst. Dele af den eksisterende facade bevares, og vinduerne er lidt mindre

 300.000 kr.

Den transparente facade og vinduer mod vest spares væk

300.000 kr.

Åbningen mellem kantine og eksisterende hal spares væk

 

648.000 kr.

Øvrige mindre besparelser

 52.000 kr.

Besparelser i alt

1,3 mio. kr. incl. moms.

  

Det er forvaltningens vurdering, at anførte projektreduktioner forringer projektet væsentligt i forhold til åbenhed og transparens, som var det oprindelige projekts særlige kvalitet. Det anbefales, at projektet tilføres 581.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til fremskrivning af anlægsprojektet mhp. at kunne realisere det oprindelige projektforslag i videst muligt omfang, særligt ift. åbenhed og transparens mellem kantine og hal.

Økonomi

Der er afsat 13,7 mio. kr. i 2019 til formålet på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 10.

 

Med baggrund i prisudviklingen for 2016-2019 anmodes der om at få tilført 581.000 kr. til projektet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til fremskrivning af anlægsprojekter med henblik på at kunne realisere det oprindelige projektforslag.

 

Hallen har fremsendt projektforslag med tilhørende tegninger, tidsplan og økonomi, herunder dokumentation for egenfinansiering på 1,5 mio. kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at fremsendte projektforslag til om- og tilbygning af Gullestrup Hallen godkendes, idet åbning mellem kantine og hal bibeholdes i projektet,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 14,281 mio. kr. i 2019 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 10 Gullestrup Hallen,
at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,581 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 005077 pulje til prisfremskrivninger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-17 Sagsbehandler: Lone Pedersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til flytning af NextJob og BSK Produktion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

I forbindelse med flytning af Next Job og BSK Produktionen imellem lejemål, anmodes hermed om frigivelse af anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. på serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Anlægsbevillingen er finansieret af overførsler fra 2017.

Sagsfremstilling

Som følge af organisationstilpasninger i Beskæftigelsesafdelingen i foråret/sommeren 2018, blev det besluttet at flytte Next Job fra Valeursvej til Godsbanevej, for at samle Ungevejledningen på én adresse.

 

Det blev ligeledes besluttet, at BSK Produktion skulle samles på Valeursvej - hvor de tidligere har været delt på henholdsvis Godsbanevej og Valeursvej . Flytningen af BSK Produktion skulle tilsvarende understøtte en optimering af beskæftigelsesområdets interne træningsbaner ved at samle disse på én adresse.

 

Flytning imellem de to adresser blev gennemført i uge 42 i 2018. 

 

Anlægsmidlerne skal anvendes til forskellige bygningsmæssige tilpasninger, der er nødvendige som følge af de forskellige afdelingers behov for indretning og tekniske opstillinger mv.

 

Anlægsbevillingen er finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2018 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, stednr. 590098.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, stednr. 590098,
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, stednr. 590098.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.22.04-P22-1-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Ny Børne- og Ungepolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Stinne Højer Mathiasen, Peter Jonsen

Sagsresume

På Børne- og Familieudvalgets møde den 26. september 2018 blev det besluttet, at udkastet til Børne- og Ungepolitikken skulle i høring. På baggrund heraf indstilles, at Børne- og Familieudvalget behandler de indkomne høringssvar og på baggrund heraf beslutter, om der skal ændres i Børne- og Ungepolitikken med henblik på indstilling til Byrådets godkendelse.

 

Derudover indstilles, at Børne- og Familieudvalget drøfter idéer til aktiviteter, som kan bidrage til implementering og udbredelse af Børne- og Ungesynet "Her skaber vi venskaber" samt politikken.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde én samlet politik for børn og unge i Herning kommune er, at Byrådet har et fælles afsæt for at sætte ramme og retning for udviklingen af livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken skal opfattes som retningsgivende for arbejdet med børn og unge i Herning Kommune. Politikken er en fælles vision og grundlaget for en sammenhængende indsats for alle børn og unge i kommunen. Politikken hviler på det fælles børne- og ungesyn "Her skaber vi venskaber".

 

Børne- og Ungepolitik

I forlængelse af Herning Kommunes Børne- og Ungesyn ”Her skaber vi venskaber”, har Børne- og Familieudvalget i foråret afholdt en række inddragelsesmøder med følgende interessenter omkring ny Børne- og Ungepolitik:

 • Fælles Elevråd
 • Samråd Skole
 • Samråd Dagtilbud
 • Handicaprådet
 • MED-udvalg

 

Dette mundende ud i udkast til en ny Børne- og Ungepolitik, som Børne- og Familieudvalget den 26. september 2018 besluttede at sende i høring. Udkastet til politikken blev sendt i høring ved følgende parter:

 • Bestyrelserne i Herning Kommunes dagtilbud og skoler
 • FOA Herning
 • BUBL Midtvestjylland
 • Herningsegnens Lærerforening
 • Børn og Unge MED
 • SektorMED Børn og Forebyggelse,
 • SektorMED Skoler
 • SektorMED Dagtilbud
 • Handicaprådet
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget
 • Forebyggelsesudvalget

 

Ovenstående har ført til høringssvar fra 25 interessenter, som har givet deres inputs til Børne- og Ungepolitikken (se bilag). Høringssvarene er generelt positive, specielt med hensyn til, at der er gode visioner i politikken, som kan genkendes lokalt. Dog fylder det også en del for høringsparterne, at ressourcer er en nødvendighed for, at politikken skal kunne efterleves. Sidst efterspørges der blandt høringsparterne, at politikken udfoldes og gøres mere konkret efter vedtagelse.

 

Siden høringsparterne har haft udkastet til Børne- og Ungepolitikken i høring, har politikken fået tilføjet illustrationer specifikt produceret til den nye Børne- og Ungepolitik.

  

Udbredelse af børne- og ungesynet "Her skaber vi venskaber"

I forbindelse med Børne- og Ungesynet "Her skaber vi venskaber" er der hidtil blevet arbejdet med følgende:

 • Nye tegninger til Børne- og Ungepolitikken
 • Vennespillet
 • Venskabssang
 • Små film om venskab

 

Udover den fremlagte politik og børnesynet er der gennem de seneste år udarbejdet en række underliggende strategier. Følgende strategier er godkendt af Børne- og Familieudvalget:

 • Herningmodellen
 • Inklusionsstrategien
 • Strategi og handleplan for uddannelse og job
 • Strategi og Handleplan for PLC
 • Strategi for læring med IT
 • Strategi for SSP organisering i Herning Kommune
 • Strategi og handleplan - dysleksi
 • Strategi på misbrugsbehandlingsområdet
 • Strategi og handleplan for matematik og natur
 • Status og strategi på det evidensbaserede område
 • Strategi og handleplan for sprog og løsning

 

De faglige strategier skal understøtte skoler og dagtilbud samt de forskellige faggrupper på børne- og ungeområdet. Fremadrettet foreslås, at disse godkendes administrativt, og det alene er de tværgående, overordnede strategier såsom "Inklusionsstrategien" og "Herningmodellen", der godkendes politisk.


Efter Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen er bilaget tilrettet efter fagudvalgets anvisninger som følger:

Med afsæt i høringssvar og drøftelse heraf foretages nedenstående ændringer:

 

 • Citatvalg og opsætningen af disse revideres
 • ”Skoler” og ”dagtilbud” integreres tydeligere i udvalgte formuleringer
 • Enkelte formuleringer revideres sprogligt
 • Link til FNs verdensmål indarbejdes
 • Derudover finpudses og færdiggøres det grafiske udtryk  

 

Herefter indstilles børne- og ungepolitikken til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Børne- og Ungepolitikken godkendes,
at politikken afløser de eksisterende politikker.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Jørn Thomsen  

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med ombygning af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde, Klokkekildevej 52.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Læring søger om frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning og renovering af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde.

 

I forbindelse med flytning af klubbørn fra afdeling Klokkekilde til afdeling Bakkelyst, skal afdeling Klokkekilde ombygges og renoveres til at kunne rumme 15 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.

 

Hurlumhejhuset vil selv finansiere en del af udgifterne i forbindelse med ombygningen og renoveringen. Hurlumhejhusets finansiering udgør 900.000 kr. Den samlede udgift forventes at blive ca. 1.300.000 kr. Det indebærer udgifter til istandsættelse af den eksisterende bygning samt etablering af barnevognsskur.

 

Der vil i forbindelse med ombygningen og renoveringen blive plads til yderligere 15 vuggestuebørn i Hurlumhejhuset. Hurlumhejhuset har en pladsaftale på 19 vuggestuebørn, og der er pt. venteliste til vuggestuen.

 

Der søges om frigivelse af 1.300.000 kr. til ombygning og renovering af Hurlumhejhuset, afdeling Klokkekilde.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019,
at beløbet delvist finansieres med 400.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019,
at beløbet delvist finansieres med 900.000 kr. fra Servcieområde 10 Dagtilbud for børn, Hurlumhejhusets drift i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 17.01.04-G00-2-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Fremskyndelse af fusion af Hammerum Skole og Gjellerupskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

Hammerum Skole og Gjellerupskolen samt deres skolebestyrelser har ønsket, at der foretages en total sammenlægning af skolerne fra 1. august 2019, så skolerne kan fungere som "Lindbjergskolen" fordelt på to matrikler i 5 måneder, indtil den nye skole står færdig 1. januar 2020.

 

Byrådet har på sit møde den 9. oktober 2018 besluttet, at sammenlægning med virkning fra 1. august 2019 blev sendt i høring.

 

Sagen indstilles genoptaget til behandling med henblik på indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelser med høringsfrist 6. december 2018.

 

Der er modtaget høringssvar fra Herningegnens Lærerforening, fra skolebestyrelsen på Gjellerupskolen og skolebestyrelsen på Hammerum Skole. Såfrem der indkommer yderligere høringssvar, vil disse blive fremsendt til Børne- og Familieudvalget.

 

Herningegnens Lærerforening har ingen indsigelser i sagen, da man har noteret sig, at begge skolers bestyrelser står bag anmodningen om sammenlægning, uagtet at Lindbjergskolen ikke er færdig før 2020.

 

Skolebestyrelserne ved Gjellerupskolen og Hammerum Skole har ingen indsigelser til beslutningen, da skolebestyrelserne er afsender på ansøgningen om fremskyndelse af fusionen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Gjellerupskolen og Hammerum Skole sammenlægges fra 1. august 2019 og derved fungerer som "Lindbjergskolen" fordelt på to matrikler indtil den nye skole står færdig.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.03.00-P21-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Børnecenter Nord søger om kommunalisering og fællesledelse og bestyrelse med Gullestrup Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Antonio Barahona

Sagsresume

Center for Børn og Læring har modtaget ansøgning fra den selvejende daginstitution Børnecenter Nord om at blive kommunaliseret pr. 1. august 2019. Center for Børn og Læring har samtidig modtaget ansøgning fra Børnecenter Nord og Gullestrup Skole om, at de søger om fællesledelse og bestyrelse med sideordnet ledelse ligeledes pr. 1. august 2019.

 

Børne- og Familieudvalget har kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende dag- og døgninstitutioner, herunder selvejende institutioner, som Herning Kommune har driftsoverenskomst med. Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse.

 

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til godkendelse for så vidt angår ejendomsoverdragelse via gaveskøde til Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalisering af Børnecenter Nord:

Den selvejende daginstitution Børnecenter Nord har indsendt ansøgning om at blive en kommunal daginstitution pr. 1. august 2019.

 

Børnecenter Nord er beliggende i Gullestrup skoledistrikt. Daginstitutionen har i dag vuggestue, børnehave, fritidshjem 1, fritidshjem 2, aftenklub og specialafdeling. Daginstitutionen ønsker ikke at ændre på børnesammensætningen i forbindelse med kommunalisering, dog bliver deres fritidshjem og specialafdeling pr. 1. august 2019 overflyttet til SFO og aftenkubben til UngHerning, som i den øvrige del af Herning Kommune.

 

Børnecenter Nord ejer følgende bygninger, som de ønsker at overdrage til Herning Kommune via et gaveskøde. Bygningerne ligger på lejet jord, som ejes af Herning Kommune.

 • Lyngens Kvarter 227
 • Trælundvej 1

 

Der er ingen specielle servitutter eller lån i ejendommene. 

 

Udover ovenstående bygninger har daginstitutionen til huse på Gullestrup Skole, i Fritidscenter Herning i Holing og specialafdelingen på Bakkegården. Det er fritidshjemsbørnene, som pt. benytter Holing og skolen. Der arbejdes allerede nu på udflytning af lokalerne i Fritidscenter Herning, og den kommende SFO får til huse på Gullestrup Skole. Specialafdelingen bliver på Bakkegården, som ejes af Herning Kommune.

 

Tilkendegivelsen om overdragelse af bygningerne ved den selvejende institutions opløsning er i overensstemmelse med opløsningsparagraffens ordlyd i institutionens vedtægt. Ordlyden er som følger:

 "I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal dens formue, med beslutning fra et kvalificeret flertal af institutionsbestyrelsesmedlemmerne, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt, og sundhedsmæssigt formål i Herning Kommune. Beslutningen skal godkendes af Herning Kommune."

 

Center for Børn og Læring vil i samarbejde med daginstitutionen efterfølgende igangsætte Civilstyrelsens behandling af sagen.

 

Personalet i Børnecenter Nord vil blive virksomhedoverdraget til Herning Kommune i forbindelse med kommunaliseringen.

 

Fællesledelse og bestyrelse mellem Børnecenter Nord og Gullestrup Skole:

Sideløbende med ansøgningen om kommunalisering af Børnecenter Nord har Center for Børn og Læring modtaget en ansøgning fra Børnecenter Nord og Gullestrup Skole om, at de ønsker fællesledelse og bestyrelse. I deres ansøgning peger de på, at de ønsker sideordnet ledelse, og at den sideordnede ledelse skal tages op igen ved lederskifte i daginstitutionen. De ønsker deres ansøgning gældende fra 1. august 2019. Ansøgningen bakkes op af både daginstitutions- og skolebestyrelsen.

 

Deres ansøgning begrundes i det tætte samarbejde, der gennem årene er og har været både mellem medarbejdere og ledelserne. De ønsker at gøre brug af deres fagligheder på tværs i organisationen i arbejdet med de fælles mål i Herning Kommunes politikker fra 0 - 18 år.

 

Folkeskolelovens § 24a og § 55 giver mulighed for fælles ledelse og bestyrelser mellem dagtilbud og skoler for skoler med under 300 elever. Gullestrup Skole har i skoleåret 2018/19 indskrevet 164 elever.

 

Det anbefales, at der ved lederskifte i daginstitutionen ændres til fællesledelse, hvor skoleleder er overordnet leder i Børnecenter Nord/Gullestrup Skole.

 


Børne- og Familieudvalget har på møde den 12. december 2018, pkt. 171 vedtaget:

at Børnecenter Nord bliver kommunaliseret pr. 1. august 2019

at forvaltningen bemyndiges til at forestå kommunaliseringen af Børnecenter Nord

at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for de 2 bygninger beliggende Lyngens Kvarter 227 og Trælundvej 1

at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 20.000 kr. pr. bygning afholdes af Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet

at Børne- og Familieudvalget godkender Børnecenter Nord og Gullestrup Skoles ansøgning om fællesledelse med sideordnet ledelse og fælles bestyrelse pr. 1. august 2019, og forvaltningen bemyndiges til sammen med daginstitutionslederen og skolelederen af udarbejde organisationsplan

at Børne- og Familieudvalget godkender, at der ved lederskifte i daginstitutionen skal ændres til fællesledelse, hvor skoleleder er overordnet leder i Børnecenter Nord/Gullestrup Skole.

Økonomi

Tinglysnings- og gaveskødeomkostninger afholdes af Herning kommune og udgør ca. 20.000 kr. pr. ejendom. Finanseringen vil ske på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Herning Kommune godkender modtagelse af gaveskøde for de 2 bygninger beliggende Lyngens Kvarter 227 og Trælundvej 1,
at gaveskøde- og tinglysningsafgifterne på ca. 20.000 kr. pr. bygning afholdes af Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, kontonr. 5100135002, Udvikling og omstilling på dagtilbudsområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.01.04-A00-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Udflytning fra Skolen på Sønderager

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Byrådet på sit møde den 9. oktober 2018 (sag nr. 229) besluttet, at der vil ske en udflytning af Skolen på Sønderager.

 

Skolen på Sønderager huser i dag både kommunens 10. klasser, de særlige talentklasser og cirka 120 elever i særlige autismeklasser. Disse klasser flyttes ud efter følgende model:

 • 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole pr. 1. august 2019.
 • Talentklassene flyttes til nybyggeri i Holing 2020/2021 og fra 1. august 2019 tilknyttes klasserne Brændgårdskolen som anneksskole.
 • Autismeklasserne flyttes til Holtbjerg pr. 1. august 2019 og ledes af skolelederen på Åmoseskolen. Med hensyn til autismeklassernes flytning til Holtbjerg pr. 1. august 2019 er der mulighed for en flydende overgang indtil udgangen af 2019.

 

Udflytning af Skolen på Sønderager har været i høring, og sagen genoptages med henblik på indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelser med høringsfrist 6. december 2018. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

 

Der er modtaget høringssvar, og da der rettidigt er fremsat indsigelser mv. mod forslaget, kan endelig vedtagelse tidligst ske efter 3. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der sker udflytning fra Skolen ved Sønderager, idet
at 10. klasserne flyttes til Herningsholm Erhvervsskole pr. 1. august 2019
at Talentklasserne flyttes til et nybyggeri i Holing 2020/2021 og tilknyttes Brændgårdskolen fra 1. august 2019
at Autismeklasserne flyttes til Holtbjerg pr. 1. august 2019 og fusiones med Åmoseskolen. Med hensyn til autismeklassernes flytning til Holtbjerg pr. 1. august 2019 gives der mulighed for en flydende overgang indtil udgangen af 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.15.00-P21-1-13 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse vedrørende strukturændring af aftenklubber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sare Majgård Kjær

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget har på deres møde den 24. oktober besluttet at sende strukturændringen af aftenklubberne i høring med høringsfrist den 23. november.

 

Udvalget præsenteres for de indkomne høringssvar med henblik på indstilling til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I dag drives Herning Kommunes 12 aftenklubber, som er for elever fra 5.-7. årgang, af dagtilbudsområdet. Kommunens ni ungdomsklubber, som er for elever fra 7. årgang til 18 år, drives af UngHerning. Den fremtidige drift af aftenklubberne foreslås omlagt til UngHerning, som fremover vil varetage opgaven. 

 

Et tættere samarbejde omkring målgrupperne i de to klubtilbud vil skabe potentiale for at udvikle en sammenhængende pædagogik på tværs af målgrupperne. Derudover bliver det muligt at lave en samlet indsats omkring 7. årgang, hvor en styrket overgang og tryghed er i fokus. Dernæst giver sammenlægningen mulighed for bedre fordeling og anvendelse af ressourcer på tværs af kommunen.

 

UngHerning har mange års erfaring med at drive klubtilbud i aftentimerne, hvorfor de har den fornødne erfaring til at kunne overtage driften af aftenklubberne. UngHernings eksisterende lokaler kan anvendes til formålet, men ungdomsskolen er desuden indstillet på at tilpasse lokationer og lokaler til den yngre målgruppe.  

 

Det nuværende administrationsgrundlag anses ikke som en hindring for sammenlægning af klubtilbuddene, som kan videreføres og udbydes, som beskrevet, af UngHerning.

 

Det forudsættes, at der laves virksomhedsoverdragelse af medarbejderne.

 

UngHerning har været forespurgt om opgaven. Se bilag for UngHernings bud på varetagelse af aftenklubberne. Ved en eventuel vedtagelse af strukturændringen vil UngHerning blive bedt om at komme med et bud på varetagelse af opgaven i respekt for de indkomne høringssvar.

 

Omlægningen af driften vil træde i kraft fra den 1. august 2019.

 

Der er indkommet høringssvar fra følgende parter (se bilag for indholdet i de konkrete høringssvar):

 • Sektor MED på skoleområdet
 • Sektormed MED på dagtilbudsområdet
 • Brændgårdskolen
 • Herningegnens Lærerforening
 • Børneoasen Lind
 • Vildbjerg Skole.

 

I høringssvarene er der generelt en tilslutning til driftsomlægningen af aftenklubber. Dog nævnes også enkelte opmærksomhedspunkter.  

 

Flere af høringssvarene påpeger, at der foreligger lokalaftaler, hvor 4. klasses elever også er en del af målgruppen for aftenklubberne. Dette ønskes medtænkt ved strukturændringen. Ydermere foreslås det, at aftenklubtilbuddet struktureres, således at 4. klasses elever ikke skal være i klub med 9. klasses elever.

 

Dernæst påpeges det af høringssvarene, at det er væsentligt, at personalet har et længerevarende kendskab til børnene for at kunne styrke den nødvendige tryghed særligt for børn i udsatte positioner samt børn med særlige behov.

 

Slutteligt omhandler høringssvarene fra Vildbjerg Skole, Børneoasen Lind, Herningegnens Lærer-forening og Brændgårdskolen også et fokus på placeringen af aftenklubberne.  

 

Indholdet i de konkrete høringssvar samt en sammenfatning ses i bilaget.  

Økonomi

Omlægningen af driften af aftenklubberne til UngHerning medfører en budgetomlægning fra dagtilbudsområdet til UngHerning 1.380.000 kr. Derudover medfølger en finansiering baseret på brugerbetaling svarende til ca. 320.000 kr. årligt. Dog tages der forbehold for den endelige kvalificering i indtægten vedrørende forældretaksten.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at strukturændringen af aftenklubberne godkendes, så driften fremover varetages af UngHerning, således

 

at aftenklubberne fremover drives af UngHerning. Aftenklubtilbuddene skal tilrettelægges under hensyntagen til børnenes alder. Ungdomsskoleloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen jf. §2, stk. 2 kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen, hvormed UngHerning kan være ansvarlig for et tilbud for elever i 4. klasse.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 07.04.04-A00-1-15 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Plan for fremtidig forsyningssikkerhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i det fælleskommunale § 60 selskab, Energnist, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

 

Selskabet ejer 2 affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg og har kapacitetsmangel, der ifølge selskabets plan for fremtidig forsyningssikkerhed blandt andet ønskes løst ved køb af ejerandel i Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S (MEC-BHP) i Holstebro, og samtidig indgåelse af leveringsaftale.

 

Dette kræver en vedtægtsændring samt en accept fra ejerkommunerne, ligesom selskabets plan for forsyningssikkerhed forelægges.

 

Forvaltningen anbefaler, at planen for fremtidig forsyningssikkerhed samt vedtægtsændringerne godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Energnist godkendte på møde den 7. september 2016 den nugældende ”Strategi for Energnist” efter forudgående høring hos ejerkommunerne. Med udgangspunkt i strategien har Energnist arbejdet på en plan for, hvordan der sikres tilstrækkelig forbrændingskapacitet fremadrettet (https://www.affaldsweb.net/bilag62.pdf). Planen skal godkendes af ejerkommunerne. Desuden linkes til scenarie-analyse for fremtidig forbrændingskapacitet (https://www.affaldsweb.net/bilag3.pdf), som er udarbejdet i august 2018.

 

Energnist plan for fremtidig forsyningssikkerhed 2023-2030

Helt overordnet skal Energnist fortsat eje og drive forbrændingsanlæg med henblik på forbrænding i eget regi af både kommunalt affald og erhvervsaffald. 

Løbende vil der ske afsætning af overskydende affaldsmængder på markedet samt fastlæggelse af levetidsforlængelser på egne affaldsforbrændingslinjer, for derved at sikre balancen mellem mængde og kapacitet.

 

Prioritet 1:

Forbrændingskapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro (MEC-BHP) samt ved etablering af ny tilpasset forbrændingskapacitet i Esbjerg.

 

Prioritet 2:

Forbrændingskapacitet sikres ved etablering af ny affaldsforbrændingslinje i Esbjerg.

 

Prioritet 3:

Forbrændingskapacitet søges sikret ved afklaring af muligheder for etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast (forventet mulig fra år 2027).

 

Varmeafsætning er et afgørende forhold for mulighederne for forbrænding af affald. Derfor skal udviklingen af de relevante varmemarkeder løbende afdækkes. 

Alternativer til MEC-BHP vil også være en mulighed, ligesom fortsat drift af den ældste ovnlinje i Kolding (linje 2) medtages i den fremtidige planlægning efter 2023.

 

Vedtægtsændring 

Energnist ønsker at indgå i et længerevarende strategisk samarbejde med Måbjerg Energy Center - Bio Heat & Power A/S via køb af kapitalandele. Dette kræver en vedtægtsændring, hvor punkt 3.5 i vedtægterne foreslås ændret til:

 

”Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter via helt eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne selskaber udfører for interessentskabet, eller med interessentskabet koncernforbundne selskaber.

 

Vedtægternes punkt 3.5 ændres fra:

”Interessentskabet kan – som følge af ønsket om en organisering i en struktur med et eller flere kapitalselskaber, eventuelt som følge af lovgivningsmæssigt krav herom - varetage de i punkt 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter i 100 % ejede aktie- eller anpartsselskaber. Interessentselskabet kan eje andele i andre aktie- og anpartsselskaber, i det omfang aktiviteterne i sådanne associerede selskaber i alt overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne associerede selskaber udfører for Interessentskabet eller med Interessentskabet koncernforbundne selskaber.”

 

Sagen uddybes nærmere i bilag 2 - Plan for fremtidig forsyningssikkerhed. Desuden vedlægges bilag 1 - Bestyrelsesmøde i Energnist (referater fra bestyrelsesmøder med bestyrelsens anbefaling), samt bilag 3 - Notat vedr. vedtægtsændringer i Energnist I/S udarbejdet af DLA Piper.

 

Forvaltningen anbefaler, at planen for forsyningssikkerhed og vedtægtsændringerne godkendes.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at vedtægtsændringen godkendes,

 

at Energnist i henhold til selskabets vedtægter punkt 10.7 kan indgå et længerevarende strategisk samarbejde med Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S via køb af kapitalandele,

 

at ”Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist” godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.01-P12-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.