Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 21. juni 2016
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.14-G01-1-16 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgene fremsender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13. juni og efterfølgende behandling i Byrådet d. 21. juni.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2016.

Generelt set vurderes Forventet regnskab mod Korrigeret budget. Sanktionslovningen gør, at vi samlet set i Herning Kommune ikke kan bruge af genbevillingerne på Servicedriftsudgifter. Derfor måles Servicedriftsudgifter i forhold til Korrigeret budget uden genbevillinger.

 

I den efterfølgende sagsfremstilling præsenteres budgetopfølgningen overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

Tabel 1: Regnskabsopgørelse pr. 31.03.2016

 

+ = Indtægter

-  = Udgifter

 

Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 268,9 mio. kr. Dette er 38,9 mio. kr. bedre end korrigeret budget og 41,2 mio. kr. bedre end vedtaget budget.

Driftsudgifterne er opdelt i servicedriftsudgifter og øvrige udgifter. Genbevillinger fra 2015 er ikke godkendt i Byrådet ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2016, hvorfor disse ikke indgår i det korrigerede budget. Anvendelse af genbevillinger vil dog være indregnet i det forventede regnskab. I forhold til Kollegiemodellen, forudsætter forbrug af genbevillinger et mindreforbrug andre steder.

 

Efter afholdelse af anlægsudgifter på 215,1 mio. kr. samt 9,1 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et overskud på 44,7 mio. kr. For anlægsudgifter og jordforsyningsområdet forventer et merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan primært henføres til forventede forbrug af genbevillinger fra 2015.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg, forventes at ende på et overskud på 46,0 mio. kr.

 

Da finansieringen der består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster udviser et forbrug på 23,6 mio. kr., forventes der en likviditetstilgang på 22,4 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 8,1 mio. kr. i det vedtagne budget for 2016. Likviditeten i det vedtagne budget er påvirket af, at der er indregnet generelle reserver for 33 mio. kr., som i udgangspunktet ikke må anvendes.

 

Graf 1: Overblik over servicedriftsudgifter for 2015 og 2016 pr. 31.03.2016

 

Som det fremgår af ovenstående graf, så forventes et forbrug på servicedriftsudgifterne på 3.358,2 mio. kr. Dette er 24,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget uden genbevillinger.

Måltallet for servicedriftsudgifter er i Herning Kommune defineret som vedtaget budget + tillægsbevillinger - generelle reserver.

Pr. 31. marts 2016 er rammen (3.375,3 + 7,6 - 33,0) 3.349,9 mio. kr. I forhold til måltallet er det et merforbrug på 8,4 mio. kr. (beregnet som 3.349,8 mio. kr. - 3.358,2 mio. kr.).

 

Udfordringer i 2016 ved budgetopfølgningen pr. 31.06.2016

Teknik- og Miljøudvalget forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket kan henføres til forventede forbrug af genbevillinger fra 2015 på skadedyrsbekæmpelse og forventet merforbrug til vejafvandingsbidrag som følge af øget aktivitet fra Herning Vand.

 

På serviceområde 16, Børn og Familie under Børne og Familieudvalget forventes et merforbrug på 12,4 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører primært myndighedsområdet, som hovedsageligt omhandler udgifter til familiebehandling, plejefamilier og rådgivning og afledte ydelser jf. § 11. Til imødegåelse af udfordringerne på serviceområdet arbejdes der med en balanceplan. Området vil blive yderligere udfordret af at der fra overførselssagen kommer negative genbevillinger for 8,8 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget er i 2016 udfordret på flere parametre. Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Fra overførselssagen kommer der negative genbevillinger for 9,0 mio. kr., som reducerer rammen og det vil dermed øge det forventede merforbrug.

Merforbruget på serviceområde 13, Handicap og psykiatri ligger primært på resultatområderne handicap og misbrug/udsatte. Handicap området er påvirket af mangel på pladser til egne borgere. En prognose for de kommende tre år viser at det vil være et stigende problem.

Misbrug/udsatte området er udfordret af selvhenvenderprincippet, hvilket betyder at borgeren visiteres af tilbudsleders uden mulighed for kommunal indflydelse.

Der arbejdes stadig med udmøntningen af Handleplan 2015 for herigennem at sikre balance i budgettet for 2017.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre forventes at balancere i 2016 inden genbevillingerne for 2016 er godkendt. Fra overførselssagen kommer der negative genbevillinger for 13,3 mio. kr., som vil give området udfordringer.

 

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen

Likviditet efter kassekreditreglen er den daglige bogførte likviditet fratrukket kassekreditter, opgjort som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

 

Graf 2: Gennemsnitlig likviditet pr. 31.03.2016

 

Ovenstående viser likviditeten som den har udviklet sig siden primo 2015, og som den på baggrund af budgetopfølgningen forventes at udvikle sig resten af 2016.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo marts 2016 er 628,2 mio. kr., hvilket er en stigning fra primo 2016 på 12,7 mio. kr.

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil have en stigende tendens gennem resten af 2016 og ende over 690 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 

 • Der meddeles en netto indtægtsbevilling på 17,250 mio. kr. til serviceområde 30, Skatter. Beløbet tilgår de likvide aktiver.
 • Der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter på 0,115 mio. kr. til stednummer 001108 - Salg af mindre arealer i 2016. Udgiften finansieres af afsat rammerådighedsbeløb til udgifter på samme serviceområde på stednummer 001102.
 • Der meddeles et rådighedsbeløb og en udgiftsbevilling til serviceområde 15 stednummer 035093 - Fremtidens MCH - Timeworld på 49 mio. kr. Rådighedsbeløbene skal fordeles med 4 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i 2017. Beløbet til Fremtidens MCH - Timeworld finansieres af udviklingsfonden.
 • Der meddeles et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 12,618 mio. kr. til serviceområde 20, Administration stednr 652097 til udskiftning af pc'ere. Rådighedsbeløbene fordeles med 2,9 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017, 2,395 mio. kr. i 2018, 2,519 mio. kr. i 2019 og kr. 2,508 mio. kr. i 2020. Beløbet finansieres som vist i nedenstående tabel:

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Der foretages omplaceringer af budgetbeløb på serviceområde 01, Byggemodning i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2016 til serviceområde 04, Grønne områder, Vandsløbsvæsen, sted 071086 Tranholm Bæk. Udgiften finansieres som følger:
  • 0,206 mio. kr. fra driften på serviceområde 04, Grønne områder, vedligeholdelse af vandløb,
  • 0,025 mio. kr. fra driften på serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 020001 Byens grønne områder,
  • 0,064 mio. kr. fra anlæg på serviceområde 04, Grønne områder, Vandløbsvæsen, stednr. 071088 Vandsløbsrestaurering 2014. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende,
  • 0,030 mio. kr. fra anlæg på serviceområde 04, Grønne områder, stednr. 020097 Bynære grønne områder og parker i 2016. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.
 •   

Børne- og Familieudvalget

 • Der meddeles udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. til serviceområde 16, Børn og Familie fra 2016 og frem. Beløbet finansieres af serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler. Udgifterne vedrører kørsel til/fra specialskolernes og Åmoseskolens SFO-er. I kraft af at udgifterne afholdes på serviceområde 16, Børn og Familie kan der opnåes 50% statsrefusion, hvilket nedbringer de faktiske udgifter til ca. 1,3 mio. kr.
 • Der flyttes udgiftsbevilling på 0,147 mio. kr. fra serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, i henhold til beslutning i Børne- og Familieudvalget d. 16. marts, pkt. 43. Midlerne tilføres den nuværende pulje i Dagtilbud, hvorfra lønudgifterne til pædagogstuderende afholdes.
 • Demografiregulering for fri- og efterskoler medfører en tilførsel af 5,64 mio. kr. i 2016 til serviceområde, 12 Folke- og Ungdomsskoler. Demografireguleringen vedrører skoleåret 2015/16, da taksterne fastlægges i finansloven og dermed ikke kunne nå at blive indregnet i budgettet for 2016.
 • At der af hensyn til takstberegningen vedrørende ophold på Herning Krisecenter afsættes driftsbudget til intern huslejeindtægt på serviceområde 16, Børn og Familie på 0,216 mio. kr. for 11 måneder i 2017 samt 0,236 mio. kr. årligt fra og med 2018, svarende til nettooverskuddet ved forrentning og afskrivning af renoveringsudgiften på 6,087 mio. kr. af lejemålet. De 0,216 mio. kr. i 2017 og 0,236 mio. kr. årligt fra og med 2018 tilskrives de likvide midler.
 • Der anmodes om flytning af bevilling vedrørende familieguiderne fra serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til serviceområde 16 Børn og Familie fra 2016 og frem. Udgifterne til familieguiderne er p.t. 100% dækket af refusion fra staten. Der forventes udgifter og indtægter for ca. +/- 2 mio. kr. årligt, så bevillingen er udgiftsneutral.
 • Der søges om anlægsudgiftbevilling samt rådighedsbeløb på 0,112 mio. kr. i 2016 til serviceområde, 10 Dagtilbud for Børn, sted nr. 513090. Beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,487 mio. kr. under samme serviceområde, sted nr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2016.
 • Der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 4 mio. kr. i 2016 til stednr. 301071, Snejbjerg skole vedrørende Snejbjerg Hallens indsamling jf. budgetforligsaftalen.
 • Der søges om anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler til sted nr. 301096 Sdr. Felding skole om- og tilbygning. Beløbet finansieres af driften på serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301031, Sdr. Felding skole.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Herning Bibliotekerne har efter ansøgning modtaget tilskud på i alt 2,429 mio. kr. til en række projekter i 2016-2019, og indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 0,853 mio. kr. i 2016, 0,856 mio. kr. i 2017, 0,360 mio. kr. i 2018 og 0,360 mio. kr. i 2019 på serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50.
 • Den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen giver en merindtægt på 1,598 mio. kr. til Herning Bibliotekerne, som ligeledes modsvares af en tilsvarende merudgift. Der meddeles derfor indtægtsbevilling samt en tilhørende udgiftsbevilling på 1,598 mio. kr. på serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03.32.50. 
 • By, Erhverv og Kulturs bidrag til puljen vedrørende konkurrenceudsættelse med videre andrager 0,190 mio. kr. og findes på besparelse ved græsklipning på 0,150 mio. kr. samt 0,04 mio. kr. som følge af ændret anvendelse af Torvet efter etablering af B&O-bygningen. Besparelsen tilgår puljen fra 2016 og frem.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer / budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi.

 

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling om rådighedsbeløb og udgiftsbevilling til Fremtidens MCH.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Dansk Folkeparti kan ikke tiltræde Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling om rådighedsbeløb og udgiftsbevilling til Fremtidens MCH.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af Jobcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Flytning af Jobcenter, stednummer 650085, fremsendes til godkendelse. Regnskabet vedrører engangsudgifter i forbindelse med sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 17. september 2013, pkt. 277 blev der givet en anlægsbevilling på 2.450.000 kr. til Serviceområde 20 Administration til sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej. På Byrådets møde den 28. april 2015, pkt. 98 blev der givet en tillægsbevilling på 700.000 kr. til projektet. Den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør således 3.150.000 kr.

Økonomi

Der har været et forbrug på anlægsprojektet på 3.149.448 kr., hvilket stort set svarer til bevillingen.

 

 

Midlerne er anvendt til inventar, flytteudgifter og indretning af lokaler på Godsbanevej samt istandsættelse af de fraflyttede lokaler på Nørregade. Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr. fremsendes anlægsregnskabet til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.13-P19-1-14 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af Bomidtvests anlægsregnskab for 6 familieboliger i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tine Møller Søndergaard, Leo Pedersen

Sagsresume

Boligselskabet Bomidtvest har opført 12 almene familieboliger i Vildbjerg. Byggeriet er opført i 2 etaper, de første 6 boliger blev taget i brug i 2011. Der fremsendes nu anlægsregnskab for de sidste 6 boliger.

Byggeriet er blevet marginalt billigere end den bevilgede ramme.

Sagsfremstilling

Boligerne er opført som en del af byudviklingen af det, der almindeligvis er kendt som Den Gamle Skolegrund i Vildbjerg. Bomidtvest har opført afdelingen Byhaven med 12 boliger. Denne sag vedrører anden og sidste etape. De 12 boliger er indrettet på samme måde, alle med 3-rum. Alle boligerne er udlejet, der er pt. 17 på venteliste.

 

Byrådet godkendte i marts 2014 byggeriet med en samlet anlægssum på 11,119 mio. kr. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,5 % i forhold til det godkendte.

 

 

Byhaven 2. etape

Skema A

projekt

godkendelse

Skema B

efter licitation

Skema C

endeligt

anlægsregnskab

Realkreditbelåning (88 %)

9,785 mio. kr.

9,785 mio. kr.

9,736 mio. kr.  

Beboerindskud (2%)

0,222 mio . kr.

0,222 mio. kr.

0,221 mio. kr.  

Kommunal grundkapital lån (10 %)

1,112 mio. kr.

1,112 mio. kr.

1,106 mio. kr.  

= Anskaffelsessum

11,119 mio. kr.

11,119 mio. kr.

 11,063 mio. kr.

 

Der foreligger underskrevet revisorerklæring for anlægsregnskabet. Revisor har ingen bemærkninger.

Økonomi

Almene boliger er offentligt støttet byggeri. Finansieringsmodellen er et element i økonomiaftalerne mellem KL og regeringen. Det viser sig i en sag som denne, hvor der er opført samme antal og type boliger med 4 års interval. Det er tidspunktet for, hvornår skema A godkendes, der er afgørende.

 

 

Finansieringsform

 

 

    1. etape

2010

 

 

2. etape

2014

Anskaffelsessum

100 %

   10,852 mio. kr.*

100 %

          11,063 mio. kr.

Realkreditbelåning

91 %

9,875 mio. kr.

88 %

9,736 mio. kr.

Beboerindskud

2 %

0,217 mio. kr.

2 %

0,221 mio. kr.

Kommunalt grundkapital lån

7 %

0,759 mio. kr.

10 %

1,106 mio. kr. 

 

*Skema A i første etape blev godkendt til 11,151 mio. kr. Byggeriet af de første 6 boliger blev billigere end godkendt, der blev aflagt anlægsregnskab for 10,852 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 2,68%.

 

Der er to forhold af kommunaløkonomisk interesse: Det kommunale grundkapitallån finansieres af kommunens likvide aktiver. Kommunen skal stille garanti for en væsentlig del af realkreditlån til nybyggeri. Når den kontante udgift falder, øges garantistillelsen, fordi lånet bliver højere.

 

 

Kommunal garantistillelse

Kommunen skal garantere for lån til nybyggeri af almene boliger. Staten regaranterer for 50% af den kommunale garantstillelse. Den offentligt garanterede gæld har laveste prioritet. Det er suverænt realkreditinstituttet, der vurderer garantiens størrelse. Erfaringsmæssigt stiller realkreditinstitutterne krav om 64-70,5 % af lånebeløbet.

Der er i denne sag stillet krav om kommunal garanti på 64,85 %, svarende til 6,3 mio. kr.  Heraf regaranterer staten for halvdelen, altså 3,15 mio. kr.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet, også kaldet skema C, for Byhaven 2. etape godkendes med en endelig anlægssum på 11,063 mio. kr.,

 

at den kommunal garantistillelse i projektet godkendes endeligt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Boligpakke: Forslag til plan for almene boliger 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -Grethe Wilmoes, Marius Reese

Sagsresume

På baggrund af politisk ønske om en samlet boligpolitisk pakke samt møde med de almene boligorganisationer den 25. maj 2016 er der udarbejdet et forslag til plan for almene boliger 2017-20 omfattende ungdomsboliger, familieboliger, fleksible- og betalbare boliger. Forslaget omfatter også en drøftelse af udbud af stedsbestemte kvoter til udviklings- og forsøgsprojekter. Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om salget af kommunale udlejningsejendomme.

Sagsfremstilling

I boligforsyningsplanen er der indregnet et årligt byggeri på 400 boliger i kommunen heraf 104 boliger i Herning by. En vis del af disse boliger forventes opført som lejeboliger herunder muligheden for at opføre almene boliger. Efterspørgslen efter almene boliger er størst i Herning by.

 

På mødet den 25. maj blev muligheden for at udbyde stedsbestemte kvoter drøftet. Det giver Herning kommune mulighed for at fremme by- og boligudviklingen på de steder, hvor der vurderes, at være et behov for boliger. Forvaltningen foreslår, at der udbydes med prisen som en afgørende faktor, for derved at fastholde ønsket om billige boliger. Som det er i dag bruges en eventuel besparelse på et byggeri i forhold til ”rammebeløbet” ofte til forbedringer et andet sted i byggeriet f.eks. til opgradering af køkken.

   

Udviklingsprojekter (kvoter)

Byrådet har netop vedtaget nye målsætninger for den almene boligsektor. Det er bl.a. en målsætning, at Herning Kommune prioriterer huslejeniveauet, både ved renovering og nybyggeri samt, at kommunen inviterer boligselskaberne til at være en forpligtende del af løsningen ift. socialt udsatte og sårbare borgere, hjemløshed, flygtninge med mere.

 

Der er i dialogen med boligselskaberne fremlagt flere udviklingsprojekter, der understøtter Byrådets målsætning, men fortsat kræver en del bearbejdning.   

 1. Boligselskabet Fruehøjgaard er i dialog med interesseorganisationen SIND og Handicap & Psykiatri med flere om en konkret projektidé målrettet socialt sårbare borgere med kombination af boliger og erhverv. Projektet er nytænkende og perspektivrigt.  
 2. Blå Kors i Bethaniagade er i dialog med Handicap & Psykiatri om nye rammer for varmestuen incl. såkaldte skæve boliger.
 3. Boligselskabet Fællesbo arbejder med arealoptimering ved eksisterende afdelinger for at skabe billigere boliger, konkret H.C. Ørstedsvej. Der er tale om et forsøgsprojekt.

 

For at skabe rammer for projekternes videre udvikling indstilles det, at der reserveres kvoter til boliger i de 3 beskrevne udviklingsprojekter. Brug af statens pulje til billige boliger indtænkes i udviklingsprojekter. Kvoterne bortfalder, såfremt det konkrete projekt mod forventning ikke realiseres.

 

Forvaltningen foreslår, at udviklingsarbejdet igangsættes nu, herunder tilvejebringelse af plangrundlaget, da der kan være en lang realiseringsperiode.

  

Almene boliger (kvoter)

Der er i danske byer talrige eksempler på, at  opførelse af almene boliger kan være en katalysator for byomdannelsesprojekter. Der er også lignende erfaringer fra Herning Kommune, bl.a. i området ved Thrigesvej, hvor der, som det første nybyggeri i omdannelsesprocessen, blev opført ca. 160 almene familieboliger og almene ungdomsboliger. Private investorer er ofte på udkig efter områder, hvor der er også investeres fra kommunens side, det kan være i infrastrukturen, kommunale institutioner, eller kvote til almene boliger.

 

I Herning Kommune er der flere steder, hvor der er planer for byudvikling og byomdannelse, hvor det kunne være relevant at pege på, at byggeri af almene boliger kan være med til at "kickstarte" udviklingen eller omdannelsesprocessen. Det kunne f.eks. være "Alfagrunden" i Sunds eller sygehusområdet Herning +.

  

Fra mødet med boligorganisationerne blev det oplyst, at der specielt er efterspørgsel efter boliger i Herning by. Der meldes om størst venteliste til 3 og 4 rumsboliger. Tre af boligorganisationerne vil gerne opføre ungdomsboliger i Herning by. Fruehøjgaard foreslår dog boliger ommærket til familieboliger i periferien (Birk), hvis der opføres flere ungdomsboliger i Herning by. Forvaltningen finder ikke, at Birk er velegnet til andre typer boliger, da der ikke findes service i området. De eksisterende ungdomsboliger er målrettet uddannelserne i Birk og der er skabt et godt uddannelsesmiljø med studenterhus, studenterstrøg og udendørs fritidsfaciliteter.

Ommærkning af ungdomsboliger til familieboliger for at bygge nyt, finder forvaltningen ikke er en gangbar løsning, da der ifølge loven om almene boliger er mulighed for at udleje ungdomsboliger til anden målgruppe i tilfælde af lejeledighed.

 

Samtlige boligorganisationer er interesserede i at opføre projekter i Helstrup samt på den nuværende sygehusgrund, Herning+.

Fællesbo ønsker at opføre 65 familieboliger/ 97 enheder som deleboliger i afd. Mindeparken på HC Ørstedsvej samt på det grønne areal ved Korsørvej (tidligere vandværksgrund). Der skal i projektet indregnes udgifter til ny adgangsvej til Golfparken samt flytning af ledninger fra HC Ørstedsvej. Projektet har ikke været behandlet i den beboerdemokratiske proces endnu. Da projektet er et forsøgsprojekt, finder forvaltningen, at projektet rent byplanmæssigt bør vurderes i sammenhæng med den eksisterende velfungerende bebyggelse, herunder størrelsen af det samlede byggeri.

Der er i dag 209 boliger i afdelingen.

 

Fællesbo ønsker kvote til 4 boliger på Valdemarsvej, da nedlæggelse af aktivitetscentret betyder huslejetab. Det tidligere aktivitetscenter foreslås nedrevet. Tilsvarende vil gælde for Sønderager 36 og 56 samt Porsvænget 6-8. Det ønskede antal boliger er ikke fastlagt her endnu.

Forvaltningen finder det betænkeligt, at opføre nye boliger som erstatning for nedlagte eller tomme erhvervslejemål som boligselskaberne har udlejet. Der er ikke noget økonomiske argument herfor, fordi sådanne lejemål økonomisk skal være adskilt fra økonomien i driften af boligudlejningen. Det kan derfor ikke anbefales, at der opføres nye boliger ved Sønderager, Porsvænget, og Holtbjerg som et af selskaberne har søgt om.

 

I stedet anbefales det, at tomme erhvervslokaler enten søges udlejet eller nedrevet, med henblik på, at arealerne anvendes af beboerne som udendørs opholds- eller legearealer, nyttehaver eller lignende.

 

Lejerbo: Ønsker kvote til ungdomsboliger og seniorboliger ved Viborgvej og Truelsensvej. Der søges om kvote til 96 ungdomsboliger og 60 familieboliger.

 

Fruehøjgaard: Arbejder sammen med Sind om et projekt. Undersøger placeringsmuligheder. Der søges om minimum 50 boliger. Forvaltningen foreslår der indarbejdes 40 boliger.

 

Fruehøjgård vil gerne opføre boliger til borgere med særlige behov Haraldsgade/Olufsgade. Forvaltningen vil ikke anbefale boliger på det pågældende areal, da arealet er udlagt til bydelspark samt erhverv.

 

Fruehøjgård vil gerne opføre ungdomsboliger centralt i Herning by f.eks. på et areal i Dalgasgade og foreslår ungdomsboliger i periferien ommærket til familieboliger. Fruehøjgård arbejder med fleksible boliger og foreslår opført 50 til 60 familieboliger i Sunds på Alfagrunden. Forvaltningen finder det er et stort antal boliger i Sunds og foreslår en eventuel kvote på 25 som så kan suppleres med privat byggeri.

 

Ungdomsboliger

Det er byrådets mål, at arbejde for at der etableres flere uddannelser i Herning. For fortsat at udvikle et attraktivt studiemiljø med velbeliggende ungdomsboliger vil byrådet indarbejde kvoter til i alt 100 nye ungdomsboliger centralt i Herning by de kommende fire år. Ungdomsboligprojekterne foreslås med 50 ungdomsboliger i 2018 centralt i Herning by, f.eks. Tingvejområdet, samt 50 ungdomsboliger i Herning+.

 

 

Statslig pulje til billige boliger

Regeringen og KL har i topartsaftalen i maj 2016 aftalt en pulje til opførelse af billige boliger. 640 mio. kr. er øremærket til nybyggeri af små almene familieboliger. Herning kommunes andel af puljen er 10,383 mio. kr. Der er ansøgningsfrist til puljen den 15. juni 2016. Der er stadig nogen usikkerhed om puljens udmøntning. Der afventes en ministeriel vejledning. Det står fast, at skema A for de konkrete projekter skal være godkendt inden udgangen af 2017. Ubrugte men ansøgte puljebeløb bortfalder, hvis der ikke godkendes konkrete projekter. Forvaltningen foreslår at Herning kommune på denne baggrund ansøger om det fulde puljebeløb til videreudvikling af de beskrevne udviklingsprojekter, herunder Blå Kors og Sind.

 

Staten yder tilskud svarende til 75 procent af grundkapitalen til en bolig på 40 kvm. Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at mindst halvdelen af de boliger, hvortil der ydes tilskud, har et bruttoetageareal, der er mindre end 55 kvm. Boligerne må gerne være større, men der ydes kun tilskud på de 75% af grundkapitalen til de første 40 m2. Det vil således ikke være muligt at opnå tilskud til boliger som deleboliger/bofællesskaber, da der kun give tilskud til de 4o m2.

 

Ny model for tildeling af kvoter

Det indstilles, at tildelingen af kvoter følger to strategiske spor:

 • Øremærkede kvoter til egentlige udviklingsprojekter. Aktuelt når en god idé skal have lov til at udvikle sig. Kvoten bortfalder, hvis det konkrete projekt ikke realiseres.
 • Kvoter til strategisk byudvikling: Kommunen laver kvoter for at fremme byomdannelse. Kommunen udpeger mulige vækstområder, f.eks. Sunds og Herning+ og udbyder et antal kvoter til almene boliger for at understøtte udviklingen.

 

Det indstilles samtidig, at kvoter til byudvikling udbydes for at sikre konkurrence og deraf afledt lavere huslejeniveau i nybyggeri. Der er i dag tradition for at bygge til max-rammen. Den tradition skal ændres, hvis huslejen skal blive lavere fremover. Der kan peges på forskellige tiltag:

 

 1. Herning Kommune fastsætter et max-beløb for nybyggeri, der er lavere end lovgivningens, f.eks. 20% lavere.
 2. Kommunen kan erhverve arealer til strategisk byudvikling og lave udbud af kvoter efter en juridisk skabelon. Laveste huslejeniveau vinder.  
 3. Byrådet vedtager kvoter til strategisk byudvikling, og de lokale boligorganisationer inviteres til at fremsende et projekt med en m2-pris indenfor en tidsfrist.

 

Fælles for de 3 modeller er, at der er tale om forsøg. Ambitionen er at bygge billigere almene boliger. Modellen må afprøves og evalueres i samarbejde med boligselskaberne.  

Forvaltningen foreslår, at model 3 vælges som forsøg. Modellen er smidig og dialogbaseret og giver mulighed for at vægte arkitektur og huslejeniveau.

Økonomi

Der er kommunal medfinansiering på pt. 10 % ved opførelse af almene boliger. Ordningen udløber i 2016 og det vides ikke i hvilken retning procentsatsen går. Med 10% medfinansiering svarer det til ca. 200.000 kr. pr. familiebolig og 100.000 kr. pr ungdomsbolig. Opførelse af ungdomsboliger medfører løbende driftsudgifter i form af ungdomsboligbidrag, der betales til staten efter faste takster. Taksten er pt. 35 kr. pr. m2, svarende 1.750 kr. årligt pr. ungdomsbolig.  

Muligheden for at etablere boligerne under statens pulje til billige boliger (=75 % af grundkapitaltilskuddet for 40 m2) undersøges. Der er anvisningspligt for kommunen til disse boliger. Behovet afdækkes i samarbejdet med Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Jvf. Forvaltningens oplæg til kvotefordeling i 2017-2020, kan der blive tale om et kommunalt grundkapitaltilskud på 16,2 mio. kr. i 2017, 18 mio. i 2018, 0 mio. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020. Et eventuelt bidrag fra statens pulje er ikke indregnet i disse beløb.

 

 

 

Bilaget er tilrettet efter udvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslag til plan for almene boliger 2017-20 godkendes, herunder

 

at arbejdet med forsøgs/udviklingsprojekter igangsættes nu, da der kan være en lang tidshorisont for igangsættelse,

 

at der søges om 10,883 mio. kr. fra puljen til billige boliger,

 

at der vedtages kvoter til udviklingsprojekter i Bethaniagade, HC Ørstedsvej og til Sind projektet,

 

at der vedtages kvoter til 50 ungdomsboliger centralt i Herning by, f.eks. Tingvejsområdet, i 2018 og 50 ungdomsboliger i Herning+ i 2020,

 

at de lokale boligorganisationer inviteres til at fremsende et projekt med en m2-pris indenfor en tidsfrist i projekter i Bethaniagade, Herning+, ungdomsboligprojekt centralt i Herning by, og i Sunds,

 

at udgifterne til indskud i Landsbyggefonden indarbejdes i budgettet for serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender, 

 

at der indarbejdes ekstra kolonne for 2021 60 familieboliger centralt i Herning by samt 30 familieboliger i Herning+.

 

 

Peter Villadsen, Karlo Brondbjerg, Jørn Vedel Eriksen og Kasper Ravn Fredensborg deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.  

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 77 for boligområde i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået en henvendelse fra Herning Vand omkring placering af et regnvandsbassin inden for kommuneplanramme 73.B4 - Boligområde syd for Ejstrupvej og øst for Brandevej i Fasterholt. Den ønskede placering af regnvandsbassinet er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplan 73.B4.1 – boligområde øst for Brandevej i Fasterholt. 

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplanramme 73.B4 ophæves og arealerne tilbageføres til landzone.

 

Sideløbende med denne sag ophæves lokalplan 73.B4.1.

Sagsfremstilling

Lokalplan 73.B4.1 giver mulighed for at der kan etableres 24 boliger som åben-lav bebyggelse med en bygningshøjde på 8,5 meter. Området er ikke optimeret i forhold til udstykningen og arealanvendelsen i området og der er derved store grønne fællesarealer i lokalplanen.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål og planerne for området er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere et regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen for området.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke er større udgifter vedr. tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanramme 73.B4 ophæves og arealet tilbageføres til landzone.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 77 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, herefter kan planerne endelig vedtages og området udtages af kommuneplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at rammeområde 73.B4 for Boligområde syd for Ejstrupvej og øst for Brandevej i Fasterholt ophæves og tilbageføres til landzone.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Ophævelse af lokalplan for boligområde i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har fået henvendelse fra Herning Vand om placering af regnvandsbassin inden for lokalplan 73.B4.1 i Fasterholt. Den ønskede placering af regnvandsbassinet er ikke i overensstemmelse med principperne i lokalplan 73.B4.1, som er udlagt til boligområde.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen ophæves og arealerne tilbageføres til landzone.

Sagsfremstilling

Lokalplan 73.B4.1 giver mulighed for at der kan etableres 24 boliger som åben-lav bebyggelse med en bygningshøjde på 8,5 meter. Området er ikke optimeret i forhold til udstykningen og arealanvendelsen i området og der er derved store grønne fællesarealer i lokalplanen.

 

Området er ca. 5 ha og ejet af Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er området forpagtet ud til landbrugsformål. Mulighederne i lokalplanen er ikke realiseret.

 

Herning Vand ønsker at etablere regnvandsbassin på arealet mod jernbanen. Denne placering af regnvandsbassin er ikke i overensstemmelse med disponeringen i lokalplanen. Der skal derved udarbejdes ny lokalplan for området, for at give mulighed for placering af regnvandsbassin mod jernbanen. Regnvandsbassinet dækker Fasterholt opland.

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering at der ikke er større udgifter vedr. tilbageførsel af arealerne til landzone. Arealet er ejet af Herning Kommune.

 

Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 73.B4.1 ophæves og tilbageføres til landzone. Forvaltningen anbefaler, at der ses på disponering af boliger på boldbanerne ved den tidligere Fasterholt skole i forbindelse med kommuneplanforslag 2017-2028. I forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanen forslås en dialog omkring området og hvordan det disponeres. Herefter kan der udarbejdes lokalplan.

Efter en ophævelse og tilbageførsel til landzone, kan Herning Vand få en landzonetilladelse og etablere regnvandsbassin, resten af arealet kan udnyttes til landbrugsformål.

 

Forslag til ophævelse af lokalplan 73.B4.1 sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, hvorefter planen kan ophæves og området kan tilbageføres til landzone. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 73.B4.1 for boligområde øst for Brandevej i Fasterholt ophæves og tilbageføres til landzone.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-18-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 1. marts 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er i perioden indkommet én bemærkning til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 udlægger en ny kommuneplanramme (03.T2) til teknisk anlæg, der giver mulighed for at arealet anvendes til klimatilpasning og generel håndtering af overfladevand ved etablering af et regnvandsbassin mm. Kommuneplanramme 03.T2 giver desuden mulighed for at etablere beplantning, der kan understøtte overgangen fra Feldborg til det åbne land.

 

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget, men der er indkommet en bemærkning vedrørende zonestatus i Feldborg.

 

Bemærkningen (jf. Bilag 1 - Bemærkning til Kommuneplantillæg nr. 60 og Lokalplanforslag 03.T2.1) er fremsendt på vegne af ejeren af ejendommen Teglværksvej 13, der ligger nordøst for planområdet. Ejendommen Teglværksvej 13 er begrænset i udnyttelsen af produktionskapaciteten på grund af sin nærhed til Feldborg i forhold til at kunne overholde Husdyrlovens lugtgenekriterier. Bemærkningen omhandler derfor et ønske om indskrænkning af byzonen for Feldborg.

 

Da kommuneplantillæggets formål er at overføre kommuneplanramme 03.T2 til landzone, og da tillægget ikke kan regulere områder, der ligger uden for kommuneplanrammens afgrænsning, giver bemærkningen ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 60.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 60 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Byrådet vedtog den 1. marts 2016 forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg har været i offentlig høring i perioden fra 3. marts til 28. april 2016. Der er i denne periode ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget, der er dog indkommet en bemærkning.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg endelig vedtages. 

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse beliggende delvis i byzone ved den nordøstlige afgrænsning af Feldborg. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 60, der udlægger et nyt rammeområde 03.T2 til teknisk areal ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

 

Forslag til lokalplan 03.T2.1 fastlægger områdets anvendelse til teknisk anlæg og muliggør dermed etableringen af et regnvandsbassin ved Gammel Landevej i Feldborg.

 

Lokalplanen sikrer, at der etableres beplantningsbælte i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanområdet, så der skabes en harmonisk overgang til det åbne land.

 

For at få plads til at etablere et regnvandsbassin, giver lokalplanen mulighed for at regulere vandløbet Feldborg Mose. De fremtidige dimensioner i vandløbet skal være tilsvarende de nuværende, hvorfor reguleringen ikke forventes at medføre ændringer i de afvandingsmæssige forhold. Vandløbet skal efter reguleringen have en afstand på minimum 8 meter til den eksisterende sø mod nord, der er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at sikre mod overfladeafstrømning fra vandløbet til søen.

 

Regnvandsbassinet må maksimalt udgøre 30 % af lokalplanområdets samlede areal. For at sikre, at regnvandsbassinets udformning bidrager til områdets rekreative værdi, skal det etableres med jævnt og fladt skrånende bund og bredder, og holdes i en minimum afstand af 8 meter til vandløbet Feldborg Mose, der med sin regulering danner den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.

 

Lokalplanen giver kun mulighed for opførelse af mindre bygninger og anlæg, der er relateret til områdets anvendelse som teknisk anlæg. Disse bygninger skal tilpasses landskabet, hvorfor der i lokalplanforslaget stilles krav til materialer, omfang og placering af ny bebyggelse.

 

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Gammel Landevej.

 

Lokalplanen sikrer generel håndtering af overfladevand. Endvidere skal lokalplanen overføre dele af lokalplanområdet fra byzone til landzone.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 60 har været i offentlig høring fra den 3. marts til og med den 28. april 2016. Der er indkommet en bemærkning i høringsperioden. Bemærkningen er vedlagt i forbindelse med behandlingen af den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60, og omhandler indskrænkning af byzonen.

 

Da kommuneplantillæggets formål er at overføre kommuneplanramme 03.T2 til landzone, og da tillægget ikke kan regulere områder, der ligger uden for kommuneplanrammens afgrænsning, giver bemærkningen ikke anledning til ændringer i hverken kommuneplantillæg nr. 60 eller forslag til lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 03.T2.1 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 4. april 2016 besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til Herning Kommuneplan 2013-2024, der også tillader boliger i stueetagen.

 

Kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. Kommuneplantillægget ændrer i bestemmelserne for rammeområde 11.C8 for Centerområde i den nordlige del af Karreerne.

 

Sagsfremstilling

For at imødekomme et projektforslag med boliger på hjørnet af St. Blichers Gade og Danmarksgade er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Tillægget ændrer kun i enkelte bestemmelser for rammeområdet.

 

Tillægget skal sikre, at der også i den sydlige del af området mod 11.C11 og 11.E2 kan etableres boliger, når det sikres, at disse ikke påføres gener i form af lugt, støj og rystelser.

 

Derudover fjerner tillægget bestemmelsen vedrørende nedsivning af regnvand gennem belægninger på friarealer og parkeringsarealer, da det ifølge Herning Spildevandsplan 2015-2025 ikke er muligt at nedsive i området.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 343a, 343f, 343h, 343i, 343k, 343r, 343u, 343v, 344, 345, 346a, 347, 348, 349, 351, 352, 364, 365b, 366, 367, 368, 370a, 370b, 421, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438a, 438b, 1401, alle Herning Bygrunde, og vejlitra 7000da samt dele af vejlitra 7000ee, 7000eæ, 7000em, 7000ea, 7000ex og 7000cq. Området udgør et samlet areal på ca. 38.400 m2.

 

 

Rammeområdet ligger centralt i Herning. Østergade/Silkeborgvej danner rammeområdets nordlige afgrænsning, mens rammeområde 11.C11 og Herning slagteriet, Danish Crown, er den sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Fonnesbechsgade og mod øst ligger Sjællandsgade.

 

Rammeområdet ligger i byzone. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet 23. maj 2016 at udsætte forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning samt det tilhørende kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024, der er udarbejdet for at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 12.E4.6 for et erhvervsområde ved Poulsgade i Herning. Kommuneplantillægget ændrer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4 for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for, at der kan etableres foreningsformål i den vestligste del af rammeområde 12.E4 samt cafe-/restaurationsformål i stueetagen, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

 

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 408a, 408b, 205a, 205b, 115ag, 115ah, 115y, 114h, 105c, alle Herning Bygrunde, og dele af vejlitra 7000ee og 7000bt. Området udgør et samlet areal på ca. 32.500 m2.

 

Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning. Dronningens Boulevard og jernbanen danner områdets sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Danish Crown, og yderligere mod vest ligger banegården. Silkeborgvej danner den østlige afgrænsning til rammeområdet, mens den nordlige afgrænsning hovedsageligt består af boligbebyggelse.

 

Rammeområdet ligger i byzone.

 

Tillægget ændrer kun i bestemmelserne for rammeområdets vestligste del (matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde).

 

Kommuneplantillæg nr. 58 tilføjer muligheden for at anvende den vestligste del af rammeområde 12.E4 til foreningsformål samt café/restauration (matr.nr. 408a, Herning Bygrunde).

 

Tillægget ændrer desuden den mindst tilladte miljøklasse fra 2 til 1. Tillægget laver ikke yderligere ændringer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 23. maj 2016 at udsætte forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning, der er udarbejdet på baggrund af et §14 forbud mod nedrivning af ejendommen på Poulsgade 2-4 i Herning samt et ønske fra Herning Byråd om at fastlægge bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bebyggelse samt bestemmelser for nybyggeri i lokalplanområdet.

 

Forvaltningen har efterfølgende justeret udformningen af byggefelt B samt de tilhørende bestemmelser om højde og etageantal.

 

Forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfattes af matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde, og er beliggende på Poulsgade i den østlige del af Herning by. Området afgrænses mod nord af Poulsgade, mod vest af Sjællandsgade, mod syd af Dronningens Boulevard og mod øst af beplantning i skel.

 

 

Lokalplanområdet er ca. 2800 m2.

 

Der ligger i dag to bygninger inden for lokalplanområdet; tankanlægget, der er bevaringsværdigt, og et skur på ca. 100 m2, som lokalplanforslaget tillader nedrevet ved opførelse af nyt byggeri.

 

Området har et industrielt præg, en unik arkitektur og kun ganske lidt beplantning.

 

I forbindelse med udsættelsen af lokalplanforslagets foreløbige vedtagelse har forvaltningen justeret udformningen af byggefelt B samt de tilhørende bestemmelser om højde og etageantal. Justeringen har dog ikke haft indvirkning på byggeretten i forhold til det oprindelige lokalplanforslag. Den eksisterende bebyggelse har et areal på ca. 455 m2. En eventuel ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelt B, der har et areal på ca. 450 m2 og giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 4 etager, hvilket giver en byggeret på 1800 m2. Den samlede bebyggelsesprocent inden for lokalplanområdet må dermed ikke overstige 80.

  

Plangrundlag

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 12.E4.1 for erhvervsområde mellem Dronningens Boulevard og Poulsgade, der aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

Lokalplanen er desuden vurderet i forhold til cirkulære nr. 37 af 20. april 2006 om planlægning af arealanvendelsen inden for en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at sikre den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på matr. nr. 408a, Herning Bygrunde, ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelse i lokalplanområdet. Disse bestemmelser skal sikre bevaring af eksisterende bebyggelses særlige arkitektoniske udtryk og originale udseende.

 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhverv i miljøklasse 1-3 samt give mulighed for etablering af foreningsformål. Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af café/restaurationsvirksomhed i bebyggelsens stueetage. Dermed giver lokalplanen mulighed for en ny anvendelse af det eksisterende tankanlæg på Poulsgade 2-4 i Herning.

 

Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger Herning Slagteri, Danish Crown, der er en risikovirksomhed. Derfor har lokalplanen også til formål at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne.

 

Lokalplanen skal desuden fastlægge adgangs- og parkeringsforhold i lokalplanområdet.

 

Det er også lokalplanens formål at give mulighed for opførelse af ny bebyggelse ved at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal bevare den bevaringsværdige bebyggelse samt sikre genopførelse af den bevaringsværdige bebyggelse i forbindelse med ”force majeure”- begivenhed. En ”force majeure”-begivenhed er en hændelse, som man ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges. Dette kan for eksempel være brand, naturkatastrofe eller anden skade. Derudover giver lokalplanen mulighed for at opføre ny bebyggelse i maksimum 4 etager øst for den bevaringsværdige bebyggelse.

I forbindelse med behandling af byggeansøgninger skal Herning Byråd godkende bebyggelsens udformning og materialevalg med henblik på, at sikre et godt samspil med den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og en arkitektonisk fin bearbejdning af bebyggelsen mod Dronningens Boulevard.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Poulsgade med separat ind- og udkørsel.

Lokalplanen udlægger et areal til bøgepur samt plantning af opstammede træer, der i art, afstand og størrelse er tilsvarende den eksisterende beplantning øst for lokalplanområdet langs Poulsgade. Beplantningen bliver brudt 2 steder som vist på kortbilag 2, så der kan etableres separat ind- og udkørsel til lokalplanområdet.

Lokalplanen udlægger et tilsvarende bredt areal til bøgepur i hele lokalplanområdets afgrænsning for at markere lokalplanområdet samt for at området opfattes mere sammenhængende med omgivelserne blandt andet i forhold til boligbebyggelsen på nordsiden af Poulsgade.

 

På grund af lokalplanområdets nærhed til slagteriet samt sin placering tæt på boligområdet nord for Poulsgade indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at de gældende grænseværdier for støj og vibration bliver overholdt.

 

Bilag

Udover forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning er dette dagsordenspunkt vedlagt Miljøministeriets høringssvar, der blandt andet belyser problematikker vedrørende støj, lugt og samfundsrisiko. Derudover er medtaget en skrivelse fra Danish Crown, der ønskes behandlet sammen med den foreløbige vedtagelse af lokalplanforslaget. De i Bilag 2 og 3 påpegede problematikker forholder sig til det lokalplanforslag, som blev udsat på byplanudvalgsmødet den 23. maj 2016, hvor en eventuel ny bebyggelse skulle opføres i direkte tilkobling til den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt i minimum 4 etager og maksimum 6 etager.

 

Det tilrettede lokalplanforslag, som behandles på nærværende møde, søger at imødekomme de påpegede problematikker ved at trække ny bebyggelse så langt væk fra slagteriet som muligt samt ved at reducere etageantallet til maksimum 4 etager, hvilket er tilsvarende kontorbyggeriet umiddelbart øst for lokalplanområdet. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 12.E4.6 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-5-15 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til kunstgræsbane i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Rasmus Refsgaard Burkarl, Pia Colstrup

Sagsresume

Sunds Idrætsforening v/ fmd. Ole Olesen ansøger om frigivelse af reserveret anlægsbevilling til kunstgræsbane i Sunds samt godkendelse af projektet.

Sunds IF har anmodet Herning Kommune om at være bygherre på projektet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016-2019 blev der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1,500 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Sunds ved Idrætscenter Sunds Vest.

Sunds IF har udarbejdet et projekt med en samlet anlægsbudget på 3,459 mio. kr. hvoraf 0,200 mio. kr. vedr. lysanlæg og kørevej afholdes af Sunds IF uden for det kommunale byggeprojekt, og 0,259 er moms af indbetalte midler fra Sunds.

Sunds IF skal således brutto indbetale 1,759 mio. kr. til Herning Kommune.

 

I den forbindelse har Sunds IFs bestyrelse på møde d. 27. april 2016 drøftet og udarbejdet følgende finansieringsplan for projektet i forhold til forventet anlægsbudget:

 

Opsparing i støtteforening under Sunds IF

0,500 mio. kr.

Tilsagn fra fonde

0,050 mio. kr.

Fonde

0,200 mio. kr.

Indsamling fra Sunds borgere, medlemmer & Sunds IF

0,700 mio. kr.

Kontingentstigning/brugerbetaling i Sunds IF

0,229 mio. kr.

Tilskud fra Herning Kommune budget 2016

1,500 mio. kr.

Tilskud fra Grøn Ordning

0,280 mio. kr.

I alt

3,459 mio. kr.

 

Indsamling fra borgere i Sunds og medlemmer i Sunds IF vil blive en ordning, hvor der dels forsøges med skattemæssig fradragsmulighed og dels indsamling som markering af Sunds IFs 75-års jubilæum, hvor borgere og medlemmer kan støtte projektet.

En eventuel difference vil blive dækket af midler i Sunds IF. Kontingentstigningen i Sunds IF er ud fra bestyrelsens holdning om, at fremtidige medlemmer også skal være med til at betale for anlæg og drift af banen.

 

Driftsbudget for kunstbaneanlægget forventes finansieret på følgende måde:

 

Ydelser fra driftsafdelingen ved Herning Kommune

23.000 kr.

Driftsaftale mellem Sunds IF center og Sunds IF sport (skønnet)

80.000 kr.

I alt

103.000 kr.

 

Økonomi

Der budgetteres med, at der skal afregnes 259.000 kr. i moms af indbetalinger fra Sunds til projektet - beløbet kan blive mindre ved bidrag fra private personer.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318080 Kunststofbane i Sunds. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2016,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. på samme stednr. vedr. indbetaling fra Sunds i 2016,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318080, finansieret af de indbetalte midler fra Sunds,

 

at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for byggekredit og fuld finansiering af projektet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 19.03.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Godkendelse af vedtægter for Carl-Henning Pedersens Fond

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Carl-Henning Pedersens Fond indsender nye vedtægter til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden Carl-Henning Pedersens Fond blev stiftet i 2004 er der sket nogle ændringer for museet. Den vigtigste ændring er, at Carl-Henning Pedersen døde i 2007. Samtidig har museet påbegyndt en mere aktiv formidling, udstillingsvirksomhed og udstillingssamarbejder i både ind og udland. Dette har foranlediget de ændringer i vedtægterne, der her er til godkendelse.

Fondens formål er stadig at støtte udstillinger og aktiviteter til gavn for museet og udvide kendskabet til museet. Desuden også at støtte de intentioner, fondens bestyrelse har for udvikling af museet og at sikre museets selvstændighed og økonomiske uafhængighed. Der er tale om ganske små ændringer.

 

Ændringerne er at finde i punkt 2.4 under Formål;

 

"Bestyrelsen kan med henblik på opfyldelse af formålet blandt andet disponere som følger:

- Afhænde billeder, give gaveydelser i form af billeder og udlåne billeder - alt med henblik på at fremme og udvikle kendskab til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts kunst.

- Endvidere kan bestyrelsen donere penge og billeder til CHPEA museet."

 

Det vil sige, at i følge de nye vedtægter, kan bestyrelsen sælge af billederne, give billederne som gaver og desuden give penge til museet.

 

En anden ændring er at finde under punkt 4.2 Fondens Ledelse;

 

Ændringen består i, at før blev bestyrelsens medlemmer udnævnt ved navn, nu bliver medlemmerne udnævnt ved funktion.

Det ses ved at 2 af posterne i bestyrelsen, som udpeges af Herning Byråd, skal være henholdsvis

" - Den til enhver tid værende formand for CHPEA museets bestyrelse og

  - Den til enhver tid værende formand for Midtjysk Skole og Kulturfond."

Samtidig siger punkt 4.3;

"Bestyrelsens formand er den til enhver tid værende formand for bestyrelsen i CHPEA Museet."

 

Det vil sige, at Herning Byråd, indirekte, i kraft af deres andre udpegninger til museet og Midtjysk Skole og Kulturfond, får mere indflydelse på Fondens Ledelse.  

Økonomi

Der er ikke nogle økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Det ses som positivt, at museet, med de nye vedtægter, fremadrettet har større mulighed for at få hjælp fra Fonden.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at de nye vedtægter for Carl-Henning Pedersens Fond godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.00.00-P15-1-12 Sagsbehandler: Lotta Sandsgaard  

Energistrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

I forbindelse med revision af kommuneplanen, skal den nuværende klimaplan revideres. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til energistrategi, der skal afløse klimaplanen.

Strategien er et redskab, der skal hjælpe Herning Kommune i arbejdet med at begrænse de globale klimaforandring. Strategien skal desuden være med til at sikre, at omstillingen til vedvarende energi sker på en måde så det giver mening i Herning. Vision er: "Mere vækst med energirigtige løsninger"

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til energistrategi indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2017-2028

Sagsfremstilling

Danmarks første klimaplan blev vedtaget i Herning Kommune i 2009. Med et fald i kommunens CO2 udledning på 6,5% frem til 2013, har vi mange gode erfaringer at bygge videre på. (Status på CO2 fra 2015 forventes at foreligge medio 2016.) Da klima- og energiområdet er i stor udvikling og forandring, foreslår forvaltningen at klimaplanen erstattes med vedlagte forslag til Energistrategi. Strategien er opbygget så den kan rumme udviklingen på området både med hensyn til rammevilkår, nye teknologier mv.

Visionen er: "Mere vækst med energirigtige løsninger". Strategien samler kort byrådets mål og den strategi der gør, at omstillingen til vedvarende energi sker på en måde, der giver mening i Herning.

 

Strategien ledsages af et idékatalog, der er blevet til i et samarbejde med erhvervslivet og lokale energiaktører. Alle har bidraget i bl.a. workshops og netværksmøder med stort engagement. Idékataloget er tænkt som inspiration til byrådets videre arbejde. Det er målet at strategien følges op af konkrete handleplaner, der vedtages sammen med budgettet. Med vedtagelse af forslag til Energistrategi, tages der således ikke stilling til konkrete handlinger. Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde forslag til handleplan for 2017.

 

Energistrategien indeholder følgende mål:

 • Herning kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050
 • Omstillingen til en energieffektiv kommune styrkes
 • Potentialet i energieffektive løsninger udnyttes til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling.

 

Forslag til strategi for hvordan Herning Kommune skal arbejde for at nå målene, er udarbejde på baggrund af en række workshops mv. med deltagelse af det lokale erhvervsliv og energiaktører - og lyder:

 

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at:

 • Indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om energieffektivisering, god ressourceudnyttelse og teknologiomstilling.
 • Formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag
 • Indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem
 • Skabe gode rammevilkår for omstillingen af energisystemet og energieffektivisering
 • Deltage i samarbejde med andre kommuner og indgå i internationale projekter om energieffektivisering og omstilling af energisystemet
 • Gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter.

Økonomi

Der tages stilling til økonomien i forbindelse med vedtagelse af handleplan for 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at energistrategiens mål godkendes og indarbejdes i forslag til kommuneplan 2017-2028.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Kasper Ravn Fredensborg / Dansk Samling kan ikke tiltræde energistrategien for så vidt angår vindmøller på land.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-14 Sagsbehandler: Mohamad Hamze  

Anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om en anlægsudgiftsbevilling på 1.112.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.112.000 kr. i 2016 til serviceområde 09 Trafik, samt at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.112.000 kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på serviceområde 09 Trafik stednr. 223068 Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse overført 552.000 kr. fra 2015 samt afsat 560.000 kr. i 2016, i alt 1.112.000 kr. til renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt.

 

Beløbene foreslås anvendt til nye kantsten, omlægning af fortove og fornyelse af rendestensbrønde i forbindelse med renovering af kloaksystemet i Sølvgade. Arbejderne indgår i en samlet helhedsplan med de af Byplanudvalget afsatte midler til fornyelse af belægninger og inventar i området omkring bybusterminalen.

 

Renovering af afvandingssystemet bliver erfaringsmæssigt 50 - 75 % billigere, når den udføres i forbindelse med kloakfornyelse. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.112.000 kr. i 2016 til serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223068 - Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at udgiften finansieres af de på samme sted nr. afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.112.000 kr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling til ny ydermur på Herninglund 2, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om anlægsudgiftsbevilling på 0,186 mio. kr. i 2016 til ny ydermur på ejendommen Herninglund 2 i Herning.

Sagsfremstilling

Den kommunale udlejningsbolig Herninglund 2 i Herning har stået tom siden efteråret 2015 på grund af fugtproblemer og deraf følgende mistanke om skimmelsvamp.

 

Der har været iværksat flere mindre omfattende renoveringstiltag i forsøg på at udbedre årsagen til fugten i ejendommen, hvilket desværre ikke er lykkedes.

 

Det har nu vist sig, at fugten stammer fra ydermuren. Det er derfor nødvendigt at bryde den eksisterende facademur ned og opføre en ny.

 

I budget 2016 står et rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder på 0,116 mio. kr., som er overført fra 2015 til ekstraordinær istandsættelse af udlejningsejendomme i 2016.

 

Rådighedsbeløbet ønskes frigivet og anvendt til delvis dækning af udgiften til den ny ydermur, som udgør i alt 186.000 kr. jfr. tilbud.

 

Den resterende del af udgiften afholdes inden for driftsbudgettet til vedligehold af beboelsesejendomme på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.   

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 0,186 mio. kr. til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ny ydermur - Herninglund 2, Herning",

 

at anlægsbevillingen finansieres af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb på 0,116 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 01, "Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder",

 

at den resterende finansiering på 0,070 mio. kr. i 2016 sker fra driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.11 "Beboelse".

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.25.18-G01-3-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Anlægsbevilling til ombygning af Knudsvej 10-12 i Herning til midlertidig flygtningeindkvartering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Beskæftigelsesudvalget har peget på Knudsvej 10-12 i Herning som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen, hvorfor der søges om anlægsudgiftsbevilling på 1,372 mio. kr. til projektet.

 

Anlægsbevillingen finansieres af en betalingsaftale med Beskæftigelsesafdelingen på 1/4 af beløbet i fire år.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har den 16. marts 2016 godkendt den kommunale ejendom Knudsvej 10-12 i Herning som egnet til midlertidig flygtningeindkvartering.

 

Bygningen kræver en ombygning for at blive egnet til boligformål, hvortil udgifterne er anslået til 1,372 mio. kr.

 

Kommunale Ejendomme skal stå for ombygningen jfr. praksis i tidligere lignende sager.

 

Der er meddelt dispensation for anvendelse af bygningen til formålet.  

Økonomi

Ejendommen Knudsvej 10-12 er en kommunal bygning, som ejes af Kultur og Fritid. Beskæftigelsesafdelingen overtager ved ibrugtagningen alle løbende udgifter vedrørende ejendommen.

 

Kommunale Ejendomme står således udelukkende for udførelse af ombygningen og tilvejebringelse af finansiering hertil.

 

På baggrund af ovenstående søges om anlægsudgiftsbevilling på 1,372 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt sted nr. "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning".

 

Finansiering sker via en fireårig betalingsaftale mellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejendomme. Den årlige betaling er 1/4 af udgifterne, svarende til 0,343 mio. kr. pr. år. Aftalen er uopsigelig i perioden.

 

Udgifter til årlig betaling for ombygningen samt driftsudgifter afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Arbejdet med ombygning forventes igangsat primo august 2016, hvor hele ejendommen forventes at være fraflyttet af de nuværende brugere.

 

Under denne forudsætning kommer betalingsaftalen til at udgøre 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020, som indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" skal opskrives med.

 

Såfremt der de kommende måneder sker en ændring i det p.t. vurderede behov for indkvarteringspladser fra Beskæftigelsesafdelingen, vil igangsætningstidspunktet blive udskudt. Budgettilpasning mellem årene som konsekvens heraf vil indgå i en af årets budgetopfølgninger.

 

Det forventes, at der vil blive inddraget flygtninge, ansat i virksomhedspraktik hos Kommunale Ejendomme, i projektet efter samme model som på Sebbesandevej.

 

Udgift til indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven er låneberettiget.

 

Endvidere er der som led i aftalen mellem KL og regeringen af 18. marts 2016 om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" etableret en pulje på 75 mio. kr. i 2016 og 75 mio. kr. i 2017 til "Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge". Der kan opnås tilskud på op til 50% af kommunens udgifter til etablering af midlertidige boliger og ombygning af tomme bygninger, og der vil blive ansøgt om tilskud til nærværende ombygning. Det igangværende ombygningsprojekt på Sebbesandevej vurderes også at opfylde betingelserne for tilskud, ligesom kommende ombygningsprojekter vil blive vurderet i forhold til tilskudsmuligheder.

 

Såfremt der opnås tilsagn om tilskud, vil sagen blive fremsendt på ny til politisk behandling.

 

Der skal i forbindelse med sagen gøres opmærksom på, at der ved budgetforliget for budget 2013 samt på møde den 14. maj 2013 i Byrådet er truffet beslutning om, at provenuet fra salg af Knudsvej 10-12, når salget er gennemført, tilføres Serviceområde 15 Kultur til at realisere planerne for nyt gårdrum for Nørregade 7 i Herning.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,372 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning" til dækning af ombygningsudgifterne. Udgiften finansieres af de likvide midler,

 

at bevillingen finansieres ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 0,143 mio. kr. i 2016, 0,343 mio. kr. i 2017, 0,343 mio. kr. i 2018, 0,343 mio. kr. i 2019 og 0,200 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide midler,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Beskæftigelsesafdelingen om betaling af ombygningsudgifterne på de i sagen skitserede vilkår. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.00.00-P20-4-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til helhedsplan for udvikling af Søby Brunkulsleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en helhedsplan for Søby Brunkulsleje med tilhørende budget for de afsatte 3,188 mio. kr. Der afdækkes mulighed for at fundraise yderligere midler. Planen indeholder indsatser indenfor landskabspleje, bygninger, stier og formidling. Planen er udarbejdet i samarbejde med lodsejere og har været drøftet med de fire lokale borgerforeninger (Kølkær, Fasterholt, Høgild og Arnborg) samt Grønt Råd. Der er fuld opbakning til planen hele vejen rundt.

 

Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanen godkendes, og at der frigives anlægsudgiftsbevilling på 3,188 mio. kr. til realisering af helhedsplanen i 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med helhedsplanen er at realisere fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje, hvor fredningens formål sigter efter at; områdets naturmæssige, landskabelige værdier samt kulturværdier søges bevaret eller forbedret. Samtidig skal offentlighedens adgang forbedres til de dele af området, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og foreneligt med naturværdierne. Derfor vil helhedsplanen forsøge at gøre Søby Brunkulsleje til en spændende udflugtsmål i Herning Kommune, som er kendt nationalt, hvor besøgende kan dykke ned i brunkulsgravningens historie og opleve det spændende kulturlandskab.

 

Der er foretaget enkelte ændringer i forhold til det, der var skitseret i fredningen. Dette fremsendes til godkendelse hos fredningsnævnet.

 

Helhedsplanen sætter fokus på følgende indsatser, som også kan ses på vedlagte kortoversigt:

 • Landskabspleje:
  • Rydning af udsigter på privatejede arealer
  • Rydning af opvækst på de to tilbageværende sandtippearealer (ørkener)
 • Bygninger:
  • Konceptudvikling og opbygning af Elmers hus som toilet- og formidlingshus.
  • Konceptudvikling og opbygning af et udsigtstårn og et fugletårn (se placering på vedlagte kortoversigt).
 •  

 • Stier:
  • Etablering af kombineret gang- og cykelsti fra Elmers Hus i retning mod Kølkær
  • Etablering af vandrestier på privatejede arealer
  • Etablering af støttefaciliteter (parkeringsplads, bord-bænkesæt etc.)
 • Formidling:
  • Udvikling og installation af informationstavler, billede standere og oplysningsskilte
  • Konceptudvikling af udrulning af digital formidling om området og historien. 
 •  

De fire lokale borgerforeninger har mulighed for at indsende forslag om ønsker til helhedsplanen frem til 15. maj 2016. Deres forslag søges indarbejdet i helhedsplanen ud fra frednings formål og retningslinjer, øvrig gældende lovgivning samt helhedsplanens overordnede projektindhold.  

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 og 1,063 mio. kr. i 2017, i alt 3,188 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til realisering af fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje. Der er udarbejdet et basisbudget ud fra de 3,188 mio. kr., som skal sikre, at de aktiviteter Herning Kommune er forpligtet til at gennemføre jf. fredningsbekendtgørelse.

 

Naturstyrelsen og AFLD Fasterholt (det tidligere Østdeponi) forestår selv etablering af de faciliteter og indsatser skitseret på deres arealer og afholder selv udgiften. Herning Kommune forestår dog etableringsomkostninger og drift af Elmers Hus samt udsigtstårn og fugletårn.

 

AFLD har budgetteret med 908.970 kr. til anlæg og Naturstyrelsen har budgetteret med 170.000 kr. til anlæg og 130.000 kr. årlig til løbende drift.

Der afdækkes mulighed for at fundraise yderligere midler, med det formål at kunne udvikle og øge kvaliteten af Elmers Hus og de to tårne samt udvikle og udbygge den digitale formidling.

 

 

Der blev i forbindelse med budget 2009 af Byrådet afsat 245.000 kr. til drift af området og anlæg. Driftsudgifter afholdes indenfor afsat driftsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at helhedsplanen godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 3,188 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 samt 1,063 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. i 2016 og 1,063 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 01 Søbyfredningen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 4 til skole i Hammerum/Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på baggrund af en ny lokalplan til offentlige formål i område mellem Hammerum og Gjellerup (Lokalplan nr. 31.OF8.1).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan nr. 31.OF8.1 bliver det muligt at etablere en ny skole for Hammerum/Gjellerup, samt udvikle de eksisterende institutioner og idrætshallen med tilhørende fodboldbaner. Desuden lægger lokalplanen op til, at der kan skabes nye rekreative områder i den grønne kile langs Hammerum Bæk. Lokalplanen forventes foreløbigt vedtaget af Byrådet den 17. maj 2016.

 

En forudsætning for at etablere en ny skole og udvide eksisterende institution i området er, at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg (bilag 4) optages følgende dele af lokalplanområdet i Spildevandsplanen , jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3:

 • området, hvor skolen skal bygges (opland Y14-3.P)
 • området, hvor institutionen ved Frølundvej 49 ligger (opland Y10-2.P)

 

Lokalplanen udlægger arealer til grønne områder og til boldbaner. Disse optages ikke som nye oplande, da der ikke skal ledes regn- og spildevand væk herfra til offentlig kloak. Hvis fodboldbanerne skal drænes, skal der søges om særskilt tilladelse til afledning af drænvand.

De nye oplande optages i spildevandsplanen som separatkloakerede, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand fra de nye oplande skal ske til Herning Renseanlæg.  

 

Regnvand fra ny skole

Regnvand skal ledes til eksisterende regnvandsbassin vest for lokalplanområdet, ved Drosselvej og Bogfinkevej. I regnvandsbassinet sker der forsinkelse og rensning af vandet. Regnvandsbassinet er etableret for få år siden. Det skal udvides for at kunne aftage den ekstra vandmængde fra det nye opland, hvor skolen bygges. Herning Vand A/S foreslår at lede vandet hen til bassinet via en grøft. I forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse vil det blive nærmere planlagt/afklaret, hvordan afledningen af regnvand skal foregå, og i hvilket omfang bassinet skal udvides/ændres.

 

Regnvand fra institutionen ved Frølundvej 49

Regnvand fra institutionen ledes direkte til udløbsledningen fra regnvandsbassinet for opland Y09. Der sker således ingen rensning af vandet inden det løber ud i bækken. Når institutionen skal udvides, vil Herning Vand etablere et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af alt regnvand fra institutionsområdet.   

 

Recipient for regnvand

Både det eksisterende bassin ved Drosselvej/Bogfinkevej og det nye bassin ved Frølundvej udleder/skal udlede til Hammerum Bæk. Miljømål for Hammerum Å er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er "moderat økologisk tilstand".

 

Etablering af ny skole og evt. udvidelse af eksisterende institution betyder, at der vil blive ledt mere regnvand til det nuværende og kommende bassin i området, end det er tilfældet i dag. Bassinerne anlægges/udvides, så de kan håndtere den øgede vandmængde, og de bliver indrettet efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner. Den øgede befæstelse i lokalplanområdet forventes derfor ikke at give anledning til at vandføringsevnen påvirkes eller ringere tilstand i vandløbet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 17.04.00-P21-1-16 Sagsbehandler: Bo Meldgaard  

Frigivelse af midler til kompetenceudvikling - Sang, bevægelse og læring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup, Jytte Grønkjær Jensen, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune er ejer af projekt Sang, bevægelse og læring finansieret af A. P. Møller Fonden. Sangens Hus (c/o Den Jyske Sangskole) er projektleder og faglig konsulent.
Til godkendelse: Udbetalingsplan for fondsbevilling på 7,3 mio. kr. for perioden 2016–2019

Sagsfremstilling

I løbet af tre skoleår opkvalificerer Sangens Hus 320 musiklærere og pædagoger i 18-20 kommuner over hele landet. Formålet er at udnytte potentialet i målrettet brug af sang og bevægelse til at understøtte Fælles Mål både i og uden for musiklokalet. Opkvalificeringen har vægt på konsulentstøtte på skolerne kombineret med kursusdage og sangundervisning.

 

Desuden gennemføres et pilotforløb, hvor fire kommuner uddanner i alt 20 sang- og musikvejledere (Herning og Ikast-Brande uddanner hver 5 vejledere). 

Økonomi

Samlet budget: 7,92 mio. kr.
Bevilling fra A. P. Møller Fonden: 7,30 mio. kr.
Medfinansiering fra kommuner: 0,62 mio. kr.

Fondsmidler og medfinansiering fra kommunerne udbetales til Herning Kommune, som viderefører midlerne i henhold til aftale med Sangens Hus/Den Jyske Sangskole.

Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017 på folkeskoleområdet er momsfritaget, og det forventes, at fritagelsen forlænges. Indtægtsbevillingen i 2018 og 2019 afventer forlængelsen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der til projektet meddeles indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 med 3.000.000 kr. i 2016.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-24-16 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Prisfastsættelse af 14 parcelhusgrunde i Kibæk

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 01.02.32-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ekspropriation af rettigheder

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 13.06.04-P19-37-08 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Ekspropriationsbemyndigelse, arealerhvervelse og arealbytte

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Kasper Ravn Fredensborg / Dansk Samling kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 14.00.00-Ø54-1-15 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Køb af ejendom

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 82.06.02-P20-1-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Godkendelse af byggeprogram for Lindbjergskolen

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-2-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Herning+

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 81.03.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Inge Warming  

Personale

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.