Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 21. januar 2020
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Udpegning af kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og eventuelt til fællesankenævn

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune skal indstille kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og eventuelt fællesankenævn.

 

Herning Kommune skal indstille 2 kandidater og suppleanter hertil til skatteankenævnet, 1 kandidat til vurderingsankenævnet. Under visse betingelser skal der indstilles kandidater og suppleanter til fællesankenævnet.

 

Udpegningen skal være meddelt Skatteankestyrelsen senest 31. januar 2020.

Sagsfremstilling

De nuværende medlemmer af skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn er alle udnævnt pr. 1. juli 2014. Den ordinære funktionsperiode var frem til 30. juni 2018, men perioden er for skatteankenævnene blevet forlænget til 30. juni 2020 og for så vidt angår vurderingsankenævnene og fællesankenævnene til 31. december 2020.

 

De kandidater Herning Kommune indstillede i forbindelse med konstitueringen efter byrådsvalget i 2017 har således ikke været udpeget til ankenævnene. Indstillet til skatteankenævnet og vurderingsankenævnet var Martin Damholdt (V), Søren Green (V) og Lene Christensen (A). Som suppleanter var indstillet Svend Agergaard (V), Anne Mette Bang Rasmusen (V) og Nikolaj Kølbæk (A).

 

Da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur, bortfalder denne tidligere indstilling af kandidater. Kommunalbestyrelserne har naturligvis mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye struktur.

 

Siden 2014 har Herning Kommune haft 3 medlemmer af fællesankenævnet. Det er næstformand for nævnet Lene Christensen (A), Søren Green (V) og Niels Erik Hansen (V). Suppleanter har været Henrik Horsted Jørgensen (A), Martin Damholdt (V) og Svend Agergaard (V).

 

Udpegningen skal ske i henhold til kommunestyrelseslovens §25, altså ved forholdstalsvalg for hvert ankenævn for sig. I henhold til en D'Hondtsk beregning skal Venstre udpege alle Herning Kommunes kandidater og suppleanter for disse.

 

Skatteankenævnet

Der skal indstilles 2 kandidater og suppleanter for disse til skatteankenævnet. Funktionsperioden for medlemmerne af ankenævnet begynder 1. juli 2020 og udløber 30. juni 2022.

 

Venstre ønsker at indstille Martin Damholdt (V) og Kent Falkenvig (V) som kandidater og Hans Kjærsgaard (V) og Søren Peder Jensen (V) som suppleanter for disse.

 

Vurderingsankenævnet

Til vurderingsankenævnet indstilles 1 kandidat, men ingen suppleanter. Funktionsperioden for medlemmerne af ankenævnet begynder 1. januar 2021 og udløber 30. juni 2022.

 

Venstre ønsker at indstille Torben Clausen (V) som kandidat.

 

Fællesankenævnet

Fællesankenævnene nedlægges den 31. december 2020. Det er hensigten, at de fælles ankenævn i andet halvår af 2020 alene skal behandle vurderingssager, hvorefter den nye vurderingsankenævnsstruktur træder i kraft pr. 1. januar 2021.

 

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

 

Hvis medlemmer og/eller suppleanter fra de nuværende fællesankenævn indstilles til de nye skatteankenævn, skal kommunalbestyrelsen derfor samtidig indstille det samme antal kandidater til fællesankenævnene for perioden 1. juli 2020 til og med 31. december 2020, således at disse er fuldtallige og funktionsdygtige frem til, at nævnene nedlægges.

 

Venstre indstiller ny suppleant, Johannes Videbæk (V) i stedet for Martin Damholdt (V).  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Martin Damholdt (V) og Kent Falkenvig (V) indstilles som kandidater til skatteankenævnet og Hans Kjærsgaard (V) og Søren Peder Jensen (V) som suppleanter for disse til samme

 

at Torben Clausen (V) indstilles som kandidat til vurderingsankenævnet

 

at Johannes Videbæk (V) indstilles som suppleant til fællesankenævnet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 14.00.05-P15-1-19 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Godkendelse af risikobaseret dimensionering i beredskabet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Brand & Redning MidtVest har udarbejdet revideret plan for den risikobaserede dimensionering. Denne har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget. Styrelsens udtalelse er en faglig rådgivning, og der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende dimensioneringen af redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen forudsætter, at dens udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser i ejerkommunerne. Byrådet godkendte sidste gang den risikobaserede dimensionering på møde d. 7. marts 2017 (punkt 24).

Sagsfremstilling

Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse til den reviderede plan for den risikobaserede dimensionering af Brand & Redning MidtVest.

Beredskabsstyrelsen skal vurdere, hvorvidt det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, og skal navnlig påse, at der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Som det fremgår af medsendte udtalelse, finder Beredskabsstyrelsen, at Brand & Redning MidtVest med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.

 

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planforslaget ikke tydeligt sandsynliggør, at dimensioneringen eller planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser fuldt ud. Styrelsen vurderer, at dette forhold kan tydeliggøres ved at gennemføre en nøjere analyse af udvalgte scenarier og drage de nødvendige konklusioner heraf, f.eks. overvejelser om udarbejdelse af møde- og alarmeringsplaner.

 

Beredskabsstyrelsen er de senere år blevet mere fokuseret på dimensioneringen og planlægningen i forbindelse med større, komplekse og længerevarende hændelser. Beredskabsstyrelsens udtalelse skal derfor ses i lyset af dette.

 

Som det fremgår af udtalelsen, bør en yderligere differentieret udrykningssammensætning overvejes til særlige objekter fx steder med høj personbelastning eller komplicerede bygninger. Desuden bør scenarieanalyserne udformes med en tidslinje, så det fremgår, hvornår assisterende styrker alarmeres, ankommer og indsættes.

 

Derudover anbefaler Beredskabsstyrelsen at der foretages en nærmere analyse af omfanget af farligt gods på togvogne gennem banegården i Herning.

 

Beredskabsstyrelsen anbefaler fremadrettet at inddrage den fremtidige udvikling i dækningsområdet, fx ved brug af kommuneplaner, klimatilpasningsplaner samt andre relevante planer.

 

Beredskabsstyrelsen har i udtalelsen anført nogle punkter, hvor de ønsker at blive orienteret i takt med gennemførelsen og udviklingen. Det drejer sig fx om fremsendelse af en opgørelse over samtidige hændelser for indsatsledere og hvilken betydning dette har for indsatslederens responstid, ankomst ift. eventuelle assistancestyrker, opdatering af data samt orientering om gennemførelsen af beskrevne tiltag i planen.

 

Brand & Redning MidtVest har taget udtalelsen til efterretning, og vil iværksætte analyse af omfang af farligt gods på togvogne gennem banegården i Herning, samt revidere og udbygge møde- og alarmeringsplaner i takt med analyse af de udvalgte scenarier.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at den risikobaserede dimensioneringsplan og udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen vedtages.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.11.00-P00-1-19 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Frigivelse af anlægsbevilling til byfornyelsesaktiviteter i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er på Herning Kommunes investeringsoversigt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, byfornyelse afsat 816.000 kr. i 2019 og 832.000 kr. i 2020, som skal prioriteres til byfornyelsesaktiviteter i 2020. Derudover har Herning Kommune fået tildelt en statslig ramme til byfornyelse i form af Pulje til Landsbyfornyelse.

 

Forvaltningen indstiller, at Byplanudvalget beslutter, at der gennemføres en ansøgningsrunde til nedrivning og istandsættelse i 2020 med henblik på at bruge den tildelte statslige Pulje til Landsbyfornyelse.

Der anmodes desuden om anlægsudgiftsbevilling på 3.689.000 kr. samt anlægsindtægtsbevilling på 2.041.000 kr. til Pulje til Landsbyfornyelse.

Sagsfremstilling

Pulje til Landsbyfornyelse

På baggrund af ændringer i finansloven har Herning Kommune fået del i Pulje til Landsbyfornyelse og er blevet tildelt en statslig ramme på 1.020.729 kr. til anvendelse inden maj 2021. Derudover forventes en ramme på et tilsvarende beløb i 2020 - dvs. den forventede statslige ramme til landsbyfornyelse er på 2.041.458 kr. Efter 2020 kan der ikke forventes yderligere statslig ramme.

Anvendelse af den statslige ramme forudsætter kommunal medfinansiering på minimum 40%. Rammen kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land, og kan bruges til følgende byfornyelsesaktiviteter:

 • områdefornyelse,
 • istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv,
 • fjernelse af skrot og affald på boligejendomme,
 • nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger,
 • kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning,
 • ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger,
 • indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven,
 • kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger, og
 • genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering

 

Prioritering af byfornyelsesmidler

På baggrund af ovennævnte anbefaler forvaltningen at byfornyelsesmidlerne, i form af det afsatte rådighedsbeløb samt den statslige ramme til landsbyfornyelse, anvendes til aktiviteter i henhold til Pulje til Landsbyfornyelse i form af nedrivning samt istandsættelse af f.eks. forsamlingshuse i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det anbefales, at der annonceres og gennemføres ansøgningsrunde i foråret 2020. Der kan tildeles op til 100% af udgifterne i støtte. Dog skal en evt. værdistigning modregnes støtten.

 

Det anbefales, at proceduren for tildeling af støtte sker som beskrevet nedenfor:

 • ansøgninger om støtte til nedrivning af privat bolig kan administrativt tildeles støtte på 50% af nedrivningsudgifterne. Dette er i tråd med Herning Kommunes hidtidige praksis.
 • ansøgninger om støtte til nedrivning på baggrund af lokalt, fælles initiativ og til gavn for lokalsamfundet samt nedrivning af erhvervsbygninger behandles politisk i hvert enkelt tilfælde.
 • ansøgninger om støtte til istandsættelse af f.eks. forsamlingshuse på baggrund af lokalt, fælles initiativ og til gavn for lokalsamfundet behandles politisk i hvert enkelt tilfælde.

 

Det anbefales, at fristen for at udnytte et tilsagn om støtte fastsættes til et år fra tilsagnsdatoen i tråd med kommunens hidtidige praksis.

 

Ansøgning om støtte til nedrivning

Forvaltningen har i efteråret modtaget en ansøgning om støtte til nedrivning af Skjernvej 10 i Arnborg. Ansøgningen vedrører et dødsbo i form af en villa fra 1928 på ca. 90 m2, som ønskes nedrevet og anlagt som supplerende p-areal til Brugsen, der ligger overfor, samt til rekreativt areal til glæde for byens borgere. Borgerforeningen vil fremadrettet drifte arealet. Ejendommen ligger centralt og synligt i bybilledet i Arnborg. Nedrivningsudgiften er opgivet til 50.400 kr. ekskl. moms.

 

Det anbefales, at der tildeles støtte til nedrivning af Skjernvej 10 i Arnborg på 100%, såfremt kravene i henhold til byfornyelsesloven i øvrigt er opfyldt. Denne anbefaling er i tråd med lignende sager de seneste år, hvor nedrivning af en ejendom har været et fælles, borgerdrevet iniviativ og til glæde for hele lokalsamfundet. Udgifterne afholdes af Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020.   

Økonomi

Der er på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder afsat 816.000 kr. i 2019 og 832.000 kr. i 2020, i alt 1.648.000 kr., som skal fordeles til byfornyelsesaktiviteter i 2020. Rådighedsbeløbet afsat i 2019 overføres til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020.

 

Herning Kommunes statslige ramme til Pulje til Landsbyfornyelse er på 1.020.729 kr. i 2019, og det forventes at Herning Kommune får en tilsvarende ramme i 2020. Hvis Herning Kommune vil udnytte den statslige ramme til landsbyfornyelse på i alt 2.041.458 kr. fuldt ud, skal kommunen bidrage med minimum 1.360.972 kr. (svarende til 40%). Det anbefales dog, at hele rådighedsbeløbet for 2019 og 2020 på i alt 1.648.000 kr. reserveres til Pulje til Landsbyfornyelse, så det samlede beløb til puljen bliver 3.689.458 kr., med en kommunal andel på 1.648.000 kr. og en statslig andel på 2.041.458 kr.

 

Der anmodes således om anlægsudgiftsbevilling på 3.689.000 kr. til landsbyfornyelse samt anlægsindtægtsbevilling til statslig medfinansiering på 2.041.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der gennemføres ansøgningsrunde i henhold til Pulje til Landsbyfornyelse som beskrevet ovenfor,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3.689.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020,

 

at der til statslig medfinansiering meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2.041.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedssbeløb på 816.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. Rådighedsbeløbet overføres til 2020 i den samlede overførselssag, og

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 832.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-19 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Frigivelse af anlægsbevilling for renovering af Bredgade Vest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese og Pia Colstrup

Sagsresume

Det samlede skitseprojekt for renoveringen af Bredgade Vest blev godkendt på Byplanudvalgets møde den 27. maj 2019, og der er den 30. september 2019 afholdt licitation for anlægsprojektet. Licitationsresultatet betyder, at der skal findes besparelser i projektet.

 

Opstarten af anlægsprojektet er i samarbejde med Herning Vand, rådgiver, entreprenør samt erhvervsdrivende og borgere i Bredgade Vest blevet udsat til januar 2020. Anlægsperioden forventes derfor reduceret således, at projektet stadig står færdig som planlagt til efteråret 2020 uden at genere julehandlen i år eller til næste år.   

  

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 6 mio. kr. til renovering af Bredgade Vest.

Sagsfremstilling

Det blev på budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttet at afsætte 6 mio. kr. til renoveringen af Bredgade Vest i 2019-. Det samlede skitseprojekt for renoveringen blev godkendt på Byplanudvalgets møde den 27. maj 2019, og der blev efter projekteringen af projektet afholdt licitation for anlægsprojektet den 30. september 2019. Licitationsresultatet betyder, at der skal findes besparelser i projektet for ca. 600.000 kr. eller at Herning C elementer i projektet finansieres af anlægsbevilling til Herning C.

Det foreslås, at udtage gadens inventar i projektet, hvilket udgør ca. 400.000 kr., og at finansiere Herning C elementer med anlægsmidler til Herning C, som netop er afsat til bl.a. læ og ly samt grønt i øjenhøjde.I projektbudgettet er der fortsat indregnet ca. 400.000 kr. til uforudsete udgifter. Såfremt budgettet til uforudsete udgifter ikke anvendes fuldt ud i projektet, vil disse midler kunne finansiere tilbagekøb af inventar.

 

Anlægsperiode

Det er i samarbejde med Herning Vand, rådgivere, den vindende entreprenør samt erhvervsdrivende og borgere i Bredgade Vest besluttet at udsætte opstarten af anlægsprojektet til januar 2020. Det betyder at byggeperioden bliver komprimeret således, at vi stadig forventer at være færdige til oktober 2020. Der er mange fordele ved den nye tidsplan, som er beskrevet herunder:

 

 • Der kan blive en uforstyrret julehandel i Bredgade Vest med ophængning af julepynt i både 2019 og 2020
 • De to igangværende byggerier i Bredgade Vest skal ikke sættes i stå eller generes i byggeperioden
 • Selve byggeperioden bliver komprimeret til ca. 10 måneder (hvis vejrforholdene tillader det)  
 • Der bliver ekstra tid til planlægning for det gode handelsliv i Bredgade Vest i byggeperioden

 

Projektbeskrivelse

Renoveringen af Bredgade Vest består først af Herning Vands ledningsarbejde i midten af gaden, og herefter udskiftning af ledninger for de bløde ledningsejere langs bygningsfacaderne. Herning Kommune afslutter projektet med nye belægninger, belysning, opholdsområder, beplantning og træer. Belægningen i Bredgade Vest skal mod øst støde op til granitbelægningen ved Poulsens Plads og Jyllandsgade, og mod vest støde op til asfalt og fortov i krydset ved Fredensgade / Møllegade som ligeledes optimeres ved udkørslen.

 

Projektet skaber en ensartet og lys overflade i betonsten i hele gadens bredde med seks "grønne øer" som placeres i begge sider af gaden. Det er intentionen at skabe en ensartet belægning for at tilgodese de bløde trafikanter (gågadeprincip), og ligeledes for at lave en sammenhæng med den øvrige gågade. Bredgade Vest skal dog have sit eget udtryk med den specielle funktion som "sive-gade" med biltrafik. De "grønne øer" skal indeholde bede med træer og lav beplantning, og de skal omkranses af et større felt med i granit-sten. Feltet med granit-sten skal give en illusion af en chikane, som man skal køre uden om for at passere gennem gaden. På denne måde kan man skabe en fartdæmpende effekt ved at bilerne skal sno sig igennem gaden. De "grønne øer" bliver et genkendeligt element fra de andre gågadestrækninger med brug af samme udformninger, materialer og beplantning. Der etableres 10 parkeringspladser i gadens nordlige side som der er i dag. Af hensyn til svagtseende og blinde etableres der ledelinjer i belægningen.

 

Den ensartede belægning mellem facaderne skal bestå af en lys betonstensbelægning i faldende længder og 2-4 forskellige moduler. Betonstensbelægning i kørearealet i den midterste del af gaden skal have en dimensionering beregnet til kørsel med køretøjer op til 3500 kg, og med en hastighed på maksimalt 15 km/t. Mindre områder og tilpasninger op mod facader og lignende skal etableres med i granit-sten som i de øvrige gågaderenoveringer.

 

I projektet er der indarbejdet en ny type LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), som består af regnvandskassetter under bedene i de ”grønne øer”. Det betyder at bedene kan optage store mængder af regnvand og samtidig give beplantningen nogle rigtig gode vækstbetingelser. Denne løsning er i tråd med Herning Kommunes ønske om at lave klimatilpasning, hvor det giver mening og stor effekt.    

 

 

Koordinering og kommunikation  

Der er med udgangspunkt i erfaringer fra renoveringen af Søndergade og Bredgade lagt stor vægt på koordinering og kommunikation med ejere, lejere og borgere i anlægsfasen. Det har således været en god og konstruktiv dialog med Cityforeningen, ejere og lejere i Bredgade Vest, som har bidraget til en meget positiv udvikling og tilpasning af projektet og tidsplanen. Herning Kommune vil fortsætte kommunikationen med indkaldelse til borgermøder samt udsendelse af status- og nyhedsopdateringer for anlægsarbejdet.

 

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 09 Bredgade Vest. Rådighedsbeløbet overføres fra 2019 til 2020 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020. Der anmodes om, at rådighedsbeløbet frigives.

 

Licitationsresultatet betyder, at der skal findes besparelser i projektet for ca. 600.000 kr. eller at Herning C elementer i projektet finansieres af anlægsbevilling til Herning C på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046.

 

Det foreslås, at udtage gadens inventar i projektet, hvilket udgør ca. 400.000 kr. til eksempelvis bænke, cykelstativer og affaldsspande Dette vil være den mest oplagte løsning, da en besparelse på belægninger og belysning vil ændre projektet markant. Det foreslås desuden, at finansiere andre Herning C elementer som eksempelvis bede og beplantning med anlægsmidler til Herning C, som netop er afsat til bl.a. læ og ly samt grønt i øjenhøjde. I projektbudgettet er der fortsat indregnet ca. 400.000 kr. til uforudsete udgifter. Såfremt budgettet til uforudsete udgifter ikke anvendes fuldt ud i projektet, vil disse midler kunne finansiere tilbagekøb af inventar.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Bredgade Vest

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223001 09 Bredgade Vest. Rådighedsbeløbet overføres fra 2019 til 2020 i den samlede overførselssag,

 

at den forventede merudgift fra licitationsresultatet på ca. 600.000 kr. afholdes af evt. ikke brugt budget til uforudsete udgifter eller af anlægsbevilling til Herning C.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Godkendelse af projekter samt frigivelse af anlægsbevilling for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der blev på Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 afsat 500.000 kr. til forskønnelse i Vildbjerg og 500.000 kr. til forskønnelse af Lind Hovedgade.

 

Forvaltningen har derudover modtaget ansøgninger fra Feldborg- og Fasterholt Borgerforening til forskønnelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at projekterne godkendes.

 

Forskønnelsesmidlerne for 2020 på 1,039 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik sted nr. 223043, søges frigivet i sagen.

 

Sagsfremstilling

Vildbjerg:

Byplanudvalget har på møde den 19. marts 2018 prioriteret 500.000 kr. til forskønnelse af Østergade i Vildbjerg. Beskrivelsen af projektet lød som følgende:

Forskønnelse af Østergade sammen med kloakrenovering af strækningen. Markering af ankomsten til Vildbjerg Kultur- og Fritidscenter, krydsning for bløde trafikanter fra stationen samt markering af ankomsten til byen fra øst.

Forvaltningen har set nærmere på projektet og kan anbefale, at der i stedet for udføres to projekter, som beskrevet nedenfor.

 

 Projekt ved biblioteket i Vildbjerg

 

Plads ved Vildbjerg Bibliotek:

Forvaltningen har modtaget en henvendelse på et projekt centralt i Vildbjerg. Projektet grænser op til et privat boligprojekt, hvor der er fælles parkering med den offentlige parkering. Byggeriet kan på egen grund overholde p-kravet i henhold til lokalplanen (grunden er markeret med rødt). I projektet ændres indretningen af p-pladsen, så der kan skabes en bedre adgang til området.

 

Bygherre har fremsendt en skitse på en optimering af arealet bag Vildbjerg Bibliotek og forvaltningen vurderer, at projektet er med til at gøre ankomsten til biblioteket bedre og mere markant i bybilledet.

 

Foran biblioteket kommer der en mindre pladsdannelse, hvor der kan etableres opholdsmuligheder med bænke for de besøgende, nye træer og blomstrende bede, som vil være med til at give farve og liv til byrummet.

 

Økonomi: 239.000 kr.

 

Østergade i Vildbjerg

 

Østergade i Vildbjerg:

Herning Vand kloakrenoverer Østergade, fra jernbanen til Sports Allé, i foråret 2021. Denne del af projektet udfører Herning Vand sammen med vejafdelingen, da projektets indhold ikke vurderes omfattet af forskønnelsespuljen. Der etableres ny cykelsti og fortov på strækningen og der bliver dermed ikke plads til yderligere forskønnende tiltag, da fremkommeligheden til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter for de bløde trafikanter er højt prioriteret.

Forskønnelsesmidlerne forslås prioriteret til et projekt, som binder Østergade sammen fra øst og ind mod byen, en forskønnelse af området, hvor Østergade krydser jernbanen samt adgangen for den gående trafik ind til Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Projektet udarbejdes i samarbejde med borgerforeningen i Vildbjerg.

 

Forvaltningen vurderer, at der kan udføres et projekt for 300.000 kr. og at det kan udføres uafhængigt af Herning Vands projekt.

 

Økonomi: 300.000 kr.

  

Lind: 

 

Lind Hovedgade:

Herning Vand kloakrenovererer Lind Hovedgade, men det er endnu uklart præcist hvornår. Herning Vand skal udarbejde en helheds-og etapeplan for kloakrenoveringen i Lind. Som indledning til det, udføres der i foråret 2020 en tv-inspektion af kloakken, herefter kan der laves en plan for selve renoveringen. Det forventes, at det først kan blive efter 2022, at hele kloakrenoveringen i f.eks. Lind Hovedgade kan udføres.

Teknik- og Miljøudvalget har afsat midler til projektet. Projektet tænkes udført i et omfang som det gennemførte kloakfornyelsesprojekt på Tjørring Hovedgade, med nyt fortov, cykelstier og træer langs Hovedgaden. Projektet skitseres i foråret 2020 og forlægges Byplanudvalget.

 

Der er afsat 275.000 kr. til et lysprojekt ved dagligvarebutikkerne på Lind Hovedgade. Projektet tages med som et samlet skitseprojekt for hele Lind Hovedgade. Projektmidlerne til lysprojektet er frigivet.

 

Økonomi: 500.000 kr. til forskønnelse af Lind Hovedgade.

 

Landsbyerne:

Der er pt. prioriteret 326.100 kr. til konkrete projekter i landsbyerne. Det samlede beløb, som er prioriteret til forskønnelse i landsbyerne, er på 1 mio. kr. afsat på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223056. Projektmidlerne er frigivet.

 

Feldborg:

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Feldborg Borgerforening, som ansøger om midler til blomsterkummer ved ankomsten til byen. Borgerforeningen etablerer selv projektet.

 

Økonomi: 9.900 kr.

 

Fasterholt:

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Fasterholt Borgerforening, som omhandler forskønnelse omkring byens forsamlingshus. Borgerforeningen har i mellemtiden selv udført en del af projektet og har fået tilført midler fra Herning Kommunes landdistriktspulje til terrasse bag forsamlingshuset, etablering af p-plads samt legeplads. Det samlede beløb til projektet omkring forsamlingshuset fra landdistriktspuljen er på 85.000 kr.

 

Til færdiggørelse af projektet søger Fasterholt Borgerforening forskønnelsesmidler. Forvaltningen anbefaler, i henhold til vedlagte skitse og hvad der er etableret at der afsættes forskønnelsesmidler til beplantning, belægninger i det grønne areal foran forsamlingshuset samt siddemuligheder.

 

Økonomi: 40.000 kr.   

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,039 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 til forskønnelse i center, omegns- og landsbyer. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,039 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,039 mio. kr. i 2020 på samme stednr.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Marianne Bjørn deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 19.03.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Søby Brunkulsmuseum - Frigivelse af anlægsbevilling til Voldsgaard projektet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korzylowski Pedersen

Sagsresume

Søby Brunkulsmuseum anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,019 mio. kr. til restaurering af Voldsgaard i 2020.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tog på møde den 19. juni 2017 ansøgningen til efterretning og besluttede at den skulle indgå i de videre budgetdrøftelser for 2019-2022, hvor der blev afsat 1 mio. kr. i 2020 i 2019-prisniveau til restaurering af Voldsgaard.

 

Voldsgaard er af stor historisk værdi for Søby Brunkulsmuseet. Det var her det startede med brunkulsarbejdere, pensionat, slagteri m.m. og her blev der udlejet parceller til de primitive boliger, som blev til Søby Klondyke.

Søby Brunkulsmuseum får via Voldsgaard mulighed for at give befolkningen en oplevelse af kulturhistorien om landskabets udvikling i tiden før, under og efter epoken med brunkul i Danmark.

 

Restaureringen af Voldsgaard indebærer blandt andet etablering af et jordvarmeanlæg med tilhørende nedgravning af slanger. Med dette er der tænkt på CO2 udledningen, som passer ind i Søbys historie om at hente enorme mængder af energi op af undergrunden. Denne restaurering vil være i overensstemmelse med fredningen af Søby Brunkulsmuseum, hvis formål er at bevare eller forbedre områdets naturmæssige, landskabelige, geologiske og kulturmæssige værdier. Der er indhentet tilladelse hos fredningsnævnet til nedgravningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,019 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.
at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, på stednr. 360099 03 i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-19 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Snejbjerg Hallen - låneomlægning og garantistillelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Snejbjerg Hallen ansøger om tilladelse til at indfri to Nykredit realkreditlån og optage et nyt lån i KommuneKredit med garanti fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Snejbjerg Hallen ansøger om tilladelse til optagelse af et fastforrentet lån på 1.556.000 kr. i KommuneKredit med en årlig ydelse på 278.000 kr. Provenuet anvendes til indfrielse af to realkreditlån med en samlet ydelse på 366.000 kr. årligt, og der er tale om en ren låneomlægning uden ændring af restgæld og restløbetid på lånet som er 5,5 år.

 

Der ansøges samtidig om Herning Kommunes garantistillelse for det nye lån i KommuneKredit, og da der er tale om en ren låneomlægning, skal der ikke foretages deponering.

 

En foreløbig låneberegning viser, at den årlige besparelse på låneydelsen vil være 88.000 kr. og i henhold til Herning Kommunes praksis vedr. låneomlægninger skal det årlige bloktilskud til Snejbjerg Hallen reduceres med 85 % af den opnåede besparelse, svarende til en reduktion af bloktilskuddet med 75.000 kr. årligt.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2020 for Herning Kommune, besluttede forligspartierne at det skal kortlægges, om der er potentiale for udskiftning af belysningen på flere af kommunens idrætsanlæg. Dette vurderes at være tilfældet i Snejbjerg, som søger om tilskud til udskiftning af LED-belysning i hal 1, og desuden om tilskud til udskiftning af et utæt tag. Forvaltningen vurderer, at disse renoveringsopgaver er nødvendige, og ansøgningen på 400.000 kr. vil blive behandlet i bloktilskudssagen vedr. tilskud til de selvejende idrætshaller på samme møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. december 2019.

 

Besparelsen på låneomlægningen vil normalt tilfalde de likvide midler, men der kan dispenseres ved nødvendige renoveringsopgaver, som der normalt søges om støtte til.

 

Forvaltningen indstiller, at besparelsen på 75.000 kr. (85%) tilfalder Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen, idet et tilskud til ovennævnte renovering vil blive finansieret fra denne konto.  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der gives tilladelse til optagelse af 5,5-årigt lån på 1.556.000 kr. med fast rente til indfrielse af to eksisterende realkreditlån i Nykredit,
at lånet optages i KommuneKredit og Herning Kommune stiller garanti for lånet,
at Snejbjerg Hallens bloktilskud reduceres med 85 % af den årlige besparelse, svarende til 75.000 kr. årligt med virkning fra 2. kvartal 2020 afhængig af hjemtagelsestidspunkt,
at den årlige besparelse på 75.000 kr. tilfalder Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud til renoveringsopgaver i Snejbjerg Hallen,
at lånoptagelsen tilpasses den gældende rente- og kursudvikling på tidspunktet for optagelse af lånet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

IIndstillingen er tiltrådt.

 

Lars Krarup deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Værdighedspolitikken - Bekæmpelse af ensomhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunerne blev i forbindelse med finansloven for 2016 forpligtet til at vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal godkendes indenfor det første år i en kommunal valgperiode.

 

Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række obligatoriske områder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad, en værdig død og pårørende. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes af Herning Kommune indenfor de forskellige områder.

 

Værdighedspolitikken er behandlet på udvalgets møde den 27. november 2019 og er efterfølgende sendt til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog Herning Kommunes første værdighedspolitik på udvalgsmødet i marts 2016. Værdighedspolitikken i Herning Kommune er udarbejdet under inddragelse af borgere i Herning Kommune, Ældrerådet samt ledere og medarbejdere.

 

I 2018, blev det i forbindelse med finansloven for 2018 besluttet at kommunerne skulle indarbejde ”pårørende”, som et af de områder, der beskrives i værdighedspolitikken. Indarbejdelsen af pårørende i værdighedspolitikken er sket på baggrund af Herning Kommunes pårørendestrategi. Social- og Sundhedsudvalget vedtog ændringen på udvalgsmødet i juni 2018.

 

I januar 2019 præsenterede den daværende ældreminister endnu en ændring til bekendtgørelsen for værdighedspolitikker for ældreplejen i kommunerne. Ændringen betyder, at kommunerne skal indarbejde ”Bekæmpelse af ensomhed” i værdighedspolitikken for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal således indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelse af ensomhed.

 

Dette er baggrunden for at fremlægge værdighedspolitikken til fornyet godkendelse for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Forslag til tekst til indsættelse i Værdighedspolitikken:

 

Ensomhed

Ældre mennesker, som oplever ensomhed, har forringet livskvalitet og livsglæde samt et dårligere helbred end ældre, der ikke oplever ensomhed. Samtidig har ensomhed lige så stærk indflydelse på dødeligheden som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt (Forebyggelse af Ensomhed blandt Ældre. Marselisborg (2015) – Center for Udvikling, Kompetence og Viden).

 

Herning Kommune har fokus på at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere i kommunen. Det sker som en naturlig del af løsningen af opgaven i Sundhed og Ældre og i samarbejde med flere forskellige frivillige indsatser, som alle har til formål at understøtte ældre i at indgå i fællesskaber eller opnå gensidige relationer med andre.

 

Vi har fokus på det enkelte menneskes følelse af ensomhed og vi har fokus på den enkeltes tidligere og nuværende aktiviteter, for at finde det, der skal til for at bryde ensomheden.

 

Forslaget er sendt til høring i Ældrerådet, som har afgivet høringssvar. Af høringssvaret fremgår, at Ældrerådet tilslutter sig forslaget til tilføjelsen om ensomhed. Ældrerådet vil samtidig foreslå, at der i Værdighedspolitikken indarbejdes et afsnit om praksis ved genoplivning ud fra borgerens eget ønske. Administrationen foreslår, at praksis ved genoplivning ud fra borgerens eget ønske inddrages i en kommende revision af værdighedspolitikken.

 

Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at Værdighedspolitikken godkendes. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.10-G01-2-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft, Torben Kjær

Sagsresume

Byrådet har på sit møde den 8. oktober 2019 (punkt 222) besluttet, at sammenlægning af Vinding Skole og Ørnhøj Skole sendes i høring.

 

Sammenlægningen har været i høring, og sagen genoptages med henblik på Børne- og Familieudvalgets indstilling om sammenlægning til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

For at lette de administrative arbejdsgange på skolerne indstiller forvaltningen, at der med sammenlægningen sker nedlæggelse af Vinding Skole og Ørnhøj Skole som selvstændige enheder for at genopstå som én selvstændig skole på to matrikler med et institutionsnummer, et skoledistrikt og en bestyrelse.

 

Af Folkeskolelovens § 24 fremgår, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

 

Sammenlægningen vil træde i kraft pr. 1. august 2020 med nuværende skoleleder for Vinding Skole som øverste leder. Regnskabs- og budgetteknisk vil det have virkning fra 1. januar 2021.

 

Bestyrelserne på begge skoler har tidligere bekræftet sammenlægningen.

 

Umiddelbart efter Byrådets 1. behandling er sagen sendt i høring i henhold til gældende bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelser med høringsfrist 4. december 2019.

 

Der er ikke kommet nye høringssvar fra de to bestyrelser.

 

Herningegnens Lærerforening har fremsendt høringssvar. Herningegnens Lærerforening vurderer, at ledelsesopgaven af denne type fusioner kan være overordentlig kompleks, og opfordrer derfor alle led til, i relation til pædagogik og generel placering i lokalområdet, at udvise respekt for de kulturelle værdier, som karakteriserer de enkelte afdelinger i en ny fusion. Lærerforeningen finder det ganske vigtigt, at den identitet, som er karakteristisk for den enkelte institution ikke udviskes ved en fusion, men i stedet får mulighed for at virke positivt ind i fællesskabet. Høringssvar fra Herningegnens Lærerforening er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Vinding Skole og Ørnhøj Skole bliver én selvstændig skole på to matrikler med et institutionsnummer, et skoledistrikt og en bestyrelse pr. 1. august 2020, med Regnskabs- og budgetteknisk virkning fra 1. januar 2021.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Engblommen, Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Pia Colstrup, Tove Mortensen

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 20,890 mio. kr. vedrørende daginstitutionen Kernehuset-Engblommen til nybyggeri og opgradering/arealoptimering af fællesområder med SFO/skole samt nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til garderober.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten for 2020-2023.

 

Projektet omfatter etablering af 100 børnehavepladser på 800 m2 og opgradering/arealoptimering af fællesområder med SFO/skole samt nye opvarmede glasgange med sikkerhedsglas til garderober.

 

Bestyrelsen og ledelsen af Kernehuset-Engblommen sender 3. juni 2019 en ansøgning om at ændre 24 af de 100 pladser til fleksible børnehave/vuggestuepladser begrundet med, at institutionen oplever stor efterspørgsel fra forældrene, og at naboinstitutionen Børneuniverset pt. passer 31 børn fra Engbjergskolens skoledistrikt.

 

Prognosen for pasning af 0-2,9-årige børn viser et øget behov i 2021 på 4 børn stigende til 36 børn i 2029. Den udvikling smitter naturligvis af på behovet for børnehavepladser.

 

Her stiger behovet til 68 børn i 2029. Det vil sige, Engblommens ønsker harmonerer med forvaltningens skøn for børnetallets udvikling i Engbjerg skoledistrikt. Børne- og Familieudvalget godkendte institutionens forslag på møde den 21. august 2019 (punkt 96 - vedlagt som bilag).

Økonomi

På investeringsoversigt 2020-2023 er der på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 513099 06 Engblommen afsat et rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2020. Tidligere godkendt programoplæg med tilhørende økonomioverslag på 20,5 mio. kr. tager afsæt i 2018-priser, da det var en del af budgetforliget for 2018.

 

Med baggrund i prisudviklingen i perioden 2018-2020 forventes det samlede anlægsbudget jf. erfaringstal fra Kommunale ejendomme og Danmarks Statistik at blive 0,553 mio. kr. dyrere (2,7%).

 

En tilpasning af anlægsprojektet som følge af stigende priser vil kun kunne ske ved at bygge færre m2 og dermed etablere færre børnehave-/vuggestuepladser. Det er forvaltningens anbefaling ikke at reducere antallet af pladser, da der er stor efterspørgsel på daginstitutionspladser i Snejbjergområdet. Det anbefales, at projektet tilføres 0,390 mio. kr. fra pulje til prisfremskrivning på Serviceområde 20 Administration, stednr. 005077 med henblik på at kunne realisere det oprindelige programoplæg i videst muligt omfang.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at projektet vedrørende Kernehuset-Engblommens udvidelse ændres til 24 fleksible vuggestuepladser og 68 børnehavepladser
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 20,890 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. Engblommen
at beløbet delvist finansieres med 20,5 mio. kr. af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 06 Engblommen
atanlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,390 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 005077 pulje til prisfremskrivninger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-3-18 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, skolens matrikel, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet på skolens matrikel.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Kapaciteten skal øges i Højgård Børnehus i Lind. Det tog budgetforliget for 2018 højde for ved at afsætte henholdsvis fem og seks millioner kroner i 2021 og 2022 til nye tilbygninger til blandt andet førskolebørn og en opgradering af fællesarealer. I løbet af det seneste år er presset på institutionen imidlertid vokset yderligere i takt med den fortsat store tilflytning til Lind-området. Derfor har budgetforligspartierne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 valgt at fremrykke beløbet til 2019 og 2020.

 

Ud over de 11 mio. kr. er der også afsat 3 mio. kr. vedrørende Højgård SFO samt 1,850 mio. kr. til flytning/etablering af p-plads.

 

Anlægsprojektet vil blandt andet omfatte:

 • kapacitetstilpasning og opgradering i forhold til førskolebørnene, som Højgård Børnehus ønsker skal forblive på skolen. Førskolebørnene skal blandt andet have egen indgang, egne toiletter og garderober
 • værksted, som skal være basislokale til SFO1 og SFO2
 • natur/teknik lokale
 • madkundskabslokale
 • depot
 • mødelokaler
 • flytning af p-plads og etablering af 18 ekstra pladser

 

Der er i perioden 2019-2020 afsat 15,850 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel, 513099 05 Højgårdområdet samt 514099 03 Højgård p-plads.

 

Det kan desuden oplyses, at der i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten til budget 2019 og 2020 blev afsat en pulje til prisfremskrivning til projektet på 0,120 mio. kr. i 2019 samt 0,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20. Administration. Tidligere programoplæg er udarbejdet i 2017-priser, så med baggrund i prisudviklingen i perioden 2017-2020 er det modtagne licitiationsmateriale noget dyrere, hvorfor der anmodes om frigivelse af de to afsatte prisfremskrivningsbeløb. Alternativt kan det blive nødvendig at reducere på inventaret.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,850 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 513099 05, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,850 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn sted. nr. 514099 03 Højgård p-plads. 
at anlægsudgiften delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,120 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administrationen, stednr. 005077 pulje til fremskrivninger.
at anlægsudgiften delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,095 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 20 Administrationen, stednr. 005077 pulje til fremskrivninger.  

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-2-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet, Højgård Børnehus, Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling vedrørende Højgårdområdet - Højgård Børnehus

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

I løbet af det seneste år er presset på institutionen vokset i takt med den forsat store tilflytning til Lind-området. I den forbindelse er der behov for, at kapaciteten øges i Højgård Børnehus.

 

Projektet vil omfatte en tilbygning til 35 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn med tilhørende legeplads og parkering i forbindelse med den eksisterende daginstitution.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 10,088 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Højgårdområdet - Højgård Børnehus i 2020
at beløbet på 10,088 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 513099 07, Højgårdområdet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.07.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Solstrålen, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til Solstrålen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Børnehuset Solstrålens afdeling Skoven er pt. under omdannelse til naturbørnehave med plads til 46 børnehavebørn. Visioner og legepladsideer er indarbejdet i renoveringsbeskrivelsen.

 

Forslag til renovering af Skoven er udarbejdet af repræsentanter fra ledelsen i Solstrålen/Skoven, medarbejdere i Solstrålen/Skoven, Kommunale Ejendomme og Børn og Unge.

 

Renoveringen omfatter følgende hovedområder:

 • Renovering og forbedring af legeplads
 • Nyt ventilationsanlæg med Zoneopdeling
 • Ny belysning
 • Ny varmestyring med zoneopdeling
 • Akustikregulering
 • Renovering af toiletter

 

Der er i perioden 2020-2022 afsat 2,9 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 514099 04, Solstrålen.

 

De 0,600 mio. kr. er allerede afsat i 2020 til renovering og forbedring af legeplads.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,600 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, nyt stednr., Solstrålen i 2020
at beløbet på 0,600 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 514099 04, Solstrålen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen, Hammerum-Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny skole, Lindbjergskolen, til erstatning for nuværende Gjellerup- og Hammerum skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Lindbjergskolen er en ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter til erstatning for nuværende Gjellerup og Hammerum skole. Skolen vil modtage cirka 1.000 børn og 100 medarbejdere.

 

Byggeriet rummer, ud over en ny, moderne folkeskole, et nyt bibliotek for hele lokalområdet.

 

Samtidig er Lindbjergskolen bygget sammen med Hammerum-Hallen, der er et nyt kultur- og aktivitetshus.

 

Byggeriet er på ca. 11.500 kvadratmeter netto (ca. 15.000 kvadratmeter brutto), fordelt på omkring 180 forskellige lokaler. Lindbjergskolen er bygget som en "mini-by" med separate bygninger til indskoling, mellemtrin og udskoling. De tre bygninger bindes sammen af fællesrum, og der er etableret et fælles ankomstområde til skole, bibliotek og hal.

 

Udendørsområderne indrettes med et væld af muligheder for aktivitet og motion, der kan bruges hele døgnet.

 

Der er afsat 9,998 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059 01, Lindbjergskolen.

 

Det kan oplyses, at der i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten til budget 2019 blev afsat en pulje til prisfremskrivning til projektet på 0,160 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20, Administration.

 

Når det er afklaret, om der er et konkret behov for prisfremskrivningen, vil der i givet fald blive anmodet om frigivelse af prisfremskrivningen i forbindelse med en af årets budgetopfølgninger i 2020.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9,998 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, Lindbjergskolen i 2020
at beløbet på 9,998 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, Lindbjergskolen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.11.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til legeplads på Valdemarskolen, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til legeplads på Valdemarskolen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Forvaltningen har været i dialog med Valdemarskolen om behov og ønsker for renoveringen af Valdemarskolens gårdrum og friarealer. Indretning og renovering af legepladser skal understøtte det pædagogiske og læringsfokuserede arbejde på Valdemarskolen bedst muligt. Bygningerne bliver renoveret, så de passer til børnene, som skal bruge dem. Ved også at indrette legepladserne til målgruppen vil man forbedre rammerne for børnenes trivsel og læring.

 

Legepladserne skal bruges af de nyankomne elever fra Skolen på Sønderager.

 

Anlægsprojektet vil omfatte renovering af 7 gårdrum.

 

Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 308096, Valdemarskolen, legeplads.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308096, Valdemarskolen, legeplads i 2020
at beløbet på 1,3 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308096, Valdemarskolen, legeplads.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 07.01.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til affaldssortering på skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til affaldssortering på skoler.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

I forbindelse med private husholdninger pr. 1. januar 2021 overgår til en ny affaldssorteringsordning, ønskes det i budgetforliget, at folkeskolerne allerede fra 2020 overgår til den nye ordning.

 

Det er et ønske i budgetforliget for 2020, at folkeskolerne arbejder konkret med at øge elevernes bevidsthed om vigtigheden af at kildesortere affald. Det er derfor besluttet, at samtlige folkeskoler allerede fra 2020 går over til affaldssortering.

 

Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301072, Affaldssortering skoler.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301072, Affaldssortering skoler i 2020
at beløbet på 1,0 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301072, Affaldssortering skoler.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny talentskole ved Sportscenter Herning i Holing til erstatning for nuværende afdeling på Skolen på Sønderager.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2020.

 

Talentklasserne, som i dag har hjemme på Skolen på Sønderager, har i øjeblikket cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama og får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing, som skal ses i sammenhæng med den fortsatte udvikling af Sportscenter Herning.

 

I budgetforliget for 2019 understreges vigtigheden af at indtænke forholdene for både idræts- og sang/musik/drama-elever i den videre proces forud for byggeriets realisering. Talentklasserne skal være et anneks af Brændgårdskolen med forventet opstart 2021.

 

Anlægsprojektet omfatter opførelse af bygning, som blandt andet skal indeholde:

 • 9 klasselokaler i 7., 8. og 9. årgang
 • fysiklokale
 • mødelokaler
 • lærerforberedelse
 • kontor
 • toiletter
 • garderober
 • opholdsarealer

 

Der er i perioden 2019-2021 afsat 45,760 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 20,475 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing i 2020
at beløbet på 20,475 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds og Læringscenter Syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds samt Læringscenter Syd. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 16. maj 2017 på 5.525.000 kr., den 19. september 2017 på kr. 2.700.000 samt den 6. marts 2018 på 1.920.000 kr., ialt kr. 10.145.000, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende udbedring af skimmelsvamp på Lind Skole, Sunds-Ilskov Skole afd. Sunds samt Læringscenter Syd, sted nr. 301086.

 

Anlægsarbejdet har omfattet:

Lind Skole:

Der er fundet fugt og skimmelvækst flere steder på skolen, og i mange typer af konstruktioner, blandt andet i konstruktioner, som har medført store omkostninger at sanere og genetablere.

 

Der er udført løbende kvalitetsmålinger i alle opholdsrum på skolen i årene 2017, 2018 og 2019.

 

På baggrund af målingerne er der løbende udført større eller mindre bygningsmæssige indgreb for at nedbringe niveauet af skimmelsporer, således at brugen af skolen har kunnet opretholdes.

 

Sunds-Ilskov Skole, afd, Sunds:

Der er opstået store fugtskader og efterfølgende skimmelvækst i konstruktioner og belægninger i kælderafsnit efter opstuvende regnvand i kloaksystemet.

 

Kloaksystem er ændret, og kælderen er saneret. Kælderafsnit var tiltænkt som erstatning for klasser i midlertidig pavillon, men et revideret bygningsreglement gjorde det ikke længere muligt. Der blev givet en tillægsbevilling til en mindre tilbygning på terræn, samt at kælderen blev reetableret som depot, samt lokaler til begrænset ophold.

 

Læringscenter Syd, afd. Arnborg:

Efter konstatering af skimmelvækst på bagside af gulvbelægninger og fugt bag væv på vægge er disse fjernet, og der er udført sanering. Der er udført nyt gulvvarme-anlæg i to lokaler, som tørholder konstruktionen. Alle vægflader er genbehandlet med åndbare overflader.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på kr. -2.494.577.

 

De primære årsager til merforbruget er:

 • I november 2017 var udskiftningen af terrændækket i Kollundvej-bygningen netop opstartet, og desværre viste det sig, at der var enormt mange følgeudgifter ved at udskifte, som ikke var kendt på forhånd. Blandt andet:
  • Nye vægge skulle opbygges
  • Ny EL og VVS under gulve
  • Understøbning af eksisterende vægge
  • Rensning af ventilationsanlæg
 • Nye konstruktioner ”dukkede op” i to klassefløje med fugtskader og skimmelvækst.
 • Udgifter til prøvetagningen til sikring af, at bygningerne lever op til gældende standarder.

 

Merforbruget på -2.494.577 kr. finansieres af likvide midler med henvisning til, at der i forbindelse med afslutning af anlægsregnskab på nedenstående sager er opstået følgende mindreforbrug, som vil tilgå kassen:

 • 2.408.390 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Snejbjerg Skole, stednr. 301071
 • 169.265 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Snejbjerg Svømmehal, stednr. 031094

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.18.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Michael Kamp, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger af den 16. maj 2017 på 9.000.000 kr. og den 15. maj 2018 på kr. 900.000, ialt kr. 9.900.000, fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen, sted nr. 301098.

 

Begge skoler er opført i 1976 med delvis flade tage og tage med hældning. Da der med mellemrum oplevedes fugtindtrængning, blev det besluttet at udskifte tagbelægning på de tage med hældning. På de flade tage blev det besluttet at udføre et nyt tag henover ventilationsanlægget.

Økonomi

 

Den samlede udgift til renovering af tag på Højgaardskolen og Engbjergskolen er større end forventet. Merforbruget på den samlede anlægssag er -1.165.882 kr.

 

Merforbruget skyldes primært, at utæthederne i de samme tagbelægninger årene forinden havde udviklet sig til et niveau, der gav fugtskader og skimmelsporer i indeklimaet. Da det ikke var muligt at udbedre dette udefra, er skimmelsaneringen udført indefra, inkl. nye loftskonstruktioner, isolering, belysning m.m.

 

Merforbruget på -1.165.882 kr. finansieres af likvide midler med henvisning til, at der i forbindelse med afslutning af anlægsregnskab på nedenstående sager er opstået følgende mindreforbrug, som vil tilgå kassen:

 

 • 175.597 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Tag og fag på skolerne, stednr. 301089
 • 302.697 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Lind skole renovering/ombygning, stednr. 301060
 • 326.785 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Indeklima Vinding skole, stdnr. 301078
 • 375.629 kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Aulum-Hodsager skole, stednr. 301081

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Anlægsregnskab for Snejbjerg ny skole og hal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Anders Bech Andersen, Torben Kjær, Tove Mortensen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende Snejbjerg ny skole og hal. Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets bevillinger som nedenfor fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Snejbjerg ny skole og hal, sted nr. 301071.

 

 

Anlægsarbejdet har omfattet opførelse af en ny skole og hal i Snejbjerg.

 

Snejbjerg Ny Skole er placeret ved Snejbjerg Hallen på Nørretanderupvej i Snejbjerg. Udover de for en skole normale funktioner omfatter byggeriet også SFO, skoletandpleje, ungdomsskole og en udvidelse af Snejbjerg Hallens faciliteter.

 

Hal og skole deler enkelte administrative og idrætslige funktioner, har fælles hovedindgang, og fremstår nu som ét samlet byggeri. Der har derfor været indarbejdet forslag til opgradering af Snejbjerg Hallens daværende facader.

 

Overordnet for skoledelens vedkommende har projektet omfattet etablering af centralrum, pædagogiske og administrative faciliteter, undervisningslokaler med tilhørende birum, SFO, ungdomsskole, skoletandpleje, og for Snejbjerg Hallens idrætsfaciliteter har projektet overordnet omfattet ny hal og 2 idræts-/bevægelsessale, springgravsområde samt tilhørende depoter og omklædningsrum.

 

Derudover har Børne- og Familieudvalget på udvalgsmøde den 4. oktober 2017 (punkt 124) behandlet en ny sag, hvor der var opstået en række hængepartier som konsekvens af byggeriet af Snejbjerg Skole. Det handlede om håndtering af problematikker omkring støvlevask, etablering af Beach Volley bane, beplantning ved svømmehal og skolen, hævelse af cykelstien og belysning ved indkørsel. Disse er blevet gennemført.

 

Det skal bemærkes, at der stadigvæk er et hængeparti i projektet. Det har endnu ikke været muligt at gennemføre arbejdet omkring udearealerne ved Snejbjerg Svømmehal. Det anslås en pris på 0,2 mio. kr.

 

Desuden viser 5 års-gennemgangen på hal-delen udfordringer angående belysning. Lyskilden har en dårlig kvalitet, hvilket medfører et uforholdsmæssigt højt vedligeholdelsesniveau for belysningen derude, hvilket ikke anses som rimeligt for skole/hal. Dette kan løses ved at investere 0,03 mio. kr. til opsætningen af en ny lyskilde, mens leverandøren selv står for indkøbet af nye lyskilder.

 

Da anlægsprojektet ønskes afsluttet nu, anmodes der om flytning af 0,230 mio. kr. til nyt stednummer til ovennævnte hængepartier.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 2.708.390.

 

Mindreforbruget kan blandt andet henføres til, at der har været færre uforudsete udgifter end budgetteret og et fornuftigt licitationsresultat, der faldt ud til Herning kommunes fordel. Desuden er der kørt en stram økonomistyring.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at investering i lyskilden godkendes
at der overføres 0,23 mio. kr. til nyt stednummer, Færdiggørelse Snejbjerg skole i 2020 med henblik på at færdiggøre det ovenstående beskrevet
at anlægsregnskabet derefter godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 24.10.07-P20-2-19 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Godkendelse af reservering af midler til bud på EuroSkills 2024 og indgåelse af hensigtserklæring.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Elo Christensen

Sagsresume

Sammen med et partnerskab af blandt andet Undervisningsministeriet og SkillsDenmark ønsker Herning Kommune at byde på EuroSkills 2024. Undervisningsministeriet ønsker, at parterne indgår en hensigtserklæring, hvor både eventuelt underskud og overskud deles. Budgettet for eventet er p.t. på ca. 118 mio. kr., hvoraf Herning skal bidrage med 5 mio. kr. + 1 mio. kr. til aktivering. Hertil kommer evt. under- eller overskud.

 

Det indstilles endvidere, at bevillingen ligeledes kan gælde for et bud i 2026, såfremt buddet i 2024 ikke vindes, idet muligheden for at vinde det efterfølgende bud har forekommet flere gange tidligere.

Sagsfremstilling

Organisationen SkillsDenmark forventes sammen med partnerskabet den 15. januar 2020 at indsende endelig ansøgning på afholdelse af EuroSkills 2024 til WorldSkills Europe. Foruden Danmark er Holland som de eneste steder forhåndsgodkendt til at ansøge. I Holland er Amsterdam konkurrencebyen. Den officielle præsentation og afgørelse foregår i Graz, Østrig den 19. marts 2020.

 

EuroSkills er konkurrencen, hvor ca. 700 nationale vindere af skills/nationale repræsentanter fra ca. 30 lande deltager (Graz 2020). Til sammenligning er der ca. 260 konkurrencedeltagere til DM i Skills i 2020. Deltagertallet til Euroskills forventes at stige år for år, derfor vil deltagerantallet i 2024 højst sandsynligt være større end 700. Pt. budgetteres med godt 800 deltagere.

 

EuroSkills konkurrencen kan i endnu højere grad end DM i Skills medvirke til at øge kendskabet og interessen for erhvervsuddannelser, fordi konkurrencerne får international opmærksomhed. Da vi afholdt DM i Skills i 2018 steg tilmeldingen til erhvervsuddannelser i Business Region MidtVest med 23% mod 5 % på landsplan.

 

Der forventes lignende effekter af EuroSkills, ligesom eventen vil få betydelig international og national omtale.

 

I forhold til DM i Skills er de afledte turismeeffekter større, idet der udover de godt 1.500 delegerede forventes mindst dobbelt så mange tilrejsende gæster fra europæiske lande. Hoteller i en radius af en times kørsel inddrages.

 

Hensigtserklæring

 

For at sikre en succesfuld afvikling af eventen med en økonomi i balance ønsker Undervisningsministeriet, at de seks parter indgår en hensigtserklæring om tiltrækning og afvikling af DM i Skills. Af hensigtserklæringen fremgår det, at parterne (Undervisningsministeriet, SkillsDenmark, Region Midt, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Herning Kommune), når buddet får bindende karakter, stifter et interessentselskab.

 

Der lægges i udkastet til hensigtserklæring op til, at Herning Kommune ved eventuelt overskud vil have en forholdsmæssig andel på 11 % (9 parter om overskudsdeling), mens Hernings Kommunes andel ved underskudsdækning falder til 9 % (11 parter om underskudsdeling), idet Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation indgår i underskudsdækningen.

 

Herning Kommune vil få en plads og dermed indflydelse i bestyrelsen. Det er dog den daglige ledelse, der kan sikre, at arrangementet gennemføres i økonomisk balance, hvorfor den daglige leder kun kan ansættes efter enighed mellem parterne.

 

Bestræbelsen vil altid være at gennemføre et event i balance, men den økonomiske risiko vurderes p.t. at være plus-minus 10 mio. kr..

 

Hensigtserklæringen er p.t. i proces. (Nyeste udkast er vedlagt som bilag)

 

Økonomi 

 

Der er et budget på 118 mio. kr. til afholdelse af selve eventen (se bilag med budget). Budgettet er p.t. til gennemsyn i Skatteministeriet med henblik på at se på momsdelen.

 

Budgettet indeholder ikke udgifter til dækning af bus- og lærertimer ved skolers besøg på DM i Skills, til citydressing samt udgifter til timer til samarbejde med EuroSkills om afviklingen. Derfor anbefales det, at der i lighed med andre store events afsættes en mio. kr. hertil.

 

Risikovurdering

 

Ved afholdelse af et større event vil der altid være en vis usikkerhed. Det er forvaltningens vurdering, at den største usikkerhed på indtægtssiden er knyttet til sponsorering af udstyr og materiale og til salg af annoncer. Udgiftsposten her er 13 mio. kr., heraf vurderes det at ca. halvdelen er er behæftet med usikkerhed.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afgivet en tilkendegivelse om støtte med 10 mio. kr. ved formanden, idet der ikke har været en politisk behandling.

 

Alle deltagere skal købe akkrediteringspakker via arrangementet, hvilket giver en sikkerhed - usikkerheden er her, at indtægten alene er knyttet til det vurderede antal deltagere i 2024.

 

Det er svært at vurdere selve omkostningerne til venue og til transport, hvorfor disse poster er sat højt for at mindske usikkerheden, endvidere er der en buffer på udgiftssiden på 10 mio. kr.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at under forudsætning af, at EuroSkills vindes til afholdelse i Herning, bevilges der 6 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i årene 2020-2023 og 2 mio. kr. i 2024. Midlerne disponeres fra de likvide midler ved budgetopfølgningen efter afgørelsen i marts 2020,
at eventuel mere/eller mindre forbrug jvf. hensigtserklæringen finansieres på samme vis,
at  administrationen bemyndiges til at indgå hensigtserklæring, og
at såfremt EUROSkills ikke vindes i 2024 gælder bevillingen og bemyndigelsen for et eventuelt bud i 2026. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.09.06-A00-1-16 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Parkeringspladser

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-3-19 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Godkendelse af underskudsgaranti til indkøb af kunst

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Johs. Poulsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-453-06 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Lejekontrakt for Ungdomscenter Knudmosens "arbejdende værksted"

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.

 

 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø50-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Innovatorium - Lånevilkår

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Bruno Hansen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.