Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 18. december 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-18 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Omplacering fra den generelle reserve

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Budgetforligskredsen har på møde i november 2018 aftalt, at der skal ske et rammeløft af handicap- og psykiatriområdet samt skoleområdet. Med denne sag håndteres de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Budgetforligskredsen har på møde i november 2018 aftalt, at der skal ske et rammeløft af handicap- og psykiatriområdet, 10 mio. kr., samt skoleområdet, fem mio. kr.

 

Rammeløftet finansieres dels ved omplacering fra den generelle reserve (buffer) dels ved en kassefinansieret tillægsbevilling på to mio. kr. i 2019 og herefter fra 2020 ved en teknisk korrektion af budgetrammen.

 

Der skal således omplaceres otte mio. kr. til Serviceområde 13 Handicap og psykiatri samt fem mio. kr. til Serviceområde 12 Folkeskolen fra 2019 og frem fra den generelle reserve. Denne reduceres således med 13 mio. kr. og udgør herefter 20 mio. kr. Reserven skal fortsat ses som en buffer mod regnskabssanktioner.

 

Rammeløftet skal ses i lyset af en ønsket prioritering således, at økonomiske ubalancer på de to serviceområder ikke fuldt ud skal udlignes ved tilpasning indenfor rammen, men at rammen hermed løftes.   

 

Der er foretaget teknisk justering af indstillingen til byrådets dagsorden i overensstemmelse med forligskredsens aftale om rammeløft på 10 mio.kr. til serviceområde 13 og 5 mio. kr. til serviceområde 12.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der omplaceres henholdvis otte mio. kr. og fem mio. kr. fra den generelle reserve fra budget 2019 og frem til henholdsvis Serviceområde 13 Handicap og psykiatri og Serviceområde 12 Folkeskolen, som et rammeløft,
at der bevilges to mio. kr. til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri som kassefinansieret tillægsbevilling i 2019 og som teknisk korrektion fra budget 2020, som et rammeløft.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.01.00-S55-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Forslag fra byrådsmedlem Lone Nielsen vedrørende budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Herskind

Sagsresume

Byrådsmedlem Lone Nielsen (UP) har henvendt sig til borgmesteren med ønske om at få et forslag forelagt Byrådet.

Sagen fremsendes til byrådets behandling, jf. kommunestyrelseslovens § 11.  

Sagsfremstilling

Lone Nielsen forslag som fremsendt til borgmesteren:

"Social og Sundhedsudvalget og Børne og familieudvalgets områder, skal, jf. de indgåede aftaler om budget for Herning kommune, over de næste 4 år, finde besparelser på samlet 144 mio. kr, jf. MEP og 0,3 %. Derfor vil det gøre det problematisk, at de ovennævnte områder, skal have et efterslæb fra tidligere år, grundet underskud på driften, og dermed rammes af yderligere besparelser.

 

Derfor stilles der forslag om, at fordele de uforbrugte driftsmidler, fra den såkaldte ”Bufferpulje”, på i alt 33 mio. kr. til de to områder.

 

Da underskuddet, særligt på serviceområde 13, Handicap og psykiatri og serviceområde 16, Børn og familie området, er særligt højt, stilles der ydermere forslag om, at det resterende underskud dækkes af Herning Kommunes likvide midler, i det omfang det er muligt, uden at blive ramt af sanktionslovgivningen."

 

 

I overensstemmelse med praksis har sagen været på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden til orientering forud for Byrådets behandling af sagen. Udvalget tog sagen til orientering.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Byrådet tager stilling til Lone Nielsens forslag.

Beslutning

Forslaget blev bragt til afstemning. For stemte 2: Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP). Imod stemte 29. Ingen undlod at stemme. Forslaget var dermed faldet.

 

Sagsfremstillingen er rettet efter anvisning fra forslagsstilleren.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-26-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for blandet erhverv i Gl. Simmelkær skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at kunne drive erhverv fra Gl. Simmelkær skole i Simmelkær. Byplanudvalget behandlede sagen på møde den 17. september 2018 og igangsatte ny planlægning.

 

Kommuneplantillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at kunne drive erhverv fra Gl. Simmelkær skole i Simmelkær. Ansøger ønsker at etablere klubfaciliteter med mulighed for udskænkning af alkohol.

 

Området

Ejendommen er beliggende på Hodsagervej 35 i Simmelkær. Ejendommen ligger ved byens vestlige udkant. Øst for ejendommen ligger Simmelkær Kirke og syd for byens boldbaner.

 

Kommuneplantillægget har til formål at give mulighed for en bredere udnyttelse af den forhenværende skole i Simmelkær. På den baggrund muliggør kommuneplantillægget, at eksisterende bygninger kan benyttes til liberalt erhverv, selskabslokaler, klub og lignende aktiviteter.

 

Figur 1 Ny kommuneplanramme 23.BL2

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen

Beslutning

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byplanudvalget har godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 46 for samme område, da områdets anvendelse ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages. 

 

 

Hvid prikket signatur: lokalplanområdets afgrænsning på kommuneplankortet

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup i form at åben-lav bebyggelse til enfamiliehuse, samt rekreativt område med et regnvandsbassin. Området er placeret centralt i Gjellerup, og er mod vest afgrænset af Ny Gjellerupvej, mod nord af Vestertorp, og mod syd af Spinkebjerg.

 

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder hvoraf:

- Delområde I anvendes til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse;

- Delområde II anvendes til rekreativt grønt område med regnvandsbassin med mulighed for udvidelse af eksisterende bassin samt etablering af klimatilpasning og stiforbindelser.

 

Idet lokalplanforslag 32.B6.1 udlægger lokalplanområdet til boligformål, er det ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme 32.R2 til rekreativt formål. Kommuneplanramme 32.R2 udgår og erstattes af den omkringliggende ramme 32.B6 til boligområde.

 

Rammeområdet 32.R6 forbliver uændret i forhold til anvendelse, men åbner mulighed for mindre justeringer i forhold til udvidelse af regnvandsbassinet, etablering af klimatilpasning og stiforbindelser. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byplanudvalget har godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 46 for samme område, da anvendelsen af området ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget opdeler området i to delområder, I og II, og sikrer, at delområde I anvendes til boligformål, og delområde II fortsat anvendes til rekreativt formål.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup foreløbig vedtages. 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget opdeler lokalplanområdet i to mindre delområder, hvor delområde I skal anvendes til boligformål i form af åben-lav bebyggelse, og delområde II anvendes til rekreativt formål med mulighed for etablering af klimatilpasningsløsninger, stiforbindelser og adgang til området.

 

Hvid prikket signatur - afgrænsning af lokalplanforslag 32.B6.1 + delområder I og II

 

Lokalplanområdet er på ca. 33 000 m2 og omfatter området bestående af matr. nr. 6bz, 7z og 12t. Lokalplanområdet har en central beliggenhed i Gjellerup, i nærheden af Gjellerupskolen og cirka 400 m fra Gjellerup kirke.


Skolen flytter i løbet af 2019, hvilket medfører, at lokalplanområdets nuværende funktion som fodboldbane til skolen – matr. nr. 6bz og 7z - ophører. Boldbaneren som etableres i forbindelse med Lindbjergskolen forventes færdige og kan tages i brug så betids, at boldbanerne ved Spinkebjerg kan påbegyndes byggemodnet umiddelbart efter lokalplanens vedtagelse, som forventes at kunne ske inden sommerferien næste år.

 

Den vestlige del af lokalplanområdet kan udnyttes til at imødekomme efterspørgsel på nye boliggrunde i Gjellerup, ved at udvikle en del af det eksisterende ubebyggede boldbaneareal til åben-lav boligbebyggelse. Samtidig er det intentionen, at forskønne og forbedre den østlige del af lokalplanområdet, ved at muliggøre etablering af stiforbindelser, adgang til området, regnvandsbassiner og andre former for klimatilpasning.  

 

Delområde I (matr. nr. 6bz, 7z) tænkes som en naturlig udvidelse af det større omkringliggende boligområde, som består af enfamiliehuse i åben-lav bebyggelse. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Spinkebjerg.

 

Lokalplanens delområde II (matr. nr. 12t) bestående af et grønt ubebygget areal med regnvandsbassin forbliver rekreativt område, med mulighed for udvidelse af det eksisterende regnvandsbassin samt etablering af andre form for klimatilpasning. Herudover gives der mulighed for etablering af stiforbindelser og adgang til området. 

 

 

Vejledende udstykningsprincip inden for lokalplanens område 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 32.B6.1 for boligområde ved Spinkebjerg i Gjellerup foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 32.B6.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-18 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Offentlig område ved Nørrevænget i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Efter et ønske om udvidelse af boligantal og administrationsenhed for Institutionen Solglimt, Nørrevænget 1, 7480 Vildbjerg, er der udarbejdet et forslag til lokalplan 81.OF1.1, som muliggør nyt institutionsbyggeri med tilhørende administration og bolig i tilknytning til den eksisterende institution.

 

Forslag til lokalplan 81.OF1.1 for Offentligt område ved Nørrevænget i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Vildbjerg og omfatter et areal på ca. 8266m2. Mod nord afgrænses området af Nørregade og mod øst af en offentlig sti og af Park Alle. Mod syd grænser et område med ældre boliger op til, og mod vest, er beliggende en kommunal institution og boligområde med enkelt parceller.

  

 

Lokalplankort

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at muliggøre et nyt institutionsbyggeri, med tilhørende administration og bolig i tilknytning til den eksisterende institution.

Lokalplanen har endvidere til formål at sikre tilkørselsforhold til området, placering af parkerings- og friarealer, samt bevare en del af den eksisterende beplantning.

  

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er disponeret ud fra eksisterende forhold og giver mulighed for placering af ny bebyggelse syd for institutionen. Lokalplanen giver endvidere mulighed for inddragelse af den nuværende forstanderbolig til administrative formål, samt bevaring af en del af et eksisterende plantebælte i områdets sydlige afgrænsning, og eksisterende træer mod nord.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 2 etager og med en højde på maksimal 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent må være 40.

Endvidere udlægger lokalplanen arealer til parkering og grønne friarealer.

  

Plangrundlag

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammeområde 81.OF1.

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 78 for Institution ved Nørrevænget, Vildbjerg. Lokalplan nr. 78 aflyses for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Lokalplan 55 for Handicapcenter ved Nørrevænget, Vildbjerg, aflyses i sin helhed.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag for offentligt område ved Nørrevænget i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 81.OF1.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-16 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Bethaniagade 26 - 30 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 11.B1.1 for Bethaniagade 26 - 30 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er i alt indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget. Indsigelserne handler primært om højde på hegn i skel mod naboer, adgangsforhold til lokalplanens område og etapedeling af det kommende byggeri.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne bør give anledning til ændringer i bestemmelserne om minimumshøjde på hegn og bygninger i skel samt en præcisering af hegnets type ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

I juni 2018 har Byrådet godkendt, at Herning Kommune kan købe ejendommene Bethaniagade 26-30 af Blå Kors Danmark. Ejendommene rummer i dag Blå Kors varmestue og udlejningsboliger. Herning Kommune ønsker at opføre ny og tidssvarende bebyggelse med bo- og aktivitetstilbud samt "skæve boliger". "Skæve boliger" er en bolig til borgere, der har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø i en almen boligforening eller privat udlejning. Boligerne har en social vicevært tilknyttet.

 

For at realisere disse planer er der udarbejdet lokalplanforslag for Bethaniagade 26-30. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger og opføre ny bebyggelse til boliger, offentlige formål og liberalt erhverv. Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i det eksisterende bymiljø i forhold til placering af bebyggelse, valg af materialer og afskærmning af friarealer.

 

Luftfoto med lokalplanens område markeret med hvid, stiplet linje

 

Offentlig høring af lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. august til den 25. oktober 2018.

Der er den 26. september 2018 afholdt borgermøde om lokalplanforslaget på Blå Kors varmestue i Bethaniagade. Lokalplanforslaget blev præsenteret og der var mulighed for at stille spørgsmål. Cirka 70 naboer og forretningsdrivende samt brugere, ansatte og frivillige fra varmestuen deltog i borgermødet.

 

I den offentlige høring er der indkommet 4 indsigelser til lokalplanforslaget fra naboer til lokalplanens område. Indsigelserne er vedlagt som bilag. I indsigelsesnotatet er alle indsigelser opsummeret og kommenteret.

 

Indsigelsernes hovedpunkter er opsummeret herunder. (tallene henviser til punkterne i indsigelsesnotatet):

 

Hegn i skel mod naboer ( punkt 2, 7, 8, 12 og 13)

Naboerne mod vest, nord og øst ønsker, at der med lokalplanen stilles krav om at højde på hegn i skel mod deres ejendomme får en højde på minimum 3 meter for at forhindre støj, indtrængen på deres ejendomme, affald kastes over egnet med mere. Ejererne af Rolighedsvej 3 ønsker desuden, at den nuværende afgrænsning af deres have med en mur med en højde på 6 meter opretholdes. Lokalplanforslaget giver mulighed for en højde på hegn i skel på mellem 1,8 og 3,0 meter.

 

Forvaltningen anbefaler, at naboernes ønsker til en minimumshøjde på hegn i skel på 3 meter imødekommes. For at sikre sol på udearealer inden for og omkring lokalplanens område, anbefaler forvaltningen, at den maksimale højde på hegn i skel bliver 4 meter. Dog med undtagelse af hegn i skel mod Rolighedsvej 3, hvor de nuværende forhold med en mur på 6 meters højde bør opretholdes.

 

Lokalplanforslaget fastlægger en maksimal højde for bebyggelsen i form af bag- og sidehuse i skel på 2,5 meter. Forvaltningen anbefaler, at denne højde ændres i overensstemmelse med de minimale og maksimale højder på hegn i skel.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at det bør præciseres, at hegn i skel skal være et tæt fast hegn eller mur.

 

Adgang til lokalplanens område (punkt 3 og 10)

Beboerne i Nørgårdsparken ønsker én fælles adgang for gående og kørende fra Bethaniagade, i midten af det kommende byggeri. Naboer på Bethanigade ønsker adgang via indgangsparti bag bygningen, så der ikke er direkte adgang fra Bethaniagade.

 

Der er ikke andre adgangsmuligheder til lokalplanområdet end fra Bethaniagade. Forvaltningen anbefaler, at muligheden for én port som adgang fra Bethaniagade fastholdes. Forvaltningen anbefaler, at der ikke stilles yderligere krav til placering af port og et maksimalt antal indgangsdøre fra Bethaniagade, da det kan hindre en optimal indretning af det kommende byggeri. Det kan for eksempel være hensigtsmæssigt, at de "skæve boliger" har deres egen indgang.

 

Udendørs opholdsarealer (5 og 11)

Udendørs opholdsarealer bør placeres og indrettes, så de generer naboerne så lidt som muligt.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanens nuværende bestemmelser om placering af udendørs opholdsarealer og de anbefalede bestemmelser om højde på hegn i naboskel vil sikre naboerne så godt som muligt mod gener.

 

Anbefalinger og ønsker til det kommende projekt

En række af de indkomne indsigelser og bemærkninger handler om forhold, der ikke kan reguleres i lokalplanen, herunder etapedeling (punkt 1 og 9). Disse emner er opsummeret i et notat, der videregives til den projektgruppe, der har ansvaret for det videre arbejde med realisering af projektet. Notatet med ønsker til det kommende projekt er vedlagt som bilag.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at § 9.2 og § 11.1 ændres til:Friarealer til bo- og aktivitetstilbud og "skæve boliger" skal afskærmes mod naboejendomme med et fast, tæt hegn eller mur. Hegnet eller muren skal have en højde på minimum 3,0 og maksimum 4,0 meter. Mellem matr. nr 894b og 902b kan hegnet / muren dog have en højde på op til 6,0 meter.,

 

at § 7.6 ændres til:Bag- og sidehuse må højest opføres i 1 etage. Bygningshøjden må ikke overstige 4 meter. Bag- og sidehuse må placeres i naboskel og skal have en højde på minimum 3,0 og maksimum 4,0 meter i skel. I skel mellem matr. nr 894b og 902b kan bag- og sidehuse dog have en højde på op til 6,0 meter. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 11.B11.1 er endeligt vedtaget med de anførte ændringer.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.14.05-P00-4-17 Sagsbehandler: Marius Reese  

Brug Byen - Stadepladser til serveringsvogne og -boder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tove Overgaard, Sune Madsen, Jesper Thomsen, Keld Brun

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte i 2017 sag vedr. placering af serveringsvogne og serveringsboder på Torvet og Tinghuspladsen. Disse placeringer har været udnyttet siden udvalget behandlede sagen, og der er indhøstet en del erfaringer, som er blevet evalueret med henblik på en fornyet stillingtagen til, om de enkelte boder kan fortsætte på de konkrete placeringer. I samme periode er andre placeringsmuligeder blevet undersøgt og afprøvet i et samarbejde mellem stadepladslejere og administrationen, hvor der over kortere tidsrum er givet midlertidige tilladelser til opstilling af madboder i gågadesystemet, både i dag- og nattetimerne. Administrationen anbefaler, at der udpeges konkrete stadeplader i gågaderne, hvor der kan placeres madboder og vogne, at der fastsættes præcise tidspunkter for, hvornår madbodenne kan opstilles, og at reglerne indarbejdes i Brug Byen! 

Sagsfremstilling

Som en del af et moderne byliv serveres der fastfood, som f.eks. sandwich, pølser, pizza, is, vafler og lignende for travle beboere og besøgende i byen. Streetfood er en særlig betegnelse for mad, som serveres fra boder for dem, der er på farten i en by. Det hører derfor med til bybilledet i en moderne by, at der serveres mad af forskellig slags rundt omkring i de centrale gader og på torve og pladser.

 

Placeringen af salgboderne giver udfordringer i forhold til støj, lugt, trafik og af konkurrencemæssig karakter. Der er derfor mange hensyn som bør tages ved placeringen af serveringsboder, som ikke altid er forenelige. Der er gennem det seneste ca. 1½ års tid indhøstet en del erfaringer i forhold til de vanskeligheder, som servering af mad på offentlige gader og pladser kan give. På baggrund heraf har administatonen foretaget en evaluering og er nået frem til nedenstående anbefalinger om placering og tidsrum for serveringsboder i gågadesystemet.

 

Der skelnes ikke mellem hvilken type mad, der serveres på de enkelt placeringer. Men tidspunkterne for hvornår boderne kan opstilles er foreslået ud fra den evaluering, der er foretaget i forhold til at undgå gener i form af f.eks. støj og uro for omkringboende, hensynet til andre der også serverer mad fra enten faste adresser eller andre boder, at der er et relevant kundegrundlag, og at der er installationer i nærheden.

 

Der foreslås udpeget følgende placeringer i gågaderne:

 

Tinghuspladsen - Tidsrum: tirsdag-onsdag 15.00-21.00, torsdag 11.00-02.30, fredag - lørdag 11.00-05.00

Østergade ved Handelsbanken/Nordea, hjørnet til Søndergade - Tidsrum: torsdag 23.00-02.30, fredag - lørdag 23.00-05.00

Bredgade ved "terrassen" ved Skolegade - Tidsrum: Alle hverdage samt lørdag 10.00-18.00

A. J. Diderichsens Plads - Tidsrum: Kun ved arrangementer på Torvet og særlige anledninger, f.eks. Open By night og lign.

Smallegade Syd/Poulsens Plads - Tidsrum: Fredag-lørdag 23.00-05.00

 

Den konkrete placering fremgår af bilaget.

 

Generelt gælder at madboderne placeres på samme vilkår som alle andre boder, dvs. de bl.a. skal kunne flyttes med kort varsel, hvis der er aktiviteter i byen, som betyder pladsen skal bruges til andet formål, at aftalen kan opsiges med kort varsel, såfremt vilkårene ikke opfyldes, at placeringen er tidsbegrænset m.v.

 

De konkrete placeringer er afprøvet gennem nogle måneder, men der har ikke været tale om en længerevarende forsøgsperiode. Det anbefales derfor, at der gennemføres en evaluering af de udpegede stadepladser om et år med henblik på en vurdering af, om stadepladserne er placeret hensigtsmæssigt og reelt bliver udnyttet. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at de udpegede stadepladser og tidspunkterne for bodernes placering godkendes, dog således
at stadepladsen på A.J. Didrichsens Plads får tidsrummet: Alle hverdage samt lørdag 10.00-18.00,
at tidspunkter og placering indarbejdes i Brug Byen!, 
at de konkrete placeringssteder, og tidsrum løbende evalueres med henblik på en fornyet stillingtagen i efteråret 2019. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.03.12-G01-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ændringer af vedtægter for Foreningen Fermaten

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Foreningen Fermaten (Fermaten) sender 22. oktober ændrede vedtægter til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fermaten har fremsendt nye vedtægter til godkendelse hos Herning Kommune.

 

Herning Kommune er tilsynsførende myndighed for det regionale spillested, og skal jf. gældende vedtægter godkende vedtægtsændringer, efter at disse er godkendt af Fermatens generalforsamling.

Fermatens generalforsamling har godkendt vedhæftede nye vedtægter på deres ekstraordinære generalforsamling den 4. april 2018.

Jf. gældende vedtægter skal generalforsamlingen godkende ændringer i vedtægter med 2/3 flertal, hvilket Fermatens leder oplyser er sket på førnævnte møde.

 

Der er følgende ændringer fra de gældende vedtægter og til de nye vedtægter:

 

Ændringer af § 7, generalforsamling

Vedr. § 7.1 

Præcisering af procedure for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen, samt metoder til offentliggørelse af samme.

Det præciseres, at hvornår og til hvem forslag skal sendes. Der ændres ikke i fristerne eller procedurerne.

Det præciseres, hvordan indkaldelse og dagsorden i forbindelse med generalforsamling offentliggøres. Der tilføjes metoder til offentliggørelse, således at det fremadrettet både er opslag i Fermatens lokaler, e-mail til medlemmerne, samt ved bekendtgørelse på hjemmesiden.

 

Vedr. § 7.2

Præcisering af procedure for valg til bestyrelsen, herunder også suppleanter.

Det præciseres, hvordan medlemmer kan foreslå kandidater til bestyrelsen. Der ændres ikke i, hvem der kan stille op, frister eller procedurer for opstilling.

Det tilføjes, at foreslåede kandidater, som ikke bliver valgt, har ret til efterfølgende at stille op som suppleant uden at det skal varsles på forhånd.

 

Ændringer af § 9, ekstraordinær generalforsamling

Vedr. § 9 

Retten til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ændres på flg. måde:

 • Fra ”formanden for bestyrelsen eller 2 bestyrelsesmedlemmer” til ”et flertal i bestyrelsen”
 • Fra ”¾ af medlemmerne” til ”15 % af medlemmerne”

 

Derudover præciseres proceduren vedr. indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, samt frist for selve afholdelsen.

Ændringerne gør det nemmere for medlemmerne at kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, samt skærper fristerne og procedurerne for samme.  

 

Forvaltningen har ingen bemærkninger til ændringerne.

 

Til orientering har Byrådet i Herning Kommune senest godkendt vedtægter fra Fermaten på møde 24. august 2010.

Økonomi

Vedtægtsændringerne har ingen økonomisk konsekvens for Herning Kommune.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at de nye vedtægter godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Is-stadion

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til tilskud til tagkonstruktion på is-stadion, behandlet på byrådsmøde den 17. april 2018, pkt. 73.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af 2,5 mio. kr. til løft af tagkonstruktionen på is-stadions nordlige ende.

 

Økonomi

Anlægsudgift til løft af tagkonstruktion på Is-stadion: 2,5 mio. kr.

 

Beløbet er excl. moms.

 

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing er der budgetteret med i alt 96,471 mio. kr. til Projekt Ny Holing i 2016-2021, hvoraf der nu ansøges om frigivelse af 2,5 mio. kr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftbevilling på 2,5 mio. kr. til tag i forbindelse med renovering og udbygning af Herning Is-stadion på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscenter Holing, 
at anlægsudgiften finanseres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2018.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.20.00-P27-1-18 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Godkendelse af tillægsaftale gældende for 2019 til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til tillægsaftale til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 forelægges hermed til godkendelse.

 

Efter planen skulle der være indgået en ny kulturaftale for perioden 2019-2022 mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Processen med indgåelse af en ny fire-årig kulturaftale er blevet udsat, som følge af kulturministerens ønske om at gentænke de eksisterende kulturaftaler, med henblik på at indfase en ny kulturaftalemodel.

 

På den baggrund, og efter ministerens ønske, forlænges den eksisterende kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland med et år, og udløber dermed ved udgangen af 2019.

 

Tillægsaftalen viderefører den foregående kulturaftale for 2015-2018, og rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres uændret.

Sagsfremstilling

Syv kommuner - Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer - udgør kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Herning Kommune om at godkende forslag til Tillægsaftale 2019 til Kulturaftalen for 2015-2018.

 

Kulturaftaler indgås mellem et antal kommuner og kulturministeren og har som formål at styrke kulturlivet lokalt og generelt ved gennemførelse af aftalte projekter. Der er 13 kulturaftaler i Danmark. Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. Formandsskabet for den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland er Johs. Poulsen; Herning som formand og Henrik Thygesen, Lemvig som næstformand. Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes afdeling Kunst og Kultur.

 

Der har tidligere været indgået kulturaftaler med kulturministeren, den seneste gældende for perioden 2015-2018, og den aftale lægger op til indgåelse af en tillægsaftale for 2019.

 

Den politiske styregruppe har pr. mail korrespondance og med formandens afsluttende opsummering den 15. oktober 2018 godkendt de otte projekter, som skal videreføres og gennemføres i tillægsaftalen samt aftalens tekst og den regionale økonomi. Kulturministeren har udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af kulturministeren.

 

Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

 

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

 

Vision og indsatsområder

Tillægsaftalens mål er at videreføre visionerne fra Kulturaftalen 2015-2018, hvis vision har været, at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på. Udviklingen i samfundet går fra industrialisering, via information til digitalisering. I fremtiden vil efterspørgslen spille en større rolle end udbud, og meget vil blive "skræddersyet" til den enkelte.

Formålet Kulturaftalen 2015-2018 samt Tillægsaftalen 2019 var og er at gen- og nytænke, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

 

Målet med Kulturaftalen 2015-2018 samt Tillægsaftalen 2019 er at undersøge og udvikle på den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

 

Projektet Kulturlaboratoriet udgør en fælles overligger for alle indsatsområder. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne.

 

Indsatsområderne er:

 • Kulturlaboratoriet
 • Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen
 • Talentudvikling og breddeinitiativ
 • Skabende kunst og kultur.

 

Projekterne i Tillægsaftalen:

 • Kulturlaboratoriet er en organisatorisk og strategisk enhed og udgør den platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Her aktiveres Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, ligesom der kan igangsættes nye projekter, som er vigtige for at nå kulturaftalens mål. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af al alle kommuner.
 • Projekt Stol er et borger/kunst/designprojekt, der arbejder med at skabe nye metoder for samarbejde. Gennem projekter vil borgere, institutioner, håndværkere, designere og skoler i fællesskab arbejde med kreativiteten og sammen skabe noget nyt og spændende.
 • Jernkysten – Havets helte er et projekt, der via moderne formidling sætter de dramatiske fortællinger om skibsforlis og redningsaktioner på vestkysten i spil for borgere og turister i lokalområdet. Projektet ejes af Lemvig Museum i Lemvig Kommune og arbejder i alle vestkystkommuner.
 • Litteraturen genopdages ved lokale festivaldage vil arbejde med at udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve litteraturen på. Man vil arbejde med litteraturkonceptet og dermed finde nye stier til publikum.
 • Meetings – Mid & West Jutland er en festival med video og performancekunst, hvor fokus for den kunstneriske produktion er EU-landdistrikternes muligheder og udfordringer. Projektet ejes af ET4U, Lemvig Kommune, og der arbejdes med aktører i alle 7 kommuner.
 • Frivillighedsakademiet version 2.0 er en videreudvikling af projektet i den foregående aftale. Projektet handler om at uddanne kompetente museumsfrivillige. Der fokuseres nu på museumsarbejde i grundskolerne, herunder Åben Skole og skolereformen. Projektet ejes af Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing-Skjern Kommune, og alle 7 kommuners museumsfrivillige deltager i projektet.
 • Kulturspirerne handler om, hvordan man i daginstitutioner kan integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i børnenes dagligdag. Projektet inddrager flere kunstgenrer og seminarier. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning Kommune og afvikles i alle 7 kommuner.
 • Lokale Transformationer vil skabe nye strategier for lokale kulturmiljøer gennem kulturel interferens med og for lokale aktører. Teatret bruges som rum for at undersøge og udforske nye publikumsområder gennem kunstneriske/kulturelle udvekslinger og byttehandler, ligesom der inviteres internationale kunstnere ind. Projektet ejes af Odin Teatret, Holstebro Kommune, og der arbejdes med længevarende residensprojekter i alle 7 kommuner.

 

Forvaltningen bemærker, at der i den gældende aftale var to projekter med basis i Herning Kommune: InVitationLab og Kulturspirerne. InVitationLab gav ikke mening at videreføre, mens Kulturspirerne forsætter i Tillægsaftalen. Der er ikke komme et andet projekt med basis i Herning Kommune i stedet for InVitationLab.

 

Økonomi

Der er to typer statslige bevillinger i tillægsaftalen: tidligere kommunalfuldmagtstilskud (amtslige tilskud) og projektbevillinger.

 

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 663.000 kr.

 

Beløbet er det samme som i den tidligere kulturaftale og påfører således ikke kommunerne ekstra udgifter.

 

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4.

 

Grundet det føromtalte eftersyn af koncept for Kulturaftalerne, er der stadig få tekniske uafklarede elementer i aftaleteksten. Der tages derfor forbehold for ændringer i tillægsaftalens formuleringer i forhold til evaluering og regnskabsoplysninger, men dette vil ikke have indflydelse på de kommunale bevillinger eller på aftalens indhold.

 

Administrationen gør dog opmærksom på, at der på baggrund af ovenstående forventes at ske tekniske tilretninger i den samlede beskrivelse af evaluering og regnskabsoplysninger i aftaleteksten, og at dette i givet fald vil blive forelagt den politiske styregruppe til orientering og godkendelse.

 

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Dette bilag omhandler udelukkende statens bevilling og kan først udarbejdes når finansloven vedtages. Derfor vedlægges derfor ikke denne sagsfremstilling.

 

Kulturaftalen udgøres af følgende dokumenter: Tillægsaftalen 2019 inkl. økonomisk beskrivelse (vedhæftet) og bilagene: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår (Fremsendes til adm., når det modtages fra ministeriet), Uddybende beskrivelse af indsatsområderne (vedhæftet), Projektbeskrivelser (vedhæftet) og Økonomisk fordeling af bevillinger til projekt fra stat og fælleskommunale midler (lokalt bilag)(vedhæftet).

 

Forvaltningen oplyser, at den økonomiske bevilling i forhold til aftalen (2 kr. per indbygger (= ialt 174.000 kr.) og lokal medfinansiering til Herning-baseret projekt (i alt 100.000 kr. til Den Jyske Sangskoles projekt "Kulturspirer") er bevilliget inden for rammen af Service Område 15, Kultur, af Kultur- og Fritidsudvalget på tidligere møder.

Det oplyses endvidere, at prioriteringen af andre projekter i stedet for InVitationLab betyder, at Herning Kommune opnår et mindre tilbageløb af midler.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at tillægsaftalen godkendes, idet 
at der forud for indgåelse af en flerårig aftale gennemføres en grundig evaluering af strukturen. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.02.10-G01-1-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Resultat af undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen i 2018 igangsat en undersøgelse af de gennemførte naturgenopretningsprojekter i Fjederholt Å og Vorgod Å.

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at en række lodsejere ved de to vandløb, siden projekterne blev gennemført i 2011/2012, har klaget over, at de oplever forhøjede vandstande ved de vandløbsnære arealer ud over det projekterede.

 

Orbicons undersøgelse af naturgenopretningsprojekterne viser, at der bør ske tilpasning af projekterne, idet de nuværende afvandingsforhold ved vandløbene er ringere end de afvandingsforhold, der var beskrevet i de oprindelige projekter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et fælles projekt med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne med henblik på at forbedre de afvandingsmæssige forhold ved vandløbene.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommunes andel af udgifterne til tilpasning af projekterne på 300.000 kr. ud af et samlet bygherreoverslag på 1.550.000 kr. finansieres en del af mindreforbruget i 2018 på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" (stednr. 071097) til nærværende projekt med lignende formål.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i samarbejde med Naturstyrelsen i juni 2018 igangsat en omfattende undersøgelse af de gennemførte naturgenopretningsprojekter i Vorgod Å og Fjederholt Å.

 

Projektet i Fjederholt Å omfattede bl.a. nedlæggelse af to dambrug samt udlægning af gydebanker. Projektet i Vorgod Å omfattede genslyngning af en delstrækning af åen

nær Møltrupgård, udlægning af gydebanker for at hæve vandstanden i åen, og afbrydning af dræn.

 

 

 

Baggrunden for undersøgelsen er, at en række lodsejere ved de to vandløb, siden projekterne blev gennemført i 2011/2012, har klaget over, at de oplever forhøjet vandstande ved de vandløbsnære arealer ud over det projekterede. Lodsejerne klager over, at haver og agerjord er blevet vådere efter projekternes realisering.

 

Naturstyrelsen og Herning Kommune har fået rådgivningsfirmaet Orbicon til at foretage en undersøgelse af de to projekter. Undersøgelsen omfattede opmåling af vandløbene, vandspejlsberegninger med udgangspunkt i opmålingerne og sammenligning af disse vandspejlsberegninger med de vandspejlsberegninger, som lå til grund for de oprindelige projekter.

 

Herning Kommune og Naturstyrelsen har desuden bedt Orbicon om at udarbejde forslag til løsninger, såfremt det viste sig, at vandspejlsberegninger på baggrund af opmålingen af vandløbene viste et højere vandspejlsniveau end vandspejlsberegningerne, som lå til grund for de oprindelige projekter.

 

Resultatet af undersøgelsen fremgår af rapporterne "Analyse af vandstandsforhold i Fjederholt Å" og "Analyse af vandstandsforhold i Vorgod Å" fra Orbicon 2018.

 

Resultat af undersøgelse af vandstandsforhold i Fjederholt Å

Resultatet af undersøgelsen af projektet ved Fjederholt Å viser, at de nuværende afvandingsforhold ved vandløbet generelt er ringere end de potentielle afvandingsforhold, som var angivet i det oprindelige projekt.

 

Dette skyldes primært, at der i vandspejlsberegningerne i detailprojektet ikke er inddraget de stryg (gydebanker), der er etableret nedstrøms Skærbæk By.

 

Der er med baggrund i opmålingen fra 2018 opstillet et løsningsforslag, som særligt har fokus på, at afvandingsforholdene opstrøms broen ved Skærbæk by tilnærmes de potentielle afvandingsforhold, som blev præsenteret i det oprindelige projekt.

 

Løsningsforslaget omfatter udjævning af to stryg samt fjernelse helt af ét styg nedstrøms broen ved Skærbækvej (se bilag 1). Toppene af strygene sænkes med ca. 35-40 cm og strygene gøres ca. 20 m lange og med et fald over strygene på 1-2‰.

 

Endvidere omfatter løsningsforslaget, at der skal ske en afgravning af sandaflejringer på vandløbsbunden ved station 14.142 -14.608 m. Afgravningen vil på de berørte lokaliteter være i størrelsesordenen 10 til 30 cm.

 

Resultat af undersøgelse af vandstandsforhold i Vorgod Å

Resultatet af undersøgelsen af projektet ved Vorgod Å viser, at de nuværende afvandingsforhold ved vandløbet på flere lokaliteter er ringere end de potentielle afvandingsforhold som var angivet i det oprindelige projekt.

 

Det skyldes primært, at de nuværende stryg (gydebanker) mange steder, og i særdeleshed på den genslyngede strækning af Vorgod Å ved Møltrupvej, ligger højere, end det projekterede i det oprindelige detailprojekt.

 

Der er med baggrund i opmålingen fra 2018 opstillet et løsningsforslag, som særligt har fokus på at forbedre de potentielle afvandingsforhold omkring den genslyngende strækning af Vorgod Å ved Møltrupvej og strækningen fra st. 3750 til 4100 m (se bilag 2).

 

Løsningsforslaget omfatter udjævning af flere stryg samt fjernelse af tre stryg på den genslyngede strækning af vandløbet. Derudover udjævnes tre stryg henholdsvis nedstrøms den genslyngede og på strækningen station 3750-4100 m. Strygene forlænges på strækningerne til mellem 20-30 m og anlægges med et fald over de enkelte stryg på 1-2‰.

 

Informationsmøder med lodsejerne  

Lodsejerne ved Fjederholt Å og Vorgod Å vil blive præsenteret for resultaterne af undersøgelsen på to informationsmøder den 5. december 2018. Rapporterne fra Orbicon vil blive lagt på www.herning.dk således, at de lodsejere, der er interesserede, har mulighed for at hente rapporterne forud for informationsmøderne.

 

Forvaltningen anbefaler, at der, på baggrund af undersøgelsens resultater, igangsættes en fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne således, at afvandingsforholdene ved Fjederholt Å og Vorgod Å tilpasses de potentielle afvandingsforhold, som var angivet i de oprindelige projekter.

 

Processen, der planlægges udført i 2019, vil omfatte detailprojektering (projektforslag), konsekvensvurdering, myndighedsbehandling, udarbejdelse af udbudsmateriale samt anlægsarbejde.

 

Fastlæggelse af de endelige løsninger for tilpasning af projekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å vil først ske i forbindelse med detailprojekteringen og efter dialog med lodsejerne.

 

Økonomi

Byrådet bevilligede den 6. marts 2018 pkt. 50 og 19. juni 2018 pkt. 127 i alt 426.000 kr. til undersøgelse af de gennemførte naturopretningsprojekter ved Fjederholt Å og Vorgod Å. Udgifterne til undersøgelsen skulle deles ligeligt mellem Herning Kommune (213.000 kr.) og Naturstyrelsen (213.000 kr.).

 

På baggrund af Orbicons resultater af undersøgelsen af projekterne herunder forslag til tilpasning af projekterne har Naturstyrelsen udarbejdet et bygherreoverslag til detailprojektering, konsekvensvurdering, udarbejdelse af udbudsmateriale og anlægsudgifter. Det samlede bygherreoverslag vurderes at være 1.550.000 kr. Herning Kommunes andel forventes at udgøre i alt 300.000 kr. i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at den fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af projekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å igangsættes og finansieres som anført nedenfor.

 

Forvaltningen anbefaler, at der til dækning af Herning Kommunes andel af udgifterne på 300.000 kr. anvendes en del af mindreforbruget i 2018 på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 til nærværende projekt med lignende formål.

 

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 193 655.000 kr. til etablering af et okkeranlæg ved Grågårde Bæk, stednr. 071097. Vandløbsrestaureringsprojektet viste sig ikke at kunne realiseres på grund af sikkerhedsmæssige afstandskrav til Karup Lufthavn (bird-strike bufferzone). Det betyder, at der er et mindreforbrug på ca. 585.000 kr. i 2018 på anlægsprojektet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der igangsættes en fælles proces med Naturstyrelsen om tilpasning af narturgenopretningsprojekterne ved Fjederholt Å og Vorgod Å,

 

at der til tilpasning af naturgenopretningsprojekter i Vorgod Å og Fjederholt Å meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å,

 

at anlægsudgiften på 300.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk i 2018. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 300.000 kr. på samme stednr. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-21-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å, Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn om støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til gennemførelse af et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å ved Ørnhøj. Projektet har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 388.000 kr. til gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker at gennemføre et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å. Projektet har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser med i alt cirka 488 tons CO2 ækvivalenter. Lavbundsprojektområdet er på 26 ha og beliggende ved Fuglkjær Å i oplandet til Nissum Fjord.

 

Projektet bliver gennemført for at hæve vandstanden i området ved Fuglkjær Å. Dette udføres ved at afskære eksisterende dræn og grøfter i området samt ved at hæve vandløbsbunden på delstrækninger. Derved reduceres omsætningen i jorden og udledningen af CO2 nedsættes.

 

Der er forud for projektets gennemførelse udarbejdet en forundersøgelse, der redegør for de fremtidige afvandingsmæssige forhold ved vandløbet. Alle lodsejere indenfor projektområdet har tilkendegivet velvillighed overfor projektet. Der bliver udført jordfordeling ifbm. projektet.

 

Herning Kommune har fået tilsagn om støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet til gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å. Udgifterne til gennemførelse af projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for lavbundsprojekter med midler fra EU, Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på 388.345 kr. til etablering af et lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å.

 

Herudover er der reserveret en ramme på 1.785.000 kr. til jordkøb, 335.000 kr. til jordfordeling og 292.860 kr. til 20 årig fastholdelse af området. Administrationen af budgettet til jordfordeling, jordkøb og 20 årige fastholdelse af området som lavbundsprojekt, kommer ikke til at ligge ved Herning Kommune.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilsagnet om tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på serviceområde 04 Grønne områder nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulent- og anlægsarbejde i alt 388.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å.

 

Udgifterne til projektet finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for lavbundsprojekter med 75 % midler fra EU, Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne og 25 % midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når lavbundsprojektet efter planen er gennemført ultimo 2019.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 388.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å,

 

at der til lavbundsprojektet ved Fuglkjær Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 388.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å. Udgiften finansieres af tilskuddet. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-16-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Vognstrup Bæk, Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

  X 

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig; Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til forbedring af de fysiske forhold i vandløbet, herunder skabe fri passage i Vognstrup Bæk ved Sørvad.

 

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand, i vandløbet og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vognstrup Bæk. Projektet omfatter åbning af rørlagt strækning, genslyngning af en delstrækning af vandløbet og udlægning af gydegrus.

 

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 292.430 kr. til projektet. Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes og at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 292.000 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojektet i Vognstrup Bæk.  

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond, og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Vognstrup Bæk syd for Sørvad er i Vandområdeplanen udpeget til en indsats ifht. etablering af fri passage samt forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. Herning Kommune ønsker i den forbindelse, at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vognstrup Bæk (se nedenstående kort).

 

Projektet består i at åbne en rørlagt strækning af vandløbet, herunder etablering af et 150 m langt slynget vandløbstracé samt udlægning af gydebanker og skjulsten. Projektet vil ikke ændre på de afvandingsmæssige forhold i området.

 

 

 

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet i Vognstrup Bæk på i alt 292.430 kr. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til selve anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt anlægsarbejde i alt 292.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet i Vognstrup Bæk. Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført i 2019.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at vandløbsrestaureringsprojektet for Vognstrup Bæk godkendes,

 

atder til projektet i Vognstrup Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 292.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt, Vognstrup Bæk

 

at der til projektet i Vognstrup Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 292.000 kr. i 2019 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandplansprojekt, Vognstrup Bæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.03-P20-10-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplanprojekt i Lundbæk ved Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til forbedring af de fysiske forhold i vandløbet i Lundbæk nær Sørvad.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Lundbæk. Projektet omfatter reetablering af gydebanker, udlægning af skjulsten, luftning af eksisterende og sammenkittede gydebanker og fjernelse af mindre faunaspærringer i vandløbet.

 

Fiskeristyrelsen har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 147.856 kr. til projektet. Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 148.000 kr. til gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojektet i Lundbæk.  

Sagsfremstilling

Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m. Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

 

Kommunen kan søge tilskud til gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, projektering og anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Lundbæk sydvest for Sørvad er i Vandområdeplanen udpeget til en indsats ifht. forbedring af de fysiske forhold i vandløbet. Herning Kommune ønsker, i den forbindelse, at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Lundbæk.

 

 

Projektet består i reetablering af gydebanker, udlægning af skjulsten, luftning af eksisterende og sammenkittede gydebanker og fjernelse af mindre faunaspærringer i vandløbet. Projektet ændrer som udgangspunkt ikke på vandspejlet og gennemføres med velvilje fra lodsejerne i området.

Økonomi

Fiskeristyrelsen har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til vandløbsrestaureringsprojektet i Lundbæk på i alt 147.856 kr. Tilsagnsbeløbet omfatter udgifter til selve anlægsarbejdet.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til anlægsarbejdet i alt 148.000 kr. i forbindelse med gennemførelse af projektet i Lundbæk. Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført i 2019.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

atder til projektet i Lundbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 148.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplanprojekt, Lundbæk,

 

at der til projektet i Lundbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 148.000 kr. i 2018 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandplanprojekt, Lundbæk. Udgiften finansieres af tilskuddet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.02.10-P20-1-15 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Charlotte Højbjerre, Søren Brandt, Ole Damgaard, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsbevillinger på i alt 650.000 kr. til henholdsvis et vandløbsrestaureringsprojekt ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal med en anlægsudgift på 387.000 kr. samt reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug med en anlægsudgift på 263.000 kr.

 

Projektet ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørre kanal omfatter etablering af et nyt reguleringsbygværk samt diverse justering af det eksisterende anlæg. Formålet med projektet er at sikre faunapassage ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørre kanal. Projektet fremgår ligeledes af "Plan for vandløbsrestaurering 2017-2019" godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 15. august 2016, pkt. 187.

 

Projektet ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug omfatter en reetablering af arealerne ved de to dambrug, hvoraf indtagene fra Skjern Å Nørrekanal lukkes, og damarealet planeres. Der er givet tilskud til lukningen af de to dambrug fra Miljøstyrelsen, som det fremgår af pkt. 57 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2018 "Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Sdr. Karstoft, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug." Dambrugsejeren har betinget sig, at der gennemføres en reetablering af Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug, såfremt disse skal lukkes, hvilket samtidig er en forudsætning for gennemførelsen af projektet ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal.

 

Anlægsudgifterne til de to projekter finansieres af afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevillinger på i alt 650.000 kr. til de to projekter. 

Sagsfremstilling

Vandløbsrestaureringsprojekt ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal

 

Herning Kommune har i 2018 iværksat en forundersøgelse af et projekt til sikring af faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal (Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal).

 

Herning Kommune ønsker at give Skjern Å laksen de bedst mulige betingelser ved at skabe den nødvendige passage ved Skjern Å Bro ved starten af Skjern Å Nørrekanal. Der skal samtidig tages de nødvendige hensyn til både brugerne af kanalen og de kulturmæssige forhold. Stemmeværket og driften af kanalen udgør i sin nuværende form et væsentligt problem for laksen. Stemmeværket fungerer som en fysisk spærring for laksen, både for den laks, der vandrer op for at gyde, og for den mindre smolt, der trækker mod havet.

 

Forvaltningen ønsker i samarbejde med en rådgiver at lave et forslag til en løsning til f.eks. et nyt reguleringsbygværk og en justering af forskellige forhold omkring det kulturhistoriske anlæg.

 

Forslaget vil blive drøftet med de mange forskellige interessegrupper i området og Museum Midtjylland. Der vil efterfølgende blive lavet et detailprojekt, som skal sendes i offentlig høring, før der kan laves et egentligt anlægsprojekt sidst i 2019.

  

 

Reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug

 

Miljøstyrelsen har afsat midler i en særlig pulje til dambrug med henblik på opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af dambrugsdrift. Vesterkrog Dambrug og Silstrup Dambrug samt to andre dambrug (Sdr. Karstoft Dambrug og Ronnum Dambrug) har med kommunens mellemkomst søgt midler fra denne pulje. Miljøstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet fra Miljøstyrelsen til opkøb af de fire dambrug udgør købesummen samt tinglysningsafgiften. Der er givet anlægsbevillinger til tilskuddet fra Miljøstyrelsen samt tilhørende tinglysningsudgifter til opkøb af vandindvindingsret på 8,275 mio. kr. på byrådsmøde den 17. april 2018, pkt. 88.

 

Købsaftalerne med Vesterkrog Dambrug og Silstrup Dambrug er indgået med henblik på at sikre faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal/Skjern Å/Rind Å (Skjern Å forvirringen). Herning Kommune har igangsat en forundersøgelse med henblik på at få undersøgt mulighederne for sikring af faunapassage ved Skjern Å forvirringen. Dambrugsejeren har, ved indgåelse af købsaftalerne, betinget sig, at Herning Kommune reetablerer dambrugsarealerne, hvilket ikke er omfattet af tilskuddet fra Miljøstyrelsen.

 

Det fremgår af købsaftalerne for opkøb af henholdsvis Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug, at Herning Kommune skal forestå reetableringen af dambrugsarealet, herunder alle arbejder relaterende til planeringen af dambrugsarealet, lukning af vandindtag fra Skjern Å Nørrekanal samt bortskaffelse af betonbygværker m.m. Herning Kommune skal desuden etablere søer på arealerne med henblik på at skaffe jord til nødvendige terrænreguleringer.

 

Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug er planlagt lukket med udgangen af 2019, og reetableringen af dambrugsarealerne kan ske i begyndelsen af 2020. 

 

Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug indvinder overfladevand fra Skjern Å Nørrekanal, og det vil være en forudsætning for en løsning ved Skjern Å Nørrekanal, at der sker en nedlæggelse af de to dambrug, herunder ophør af vandindvinding fra Skjern Å Nørre Kanal.

 

 

Økonomi

Det afsatte rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder finansierer anlægsudgiften på 387.000 kr. til etablering af et nyt reguleringsbygværk og justering af de eksisterende forhold omkring det kulturhistoriske anlæg ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal samt anlægsudgiften på 263.000 kr. til reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 387.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Sikring af faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal" til anlægsarbejdet ifbm. etablering af faunapassage ved Rind Å/Skjern Å/Skjern Å Nørrekanal,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 263.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug",

 

at anlægsudgifterne finansieres af afsat rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 071099, rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.01.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Cecilie Helene Rosenberg  

Frigivelse af anlægsbevilling til parker og bynære grønne områder 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger forslag til prioritering af det afsatte rådighedsbeløb på 1,632 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder.

 

Projekterne bidrager til at opfylde målene i Parkpolitikken og til at vedligeholde og renovere byens grønne rum og parker, og ønskes realiseret i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til prioritering af projekter i parker og bynære grønne områder i 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler at nedenstående 8 projekter gennemføres i 2019:

·         Aulum, udskiftning af ca. 25 bænke.

·         Herning, Danasvej, beplantningsprojekt - forskønnelse af vejlukninger.

·         Herning, Dronningens Boulevard, beplantningsprojekt.

·         Herning, Holstebrovej, beplantningsprojekt - forskønnelse af vejlukninger.

·         Herning, Markedspladsen, beplantningsprojekt.

·         Herning, Mindeparken, renovering af Højsommerhaven og Paradisæblehaven.

·         Herning, Nørre Allé og Østre Kirkevej, gadetræer etape 2 af 2.

·         Lind, Sygekassegrunden, realisering af udviklingsplan.

·         På tværs af geografi, udskiftning af inventar.

·         Vildbjerg, udskiftning af ca. 25 bænke.

 

Af vedlagte bilag 1 fremgår forvaltningens forslag til prioritering af de afsatte midler i 2019. Prioriteringen afspejler de politiske målsætninger og retningslinjer i Parkpolitikken, herunder fokus på en effektiv drift, samt de ønsker forvaltningen modtager fra borgere.

 

Økonomi

Anlægsudgiften på i alt 1,632 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder. Da der er tale om overslagspris for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelse af opgaverne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 1,632 mio. kr.

 

Afledte driftsudgifter afholdes indenfor den ordinære driftsramme på Serviceområde 04 Grønne områder, da der primært er tale om opgaver, hvor der i forvejen er en tilhørende drift.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at prioriteringen af Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder i 2019 godkendes, 

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,632 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til diverse anlægsarbejder i parker og bynære grønne områder,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,632 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 00 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 20 vedr. ændret ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Haderup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes til ændring af ledningstracé for spildevandsledninger, mellem Sørvad og Aulum samt Haderup og Aulum via Feldborg, i forhold til den gældende spildevandsplan. Ledningerne skal etableres i forbindelse med nedlæggelse af renseanlæggene Haderup, Feldborg og Sørvad. Tillæggets indhold fremgår af vedhæftede bilag 1.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 20 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Jvf. gældende spildevandsplan skal renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup nedlægges, og spildevandet pumpes til Aulum Renseanlæg. I Spildevandsplanen fremgår tracé for ledningsføring til transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Haderup og Aulum via Feldborg. Dette tracé ønskes nu ændret som angivet i oversigtskortet fig.1. Lokaliteter hvor projektændringen bevirker at spildevandsplanen skal ændres, er angivet i figuren med betegnelsen T1 - T4.

 

 

 

Fig 1. Oversigtskort for ændring af ledningstracé for spildevand mellem Sørvad og Aulum og mellem Haderup og Aulum med tillæg 20. Lokaliteter hvor projektændringen bevirker, at spildevandsplanen skal ændres, er angivet i figuren med betegnelsen T1 - T4.

 

 

Tillæggets indhold

Inden opstart af projekt til etablering af spildevandsledningen besluttede Herning Vand A/S, at separatkloakere i de aktuelle byer (Haderup, Feldborg, Sørvad), så der kun vil blive pumpet spildevand (og ikke regnvand) til Aulum Renseanlæg. Etablering af ledningen blev derfor udskudt indtil separeringen af de 3 aktuelle byer var udført. Siden er der bl.a. kommet ny motorvej (Herning-Holstebro), planlagt ny hovedvej vest for Haderup samt planlagt byggemodninger mv. Desuden finder Herning Vand A/S det ikke hensigtsmæssigt grave igennem Feldborg, Aulum og Hodsager by. Det har betydet, at spildevandsplanen for strækningen ændres, bl.a. for at kunne danne baggrund for nødvendige ekspropriationer. Oversigt over ændringerne fremgår af tillæggets bilag 1, uddybet med bilag 1.1 - 1.4, for stederne T1 - T4, hvor der sker væsentlige ændringer i planen.

 

Det forventes at Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen vil give accept til krydsning af fredskov ved Feldborg ligesom BaneDanmark har ”godkendt/der er aftalt vilkår for”, anlæg for den strækning, som skal ligge langs jernbanestrækningen Herning - Holstebro.

 

Med dette tillæg optages de nye ledningstracéer (Sørvad - Aulum og Haderup - Aulum) i Herning Kommunes spildevandsplan. Herved kan der bl.a. eksproprieres areal til etablering af ledning, pumpestationer osv.. Detaljeret placering af de 2 ledningstracéer i spildevandsplanen, kan ses i tillæggets bilag 2.1 - 2.4.

 

Miljøvurdering

Det nye ledningstracé for transport af spildevand mellem Sørvad og Aulum samt Aulum og Haderup er omfattet af Lov om miljøvurdering, bilag 2, 10.J. ”Anlæg af vandledninger over større afstande”.

Idet ledningstracéet ikke er ændret væsentlig siden det oprindelig blev spildevandsplanlagt, vurderer Herning Kommune, at den oprindelige VVM-screening med afgørelse den 6. maj 2008: ”VVM-screening af ny ledningsstruktur i Herning Kommune” stadig er gældende. Herning Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Lindbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny skole, Lindbjergskolen, til erstatning for nuværende Gjellerup- og Hammerum skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Lindbjergskolen er en ny firesporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter til erstatning for nuværende Gjellerup og Hammerum skole. Skolen skal stå klar til at modtage cirka 1.000 børn og 100 medarbejdere.

 

Byggeriet skal, ud over en ny, moderne folkeskole rumme et nyt bibliotek for hele lokalområdet.

 

Samtidig bygges Lindbjergskolen sammen med Hammerum-Hallen, der bliver et nyt kultur- og aktivitetshus.

 

Byggeriet er på ca. 11.500 kvadratmeter netto (ca. 15.000 kvadratmeter brutto), fordelt på omkring 180 forskellige lokaler. Lindbjergskolen bliver bygget som en "mini-by" med separate bygninger til indskoling, mellemtrin og udskoling. De tre bygninger bindes sammen af fællesrum, og der etableres et fælles ankomstområde til skole, bibliotek og hal.

 

Udendørsområderne indrettes med et væld af muligheder for aktivitet og motion, der kan bruges hele døgnet.

 

Der er afsat 27,537 mio. kr. i 2019 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301059 01, Lindbjergskolen.

 

Udover ovennævnte beløb til Lindbjergskolen ønskes også frigivet 1,610 mio. kr. til biblioteksprojektet på Lindbjergskolen, sted nr. 301059 03, Lindbjergskolen, inventar, IT og flytning til bibliotek.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 27,537 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, Lindbjergskolen i 2019
at beløbet på 27,537 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, Lindbjergskolen
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,610 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 03, Lindbjergskolen, inventar, IT og flytning til biblioteket
at beløbet på 1,610 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 03, Lindbjergskolen, inventar, IT og flytning til biblioteket.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Ny bydelsskole på Holtbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af Ny bydelsskole på Holtbjerg.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Det er besluttet at etablere en bydelsskole som en afdeling af Herningsholmskolen.

 

I forbindelse med etablering af bydelsskolen på Holtbjerg vil der også blive foretaget indretning af Toften, Gl. Skolevej til UngHerning, som fraflytter Holtbjerg Midtpunkt for at give plads til bydelsskolen.

 

På investeringsoversigten for 2019 har budgetforligspartierne afsat 12,150 mio. kr. til klargøring, indretning og flytning i forbindelse med åbningen af Ny bydelsskole på Holtbjerg på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301076, Ny bydelsskole på Holtbjerg.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 12,150 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301076, Ny bydelsskole på Holtbjerg i 2019,
at beløbet på 12,150 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301076, Ny bydelsskole ved Holtbjerg.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-2-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

De cirka 120 elever i autismeklasserne på Skolen på Sønderager skal flyttes til Holtbjerg, hvor Åmoseskolen i forvejen har et specialiseret tilbud til børn med autisme. Øget synergi, pædagogiske fællesnævnere, fælles kompetenceudvikling og fleksibilitet mellem de enkelte tilbud er nogle af de fordele, budgetforligspartierne ønsker at opnå. Samtidig vil eleverne kunne drage nytte af dagligt samvær med 0.-6. klasses-eleverne på den kommende bydelsskole på Holtbjerg.

 

Anlægprojektet omfatter indretning af eksisterende lokaler til specialtilbud. Store lokaler opdeles i mindre lokaler, og deraf skal der ske ændring af ventilation, lysforhold, males etc.

 

Der er på investeringsoversigten afsat 1,9 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 308098, Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt.

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308098, Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt i 2019,
at beløbet på 1,9 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 308098, Tilpasning af Holtbjerg Midtpunkt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Schmidt Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling af Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af ny talentskole ved Sportscenter Herning i Holing til erstatning for nuværende afdeling på Skolen på Sønderager.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Talentklasserne, som i dag har hjemme på Skolen på Sønderager, har i øjeblikket cirka 200 elever inden for idræt, sang, musik og drama, og får i fremtiden hjemme i et nybyggeri i Holing, som skal ses i sammenhæng med den fortsatte udvikling af Sportscenter Herning.

 

Forligskredsen understreger vigtigheden af at indtænke forholdene for både idræts- og sang/musik/drama-elever i den videre proces forud for byggeriets realisering. Talentklasserne skal være et anneks af Brændgårdskolen med forventet opstart 2020/2021.

 

Anlæsprojektet omfatter opførelse af bygning, som blandt andet skal indeholde:

 • 9 klasselokaler i 7., 8. og 9. årgang
 • fysiklokale
 • mødelokaler
 • lærerforberedelse
 • kontor
 • toiletter
 • garderober
 • opholdsarealer

 

Der er i perioden 2019-2021 afsat 45 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

Indstilling

Børne- og Familiudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5 mio. kr. på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing i 2019,
at beløbet på 5 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301075, Talentskole ved Sportscenter Herning i Holing.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-3-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Højgårdområdet på skolens matrikel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til Højgårdområdet på skolens matrikel.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Kapaciteten skal øges i Højgård Børnehus i Lind. Det tog budgetforliget for 2018 højde for ved at afsætte henholdsvis fem og seks millioner kroner i 2021 og 2022 til nye tilbygninger til blandt andet førskolebørn og en opgradering af fællesarealer. I løbet af det seneste år er presset på institutionen imidlertid vokset yderligere i takt med den fortsat store tilflytning til Lind-området. Derfor har budgetforligspartierne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 valgt at fremrykke beløbet til 2019 og 2020.

Ud over de 11 mio. kr. er der også afsat 3 mio. kr. vedr. Højgård SFO.

 

Begge bevillinger vil indgå i et samlet anlægsprojekt, hvorfor forvaltningen i denne sag, søger om frigivelse af både de 6 mio. kr. og de 3 mio. kr., som er afsat i 2019.

 

Anlægsprojektet bl.a. vil omfatte:

 • kapacitetstilpasning og opgradering i forhold til førskolebørnene, som Højgård Børnehus ønsker skal forblive på skolen. Førskolebørnene skal bl.a. have egen indgang, egne toiletter og garderober.
 • værksted, som skal være basislokale til SFO1 og SFO2
 • natur/teknik lokale
 • madkundskabslokale
 • depot
 • mødelokaler

 

Der er i perioden 2019-2020 afsat 14 mio. kroner til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel, og 513099 05 Højgårdområdet.

 

Det kan desuden oplyses, at der i forbindelse med arbejdet med investeringsoversigten til budget 2019 blev afsat en pulje til prisfremskrivning til projektet på 120.000 kr. i 2019 på Serviceområde 20. Administration.

Når det er afklaret, om der er et konkret behov for prisfremskrivningen, vil der i givet fald blive anmodet om frigivelse af prisfremskrivningen i forbindelse med en af årets budgetopfølgninger i 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel,
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305096, Højgårdområdet, kapacitetstilpasning på skolens matrikel,
at anlægsudgiften finansieres delvist af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn sted. nr. 513099 05 Højgårdområdet. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan tiltræde indstillingen, dog ikke for såvidt det der angår ændringen til SFO.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-5-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til nyt køkken på Tjørringhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. nyt køkken på Tjørringhus.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Tjørringhus er en døgnafdeling af Døgn og Familiestøtte Herning med plads til 24 børn og unge med massive multiple funktionsnedsættelser. Der er tre afdelinger med et åbent køkken i hver afdeling. Maden leveres fra køkkenet på afdeling Agerbo, Hauge, men opvarmning, anretning og tilberedning af lettere måltider sker på Tjørringhus.

 

Fødevarekontrollen har over flere tilsynsbesøg påtalt fejl og mangler ved de tre køkkener på Tjørringhus. Køkkenerne er slidte og utidssvarende i forhold til gældende krav til køkkener på døgntilbud. Fødevarestyrelsens krav til hygiejne, nedkøling, tilberedning mv er blevet skærpet, siden køkkenerne blev etableret, og det er ikke længere muligt at efterkomme Fødevarestyrelsens krav.

 

Forvaltningen foreslår, at problemet løses ved at etablere et helt nyt køkken som erstatning for de tre gamle. Herved kan der laves optimale forhold for madlavning, opbevaring osv. Herunder også afskærmning, ventilation, adskillelse af arbejdsprocesser mv., sådan som loven foreskriver.

 

Forvaltningen søger om frigivelse af de 1,326 mio. kr., som er afsat i 2019 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 16, Børn og Familie, sted nr. 523099, Tjørringhus, nyt køkken.

Indstilling

Børne- og Famileudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,326 mio. kr. på Serviceområde 16, Børn og Familie, nyt stednr. Tjørringhus, nyt køkken i 2019,
at udgiften på 1,326 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 16, Børn og Familie, stednr. 523099 Tjørringhus, nyt køkken i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P20-4-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Frigivelse af anlægsbevilling vedr. Gullestrup SFO

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling vedr. kapacitetstilpasning på Gullestrup SFO.

Sagsfremstilling

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af allerede besluttet projekt i henhold til investeringsoversigten, som besluttet af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2019.

 

Fritidshjemmet i Børnecenter Nord, Gullestrup er i dag fordelt med en afdeling i Holing og en afdeling på Gullestrup Skole. I forbindelse med byggeri til TAK-klasserne i Holing og flytning af fritidshjem til SFO skal alle SFO-børn fremadrettet samles på Gullestrup Skole. Med baggrund i dette blev der i budgetforliget for 2018 afsat 2 mio. kr. til samling af SFO-børnene på Gullestrup Skole.

 

Der er udarbejdet et ideoplæg omkring Helhed i Gullestrup, dette ideoplæg består af 2 dele. 1. del indeholder etablering af ny vuggestue og produktionskøkken og 2. del indeholder flytning af fritidshjemsbørn til Gullestrup Skole, flytning af specialklasser fra Ll. Østergård til skolen, rokade internt på skolen, tilbygning af klasselokale og depot samt renovering/indretning af kælder til motorikrum.

 

Anlægsprojektet vil blandt andet omfatte:

 • Flytning af fritidshjemsbørn fra Holing til Gullestrup Skole (etablering af SFO)
 • Opstart på 2. del af ideoplægget omkring Helhed i Gullestrup bl.a. med etablering af motorikrum i hallen
 • Opstart på rokade internt på skolen
 • Evt. tilbygning af klasselokale og depot

 

Forvaltningen søger om frigivelse af de 2 mio. kr., som er afsat i 2019 til anlægsprojektet på investeringsoversigten på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305095, SFO kapacitetstilpasning Gullestrup.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2 mio. kr. på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305095, SFO kapacitetstilpasning Gullestrup i 2019,
at beløbet på 2 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednr. 305095, SFO kapacitetstilpasning Gullestrup i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan tiltræde indstillingen, dog ikke for såvidt det der angår ændringen til SFO.

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Budget 2019-2022 for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Preben Siggaard

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 26. november 2018 de foreslåede tilpasninger på skoleområdet med henblik på, at der i perioden fra den 27. november til den 11. december 2018 kan ske information og drøftelse i MED-systemet samt høring i skolernes bestyrelser og Handicaprådet. Sagen genoptages med henblik på drøftelse af høringssvar og indstilling til Byrådets endelige godkendelse den 18. december.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på møde den 14. december. Udvalgets anbefaling vil foreligge til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 26. november de foreslåede tilpasninger på skoleområdet med henblik på at imådegå den økonomiske ubalance på området, nærmere beskrevet i punkt 159 på mødet den 26. november 2018.

 

En tilpasning af driftsbudgetterne på ca.19,9 mio. kr. vil medføre en takstreduktion på de takstfinansierede tilbud. Det vil sige tilbuddene ved Åmoseskolen, Skolen ved Sønderager (Autismeklasserne), Herningsholmskolens specialklasser og Lundgårdsskolens specialklasser. De øvrige specialklasser i tilknytning til kommunens folkeskoler tilpasses med ca. 1,6 mio. kr. Herved tilpasses driften samlet med ca. 19,9 mio.kr. årligt (når der tages højde for salg til andre kommuner). Det estimeres, at cirka en tredjedel af tilpasningen på specialområdet vil have karakter af effektiviseringer, og den resterende del vil være ændringer af serviceniveau.

 

Der var frist for høringssvar den 11. december kl. 12.00.  

Økonomi

Af nedenstående fremgår den kendte økonomiske ubalance på skoleområdet samt de foreslåede tilpasninger fordelt på henholdsvis almen- og specialområdet herunder de enkelte specialtilbud. Derudover er der indregnet de 5 mio. kr., som de otte partier bag budgetforliget har givet som permanent rammeløft til almenområdet.

 

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at de foreslåede tilpasninger godkendes.

 

 

Børne- og Familieudvalget besluttede, at der i 2019 skal udarbejdes en analyse af specialklassestrukturen for såvidt angår tilbuddene til takst 1 (tilbuddene ved følgende skoler: Gjellerup, Gullestrup, Sdr. Felding, Sinding Ørre, Sunds, Vestervang og Vildbjerg). 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1352-11 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med baggrund i den vakante chefstilling har chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse udarbejdet forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen.

Forslaget blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2018 og blev godkendt som indstillet, dog således, at stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afventer færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

 

Forslaget er sendt i høring med høringsfrist den 10. december 2018 kl. 12. Høringssvarene forelægges hermed.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på møde den 14.december. Udvalgets anbefaling vil foreligge til Byrådets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Opgaverne i det nyligt indgåede budgetforlig, den økonomiske stilling i Handicap og Psykiatri og den vakante chefstilling har gjort, at Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har arbejdet med, hvordan ser vi det specialisrede socialområde fremover - og dermed Handicap og Psykiatris opgaveportefølje og organisering.

 

Udgangspunktet har været, at mennesker er lige så forskellige som mennesker er flest. De mennesker, der i forskellige livsfaser har behov for hjælp, har derfor også brug for forskellige løsninger.

 

De fleste borgere har behov for mere generelle brede løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af normalområderne - Sundhed og Ældre og Beskæftigelse. Andre mennesker har behov for mere specifikke løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af specialområdet - Handicap og Psykiatri.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse vil derfor fortsat bestå af

 

 • Sundhed og Ældre,
 • Beskæftigelse
 • Handicap og Psykiatri

 

samt Staben.

 

Skellet mellem normalområdet og specialområdet skal have en vis fasthed og samtidig en fleksibilitet, som tager bedst mulig højde for menneskets behov og løsninger.

 

Opgaveporteføljen for Handicap og Psykiatri kan derfor fastlægges til specialiserede socialopgaver over handicappede og sindslidende.

 

Med udgangspunkt i de nuværende 4 resultatområder foreslås følgende ændringer:

 

Handicap

 

 • Bytoften flyttes til Sundhed og Ældre med henblik på opnåelse af mere entydige sammenhænge for borgerne primært i forhold til hjerneskadeområdet, genoptræning samt arbejdstilrettelæggelse mv.
  Udgangspunktet er, at det høje specialniveau skal fastholdes og udvikles.
  Den organisatoriske flytning gennemføres pr. 1. januar 2019. Der arbejdes videre mod en mulig kommunalisering af tilbudet.

 

 • Beskyttet beskæftigelse:
  Der igangsættes en afklaring af, hvilke brugere, som med et mere beskæftigelsesrettet fokus kan flyttes til Beskæftigelse. Der skal i givet fald udvikles nye løsninger på området under Beskæftigelse.

 

 • Dagsaktiviteter:
  Aktiviteterne finder oftes sted "udenfor hjemmet". Der skal nytænkes på området - herunder niveau samt fysisk lokation.

 

 • Livsfaser:
  Når borgerne i Handicap og Psykiatri bliver mere plejekrævende opstår behov for mere passende løsninger for denne livsfase. Der skal nytænkes på området og udarbejdes forslag til plejeløsninger.

 

 • Øvrige tilpasninger:
  3 mindre bofællesskaber i Sørvad og Aulum udfases over tid. Bofællesskaberne ligger i forbindelse med - eller tæt på tilbud på Sundhed og Ældres område. Ud fra beboernes livsfaser og med henblik på en mere effektiv opgavevaretagelse flyttes enhederne organisatorisk til Sundhed og Ældre. Bofællesskabet på Sørvad Plejecenter flyttes pr. 1. januar 2019 de øvrige i Aulum afventer pt.

 

Kommunikation

 

Området består udelukkende af tilbuddet "Center for Kommunikation".

 

Der er klare sammenhænge til hjælpemiddelområdet, genoptræningen samt Bytoften, hvorfor området pr. 1. januar 2019 organisatorisk flyttes til Sundhed og Ældre.

 

Psykiatrien

 

Der foreslåes ingen organisatoriske ændringer.

 

Der skal fremover arbejdes med udviklingen af et meget klarere og højere ambitionsniveau på området, herunder for sammenhænge - tværgående kommunalt og mellem socialpsykiatrien (kommunen) og behandlingspsykiatrien (regionen).

 

Herning Kommune skal "fylde mere" i den lokale, regionale og landsdækkende udvikling.

 

Misbrug - Udsatte

 

Ambitionen er at udvikle en integrering af beskæftigelses- og socialindsatsen.

 

Udsatte- og misbrugsområdet flyttes pr. 1. januar 2019 til Beskæftigelse med henblik på opnåelse af bedre sammenhænge for borgerne. Beskæftigelse sætter ny fokus på den sociale dimension og skal i den forbindelse udvikle nye løsninger. Dog skal stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afvente færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

 

Øvrige

 

 • For unge 16-25 årige udvikles sammenhængende indsats på tværs af Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget for de unge, som ikke er i job eller i gang med (eller har gennemført) en ungdomsuddannelse. Ændringen ligger op ad de lovgivningsmæssige ændringer som følge af indførelsen af FGU'en (forberedende grunduddannelse) medio 2019.

Mentor- og bostøtte for disse unge flyttes pr. 1. janaur 2019 fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse.

 

 • Dyre enkeltsager:
  Sagerne fylder mere og mere økonomisk. Jf. budgetforliget for 2019 skal det afklares, om der med fordel kan udvikles egne tilbud til disse sager og om der kan nytænkes på området.

 

Høringssvar fremsendes løbende og medtages på mødet.   

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ny organisering af opgaveporteføljen tages til orientering.

 

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018 for Handicap- og Psykiatriområdet viser stigende økonomiske udfordringer på området. Budgetforligskredsen har indgået aftale om at løfte budgetrammen med yderligere 10 mio. kr. fra 2019. På mødet den 28. november 2018 har Social- og Sundhedsudvalget drøftet muligheden for at finde nye korrigerende handlinger på restudfordringen indenfor Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, med beslutning om at sende forslag til korrigerende handlinger i høring med høringsfrist 10. december 2018 kl. 12. Høringssvarene forelægges hermed.

Sagsfremstilling

Efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018 for Handicap- og Psykiatriområdet viser stigende økonomiske udfordringer på området. Merforbruget er steget med ca. 10 mio. kr. siden forårsopfølgningen.

 

Budgetforligskredsen har indgået aftale om at løfte budgetrammen med yderligere 10 mio. kr. fra 2019. Den forventede økonomiske stilling for 2019 ser herefter således ud:

 

 

Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 28. november 2018 behandlet administrationens oplæg til mulige korrigerende handlinger indenfor Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til løsning af restudfordringen.

 

Følgende forslag blev eftermødet den 28. november 2018 sendt i høring:

 

Nr.

Titel

2019

2020

2021

2022

 

Tværgående forslag

 

 

 

 

1

Tilskud til frivilligt social arbejde

0

-800

-800

-800

I alt, tværgående forslag

0

-800

-800

-800

 

Træning og Aktivitet

 

 

 

 

2

Reduktion i nye aktiviteter på aktivitetsområdet

-100

-100

-100

-100

I alt, Træning og Aktivitet

-100

-100

-100

-100

 

Sygeplejen

 

 

 

 

3

Udskydelse af åbning af 4 nye aflastningsstuer på Rehabiliteringscentret

0

-2.114

-2.114

-2.114

I alt, Sygeplejen

0

-2.114

-2.114

-2.114

 

Hjemmeplejen

 

 

 

 

4

Nedlæggelse af klippekort i Hjemmeplejen

0

-2.000

-2.000

-2.000

I alt, Hjemmeplejen

0

-2.000

-2.000

-2.000

 

Plejecentre

 

 

 

 

5

Reduktion af klippekort på plejecentre

-486

-486

-486

-486

6

Udskydelse af byggeri af nye plejeboliger på Kildehøj (afledt drift)

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

I alt, Plejecentre

-1.986

-1.986

-1.986

-1.986

I alt - maksimale besparelser

-2.086

-7.000

-7.000

-7.000

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at forslag til udmøntning af 7 mio. kr. fra 2019 godkendes.

 

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.06.02-56-18 Sagsbehandler: Marius Reese  

Salg af areal

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.