Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 18. december 2012
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 24.10.00-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Kapitaludvidelse til Karup Lufthavn

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Hattens, Pia Colstrup

Sagsresume

Karup Lufthavn har på grund af den situation som er opstået dels pga. Cimber/Sterlings konkurs og dels pga. færre afgange haft en større nedgang i passagertallet og dermed en omsætningsnedgang.

 

Karup Lufthavn har på den baggrund behov for en kapitaltilførsel samt en garantistillelse fra ejerkredsen. Lufthavnens forretningsudvalg vurderer, at der kræves en kapitaludvidelse på 5 mio. kr. og en garantistillelse på 5 mio. kr.

 

Herning Kommunes andel heraf udgør 2.027.500 kr.

 

Det indstilles, at halvdelen udbetales nu i 2012 som driftstilskud, og den anden halvdel udbetales som driftstilskud, når bestyrelsen anmoder kommunerne herom.

 

 

Direktør for Karup Lufthavn, Erik Jakobsen, er inviteret til at deltage i udvalgets møde ved behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

Karup Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar (Karup Lufthavn a.m.b.a.): Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.
 
Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, som består af følgende medlemmer: byrådsmedlem Arne Lægaard, Holstebro Kommune (formand), borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune (næstformand), byrådsmedlem Finn Stengel Petersen, Herning Kommune, borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune og koncernchef Ove Kloch, Hedeselskabet, Viborg.
 
Bestyrelsen i Karup Lufthavn består ud over forretningsudvalgets medlemmer af følgende repræsentanter: byrådsmedlem Jens Kirkeby, Herning Kommune, byrådsmedlem Christian Hæsum, Herning Kommune, borgmester H.C. Østerby, Holstebro Kommune, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommune, borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing - Skjern Kommune, borgmester Hanne Bæk Olsen, Silkeborg Kommune, byrådsmedlem Frede Frandsen, Skive Kommune og borgmester Niels Viggo Lynghøj Christensen, Struer Kommune.

Udviklingen i antallet af passagerer i Karup Lufthavn har de seneste år varieret meget. Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes, at Cimber Sterling og Norwegian Airshuttle på daværende tidspunkt begge fløj fra Karup til København, og at prisniveauet på grund af konkurrencen dermed faldt.


Passagertal:

[image] 

 

Som det fremgår af de estimerede passagertal for 2012 og 2013 så sker der et betydeligt fald i antallet af passagerer.

 

Årets resultat samt egenkapital i tkr.:
[image] 

 

Faldet i passagerantallet betyder, at Karup Lufthavn forventer et underskud på i alt 2,7 mio. kr. for 2012.
 
Forretningsudvalget for Karup Lufthavn ønsker, at Midtjylland fortsat skal have en indenrigslufthavn, som kan sikre en hurtig og smidig transport til København og videre ud i verden.
 
På baggrund heraf er der gennemført en markedsundersøgelse blandt lufthavnens kernekunder, for at finde ud af, om der også er opbakning til en midtjysk lufthavn fra erhvervslivets side.
 
88 virksomheder og organisationer, som er superbrugere af Karup Lufthavn, er blevet spurgt om Karup Lufthavns betydning, om frekvensen af flyvninger samt tidspunkterne for flyvninger. 54 virksomheder/ organisationer har besvaret spørgeskemaet.
 
Brugerne ønsker fortsat, at Karup Lufthavn eksisterer – den er vigtig for erhvervslivet. Den generelle kommentar har været, at der er behov for flere afgange fra Karup om morgenen/tidlig formiddag og flere afgange fra København mod Karup om eftermiddagen/aftenen. Der sker et fravalg af Karup Lufthavn på grund af denne manglende fleksibilitet.
 
Karup Lufthavn arbejder aktivt på at få flere flyvninger til/fra Karup, og er i løbende dialog med forskellige flyselskaber herom. Der er forskellige scenarier for, hvordan disse sonderinger kan ende: to flyselskaber kan beflyve ruten samtidig, der kan blive sat mindre fly ind på strækningen, som så flyver flere gange end de hidtidig 4 afgange etc. Målet er at øge frekvensen til 6-7 daglige flyvninger, som i højere grad dækker passagernes ønsker.
 
For at gøre det mere attraktivt for flyselskaber at flyve ruten Karup-København er det lufthavnens vurdering, at det for en periode bliver nødvendigt at nedsætte taksterne over for flyselskaberne. Hvis flere flyselskaber beflyver ruten vil disse skulle have de samme vilkår, og dermed også den samme takst for at sikre lige konkurrencevilkår.
 
En nedsættelse af lufthavnstaksterne vil betyde et fald i indtægterne og dermed et øget underskud. Hertil skal bemærkes, at lufthavnens egenkapital står bundet i bygninger.
 
Når forretningsudvalget vurderer en række forskellige scenarier for de fremtidige flyvninger, så vurderes det, at der i 2012 er behov for en kapitaludvidelse fra ejerkommunerne på i alt 10 mio. kr. for at lufthavnen kan overleve – heraf skal halvdelen udbetales til Karup Lufthavn nu, mens de resterende 5 mio. kr. skal stilles i garanti af ejerkommunerne.

 

Det kan oplyses, at der er tale om et driftstilskud. Der udstedes således ikke aktier for pengene.
  
Ved fordelingen af de 10 mio. kr. kan man anvende forskellige fordelinger. Man kan bruge ejerandele, befolkningstal eller en kombination af disse.
 
Model 1:
Ejerandelene i Karup Lufthavn er meget forskelligt fordelt på kommunerne – også set i forhold til indbyggertal. Herning Kommune er storaktionær med knap 28 pct. af aktierne. Viborg Kommune, som er hjemkommune for Karup Lufthavn, har til gengæld kun 12,57 pct. af aktierne.
 [image]

  

Model 2:
Ses fordelingen ud fra en indbyggermæssig betragtning, giver det følgende resultat:
 [image]

 

Som det ses af ovenstående to beregninger, giver fordelingsnøglerne vidt forskellige beløb for de involverede kommuner.  
 
Model 3:

En tredje fordelingsberegning kan være, at halvdelen af kapitalindskuddet beregnes ud fra ejerandele og halvdelen betales ud fra befolkningstal. Denne kombinationsløsning giver følgende resultat:
[image]


Model 4:
En fjerde model er også mulig. Viborgs borgmester har tilkendegivet at ville indstille til Byrådet, at kommunen vil betale en større andel, end det som ovenstående beregninger giver anledning til. Derfor foreslår formanden og næstformanden i Karup Lufthavns forretningsudvalg følgende fordeling, der tager udgangspunkt i ejerandelene, men hvor der foretages en korrektion i forhold til Viborg og Herning kommuner, sådan at Herning og Viborg kommuner betaler en lige så stor andel af de 10 mio. kr. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct.
 
[image]

 

Viborgs borgmester har tilkendegivet, at ville indstille til Byrådet, at kommunen vil bidrage med det beløb, som står anført i tabellen ovenfor. De øvrige kommuner betaler fortsat det beløb, som svarer til deres ejerandele. Det indstilles, at denne model anvendes.
 
I nedenstående tabel er de fire fordelingsnøgler samlet i én tabel.
  [image]

 

Parallelt med kapitaludvidelsen vil Karup Lufthavn arbejde med følgende tiltag:

 • Flere flyvninger fra/til Karup Lufthavn

 • En øget markedsføring af Midtjylland i København. Lufthavnen er i dialog med Københavns Lufthavn og de midtjyske turistbureauer omkring markedsføring af forskellige pakkerejser/-weekender. Der tages kontakt til Visit Denmark

 • Bagage-gennemtjek. I dag kan en passager fra Karup Lufthavn ikke checke sin bagage ind helt til endedestinationen, idet Norwegian Airshuttle ikke har en sådan aftale med de øvrige flyselskaber. Der arbejdes intensivt på en løsning af denne udfordring

 • Undersøge om den offentlige transport til/fra Karup Lufthavn kan forbedres

 

 

Direktør for Karup Lufthavn, Erik Jakobsen deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Økonomi

Herning Kommunes bidrag udgør i alt 2.027.500 kr.

 
Heraf udbetales halvdelen på 1.013.750 kr. nu i 2012 som driftstilkud.
 
For så vidt angår den anden halvdel på 1.013.750 kr. giver Herning Kommune et tilsagn om udbetaling af beløbet som et driftstilskud. Beløbet udbetales, når bestyrelsen for Karup Lufthavn anmoder herom, under forudsætning af, at samtlige ejerkommuner anmodes samtidigt. Tilsagnet løber i 10 år, det vil sige til udgangen af 2022. Beløbet på 1.013.750 kr. hensættes som en forpligtelse til senere udbetaling.
 

Der udstedes ikke aktier for beløbene.


Udgangspunktet for finansieringen er de likvide aktiver, idet den endelige finansiering skal søges tilvejebragt ved regnskabsafslutningen.
 
Udbetaling af tilskuddet medfører en udvidelse af servicedriftsudgifterne i 2012, men forventes at kunne afholdes indenfor den tilladte ramme og har således ingen sanktionsmæssige konsekvenser.

 

Direktør Erik Jakobsen fra Karup Lufthavn deltog ved sagens behandling.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at model 4 anvendes. Dvs. at de ialt 10 mio. kr. som udgangspunkt fordeles efter ejerandele. Dog foretages en korrektion så Herning og Viborg Kommuner betaler en lige stor andel af beløbet,  

 

at Herning Kommune yder et driftstilskud i 2012 på 1.013.750 kr.,  

 

at Herning Kommune giver tilsagn om et yderligere driftstilskud på 1.013.750 kr. Beløbet udbetales, når bestyrelsen for Karup Lufthavn anmoder Herning Kommune herom, under forudsætning af, at samlige ejerkommuner anmodes samtidigt. Tilsagnet løber i 10 år til udgangen af 2022,

 

at der afsættes driftsbudget til det samlede driftstilskud på i alt 2.027.500 på Serviceområde 09, Trafik, lufthavne, Karup lufthavn i 2012,

 

at der hensættes en forpligtelse på 1.013.750 kr. på Serviceområde 24 Finansforskydninger, hensatte forpligtelser i 2012 til senere udbetaling,

 

at der på Serviceområde 24 Finansforskydninger, hensatte forpligtelser i 2013 gives en bevilling til udbetaling af 1.013.750 kr.,  

 

at udgangspunktet for finansieringen er de likvide aktiver, idet den endelige finansiering skal søges tilvejebragt ved regnskabsafslutningen.

 

at Herning Kommunes tilskud bevilges under forudsætning af, at der bevilges de forudsatte beløb fra de øvrige kommuner.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt

 

Sagsnr.: 00.34.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Administrationskonto for borgere, der er sat under administration

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: -Lone Jensen, Gunhild Brunhøj

Sagsresume

Den 1. marts 2013 overgår pensionsområdet til Udbetaling Danmark. I den forbindelse vil administrationssager efter pensionslovens § 38 forblive i Herning Kommune.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag,  der betyder, at der bliver oprettet op til 200 specifikke nemkonti til fuld institutions- og boligadministration i Handelsbanken, hvorfra der betales husleje, forbrug og evt. ugentlige udbetalinger.

 

Det indstilles, at der etableres en samlet kreditmaksimum på 3,0 mio. kr.  Der vil ikke være nogen væsentlig risiko forbundet med kreditgivningen.

Sagsfremstilling

Baggrund:
Den 1. marts 2013 overgår pensionsområdet til Udbetaling Danmark. I den forbindelse vil blandt andet administrationssager efter pensionslovens § 38 forblive i kommunen.
Borger på administration er udsatte borgere.
 
Herning Kommune ca. 70 sager på pensionsområdet, hvor der administreres husleje + forbrug + ugentlige udbetalinger. Disse kaldes fuld administration.
Dertil kommer 70 sager, hvor der kun administreres husleje og forbrug og resten af pensionen udbetales til nemkonto. Disse sager kaldes boligadministration.
 
Arbejdsgangen på administrationssager bliver som udgangspunkt, at alle beløb vedr. administrationssager modtages i et samlet beløb fra Udbetaling Danmark og kommunen herefter selv skal fordele beløbene til den enkelte borger. Det vil betyde, at den kommunale sagsbehandler skal slå hver enkelte borger op i pensionssystemet for at finde beløbet og derefter konvertere beløbene ud på hver enkelte borger.
 
Borgerservice (pensionsafdelingen) og Sociale ydelser og integration i beskæftigelsesafdelingen (som får opgaven fra 1. marts 2013) har foretaget en analyse af arbejdsgangene og har på den baggrund foreslået en anden løsning, hvor der anvendes specifik nemkonto.
 
Med anvendelse af specifik nemkonto til fuld administration og boligadministration vil beløbet indgå på en konto i Handelsbanken, hvorfra der kan betales husleje, forbrug og evt. ugentlige udbetalinger.
 
Der spares arbejdsgange med kontering og afstemning, og der kan anvendes PBS aftaler til betaling af husleje og forbrug for den enkelte borger. Dette er ikke muligt i dag, da administrationsaftaler administreres i pensionssystemet og ØS Indsigt.  
På den baggrund er der udarbejdet et forslag til aftale med Handelsbanken
 
Praksis fremover:
Udbetaling Danmark vil i henhold til aftalen for administrationssager (fuld administration og boligadministrations) udbetale beløbet til bankkontoen (specifik nemkonto) i Handelsbanken, der kan relateres til den enkelte pensionist.
Herning Kommune bliver ejer af kontoen, der oprettes i kommunens navn. Men kontoen fungerer som en budgetkonto for den enkelte pensionist under administration.
Pensionisten kan ikke disponere på kontoen.
 
Fra budgetkontoen vil der bliver overført rater til pensionistens egen konto ligesom der vil blive betalt regninger.
 
Som følge af at betalinger fra Udbetaling Danmark, først indgår på kontoen den sidste dag i måneden, men at en del heraf skal være til disposition på borgerens "egen" nemkonto samme dag, vil der skulle foretages overførsler fra nævnte konti én bankdag før modtagelsen fra Udbetaling Danmark. Der vil derfor opstå et kortvarigt træk/overtræk på kontiene.  

 

Økonomi

Der vil være behov for, at det aftales med banken, hver enkelt konto oprettes med en trækningsret/maksimum på op til 20.000 kr. Som standard kan trækningsretten sættes til 10.000 kr.

 

Det indstilles, at der bliver etableret en aftale med Handelsbanken, om oprettelse af op til 200 konti, og med en maksimal kreditmaksimum på op til 3.000.000 kr.

 

Overtrækket vil normalt kun være en enkelt dag og der vil ikke være nogen væsentlig risiko forbundet med kreditgivningen, idet der er kommunens medarbejdere, som disponerer på kontoen.

 

 

Forvaltningen vil indgå en særskilt aftale for så vidt angår webadgang samt gebyr og renteforhold. Udgifter hertil forventes hertil, forventes at blive af et mindre omfang.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at etablering af en samlet kredit på op til 3.000.000 kr. i forbindelse med etablering af specifikke nemkonti til administrationssager i Handelsbanken godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Hanne Østergaard Rasmussen  

Lividitetsforstrækning til MCH

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
       X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Messecenter Herning A/S (MCH) har ansøgt om udbetaling af 7,5 mio. kr. i henhold til sikkerhedsnetaftalen som direkte tilskud til selskabets drift i 2012.  

Sagsfremstilling

MCH har i brev af 28. november 2012 ansøgt om udbetaling af 7,5 mio. kr. til dækning af det forventede sikkerhedsnetbehov for 2012.
 
MCH anmoder om, at udbetalingen sker som et direkte tilskud til selskabets drift i 2012, sådan som det var tilfældet i 2006 og 2011. 
 
Samtidig anmoder MCH om, at Herning Kommune også fremover ser velvilligt på udbetaling af likviditetsforstrækningen som et tilskud til MCHs drift.
 
Udbetaling som et tilskud under Serviceområde 15 Kultur betyder for Herning Kommune en udvidelse af servicedriftsudgifterne i 2012, men kan indeholdes indenfor den tilladte ramme og har således ingen sanktionsmæssige konsekvenser.
 
De 7,5 mio. kr. er budgetteret under udlån, langfristede tilgodehavender.Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at  ansøgningen imødekommes,

 

at  de 7,5 mio. kr. udbetales som et tilskud til driften i MCH i 2012 under Serviceområde 15 Kultur, Økonomi- og Erhvervsudvalget,

 

at  udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. på Serviceområde 26, Udlån, langfristede tilgodehavender i 2013.

Beslutning

Indstillingener tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 i forbindelse med forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 i Lind.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1 - 3.

 

Da området er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland må der ikke placeres virksomheder, der kan være en trussel for grundvandsressourcen.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2012, pkt. 78, at der kunne udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg for at give mulighed for at indrette den eksisterende bygning på Vejlevej 1 i Lind til "Sundhedshus". For at skabe en sammenhængende planlægning for området, omfatter planforslagene også den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Området er i dag beliggende i kommuneplanramme 61.E5 - Erhvervsområde langs Messevejen. Indenfor rammeområde 61.E5 er der mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 2 - 3, det vil sige virksomheder og anlæg, der kun påvirker omgivelserne i mindre eller ringe grad.

 

For at give mulighed for at etablere servicevirksomheder og liberale erhverv i miljøklasse 1 - 3 er der udlagt et nyt rammeområde 61.E7 - Erhvervsområde langs Messevejen i Lind. Da der er et boligområde øst for rammeområde 61.E7 er det hensigtsmæssigt også at give mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1, da generne for boligområdet dermed kan minimeres.

 

Rammeområde 61.E7 er i forhold til grundvandsbeskyttelse udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk.

 

For at beskytte grundvandsressourcen må der derfor kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet, det vil sige mindre engrosvirksomheder uden tung trafik samt kontor - og servicevirksomheder, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Dermed giver den nye planlægning for området en bedre beskyttelse af grundvandsressourcen end den eksisterende planlægning for området.

 

Det bemærkes, at tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ikke kan vedtages før kommuneplanen er vedtaget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er foreløbigt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområdet Vejlevej 1 - 3 i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind udlægger et område mellem Messevejen og Vejlevej til erhverv og offentlige formål.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for ny anvendelse af den eksisterende bygning på Vejlevej 1 og for at sikre en tidssvarende planlægning for den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2012, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for at give mulighed for at indrette den eksisterende bygning på Vejlevej 1 i Lind til "Sundhedshus". For at skabe en sammenhængende planlægning for området omfatter planforslagene også den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Forslag til lokalplan 61.E7.1 giver mulighed for at placere erhverv i miljøklasse 1 - 3 i området.Det vil sige virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelig eller mindre pavirkning af omgivelserne i forhold til støj og lignende. Da lokalplanen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, må der kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet. Det vil sige mindre engrosvirksomheder uden tung trafik, samt kontor- og servicevirksomheder, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Bebyggelse må opføres i 2 etager og 10 meter og med en bebyggelsesprocent på 40 %. For at skabe en sammenhængende planlægning for området langs Messevejen bestemmer lokalplanforslaget, at bebyggelse skal opføres indenfor de udlagte byggefelter og placeres i facadebyggelinjen mod Messevejen. For at tilpasse ny bebyggelse til området skal facaderne være sorte eller hvide og skiltning skal være ensfarvet med samme farve på hver enkelt bygning.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra en fælles overkørsel til Vejlevej. Der er udlagt arelaer til adgang og parkering langs Vejlevej, så parkeringsarealerne kommer til at ligge bag bygningerne i forhold til den primære facade langs Messevejen. For at fremme Herning Kommunes målsætninger som cykelby indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres en overdækket cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhervsareal.

 

Herning Byråd har i efteråret 2012 vedtaget en lokalplan for 61.E3.1 for Erhvervsområdet Industriparken i Lind. Denne lokalplan indeholder bestemmelser om, at der skal plantes grupper af lindetræer på den vestlige side af Messevejen. For at få en sammenhængende grøn forskønnelse af Messevejen, der er indfaldsvej til Lind, er der i lokalplanforslaget beskrevet, hvordan denne beplantingsstruktur skal videreføres på den østlige side af Messevejen. Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at parkerings- og opholdsarealer skal indrammes af bøgehæk og at der mod skel skal udlægges græsarealer som en grøn ramme omkring området.

 

For at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer og lokalplan 61.E7.1 er der udarbejdet tillæg nr 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, som udlægger et nyt rammeområde 61.E7 for erhverv langs Messevejen i Lind. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillægget behandles i en særskilt sag.

 

Det bemærkes, at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt, før Herning Kommuneplan2013-2024 er vedtaget.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 61.E7.1 er foreløbigt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Golfvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Lokalplanforslaget er indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2013-24. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-24.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et ca. 19.000 m² areal beliggende i den østlige del af Herning, nord for Golfvej, og nord for Herning Centret.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsvarerbutik med en minimumsstørrelse på 2000 m² og en maksimumsstørrelse på 5000 m².

 

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder. I delområde I kan der opføres bebyggelse og etableres parkering. Delområde II er udlagt til nedsivning af overfladevand fra tage samt spredt beplantning og delområde III er udlagt til Herningsholm å og slyngning af åen.

 

Der er i lokalplanforslaget taget højde for at området ligger tæt på Herning Vands drikkevandsboringer, og at der ligger et 25 meters fredningsbælte omkring hver boring hvor der ikke kan etableres anlæg, samt at lokalplanområdet ligger inden for en 300 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må ske nedsivning til grundvandet.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en kommende bygherre kan have et ønske om skiltning over den maksimale bygningshøjde på 10 meter, for at komme op i niveau med de omkringliggende butikker. Derfor er det indarbejdet i lokalplanforslaget, at indgangspartier, skorstene, antenner og lignende kan have en større højde.

 

Skiltning kan efter lokalforslaget ske på bygningen over indgangspartier og lignende, dog kun på bygningen og ikke på taget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at der i delområde II mod vest og nord skal etableres høj tæt beplantning. Da der i lokalplanforslaget er en forholdsvis stor reduktion i det landskabelige udlæg, ønskes der, som forudsætning for ibrugtagning, en kvalitativ opgradering af åens forløb.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 12.E12.2 er foreløbigt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 88 for genbrugsplads ved Skjerk ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 28. august 2012, punkt 221, forslag til kommuneplantillæg
nr. 88 for et område ved Skjerk ved Aulum.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 har været i offentlig høring fra den 5. september
2012 til den 31. oktober 2012. Det er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til
planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring af rammeområde T1. Rammeændringen giver mulighed for at private virksomheder kan etablere sig i området, samt en udvidelse af rammeområdet mod syd og sydvest.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej i Skjerk ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 28. august 2012, punkt 222,  forslag til lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum.

 

Forslag til lokalplan 09.T1.1 har været i offentlig høring fra den 5. september 2012 til den 31. oktober 2012. Det er ikke kommet indsigelser, men der er kommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at private og offentlige virksomheder inden for virksomhedsklasse 4, 5, 6 og 7 kan etablere sig i lokalplanområdet. Området er primært udlagt til transporttunge virksomheder, der har brug for plads og arealer til oplag. Der kan opføres bygninger i området til virksomhedernes drift med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 10.  

 

Lokalplanområdet har et areal på ca. 10,6 ha. og der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at bevare den eksisterende karaktergivende beplantning i området. Lokalplanforslaget stiller krav til beplantningsbælter, så der sker en afskærmning af området mod veje og det åben land.  

 

På en del af arealet, hvor der tidligere har været produktionsskole, er der registret fredskov. I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen fået en henvendelse fra Naturstyrelsen som bemærker, at der er fredskov på en del af området samt, at realisering af lokalplanen inden for området med fredskov medfører, at Herning Kommune skal etablere erstatningsskov et andet sted i kommunen. Det er Forvaltningens vurdering, at det i forbindelse med den løbende ny plantning af skov, også vil være muligt at finde et egnet areal til erstatningsskov, indenfor en kort årrrække.

 

I forbindelse med nærværende lokalplan skal der plantes ca. 1 ha erstatningsskov. Der vil efterfølgende blive forelagt sag vedr. salg af ejendommen. I den forbindelse forventes det, at en del af slagsproveuet vil blive foreslået afsat til genplantnng af fredsskovsarealet.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 09.T1.1 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 19.03.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Anne Juul Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til projektet Kultur på Hjul

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen ansøger om frigivelse af anlægsbevilling til projektet "Kultur på Hjul" på serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er ialt 450.000 kr. i 2012.

Sagsfremstilling

"Kultur på Hjul" er et projekt i regi af Kulturaftalen for Midt og Vestjylland 2011 - 2014.

Projektet administreres af Carl-Henning Petersen og Else Alfelt Museum.

 

"Kultur på Hjul" er en ny måde at formidle kulturinstitutioners særegenhed på. En specielt indrettet bus bemandes med 2 formidlere. Bussen kører ud og besøger andre kulturinstitutioner i kulturegionen og inviterer børn indenfor. Projektets formål er dels formidling i forhold til børnene, kompetencceudvikling af personale, men også udvikling af netværk mellem kulturinstitutioner på tværs i kulturregionen.

 

Totalbudgettet for "Kultur på Hjul" er 2.781.000 kr.

Herning Kommunes del af driftsbudgettet for "Kultur på Hjul" udgør 861.000 kr. over tre år (287.000 kr. i årene 2012, 2013 og 2014 fra de afsatte kulturmidler på serviceområde 15, Kultur).

 

I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der afsat et rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2012 til indkøb og indretning af bus til "Kultur på Hjul". Rådighedsbeløbet søges nu frigivet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på 450.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr., Kultur på hjul,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2012 på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360099, rådighedsbeløb til diverse anlægsopgaver.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-846-10 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Betingelser for opsætning af ladestandere til elbiler i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin, Tina Dybbro, Rasmus Jensen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har fået flere henvendelser fra virksomheder som ønsker at opsætte ladestandere til elbiler i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til betingelser for opsætning af ladestandere godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Kommune arbejder på at reducere CO2-udledningen i kommunen som virksomhed og i kommunen som helhed.


Et af de tre overordnede langsigtede mål i Herning Kommunes klimaplan er, at CO2-udledningen i 2015 i forhold til 2007 skal reduceres med 25 %.


Det fremgår af klimaplanen, at CO2-udledningen fra transport i Herning Kommune udgør 25 % af den samlede CO2-udledning.
 
Herning Kommune skal fremme udskiftningen af fossile brændsler med vedvarende energi og el i transport-sektoren. El/plug-in hybrid personbiler skal ifølge Herning Kommunes klimaplan udgøre 5 % i 2020 og 10 % i 2030.
 
Elbiler udleder ca. halvt så meget CO2 pr. kørt kilometer i forhold til konventionelle biler.  
Opladning af elbilens batteri finder oftest sted ved en ladestander, mens bilen holder stille.


Herning Kommune har fået flere henvendelser fra virksomheder, som ønsker at opsætte ladestandere til elbiler i kommunen. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune.
 
Formålet med betingelserne er at give alle virksomheder de samme vilkår samt at deltage i udviklingen af en infrastruktur til elbiler i kommunen. I den forbindelse er der også sket en kortlægning af de steder, hvor ladestandere kan placeres.
 
Administrationen vurderer, at betingelserne er et godt grundlag for at fremskynde CO2-reduktioner fra transportsektoren.


Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at betingelser for opsætning af ladestandere i Herning Kommune vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1628-08 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Anlægsregnskab for parkeringspladser i forbindelse med opførelse af DGI-huset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Anlægsregnskab for udgifter til parkeringspladser ifm. opførelse af DGI-huset fremsendes til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af DGI-huset er der afholdt anlægsudgifter til parkeringspladser i DGI's parkeringskælder, etableret rampe til p-kælderen samt udført forstærkning og bundopbygning af p-dækket. Jf. kontrakt om opførelse af vandkulturhuset er der desuden erhvervet 33 p-pladser i p-kælderen under Dalgashus.

 

Med henvisning til bevillinger givet af Byrådet hhv. 26. februar 2008, 11. marts 2008, 25. november 2008, 22. juni 2010 og 14. december 2010 fremsendes anlægsregnskab for projektet til godkendelse.

  

Anlægsregnskabet ser ud som følger:

 

[image]

 

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 314.016 kr. Idet bruttoudgifterne for anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger via fagudvalget fremsendes til særskilt godkendelse i Byrådet.
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 05.01.00-A00-2-12 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Godkendelse af projektet "Herning Cykler - fase 2"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at fremme cyklismen i kommunen. 
Den 20. juni 2012 har kommunen fået tilsagn om støtte fra Vejdirektoratet til projektet "Herning Cykler - fase 2". Projektperioden løber fra 2013-2014.
 De samlede anlægsudgifter udgør 12,5 mio. kr., hvoraf staten støtter med 5 mio. kr. Herning Kommunes andel er derfor 7,5 mio. kr.


Det indstilles, at finansieringen tilvejebringes ved at nedskrive rådighedsbeløbene på en række øvrige anlægsprojekter, idet der ikke er afsat midler til projektet på investeringsoversigten for 2013 med overslagsår.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via Klimaplanen en målsætning om at flytte 5 % daglige bilture til cykler og/eller offentlig trafik. Kommunen arbejder bl.a. derfor hen imod dette mål ved hjælp af en lang række cykelfremmende tiltag under det samlede projektnavn "Herning Cykler".
 
Herning Kommune har søgt om støtte fra Statens Cykelpulje, og har fra Vejdirektoretat fået tilsagn om støtte til flg. projekter under Herning Cykler fase 2:
 

 • Etablering af stitunnel og cykelsti mellem Vildbjerg og Sørvad

 • Cykelsti på Kollundvej ved Lind Skole

 • Opgradering af "Superpendlerrute" - stien mellem Gjellerup og Herning, med bl.a. belysning af ruten og bedre krydsningsforhold på udvalgte steder

 • Afdækning af muligheder og ønsker, samt anlæg af cykelstier i industrikvarter Herning Vest

 • Udvikling af fritidsture og cykelturisme

 • Forundersøgelse af stitracé fra Herning bymidte til Gødstrup sygehus

 • Anlæg af flere og bedre cykelparkeringer

 
Statens Cykelpulje finansierer 40 % af anlægssummen og kommunen bidrager med 60 %.
 
Fordelingen af udgifterne for Herning Cykler fase 2 ser således ud:

 

Mio. kr.
2013
2014
I alt  
Projektudgift
4,667
7,833
12,5
Statsbidrag
1,867
3,133
 5,0
Egenfinansiering
2,800
4,700
 7,5

 
De afledte driftsudgifter på 120.000 kr. kan finansieres på 2 måder,

 

 • enten afholdes udgifterne indenfor den nuværende driftsramme,

 • alternativt skal udgifterne indgå i arbejdet med budget 2014.

 
Det indstilles, at de afledte driftsudgifter afholdes indenfor den nuværende driftsramme. Økonomi

Det indstilles, at projektet finansieres af afsatte rådighedsbeløb fra en række øvrige anlægsprojekter.


Projekterne Sti til Kollund samt Sikre skolevej, Trafik sikkerhed, som er indarbejdet i den vedtagne investeringsoversigt, kan indgå som en del at det nye projekt og gennemføres således som oprindelig planlagt.

 

Puljen til projekt (papirpenge) til trafikområdet, kan indgå som en del af projektet.


Vedrørende projekterne Sunds omfartsvej – følgearbejder og CEU, er det muligt at nedskrive rådighedsbeløbene og samtidig gennemføre disse projekter som planlagt.


Finansieringen via Trafiksikkerhedsplan sker ved nedskrivning af de afsatte rådighedsbeløb over årene 2014-2017. Vedrørende 2017 indstilles det, at denne finansiering skal indgå som forudsætning for arbejdet med budget 2014, der påbegyndes i foråret 2013. Der er pt. anført et beløb på 3,045 mio. kr. i 2017 som herefter skal nedskrives til 0,745 mio. kr.

Den samlede finansiering og tilretning af eksisterende rådighedsbeløb/bevillinger, er herefter:

 

[image]

 

Der skal meddeles en samlet udgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, "Herning Cykler - fase 2" samt indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. på tilskuddet fra staten og med tilhørende rådighedsbeløb - som angivet i skemaet.  

 

[image]

  
Projektet er således fuldt finansieret.  

 

[image]

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at igangsætning af projektet godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 12,5 mio. kr. til serviceområde 09, Trafik, Herning Cykler - fase 2, nyt sted nr. med rådighedsbeløb fordelt med 4,667 mio. kr. i 2013 og 7,833 mio. kr. i 2014, samt en indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. med rådighedsbeløb fordelt med 1,867 mio. kr. i 2013 og 3,133 mio. kr. i 2014,

 

at den kommunale medfinansiering sker via rådighedsbeløb på en række øvrige anlægsprojekter,  som angivet i skemaet.

 

[image]

 

at finansieringen via Trafiksikkerhedsplan sker ved nedskrivning af de afsatte rådighedsbeløb over årene 2014-2017. Vedrørende 2017 indstilles det, at denne finansiering skal indgå som forudsætning for arbejdet med budget 2014, der påbegyndes i foråret 2013. Der er pt. anført et beløb på 3,045 mio. kr. i 2017 som herefter skal nedskrives til 0,745 mio. kr.,

 

at de afledte driftsudgifter på 120.000 kr. afholdes indenfor den nuværende driftsramme.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Anlægsregnskab for forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels Frede Kargaard Madsen.

Sagsresume

Der fremsendes anlægsregnskab for forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Til ovennævnte projekt har Byrådet den 28. april 2009 meddelt en bevilling på 250.000 kr., og det blev samtidig besluttet, at byrådet er indstillet på at meddele en samlet bevilling på op til 2.900.000 kr.
 
Af sagen fremgik det videre, at beløbet skulle finansieres af afsat beløb på investeringsoversigten på 2.500.000 kr. og restbeløbet på 400.000 kr. af likvide aktiver, såfremt Herning Flyveplads ikke kunne medfinansiere. Herning Flyveplads har efterfølgende meddelt, at de ikke er i stand til at medfinansiering projektet.

 
I sagen er oplyst, at anlægsudgiften vil være på 2.900.000 kr.
 
Arbejdet er afsluttet og omfattede forlængelse af start- og landingsbane fra 900 m til 1200 m, anlæg af stopvej og sikkerhedszone på 260 x 150 m i forlængelse af start- og landingsbane, belysningsanlæg samt forlægning af adgangsvej til Herning Svæveflyveplads.

 

Direktør for Teknik- og Miljø Eva Kanstrup deltog i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Økonomi

 

Sted nr.
Anlæg
Bevilling
Forbrug
Afvigelse
234098
Forlængelse af start- og landingsbane på Herning Flyveplads.
250.000
3.256.493
3.006.493

 

Den samlede anlægsudgift blev på 3.256.493 kr. og dermed 356.493 kr. mere end forventet. 

 

Merudgiften på 356.493 kr. skyldes større jordmængder til regulering end beregnet, samt krav fra Statens Luftsfartsvæsen om etablering af lys langs stopvejen.

 

I vedtaget budget er der til anlægsarbejdet afsat 2.500.000 kr. Der mangler således at blive frigivet 2.250.000 kr. Mankoen er herefter 756.493 kr., idet det samlede forbrug er 3.256.493 kr.

 

I forbindelse med byrådets behandling den 28. april 2009 blev det godkendt, at der kunne ske en udvidelse på 400.000 kr., og at dette kunne ske af likvide aktiver.

 

Dermed anbefales det, at den samlede anlægsudgift på 3.256.493 kr. finansieres med 2.500.000 kr. af de afsatte midler på stednr. 234098 og restbeløbet på 756.493 kr. finansieres af de likvide midler.

 

 

Det kan supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at Byrådet har udpeget Knud Nielsen og Anders Madsen som Byrådets repræsentanter i bestyrelsen for Herning Flyveplads.

 

Eva Kanstrup deltog i sagens behandling.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Principbeslutning: Benyttelse af det justerede betalingsprincip i Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Anders Debel

 

Sagsresume

DNV Gødstrup har ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte og alene betale for brugen af renseanlægget.


DNV Gødstrup ønsker at lede alt spildevand fra det nye sygehus direkte til renseanlægget i en trykledning, som DNV Gødstrup selv etablerer og driver. DNV Gødstrup forventer desuden at etablere et specialrenseanlæg til rensning af hospitalsspildevandet inden det tilsluttes Herning Renseanlæg.


Betalingsloven giver mulighed for, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsselskabs renseanlæg, forudsat at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til renseanlægget.
 
En konsekvens af en sådan tilladelse er, at prisen stiger for at aflede spildevand fra samtlige, øvrige ejendomme i kommunen. Vandafledningsbidraget må således forventes øget i størrelsesordenen 50 – 175 kr. årligt for en privat husstand.
 
Der er behov for en principiel politisk drøftelse af - og stillingtagen til - om det justerede betalingsprincip skal indføres i Herning Kommune, og i hvilket omfang.

 

Sagen er udvalgsbehandlet på lukket dagsorden. I forbindelse med at sagen til Byrådets behandling overføres til åben dagsorden er der sket en mindre redigering i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

DNV Gødstrup har den 21. september 2012 ansøgt om tilladelse til at alt spildevand fra det nye sygehus i Gødstrup ledes direkte til renseanlægget i en trykledning, som DNV Gødstrup selv etablerer og driver.
 
Baggrunden for dette er, at DNV Gødstrup alene ønsker at betale for brugen af forsyningens renseanlæg.
 
DNV Gødstrup ønsker derved at gøre brug af det justerede betalingsprincip.
 
DNV Gødstrup forventer desuden at etablere et specialrenseanlæg til rensning af hospitalsspildevandet inden det tilsluttes Herning Renseanlæg. På et sådant specialrenseanlæg kan spildevandet renses for organisk materiale og for en række miljøfremmede stoffer, herunder medicinrester.
 
Efterfølgende vil spildevandet blive renset for bl.a. kvælstof (”efterpolering”) på Herning Renseanlæg.
 
Hertil bemærkes, at forvaltningen endnu ikke kender de krav, der vil blive stillet til DNV Gødstrup.


DNV Gødstrup angiver i ansøgningen en række forhold, som de mener taler for, at det justerede betalingsprincip bør anvendes. Hovedargumentet er, at da DNV Gødstrup forventer udgifter til investering i og drift af et specialrenseanlæg, hvor anlægsomkostningen afslås til 10 mio. kr. og driftsomkostningerne til 15-20 kr./m3, så vil det ikke være rimeligt også at skulle betale for transport af spildevandet.
 
DNV Gødstrups ansøgning er vedlagt som bilag 1.   


Lovgivningsmæssig baggrund
I henhold til Betalingsloven (Lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.) kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsselskabs renseanlæg. Tilladelsen kan kun gives, hvis ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til renseanlægget.
 
I Spildevandsplanen skal der endvidere være oplysninger om, i hvilke områder kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til forsyningsselskabet.
 
Tilladelse i henhold til Betalingsloven forudsætter, at spildevandsforsyningen varetages af to selskaber: Et spildevandsrenseselskab og et transportselskab (Rens A/S og Kloak A/S). I så fald kan det justerede betalingsprincip indføres, hvor ejendomme, som tilsluttes et spildevandsrenseanlæg direkte via egen transportledning, alene betaler for brugen af renseanlægget, ikke for ledningsnettet.
 
Indførelse af et justeret betalingsprincip vil betyde, at meget vandforbrugende virksomheder kan opnå en betydelig besparelse i vandafledningsbidrag. Konsekvensen af at en kommune vælger at udnytte muligheden for at indføre det justerede betalingsprincip er at de ejendomme, som ikke har mulighed for direkte tilslutning, må forvente, at vandafledningsbidraget øges. Det justerede betalingsprincip skønnes at have positive miljømæssige konsekvenser, idet det vil tilskynde meget vandforbrugende virksomheder til at forblive tilsluttet forsyningens renseanlæg i stedet for at søge tilladelse til egen udledning.
 
Kommunen skal give tilladelse på baggrund af en samlet vurdering af de lokale hensyn.
 
Samfundsmæssige konsekvenser  
Syd for DNV Gødstrup er der planlagt en ny bydel - Helstrup. Udbygningstakten for denne bydel og selve spildevandskloakeringen af Helstrup er ikke endeligt planlagt. For at sygehuset kan komme af med spildevand i byggeperioden (2013-2016) er det nødvendigt at anlægge en spildevandsledning. Ledningen er kun dimensioneret til at kunne rumme spildevand fra DNV Gødstrup. Denne ledning skal anvendes både i byggeperioden og som den permanente transportledning af spildevandet fra DNV Gødstrup til Herning Renseanlæg. Når Helstrup skal bebygges, skal der derfor føres en spildevandsledning ud i området. Der vil dermed være to parallelle spildevandsledninger ind til renseanlægget på Ålykkevej. Dette synes ikke umiddelbart at være en samfundsmæssigt fornuftig løsning, men er til dels begrundet i den langsomme udbygningstakt for Helstrup.
 

Bemærkninger fra Herning Vand

Ansøgningen fra DNV Gødstrup om at tilslutte sig direkte til renseanlægget har været forelagt Herning Vand A/S.


Herning Vand A/S gør opmærksom på, at indførelse af det justerede betalingsprincip har økonomisk betydning for fordelingen af udgifterne mellem kunderne hos Herning Vand: Kunder, som vælger at eje en ledning selv og dermed selv fremfører spildevand til renseanlægget, skal ikke bidrage til driften eller fornyelsen af det samlede ledningsnet. Sådanne kunder kan opnå en betydelig besparelse – for DNV Gødstrups vedkommende på anslået 2 mio kr. årligt. Øvrige kunder vil til gengæld opleve en stigning.
 
Herning Vand A/S anbefaler, at stillingstagen til anvendelse af det justerede betalingsprincip udsættes til ultimo 2014. Hovedargumentet er, at det er for tidligt at afgøre, hvorvidt det justerede betalingsprincip skal finde anvendelse ved tilslutning af DNV Gødstrup. Årsagen hertil er den kommende revision af betalingsloven, usikkerhed om myndighedskrav i 2016 samt mulighed for yderligere teknologiudvikling. Herning Vand A/S nævner som et konkret eksempel på samspil mellem teknologiudvikling og myndighedskrav, muligheden for at foretage en efterpolering af den samlede spildevandsstrøm fra Herning Renseanlæg – herved undgås en særskilt rensning af spildevandsstrømmen fra DNV Gødstrup, og til gengæld vil der kunne fjernes medicinrester fra den fulde spildevandsstrøm.
 
På landsplan udledes ca. 4% medicinrester via hospitalerne, de resterende 96% udledes, hvor mennesker i øvrigt bor og færdes.
 

Herning Vand A/S’ svar er vedlagt som bilag 2. 

De økonomiske konsekvenser af indførelse af det justerede betalingsprincip og brugen af fast bidrag er beskrevet og belyst med beregningseksempler sidst i dagsordenen.
 
Forvaltningen har forespurgt hos Region Midt, hvorvidt andre hospitaler har anmodet om, at der gøres brug af det justerede betalingsprincip. Regionen oplyser, at for eksisterende hospitaler, som bygger ud, er det en udfordring at samle spildevandsstikledninger, så den samlede spildevandsmængde kan håndteres. Derfor er der disse steder ikke umiddelbare tanker om at anvende det justerede betalingsprincip. Øvrige nye hospitalsbyggerier i landet (Aalborg og Hillerød) arbejder i samme retning som DNV Gødstrup, men er ikke helt på samme projektstadie endnu.
 
I flere kommuner er det justerede betalingsprincip allerede indført i forbindelse med andre virksomhedstyper end sygehuse:
 
- I Faxe Kommune optages et område, hvor Royal Unibrew og Haribo Lakrids er
 beliggende, i spildevandsplanen som et område, hvor ejendomme kan få tilladelse
 til direkte tilslutning.
 
- I Ringsted Kommune er der udlagt et område i spildevandsplanen, hvor ejendomme
 med en belastning på min 200.000 m3 kan tilsluttes renseanlægget direkte, dog
 efter konkret ansøgning.
 
- I Vejen Kommune lægges der med forslag til tillæg til kommunens spildevandplan
 op til, at der udlægges et område, hvor det justerede betalingsprincip indføres for
 storforbrugere (> 200.000 m3).
 
- I Vordingborg Kommune er der også et tillæg til kommunens spildevandplan, der sikrer Danish Malting Group, deres egen spildevandsledning.
 
Den hidtidige praksis i Herning Kommune
I Herning Kommune har den hidtidige praksis i forhold til transport og rensning af spildevand været baseret på et solidarisk princip. Tilslutning til fællesskabet sker via faste takster, som ikke afspejler den direkte omkostning for tilslutningen af den enkelte kunde.


Som kunde betaler man et tilslutningsbidrag, når man tilsluttes det offentlige kloaksystem (engangsudgift), og herudover betaler man vandafledningsbidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug. Vandafledningsbidraget dækker dels transport af vandet (”transportbidrag”: etablering, drift og vedligehold af kloakledninger, pumper) og dels rensning af vandet på renseanlæg (”rensebidrag”). Kubikmeterprisen fastsættes en gang årligt af Herning Vand A/S' bestyrelse. Prisen pr. m3 for 2012 er 20,50 kr. Heraf udgør transportbidraget ca. 13 kr. pr. m3 og rensebidraget ca. 7,50 kr. pr. m3. Prisen for 2013 er fastsat til 21,50 kr. pr. m3.
 

Hvad ønsker Herning Kommune fremadrettet?

Der er behov for en principiel politisk drøftelse af og stillingtagen til dels om der skal være mulighed for at gøre brug af det justerede betalingsprincip i Herning Kommune, og dels i hvilket omfang, det skal være muligt.


Forvaltningen ser umiddelbart følgende tre scenarier:  


Scenarie 1

Herning Kommune ønsker ikke at give mulighed for anvendelse af det justerede betalingsprincip.  

 • Det betyder ingen særbehandling; det solidariske princip fastholdes – alle er en del af fællesskabet

 • Alle bidrager til både transport og rensning af spildevandet, uanset om man er en stor eller lille kunde

 • DNV Gødstrup skal betale for både transport, og

 

  • enten rensning i eget specialrenseanlæg (for bl.a. medicinrester) og rensning på Herning renseanlæg (”efterpolering”)

  • eller bare efterpolering

 


Scenarie 2
Det justerede betalingsprincip indføres udelukkende for DNV.
 
Herning Kommune ønsker ikke, at det justerede betalingsprincip indføres som en generel mulighed for kommunens virksomheder, da man prioriterer at fastholde det solidariske princip. I forhold til DNV Gødstrup skal det justerede betalingsprincip dog være en mulighed, da hospitalet som samfundsmæssig institution bør have de bedst mulige vilkår.
 
Scenarie 3
Det justerede betalingsprincip indføres generelt som kommunal konkurrenceparameter til at understøtte:

 • eksisterende virksomheder med stort vandforbrug og / eller

 • etablering af nye virksomheder med stort vandforbrug ved udlæg af særlige områder i spildevandsplanen til nye virksomheder.

 
Scenarie 3 giver mulighed for at anvende det justerede betalingsprincip til at understøtte erhvervslivet i kommunen. I første omgang for DNV Gødstrup, som har indgivet anmodning, men fremadrettet evt. også for andre virksomheder på baggrund af konkrete anmodninger.
 
Området, hvor DNV Gødstrup etableres, indføres i spildevandplanen som et område, hvor direkte tilslutning er mulig. Hvis andre eksisterende virksomheder i kommunen skal kunne gøre brug af det justerede betalingsprincip, skal de områder, hvor virksomhederne er beliggende, tilsvarende indføres i spildevandsplanen.


Det bør overvejes, om der skal udlægges yderligere arealer i spildevandsplanen, hvor det justerede betalingsprincip kan anvendes, til tilflyttende virksomheder med stort vandforbrug (f.eks. bryggerier, slagterier) – f.eks. eksisterende erhvervsområde ved Mørupvej.
 
Ligeledes bør det overvejes, om der skal være en minimumsgrænse for størrelsen af vandforbruget. Der er ikke i lovgivningen angivet en minimumsgrænse for hvor stort vandforbruget skal være på en virksomhed for at udløse mulighed for at indføre det justerede betalingsprincip. I Ringsted og Vejen kommune er det en forudsætning at ejendommens belastning er min 200.000 m3. Det skal i den forbindelse bemærkes. at den forventede belastning fra DNV Gødstrup er ca. 150.000 m3. 
 
Økonomiske konsekvenser ved at indføre det justerede betalingsprincip:

DVN Gødstrup kan blive pålagt at betale særbidrag til Herning Vand A/S, hvis DNV Gødstrup ikke selv etablerer et special-renseanlæg til rensning for bl.a. medicinrester inden tilledning til Herning Renseanlæg, da Herning Vand i så fald vil være nødt til at foretage særlige foranstaltninger på renseanlægget for at kunne behandle spildevandet. Særbidraget er en udgift, som kommer ud over de almindelige transport- og rensebidrag. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastlægge en eksakt pris for særbidragets størrelse for DNV Gødstrup. DNV Gødstrup anslår selv, at særbidraget bliver 15-20 kr. pr. m3.
Særbidrag har ingen betydning for de øvrige kunder. 

Det justerede betalingsprincip bevirker, at kunder, som gør brug af princippet, opnår en økonomisk gevinst. Konsekvensen for øvrige kunder er, at vandafledningsbidraget stiger.


DNV Gødstrup kan med et forbrug på ca. 154.000 m3 opnå en besparelse på ca. 2 mio. kr (transportbidraget). DNV Gødstrup skal betale et rensebidrag på ca. 1.115.000 kr. (7,5 kr./m3 * 154.000 m3) og herudover betale særbidrag eller betale for drift af eget specialrenseanlæg.
 
Andre virksomheder i Herning Kommune kan tilsvarende opnå en økonomisk gevinst, hvis de får lov at lede spildevand direkte til renseanlægget.

 

Hvis det justerede betalingsprincip indføres for DNV Gødstrup, vil det betyde en prisstigning på 0,5 kr. pr. m3.

 

For en enlig med et forbrug på 50 m3 årligt vil merudgiften årligt være lidt mere end 30 kr. inkl. moms. For en familie med et forbrug på 170 m3 årligt, vil merudgiften være lidt mere end 100 kr. inkl. moms.


Udlægges yderligere arealer i spildevandsplanen, som områder, hvor det er tilladt at tilslutte sig direkte, vil prisen stige yderligere. 


Øvrige konsekvenser ved at indføre det justerede betalingsprincip: Tilladelse til at indføre det justerede betalingsprincip kræver, at spildevandsforsyningen varetages af to selskaber: Et spildevandsrenseselskab og et transportselskab (Rens A/S og Kloak A/S). Herning Vand A/S skal derfor indrette virksomheden, således at det er muligt at adskille udgifterne for drift af Herning Renseanlæg fra øvrige driftsudgifter.
 
Ejendomme, som tilsluttes et spildevandsrenseanlæg direkte via egen transportledning, betaler alene for brugen af renseanlægget, dvs. betaler kun til Spildevandsrenseselskabet.
 
Fast bidrag som en mulighed for mere ”kostægte” omkostninger
Herning Vand A/S planlægger at indføre et fast bidrag fra 2014. Betalingsloven muliggør dette, og vandafledningsbidraget vil i så fald bestå dels af det faste bidrag og dels af et variabelt bidrag. Med indførelse af et fast bidrag på 500 kr. pr. år opnås ifølge Herning Vand A/S en mere kostægte fordeling mellem kunder med et stort forbrug og kunder med et lille forbrug.


Herning Vand A/S vurderer, at indførelse af fast bidrag vil betyde, at den førnævnte enlige (med et forbrug på 50 m3 årligt) får en merudgift på 313 kr. årligt, mens familien (med et forbrug på 170 m3 årligt) får en merudgift på 18 kr. årligt.
 
Et fast bidrag vil reducere de årlige omkostninger for DNV Gødstrup med godt 0,5 mio. kr. Dette er ikke afhængigt af om det justerede betalingsprincip indføres. 

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at det justerede betalingsprincip indføres for DNV Gødstrup,

 

at stillingtagen til fremtidige ansøgninger fra andre større vandforbrugende virksomheder (mere end 150.000 m3 vand pr. år) om anvendelse af det justerede betalingsprincip behandles individuelt.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 for DNV Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg nr. 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 muliggør dels etablering af trykledning fra hospitalsgrunden i Gødstrup til Herning Renseanlæg, og dels indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup.


DNV Gødstrup har ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at etablere en trykledning fra hovedpumpestation på hospitalets grund i Gødstrup til Herning Renseanlæg, Ålykkevej. DNV Gødstrup ønsker at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte via denne ledning og alene betale for brugen af renseanlægget. DNV Gødstrup anmoder dermed om at gøre brug af det justerede betalingsprincip jfr. lukket punkt på denne dagsorden om principbeslutning for benyttelse af det justerede betalingsprincip i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 - DNV Gødstrup foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

DNV Gødstrup har den 21. september 2012 ansøgt Herning Kommune om tilladelse til at etablere en trykledning fra hovedpumpestation på hospitalets grund i Gødstrup til Herning Renseanlæg, Ålykkevej.

 

Etablering af trykledningen muliggør, at DNV Gødstrup kan aflede spildevand fra den byggeplads, der etableres i perioden efterår 2012 – ultimo 2013. Til byggepladsen forventes der at være tilknyttet ca. 500 mand i 2013-2016. Der skal afledes sanitært spildevand fra de ansatte på byggepladsen og desuden vand fra en vaskeplads, som etableres i forbindelse med byggepladsen.

 

Etablering af trykledningen muliggør endvidere, at der fra år 2016, når hospitalet tages i brug, kan afledes spildevand fra selve hospitalet til Herning Renseanlæg. DNV Gødstrup planlægger at etablere et specialrenseanlæg til rensning af spildevandet fra hospitalet, inden det tilledes Herning Renseanlæg. På dette specialrenseanlæg forventes det, at den samlede spildevandsstrøm fra hospitalet bliver renset. Det er ikke endeligt afklaret hvilken rensemetode der skal anvendes. DNV Gødstrup og Herning Kommune er i dialog om detaljerne i forhold til rensning. Valg af specialrenseanlæg, herunder renseprocesser, træffes i god tid inden ibrugtagning af hospitalet.

 

Trykledningens placering fremgår af bilag 1. Trykledningen placeres i videst muligt omfang i/langs eksisterende vej, jernbane og stier. På en mindre strækning følges den kommende Vesterholmvejs forlængelse. Mod øst krydses Tyvkær Bæk. Ledningen placeres under størst mulig hensyntagen til naturmæssige værdier i området og kommende byggemodningsområder.

 

Trykledningen ønskes placeret på følgende matrikler:

 

[image]
 

Hvor ledningen passerer privat ejendom skal der opnås aftale med grundejeren. Alternativt skal Herning Kommune anmodes om at ekspropriere til fordel for projektet. Hvis kommunen anmodes om at ekspropriere, vil der blive fremsendt særskilt dagsordenspunkt, når tillægget til spildevandsplanen er endeligt vedtaget.


Det justerede betalingsprincip

Sammen med ansøgningen om at etablere en spildevandsledning fra DNV Gødstrup til Herning Renseanlæg har DNV Gødstrup anmodet om at tilslutte sig Herning Renseanlæg direkte via denne ledning og alene betale for brugen af renseanlægget. DNV Gødstrup anmoder dermed om at gøre brug af det justerede betalingsprincip (jfr. lukket punkt på denne dagsorden om principbeslutning for det justerede betalingsprincip i Herning Kommune.


DNV Gødstrup oplyser, at DNV Gødstrup ønsker at tillede alt spildevand fra det nye sygehus direkte til renseanlægget i en trykledning, som DNV Gødstrup selv etablerer og driver. DNV Gødstrup ønsker desuden at etablere et specialrenseanlæg til rensning af hospitalsspildevandet, inden det tilsluttes Herning Renseanlæg.

 

I henhold til Betalingsloven (Lov nr. 863 af 23. december 1987 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.) kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af et spildevandsselskabs renseanlæg. Tilladelsen kan kun gives, hvis ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til renseanlægget. I spildevandsplanen skal der endvidere være oplysninger om, i hvilke områder kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet.

 

Med dette tillæg til spildevandsplanen indføres det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup, opland F02.


Miljøvurdering

Spildevandsplanen med tilhørende tillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009).

 

Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Herning Kommune har foretaget en miljøscreening af nærværende tillæg 14 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020. På baggrund af denne screening er det vurderet, at tillægget ikke danner grundlag for anlæg mv, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Der udarbejdes derfor ikke en egentlig miljøvurdering af tillægget. 

 

Offentliggørelse

Forslag til tillæg nr. 14 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.


Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages i forhold til etablering af spildevandsledningen,

 

at tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages med indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup,opland F02.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 14 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er foreløbigt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20 ved Golfvej

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillægget omhandler udvidelse af opland A14-2 med A14-2P  i forbindelse med kloakering af et nyt lokalplanområde ved Golfvej, som ved lokalplansforslag nr. 12.E12.2 giver mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsbutik. Endvidere udvides opland A14-2 med området for lokalplan 33.E5.1, der i 2000 er udlagt til erhvervsområde nordøst for Golfvej. Dette område er i dag kloakeret, men er ved en fejl ikke tidligere indarbejdet  i spildevandsplanen.

 
Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Området forventes optaget i spildevandsplanen, idet oplands grænsen ændres i forbindelse med tillægget;  

 

Nuværende 0pland
Ændret opland
Areal (ha)
Ændringer
 A14-2
 
14,48
Opdatering af oplandsgrænsen så det fremtidig omfatter eksisterende erhvervsområde nordøst for Golfvej
 
A14-2P
 
1,98
Udvidelse af opland med nyt lokalplansområde ved Golfvej

 
Opland A14-2 er i dag separat kloakeret og A14-2P separatkloakeres ved byggemodning. Spildevandet afledes til Herning Renseanlæg.  

 

Overfladevand fra A14-2P planlægges afledt til bassin til opsamling af regnvand fra opland A14-2 og  Y04. Der er planlagt forsinkelse af regnvandet inden udløb i Hammerum Bæk.  

 

Forslag til tillæg nr. 17 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer som høringen har givet anledning til.
Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 17  til Herning Kommunes spildevandsplan 2009 - 2020 foreløbig vedtages og offentliggøres i 8 uger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 er foreløbigt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Ekspropriation til vejformål

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-12 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af arealer i Kibæk og Sdr. Felding