Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 18. september 2018
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark  

Budget 2019 - 2022 - 1. behandling af budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2019 og budgetoverslag 2020 - 2022 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det, som blev udleveret / godkendt på budgetkonferencen den 27. og 28. august 2018.

Økonomi

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal (2019 pl.):

 

 

 

 

 Budgetforslaget er udarbejdet med:

 • skatteprocent på 24,9 (Uændret)
 • grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)

 

 Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

  

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 26. september 2018 kl. 12.00.

  

Eventuelle ændringsforslag sendes til / afleveres i Administration og Økonomi.

  

Budgetforslag 2019 og budgetoverslag 2020-2022 udarbejdes i elektronisk form og vedhæftes til Byrådets medlemmer til byrådsmødet den 18. september 2018. 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslag til budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 overgår til 2. behandling,
at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til onsdag den 26. september 2018 kl. 12.00. 

 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tiltrådt indstillingen med forbehold for budgetforliget.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-18 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Sunds Vand og Varme anmoder om kommunal garanti for lån

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds Vand og Varmeværk AMBA har anmodet Herning Kommune om kommunegaranti for lån på i alt 18 mio. kr. til tre investeringer. Investeringerne omfatter Sunds vand og varmeværks andel af et nyt røggaskondenseringsanlæg på Herningværket, ombygning af spids- og reservelast kapaciteten og ekstraordinær renovering af varmeledninger i betonkanaler.

Sagsfremstilling

Investering i nyt røggaskondenseringsanlæg på Herningværket
Sunds Vand og Varmeværk AMBA har sammen med Energi Ikast Varme A/S og Eniig Varme A/S indgået en 15-årig aftale med Ørsted om levering af varme fra Herningværket. Som en forudsætning for aftalen skal varmekunderne investere i et nyt røggaskondenseringsanlæg på i alt 178 mio. kr. Sunds Vand og Varmeværk AMBAs andel af investeringen udgør 9,8 mio. kr.


Anlægget skal forbedre totalvirkningsgraden, som forventes at medføre faldende priser for forbrugerne, når anlægget er i fuld drift.
Anlægsarbejdet er igangsat og forventes færdiggjort, således anlægget er i fuld drift, inden indledningen af varmesæsonen 2019/2020.

 

Ombygning af spids- og reservelast kapaciteten
Varmeværket vil ombygge spids- og reservelast kapaciteten. Projektet omfatter installation af en ekstra gaskedel, forstærkning af dele af gasledningen og udskiftning af den eksisterende skorsten. Samtidig er det planlagt at en tidligere nedlagt olietank skal endeligt nedlægges. Projektet forventes gennemført i 2018 og den samlede udgift er 4,5 mio. kr.  

 

Ekstraordinær renovering af ældre varmeledninger i betonkanaler
Sunds Vand og Varmeværk AMBA har oplevet lokalt stigende grundvandsniveau som følge af Herning Vands kloaksepareringsprojekter. Dette resulterer i et ekstraordinært behov for udskiftning af varmeledninger i betonkanaler, som er blevet oversvømmet eller er i fare for at blive oversvømmet.
Investeringen udgør 3,7 mio. kr. Arbejdet udføres sideløbende sammen med gennemførelse af allerede planlagte ledningsrenoveringer.

 

Herning Byråd behandlede d. 1 april 2014 dagsordenspunkt nr. 123, vedrørende lånegaranti til ledningsrenovering. Byrådet besluttede, at Herning Kommune generelt ikke stiller garanti til lån til udskiftning af varmerør. Beslutningen var baseret på den mere løbende karakter af investeringen, samt det mulige omfang af garantierne, såfremt samtlige værker har tilsvarende investeringsbehov i de kommende år.

Med henvisning til denne beslutning indstilles det derfor, at Herning Kommune ikke stiller garanti til denne del af lånet.

Økonomi

Sunds Vand og Varmeværk AMBA vil optage lånet til finansiering af varmeværkets andel af det nye røggaskondenseringsanlæg på Herningværket, ombygning af spids- og reservelast kapaciteten og renovering af varmeledningerne i KommuneKredit.

 

Med henvisning til den 15-årige aftale med Ørsted har administrationen anbefalet en løbetid på maksimalt 15 år, således Herning Kommune ikke garanterer for et lån, der løber længere end aftalen med Ørsted.

Sunds Vand og Varmeværk AMBA har oplyst, at de ønsker at optage et fastforrentet serielån. Kommunekredit har givet en renteindikation på 1,04 pct. årligt på et 15 årigt lån.

Sunds Vand og Varmeværk AMBA ønsker et 20 årigt lån til ombygning af spids- og reservelast kapaciteten. Renteindikationen på et 20 årigt lån er på 1,32 pct. årligt.

 

Garantien er betinget af, at relevante myndighedsgodkendelser for anlæggene er opnået.

 

Herning Kommune garanterer ikke i forvejen for lån for Sunds Vand og Varmeværk AMBA.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at Herning Kommune giver tilsagn om kommunal garanti for et lån til Sunds Vand og Varmeværk AMBAs andel af et nyt røggaskondenseringsanlæg på Herningværket på 9,8 mio. kr.,
at Herning Kommune giver tilsagn om kommunal garanti for et lån til ombygning af spids- og reservelast kapaciteten på 4,5 mio. kr.,
at Herning Kommune ikke giver tilsagn om kommunal garanti for et lån til renovering af varmeledninger på 3,7 mio. kr. med henvisning til byrådsbeslutning fra april 2014,
at garantierne er betinget af, at de relevante myndighedsgodkendelser er opnået,
at der opkræves en stiftelsesprovision svarende til 1% af lånets hovedstol, samt 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07 58 79.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.02.00-G10-15-14 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Indtægtsbevilling vedrørende salg af areal på Haraldsgade til politistation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med byrådets behandling den 26. april 2016 pkt. 125 af salget af et areal til ny politistation i Herning blev der oplyst, at der ville fremkomme en bevillingssag til Byrådet, når arealet Bygningsstyrelsen skulle anvende var på plads.

Det er nu tilfældet. Dette er bevillingssagen i forlængelse af salget.

Sagsfremstilling

 Der skal anvendes areal til bebyggelse af 1.945 etagemeter. I henhold til vilkårene koster en etagemeter byggeret 1.200 kr. plus moms. Samlet  bliver indtægten derfor 2.334.000 kr. plus moms.

 

Handelsomkostningerne udgør 10.000 kr. plus moms til advokat og 25.000 plus moms til matrikulære arbejder, i alt 35.000 kr.

Økonomi

Det fremgik af Byrådets behandling af sagen i 2016, at midler fra salgsindtægten kunne finansiere anlæg af parkering og gennembrud til Dronningens Boulevard til politiets udrykningskøretøjer. Det indstilles på den baggrund, at salgsindtægten netto på 2.299.000 kr. efter fradrag for handelsomkostninger anvendes til etablering af parkering og gennembrud til Dronningens Boulevard.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der til salgsindtægten meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2.334.000 kr. excl. moms i 2018 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr.,
at der til udgifter i forbindelse med handlen meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 35.000 kr. i 2018 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, nyt stednr. Anlægsudgiften finansieres af salgsindtægten,
at der til udgifter til vej og parkeringspladser meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2.299.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, TMU, nyt stednr. Anlægsudgiften finansieres af salgsindtægten.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.00.00-A00-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Godkendelse af overdragelsesaftale vedrørende Lindbjergskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Sagsresume

Med henblik på at få lavet en hensigtsmæssig opdeling af Lindbjergskolen og Hammerum Hallen i ejerlejligheder er et par ejedomsoverdragelser nødvendige. Der fremlægges overdragelsesaftale til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Lindbjergskolen og ombygningen og tilbygningen på Hammerum Hallen er det nødvendigt at foretage et par ejendomsoverdragelser. Overdragelserne sker alene af formelle grunde for at kunne lave en ejerlejlighedskonstruktion.

 

Den selvejende institution Hammerum Hallen overdrager alle bygninger på lejet grund til Herning Kommune, som efterfølgende overdrager ejerlejlighed 2 til den selvejende institution Hammerum Hallen. Ejerlejlighed 2 er det, der bliver til den nye Hammerum Hal med videre.

 

Værdien af den selvejende institution Hammerum Hallens overdragelse til Herning Kommune er mæglervurderet til 12,4 mio. kr. Værdien af Herning Kommunes overdragelse til den selvejende institution Hammerum Hallen er vurderet til 14 mio. kr. Forskellen på 1,6 mio. kr. berigtiges ved gave.

 

Idet den selvejende Hammerum Hallen lovligt kan støttes af Herning Kommune, er overdragelsen af ejerlejligheden ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme.

 

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftaler om ejerforeningsvedtægter, fordelingstal samt i øvrigt drift af indendørs og udendørs fællesarealer mv. med den selvejende institution. 

Økonomi

De samlede omkostninger ved overdragelserne anslås til 400.000 kr. Udgiften afholdes af anlægsbudgettet til Lindbjergskolen på Servieområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at overdragelsesaftalen godkendes,

 

at udgiften på 400.000 kr. til berigtigelse afholdes af anlægsbudgettet til projektet Lindbjergskolen på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059,

 

at differencen i købesummer på 1,6 mio. kr. berigtiges ved gave således der ikke sker faktisk betaling mellem parterne,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå de nødvendige aftaler, bl.a. om ejerforeningsvedtægter, fordelingstal samt i øvrigt drift af indendørs og udendørs fællesarealer mv. med den selvejende institution. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Torben Clausen (V) deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.08-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Frigivelse af midler til generelle vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen søger om frigivelse af midler til diverse vedligeholdelsesarbejder på de kommunale kulturinstitutioner på Serviceområde 15, Kultur.

Det afsatte rådighedsbeløb er i alt 1.258.000 kr. pr. 1. januar 2018 inklusiv overførsel fra 2017.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i løbende dialog med kommunens kulturinstitutioner vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver, som institutionerne ikke selv har budgetmæssig dækning for.

 

For at undgå behandling af en række mindre enkeltsager ansøges der om en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr., idet der i forbindelse med regnskabsafslutningen fremsendes et samlet anlægsregnskab over de løste opgaver.

 

Der er på nuværende tidspunkt registreret følgende ansøgninger og opgaver:

 

 • Fugtskade på Den Jyske Sangskole - 87.700 kr.
 • Skimmelsvamp i Headspace - 178.500 kr.
 • Beskæring af træ, der vokser ind i bygningen ved Den Jyske Sangskole - 10.000 kr.

 

I alt ansøgninger for 276.200 kr., og det forventes at der fremkommer yderligere ansøgninger i løbet af 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på 500.000 kr. til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr.
at udgiften finansieres af der til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 364099 i 2018.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen med den ændring til 1. "AT";

 

at beløbet 500.000 kr. som der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb i 2018 til Serviceområde 15, Kultur, nyt stednr., øges med 65.000 kr. til 565.000 kr. under forudsætning af, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgning fra Blichermuseet på Herningsholm på mødet den 17. september.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt som anbefalet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Indtægtsbevilling til tilskud til demensvenlig indretning på plejecentre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt i alt 2.148.039 kr. til demensvenlig indretning. Pengene stammer fra puljemidler afsat i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025.

Sagsfremstilling

Fem plejecentre i Herning Kommune bliver nu endnu mere demensvenlige. De fem plejecentre har alle fået tilsagn om puljemidler til at gennemføre forskellige demensvenlige tiltag i forhold til indretningen af plejecentrenes inde- og udearealer.

 

De fem plejecentre er:

 • Sørvad Plejecenter - Har fået tilsagn om 123.565 kr. som skal bruges til etablering af en atriumgård med planter, vand og fugle
 • Fuglsangsø Centret - Har fået tilsagn om 312.948 kr. som skal bruges til nye stier og indhegning af deres have, samt bedre lys på gange og fællesarealer
 • Lindegården - Har fået tilsagn om 406.404 kr. som skal bruges til etablering af døgnrytmelys på mørke gangarealer
 • Plejecenter Søglimt - Har fået tilsagn om 578.476 kr. som skal bruges til nye stier og indhegning af haven, samt solafskærmning i indendørs gange og fællesarealer
 • Lind Plejecenter - Har fået tilsagn om 726.646 kr. som skal bruges til at udbygge deres udeareal bla. med en legeplads for børn

 

Plejecentrene Vesterled og Engholm har også ansøgt om puljemidler, men har desværre fået afslag.

 

Om puljemidlerne

Puljemidlerne stammer fra den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der som led i aftalen blev afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger. Formålet med puljen er – via økonomisk støtte til kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner og andre, der driver plejeboligcentre – at styrke indsatsen med at tilvejebringe flere demensegnede plejeboliger, herunder aflastningsboliger. Puljen skal bidrage til, at det bliver lettere for kommuner, boligorganisationer m.v. at planlægge/foretage mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, så en større del af plejeboligcentrene tager højde for særlige behov hos beboere med demens og dermed bidrager til øget tryghed og livskvalitet for beboere med demens.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 2.148.039 kr. i 2018 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Indtægtsbevilling til tilskud til indsats for ensomme ældre

DIR

FOU

X

BFU

 

SOS

X

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria L. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tildelt i alt 4.759.000 kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene stammer fra puljemidler afsat i forbindelse med satspuljen for ældreområdet 2018-2021.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes ældreområde får nu mulighed for at videreudvikle og styrke kommunens arbejde for at løfte ældre ud af ensomhed. Med implementeringen af klippekortordningen i 2015, viste det sig, at sociale aktiviteter er tre gange så efterspurgt sammenlignet med både pleje- og rengøringsydelser. Med satspuljemidlerne er der nu endnu bedre mulighed for at fokusere på sociale aktiviteter.

 

Indsatsen kaldes "Øje for fællesskabet". "Øje for fællesskabet" skal i særlig grad fokusere på at give ensomme ældre mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Kommunens aktivitetscentre har altid været rammen om socialt samvær, netværk og meningsfuldt livsindhold til alle ældre. Med klippekortsordning i 2015 er ydelsen "Socialt samvær" desuden integreret i hjemmeplejen som en tildelt ydelse. Med "Øje for fællesskabet" vil det blive muligt for hjemmeplejen at sikre de mest plejekrævende ældre adgang til sociale aktiviteter. Der vil i høj grad være tale om at revitalisere og booste en indsats, der allerede foregår.

 

Målgruppen er den samme som i den nuværende klippekortordning. Som udgangspunkt er det borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp, der kan bevilges støtte til sociale aktiviteter. Den ældre vil typisk have svært ved at færdes på egen hånd og er kendetegnende ved at have et lille netværk og vil derudover opleve ensomhed i større eller mindre grad. Som det sker i dag, vil det være den kommunale visitation, der kan visitere til ydelsen, men også social - og sundhedsmedarbejdere, pårørende etc. kan anmode om visitation til ydelsen.

 

Der vil i projektet blive samarbejdet med frivillige foreninger og evt. andre interessenter, herunder Herning Frivillig Center.  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling svarende til 265.000 kr. i 2018, 1.172.000 kr. i 2019, 1.834.000 kr. i 2020 og 1.488.000 kr. i 2021 Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 27.69.48-P24-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Revision af Handicaprådets vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet fremsender forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på møde den 7. juni 2018 godkendt at indstille reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune til godkendelse i Byrådet.

 

Det er for størstedelens vedkommende alene redaktionelle rettelser:

 

 • § 1: Der er nu punktopstilling der viser områderne som Handicaprådet har fokus på, teksten "for borgere med handicap" slettes.
 • § 2: 4. afsnit "bør" ændres til kan.
 • § 4: 3-7 medlemmer ændres til 5 medlemmer svarende til praksis i Herning Kommune.
  DSI ændres til Danske Handicaporganisationer.
  Teksten "Det ordinære forfald" ændres til afbud.
  Teksten "funktionsperiode" ændres til fireårige periode.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at forslag til reviderede vedtægter for Handicaprådet i Herning Kommune godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 18.09.02-G01-1-18 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Godkendelse af styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Sagsresume

UngHerning har fremsendt forslag til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen. Den tidligere vedtægt blev udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen. Vedtægten forelægges Børne- og Familieudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen har behandlet den nye styrelsesvedtægt på et ungdomsskolebestyrelsesmøde den 27. marts 2018, hvor vedtægten blev godkendt. Punktet vedrørende valg af medarbejderrepræsentanter har været i MED-udvalget af to omgange og blev endelig besluttet på et ungdomsskolebestyrelsesmøde den 29. maj 2018.

 

Indholdsmæssigt er der 3 ændringer, som er foretaget for at få vedtægten til at leve op til praksis:

 

 • Kapitel I, § 1, stk. 3: Der skulle tidligere indhentes udtalelse fra folkeoplysningsudvalget, men da dette er nedlagt og erstattet af Kultur- og Fritidsudvalget er dette ændret.
 • Kapitel II. § 2, stk. 1: I den tidligere vedtægt skulle de 2 medarbejderrepræsentanter vælges frit blandt alle medarbejdere. Bestyrelsen har valgt den nye valgprocedure for at sikre en bred repræsentation i bestyrelsen.
 • Kapitel III. § 1, stk. 1: Tidligere anført "Byrådet udpeger sin repræsentant samt en stedfortræder herfor på sit konstiturende møde. Medlemmet skal være byrådsmedlem". Dette er ændret til, at Byrådet kan vælge en repræsentant indenfor eller udenfor Byrådet, som har været praksis i forbindelse med det seneste kommunalvalg.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at forslag til ny vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen i UngHerning med ikrafttræden den 1. august 2018 godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af finansiering af kombinationstilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

På baggrund af den nye dagtilbudslov har forældre fået mulighed for at vælge et kombinationstilbud fra 1. juli 2018. På Børne- og Familieudvalgsmødet den 20. juni blev der redegjort for indholdet af kombinationstilbuddet. På baggrund af øget information fra Børne- og Socialministeriet fremlægges den konkrete udmøntning af tilbuddet i Herning Kommune.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender forældrebetalingstaksterne til deltidspladser og ressourcetildelingen til daginstitutioner, der har børn i kombinationstilbud.

Sagsfremstilling

Forældrebetaling til deltidspladser

I kombinationstilbuddet kombineres en fleksibel pasningsordning med en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Forældrebetalingstaksten for deltidspladsen afhænger af, hvordan forældrene vælger at tilrettelægge tilbuddet.

 • Forældrebetalingen er forskellig i forhold til, om der kombineres med en dagplejeplads, vuggestueplads eller børnehaveplads.
 • Forældrebetalingen afhænger endvidere af, om pladsen er inklusiv eller eksklusiv et sundt frokostmåltid. Forældre kan vælge begge dele i kombinationstilbuddet. I nedenstående udregning af forældrebetalingstaksten er der taget udgangspunkt i en dagtilbudsplads uden et sundt frokostmåltid. Et sundt frokostmåltid koster ca. 500 kr. mere pr. måned.
 • Afslutningsvis afhænger forældrebetalingen af, hvor mange timer forældrene vælger at benytte deltidspladsen i dagtilbuddet. Deltidspladsen må maksimalt benyttes 40 timer ugentligt i daginstitutionen og 38 timer ugentligt i dagplejen, da den fleksible pasningsordning minimum skal benyttes 10 timer ugentligt, og det samlede kombinationstilbud maksimalt må udgøre en fuldtidsplads (dvs. 50 eller 48 timer).

 

Tabel 1: Forældrebetaling ved forskellige timesatser og dagtilbudstyper

 

Vuggestue (i kr.) (uden et sundt frokostmåltid)

Dagpleje (i kr.)

Børnehave (i kr.) (uden et sundt frokostmåltid)

Alm. fuldtidsplads 50/48 t

2.848

2.445

1.674

Deltidsplads - højest 40 timer

2.420

2.151

1.436

Deltidsplads - højest 35 timer

2.217

1.967

1.321

Deltidsplads - højest 30 timer

2.014

1.784

1.207

Deltidsplads - højest 25 timer

1.810

1.600

1.092

Deltidsplads - højest 20 timer

1.607

1.416

977

Deltidsplads - højest 15 timer

1.404

1.233

862

Deltidsplads - højest 10 timer

1.200

1.049

747

 

Ovennævnte er beregnet med udgangspunkt i budgetforudsætningerne for budget 2018.

 

Tilskud til den fleksible pasningsordning

Reglerne for tilskud til fleksible pasningsordninger følger som udgangspunkt dagtilbudslovens § 80-85 vedrørende tilskud til privat pasning. Herning Kommunes tilskud udgør derfor højst 75 % af udgifterne, som forældrene har til den fleksible pasningsordning, dog max 5.043 kr. om måneden ved mindst 30 timers pasning af børn i alderen 0-2,9 år og max 3.138 kr. for børn i alderen 2,9-6 år (jf. lovgivning). Da der ikke er nogen forældre, der benytter kombinationstilbuddet på nuværende tidspunkt, er det uvist, hvor mange timer de fleksible pasningsordninger i gennemsnit vil benyttes. For at give et bud på kommunens samlede udgifter ved indførelsen af kombinationstilbuddet, er der i beregningen taget udgangspunkt i, at børn med en deltidsplads i en daginstitutioner i gennemsnit benytter den fleksible pasningsordning 20 timer ugentligt og børn med en deltidsplads i dagpleje i gennemsnit benytter den fleksible pasningsordning i 18 timer ugentligt.

 

Tilsyn med de fleksible pasningsordninger

Ifølge dagtilbudsloven stilles der ikke samme krav til tilsynet af de fleksible børnepassere som med de kommunale dagplejere og private pasningsordninger. Dette skyldes, at den fleksible pasningsordning kun kan benyttes uden for dagtilbuddenes åbningstider, og her vil børnene ofte sove. Når barnet er i dagtilbuddet, arbejdes der blandt andet med at fremme barnets læring gennem trygge læringsmiljøer, og dette stilles der derfor ikke krav om i den fleksible pasningsordning.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der føres 2 årlige tilsyn med hver enkel fleksibel pasningsordning (1 uanmeldt og 1 anmeldt). Der føres 3 tilsyn med de kommunale dagplejere og private pasningsordninger (1 uanmeldt og 2 anmeldte). Tilsynsskemaet til brug ved tilsyn af de fleksible pasningsordninger behandles i punkt 91 på nærværende BFU-møde.

 

Tilsyn med fleksible pasningsordninger vil ofte skulle finde sted enten om aften, natten eller i weekenderne. Derudover vil de fleksible pasningsordninger oftest kun passe 1-2 børn (søskende). I tilsynet vil der derfor ikke kunne foretages vurderinger af 4 børn, som der oftest gøres, når der føres tilsyn med de private pasningsordninger og kommunale dagplejere. Så på trods af, at der vil føres ét tilsyn mindre med de fleksible pasningsordninger, end med de kommunale dagplejere/private pasningsordninger, vurderes tilsynet med de fleksible pasningsordninger at kræve samme ressourcer som tilsyn med de private pasningsordninger. Det vurderes, at én dagplejekonsulent årligt kan føre tilsyn med 81 fleksible pasningsordninger.

 

Administrationsopgaver

Indførelsen af kombinationstilbuddet vil medføre en del administrative opgaver for Pladsanvisningen, Dagplejen og muligvis også dagtilbuddene. Først og fremmest skal forældre søge om at blive godkendt til kombinationstilbuddet. Dette kræver, at begge forældre eller en enlig forsørger indsender vagtplan, hvori det fremgår, at forældrene har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes åbningstider. Herefter er det Pladsanvisningens opgave at tilrettelægge kombinationstilbuddet i samarbejde med forældrene. Efterfølgende skal Pladsanvisningen kunne godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible børnepasser, og det er dagplejekonsulenternes opgave at godkende de fleksible pasningsordninger (godkendelseskriterierne fremgår af punkt 91 på nærværende dagsorden). Pladsanvisningen og dagplejekonsulenterne skal tilmed (i samarbejde med dagtilbuddet samt den fleksible børnepasser) løbende kontrollere, at forældre ikke benytter kombinationstilbuddet udover pasningsaftalen, og at den fleksible pasningsordning ikke kalder sig andet end "fleksibel pasningsordning". Afslutningsvis skal Pladsanvisningen udbetale tilskud til forældrebetalingen til de fleksible pasningsordninger og føre kontrol med forældrenes løn til den fleksible børnepasser. Dette er for at sikre, at der ikke er tale om en proformaaftale.

 

Ressourcetildeling til dagtilbuddene

Når forældre benytter kombinationstilbuddet, benytter de ikke en fuldtidsplads i dagtilbuddet. På den baggrund reduceres forældrebetalingen samt ressourcetildelingen til daginstitutionen. Det er ikke muligt at reducere ressourcetildelingen til dagplejerne, da dagplejeren passer børnene alene og derfor skal bruge samme ressourcer til den samlede børnegruppe.

 

Forvaltningen anbefaler, at daginstitutionerne (med børn i kombinationstilbud) får en variabel ressourcetildeling (i forhold til administrationsgrundlaget) svarende til 30 timer ugentligt - lige gyldigt, hvor mange timer barnet benytter deltidspladsen i daginstitutionen. Den variable ressourcetildeling er afhængig af antallet af børn og vedrører ledelse, personale, administrationsudgifter, materialer, indboforsikring, personaleforsikring og kurser. Ressourcetildelingen begrundes med, at forældre kan ændre kombinationen måned for måned. Ressourcetildelingen på 30 timer giver dermed daginstitutionerne en vis sikkerhed i forhold til personaleplanlægning mv. 

Økonomi

Forvaltningen forventer, at ca.10 børn om året i Herning Kommune vil få behov for et kombinationstilbud. Hvis dette holder, er der taget højde for det i budget 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at forældrebetalingstaksterne for 2018 for deltidspladserne (tabel 1) godkendes,
at ovenstående forældrebetalingstakster opkræves a conto indtil Byrådets endelige godkendelse,
at ressourcetildelingen til daginstitutionerne med børn i kombinationstilbud, svarende til 30 timer ugentligt, godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 28.09.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Indtægtsbevilling til tilskud til "Flere pædagoger i daginstitutioner med børn i udsatte positioner"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov og Jytte Grønkjær Jensen

Sagsresume

Herning Kommune har søgt Socialstyrelsen om midler fra ansøgningspuljen "Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner".

 

Ansøgningen er imødekommet for 3 institutioner/afdelinger. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. september 2018 til 31. august 2021 i alt 8.666.375 kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af ansøgning til Socialstyrelsen fået tilskud fra ansøgningspuljen "Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner".

 

Der var søgt på vegne af 4 institutioner (fordelt på 10 afdelinger). Ansøgningen er imødekommet til 3 afdelinger under daginstitutionen Østbyens Børnehuse.

 

Det er følgende 3 afdelinger, hvor ansøgningen er imødekommet:

 • Afdeling Borgen, Valdemarsvej 339
 • Afdeling Eventyrhuset, Thyrasvej 9
 • Afdeling Holtbjerg Børnehus, Valdemarsvej 32

 

Tilskuddet udgør i projektperioden 1. september 2018 til 31. august 2021 i alt 8.666.375 kr. Tilskuddet er fordelt således:

 

Tilskuddet er givet under betingelse af, at midlerne kommer oveni det vedtagne årlige budget.

Økonomi

Socialstyrelsen giver et samlet tilsagn for den 4-årige periode. Tilsagnet udgør ialt 8.666.375 kr. og fordeles mellem årene og afdelingerne som angivet i skemaet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på 1.556.975 kr. i 2018, 2.843.760 kr. i 2019, 2.843.760 kr. i 2020 og 1.421.880 kr. i 2021.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Indtægtsbevilling til tilskud til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Mølsted Madsen

Sagsresume

Herning Kommune har ansøgt Socialstyrelsen om midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Socialstyrelsen har den 18. juli 2018 udmøntet ansøgningspuljen. 95 kommuner har fået tildelt midler, herunder Herning Kommune. Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget meddeler udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud svarende til bevillingen.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgningen af puljemidler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (jf. § 15.25.22.10.) har socialstyrelsen tildelt Herning Kommune 2.672.988 kr. Af disse skal 786.891 kr. i 2019-2020 gå til kompetenceløft i dagplejen, og 1.886.097 kr. skal i 2018 gå til kompetenceløft af ledere og faglige fyrtårne.

 

Midlerne til kompetenceløft af ledere og faglige fyrtårne skal anvendes til en uddannelse, der tilrettelægges i samarbejde med VIA. VIA vil stå for forvaltningen, herunder planlægning, koordinering, undervisning, opfølgning mm. Indholdet i uddannelsen vil blandt andet være procesledelse i forhold til regeringens udspil omkring ”Stærke Dagtilbud”.

 

Forløbet vil starte med et fællesoplæg på 3 timer for al personale i daginstitutionerne. Herefter vil uddannelsesforløbet for lederne, de pædagogiske ledere og de faglige fyrtårne starte. Omfanget af uddannelsen vil være på ca. 3,5 undervisningsdage. Det forventes, at lederne, de pædagogiske ledere og de faglige fyrtårne vil få separate undervisningsdage samt fælles undervisningsdage.

 

Midlerne til dagplejen skal anvendes på PAU-uddannelsen af 3 dagplejere.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på 1.886.097 kr. i 2018, 393.445,5 kr. i 2019 og 393.445,5 kr. i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.06.02-S29-2-18 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Prisfastsættelse af erhvervsarealer ved Mørupvej i Herning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Torben Clausen (V) deltog ikke i Byrådets behandling af sagen.

 

 

Sagsnr.: 01.02.36-A00-1-17 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Taksationskendelse

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 82.21.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Afhændelse af ejendom

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 04.08.10-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om anlægstilskud

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om anlægstilskud

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.