Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 18. juni 2013
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailBeslutning

Orienteringen er taget til efterretning

 

Sagsnr.: 00.30.00-S00-3-12 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Orientering om forslag til budget 2014 - for det samlede kommunale område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I henhold til Budgetproceduren skal fagudvalgene aflevere forslag til budget 2014-2017 senest den 31. maj 2013.

Med denne indstilling gives en foreløbig orientering om fagudvalgenes budgetforslag samt status for investeringsoversigten.

 

Næste politiske drøftelse af forslag til budget 2014 finder sted på Byrådets budgetkonference den 26.-27. august 2013.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) godkendte på mødet den 23. april 2013 efter 1. budgetkonference rammeudmeldingen for budget 2014-2017 - som udvalgenes budgetramme for budgetarbejdet.
 
Indstillingen blev tiltrådt med følgende tekniske forudsætninger: 
"På det skattefinansierede område udgøres rammerne af overslagsårene fra det vedtagne budget 2013, korrigeret for tekniske korrektioner, den foreløbige demografiske betydning samt tillægsbevillinger +/- pr.4 . april 2013, jf. materialet., idet de tekniske justeringer vedr. 50 meter bassin jf. materialet først foretages fra budget 2015. Budgetforslaget på Serviceområde 17 tager med afsæt i rammen udgangspunkt i det aktuelle kendte niveau (pris x antal) tillagt et skøn for udviklingen i 2015-2017.
Når økonomiaftalen foreligger i juni 2013 opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen. Rammerne justeres i øvrigt med Herning Kommunes beregningstekniske andel af det stipulerede potentiale på landsplan af digital selvbetjening bølge 1 og 2, svarende til 3,1 mio. kr. Midlerne opsamles og indgår i udviklings- og konsolideringspuljen med henblik på, at ØKE præsenteres for såvel realiserbarheden af de stipulerede gevinster og investeringer. Emnet fremlægges desuden på den 2. budgetkonference august 2013.
På anlægssiden arbejdes ud fra den kendte investeringsoversigt, idet der i 2017 fastsættes en nettoramme på 120 mio. kr."  
 
På baggrund af rammeudmeldingen har fagforvaltningerne udarbejdet og afleveret forslag til budget 2014-2017. Alle budgetforslag har forud for afleveringen været behandlet i de respektive fagudvalg. Herudover har direktionen arbejdet med investeringsoversigten. Den samlede forslag til investeringsoversigt præsenteres i forbindelse med den 2. budgetkonference. Der gives her en status for arbejdet.
 
Forslagene viser et samlet budgetforslag, der med enkelte undtagelser balancerer inden for de udmeldte nettodriftsrammer. I det følgende fremhæves udfordringerne på de enkelte udvalgsområder.
 
Økonomi- og Erhvervsudvalget
Jvf. rammeudmeldingen  er budgetrammen justeret med Herning Kommunes beregningstekniske andel af det stipulerede potentiale på landsplan af digital selvbetjening bølge 1 og 2, svarende til 3,1 mio. kr. Midlerne indgår i udviklings- og konsolideringspuljen med henblik på, at ØKE præsenteres for såvel realiserbarheden af de stipulerede gevinster og investeringer.


I 2014 og 2015 indgår midlerne i finansieringen af investeringen vedrørende digital selvbetjening på forventet 20 mio. kr. Med henblik på at afdække realiserbarheden er der gennemført en afdækning af to konkrete selvbetjeningsløsninger - opskrivning i dagtilbud og digital meddelelse af flytning. Afdækningen giver ikke noget entydigt svar på, hvor meget der kan realiseres som egentlige effektiviseringer med afsæt i de nye løsninger/muligheder. Medens der ikke er svar på hvor meget er det dog administrationens vurdering dels ud fra de to eksempler dels tidligere erfaringer med "DUT-regnestykker" at målet ikke kan nås, dette alene fordi de anvendte forudsætninger ikke svarer til den lokale virkelighed, det være sig i forhold til gennemsnitslønninger og indregning af overhead. 
 
Teknik- og Miljøudvalget
På serviceområde 09 Trafik er der en udfordring vedørende budget til vejbelysning.

Derudover forventes i forbindelse med indførsel af rejsekortet en udgift på 1,1-1,3 mio. kr. Det bemærkes at udvalget drøfter budgetforslaget igen på møde i juni.
 
Byplanudvalget
Intet at bemærke.
 
Børne- og Familieudvalget
Som det var gældende for regnskab 2012 samt ved budgetopfølgningen for 2013 forventes budgetudfordringerne i 2014 også at være koncentret om kørselsudgifter og anbringelsesområdet. Der vil løbende i 2013 arbejdes på at få balance og områderne følges tæt. Det bemærkes at udvalget drøfter budgetforslaget igen på møde i juni.

 
Social- og Sundhedsudvalget
En ny lokalitet til de medarbejdere, der skal flytte ud fra Nørregades plejehjem, er stadig uafklaret, men der arbejdes aktuelt på forskellige løsningsmuligheder. Der er ikke i det foreliggende budgetforslag indarbejdet driftsudgifter til nye lokaler, da dette afhænger af løsningsmodel. Når en sådan foreligger vil der ske stillingtagen til finansiering.
 
Vedrørende det nære sundhedsvæsen og genoptræningsområdet er der ikke foretaget ændringer i forhold til 2013 i det foreliggende budgetforslag. I de rammer for den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen, der blev meldt ud fra Finansministeriet i februar 2013 fremgår, at "der er enighed om, at regeringen og KL i de økonomiske forhandlinger i juni vil drøfte den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med henblik på en styrket indsats.".
 
Med baggrund heri er der en formodning om, at det generelle udgiftspres kommer til at indgå som et tema i økonomiaftalen og med en form for finansiering til de stigende udgifter.
 
Udvalget vurderer det derfor hensigtsmæssigt at afvente økonomiaftalen, inden der sker konkret stillingtagen til budgettering af området i budget 2014. Der vurderes ikke at være mulighed for at håndtere stigende udgifter inden for den eksisterende budgetramme uden at det medfører kompenserende besparelser/serviceforringelser på andre områder.
 
Beskæftigelsesudvalget
I beskæftigelsesudvalgets budgetforslag er bevillingsbehovet 2,2 mio. kr. mindre end den udmeldte ramme. I vurderingen af udgiftsbehovet er der ikke taget højde for den indgåede aftale om reform af kontanthjælpssystemmet eller for regeringens udspil om reform af sygedagpengeområdet. Tilsvarende er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere den fulde økonomiske effekt af reformen af førtidspension og fleksjob.
 
Det bemærkes derudover, at økonomiaftalen mellem KL og regeringen endnu ikke er kendt, og dermed er kommunens kompensation fra staten i 2014 heller ikke kendt. Når økonomiaftalen foreligger i juni 2013 opdateres den foreliggende vurdering af udgiftsbehovet i henhold til de nye forudsætninger i økonomiaftalen.  


Kultur- og Fritidsudvalget
Intet at bemærke.
 
Forebyggelsesudvalget
Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering baseres i budget 2014 jf. tidligere praksis på KLs aktivitets- og udgiftsskøn, der forventes at foreligge som en del af den endelige økonomiaftale mellem KL og regeringen medio juni.
I det foreliggende budgetforslag fremstår udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering som svarende til den udmeldte tekniske budgetramme, idet ændring til KLs skøn jvf. praksis foretages som teknisk korrektion senere i budgetprocessen.   
 
Investeringsoversigten 
Rammerne for investeringsoversigten er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Anlægsrammerne i 2014-2016 udgøres af det korrigerede budget.Dog således, at det korrigerede budget for 2014 og 2015 tillægges de prioriterede midler i budgetforliget om ”varmepengene” på 20 mio. kr. til folkeskoler i 2014/15 og 63,6 mio. kr. til 50-meters bassin i 2014, samt 2 mio. kr. herudoveri medfinansiering fra brugerne. De 2 anlægsprojekters rådighedsbeløb indarbejdes således i forbindelse med budgetlægningen. Det bemærkes, at den endelige prioritering af midlerne til skolenområdet, jvf. ovenfor, afventer drøftelsen af hvorvidt folkeskolereformen har/får konsekvenser for skolestrukturen, det vil sige i 2014, jvf. i øvrigt forligskredsmøde den 8. april 2013.

Rammerne på investeringsoversigtens øvrige områder fra 2017 og frem udgør 120 mio. kr. netto (serviceområde 03-20 ekskl. 07 efter lån til ældreboliger).
Afsættet for arbejdet er, at rammerne skal overholdes og politiske beslutninger/ gældende investeringsoversigt skal respekteres. 

En opfølgning på det korrigerede budget 2014-2016 og disse projekters overløb til 2017 viser, at der i udgangssituationen er luft i forhold til anlægsrammen på 19 mio. kr. i 2017. 

I lighed med tidligere år er der større behov og ønsker til investeringer end den fastsatte ramme giver mulighed for. Der er samlet fremkommet nye behov for ca. 150 mio. kr. En mindre del heraf kan indarbejdes, jvf. råderummet på 19 mio. kr. Udenfor investeringsoversigten står derfor pt. en lang række projekter, som der skal findes en løsning på, på den ene eller anden måde. 


Regeringen og KL er enige om at videreføre løftet af de kommunale investeringer fra 2013 til 2014. Dermed vil kommunernes investeringer i 2014 udgøre 18,1 mia. kr. svarende til det forventede investeringsniveau i 2013. Omregnet til Herning-niveau svarer det til ca. 300 mio. kr. brutto ekskl. ældreboliger.
  
Den videre proces
ØKE drøfter den aktuelle økonomiske situation og den kommende budgetkonference på mødet den 19. august 2013, hvorefter der afvikles budgetkonference.
 Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen om det samlede forslag til budget 2014-2017 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.00.00-P19-1-13 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsforbedringer på rådhuset i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen, Claus Pedersen, Jacob Philipsen, Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til bygningsforbedringer på Herning Rådhus.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til bygningsforbedringer på Herning Rådhus i 2013 og 2014.

Sagsfremstilling

Med henblik på at skabe et bedre indeklima for medarbejderne på rådhuset gennemføres udskiftning af vinduer og facader på rådhuset.

 

I bygning C skal der udelukkende udskiftes vinduer. Det udføres ved, at der udskiftes et enkelt vindue ad gangen. Derfor vil det betyde, at den enkelte medarbejder kun forventes at blive berørt en arbejdsdag. Arbejdet gennemføres i efteråret 2013.

 

Tidsplan:

Udarbejdelse af udbudsmateriale: uge 23-24
Tilbudsindhentning: uge 25-27
Kontrahering: uge 28
Produktion af vinduer (6 uger + ferie): uge 29-36
Montage (4 uger): uge 37-40

 

I bygning A skal der gennemføres en total facadeudskiftning. Arbejdet er mere omfattende og vil betyde, at mens facadeudskiftningen sker på det enkelte kontor, skal kontoret rømmes, og medarbejdere skal flyttes til midlertidige arbejdspladser. Arbejdet vil blive gennemført i foråret/sommeren 2014.

 

Økonomi

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til følgende arbejder:

 

2013 - Bygning C Bethaniagade 1, 1,8 mio. kr.
2014 - Bygning A, Torvet 5, 3,2 mio. kr.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til serviceområde 20, Administration, Bygningsforbedringer rådhuset, nyt sted nr., med rådighedsbeløb fordelt med 1,8 mio. kr. i 2013 og 3,2 mio. kr. i 2014.,

 

at udgiften på 5,0 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2013, serviceområde 20, Administration, pulje til diverse bygningsforbedringer,  sted nr. 650099. 

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Niels Frede Kargaard Madsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til IT-afdelingens lokaler i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af IT lokaler 2013.

Sagsfremstilling

Efter at IT serverne er flyttet ud af rådhuset, har de daværende serverlokaler været anvendt til lager og klargøringslokale. Ejendomskontoret har udarbejdet et renoveringsprojekt der omdanner lokalerne, så de kan anvendes til kontorlokaler.
 

Økonomi

Finansiering af renoveringsprojektet kan ske ved frigivelse af det i investeringsoversigten for 2013 afsatte rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr. på serviceområde 20, administrationsbygning - pulje til diverse forbedringer.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

 

at der meddeles anlægsbevilling på 1.100.000 kr. i 2013, serviceområde 20, Administration, ombygning af IT afdelingens lokaler i 2013, nyt sted nr.,

 

at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på serviceområde 20, Administration, administrationsbygninger - pulje til diverse forbedringer, sted nr. 650099.

 

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 13.00.00-A00-1-13 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Ny selskabskonstruktion for Herning Vand A/S

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Niels Frede Kargaard Madsen

Sagsresume

Herning Vand A/S skifter navn til Herning Vand Holding A/S - med binavnet Herning Forsyning A/S - der herefter stifter dels datterselskabet Herning Rens A/S ved apportindskud af holdingselskabets spildevandsrensningsanlæg, dels datterselskabet Herning Vand A/S ved apportindskud af holdingselskabets vandindvindingsanlæg og forsyningsnet for drikkevand og spildevand m.v.

 

Ændringerne skyldes blandt andet Byrådets indførelse af "det justerede betalingsprincip".

 

Ejerstrategien foreslås kort tilpasset de nye forhold. Ændringerne foreslås godkendt af Byrådet og gennemført på generalforsamling den 19. juni 2013 med virkning fra 1. januar 2013.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen i Herning Vand A/S har på baggrund af beslutning i april i Herning Byråd vedtaget at indføre "det justerede betalingsprincip" på spildevandsområdet bl.a. af hensyn til DNV Gødstrup. Et kommende lovforslags trappemodel for vandafledningsbidrag - som det foreligger i udkast af 30. april 2013 til forslag - vil muligvis ikke gælde for offentligt ejede ejendomme, der ikke anvendes på markedsmæssige vilkår. Byrådets / generalforsamlingens beslutning vedrørende DNV Gødstrup nødvendiggør derfor en selskabsmæssig omstrukturering af Herning Vand A/S, der herefter bliver en koncern.

 

Ændringerne består i, at Herning Vand A/S skifter navn til Herning Vand Holding A/S og derefter stifter datterselskaberne Herning Rens A/S, der så ejer spildevandsrensningsanlæggene, og Herning Vand A/S, der ejer drikkevandsforsyningen samt spildevandsnettet m.m.

 

Den nuværende bestyrelse i Herning Vand A/S, inclusive medarbejderrepræsentanter, bliver bestyrelse i hvert af de 2 datterselskaber og med uændret fordeling af formandshverv m.v. Datterselskaberne skal efter loven senere have indvalgt forbrugerrepræsentanter. Der er ikke lagt op til forbrugerrepræsentation i holdingselskabet. Der er heller ikke lagt op til, at der ydes formands- og bestyrelseshonorar, kørselsgodtgørelse m.v. for hverv i datterselskaberne.

 

Der lægges op til, at direktør Niels Møller Jensen, nuværende Herning Vand A/S, også bliver direktør for de 2 datterselskaber. Medarbejderne i øvrigt forbliver i Holdingselskabet. Datterselskaberne køber arbejdskraft m.m. hos Holdingselskabet. Lignende kendes fra EGJ-koncernen, som ikke har ansatte medarbejdere men køber arbejdskraft m.m. hos EnergiMidt.

 

Ejerstrategi og vedtægter

Da den netop godkendte ejerstrategi ikke har taget højde for ændringen til en koncernstruktur, foreslås følgende ændringer af ejerstrategien:

Som nyt punkt 1.6 indsættes: "Nærværende ejerstrategi er gældende for dels Herning Vand A/S, CVR-nr. 25 81 06 19, som senere er navneændret til Herning Vand Holding A/S, dels alle selskaber der indgår i en koncern med dette selskab, herunder Herning Rens A/S og Herning Vand A/S, idet holdingselskabets ledelse skal sikre dette. Denne ledelse skal tillige sikre, at ejeren af holdingselskabet stilles som om, der ikke var tale om en koncern, men eet selskab. Dette indebærer blandt andet forpligtelse til at forelægge holdingselskabets generalforsamling eventuelle forslag til vedtægtsændringer, aktionæroverenskomster og såvel koncerninterne som eksterne samarbejdsaftaler samt stiftelse af nye selskaber og køb af ejerandele. Forelæggelsen skal ske i god tid inden behandling i et berørt koncernselskabs organer."

 

Årsagen til denne styring af ledelsen i holdingselskabet er, at det ikke er Herning Byråd, men holdingselskabets bestyrelse, der udgør generalforsamlingen (den øverste myndighed / ejerkredsen) i datterselskaberne, og det er datterselskaberne, der nu bliver dem der skal virkeliggøre Byrådets / holdingselskabets ejerstrategi, og som har kontakten til forbrugerne. Interne samarbejdsaftaler kan muligvis udformes efter forskellige principper (kostpris, markedspris, armslængde) og evt. skabe mulighed for kapitaldannelse og for disponering heraf.

 

Stiftelse af yderligere selskaber eller indtræden i selskaber, evt. ved køb af aktier, kan vise sig påkrævet eller hensigtsmæssigt, eksempelvis i relation til håndtering af spildevandsslam, drift af renseanlæg i fremmed eje (DNV Gødstrup) og el- og varmeproduktionen på Herning Renseanlægs gasmotoranlæg, herunder el-salget.

 

Aktierne i nuværende Herning Vand A/S ændres fra at være ikke-omsætningspapirer til at være omsætningspapirer med de nye vedtægter for Herning Vand Holding A/S, hvilket ifølge Herning Vands advokat skulle være en fordel i tilfælde af fusion. Det indebærer også, at hvis aktierne sælges, mister sælgeren (Herning Kommune) i større eller mindre omfang retten til at gøre indsigelse eller bevare rettigheder over for en køber, der er i god tro.

 

I punkt 5.2.3 i holdingselskabets vedtægter er det foreslået, at selskabets bestyrelse kan forhindre en beslutning på generalforsamlingen om overgang af aktier. Denne vetoret bør udgå, og det foreslås derfor, at det alene er generalforsamlingen, der bestemmer om køb og salg af aktier skal ske. Tilsvarende rettelse foreslås foretaget i datterselskabernes vedtægter.

 

Vedtægterne for holdingselskabet er tillige søgt gjort mere neutrale, således at formuleringer, der "peger" på Herning Kommune, søges undgået - som f. eks. "Herning Kommunes spildevandsplan", ændres til "spildevandsplanen for området". Herved gøres en eventuel fusion med en anden kommunes vandselskab lidt enklere, hvis en sådan måtte ønskes.

Ejerstrategien foreslås tillige ændret ved, at der i punkt 2. Målsætning indføjes et yderligere "at", som formuleres således: "at der ikke ydes bestyrelse og direktion i et datterselskab noget honorar, vederlag eller løn for arbejde i datterselskabet uden særskilt vedtagelse herom på generalforsamling i det selskab, der er den ultimative ejer af koncernen."  

 

Bemyndigelse

Herning Byråd har bemyndiget direktør Erik Hattens, Økonomi, Personale og Borgerservice, til at møde på generalforsamlinger i Herning Vand A/S og afgive stemme på Byrådets vegne. Denne bemyndigelse foreslås overført til at gælde tilsvarende i det navneændrede selskab Herning Vand Holding A/S. 

 

Selskabsdokumenter

Der er tale om et omfattende sagsmateriale, bl.a. om vedtægter, vurderingsberetninger, åbningsbalancer, stiftelsesdokumenter og -protokollater m.v. Materialet er tilgængeligt på sagen, men fremlægges ikke som bilag.


Økonomi

Herning Kommune ejer aktierne i Holdingselskabet med en nominel værdi på 100.090.000 kr., og Holdingselskabet ejer dels aktierne i Herning Rens A/S med en nominel værdi på 10 mio. kr. og en samlet egenkapital på 179.346.000 kr., dels aktierne i Herning Vand A/S med en nominel værdi på ligeledes 10 mio. kr. og en samlet egenkapital på 2.323.946.000 kr.

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at det anbefales, at koncernen stiftes som foreslået, herunder med de foreslåede bestyrelser,

 

at ejerstrategien og vedtægterne ændres som foreslået,

 

at der meddeles bemyndigelse som foreslået.  

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 84.12.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Valg til Herning Kommunes Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lotte Mikkelsen

Sagsresume

Forslag til tidsplan for afholdelse af valg til Ældrerådet fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der skal i 2013 afholdes valg til Ældrerådet. Ældrerådet forbereder sammen med administrationen gennemførelsen af valget.
 
Ifølge Ældrerådets vedtægter, der følger lovgivningen, skal valget afvikles som et direkte valg. Afstemningen foregår i Herning Kommune som brevstemmevalg. Der skal vælges 13 medlemmer og 13 stedfortrædere.
Der kræves efter vedtægterne mindst 5 stemmeberettigede stillere for, at man kan opstilles som kandidat.
 
Følgende tidsplan for afviklingen af valget foreslås.

 

[image]

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget er valgbestyrelse.


Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at valgdatoen fastsættes til den 9. oktober 2013,

 

at tidsplanen godkendes.

 

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 84.03.07-A26-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Godkendelse af brevstemmesteder på uddannelsesinstitutioner som forsøg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Grethe Wilmoes

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev den 25. februar 2013 orienteret om, at administrationen i forsættelse af Valgretskommissionens anbefalinger arbejdede med, at inddrage relevante uddannelsesinstitutioner i kommunen i valgprocessen, nærmere bestemt som brevstemmesteder.

 

Der forelægger nu svar fra uddannelsesinstitutionerne. De, der har meldt positivt tilbage anbefales godkendt som brevstemmemodtagere på forsøgsbasis.

 

Der vil efter valget blive foretaget en evaluering af forsøget.

Sagsfremstilling

Valgretskommissionen har i 2012 udgivet ”Demokrati for fremtiden – Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement”

 

Valgretskommissionen blev nedsat på initiativ af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, og består af toppolitikere, eksperter, organisationsfolk og ungdomsrepræsentanter.

Baggrunden for Valgretskommissionens nedsættelse var at give det danske demokrati et serviceeftersyn og afdække muligheder for forbedring, videreudvikling og modernisering.

 

De 23 kommissionsmedlemmer fra politiske partier, interesseorganisationer samt forsknings og medieverdenen har identificeret og debatteret, hvilke centrale udfordringer det danske demokrati står overfor.

 

Undersøgelser viser, at den politiske interesse blandt 16-25 årige er vokset markant ift. tidligere generationer. Unges frivillige arbejde i foreninger er steget med 65 % siden begyndelsen af 1990´erne. Samtidig er det dokumenteret, at unge i Danmark har en markant lavere valgdeltagelse end andre borgere.

 

Valgretskommissionen har formuleret 28 konkrete anbefalinger til tiltag, der kan stimulere unges demokratiske engagement. En af anbefalingerne er, at der oprettes valgsteder på ungdomsuddannelsessteder.


Administrationen har på denne baggrund været i dialog med en række ungdomsuddannelsessteder i Herning om et forsøgsprojekt i forbindelse med kommunalvalget i november 2013. Ambitionen er, at det bliver muligt at brevstemme på sit uddannelsessted og gerne med involvering af skolernes elevråd.


Ved folketingsvalget i 2011 var det som en forsøgsordning muligt at brevstemme på
lokalbibliotekerne i Kibæk, Vildbjerg og Aulum. Forsøget betragtes som en succes, og
lokalbibliotekerne er fremover faste valgsteder.

 

AU Herning,

Herning Gymnasium,

Herning HF & VUC

Herningsholms Erhvervsskole

TEKO

Agro Skolen

 

har meddelt administrationen, at de er interesserede i, at de studerende på stedet kan afgive brevstemmer der.

 

I forbindelse med drøftelserne med uddannelsesinstitutionerne er det aftalt, at institutionerne stiller relevant personale til rådighed for opgaven, ligesom studenterrådene skal søges inddraget. Herning Kommune uddanner herefter de af uddannelsesinstitutionerne udpegede personer til opgaven. Konkret løses uddannelsesopgaven af personale fra Borgerservice.

 

I forbindelse med uddannelsen af brevstemmemodtagerne vil disse blive gjort bekendt med såvel reglerne i forbindelse med selve brevstemmeafgivelsen som reglerne om valgagitation osv.

 

 

Administrationen vil indenfor de afsatte økonomiske rammer følge forsøget op med en annoncering målrettet vælgerne på uddannelsesstederne.

Økonomi

Udgiften til uddannelse af brevstemmemodtagere, brevstemmematerialer og porto samt opsætning og nedtagning af stemmebokse afholdes af afsatte midler til valg på serviceområde 20.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der på forsøgsbasis til kommune- og regionsrådsvalget i 2013 kan afgives brevstemmer ved AU Herning, Herning Gymnasium, Herning HF & VUC, Herningsholms Erhvervsskole, TEKO og Agro Skolen,

 

at forsøget evalueres efter valget med henblik på en vurdering af eventuelt permanentgørelse.

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.06.00-P19-1-09 Sagsbehandler: Sven Nørgaard  

Etablering af SFO ved Snejbjerg Ny Skole og hal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Knud Jensen, Inge Voer Laursen

Sagsresume

Byrådet besluttede den 19. juni 2012, at byggeriet af Snejbjerg ny skole og hal kan indeholde en SFO, og at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, 7400 Herning tillægges anlægsrammen til finansiering af denne.

 

Det blev endvidere besluttet, at der skulle tages højde for beslutningen i udbuddet, og at endelig stillingtagen skulle tages, når tilbuddene kendes.

 

Der foreligger nu et kvalificeret byggeprogram og detaljeret budgetforslag.

Der anmodes om en principbeslutning om, at salgsprovenuet tillægges anlægsrammen, når salget er gennemført og salgsprovenuet er endeligt opgjort.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 19. juni 2012, punkt 176. Byggeprogram for Snejbjerg skole- og halbyggeri.

Det blev besluttet, byggeriet kan indeholde en SFO, og at provenuet ved salget af ejendommen Drejet 24, Snejbjerg, 7400 Herning tillægges anlægsrammen til finansiering af denne.

Det blev endvidere besluttet, at der skulle tages højde for beslutningen i udbuddet og at endelig stillingtagen skulle tages, når tilbuddene kendes. 

En styregruppe og diverse arbejdsgrupper har siden arbejdet med at kvalificere byggeprogrammet i samarbejde med entreprenøren, C.C. Contractor, med henblik på udarbejdelse af kontrakt og detaljeret budget for byggeriet.

 

Der foreligger nu udkast til kontrakt og endeligt budgetforslag.


Økonomi

Der er udarbejdet særskilte arealberegninger og økonomi i forbindelse med, at en SFO er integreret i byggeriet:

 

SFO - arealbetragtninger og økonomi

[image] 

Anlægsudgiften til SFO’en er integreret tilbudsgivningen. Den samlede anlægsudgift til den integrerede SFO er opgjort til 10,990 mio. kr.

Den samlede anlægsramme udgør 177,480 mio. kr.:

[image]

 

I denne anlægsramme er endnu ikke indarbejdet

  • Indsamlede midler på 4 mio. kr. fra Snejbjerg Hallen i henhold til drøftelse på Byrådets møde den 5. marts 2013, hvor det blev besluttet, at såfremt det fulde beløb mod forventningen ikke er indsamlet inden udgangen af 2014, modregner Herning Kommune det resterende beløb i hallens bloktilskud over 5-7 år, og

  • Salgsprovenu fra salget af Drejet 24, 7400 Herning. Administrationen foreslår, at den selvejende institution sætter ejendommen til salg. Det anbefales, at en ejendomsmægler udbyder ejendommen til salg for den selvejende institution for at opnå bredest mulig eksponering. Herning Kommunes administration vil understøtte processen. Salgsprovenuet kan først opgøres efter udbudsprocessen. En tidligere ejendomsmæglervurdering er 3 mio. kr. for ejendommen. Det er dog uvist, hvad et salg af ejendommen kan indbringe.

 

Hvis de indsamlede midler og ejendomsmæglervurderingen vedr. Drejet 24 indarbejdes, vil den samlede budgetterede bruttoanlægsudgift for byggeriet inkl. SFO være i alt 184,480 mio. kr. eller netto 177,480 mio. kr.:

[image]

 

Det udarbejdede og endelige budgetforslag viser, at det er muligt at rumme anlægsudgiften til en SFO til en samlet værdi på 10,990 mio. kr. inden for den samlede budgetramme, efter indarbejdelse af salgsprovenu i henhold til ejendomsmæglervurderingen vedr. Drejet 24, 7400 Herning.

 

Såfremt ejendommen mod forventning ikke sælges, eller hvis provenuet bliver mindre, vil det samlede byggeri blive tilpasset disse nye forudsætninger.

Salgsprovenuet indarbejdes først bevillingsteknisk, når salget er gennemført, og det endelige provenu er opgjort.

 

 

 

 

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at der fremsendes særskilt sag omkring salgsprovenuet for Drejet 24, Snejbjerg, når salget er gennemført, og salgsprovenuet er endeligt opgjort,

 

at der træffes principbeslutning om, at salgsprovenuet indarbejdes i anlægsrammen efter gennemførelse af salget.

Beslutning

Indstilingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for solcelleanlæg i Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Den 4. februar 2013 under punkt nr. 17 principgodkendte Byplanudvalget, at der blev udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for opstilling af et solcelleanlæg.

 

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 69.T23.1 for et solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund , er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.
 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde T23 - for et teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85.
 
 

Sagsfremstilling

Med dette kommuneplantillæg rammelægges et nyt område på cirka 4,3 ha i det åbne land til opstilling af et solcelleanlæg.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er foreløbig vedtaget

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-12 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85 i Kollund

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

 

Sagsresume

Den 4. februar 2013 under punkt nr. 17 principgodkendte Byplanudvalget, at der blev udarbejdedet et kommuneplantillæg og en lokalplan for opstilling af et solcelleanlæg.

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 69.T23.1 – Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund, som muliggør etablering af solcelleanlæg i det åbne land.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at muliggøre opstilling af solcelleanlæg med tilhørende transformatorbokse i det åbne land.
 
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for solcelleanlæggets omfang, udformning og fremtræden. Lokalplanen stiller endvidere krav om etablering af beplantning langs Kollund Byvej, således at solcelleanlægget ikke fremstår dominerende i landskabet.
 
Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser om fjernelse, når solcelleanlæggets drift ophører og efterfølgende retablering af landskabet til landbrugsmæssig drift.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024,
og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 69.T23.1 – Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr.. 69.T23.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for campingplads på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2013, punkt 62, forslag til lokalplan 14.R3.1 – for campingplads på Ringkøbingvej i Herning.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 13. februar 2013 til den 10. april 2013. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger et område på 4,2 ha til campingformål. Centralt i området er den gamle Teglværkssø, som i dag er registreret som §3 sø. Lokalplanområdet er inddelt i 3 områder. Delområde I er ankomstområde, delområde II er camping- og hytteområde og delområde III er til autocampere.  

 

Vejadgangen flyttes, så campingpladsen får en indkørsel fra Ringkøbingvej, hvorved campingpladsen bliver mere synlig. Der kan etableres en sekundær indkørsel til autocampere med indkørsel fra Teglvænget.  

 

Der kan opføres ny bebyggelse i op til 2 etager og med en bygningshøjde på 7 meter. Ny bebyggelse skal fremstå i lette materialer og have et moderne arkitektonisk udtryk. Campinghytter skal placeres i samlede enheder på 6-8 hytter. Lokalplanen giver mulighed for, at 1/3 af hver hyttes areal inklusiv terrasse kan føres ud i Teglværkssøen. Det er dog kun 1/4 af søbredden, som kan udnyttes til hytter.
 
De mange træer i området tilfører området historie, stemning, karakter og læ. Det gælder både trægrupperne langs Ringkøbingvej og de fritstående træer på den eksisterende campingplads. En del af træerne er bevaret i lokalplanen.
 
Lokalplanen beskriver bestemmelserne for en fremtidig anvendelse af området. Endelig vedtagelse af lokalplanen er en forudsætning for, at området kan udbydes og sælges. Samtidig er der udarbejdet et notat som beskriver de overordnede vurderingskriterier i forbindelse med et udbud.
 
Byplanudvalget bedes godkende de overordnede vurderingskriterier i forbindelse med et udbud af campingpladsen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 14.R3.1 – for campingplads på Ringkøbingvej i Herning endeligt vedtages,

 

at vurderingskriterierne tiltrædes, således at arkitektur og landskabsbearbejdning vægtes med 25%, projekt/businesscase med 50% og pris med 25%.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt og lokalplan nr. 14.R3.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Skolegade 62 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 20. november 2012, punkt 300, forslag til lokalplan 12.B12.5 – for daginstitution på Skolegade 62 i Herning.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 5. december 2012 til den 30. januar 2013. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at området kan anvendes til daginstitutions-, bolig- og erhvervsformål. Det er i lokalplanforslaget muligt at kombinere boliger og liberalt erhverv.
 
Planen giver mulighed for, at eventuel kommende ny bebyggelse kan trækkes helt ud mod gaden og indgå i facadelinien med den øvrige bebyggelse langs Skolegade. Dog må det eksisterende etageareal ikke forøges, og en ny bebyggelse må kun optage et lignende grundareal. Af samme grund angiver lokalplanen ikke et konkret byggefelt, men blot at en evt. ny bebyggelse skal placeres i vejskel mod Skolegade.
 
Der er i lokalplanforslaget stillet krav om parkering, 1 p-plads pr. 50 m² etageareal ved erhverv og 1½ p-plads pr. bolig og ½ p-plads pr. bolig under 50 m².
 
Der er indkommet én bemærkning/indsigelse til planforslaget.
Indsiger Herningegnens Lærerforening bemærker;

  1. At de har problemer med de kloakker der går fra deres ejendom og gennem nabo ejendomme og til Skolegade,

  2. At de forudsætter, at opsætning af støjafskærmning sker efter gældende bestemmelser, og at der tages æstetiske hensyn,

  3. At de forudsætter, at vejeadgangen til deres ejendom fra Pontoppidansvej respekteres

 
Ad. 1 Det er forvaltningens vurdering, at den indkomne bemærkning som vedrører kloakken ikke har indflydelse på lokalplanen, men at bemærkningen videregives til Herning Vand.
Ad. 2 Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen som vedrører støjafskærmning bør imødekommes, men ikke har betydning for planforslaget.
Ad 3. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen som vedrører adgangsvej fra Pontoppidansvej ikke vedrører planen, da det ligger udenfor lokalplanens område.
 
Forvaltningen har været i kontakt med ejer af bygningen som ligger indenfor lokalplanens område. Ejer oplyser, at planen om at anvende området til daginstitution ikke er aktuel mere, da børnehaven Asylet bliver liggende, hvor den er.
Grundejer har et ønske om at sælge deres bygning med anvendelse til bolig- og/eller erhvervsformål.
 
Det er forvaltningens vurdering, at bestemmelserne, som gør det muligt at anvende området til institutionsformål, bør udgå af lokalplanen, da denne anvendelse ikke længere er aktuel, men at lokalplanen bør vedtages med anvendelsen til liberalt erhverv og boligformål. I denne sammenhæng er indsigers bemærkninger omkring støjafskærmning ikke relevant, da anvendelsen til institutionsformål indstilles til at udgå af lokalplanen.
 
I forhold til parkering er det forvaltningens vurdering, at parkeringskravet med 1 p-plads pr. 50 m² erhverv bør opretholdes, men at p-kravet til boliger bør være 1 p-plads pr. bolig, da lokalplanens område ligger centralt i Herning og tæt på bymidten.

 

Der er forvaltningens vurdering, at bestemmelserne omkring skiltning skal ændres i lokalplanen således at skiltningen omhandler skiltning ved erhverv.
 
Grundejer har forespurgt, om det er muligt at området kan få vejadgang og adresse fra Nørre Allé. Dette er muligt, men ændringen skal igennem en høring i forhold til vejloven, hvor naboerne i området høres. Ved denne løsning er der vejadgang fra Nørre Allé og vendeplads inden for lokalplanens område. Der vil ikke blive ud- og indkørsel fra Skolegade. Forvaltningen indstiller, at det revideres på lokalplanes kortbilag 2, således at der ikke stilles krav til vejadgang fra Skolegade. Det medfører, at en løsning med adresse og vejadgang fra Nørre Allé er mulig.
 
Lokalplanens redegørelse vil efter endelig vedtagelse blive tilrettet således at alt som vedrører daginstitution udgår, og at titlen på lokalplanen omfatter bolig og erhverv, Skolegade 62.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 12.B12.5 – for daginstitution Skolegade 62 i Herning endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at følgende bestemmelser slettes: 3.2, 4.3, 4.4, 7.4, 9.5, 11.1, 13.1, 

 

at § 1.2 ændres til ”at give mulighed for at anvende området til liberalt erhverv og boliger”, 

 

at § 3.1 ændres til ”Lokalplanens område kan anvendes til liberalt erhverv og bolig eller en kombination af disse,

 

at § 4.6 ændres til ”Der skal som minimum etableres 1 p-plads pr. bolig”,

 

at § 4.8 ændres til ”Der skal etableres de nødvendige overdækkede cykelparkeringspladser på terræn”,

 

at § 8.4 ændres til "Der kan inden for lokalplanen opstilles én skiltepylon med størrelse på makismalt 1,8 meter i højden og 0,6 meter i bredden,

 

at § 8.5 ændres til "Skiltning må være belyst indefra, således at kun skiltetekst og evt. logo fremstår lysende",

 

at der tilføjes under § 8 "Der må kun skiltes mod Skolegade og til erhvervformål",

 

at der tilføjes under § 8 "Flagstænger til erhvervsmæssig brug, tillades ikke",

 

at følgende slettes i § 10.1 ”Afgrænsede jordforhøjninger o. lign. i forbindelse med legeplads anses i denne sammenhæng ikke som permanent terrænregulering”,

 

at § 12.4 ændres til ”De i § 11 nævnte beplantninger er etableret”,

 

at det reviderede kortbilag 2 indgår i lokalplanen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 12.B12.5 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-5-12 Sagsbehandler: Helle Baker Norden  

Anlægsprojekt Østergade og Tinghuspladsen - Udvidelse af projektgrænse

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På budget 2013 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr.:222086, Bymidtepuljen, er der afsat 5,166 mio. kr. i 2013. 


Med budgetforliget er det besluttet, at midler afsat til Bymidteplanen på budget 2013, skal anvendes til en opgradering og omlægning af Østergade og Tinghuspladsen på baggrund af beslutning om at flytte biblioteket i Herning til Østergade 8.  

 

Der er udarbejdet et samlet skitseforslag for området omfattende Bredgade, Tinghuspladsen samt den sydlige del af Nørregade og den del af Østergade, der i dag udgør et af byens væsentligste restaurationsmiljøer.  

 

Skitseforslaget udlægger et forslag til entrepriseafgrænsning for en første etape af projektet i henhold til budgetrammen for 2013, og skitserer en anlægsplan for de tilstødende områder.

 

Sagen er tidligere blevet behandlet på møde i BYP den 14. januar 2013 og efterfølgende på Økonomi- og Erhvervsudvalgets samt Byrådets møder den 29. januar 2013.

 
På Byrådsmødet blev anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 8,060 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik BYP, nyt stednr. til anlæg af Østergade ud for det nye bibliotek samt Østergade-strækningen mellem Smedegade og Nørregade godkendt.


Anlægsudgiften finansieres af puljen til realisering af af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 med 5,166 mio. kr. i 2013 samt 2,894 mio. kr. i 2014. Der er i 2014 afsat 5,075 mio. kr. i bymidtepuljen.

Sagsfremstilling

Baggrund: 
En styrkelse af forbindelsen mellem Herningcenteret og Herning bymidte er et strategisk og centralt element i den overordnede planlægning for byens udvikling.
 
Renovering af Østergade/ Silkeborgvej indgår i den samlede plan. Således pågår renovering af etape 1: Delstrækning Fonnesbechsgade - Sjællandsgade.
Etape 2: Delstrækning Sjællandsgade - Kaj Munks Vej planlægges udført i 2014.
 
Renovering af gågaden Østergade-Tinghuspladsen udgør tilsvarende et vigtig projekt i styrkelsen af koblingen mellem centerområdet og bymidten.
 
Projektets vestlige afgrænsning har, grundet overordnede økonomiske betragtninger, hidtil været placeret ved Tinghuspladsens vestlige grænse / 'Fætter BR' butikken. Strækningen herfra til Torvet vil således fortsat fremstå med den gamle gågadebelægning. Arkitektonisk og æstetisk er det ikke en optimal løsning.
 
På baggrund heraf og med blik for at minimere generne ved anlægsarbejder i gågaden er der således foretaget en vurdering af de anlægsmæssige og økonomiske konsekvenser ved en udvidelse af gågadeprojektet mod vest – frem til Torvets østlige afgrænsning. En strækning på ca. 50 lbm. I så fald vil der være tale om en samlet gågaderenovering på strækningen fra Smedegade til Torvet.
 
En forudsætning herfor er, at Herning Vand tilsvarende udvider projektgrænsen for den planlagte kloakrenovering frem til Torvet, hvormed der både foretages kloak- og gågaderenovering på den samlede strækning (fra Smedegade frem til Torvets østlige afgrænsning). 
Herning Vand er indstillet på at udvide strækningen for kloakrenoveringen i overensstemmelse hermed.
 
Udvidelse af projektet med 50 lbm medfører, at opstart af kloakarbejdet påbegyndes 1. september 2013 - ca.1½ uge før den oprindelige tidsplan. Belægningsarbejdet udføres i foråret 2014. Perioden herfor udvides med 3 uger, hvormed belægningsarbejdet forventes afsluttet ultimo juni 2014.
 
Udførelsen af arbejdet vil, som tidligere fremført, ske med fokus på dialog med de lokale forretningsdrivende med henblik på at sikre fremkommelighed gennem hele opgravnings- og anlægsfasen. 

 

Anlægsøkonomi
Anlægsøkonomien for renovering af Østergade på strækningen Smedegade – Tinghuspladsen (Fætter BR bygningen) forventes jfr. dagsordenens resume at udgøre 8,060 mio. kr.
 
Der er udarbejdet et økonomisk overslag for udvidelse af projektgrænsen 50 m mod vest - fra Tinghuspladsen frem til Torvets østlige afgrænsning. Ved at gennemføre den samlede strækning forventes en besparelse på ca. 10 % på denne ekstra del af projektet. Besparelsen skyldes lavere enhedspriser, samling af startomkostninger mm.
 
Udvidelsen af projektet forventes at andrage ca. 3 mio. kr. (den forventede besparelse på 10 % er indregnet heri).
 
Den samlede anlægsudgift ved renovering af Østergade på delstrækningen Smedegade – Torvets østlige afgrænsning andrager således i alt ca. 11 mio. kr.
 
En udvidelse af projektgrænsen 50 m mod vest kan eventuelt udbydes som en option. 

 

Udvidelse af anlægsetapen anbefales delvist finansieret af puljen til realisering af Bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 med 2,181 mio. kr. i 2014.
 
Den resterende finansiering på 819.000 kr. (3 mio. kr. – 2,181 mio. kr.) tænkes desuden delvist finansieret, ved at anvende de resterende midler på 504.000 kr. fra projektet for etablering af p-pladser på Markedspladsen på Serviceområde 09, Trafik, TMU, stednr. 222036. Dette beløb vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at gennemføre en samlet renovering af Markedspladsen. Renovering af Markedspladsen mhp. at omdanne området til et multifunktionelt byrum (cirkusplads, udendørs arena, torveplads, parkering mm) omfatter fjernelse af parkeringsfliser, regulering af arealet, ny permeabel belægning og kantning af pladsen, ny skiltning og byudstyr samt ny belysning. Det anbefales dermed at dette projekt gennemføres i sin helhed og således indgår i den samlede politiske prioritering af kommende anlægsprojekter.
 
Ved projektet for renovering af Østergade/ Silkeborgvej etape 1 og 2, Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223078 forventes en mindre besparelse grundet nuværende lave enhedspriser. Nærværende projekt anbefales således delvis finansieret med 314.800 kr. gennem denne forventede besparelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

atovennævnte forslag til udvidelse af projektgrænsen for anlægsprojekt Østergade-Tinghuspladsen godkendes, hvormed gågaden renoveres på den samlede strækning fra Smedegade til Torvets østlige afgrænsning, 

 

atder meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til Serviceområde 09, Trafik BYP, stednr. 223075 i 2014 til udvidelse af anlægsetape på Østergade-strækningen fra Fætter BR bygningen til Torvets østlige afgrænsning,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af rådighedsbeløb fra puljen til realisering af bymidteplanen på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 222086 med 2,181 mio. kr. i 2014,

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222036 P-pladser på Markedspladsen med 504.000 kr. i 2013. Der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 441.000 kr. samt en negativ anlægsudgiftsbevilling på 63.000 kr. samme sted,  

 

at anlægsudgiften delvist finansieres af forventede besparelser på Serviceområde 09, Trafik, BYP, stednr. 223078, Silkeborgvej 1. og 2. etape på 315.000 kr. i 2014. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 315.000 kr. samme sted. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-156-10 Sagsbehandler: Pernille Falborg  

Fordeling af vindmøllemidler fra Grøn Ordning fra Vildbjerg-møllerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget 13 ansøgninger til Grøn Ordning i forbindelse med fordeling af de midler fra Grøn Ordning, der udløses i forbindelse med vindmølleprojektet ved Vildbjerg. Forvaltningen indstiller, at der ansøges om midler på vegne af projekter, der opfylder formålet med Grøn Ordning.

Sagsfremstilling

Opstilling af vindmøllerne ved Vildbjerg har udløst 886.600 kr. i Grøn Ordning, som Herning Kommune kan søge om hos Energinet.dk, på vegne af foreninger i lokalområdet. Pengene kan anvendes til bygge-/anlægsarbejder samt kulturelle eller informative aktiviteter, der fremmer accepten af vedvarende energi.

 

Der er indkommet 13 ansøgninger på i alt 1.591.494 kr. Se nedenstående oversigt eller bilag 1.

 

Nr.
Ansøger
Beskrivelse
Beløb
Kommentar
1
Vildbjerg Borgerforening
Renovering af legeplads
50.000
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
2
Vildbjerg Borgerforening
Gulv til Hal 2-projektet ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.
900.000
 
3
Nøvling KFUM idræt
Køb af bordtennisudstyr til opstart af bordtennis-afdeling.
19.941
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
4
Rockstjernen Vildbjerg
Støttearrangement til fordel for ny idrætshal i Vildbjerg.
11.000
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
5
Marchforeningen Hosekræmmerne
Permanent vandrerute i Vildbjerg med skiltning og information på smartphones via apps.
22.732,5
 
6
Timring Sogns Borgerforening
Trykning af lokalhistorisk bog om Timring Sogn.
10.000
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
7
Sinding Forsamlingshus
Nyt tag, belysning og lyddæmpende loft til forsamlingshuset.
164.531,75
Beløb tillagt moms hvor det manglede i fremsendte budget.
8
Borgerforening Sinding Ørre
Gang- og cykelsti langs Skoletoften til Sinding-Ørre Midtpunkt (offentligt areal).
170.275
Beløb fratrukket faktura for allerede udført arbejde. Koordineret med Trafik og Veje, der hjælper med projektering og tegninger.
9
Vildbjergspejderne
Varmepumpe til spejderhus som erstatning for elvarme.
39.865
 
10
Litla - Trehøje Islænderrideklub
Ny rideskolehest.
30.000
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
11
Sinding-Ørre Midtpunkt Støtteforening
Legeredskaber til skole/institution (offentligt areal).
75.000
Kan ikke anbefales af NGO, da Herning Kommune skal overtage drift og ansvar.
12
Timring Sportscenter
Køkkenelementer til renovering af køkken i forsamlingshus.
37.749
Falder ikke indenfor formålet med grøn ordning.
13
Sinding-Ørre Midtpunkt Støtteforening
Legeredskaber/tarzanbane i forbindelse med eksisterende legeområde (offentligt areal).
40.625
Kan ikke anbefales af NGO, da Herning Kommune skal overtage drift og ansvar.

 

  

Der er 886.600 kr. til rådighed inden for Energinet.dk’s rådighedsramme. Heraf stammer de 74.900 kr. fra en enkelstående mølle ved Assing, der blev opstillet i 2009. De resterende penge stammer fra vindmølleprojektet i Vildbjerg. Det anbefales, at det fulde beløb indgår i puljen.

 

Alle ansøgninger ligger inden for den såkaldte nærzone på 4,5 km, hvor det er politisk besluttet at prioritere først. Seks ansøgninger knytter sig direkte til Vildbjerg, fire til Sinding, to til Timring og en til Nøvling. Se ansøgningerne i bilag 2.

 

Forvaltningen har været i kontakt med øvrige forvaltninger i forbindelse med de ansøgninger, hvor det er relevant. Ansøgning nr. 11 og nr. 13 vedrører opstilling af legeredskaber på kommunalt areal, som Natur og Grønne Områder ikke vurderer er ønskelige, da Herning Kommune vil stå med drift og ansvar efterfølgende. De er derfor sorteret fra i indstillingen. 

 

På baggrund af en foreløbig vurdering fra Energinet.dk, falder seks af ansøgningerne ikke inden for formålet med Grøn Ordning. Det drejer sig om ansøgning nr. 1, 3, 4, 6, 10 og 12, da der hverken er tale om bygge-/anlægsarbejder eller kulturelle eller informative aktiviteter, der fremmer accepten af vedvarende energi. Der kan ikke gives tilskud til ansøgninger, der kun vedrører indkøb af legeredskaber, køkkenelementer og lignende, da en del af pengene skal gå til bygge-/anlægsarbejde.

 

De resterende ansøgninger udgør et beløb på 1.297.504 kr. Ansøgning nr. 2 er i sig selv på 900.000 kr., og dermed et større beløb, end der er til rådighed.


Økonomi

Alle ansøgninger fremsendes til Energinet.dk inklusiv moms, da Herning Kommune alene er berettiget til momsrefusion for projektudgifter, der kan henføres til kommunale aktiviteter.
 
Der ansøges samtidig om en samlet udgiftsbevilling samt en samlet indtægtsbevilling på hver 887.000 kr. Beløbene fordeles ud på de enkelte projekter med selvstændigt stednummer.
 
I denne ansøgningsrunde er der ansøgt om flere penge, end der er til rådighed. Hvis det fulde beløb for næste ansøgningsrunde til Grøn Ordning ikke uddeles, er der mulighed for at de resterende penge kan anvendes til ansøgninger uden for lokalområdet - også til projekter, der har været ansøgt til før. Det kræver, at der fremsendes en fornyet ansøgning.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at nedenstående projekter fremsendes til Energinet:

Ansøgning nr. 2: 761.401,75 kr.
Ansøgning nr. 8: 85.137,50 kr.
Ansøgning nr. 9:   39.865,00 kr. 

 

at der til indbetalinger fra Energinet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 887.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. VE-midler 2013. Der oprettes understednumre for de 3 projekter med tilhørende rådighedsbeløb jf. den første indstilling,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 887.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04 Grønne områder (BYP), nyt stednr. VE-midler 2013. Der oprettes understednumre for de 3 projekter med tilhørende rådighedsbeløb jf. den første indstilling. Udgiften finansieres af indtægten fra Energinet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-4-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Herning Isstadion

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jf. budgetforlig for 2013-2016 har Herning Byråd afsat et rådighedsbeløb på 2,066 mio. kr. ex. moms, svarende til 2,489 mio kr. incl. moms, til mindre renoveringsopgaver på Herning Isstadion, idet bygningerne er nedslidt. Bestyrelsen for fonden har fremsendt renoveringsplan og anmoder om, at beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Fonden for Herning Isstadion har med hjælp fra Midtconsult fået udarbejdet  handlingsplan med henblik på at afdække den forventede udgift til nødvendige renoveringstiltag,  beskrive vigtigheden heraf samt påvise eventuelle besparelser på driften i forbindelse hermed.

 

Handlingsplanen omfatter i hovedtræk følgende elementer i prioriteret rækkefølge:

 

1
 
Afrensning af skimmelsvamp i loftkonstruktion på hal 1
 
..  120.000 kr.
2
 
Renovering af facadekonstruktion på hal 2
 
..  536.600 kr.
4
 
Tagrenovering
 
    969.000 kr.
5
 
Eftergåelse af ventilationsanlæg
 
....  50.000 kr.
6
 
Renovering af toiletter
 
....  45.000 kr.
 
 
I alt
 
 1.720.600 kr.

 

Diverse udgifter til projektering tilsyn, skimmelkontrol mv.

samt uforudsete udgifter 309.900 kr.

 

Total i alt ex. moms.             2.030.500 kr.

Derudover medtages mindre renoveringsopgaver, hvorfor hele anlægsbevillingen søges frigivet.

 

Derudover søges der om tilskud til renovering af lysanlæg i hal 1 og 2. Der forventes at være en årlig energibesparelse på anslået 100.000 kr. i forbindelse med renovering af lysanlæg/ energioptimering i begge haller.

 

Såfremt renovering af lysanlæg imødekommes tilfalder 85% af besparelsen Herning Kommune jf. gældende praksis. Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at renoveringsplan godkendes med undtagelse af renovering af lysanlæg i hal 1 og 2,

 

at der meddeles anlægsbevilling på 2,066 ex. moms til SO 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,066 mio. kr. ex moms på samme stednr. i 2013.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-K01-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Arbejdsmarkedsstyrelsens bemærkninger til revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har den 19. marts 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen modtaget ”Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Herning Kommune”.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsstyrelsen har foretaget en gennemgang af revisionsberetningen
og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.


Resultat af gennemgangen på ministeriets område
Kommunens revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.


Beskæftigelsesministeriet noterer sig det tilfredsstillende resultat af revisors
gennemgang, idet alle personsagsområder nu administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler.


Ministeriet støtter revisors anbefaling om, at kommunen også fremadrettet
har fokus på den måde hvorpå forretningsgangene er beskrevet, og fastholder
det nuværende niveau, hvor der er en lige linje mellem de beskrevne og faktiske
udførte handlinger.


Opfølgning på tidligere beretninger

Ministeriet noterer sig, at kommunen har gennemgået alle sager på områderne for aktivering og kontanthjælp med bevilling af behovsbestemte tillæg i 2010 og at refusionsmæssig berigtigelse sker i 2012.


Ministeriet noterer sig endvidere, at revisor har gennemgået de resterende sager vedrørende revurderinger til fleksjob i forbindelse med den særlige gennemgang af fleksjobområdet for 2010 og at revisor vil følge op på, at der i 2012 er sket refusionsmæssig berigtigelse i de 31 revurderingssager, hvor der er konstateret fejl.


Ministeriet noterer sig, at der er fulgt op på øvrige områder.

Ud over den løbende revision, er der i 2011 gennemført Temarevision af fleksydelsesordningen. Beskæftigelsesministeriet har ingen bemærkninger til revisors gennemgang.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at den modtagne decisionsskrivelse tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Kvalitetsstandard for daghjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev serviceniveauet harmoniseret, og der blev udarbejdet kvalitetsstandarder for en lang række ydelser indenfor serviceloven - herunder tilbuddet om daghjem.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 20. februar 2013, punkt 16, foreløbigt godkendt den reviderede kvalitetsstandard for daghjem.

 

Efterfølgende har Ældreråd og Handicapråd haft kvalitetsstandarden til høring.

 

Kvalitetsstandarden sendes hermed til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Formålet med daghjem er primært at aflaste ægtefælle eller nærtstående med henblik på, at borgeren bliver boende i eget hjem, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghjem er som udgangspunkt et gruppetilbud, hvor der dog tages individuelle hensyn i planlægning af dagligdagen og de enkelte aktiviteter. Der er tale om borgere, som har svært ved at overskue egen situation, strukturere døgnet og vanskeligt ved at udføre egenomsorg, men som med personalestøtte kan indgå i gruppesammenhænge og modtage stimuli.

 

Ældreråd og Handicapråd har drøftet forslaget til kvalitetsstandard og har ingen bemærkninger hertil.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at kvalitetsstandarden for daghjem endelig godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Kvalitetsstandard for klubtilbud for yngre demente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 20. februar 2013, punkt 17, besluttet at sende forslaget til kvalitetsstandard for klubtilbud for yngre demente i høring hos Ældreråd og Handicapråd.

 

Kvalitetsstandarden fremsendes hermed til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Klubtilbuddet for yngre demente har til formål at forlænge den periode, hvor den yngre demente kan begå sig og fungere selvstændigt i hverdagslivet.

 

Klubtilbuddet er et forebyggende tilbud, der medvirker til at skabe netværk med ligestillede og forebygge isolation. Modtagerne af ydelsen er yngre demente borgere under 65 år, som har tendens til at isolere sig og har behov for personalestøtte for at kunne fungere i hverdagsaktiviteter og i sociale sammenhænge. Der er således tale om borgere, som typisk har svært ved at planlægge, strukturere og gennemføre hverdagsaktiviteter.

 

Der er ikke tidligere fastlagt og godkendt et politisk serviceniveau herfor.

 

Ældreråd og Handicapråd har drøftet forslaget til kvalitetsstandard. Dette har ikke givet anledning til ændring af forslaget til kvalitetsstandarden.

Økonomi

Klubtilbuddet er etableret og indeholdes inden for de økonomiske rammer.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at kvalitetsstandarden godkendes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1092-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt regnskab 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Hermed fremlægges Herning Kommunes grønne regnskab for 2012.
 
Grønt Regnskab er et uundværligt redskab til at vurdere kommunens grønne indsats og udvikling samt miljøets tilstand. Kommunens forvaltninger og afdelinger kan bruge regnskabet til at udvikle og fastholde den grønne indsats og målopfyldelse. Ligeledes sikrer Grønt regnskab, at kommunen kan få ”mest miljø for pengene”. 


Regnskabet består af en hovedrapport, en populærudgave samt et antal bilagsrapporter, der bl.a. viser energiforbrug mv. på de enkelte institutioner.
 
Regnskabet er opdelt i to dele: Kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område. Det er derfor både en oversigt over den kommunale indsats og borgernes og virksomhedernes ageren.
 
Der ud over udarbejdes der en mere teknisk intern sammenfatning, som ikke offentliggøres, men som giver et relativt hurtigt overblik over udvikling og målopfyldelse til internt brug.
 
I forbindelse med fremlæggelse af sidste års grønne regnskab blev der peget på behovet for en tværfaglig indsats for kommunens grønne udvikling. Denne indsats er i 2012 sat i system i form af et organiseret samarbejde på tværs af forvaltningerne. Som en konsekvens af dette, har Direktionen for første gang foretaget ledelsens evaluering af Grønt regnskab 2012.  


Herning Kommunes grønne regnskab danner basis for data til den fælles Green Cities Årsrapport.

 

Forvaltningen anbefaler, at Grønt regnskab 2012 godkendes, og ledelsens evaluering 2012 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor følger ledelsens evaluering af Grønt regnskab 2012. Årets evaluering sætter fokus på de mest centrale områder i regnskabet: Hvor går det fremad, og hvor kan det blive endnu bedre. Som supplement til sagsfremstillingen kan læses vedhæftede bilag: Intern sammenfatning, samt selve det grønne regnskab og bilagsrapporter og populærudgaven.
 
Hvor går det fremad ?
 
Vedvarende energi i el- og varmeforsyningen i Herning Kommune som geografisk område  
Herning Kommune er godt på vej mod målet om CO2-netral energiforsyning i 2025! Omstillingen til grøn energi slår endnu tydeligere igennem i 2012 end de forrige år. I Herning Kommune er vi stolte af at være oppe på 84 % vedvarende energi i elproduktionen og 50 % i varmeforsyningen. Med et fald i varmeforsyning fra oliefyr på 50 % og fra naturgasfyr på 79 % siden 2007, er vi på rette vej. Den positive status viser Herning Kommune som en grøn vækst-kommune, der tiltrækker og skaber innovative virksomheder og aktører, der tænker og investerer i en grønnere fremtid. Resultaterne skyldes mange parters indsats gennem flere år, herunder energiproducenternes omstilling til grøn energi koblet med kommunens administration og planlægning. Også erhvervslivet og borgerne er med til at skabe den positive udvikling. Det viser sig bl.a. gennem stor stigning i opsætning af solceller og en tredobling af ansøgning om husstandsvindmøller siden 2009.


Vindmølleplan implementeret og biogas tænkt ind i ny kommuneplan

Kommunens vindmølleplan er nu implementeret og projektplanlægningen er i fuld gang. De første tre vindmøller er opstillet i Vildbjerg med en kapacitet, der opfylder 15 % af klimaplanens mål om vindmøllestrøm. Herning Kommune håber, at det etablerede plangrundlag vil tiltrække endnu flere vindmølleprojekter de kommende år.


Biogasplanlægningen er i 2012 blevet indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2013-2024 Mulighederne for at etablere ét nyt stort anlæg i kommunen vil sammen med en revideret klimaplan i 2013 bane yderligere vej for opfyldelse af vores klimamål. 


Inddragelse af borger
e og erhvervsliv flerdobles gennem Herning Cykler og Carbon 20.

Herning Kommune har altid haft stor fokus på samarbejde med borgere og erhvervsliv. I 2012 er aktiviteterne næsten tredoblet bl.a. gennem projekt ”Herning Cykler”. Også EU- og Green Cities-projektet ”Carbon 20” kører godt på andet år. I projektet samarbejder kommunen og 16 lokale virksomheder om nedbringelse af virksomhedernes CO2-udledning. Målet om 20 % reduktion er inden for rækkevidde.

 

Næsten tre gange så mange mennesker har deltaget i kommunens naturture end i 2011. Derved styrkes kommunens mål om borgernes benyttelse og forståelse for naturen.

 

I 2013 vil borgersamarbejdet også få høj prioritet gennem et nyt fælles Green Cities projekt, hvor flere metoder til at skabe adfærdsændringer i en grøn retning afprøves. Projektet vil i Herning Kommune blive gennemført i samarbejde med boligselskabet Fruehøjgård.

 

Naturpleje på højt niveau i Herning Kommune 
Kommunen kan være stolt af indsatsen for at skabe en varieret natur med adgang til gode naturoplevelser for borgerne. Alle mål i naturpolitikken for 2012 er opfyldt, og kommunens naturpleje og naturgenopretningsindsats er af høj standard.

 

I 2012 er der også udviklet og implementeret en grøn struktur i den nye kommuneplan for Herning Kommune.

 

Men kommunens indsats alene er ikke nok til at sikre naturen og den biologiske mangfoldighed i kommunen. For eksempel er den sammenhængende natur nødvendig for mange dyr og planters udviklingsmuligheder og overlevelse. Der er derfor behov for at forene alle gode kræfter i samarbejde mellem lodsejere og kommune, ligesom en national indsats er nødvendig.

 

Kommunalt byggeri langt over målet om lavenergibyggeri

Ser man på Herning Kommune som virksomhed, er det centralt, at kommunen går foran og viser vej for en grøn udvikling. Derfor har kommunen også en lang række mål for bæredygtighed i egne rækker.

 

Partnerskab for offentlige grønne indkøb, som Herning Kommune er tilsluttet, er et af de steder, hvor der er konkrete grønne mål for indkøb og ydelser, og hvor vi er godt på vej til målopfyldelse. For målet om at 25 % af det kommunale nybyggeri skal være en energiklasse bedre end lovgivningen, er kommunen endda langt over målet med hele 89 % af byggeriet i 2012.

 

Hvor kan det blive endnu bedre?

 
Kommunens egen indsats for reduktion af CO2-udldning får et løft.

Med 20 mio. kr. afsat til energirenovering over de næste tre år og med et kommende samarbejde på tværs af forvaltningerne om energibesparelser, adfærdsændringer og ejerskab, får kommunens egen indsats for reduktion af CO2-udledning et løft.

 

Udledningen har ganske vist været faldende, men ikke nok til at nå målet om 3,5 % reduktion årligt, og 25 % reduktion i 2015 i forhold til 2007.

 

Et af de steder, hvor der er et stort potentiale for at nedbringe CO2-udledningen, er i forhold til den kommunale transport. I løbet af 2013 undersøges derfor mulighederne for at udnytte dette potentiale og reducere CO2-udledningen.

 

Der er langsigtet økonomisk fornuft i at nedbringe ressourceforbruget i såvel kommunens bygninger som den kommunale transport. På den måde går den miljømæssige og den økonomiske bæredygtighed hånd i hånd!

 

Skolekøkken opnår 89 % økologi på et halvt år

- samtidig er kommunens samlede økologiprocent stagneret.

 

Den nye skole og integrerede institution ”Stjernen” i Tjørring, som tænker grønt hele vejen rundt. Her har skolens køkken på et halvt år - og inden for budgetrammerne - opnået 89 % økologi og er dermed over målet om 75 % økologiske fødevarer i kommunens køkkener i 2015.

 

Vuggestuerne har omkring 70 % økologi, og daginstitutionsområdet som helhed er der, hvor økologiprocenten er højest.

 

Samlet har andelen af økologiske fødevarer dog været faldende siden 2009, og er nu stagneret på 20 %.

 

Ældreområdet har det største fødevareforbrug og en økologiprocent på 10. På området ligger en politisk beslutning fra 2010 om at ophøre med indkøb af økologiske fødevarer begrundet i et ønske om en økonomisk besparelse.

 

I 2013 vil det blive undersøgt, om der er mulighed for at tilbyde et økologisk alternativ i fritvalgsordningen til ældre, og der vil blive arbejdet med at forbedre de økologiske indkøbsmuligheder. Desuden vil der blive lagt vægt på en målrettet kommunikation for at inspirere køkkenerne til at øge andelen af økologiske fødevarer indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Bæredygtighed i byggeri sættes i system fremover.

En af kommunens forpligtelser og mål gennem partnerskab for grønne indkøb er at anvende bæredygtige løsninger i kommunalt byggeri og renovering. Målet søges opfyldt i forbindelse med en større skolerenovering for 45 mio. kr. Renoveringen igangsættes i 2013.

 

Gennem renoveringerne opnås erfaringer, der skal bruges til fremadrettet at sætte bæredygtighed i byggeriet i system og få de grønne krav med i udbud og kravspecifikationer.

 
Grøn transport og CO2-reduktion fra landbruget opnås kun med indsats fra såvel lokale som regionale og landsdækkende parter.

Samtidig med at udledningen af CO2 fra energiforbruget i hele kommunen falder, er udledningen fra transportsektoren og landbrug stigende. De to sektorer udgør nu henholdsvis 35 og 42 % af kommunens samlede CO2-udledning.

 

Som kommune kan vi arbejde med en fornuftig trafikplanlægning, gode muligheder for kollektiv transport og øget cykeltransport, som det sker gennem projekt ”Herning Cykler”. Vi samarbejder også med nationale og regionale parter som fx Better Place, Arriva og Midttrafik, men der er behov for landsdækkende initiativer, hvis CO2-udledningen for transportsektoren virkelig skal begrænses.

 

Det samme gælder for landbrugsområdet, hvor det er en indsats og et samarbejde mellem erhvervets parter, både lokalt, regionalt og landsdækkende, der skal etableres for at nå et resultat.  
 
Målopfyldelse
Som den mest overordnede status er udarbejdet et skøn over, i hvor høj grad Herning Kommune efterlever indgåede og egne aftaler og politikker samt målene under de enkelte aftaler.

 

Aftale, forpligtelse eller egen politik
Efterleves aftalen
Agenda 21 forpligtelser
Ja, i middel grad
Green Cities aftalen samlet
Ja, i middel grad
- Green Cities Klima
   [image]
- Green Cities Vand
   [image]
- Green Cities Økologi
   [image]
- Green Cities Natur
   [image]
- Green Cities Trafik
   [image]
- Green Cities Affald
   [image]
- Green Cities fundament
   [image]
Klimakommuneaftalen
Nej, men forbedret i forhold til tidligere år
Partnerskab for grønne indkøb
Ja, i middel grad
 
 - Mål vedr. centralt indgåede aftaler/indkøb for:
   Børneartikler, papir, IT, træ, el-artikler
   [image]
 - Mål vedr. centralt indgåede aftaler/indkøb for:
   Fødevarer, tryksager, rengøringsartikler
   [image]
 - Mål vedr. transport
   [image]
 - Mål vedr. byggeri - Energikrav til nybyggeri
   [image]
 - Mål vedr. byggeri - Miljøkrav til byggeri og materialer
   [image]
Klimaplanen
Ja, i middel grad
Naturpolitikken
Ja, i høj grad


Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik-og Miljøudvalget indstiller,

at Grønt regnskab 2012 godkendes,

 

at ledelsens evaluering 2012 tages til efterretning.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-815-07 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Vedtægtsændring for L90 som følge af, at Holstebro Kommune genindtræder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Ændring af vedtægterne for det kommunale fællesskab L90 som følge af at Holstebro Kommune nu ønsker at genindtræde i fællesskabet. Det anbefales, at genindtrædelse godkendes på betingelse af, at Holstebro Kommune hæfter, herunder beløbsmæssigt, som før sin udtræden.

Sagsfremstilling

Holstebro Kommune har ønsket at genindtræde i L90, selv om udtræden tidligere er blevet godkendt - for Herning Byråds vedkommende i sag nr. 45 / 2012. I forbindelse med nævnte udtræden fik Holstebro Kommune eftergivet en hæftelse på knapt 5,9 mio. kr. opgjort pr. ultimo 2010, hvorved de øvrige kommuners hæftelse steg.

 

Det foreslås, at Holstebro Kommune kan genindtræde på betingelse af, at Holstebro Kommune stilles økonomisk i enhver henseende som om udtræden aldrig var blevet godkendt, herunder uden ovennævnte eftergivelse af hæftelse.

 

Det foreslås tillige, at Herning Byråds brev af 23. februar 2012 til L90 fastholdes over for L90, idet dette brev var foranlediget af seneste vedtægtsændring i L90, og der endnu ikke er ændret i vedtægterne, som ellers forudsat af Herning Kommune.Økonomi

Da kommunernes indbyrdes hæftelse som hovedregel varierer efter størrelsen af leverede affaldsmængder de seneste 5 kalenderår fra de deltagende kommuner, kan der ikke sættes præcise beløb på ændringernes størrelse, men alt andet lige bliver Herning Kommunes hæftelse mindre. Da Holstebro Kommune udtrådte, blev Herning Kommunes hæftelse forøget med ca. 395.000 kr.

Indstilling

Teknik-og Miljøudvalget indstiller,

at det anbefales, at Holstebro Kommune genindtræder i L90,

 

at genindtrædelse gøres betinget af, at Holstebro Kommune stilles økonomisk i enhver henseende, som om udtræden aldrig var blevet godkendt,

 

at Herning Byråd over for bestyrelsen i L90 og de øvrige deltagerkommuner gentager sit brev af 23. februar 2012 til L90.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af lånetilbud til borgere ved separatkloakering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Debel

Sagsresume

Der er indgået en politisk aftale om, at Herning Kommune giver mulighed for at yde lån til udgifterne til udførelse af separatkloakering til samme personkreds som er omfattet af ejendomsskattelåneloven. Muligheden er begrænset til ejere der har nået folkepensionsalderen, eller modtager social pension eller efterløn.

 

Sagen fremsendes til Byrådets principgodkendelse.

Sagsfremstilling

Gruppeformændene i Byrådet har på møde den 29. januar 2013 i forbindelse med principbehandling af kloak-separering aftalt, at Herning Kommunen tilbyder berørte borgere lånefinansiering. Tilbudet er indenfor de lovgivningsmæssige rammer, hvorfor personkredsen er afgrænset til ejere, der har nået folkepensionsalderen, eller modtager social pension eller efterløn.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede i forlængelse af denne aftale långivningstilbudet som en del af sagen "Endelige vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 -  Haderup", den 18. februar 2013.

 

Ved en administrativ fejl er Teknik- og Miljøudvalgets indstilling ift. lånefinansiering ikke en del af den sag, der er sendt videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. På denne baggrund fremsendes hermed særskilt sag.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte "Endelige vedtagelse af tillæg nr. 4 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 - Haderup", den 25. februar.

Byrådet godkendte samme sag den 05. marts.


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der ved påbud om separatkloakering gives mulighed for at yde lån til samme personkreds, som er omfattet af ejendomsskattelåneloven.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-08 Sagsbehandler: Torbjørn Tarp  

Etablering af Dyrehave i Løvbakkerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Kjær Poulsen, Erik Skibsted, Anders Debel, Peter Vallentin, Niels Madsen

Sagsresume

På møde 5. november 2012, pkt. 221 behandlede Teknik- og Miljøudvalget et forslag om etablering af en dyrehave med dåvildt i Løvbakkerne som led i naturplejen af området og til understøttelse af de oplevelsesmæssige værdier i Løvbakke Naturcenter. Udvalget tiltrådte indstillingen, men ønskede at godkende det endelige projekt. 

 

Med henblik på en mere hensigtsmæssig arrondering af dyrehaven, samt et bedre fodergrundlag for dåvildtet, er der opstået mulighed for køb af 1,7 ha frijord i Løvbakkerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at plan for realisering af dyrehave i Løvbakke Plantage igangsættes, og at de 1,75 ha frijord erhverves for driftsmidler SO 04 Grønne Områder, hvis der ikke kan opnås aftale om leje af arealet evt. med forkøbsret, eller alternativt at dyrehaven etableres uden inklusion af de 1,75 ha, som ligger som et indhak i kommende dyrehave.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen på lukket dagsorden pga. stillingtagen til arealerhvervelse.

Sagsfremstilling

Dyrehave i Løvbakkerne

 

Herning Kommune har nu fået tilladelse efter Skovloven til etablering af dyrehaven. Klagefristen er endnu ikke udløbet.

 

Tilladelsen er givet til dyrehave med dåvildt, betinget af, at der udarbejdes en forvaltningsplan for dyrehaven, som godkendes af Naturstyrelsen. Arbejdet med forvaltningsplanen er igangsat.

 

Løvbakkerne er Hernings mest bynære rekreative skovområde. Området er en del af Løvbakke Naturcenter og indeholder ud over naturskole med godt 5.000 besøgende børn pr. år, en række publikumsfaciliteter som f.eks. et omfattende afmærket stisystem med flere handicapvenlige stier, p-pladser, teltplads, shelterplads, hundeskov og en naturlegeplads. Med ny installeret tæller i udstillingsbygningen er der i 2012 registreret ca. 40.000 besøgende. I området findes også forskellige naturtyper, som f.eks. gammelt egekrat, skov, hede og ager. 

 

Dyrehaver i skovområder udvikler sig med årene til enestående naturperler. Dyrehaver har oftest en høj biodiversitet med et rigt dyre- og planteliv, og de giver store naturoplevelser for befolkningen med hjortevildt, åbne græsarealer og store fritstående træer.  

 

En dyrehave i Løvbakkerne kan bidrage til: 

  • På sigt at fremme biodiversiteten i Løvbakkerne væsentligt.

  • At udbygge en bynær attraktion med flere oplevelsesmuligheder.  

  • At fremme den frie bevægelighed i Løvbakkerne, da 3 nuværende indre kreaturhegn samtidig kan fjernes.

  • At skabe et endnu mere attraktivt udflugtsmål, med endnu flere besøgende.

 

 

Erhvervelse af 1,75 ha frijord i dyrehaveprojektet
I forbindelse med dyrehaveprojektet har Herning Kommune fået en mulighed for at købe 1,75 ha frijord beliggende matr.nr. 4t Gullestrup, Herning Jorder.

 

Arealet grænser op til Løvbakke Plantage, med Herning Kommune som ejer på nord- og vestsiden, Naturstyrelsen som ejer på østsiden, og en privat ejer på sydsiden.
Matr. nr. 4t Gullestrup, Herning Jorder er hovedsageligt ubevokset, men fremstår uplejet og under tilgroning. Arealet har tidligere været dyrket, men har ligget i græs de seneste årtier. Ca. 10% af arealet er bevokset med beskyttet egekrat. På arealet ligger desuden en beskyttet gravhøj. Der har ikke tidligere været offentlig adgang til arealet. 


Både i forhold til Løvbakke Naturcenter og i særdeleshed i forhold til dyrehaveplanerne, giver det god mening at erhverve arealet. Det vil skabe en fornuftig arrondering af Løvbakke Plantage generelt, og sikre en langt mere oplagt hegnslinie for dyrehaven. Arealet vil desuden udgøre et godt bidrag til dåvildtets fødegrundlag i dyrehaven. Dyrenes afgræsning vil ligeledes resultere i et langt højere naturindhold på arealet, og gøre arealet mere interessant i forhold til den samlede naturoplevelse i Løvbakkerne. Erhverves det ikke, kan arealet forventes at få karakter af vildnis i løbet af få år.

 

Hvis arealet erhverves vil det indgå som græsningsareal i den forventede dyrehave i Løvbakkerne. Arealets beliggenhed er illustreret på nedenstående kort med rød farve (stiplet linie illustrerer linieføringen af dyrehavehegnet, lyserød prik angiver klaplåger i hegnet, så publikum kan færdes uhindret). Det violette areal mærket FDF, er det område, hvor kommunen i samarbejde med FDF´erne har etableret en fælles ny, men også offentlig overnatningsplads, med muldtoilet, shelters og bålplads.


[image] 

 

Med tilkøb af matr. nr. 4t, Gullestrup, Herning Jorder samt med tilforpagtet areal ejet af Naturstyrelsen, vil dyrehaveprojektet omfatte et areal på ca. 57 ha, som vist på kortbilaget.

 

Alternativt kan der søges indgået en lejeaftale for leje af matr. 4t, med mulig forkøbsret for Herning Kommune. En sidste mulighed er at undlade et opkøb af jorden, og lade dyrehavehegnet gå udenom matriklen.

 

Der udsættes i første omgang 25 stk dåvildt ekskl. årets afkom. Bestanden reguleres årligt således, at det rette græsningstryk opnåes. Bestandens størrelse og græsningstryk er bl.a. noget af det, der skal redegøres for i forvaltningsplanen.

 

Overalt hvor der i dag er adgang til Løvbakkerne ad stier og veje, etableres låger, som sikrer publikum uhindret adgang til dyrehaven. Hegnslinien føres lidt tilbagetrukket i skovbrynene således, at det ikke skæmmer det landskabelige indtryk, og så det frie vildt kan følge ydersiden af hegnet under dække af vegetationen. 

  

 

 

Finansiering af jordkøb.

Administrationen anbefaler, at opkøb af 1,75 ha frijord, finansieres af de ekstra DUT-midler på 563.000 kr./år til Natura2000 naturprojekter, der på grund af en stor administrativ indsats primært i opstartsperioden, ikke forventes brugt fudt ud på Natura 2000-opgaven i 2013.


Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Økonomi

Dyrehave i Løvbakkerne

De samlede udgifter til dyrehaven forventes at udgøre samlet i alt 500.000 kr., som fordeler sig således:

Hegn:                          325.000 kr.

Klaplåger:                      75.000 kr.

Foderhække og vand:   20.000 kr.

Anskaffelse af dyr:        80.000 kr.

Projektet finansieres via serviceområde 04 i 2013-2014. Merudgiften på 150.000 kr. i forhold til tidligere fremlagte skyldes, at vi nu har fået en pris på anskaffelse af dyrene, samt udgifter til publikumslåger, vand m.m.

 

De afledte driftsudgifter til dyrehaven forventes at udgøre 100.000 kr./år, som afholdes indenfor de eksisterende rammer for Serviceområde 04, Grønne områder.

   

Erhvervelse af 1,75 ha frijord i dyrehaveprojektet

Administrationen har med forbehold for Byrådets godkendelse aftalt med administratorerne af dødsboet, at arealet beliggende matr. nr. 4t, Gullestrup, Herning Jorder kan erhverves for 190.000 kr. svarende til 108.367 kr. pr. ha. Prisen er godkendt af Juridisk Afd. Derudover udfærdiger Herning Kommune skøde og afholder tinglysningsomkostninger vedr. skødet. Tinglysningsafgiften udgør kr. 2.600 + advokat og udgør i alt 8.000 kr. I alt 198.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at ejendommen erhverves på de forhandlede vilkår.

 

Til finansieringen af jordopkøbet peger forvaltningen på, at beløbet tages af de DUT-midler på 563.000 kr./år, som Herning Kommune har fået til løsning og pleje af Natura 2000 arealer. Finansieringen sker således over driften på Serviceområde 04, Grønne områder. Opgaven er imidlertid først igangsat i 2013, og er forbundet med en ikke uvæsentlig forudgående administrativ indsats, hvorfor kun en begrænset andel af puljen forventes anvendt til Natura2000 opgaven i 2013. 

 

Alternativt kan der søges indgået en lejeaftale for leje af matr. 4t, med mulig forkøbsret for Herning Kommune. En sidste mulighed er at undlade et opkøb af jorden, og lade dyrehavehegnet gå udenom matriklen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at planen for etablering af dyrehaven i Løvbakke Plantage igansættes som planlagt,

 

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2013 til Serviceområde 04, Grønne områder, Dyrehave i Løvbakke Plantage, nyt sted nr. og udgiften finansieres over driften i 2013 på serviceområde 04, Grønne områder,

 

at den årlige afledte drift på ca. 100.000 kr. afholdes indenfor de eksisterende rammer for serviceområde 04, Grønne områder,

 

at Dyrehaven etableres uden inddragelse af det privatejede areal, alternativt indgåes en lejeaftale for arealet, med eventuel forkøbsret for Herning Kommune.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 13.07.00-Ø54-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Lejeaftale

 

Sagsnr.: 13.02.00-G14-2-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for ledninger i kommunale arealer i Hammerum

 

Sagsnr.: 13.02.00-G14-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for ledninger i kommunale arealer i Haderup

 

Sagsnr.: 05.12.00-G14-1-13 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for rørsføring i kommunalt areal

 

Sagsnr.: 13.06.02-G01-4-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af kommunale ejendomme

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-867-09 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Salg af areal i Gjellerup

 

Sagsnr.: 05.01.00-P19-3-11 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Vesterholmvejs forlængelse

 

Sagsnr.: 00.34.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Ansøgning om lån

 

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-12 Sagsbehandler: Pia Colstrup  

Lejeaftale