Dagsordener og referater

Udvalg: Herning Byråd
Mødedato: 17. december 2019
Mødested: Byrådssalen

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets almindelige orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

 

Udpegning til bestyrelsen for Sangens Hus

Sangens Hus, som er en del af Den Jyske Sangskole, har de seneste år gennemgået en kæmpe udvikling. Sangens Hus er blevet et nationalt center for sang, som hvert år uddanner og inspirerer en masse mennesker, fx skolelærere, via deres kraftcentre i hele landet. Sangens Hus er blevet så stor en succes, at det både organisatorisk og praktisk er vokset over Den Jyske Sangskole, og derfor er de i gang med en organisatorisk opsplitning. I den anledning stiftes der en ny bestyrelse for Sangens Hus, og til denne skal hjemstedskommunen udpege en repræsentant. Ifølge konstitueringsaftalen er det Venstre der udpeger. Venstre har udpeget byrådsmedlem Dorte West som medlem af bestyrelsen for Sangens Hus.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.15.15-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Godkendelse af underskriftsbemyndigelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkender de formelt underskriftsbemyndigede i Herning Kommune. Underskriftsbemyndigelserne er senest godkendt den 23. januar 2018.

 

Siden sidste godkendelse er der fratrådt underskriftsbemyndigede chefer i Teknik og Miljø, Social, Sundhed og Beskæftigelse samt i By, Erhverv og Kultur. Alle stillingerne er genbesat. Det indstilles, at underskriftsbemyndigelserne tilrettes i overensstemmelse med disse ansættelser.

Sagsfremstilling

Det følger af kommunestyrelseslovens § 32, at en række dokumenter skal underskrives af borgmesteren eller en viceborgmester sammen med en person, der er personligt bemyndiget hertil af Byrådet. Personlig bemyndigelse betyder, at det ikke er tilstrækkeligt at bemyndige en ansat med en bestemt titel, f.eks. kommunaldirektøren. Der skal udpeges en navngiven ansat.

 

Der er sket fratrædelser og nyansættelser på chefniveau siden Byrådets seneste bemyndigelse den 23. januar 2018. Det indstilles, at underskriftsbemyndigelserne tilpasses disse ændringer (ændringer foretaget i punkt C, F og G), således at Byrådet med virkning fra den 1. januar 2020 bemyndiger som følger:

 

A. For så vidt angår Herning Byråd sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

 • Kommunaldirektør Erik Hattens eller i dennes fravær
 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i disses fravær
 • Underdirektør Thomas Herskind.

 

B. For så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester i forannævnte rækkefølge:

De samme 3 personer i nævnte rækkefølge som er anført for så vidt angår Byrådet.

 

C. For så vidt angår Teknik- og Miljøudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Teknik og Miljø Eva Kanstrup eller i dennes fravær
 • chef i Teknik og Miljø Jacob Philipsen eller i disses fravær
 • chef i Teknik og Miljø Lene Kimø

Dog underskrives der for så vidt angår Herning Kommune som Bygningsmyndighed af borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester (efter omstændighederne dog formanden eller næstformanden for det udvalg, der har behandlet sagen) sammen med chef i Teknik og Miljø Lene Kimø eller i dennes fravær afdelingsleder Hans Eghøj.

 

D. For så vidt angår Byplanudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • planchef Marius Reese

 

E. For så vidt angår Børne- og Familieudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Børn og Unge Louise Raunkjær eller i dennes fravær
 • centerchef Antonio Barahona

 

F. For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Forebyggelsesudvalget sammen med det respektive udvalgs formand eller næstformand i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Søren Liner Christensen eller i dennes fravær
 • stabschef Karin Locander eller i disses fravær
 • vedrørende Social- og Sundhedsudvalget - handicap- og psykiatrichef Kirsten Bundgaard
 • vedrørende Beskæftigelsesudvalget – social- og beskæftigelseschef Carsten Lagoni
 • vedrørende Forebyggelsesudvalget - sundheds- og ældrechef Anne Christmann Ramsgaard

 

G. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget sammen med udvalgsformanden eller næstformanden i forannævnte rækkefølge:

 • Direktør for By, Erhverv og Kultur Jørgen Krogh eller i dennes fravær
 • kultur- og fritidschef Søren Juul Baunsgaard

 

For så vidt angår digital tinglysning tilrettes bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående, hvorefter Tinglysningsretten underrettes herom.

 

Det bemærkes, at de personer, der bemyndiges jf. ovenfor, kan delegere deres underskriftskompetence inden for lovgivningens og kommunestyrets regler herfor.

Hver forvaltning udarbejder en delegationsplan for deres respektive område.  

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at underskriftsbemyndigelserne godkendes som beskrevet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.02.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Forslag til plan for almene boliger 2020-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Der fremsendes forslag til plan for almene boliger 2020-2023. Forslaget har været drøftet med de almene boligorganisationer på et møde den 26. september.

Sagsfremstilling

I forslaget til plan for almene boliger er der indarbejdet et nyt projekt i 2023 i form af 40 familieboliger i Gødstrup.

De øvrige projekter er vedtaget i tidligere planer. Nogle af projekterne når ikke at blive gennemført i det år, de var planlagt til, så de foreslås flyttet til det efterfølgende år.

 

  

I tilbagemeldingen fra mødet med boligorganisationerne om udlejningssituationen blev det fastslået, at ventelisterne var størst i Herning by, herefter forstæderne, centerbyerne og mindst i de små byer. Der er dog ingen ledige boliger i de mindre byer p.t. Der er for kommunen som helhed meget få boliger med lang lejeledighed, de såkaldte tomgangsboliger.

 

Bomidtvest har fremsendt ønske om at nedrive 16 boliger i Søndergade i Vildbjerg for at bygge nye familieboliger. Herning Kommune har råderet over boligerne og der er dialog med Herning kommune om ændring af målgruppen.

Lejerbo har udtrykt ønske om flere boliger i Snejbjerg.

Begge projekter drøftes på efterårets dialogmøder med boligorganisationerne.

Økonomi

Det kommunale grundkapitaltilskud er et element i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Aktuelt er det 10% af anlægssummen.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at forslaget til plan for almene boliger 2020-2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 54.00.00-A00-4-19 Sagsbehandler: Lajla Johansen  

Godkendelse af Uddannelsesstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

På møde den 6. maj 2019 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget en procesplan og udkast til uddannelsesstrategi for erhvervs- og videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelser. Høringen er nu gennemført, og processen har kvalificeret uddannelsesstrategien, der med tilføjede ændringer nu indstilles til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en fælles strategi på uddannelsesområdet er at sikre en intelligent og handlingsorienteret indsats, hvor kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner arbejder tæt sammen om at skabe de rette rammer om uddannelsernes virke og det gode studieliv.
Behovet for indsatsen er for nylig blevet understreget af DI i deres måling af lokalt erhvervsklima, som viser, at erhvervslivet i Herning mener, at uddannelsesområdet bør være blandt kommunens primære prioriteringer ("Kvalificeret arbejdskraft" er nr. 1 og "Uddannelse" er nr. 3).

 

Orientering om processen

Uddannelsesstrategien er blevet drøftet:

1) Politisk i relevante fagudvalg (BFU, BSK, KFU og BYP).

2) Fagligt ved stormøde på Herningsholm Museum den 24.10.2019 med ledelsesrepræsentanter fra erhvervsskolerne, de videregående uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelser, studerende, erhvervslivet, fagforeninger samt repræsentanter fra de relevante politiske udvalg.

3) Med erhvervslivet ved Erhvervsrådets repræsentantskabsmøde den 7.11.2019.

 

Derudover er strategien blevet sendt til erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser med opfordring til at drøfte strategien lokalt. I forlængelse af det har kommunen tilbudt at deltage, og hvis det har været ønsket, også deltaget i drøftelser på uddannelsesinstitutionerne, og Aarhus Universitet har sendt et positivt høringssvar som udkomme på deres interne drøftelse (bilag 2).

 

På møde den 6. maj 2019 pegede Økonomi- og Erhvervsudvalget på det vigtige i, at de studerende blev inddraget i processen. Der er derfor afholdt fokusgrupper med studerende på syv forskellige uddannelsesinstitutioner. Den dialog vil fortsætte med henblik på etablering af en studietænketank, som blev besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 6. maj 2019.

 

Uddannelsesstrategien er blevet mødt med interesse og opbakning. Der er en meget stor anerkendelse af, at Herning Kommune ønsker at styrke uddannelsesområdet og ikke mindst af Økonomi- og Erhvervsudvalgets opmærksomhed på at inddrage de studerende og andre interessenter.

 

Det skal fremhæves, at der især er anerkendelse af og tilslutning til, at Herning Kommune:

 1. fokuserer på at integrere de studerende i byen og i foreningslivet. Det fremgår blandt andet af beslutning fra KFU's behandling af sagen den 6. maj 2019: "Udvalget ser gerne, at der vil være et udstrakt fokus på at inddrage de studerende og deres ønsker til kulturelle aktiviteter og fritidstilbud, sammen med kommunens øvrige borgere".
 2. arbejder målrettet med at styrke udvalgte uddannelsesområder: Der er bred enighed om, at Herning bør fokusere på at tiltrække uddannelser, der er samhørige med arbejdsmarkedet i området.
 3. "[...] har det som ambition at skabe de bedste betingelser for stærke samarbejdsflader mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører" (jf. høringssvar fra Aarhus Universitet, bilag 2).

 

Den planlagte proces har skabt et godt fundament for det videre samarbejde, og på stormødet blev der udtrykt ønske om, at kommunen fortsætter den gode og nære dialog og fastholder fokus på at inddrage særligt de studerende og uddannelserne.

 

 

Forslag til ændringer på baggrund af inddragelsesproces:

 

1. FN's verdensmål for en bæredygtig verden

Byens videregående uddannelser og erhvervsskoler arbejder alle med FN's verdensmål, ligesom Herning Kommune har vedtaget at etablere et bæredygtighedscenter. Derfor er ambitionen om at arbejde for en bæredygtig verden skrevet ind i strategien.

 • Tilføjet afsnit (side 5, sidste afsnit):
  Vi vil understøtte den bæredygtighedsdagsorden, som vores uddannelsesinstitutioner allerede arbejder dygtigt og målrettet med. Vi vil i Herning tage ansvar for, at de studerende er klædt på til fremtidens arbejdsmarked, hvor den bæredygtige omstilling er en naturlig del af opgaveløsningen.

 

2. Fællesskab blandt de studerende

Særligt de studerende foreslår, at vi prioriterer at styrke fællesskabet på tværs af uddannelsesinstitutionerne - gerne i aktiviteter, der rækker ud over deres uddannelse. Målet er at skabe netværk, så de bliver integreret bedre i byen og ikke kun på deres studium. En godt netværk i og stærk tilknytning til byen kan være afgørende for, hvor de studerende vælger at søge job og bosætte sig efter endt studium.

 • Tilføjet sætning under Mål 1 (side 16, sidste afsnit): Som studerende i Herning indgår man ikke bare i ét, men i flere fællesskaber.
 • Tilføjet fokuspunkt (side 17, første afsnit): Fællesskab. Som studerende i Herning er man en del af forskellige fællesskaber. Vi ønsker at gøre en særlig indsats for, at man som studerende bliver en del af byen. Derfor vil vi tage initiativ til, at de studerende får let ved at etablere nye fællesskaber. De skal mødes i aktiviteter, hvor de gør brug af byens mange muligheder. Det kan være til fællesspisninger i Huset no 7, yogasessions i Angligården om sommeren eller noget helt tredje. Derudover gør vi en særlig indsats for, at de studerende hurtigt bliver introduceret for det organiserede foreningsliv i byen - og får lyst til at være med.   

 

3. Hvad skal Herning kendes for?

De studerende ser det nære studiemiljø som noget helt unikt. Det vil derfor blive et bærende element i fortællingen om Herning som uddannelsesby: Som studerende i Herning er man ikke blot et studienummer, men en studerende der bliver set og hørt.

Den tætte kobling mellem erhvervsliv og uddannelsesområdet er også en styrke, der gennemsyrer uddannelserne, hvor læring omsættes til praksis.

 • Ændret afsnit (Fokuspunkt "Markedsføring og branding", side 17).

Ændres fra: Vi vil styrke markedsføring og branding af Herning som uddannelsesby. Byen vil fx særligt blive brandet med en nærhedsvinkel og med fokus på, at man som studerende i Herning ikke blot rykker sig fagligt, men også som menneske.

 

Ændres til: Vi vil styrke markedsføring og branding af Herning som uddannelsesby. Herning markerer sig ved at have fagligt stærke og erhvervsnære uddannelsesmiljøer. Uddannelserne har tæt kontakt til erhvervslivet, og de studerende vil under deres uddannelser afprøve teori i praksis og blive klogere på deres kommende karrierevej.
Samtidig oplever de studerende, at de har en tæt kontakt til og god faglig sparring med deres undervisere under deres uddannelse. Det er vi stolte af.
Herning skal kendes for, at uddannelsesmiljøerne i byen er erhvervsnære og trygge. Og ikke mindst at man som studerende i Herning ikke blot rykker sig fagligt, men også som menneske - både fordi du møder engagerede og interesserede undervisere, men også fordi du er en del af fællesskabet.

 

Ændringerne er som nævnt et resultat og koncentrat af inddragende proces, og de er tilføjet uddannelsesstrategien (se bilag 1).

Økonomi

Økonomien afholdes inden for den eksisterende ramme på serviceområde 20 Administration, 064863 Udvikling af menneskelige ressourcer.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen om proces med inddragelse af interessenter samt høring i fagudvalg tages til efterretning
at uddannelsesstrategien godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 9. april 2019 at igangsætte ny planlægning for boliger på ejendommen Toustrupvej 2 samt to mindre naboejendomme i Snejbjerg.

 

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade, er der udarbejdet et tillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 98 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade stemmer ikke overens med herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår bygningshøjde, etageantal, bebyggelsesprocent og etablering af udendørs opholdsarealer. Lokalplanen lever heller ikke op til kommuneplanens intensioner om at området skal styrkes med bla. liberalt erhverv og butikker.

Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).

 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 98 ændrer bestemmelserne for den del af rammeområde 51.1 som ligger indenfor lokalplanområdet.

 

Bestemmelserne om bebyggelsesprocent: Fra nuværende 40% til 100%.

Bestemmelserne om etageantal: Fra nuværende 2 etager til 3 etager.

Bestemmelserne om bygningshøjde: Fra nuværende 8,5 meter til 12 meter.

Bestemmelserne om udendørs opholdsareal: Fra nuværende 50% at boligetagearealer til 30% af boligetagearealet.

 

Øvrige forhold vedrørende rammeområde 51.C1 ændres ikke, ligesom rammeområdet beholder sin nuværende afgrænsning.

 

Formålet med ændringerne er, at skabe fortætning omkring den centrale del af Snejbjerg Hovedgade, og dermed forstærke oplevelsen af et centrum i byen. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tilllæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-19 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 9. april 2019 at igangsætte ny planlægning for boliger på ejendommen Toustrupvej 2 samt to mindre naboejendomme i Snejbjerg.

 

Forslag til lokalplan nr. 51.C1.1 er udarbejdet, for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelse i 2-3 etager på hjørnet af Snejbjerg Hovedgade, Toustrupvej og Sydgaden i Snejbjerg.

 

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en tidligere dagligvarebutik med tilhørende parkeringsareal samt to boliger. Dagligvarebutikken står tom, og grundejer ønsker at udvikle sin ejendom. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelse i 2-3 etager på ejendommen.

 

Lokalplanen ledsages af Tillæg nr. 98 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanområdet ligger centralt i Snejbjerg, ud mod Snejbjerg Hovedgade og byens eksisterende centerområde med dagligvarehandel, parkeringsplads, tankstation og etageboligbebyggelse i 2-3 etager. Området omkranses af åben lav boligbebyggelse mod øst, vest og syd. Lokalplanområdet har et areal på 3.775 m2.

 

Luftfoto

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boligbebyggelse med både lodrette og vandrette lejlighedsskel i 3 etager og 12 meters højde mod Snejbjerg Hovedgade og 2 etager og 9 meters højde mod Toustrupvej. Bebyggelsen må opføres med altangange, hvis de integreres i bebyggelsens facader og ikke kan opleves som et selvstændigt påhæftet element.

 

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om blandt andet facadelinjer, som sikrer, at bebyggelsen placeres på en måde, som fremhæver oplevensen af et fortættet centrum i Snejbjerg. Lokalplanforslaget indeholder desuden bestemmelser som sikrer, at området indrammes af en sammenhængende træbeplantning, som skaber en overgang mellem de omkringliggende lavere parcelhusbebyggelser og giver et grønt udtryk ud mod Snejbjerg Hovedgade.

Planforslaget stiller krav om, at der etableres udendørs opholdsareal svarende til mindst 30% af det samlede boligetageareal.

 

Lokalplanforslaget stiller endvidere krav om, at det bevaringsværdige træ i lokalplanområdets nordvestlige hjørne bevares og beskyttes.

 

Kortbilag 2. Lokalplankort

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 51.C1.1 for boliger ved Snejbjerg Hovedgade foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Lokalplan nr. 51.C1.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 101 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

En virksomhed inden for rammeområde 61.E5 i Lind har fået et aktuelt behov for at udvide virksomhedens bygningsmasse med yderligere lagerfunktioner og administration. Forvaltningen vurderer at behovet for yderligere bygninger betyder en lille ændring af de gældende kommunplanrammer. Der skal bl.a. ske en tilpasning af afgrænsningen mellem to kommuneplanområder og en mindre justering af rammerne. Sagen forelægges derfor til foreløbig vedtagelse uden at der er truffet besluting om igangsætning af ny planlægning for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind.

 

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 101 og forslag til lokalplan for den ønskede udvidelse. Tillæg nr. 101 skal sikre, at kravet om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er opfyldt.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 61.E8 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind.

Sagsfremstilling

Da Messevejen er hovedvejsadgangen og den primære udviklingsakse i Lind, er der fokus på en balanceret blanding af anvendelser langs vejen.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde, 61.E8 til erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind, som følger samme afgrænsning som forslag til lokalplan nr. 61.E8.1.

 

Rammeområdet har derfor til formål at regulere området langs Messevejen, samt udlægge området til erhverv i miljøklasse 1-3, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Samtidigt må der kun etableres virksomheder, der ikke medfører en risiko for grundvandsressourcen.

 

Rammeområdet 61.E8 åbner mulighed for etablering af bebyggelse i højest 4 etager og maksimum 16 meters højde. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 50. Området skal primært vejbetjenes fra Vejlevej.

     

Planområdet ligger i byzone og skal forblive i byzone.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 101 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 101 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der foreligger forslag til lokalplan nr. 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind. Forslaget til lokalplan følger forslag til kommuneplantillæg nr. 101 for samme område. Lokaplanforslaget er udarbejdet for at en virksomhed i området kan udvide med lager og administration.

 

Forvaltningen fremsender hermed forslag til lokalplan nr. 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

 

 

En virksomhed indfor rammeområde 61.E5 i Lind har fået et aktuelt behov for at udvide virksomhedens bygningsmasse med yderligere lagerfunktioner og administration. Forvaltningen vurderer at behovet for yderligere bygninger ved en mindre justering af rammerne kan rummes indenfor rammerne af de gældende kommunplanrammer, idet der dog skal ske en tilpasning af afgrænsningen mellem to kommuneplanområder og en mindre justering af rammerne. De ønskede byggerier er lokalplanpligtige.Der er derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 101 og nærværende forslag til lokalplan for den ønskede udvidelse.

 

Messevejen er hovedadgangsvej og den primære udviklingsakse for erhverv i Lind. Det søges gennem planlægningen at faslægge en balanceret blanding af anvendelser langs vejen. Lokalplanområdet afgrænses direkte af Messevejen mod vest og Vejlevej mod øst. Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr. nr. 14p og 14lq Lind By, Rind, med et samlet areal på ca. 31.600 m2,

 

Lokalplanforslaget har til formål at udlægge området til erhverv i form af virksomheder i i miljøklasse 1-3, som kun giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne. Det vil sige produktionsvirksomheder, kontorvirksomheder samt liberale erhverv. Idet lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, må der kun etableres virksomheder der ikke medfører risiko for forurening af grundvandsressourcen. Af bl.a. trafikale årsager vurderes det ikke, at der med lokalplanforslaget skal kunne etableres servicefunkutioner i området.

 

Desuden har lokalplanforslaget til formål at give mulighed for udvidelse af eksisterende virksomhed inden for området med ca. 7.200 m2 til lager, varegård, testområde og administration, syd for virksomhedens eksisterende bygninger. Samtidigt fastsætter lokalplanforslaget bestemmelser vedrørende tilkørselsforhold til området samt retningslinjer for parkering. Desuden har lokalplanforslaget til formål at forebygge miljøkonflikter og sikre grønne friarealer ud mod Messevejen og Vejlevej.

 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.   

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 61.E8.1 for erhvervsområde ved Messevejen og Vejlevej i Lind foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Lokalplan nr. 61.E8.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 102 for område ved Bethaniagade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 7. januar 2019 sag om igangsætning af ny planlægning for Bethaniagade 14-16 i Herning. Hvor der blev besluttet, at der gives mulighed for boliger i stueetagen, og at der udarbejdes lokalplan med en sammenhængende randbebyggelse langs Nørgaards Alle og Bethaniagade.

 

Byplanudvalget behandlede forslag til kommuneplantillæg nr. 102 på mødet den 21. oktober 2019, hvor sagen blev udsat. Forvaltningen har herefter været i dialog med en af ejerne og forslag til kommuneplantillæg forelægges igen for Byplanudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 201, foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for flere etager og en mindre justering i bebyggelsesprocenten er der udarbejdet kommuneplantillæg for området.

 

Den nuværende kommuneplanramme fastlægger en bygningshøjde på 18 meter og 4 etager. Bebyggelsesprocenten er 146.

 

Med kommuneplantillæg nr. 102 fastholdes bygningshøjden på 18 meter, men med mulighed for 5 etager. Bebyggelsesprocenten ændres til 370.

 

I kommuneplantillægget er der indarbejdet beskrivelse af forbindelsen fra Herning bymidte til Herning+ og byrummet ”Plusset” via Nørgaards Alle.

 

Kommuneplantillæg nr. 102 ledsages af lokalplan 11.C32.2 for Boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 102 for Centerområde på hjørnet af Nørgaards Alle og Bethaniagade i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 102 for Herning Kommuneplan 2017-2028 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-23-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 7. januar 2019 sag om igangsætning af ny planlægning for Bethaniagade 14-16 i Herning. Hvor der blev besluttet, at der gives mulighed for boliger i stueetagen, og at der udarbejdes lokalplan med en sammenhængende randbebyggelse langs Nørgaards Alle og Bethaniagade.

 

Byplanudvalget behandlede lokalplanforslag 11.C32.2 på mødet den 21. oktober 2019, hvor sagen blev udsat. Forvaltningen har herefter været i dialog med en af ejerne og lokalplanen forelægges igen for Byplanudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 11.C32.2 for Boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Allé i Herning.

Området kan anvendes til centerformål og boliger. I lokalplanen er det muligt, at der kan opføres bebyggelse til detailhandel, restaurant, liberalt erhverv i stueetagen. Lokalplanen giver mulighed for at der kan være boliger i stueetagen.

 

Lokalplankort

 

 

I lokalplanen er der udlagt et byggefelt og en påbudt facadebyggelinje ud mod Bethaniagade og Nørgaards Allé. Langs Bethaniagade følger facadelinjen bagsiden af fortovet som den øvrige bebyggelse langs gaden. Langs Nørgaards Allé er facadelinjen tilbagetrukket 2 meter fra fortovet. Mellem facadelinjen og fortovet skal der etableres lav beplantning. Udtrykket langs Nørgaards Alle følger det eksisterende udtryk langs vejstrækningen. Hvis der etableres café, restaurant eller lign. i stueetagen, kan der være udeservering i stedet for beplantning.

 

Vejadgangen er fastsat fra Nørgaards Allé via eksisterende indkørsel til boligforeningens boliger. Denne løsning er valgt for at få så få indkørsler som muligt mod Nørgaards Allé.

 

Byggeriet skal opføres i røde teglsten for at sikre sammenhæng med den ekisterende bebyggelse i Bethaniagade.

 

Bygningshøjden for området er 18 meter og 5 etager. Der kan opføres 4630 m² etageareal inden for lokalplanområdet.

 

Bygherre har et ønske om, at den 5. etage giver mulighed for mindre opholdsrum såsom orangeri, atelier, bolig, stue, soveværelse mm. Ligeledes ønskes der tagterrasser.

Ønsket om en 5. etage indenfor den samme bygningshøjde på 18 meter, har ikke været beskrevet i sagen om ny planlægning.

I lokalplanforslaget er muligheden med den 5. etage indarbejdet. Den 5. etage skal være tilbagetrukket 2 meter i forhold til facadelinjen, der kan dog etableres tagterrasse ud til facadelinjen.

 

Lokalplanen giver mulighed for at indbetale til Herning Kommunes Parkeringsfond, såfremt parkeringskravene ikke kan opfyldes på egen grund. Muligheden er dog skærpet så det kun er til opfyldelse af 25% af det samlede p-krav i lokalplanområdet der kan ind-betales til Parkeringsfonden.

 

Bearbejdningen af området ud mod Nørgaards Alle tager højde for et kommende byrumsprojekt, med forbindelsen mellem bymidten og byomdannelsesområdet "Herning+".

 

Forvaltningen har været i dialog med ejeren af Bethaniagade 14-16 og ansøgers projekt og et muligt projekt på nabogrunden, Nørgaards Alle 2, kan sammentænkes og dermed realiseres inden for lokalplanens muligheder. Det er forvaltningens vurdering at der kan opnås en sammenhæng i byggerierne. Der i lokalplanen er stillet krav om et muret byggeri i rød tegl.

 

Lokalplan 11.C32.2 ledsages af forslag til kommuneplantillæg nr. 102.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 11.C32.2 for boligbebyggelse på hjørnet af Bethaniagade og Nørgaards Alle i Herning foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Lokalplan nr. 11.C32.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-19 Sagsbehandler: Tanja Andreasen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for offentligt område ved Engbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Porsgaard Olesen

Sagsresume

Forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole i Snejbjerg er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af daginstitutionen Engblommen. Planforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

 

Sagsfremstilling

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Snejbjerg og omfatter det offentlige område ved Engbjerg Skole og idrætsbaner. Lokalplanen udarbejdes fordi den eksisterende daginstitution Engblommen ønsker at udvide med en ny bygning på omkring 1000 m2. For at kunne skabe en planlægningsmæssig helhed for det samlede offentlige område, medtager lokalplanen ligeledes Engbjerg Skole og tilhørende idrætsarealer. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 og indeholdt i rammeområderne 51.OF3 Offentligt område ved Engbjerg Skole og 51.B10 Boligområde ved Ørskovvej og Engbjerg samt med mindre overlap til de rekreative områder syd og vest for Engbjerg Skole, rammeområder 51.R5 og 51.R4.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at udlægge området til offentlige formål i form af skole-, fritids- og institutionsformål med tilhørende administrative funktioner, herunder tilhørende friarealer, legepladser og boldbaner.

 

Lokalplanen giver derfor mulighed for at etablere ny bebyggelse såvel som at ombygge den eksisterende bebyggelse på Engbjerg.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at fastsætte bestemmelser for vejanlæg med henblik på at opnå en sikker afvikling af trafikken i området.

 

Disponering og bebyggelsesregulerende bestemmelser

Planforslaget opdeler lokalplanområdet i to delområder. Delområde I rummer idrætsbanerne, eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse, mens der i delområde II reserveres et areal til eventuel fremtidig udvidelse af daginstitution eller skole.

 

I lokalplanforslaget udlægges en ny vejadgang fra Ørskovbakken, så der er separat vejadgang til skole og daginstitution fra henholdsvis Engbjerg og Ørskovbakken. Der udlægges ligeledes parkeringsarealer i tilknytning til vejadgangene. Da lokalplanen muliggør ny bebyggelse, hvor der i dag findes en offentlig cykelsti, fastlægger lokalplanen, at der skal etableres en ny sti vest om byggefeltet.

 

Primær bebyggelse inden for delområde I skal opføres inden for det angivne byggefelt. Byggefeltet kan desuden rumme udendørs opholdsarealer, legepladser og cykelparkering. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

 

Delområde II indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, og vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, når bebyggelse inden for dette område bliver relevant.

 

Kortudsnit af lokalplanforslagets kortbilag 2, der viser områdets opdeling i delområder samt placering af byggefelt, vejadgange, parkering, stier og passagemuligheder.

 

Forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole i Snejbjerg fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 51.OF3.1 for et offentligt område ved Engbjerg Skole i Snejbjerg foreløbigt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Lokalplan nr. 51.OF3.1 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Tillæg til nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 har sammen med forslag til lokalplan for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds har været i offentlig høring.

Der er indkommet én indsigelse til planforslagene. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Lokalplanen ledsages derfor af tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Tillægget overfører Præstegårdvej 22 fra rammeområde 21.OF2, der giver mulighed for offentlige formål, til rammeområde 21.B1, der giver mulighed for boliger. Det tilføjes desuden til bestemmelserne for rammeområde 21.B1, at Præstegårdvej 22 må anvendes til tæt-lav boliger. Det giver mulighed for, at der enten kan opføres åben-lav eller tæt-lav boliger på Præstegårdvej 22.

 

Præstegårdvej 22 har tidligere været anvendt til daginstitution. Da denne anvendelse er ophørt, er der ønske om at sælge ejendommen og give mulighed for at anvende den til boliger.

 

Kommuneplantillæg nr. 95 har sammen med forslag til lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der er indkommet én indsigelse til planforslagene. Indsigelsen handler om højden på det kommende byggeri og er behandlet under lokalplansagen. Forvaltningen vurderer, at indsigelsen ikke bør give anledning til ændringer af kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 endeligt vedtaget uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan for boliger på Præstegårdvej 22 i Sunds har sammen med tillæg nr. 95 til Herning Kommuneplan været i offentlig høring. Der er indkommet én samlet indsigelse fra naboer til Præstegårdvej 22 i forbindelse med høringen. Indsigelsen handler primært om højden på det nye byggeri. Forvaltningen vurderer, at der ligesom på de omkringliggende ejendomme bør være mulighed for at bygge i op til 2 etager og 8,5 meter på Præstegårdvej 22. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplan 21.B1.2 indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund og indhold

Præstegårdvej 22 i Sunds har tidligere været anvendt til daginstitution. Denne anvendelse er ophørt og ejendommen skal sælges. For at give mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse og bygge boliger er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan.

 

Lokalplanens område ligger syd for Sunds kirke og sognegård og har et areal på 2.000 m².

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Boligerne kan enten opføres som rækkehuse eller parcelhuse. Grunde til rækkehuse skal minimum være 300 m². Grunde til parcelhuse må være mellem 650 m² og 1.000 m².

 

Offentlig høring og indsigelser

Forslag til lokalplan 21.B1.2 og kommuneplantillæg nr. 95 har været i offentlig høring fra den 10. oktober til 7. november 2019. Der er i perioden indkommet én indsigelse. Den er underskrevet af i alt 10 naboer. Indsigelsen er vedhæftet som bilag til sagen.

 

Indsigerne er som udgangspunkt positivt stemt overfor, at der bliver bygget nyt på Præstegårdvej 22. De ønsker dog at gøre indsigelse mod at der kan bygges i op til 2 etager og 8,5 meter, da de mener, at det vil være skæmmende og dominerende i forhold til kirken og den øvrige bebyggelse i området.

 

De anfører, at Præstegårdvej 43 tidligere har fået afslag på ansøgning om overbygning med begrundelse om, at det vil være skæmmende for kirken. Det har ikke været muligt at finde denne sag i Herning Kommunes sagssystem.

 

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen i tilstrækkelig grad sikrer, at ny bebyggelse på Præstegårdvej 22 tilpasses omgivelserne på følgende måde:

 

 • Ny boligbebyggelse skal placeres i en facadebyggelinje 5 meter fra skellet mod vejen som den øvrige bebyggelse langs Præstegårdvej.
 • Mindst halvdelen af arealet mellem bebyggelsen og vejen skal anvendes til en grøn forhave med græs, lave buske, stauder eller lignende.
 • Ny bebyggelse skal have ydervægge i mursten eller som pudset mur ligesom den øvrige bebyggelse i området.
 • Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og 8,5 meter i overensstemmelse med kommuneplanramme 21.B1. Den omkringliggende boligbebyggelse på Præstegårdvej ligger også i kommuneplanramme 21.B1 og må derfor også opføres i op til 2 etager og 8,5 meter
 • Præstegårdvej 22 har indtil nu ligget i kommuneplanramme 21.OF2 sammen med blandt andet kirken og sognegården. I kommuneplanramme 21.OF2 er der mulighed for at bygge i op til 2 etager og 12 meter. Det vil sige, at den mulige højde på nyt byggeri på Præstegårdvej 22 nedsættes ved at flytte ejendommen fra kommuneplanramme 21.OF2 til 21.B1.
 • Bebyggelsesprocenten for Præstegårdvej 22 er med forslag til lokalplan 21.B1.2 30 % for åben-lav bebyggelse og 40 % for tæt-lav bebyggelse. Det er byggelovens sædvanlige byggemuligheder for henholdsvis åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

 

Forvaltningen indstiller derfor at forslag til lokalplan 21.B1.2 vedtages endeligt uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 21.B1.2 for boliger på Præstegårdvej i Sunds endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Lokalplan nr. 21.B1.2 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 97 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 8. oktober 2019, pkt. 215, at foreløbigt vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds. Forslag til kommuneplantillæg nr. 97 har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019, hvor der ikke er indkommet kommentarer  eller indsigelser til forslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 97 til Herning Kommune 2017-2028 endeligt vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 97 er at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplan nr. 39.E17.1 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds.

Planområdet ligger langs Sundsvej og omfatter ca. 25.000 m2. Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanforslaget er en ansøgning om udvidelse af en eksisterende tekstilvirksomhed ved Sundsvej. Det ansøgte projekt omhandler en udvidelse med to nye haller pa ca. 4000 m2. Derudover ønsker virksomheden på sigt at udvide med en ekstra etage på omkring 1400 m2 oven på den eksisterende bebyggelse. Syd for de eksisterende bygninger ønsker virksomheden at etablere en ny vejadgang fra Sundsvej.

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 39.E17 til erhverv ved Sundsvej syd for Sunds, som følger samme afgrænsning som lokalplanområde 39.E17.1.

 

Planområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

 

Offentlig høring

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 97 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser til forslaget.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til tillæg nr. 97 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds endeligt vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 97 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 8. oktober 2019, pkt. 216, at foreløbigt vedtage forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019.

 

Der er i høringsperioden kommet en bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds vedtages med de foreslåede ændringer, som fremgår af nedenstående.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets formål er at muliggøre udvidelse af en eksisterende tekstilvirksomhed ved Sundsvej syd for Sunds. Virksomheden ønsker at inddrage et areal på ca. 4000 m2 med henblik på at opføre en ny hal. Derudover ønsker virksomheden på sigt at udvide den eksisterende bygning med en ekstra etage på ca. 1400 m2. Lokalplanområdet afgrænses som vist på nedenstående oversigtskort og opdeles i to delområder.

 

Delområde I omfatter to byggefelter:

- byggefelt A - eksisterende bebyggelse + fremtidig udvidelse med en ekstra etage på ca. 1400 m2;

- byggefelt B - areal til udvidelse med to nye haller på maksimum 4000 m2.

Derudover omfatter delområde I interne veje, parkering, opholds- og grønne arealer.

 

Delområde II udlægger areal til etablering af ny vej, inklusiv parkering, opholds- og grønne arealer.

 

 

 

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019. Der er i denne periode ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget. Der er dog indkommet en bemærkning fra Vejdirektoratet. Bemærkningen samt forvaltningens kommentarer er vedhæftet sagen som Bilag 1-Høringsnotat.

 

Høringsnotatet indeholder følgende opmærksomhedspunkter:

 

Trafikale forhold

Vejdirektoratet påpeger at vejanlæg, der skal tilsluttes Sundsvej (statsvej), kræver Vejdirektoratets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Forvaltningen anbefaler derfor, at §4.3 ''Vejen skal anlægges i henhold til Vejdirektoratets typetegninger, jf. bilag A.'' udgår og at §12.3 tilføjes ''eksisterende vejadgang nedlægges.'' Redegørelsen suppleres med en vejledende tekst om Vejdirektoratets rolle og vejanlæggets udformning.

 

P-pladser

Vejdirektoratet undrer sig over, at lokalplanen muliggør etablering af 47 p-pladser, på trods af, at der ikke kommer flere lastbiler, samt der ikke forventes flere ansatte i virksomheden.

Forvaltningen oplyser, at Herning Kommunes parkeringsnorm fastlægger krav om etablering af 1 p-plads pr 50 m2 erhverv, men på grund af det store lagerareal som virksomheden disponerer over, fastlægger lokalplanen lempede krav om etablering af 1 p-plads pr. 150 m2 erhverv, hvilket genererer omkring 47 p-pladser.

 

Detailhandel

Vejdirektoratet bemærker, at det er vigtigt for deres vurdering af lokalplanforslaget, at der inden for lokalplanområdet ikke må foregå detailhandel. Derfor undrer de sig over, at redegørelsens illustrationer på side 13 indeholder en butiksfortegnelse. Vejdirektoratet efterspørger, at illustrationerne ændres, så at de bliver i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelse om at der ikke må etableres detailhandel inden for lokalplanområdet.

Forvaltningen oplyser at ''butikken'', som fremgår af illustrationerne på side 13 i lokalplanforslagets redegørelse indikerer virksomhedens nuværende fabriksudsalg, som er eksisterende lovlig anvendelse. Forvaltningen foreslår, at butiksfortegnelsen ændres til ''fabriksudsalg''.

 

Vejbyggelinjer

Vejdirektoratet orienterer om, at der er tinglyst vejbyggelinjer langs den berørte del af statsvejen, og byggeri og andre faste anlæg forudsætter Vejdirektoratets godkendelse. Derfor anbefaler de, at vejbyggelinjen markeres på lokalplanens kortbilag.

Forvaltningen anbefaler at imødekomme Vejdirektoratets ændringsforslag, så det fremgår af kortbilag 2, hvor vejbyggelinjen er i forhold til lokalplanområdet.

 

Skiltning

Vejdirektoratet bemærker, at der ifølge lokalplanforslagets §8.7 kan opsættes et mindre oplysningsskilt ved områdets afgang til Sundsvej, at skiltet skal være rektangulært og ikke må overstige 0,25 m2. Vejdirektoratet orienterer om, at skiltet ikke må overstige 0,50 m2 (frem for 0,25 m2) og skiltets overkant ikke må overstige 1 m over terræn, jf. BEK nr. 817 af 20/06/2018.

Forvaltningen anbefaler, at §8.7 ændres, så den bliver i overensstemmelse med Vejdirektoratets bemærkning.

 

Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til endelig vedtagelse med de anførte ændringer i redegørelsen samt bestemmelserne.  

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 39.E17.1 for virksomhed ved Sundsvej syd for Sunds endeligt vedtages med følgende ændringer:
at §4.3 udgår og §12.3 tilføjes ''den eksisterende vejadgang nedlægges.'' samt redegørelsen suppleres med en vejledende tekst om Vejdirektoratets rolle og vejanlæggets udformning
at Illustrationerne på side 13 i lokalplanforslagets redegørelse ændres, så at butiksfortegnelsen erstattes af ’’fabriksudsalg’’
at Vejdirektoratets vejbyggelinje markeres på lokalplanforslagets kortbilag 2
at I §8.7 ændres oplysningsskiltets størrelse fra 0,25 m2 til 0,50 m2 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 39.E17.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 90 for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

  X  

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 8. oktober 2019 foreløbigt vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028, og lokalplan 84.OF1.1 for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 10. oktober 2019, til og med den 7. november 2019 og der er indkommet én bemærkning.

 

Forvaltningen anbefaler at tillæg nr. 90 indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af kommuneplanrammerne 84.OF Offentlig område ved Skolen og rammeområde 84.B1 Boligområde Vads Dal, Sønderparken Falkevej og Kjærs Vej

Da lokalplan 84.OF1.1 ikke stemmer overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, i forhold til bebyggelsesprocent, bebyggelseshøjde og infrastruktur, er der udarbejdet tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I tillægget justeres en del af indholdet i den eksisterende  ramme 84.OF Offentlig område ved Skolen.

 

Den geografiske afgrænsning af de eksisterende rammer, ændres en smule i omfang, idet ramme 84.B3 afgiver matr.nr. 22ei Hovedejerlavet Nr. Omme, samt en del af matr.nr. 7000d. til ramme 84.OF.

 

De fremtidige kommuneplanrammer

 

Herning Byråd har på mødet den 8. oktober 2019 foreløbigt vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028, og lokalplan 84.OF1.1 for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019, og der er indkommet én bemærkning. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Tillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er endeligt vedtaget.

 

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 8. oktober 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 84.OF1.1 og kommuneplantillæg nr. 90 til Herning Kommuneplan 2017-2028, for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 10. oktober 2019 til og med den 7. november 2019, og der er indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler at planforslagene indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder, hvor delområde I omfatter området med det eksisterende plejehjem, samt mulighed for udvidelsen mod nordvest, mens delområde II omfatter ny fælles adgangsvej og fælles parkeringsareal.

 

Disponering af lokalplanområdet i delområder og med byggefelt i delområde I

(lokalplanens kortbilag 2)

 

 

Lokalplanens formål

Forslag til lokalplan nr. 84.OF1.1 giver mulighed for en udvidelse af Ørnhøj Friplejehjem med flere ældreboliger. Herudover gives der mulighed for udvidelse af parkeringsareal og ændrede tilkørselsforhold med vejadgang fra Hovedgaden til en fælles parkeringsplads. Denne skal betjene både skole, idrætshal, og opfylde en del af plejehjemmets parkeringsbehov.

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Ørnhøj, og er afgrænset mod nord og vest af boligområder, og mod nord desuden af Ørnhøjhallen med idrætsanlæg. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Ørnhøj Skoles arealer og syd for af Hovedgaden.

 

Byrådet vedtog forslagene, pkt. 211 og 212. den 8. oktober 2019

Planforslagene var i offentlig høring fra den 10. oktober til den 7. november 2019 og der er indkommet én bemærkning.


Bemærkningen fra naboen omhandler blandt andet, at en lukning af eksisterende indkørsel fra Halkjærvej og en udvidelse af vejadgangen fra Hovedgaden til plejehjem, skole og sportshal vil øge trafikken markant, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. (se bilag).

 

Forvaltningen vurderer, at den nye vejadgang fra Hovedgaden og frem til den den fælles parkeringsplads giver en smidigere infrastruktur i forhold til afvikling af trafikken for skole, idrætshal og plejehjem, men ikke at trafikken øges uhensigtsmæssigt mere, da der allerede i dag er trafik af variabel karakter fra Hovedvejen og frem til Plejehjemmet.

Forvaltningen vurderer,at indsigelsen ikke giver anledning til ændring af indholdet i lokalplanen. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at   lokalplan 84.OF1.1 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Lokalplan nr. 84.OF1.1 er endeligt vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Bevæg dig for livet visionsaftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard

Sagsresume

"Bevæg dig for livet" er et hovedtema i Herning Kommunes budgetforlig 2020, og allerede i budgettet for 2019 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være visionskommune i DIF og DGI's landsdækkende projekt med samme titel. For at arbejde mod visionen om, at borgerne i Herning Kommune skal blive mere fysisk aktive er der udarbejdet en visionsaftale mellem Bevæg dig for livet og Herning Kommune i et tæt samarbejde mellem kommunens forvaltninger samt DGI, DIF, Herning Idrætsråd og den boligsociale helhedsplan og med løbende input fra en række øvrige aktører.

 

Visionsaftalen sendes hermed til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling

DIF og DGI har en målsætning om, at i 2025 er 50% af befolkningen aktive i foreninger, mens 75% er aktive enten i foreninger eller på eget initiativ. 25-50-75-visionen går under navnet "Bevæg dig for livet", og i Herning Kommunes budgetforlig 2018 blev det besluttet, at Herning Kommune skal være en af de såkaldte visionskommuner i Bevæg dig for livet. Det vil sige kommuner, der arbejder aktivt og sammenhængende for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Der blev afsat 500.000 kroner i 2019 og i hvert af overslagsårene til formålet.

 

Konkret betyder det i Herning Kommune, at 25-50-75-målsætningen arbejder mod at aktivere ca. 5.300 flere borgere, og at mindst 50% af de nye motionsaktive inkluderes i foreningsregi. Nationalt er der fokus på vigtigheden af, at borgerne er fysisk aktive. Og vi ved, at øget fysisk aktivitet, motion og idræt i fællesskaber skaber glæde og værdi i sig selv. Det bidrager til en forbedret fysisk og mental sundhed for det enkelte menneske og dermed en forbedret livskvalitet.

 

For at forfølge visionen er der udarbejdet en visionsaftale mellem Herning Kommune og Bevæg dig for livet, som skal sikre retning og rammer for indsatserne i samarbejdet, der er skræddersyet til den måde, vi arbejder på i Herning Kommune. Derfor er visionsaftalen udarbejdet i en projektgruppe som et bredt samarbejde på tværs af alle forvaltninger i kommunen samt DGI, DIF og Idrætsrådet.

 

Visionsaftalen er bygget op om en række temaer, der er kommet til syne på tværs af data fra analyser og rapporter fra de forskellige forvaltninger og samarbejdspartnere omhandlende fysisk aktivitet, mental sundhed, trivsel, faciliteter og foreningsdeltagelse. Endvidere hviler temaerne på Herning Kommunes respektive visioner og politikker for at sikre, at aftalen baserer sig på kommunens strategiske og visionære grundlag. De enkelte temaer skal ses som retningsgivende for et meningsfuldt arbejde med at øge den fysiske aktivitet og mentale sundhed blandt borgerne i Herning Kommune. De indeholder hver især en række forslag til mulige indsatser og mulige målgrupper, der skal være med til at indikere, hvordan aftalen kan udmøntes inden for de givne rammer.

 

For at nå omkring alle temaer i visionsaftalen og skabe positive forandringer i hver enkelt indsats, kræver det, at nogle af indsatserne i perioder får et stort fokus, mens de i andre perioder får ro til at modnes. Derfor vil der i aftaleperioden blive udarbejdet årlige handleplaner, der sætter retning og handling på visionen, og som vil beskrive og uddybe relevante målgrupper, fysiske områder/faciliteter og indsatser.

 

Til at udmønte indsatserne i Bevæg dig for livet er der pr. 1. november 2019 blevet ansat en projektleder i en delt ansættelse hhv. Bevæg dig for livet-projektet og i Herning Kommune. Det er projektlederens opgave at drive processen med arbejdet i Bevæg dig for livet i samarbejde med den øvrige organisering, herunder politisk følgegruppe og administrativ styregruppe.

 

Politisk behandling

Aftalen blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 21.oktober 2019. Efterfølgende er aftalen blevet politisk godkendt af øverste ledelse i DIF og DGI samt behandlet og godkendt i den politiske styregruppe for Bevæg dig for livet den 1. november 2019. Visionsaftalen har endvidere været til orientering og taget til efterretning i alle fagudvalg. Administrationen tager de supplerende bemærkninger med i det videre arbejde.

 

Såfremt aftalen godkendes, vil der blive afviklet en underskriftsseance primo 2020.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at visionsaftalen for Bevæg dig for livet godkendes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 20.20.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Godkendelse af 1-årig forlængelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til tillægsaftale til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 forelægges hermed til godkendelse.

Efter kulturministerens ønske forlænges den eksisterende tillægsaftale med et år. Kulturregion Midt- og Vestjyllands kulturaftale med kulturministeren for 2015-2018 er tidligere blevet forlænget et år i 2019.

Processen med indgåelse af en ny fire-årig kulturaftale er blevet udsat, da kulturministeren ønsker at revidere kulturaftalekonceptet.

Tillægsaftalen viderefører rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres uændret.

Den økonomiske del af kulturaftalen behandles særskilt af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU). Nærværende sag omhandler godkendelse af aftalen i sin helhed.

Sagsfremstilling

Kulturregion Midt- og Vestjylland består af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer. Kulturregion Midt- og Vestjylland anmoder hermed Herning Kommune om at godkende forslag til Tillægsaftale til Kulturaftalen for 2015-2018 og 2019 gældende for 2020.

Kulturaftaler indgås mellem en Kulturregion og kulturministeren og har som formål at sikre alle borgere adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet.

Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene fra de involverede kommuner. Formandsskabet i styregruppen for Kulturregion Midt-og Vestjylland består af formand Johs. Poulsen (Herning) og næstformand Henrik Thygesen (Lemvig). Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes afdeling ”Kunst og Kultur”.

 

Den politiske styregruppe har på møde d. 15. november 2019 godkendt aftalens tekst og den regionale økonomi, samt de 12 projekter, som skal gennemføres i tillægsaftalen. Kulturministeren har udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturaftaler indeholder en vision, indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer, samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

 

Vision og indsatsområder

Tillægsaftalens mål er at videreføre visionerne fra Kulturaftalen 2015-2018 og tillægsaftale 2019, hvis vision har været at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på.

Formålet med kulturaftalen 2015-2018, tillægsaftalen 2019, samt tillægsaftale 2020 var og er at gen- og nytænke, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

Målet med kulturaftalen 2015-2018, tillægsaftalen 2019, samt tillægsaftale 2020 er at undersøge og udvikle den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

 

Indsatsområderne er:

 • Kulturlaboratoriet
 • Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen
 • Talentudvikling og breddeinitiativ
 • Skabende kunst og kultur

 

Projekterne i indsatsområderne

Alle projekter er beskrevet til såvel et et-årigt projekt og et 4-årigt projekt. Dvs. at alle nedenstående projekter har beskrevet et potentiale til at fortsætte i en evt. fire-årig aftale fra 2021.

 

Kulturlaboratoriet

Kulturlaboratoriet er den fælleskommunale organisatoriske og strategiske enhed/platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne. Kulturlaboratoriet vil desuden undersøge nye måde for små kulturaktører i landdistrikter at (sam-) arbejde på, samt nye måder at lave kompetenceudvikling for kulturaktører i Kulturregionen. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af al alle kommuner.

 

Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

 • "Kunstmøder/Skulpturlandsby Selde" vil styrke borgerinddragelse vedrørende kunst i det offentlige rum med fokus på børn og unge. Projektet ejes af Skulpturlandsby Selde, Skive.
 • "Musikleg i Trekanten" vil udvikle en model for samskabelse mellem musikskole, boligsocial helhedsplan og medborgere. Projektet ejes af Holstebro Musikskole.
 • "Gadens kunst med blå himmel" vil etablere et netværk, der vil være med til at skabe center for Gadens Kunst med formidling, dataindsamling og forskning som arbejdsområder. Projektet ejes af Kultur- og bibliotek v. Ikast-Brande Kommune.
 • "Lev Nu" vil udvikle kulturelle tiltag, der styrker ældre borgeres mentale sundhed gennem inddragelse. Projektet ejes af Nordisk Teaterlaboratorium, Holstebro.

 

Talentudvikling og breddeinitiativ

 • "Wired" vil etablere samarbejder mellem kulturinstitutioner, erhvervs- og sportspartnere samt unge talenter med henblik på at udvikle både talenter og professionelle på en ny måde, når disse bruger hinandens metoder og prismer. Projektet ejes af Team Teatret, Herning.
 • "Netværk for talentudvikling (rytmisk musik)" vil etablere et netværk, som skal løfte vækstlaget inde for rytmisk musik. Projektet ejes af Fermaten i Herning.
 • "Sang, sprog og samvær" vil udvikle metode, fællessprog og sparring mellem en kulturinstitution (Den Jyske Sangskole) og sundhedsplejen. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning.
 • "Kunstneren på genvisit" vil skabe et kunstpædagogisk forløb med dans. Projektet ejes af Swinging Europe, Herning.
 • "De små synger med de grå" vil opbygge et lærende forløb om musiske møder mellem børnehavebørn og plejehjemsbeboere med henblik på at øge livsglæde og trivsel for sårbare/demente ældre. Projektet ejes af Tante Andantes Hus, Lemvig.
 • "Håndværkeren som forbillede" vil understøtte udviklingen af gamle håndværk som bæredygtig ressource ved at udvikle et nationalt og internationalt netværk og igangsætte kursusaktiviteter. Projektet ejes af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro.

 

Skabende kunst og kultur

 • "Lyden i naturen" vil skabe tre publikumsinddragende lyd-eksperimentarier, som både fungerer som selvstændige oplevelser og som forarbejde til længerevarende installationer. Projektet ejes af Lars Bech Pilgaard og Johannes Bjørkman i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Der er to typer statslige bevillinger i tillægsaftalen:

 • Tidligere kommunalfuldmagtstilskud (amtslige tilskud), som er øremærkede tilskud til institutioner (i Herning er det til Den Jyske Sangskole og til DSI Swinging Europe)
 • Tilskud til projekter fra Puljen til Kultur i Hele Landet, hvilket i 2020 udgør ca. 2.300.000 kr.

 

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4.

 

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 665.000 kr., samt en lokal medfinansiering til de projekter, der ejes af kulturaktører i de enkelte kommuner.  

 

Forvaltningen oplyser, at den økonomiske bevilling i forhold til aftalen (2 kr. per indbygger (= i alt 174.000 kr.), samt øvrig lokal medfinansiering til projekter, som er ejet af kulturinstitutioner fra Herning Kommune (75.000 kr. til "Wired" (projektholder Team Teatret), "Talentudvikling Rytmisk Musik" 75.000 kr. (projektholder Fermaten), "Sang, Sprog og Samvær" 50.000 kr. (projektholder Den Jyske Sangskole) og "Kunstneren på genvisit" 50.000 kr. (projektholder DSI Swinging Europe)) i Herning Kommune bevilliges inden for rammen af Service Område 15, Kultur, af Kultur- og Fritidsudvalget på separat dagsordenpunkt.

 

I forbindelse med behandling af den foregående 1-årige forlængelse for 2019 besluttede Byrådet, at der forud for en ny flerårig aftale skulle gennemføres en evaluering. Der er ikke gennemført en evaluering, da der ikke er tale om en flerårig aftale.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at tillægsaftalen for 2020 godkendes under forudsætning af, at aftalen godkendes i de øvrige kommuner og af Slots- og Kulturstyrelsen.
at der forud for indgåelse af en ny flerårig aftale gennemføres en grundig evaluering og dialog vedr. strukturen for aftalerne.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.01.02-P20-5-18 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Køb af jord til vejformål - Gødstrupvej baneoverskæring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger projekt for etablering af stikrydsning af jernbanen på Gødstrupvej. Projektet medfører, at der skal erhverves et mindre areal til stien.

 

Forvaltningen anbefaler, at projektet godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til stien.

 

Sagsfremstilling

BaneDanmark skal igang med at renovere jernbaneoverkørslen på Gødstrupvej og i den forbindelse er der mulighed for at få etableret en cykel/gangsti langs vestsiden af Gødstrupvej som vist på bilag.

                                         

BaneDanmark er indstillet på at finansiere den del af anlægget som befinder sig på banearealet, såfremt Herning Kommune betaler frem til banen.

 

Projektet medfører at der skal erhverves at mindre landbrugsareal på ca. 30 m2 på matr. nr. 1bb Gødstrup præstegård, Snejbjerg. Arealet er vist med rødt på nedenstående oversigtskort og billede.

 

 

 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel.   

Økonomi

Stianlægget og udgiften til arealerhvervelse finansieres af anlægsbevillingen til etablering af infrastruktur omkring DNV-Gødstrup.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at projektet godkendes

 

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikel.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.13.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - Trafiksikkerhed Lindbjergskolen, Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 afsat til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Hammerum/Gjellerup i forbindelse med Lindbjergskolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er afsat 0,450 mio. kr. i 2020 i investeringsoversigten til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Hammerum/Gjellerup i forbindelse med Lindbjergskolen.

 

Der vil blive gennemført følgende tiltag:

 • Etablering af belysning på den dobbeltrettede fællessti langs Frølundvej
 • Anlæggelse af stiforbindelse mellem Kildehøj og Kirkebakken, som vil skabe et godt og sikkert sammenhængende stisystem i området med forbindelse til lyskrydset ved kirken.
 • I rundkørslen Ny Gjellerupvej/Tolstedvej etableres der en fodgængerovergang på tværs af det nordlige ben for skabe et sikkert færdselsareal for de bløde trafikanter. Cykelbanen i rundkørslen ændres med opmærksomhedsgivende rød farve, som skal sikre synligheden af cyklisternes færdselsareal og samtidig være med til at understøtte vigepligtsforholdene når man nærmer sig rundkørslen.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02 til trafiksikring, Lindbjergskolen. Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed, Lindbjergskolen,

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 02.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 82.21.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.  

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013075 Nedrivning af bygningerne Nørholmvej 3, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 18. september 2018 pkt. 212, 4.000.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning.

 

Der er et mindreforbrug på nedrivningen. Det skyldes, at der på tidspunktet for overslaget ikke var udarbejdet en miljørapport til kvalificering af hvilken miljømæssig håndtering, der skulle ske. Derudover lykkedes det at få nogle gode tilbud ind på arbejdet, da der var flere entreprenører, der var meget interesseret i opgaven.

 

Grunden og de tidligere parkeringspladser på grunden, er nu anlagt med græs. Cykelstien, der går over grunden langs atletikstadion, er bevaret, så den dobbeltrettede cykelsti fra H.P. Hansens Vej ikke ender blindt i den ene retning.

Økonomi

  

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013075

Nedrivning af Nørholmvej 3, Herning

4.000.000

2.170.324

1.829.676

 

Den resterende anlægsbevilling på 1.829.676 kr. tilfalder kassen.

 

Alternativt kunne en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af følgende ejendomme:

 

 • Baunsgårdvej 8, Ørnhøj. Faldefærdigt stuehus i naturområde. Areal og øvrige bygninger anvendes fortsat. Nedrivningspris er vurderet til 200.000 kr. inkl. miljøudgifter og undersøgelser
 • Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg. Pavilloner er tidligere forsøgt afhændet. Der har været tilfælde med indbrud og hærværk. Nedrivningspris er vurderet til 525.000 kr. inkl. miljøudgifter og undersøgelser. 

 

Det resterende beløb på ca. 1.100.000 kr. tilfalder kassen.

 

Idet afvigelsen er væsentlig i forhold til den samlede anlægsbevilling, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

 

Supplerende til sagsfremstillingen kan det oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af ejendommen på Baunsgårdvej 8, Ørnhøj og Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg.

 

Såfremt der ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen træffes beslutning om, at en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af de angivne ejendomme, indstilles desuden følgende:

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på i alt 725.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nye stednumre, nedrivning af henholdsvis Baunsgårdvej 8 og Lille Pugdalvej 1,

at anlægsudgiften på 725.000 kr. i 2020 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til, at overskuddet på anlægsregnskabet tilskrives de likvide aktiver.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes

 

at en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af ejendommen på Baunsgårdvej 8, Ørnhøj og Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på i alt 725.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nye stednumre, nedrivning af henholdsvis Baunsgårdvej 8 og Lille Pugdalvej 1,

 

at anlægsudgiften på 725.000 kr. i 2020 finansieres af de likvide aktiver, idet der henvises til, at overskuddet på anlægsregnskabet tilskrives de likvide aktiver.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet. 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 afsat til udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt 1,581 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

Fra budget 2019 og frem er beløbet på investeringsoversigten ændret til også at omfatte badeværelser.

 

Rådighedsbeløbet på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.

 

Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der beboes af borgere, som er visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener og badeværelser foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 Udskiftning af køkkener og badeværelser Nørregade 15 A, B og C, nyt understednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,338 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 Nørregade 15 A, B og C, udskiftning af køkkener og badeværelser.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds Campingplads og Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

  Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af ny lokalplan for et område i Sunds og på grund af anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker ændringer i spildevandsplanen for et område i den centrale del af Herning.

  

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

En ny lokalplan for området ved Søgården og Sunds Campingplads betyder, at der skal ændres i spildevandsplanen. Lokalplanen skal give mulighed for etablering af en selvbetjent campingplads for autocampere og etablering af hytter samt etablering af 5 boliger langs Åvej (nr. 21.E7.2 for Campingplads, Erhvervs- og boligområde ved Søgården i Sunds). Den matrikel, som Sunds Campingplads ligger på, er kun delvist optaget i spildevandsplanen. For at realisere lokalplanen er det nødvendigt at optage hele matriklen i spildevandsplanen, dels for at sikre overensstemmelse med de faktiske forhold og dels for at muliggøre etableringen af boliger ved Åvej.

 

I Herning er der behov for en ændring af spildevandsplanen for opland A27-9, som ligger syd for Dronningens Boulevard. Herning Vand A/S ønsker, at der anføres et andet udløb og en anden recipient for regnvand.

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg jf. bilag 1 samt bilag 1.1, 1.2 og 1.3 samt 2.1 og 2.2:

 

Sunds

I Sunds justeres oplandsgrænsen for opland E07-2, så alle eksisterende bygninger på Sunds Campingplads kommer ind i oplandet (svarende til de faktiske forhold i dag). Der indføres desuden to nye oplande: Opland E07-12.P som dækker det område, der skal rumme hytter og autocampere, og opland E28-1.P som skal rumme det nye boligområde i den sydlige del af campingpladsen.

 

            

Nuværende spildevandsplan, Sunds               Kommende spildevandsplan, Sunds

 

I både E07-2 og E07-12.P skal alt regnvand nedsives lokalt. Regnvand fra de eksisterende bygninger på campingpladsen er gennem mange år ledt til nedsivning i faskiner. Regnvand fra det kommende hytteområde på pladsen forventes tilsvarende at kunne nedsive, da der er tale om et begrænset antal mindre hytter.

 

I den sydlige del af området (opland E28-1.P) skal der etableres almindelig separatkloak. Dels fordi nedsivningsforholdene i den sydligste del af området ikke kendes og dels for at fremtidssikre området med de nye boliger. Regnvand fra boligområdet skal ledes til kloak i Åvej og derfra videre til det eksisterende regnvandsbassin med udløb til Kvalsholm Bæk via E28RUL1. Forvaltningen vurderer, at merudledningen til Kvalsholm Bæk pga. det nye boligområde er så begrænset at den ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af bækken, da der kun er tale om regnvand fra 5 ejendomme.

 

Der gælder særlige forhold vedr. kloakering, når en tidligere erhvervsmatrikel udstykkes. Når boligområdet med de 5 boliger etableres, skal udstykker være opmærksom på dette. Udstykker skal selv betale for detailkloakken frem til skel for de nye boligmatrikler. Udstykker kan efterfølgende overdrage kloakken til Herning Vand, hvis det på forhånd er aftalt mellem parterne, og hvis kloakken er udført efter Herning Vands forskrifter. Udstykker skal derfor indgå aftale med Herning Vand vedr. kloakering af det nye boligområde.

 

Herning

I Herning er der en fejl i Spildevandsplanens skema over udløb. Det er planlagt, at regnvand fra opland A27-9 (som ligger lige syd for Dronningens Boulevard), skal udledes via udløb A01RUL1 til Vestre Kanal. Herning Vand ønsker dette rettet, så det i stedet fremgår, at udledning skal ske via A27RUL2 til Tyvkær Bæk. Alt regnvand fra oplandet vil blive forsinke og renset i regnvandsbassin, og udledning af regnvand til Tyvkær Bæk forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af bækken.

 

Alt spildevand fra ovennævnte oplande i Sunds og Herning ledes til renseanlæggene i de to byer.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 06.00.00-P16-2-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Svæveflyvecenter Arnborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes for at ajourføre spildevandsplanlægningen for området ved Arnborg Svæveflyveplads. Desuden for at sikre, at spildevandsafledningen fra området fremover kan ske miljømæssigt forsvarligt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Byråd vedtog i januar 2015 en ny lokalplan for Svæveflyvecenter Arnborg (lokalplan 79.T7.4). I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blev Herning Vand og Herning Kommune opmærksomme på, at området ved Svæveflyvecenter Arnborg ikke er medtaget i kommunens spildevandsplan, selvom spildevand fra området ledes til kloak i Arnborg. Det blev derfor aftalt, at området skulle optages i spildevandsplanen. Herning Kommune har været i dialog med både Herning Vand og Svæveflyvecenter Arnborg om kloakforhold og tilslutninger i området, ligesom der har været afholdt møde mellem parterne i sagen. Herning Kommune skrev den 2. juli 2019 til svæveflyvecenteret for at informere om, at tillægget til spildevandsplanen ville blive udarbejdet efter sommerferien.

 

Baggrund
Der har i mange år været en afledning af spildevand fra svæveflyvecenterets område til den offentlige kloak i Arnborg. Svæveflyvecenteret etablerede i midten af 1970’erne en lang trykledning på matr. 3z og 1f, Gl. Arnborg By, Arnborg. Ledningen er tilsluttet Herning Vand A/S kloak i Sportsvej.

 

Oprindeligt blev der kun afledt spildevand fra én fælles toiletbygning på flyvepladsen. Dette var i overensstemmelse med intentionerne i den oprindelige lokalplan for området (fra 1992), hvor der var lagt op til, at toilet og bad var samlet i én fælles bygning, og at området ikke skulle kloakeres i stort omfang.

 

På nuværende tidspunkt er adskillige hytter i området tilsluttet den private ledning. Tilslutningen er sket løbende. Tankningspladsen i tilknytning til flyvepladsen er også tilsluttet kloakken. Den private ledning modtager desuden spildevand fra hytter med samletanke. Tankene tømmes af en entreprenør, som afleverer spildevandet i pumpestation i tilknytning til ledningen.

 

Hytter og øvrige bygninger, hvorfra der afledes spildevand, ligger på matr. 1 ak og matr. 3 z, Gl. Arnborg By, Arnborg. Se kortudsnit herunder, hvor trykledningen ses som en rød stiplet linje.

 

 

Svæveflyvecenteret sendte den 1. april 2015 en tegning over området, hvor samtlige bygninger og kloakforhold på de to matrikler er angivet.

 

Tegningen viser

 • at der ligger 33 hytter på matr. 1 ak, som er på ca. 24 ha. Af disse er 12 tilsluttet kloakken og 19 er tilsluttet samletanke. To hytter er uden afløb. På den nordlige del af matriklen er der plads til telte/camping.
 • at selve svæveflyvecenteret, flere servicebygninger og et antal hytter ligger på matr. 3 z, en matrikel på ca. 430 ha. I alt er der 49 bygninger. Af disse er 23 tilsluttet kloakken og 21 tilsluttet samletanke. Fem er uden afløb. Mod syd er der plads til telte/camping.

 

Forvaltningen vurderer, at det miljømæssigt er hensigtsmæssigt, at spildevand fra hytterne ledes direkte til kloak, når der er etablereret en kloak i området. På sigt bør alle hytter med afløb (fra toiletter og/eller køkken) derfor tilsluttes kloakken. Alle nye hytter, der etableres i området, skal ligeledes tilsluttes kloaksystemet. Hytter, som på nuværende tidspunkt leder spildevand til samletanke, kan fortsætte med at aflede spildevand til de etablerede tanke, så længe tankene er egnede til opsamling og opbevaring af spildevand. Hvis tankene bliver utætte eller af andre grunde ikke længere fungerer efter hensigten, skal afløb fra hytterne tilsluttes kloaksystemet. I løbet af en årrække vil alle spildevandsafledninger i området dermed blive tilsluttet det offentlige kloaksystem.

 

Der er ingen regnvandskloak i området. Regnvand fra tage på hytter og øvrige bygninger skal derfor som hidtil nedsives på egen grund.

 

 

Nyt opland i spildevandsplanen

Med dette tillæg indføres en del af området ved Svæveflyvecenter Arnborg som kloakeret opland i Herning Kommunes Spildevandsplan. Oplandet navngives N13 (se bilag 1.1). Oplandet består af hele matr. 1 ak og en del af matr. 3 z Gl. Arnborg by. Oplandet er på 12,64 ha. Hytter og bygninger udgør dog reelt kun en lille del af oplandsarealet.

 

Øvrige forhold
Al kloak på svæveflyvecentrets egne matrikler er intern, privat kloak, og det er grundejer, der står for drift og vedligehold af kloakken. En del af trykledningen ligger uden for svæveflyvecenterets matrikler, men er i følge forvaltningens oplysninger anlagt og ejet af centeret. Svæveflyvecenter Arnborg bør afklare med Herning Vand, om hele trykledningen skal forblive privat frem til tilkoblingen til den offentlige ledning i Sportsvej i Arnborg, eller om Herning Vand skal overtage den del af ledningen, der ligger uden for svæveflyvecentrets matrikler.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at svæveflyvecenteret selv skal afklare forhold vedrørende betaling for afledning af spildevand med Herning Vand. Svæveflyvecenteret skal ligeledes indgå aftale med Herning Vand vedrørende eventuelle opkrævninger af tilslutningsbidrag for eksisterende og kommende tilslutninger.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Tillæg nr. 28 til Herning Spildevandsplan 2015-2025 er foreløbig vedtaget.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.01.00-A00-6-19 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Budgetoverholdelse på serviceområde 16, Børn og Familie

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Antonio M. Barahona, Anne Marie Muff

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget følger udviklingen i økonomien på serviceområde 16, Børn og Familie. Som følge af vedtagelse af budget for 2020 forventes en ubalance på området på -4,1 mio. kr i 2020.

 

Børne- og Familieudvalget besluttede den 18. september (punkt 105), at ”der udarbejdes konkrete forslag til, hvilke praksisændringer og eventuelle justeringer af serviceniveauet, der kan overføres fra de 3 udvalgte sammenligningskommuner til Herning Kommune med henblik på at fortsætte tendensen fra 2015 – 2019 med reduktion af udgifterne.” Tilsvarende arbejdes der med at beskrive yderligere reduktioner til finansiering af merforbrug, der forventes overført fra 2019 til 2020. Det bemærkes, at afviklingen af det overførte meforbrug først bliver mulig, når forbruget er mindre end budgetrammen.

 

Sagen er genoptaget fra Børne- og Familieudvalgets møde den 23. oktober 2019 (punkt 124) efter drøftelse i MED-systemet og Handicaprådet. Udvalget traf følgende beslutninger den 23. oktober:

 • "Spor 1" blev taget til efterretning.

Udvalget godkendte nedenstående ift. iværksættelse af information og drøftelse i MED-systemet samt udtalelse i Handicaprådet:

 • "Spor 2" som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelse svarende til Ikast-Brande-niveau samt med reduktion af følgeudgifter og
 • "Spor 3" med reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk, med ændring af praksis for kørselsgodtgørelse fra høj til lav takst samt reduktion af psykologområdet med et årsværk.

 

Sagen fremlægges til udvalgets endelige beslutning, hvor input fra Handicaprådet og MED-systemets behandling af sagen indgår, og til beslutning om fremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Som præsenteret på Børne- og Familieudvalgets møde den 23. oktober 2019 (punkt 124) forventes en ubalance på 4,1 mio. kr. i 2020 på serviceområde 16, Børn og Familie samt et merforbrug fra 2019 som forventes overført til 2020. Udviklingen af udgifter på området har siden udrulningen af Herningmodellen i 2016 været faldende, mens udviklingen på landsplan er gået den modsatte vej. Ambitionen er derfor at fastholde samme faldende tendens i de kommende år for på sigt at bringe forbruget i balance med budgetterne. Ved vedtagelse af budget 2020 er der tilført foranstaltningsområdet 5,9 mio. kr. Derudover er der tilført tandplejen 0,3 mio. kr. Der resterer således en økonomisk ubalance på 4,1 mio. kr i 2020.

 

Fra 2021 og frem er rammen på serviceområde 16 reduceret med knap 1 mio. kr., jf. tidligere budgetforligsbeslutninger (0,3%-besparelsen). Desuden er foranstaltningsområdet tilført 2,5 mio. mindre end i 2020, jf. budgetforlig for 2020. Derfor stiger afvigelsen mellem budgetrammen og forventede udgifter fra 2021 til -7,3 mio kr. Nedenstående tabel illustrerer budgetpræmisserne i en 4-års periode:

 

 

 

Der er fremlagt ”tre spor” for at håndtere den økonomiske ubalance. Det ene spor har fokus på håndtering af det generelle udgiftspres på foranstaltningsområdet. Det andet spor er et forslag til en specifik konkret indsats for at mindske udgiftsniveauet på plejefamilieområdet. Det tredje spor handler om kortsigtede tiltag, som er nødvendige for at kunne opnå økonomisk balance.

 

Spor 1: Håndtering af generelt udgiftspres
I tråd med Herningmodellens mindset arbejdes løbende med videreudvikling af indsatstrappen med henblik på at undgå, at flere børn og unge kommer i en situation, som fører til et anbringelsesgrundlag. Herudover er der fokus på at tilpasse indsatsernes indhold og varighed. Det eventuelle provenu, der er i disse tiltag, vil blive anvendt til at modstå det økonomiske pres på området.

 

Spor 2: Reduktion af udgiftsniveauet ved konkrete tiltag på plejefamilieområdet
Det handler om at reducere udgiftsniveauet på lang sigt med en gradvis indfasning af en ændret standard. Plejefamilieområdet er budgetmæssigt udfordret, og samtidig viser benchmarksanalysen, at der er et økonomisk rationale i at ændre serviceniveauet.

 

Spor 2 består af 4 tiltag:

1. Øget antal af netværksanbringelser

2. Genforhandling af aftaler til mindre vederlag

3. Nedsættelse af standard for plejevederlag ved nye anbringelser

4. Reduktion af følgeudgifter

 

Spor 3: Yderligere tiltag

Da indfasning af standarden fra spor 2 er en langsigtet strategi, er provenuet begrænset i de første år. Derfor er yderligere tiltag for at opnå økonomisk balance i 2020 nødvendige. Spor 3 består af 3 tiltag:

 

A. Reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk

B. Ændring af praksis for kørselsgodtgørelse - fra høj til lav takst

C. Reduktion af psykologområdet med et årsværk

 

Tabellen nedenfor viser det samlede overblik over ubalancen og muligheder for håndtering.

 

 

Tabellen viser, hvordan de forskellige spor vil påvirke den økonomisk udvikling i de kommende 4 år. Spor 1 skal gerne modvirke stigning af udgifter på foranstaltningsområdet. Spor 2 medvirker til at billiggøre udgifter til plejefamilieområdet, som ifølge benchmark ligger højt i forhold til sammenlignelige kommuner. Spor 3 er nødvendig for at kunne opnå økonomisk balance.

 

Udvalget besluttede den 23. oktober at sende

 • "Spor 2" som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelse svarende til Ikast-Brande-niveau samt med reduktion af følgeudgifter og
 • "Spor 3" med reduktion af talehørelærerområdet med et årsværk, med ændring af praksis for kørselsgodtgørelse fra høj til lav takst samt reduktion af psykologområdet med et årsværk

til information og drøftelse i MED-systemet samt udtalelse i Handicaprådet. Input fra drøftelser i MED-systemet og udtalelse fra Handicaprådet fremsendes til udvalget inden udvalgsmødet.


Supplerende til sagsfremstillingen kan det oplyses, at udvalget på baggrund af input fra MED-organisationen og Handicaprådet besluttede at indstille følgende til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet:

 

at "spor 1" tages til efterretning,

at "spor 2" godkendes, som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelser samt med reduktion af følgeudgifter,

at give forvaltningen i opdrag at belyse, hvordan brug af 'fritidsfamilier' kan bidrage til forebyggelse af anbringelser og

at godkende et "spor 3" finansieret ved en reduktion af udgifterne til kørselsesgodtgørelse ved ændring af praksis fra høj til lav takst, ved forventede merindtægter på dagtilbudsområdet samt ved omlægning af rådgiverfunktioner i Center for Børn og Forebyggelse (se bilag).

 

Økonomien i de indstillede tiltag ses i nedenstående tabel:

 

 

Økonomi

Merforbruget i 2019, som forventes overført til 2020, kan først påbegyndes afdraget i 2022, jf. tabel 2. Det vil derfor være fra 2025 og frem, hvor området vil være gældfrit.

Dette forudsætter følgende:

 • Ovenstående reduktioner godkendes
 • Forventet merforbrug i 2019 overføres til 2020, jf. Herning Kommunes styringsprincipper
 • Udgiftsstigningen på foranstaltningsområdet standses i de kommende år. Det kan yderligere påvirkes af ny lovgivning og ændret opgavefordeling mellem region, stat og kommune o.l.

 

Endvidere skal det bemærkes, at alle tal fremgår i 2019 pris og lønniveau, for at de bliver sammenlignelige.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at "spor 1" tages til efterretning
at "spor 2" godkendes som beskrevet med øget antal af netværksanbringelser, med genforhandling af aftaler til mindre vederlag, med nedsættelse af standard til plejevederlag ved nye anbringelser samt med reduktion af følgeudgifter
at forvaltningen gives i opdrag at belyse, hvordan brug af 'fritidsfamilier' kan bidrage til forebyggelse af anbringelser
at et "spor 3" finansieret ved en reduktion af udgifterne til kørselsesgodtgørelse ved ændring af praksis fra høj til lav takst, ved forventede merindtægter på dagtilbudsområdet samt ved omlægning af rådgiverfunktioner i Center for Børn og Forebyggelse godkendes (se bilag).

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Børnehuset Brændgård ønsker at etablere standplads til bus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Tove Mortensen

Sagsresume

Brændgård pasningsdistrikt mangler børnehavepladser. Børnehuset Brændgård kan ikke etablere flere pladser i eksisterende bygninger og ansøger derfor om etablering af standplads til bus som "rullende grupperum" til 22 børn. Børnehuset Brændgård har mulighed for at overtage en ledig bus fra Spilophuset i Hammerum-Gjellerup.

Sagsfremstilling

Brændgård pasningsdistrikt mangler akut børnehavepladser. Børnehuset Brændgård kan ikke etablere flere pladser i eksisterende bygninger og ansøger derfor om etablering af standplads til bus som "rullende grupperum" til 22 børn. Børnehuset Brændgård har mulighed for at overtage en ledig bus fra Spilophuset i Hammerum-Gjellerup. Bussen fra Spilophuset er af ældre dato men velfungerende og indrettet som rullende grupperum til børnehavebørn med tilhørende garderobe- og toiletfaciliteter. Forvaltningen vurderer denne løsning som en god, fleksibel og forholdsvis billig løsning på den akutte pladsmangel til børnehavebørn i Brændgård pasningsdistrikt.

 

Når man har en bus som "rullende grupperum", skal der etableres en standplads til bussen. Standpladsen skal have fast bund, mulighed for at tømme spildevandtanken i en spildevandskloak og mulighed for at påfylde vand og strøm på bussen. Børnehuset Brændgård har en velegnet plads med fast bund, men der skal etableres spildevandsbrønd, vandforsyning og strømskab. Etableringen vil ske i samarbejde med Teknik og Miljø. Det forventes, at Børnehuset Brændgård vil være klar til tage imod de ekstra børn fra den 1. januar 2020.

 

Institutioner med "rullende grupperum" tildeles 137.000 kr. årligt fra Dagtilbuds driftsbudget til omkostninger til bus (drivmidler, vedligeholdelse, uddannelse af chauffører mv).

Økonomi

Bus og standplads forventes at ville koste i alt 120.000 kr. Fordelt med 40.000 kr. til klargøring af bussen og 80.000 kr. til etablering af kloak, vand og strøm. Finansieringen på 120.000 kr. foreslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Børnehuset Brændgård udvider kapaciteten til børnehavebørn med 22 pladser i form af et "rullende grupperum" (bus)
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 120.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 27.03.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Overtagelse af det regionale dag-og døgntilbud Nørholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På udvalgsmødet d. 20. august 2019, punkt 76, tog Social- og Sundhedsudvalget beslutning om at gå i dialog med Region Midtjylland med henblik på at opnå et mere detaljeret beslutningsgrundlag i forhold til en eventuel overtagelse af Nørholm.

 

Nørholm er et bo- og dagtilbud, bestående af 5 afdelinger med 35 botilbudspladser og 18 dagtilbudspladser, til målgruppen voksne med udviklingshæmning af varierende grad, problemskabende adfærd og dom, en målgruppe som Herning Kommune ikke aktuelt har tilbud til. Nørholm er et tilbud under ”Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD” (SUA) i Region Midtjylland.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse har afholdt møder med Regionen, og der er modtaget uddybende oplysninger om Nørholm. Det er oplysninger, som vedrører jura, økonomi, målgruppe, kvalitet i indsatsen, personaleforhold, bygningsmasse, sikkerhedsforhold mm.

 

Herudover sender Region Midtjylland bemærkninger vedrørende påtænkt overtagelse af Nørholm .

Sagsfremstilling

De juridiske rammer og forbehold ved en overtagelse

Kommunen har i medfør af servicelovens § 186 mulighed for at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Såfremt kommunalbestyrelsen, ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal dette meddele regionsrådet senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år.

 

Social- og Indenrigsministeriet har på forespørgsel oplyst, at der ikke er mulighed for fristforlængelse.

 

Selve spørgsmålet om, hvorvidt tilbuddet skal overtages af beliggenhedskommunen, skal ikke forhandles, da det alene er en beliggenhedskommunes kommunalbestyrelse, der kan bestemme, om den vil overtage et regionalt tilbud.

 

Hvis en kommunalbestyrelse beslutter at overtage en regional institution eller et regionalt tilbud, der er beliggende i kommunen, er det et vilkår for overtagelsen, at tilbuddet fortsat indgår i den årlige rammeaftale, og at tilbuddet skal stå til rådighed for øvrige kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen. Tilbuddene indgår således i den regionale forsyning på samme måde, som hvis tilbuddene fortsat var drevet af regionsrådet.

 

Den beliggenhedskommune, som har overtaget et regionalt tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, kan ikke nedlægge tilbuddet eller omlægge det til andre eller nye målgrupper, medmindre det aftales i forbindelse med indgåelse af eller ændring af rammeaftalen. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd skal dog ikke opretholde et tilbud, hvis efterspørgslen efter tilbuddet er så lille, at det er uforholdsmæssigt dyrt at opretholde, og hvis der kan findes et alternativt tilbud til de resterende beboere.

 

Herning Kommune skal dermed ved en eventuel overtagelse være indstillet på disse forpligtelser og krav, der følger med ved overtagelse af et tilbud, som er omfattet af rammeaftalen.

 

Efter eventuel fremsendelse af ønske om overtagelse af Nørholm, skal Regionen udarbejde et udkast til aftale. Med udgangspunkt i udkastet forhandles der en endelig aftale. Forhandlingerne kan også føre frem til, at ønske om overtagelse af Nørholm frafaldes.

 

Økonomien

Reglerne om kommunale overtagelser af regionale tilbud fremgår af Servicelovens § 186-187. Kommunen, som overtager et tilbud, overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af tilbuddet. Hvis aktivernes værdi overstiger passivernes værdi, skal regionen kompenseres herfor.

 

Regionen oplyser, at der ikke er gæld eller lån tilknyttet Nørholm, som skal indgå ved en eventuel overdragelse. Værdien af aktiver er af regionen opgjort til følgende (mio. kr.):

 

Ejendommen Allingevej 6

6,435

Ejendommen Hvidkildevej 12

5,959

Tekniske anlæg

0,581

Igangværende anlæg

1,273

I alt

14,247

 

Med en overtagelse af tilbuddet følger en feriepengeforpligtelse overfor de ansatte på ca. 2,8 mio. kr. Forpligtelsen skal modregnes i kompensationen til regionen. Kompensationen vil således udgøre ca. 11,4 mio. kr.

 

Hvis det besluttes, at Herning Kommune skal fortsætte drøftelserne med Regionen om en overtagelse, skal der foretages en dybere vurdering og forhandling omkring værdiansættelsen af aktiverne.

 

En overtagelse af Nørholm vil indebære, at Herning kommune overtager et takstfinansieret budget på ca. 40 mio. kr.:

 

Regnskabsudvikling:

 

Regnskab 2016

(1.000 kr.)

Regnskab 2017

(1.000 kr.)

Regnskab 2018

(1.000 kr.)

SUA’s drift (Nørholms andel)

31.909

33.004

34.971

 

Kvaliteten i indsatsen

Forvaltningen har fra Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter fået viden om niveauet for den faglige indsats og kvalitet på Nørholm.

 

Socialtilsyn Midts vurdering er, at SUA og hermed også Nørholm samlet set lever op til kravene om den fornødne kvalitet i tilbuddet (jf. Lov om Socialtilsyn § 6), og der er derfor heller ikke i tilsynets rapporter fra 2017-2019 givet nogle anmærkninger.

 

I tilsynsrapporten fra 2018 får SUA en gennemsnitlig score på 4,1. Det er på en skala fra 1-5, hvor 1 betegner, at kvaliteten i meget lav grad er opfyldt og 5, at kvaliteten i meget høj grad er opfyldt.

 

Konklusionen er, at SUA og Nørholm er tilbud, som leverer en rimelig faglig kvalitet på forskellige områder, hvilket siger noget om, at der er tale om en veldrevet organisation.

 

Fra Arbejdstilsynets seneste besøg i 2017, er vurderingen ligeledes, at Nørholm lever op til den fornødne kvalitet og arbejdsmiljøloven.

 

Personalegruppen

Vedrørende Nørholms personalegruppe så har forvaltningen fået oplyst, at der pr. 1. juli 2019 er i alt 79 ansættelsesforhold, hvor den største gruppe udgøres af socialpædagoger (45 ansættelsesforhold) og af omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Aktuelt er der ansat 3 funktionsledere.

 

Sikkerhedsforhold og målgruppe

For perioden 1. sept. 2016 – 1. sept. 2019 har Nørholm samlet set indsendt 57 magtanvendelsesindberetninger. Hovedparten er magtanvendelser efter servicelovens § 126 Akut Fastholdelse og Føren.

 

Fra 2017-2019 ses en stigning i antallet af rømninger. I 2017 er der sket 10 rømninger, fordelt på 4 borgere, I 2018 65 rømninger, fordelt på 4 borgere og i 2019 113 rømninger, fordelt på 2 borgere.

 

Fra 2016-2019 ses dog et markant fald i vold, trusler og chikane (VTC) mod medarbejdere. Det er gået fra 386 hændelser i 2016 til 143 hændelser i 2018 og til 79 hændelser i 2019 (indtil 6.9)

 

Vedrørende vold mellem borgerne på Nørholm, så er der sket 4 hændelse i 2017, 24 i 2018 og 5 i 2019.

 

Gennem de seneste tre år har der ikke været surrogatfængslinger på Nørholm.

 

Disse oplysninger er med til at bekræfte, at Nørholms målgruppe er anderledes end målgrupperne på tilbuddene i Handicap og Psykiatri. Det forholdsvis store antal af rømninger er et vilkår, og hvad der kan forventes i forhold til denne målgruppe med dom, problemskabende adfærd og forskellige komplekse problemstillinger og diagnoser. Stigningen kan være en forklaring på, at målgruppen på Nørholm over årene har ændret sig, f.eks. i forhold til at borgerne i dag har mere komplekse problemstillinger end tidligere.

 

Faldet i VCT-hændelser er med til at bekræfte kvaliteten i den faglige indsats på Nørholm.

 

Lokalitet og bygninger

Nørholm er beliggende på adressen Allingevej 6, Allingevej 2 og Hvidkildevej 12 i Herning.

 

Vedrørende Allingevej 6 (her hvor de primære bygninger er beliggende), så udgør grundarealet 7483 m² og det bebyggede areal 2697 m². Den bygningsmæssige stand kan umiddelbart sammenlignes med den kommunale standard for lignende byggerier.

 

Den bygningsmæssige stand for alle Nørholm-bygningerne samt den tekniske del undersøges nærmere ved en overtagelse.

 

Forvaltningens vurdering

På baggrund af ovennævnte oplysninger, er det forvaltningens vurdering, at Herning Kommune og Handicap og Psykiatri har den størrelse, de erfaringer, den faglighed og de kompetencer, der skal til for at drive Nørholm videre på en særdeles god måde. Det er på en måde, som er til gavn for både borgerne på Nørholm, Herning Kommune og for øvrige samarbejdskommuner.

 

Nørholm vil blive videreført med samme grundlæggende forudsætninger som nu. Det indebærer, at Herning Kommune vil leve op til forsyningsforpligtelsen. Forvaltningen er endvidere meget interesseret i at udvikle et lokalt partnerskab med andre kommuner og i den forbindelse invitere ind til dialog og sparring omkring Nørholm. Der er behov for en fælles base, hvor vi kan udvikle de ”særlige” løsninger, og hermed sikre den fremtidig udvikling af specialiserede tilbud.

 

En forankring af Nørholm ind i Handicap og Psykiatri vil give muligheder for både Nørholm, Handicap og Psykiatri og Herning Kommune.

 

Overtagelse af Nørholm er et væsentligt element i nytænkningen indenfor Handicap og Psykiatri. Egen kapacitet til at udføre opgaver skal øges markant både indenfor volumen og indenfor tilbudsbredde. Det er en nødvendig strategisk retning i "sælgers marked".

 

Drøftelse i SektorMED i Handicap og Psykiatri

Overtagelsen af Nørholm har været drøftet i SektorMED i Handicap og Psykiatri den 18. november 2019. SektorMED vurderer, at Herning Kommune har et godt fagligt afsæt, som matcher det som Nørholm har brug for, og alle byder Nørholm velkommen og ser frem til et gensidigt udviklende samarbejde.

 

SektorMED anbefaler, at Herning Kommune hurtigst muligt inddrager medarbejdere og ledere på Nørholm i udviklingen af de nærmere planer for fremtiden og det anbefales, at der bliver særligt fokus på udviklingen af en kompetenceudviklingsplan og udviklingen af en plan for fastholdelse af specialet på Nørholm.

 

Medarbejdersiden gør særligt opmærksom på, at et specialiseret tilbud som Nørholm er særligt følsomt overfor driftsvilkår, som medfører reduktioner på for eksempel kompetenceudvikling og vikardækning.

 

Øvrige forhold

I forbindelse med drøftelser med Region Midtjylland har Herning Kommune fået oplyst, at 10 ud af 14 nuværende beboere på Nørholm kan flyttes ud af tilbuddet.

 

Det er for 9 ud af 10 beboere ny viden og disse oplysninger burde løbende være tilgået Herning Kommune. Borgerne skal have de rette tilbud og økonomisk er det dyrt, at have borgere placeret i for indgribende tilbud som Nørholm.

 

Det er en fælles forventning, at der kan opnås en række takstreduktioner, som tilsammen vil beløbe sig til ca. 900.000 kr. på helårsbasis i 2020 stigende til ca. 1.100.000 kr.

 

Herning Kommune har taget forbehold for eventuel tilbagebetalingskrav.

 

Uanset resultatet af takstforhandlinger arbejdes der for at alle udskrivningsparate borgere flyttes fra Nørholm.

 

Nørholm sælger pladser til en række andre kommuner. Administrativt er der rettet henvendelse til Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg kommuner. Alle kommuner oplyser, at Herning kommune vil kunne varetage opgaven med at drive Nørholm.

 

Region Midtjylland

 

Region Midtjylland sender bemærkninger til sagen.

 

En eventuel kommunal overtagelse af Nørholm vil svække Region Midtjyllands driftskapacitet for specialområder for Udviklingshæmning og ADHD væsentligt.

 

Driftskapaciteten oplyses som værende vigtig for opretholdelse af både stordriftsfordele og faglige specialkompetencer på nuværende niveau til gavn for både indskrevne borgere og andre kommuner.

 

Det kan supplerende til sagsfremstillingen oplyses, at Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sagen sendes i høring i Handicaprådet forud for behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at Herning Kommune, inden 31. december 2019, meddeler Regionsrådet i Region Midtjylland, at Herning Kommune ønsker at overtage Nørholm
at Region Midtjylland har mulighed for at fremsætte alternative muligheder med frist til 1. marts 2020.

 

Peter Villadsen ikke kan tiltræde indstillingen. Anne Marie Christensen tager forbehold, indtil Byrådets stillingtagen til sagen.

 

Tommy Tønning tager forbehold, indtil Byrådets stillingtagen til sagen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Socialdemokratiet (A), Borgerlisten (G), Peter Villadsen (F), Erling Præstekjær (O) samt Jørn Vedel Eriksen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 82.20.00-P19-2-19 Sagsbehandler: Karin Locander  

Fleksibel anlægspulje - principper for anvendelse af puljen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Marie Muff

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat midler til en fleksibel anlægspulje under Social- og Sundhedsudvalgets området til anvendelse af ændringer af bygningsmassen på Handicap og Psykiatriområdet.

 

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af principper for anvendelse af puljen.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri er udfordret på kapaciteten. Borgere må placeres i tilbud i andre kommuner ofte fordi de bygningsmæssige rammer ikke er til stede.

Beregninger viser, at der kan være en merudgift på op til 15 % ved anbringelse i andre kommuner i forhold til anbringelse i Herning Kommune.

Med henblik på hurtigt at kunne agere i ft anbringelse af borgere i egen kommune er der i budgettet for 2020 og frem afsat 2 mio. kr. årligt til en fleksibel anlægspulje, som kan bidrage til løsninger i den eksisterende bygningsmasse.

F.eks. kan flytning af en dør, sikring af flugtveje – eller en mindre tilbygning være altafgørende for muligheden for at løse opgaven inden for Herning Kommune.

 

Det foreslås, at følgende principper følges ved anvendelse af midler fra den fleksible anlægspulje:

 

 • Projekter under 0,5 mio. kr. kan godkendes administrativt af direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • Projekter over 0,5 mio. kr. godkendes af formanden for Social- og Sundhedsudvalget
 • I forbindelse med årsregnskabet fremlægges anvendelsen af puljen for Byrådet.

 

Den fleksible anlægspulje vil endvidere indgå i de to årlige budgetopfølgninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ovenstående forslag til principper for anvendelse af fleksibel anlægspulje på Handicap- og Psykiatriområdet godkendes
at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 551097 Fleksibel anlægspulje, HOP med 2,0 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til Fleksibel anlægspulje for 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Sagsnr.: 27.03.22-A00-1-19 Sagsbehandler: Nete Kragelund  

Dagtilbud på handicapområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

  

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 29. maj 2019 besluttede udvalget, at dagtilbudsområdet på Handicapområdet skal differentieres, således tilbuddene bedre kan tilpasses borgernes individuelle behov.

 

Der vil fremadrettet være mulighed for modulindskrivninger: 1-5 moduler.

 

Indførsel af moduler giver anledning til serviceniveauændringer.

Udkast til modul- og serviceniveaubeskrivelser blev førstebehandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 11. september 2019, punkt 82.

 

Herefter har beskrivelserne været til høring i Handicaprådet den 10. oktober 2019 og til drøftelse i SektorMED den 18. november 2019.

 

Sagen fremlægges nu til endelig godkendelse med henblik på implementering på Handicapområdet pr. 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Ved at indføre moduler på samværs- og aktivitetstilbuddene på Handicapområdet, er der bedre mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, der har et større helhedsperspektiv.

Ved at indføre 1-5 moduler, som svarer til 1 til 5 dage, kan der arbejdes mere struktureret i samarbejdet med andre indsatser, for eksempel bostøtteområdet og botilbuddene.

 

Det vil sige, at der er bedre mulighed for at bevilge det antal dage i dagtilbuddet, der understøtter borgerens samlede indsatsplan. Dette ved at botilbuddet evt. kan understøtte, at borgeren holder fri nogle dage, eller at bostøtteområdet kan arbejde med bostøtteopgaver på en dag, hvor borgeren holder fri fra dagtilbuddet.

 

Det vil også være muligt, at indskrive borgere til en eller to dage, hvis borgeren har behov for det. I dag er der halv- eller heltidsindskrivninger, også selv om borgeren måske ikke bruger tiden fuldt ud.


Alle indskrivninger sker efter individuelle og konkrete vurderinger og gældende lovgivning om klagevejledning.

 

Selve implementeringen af den nye modulstruktur skal foretages i etaper, hvor Tre Birke og Aktivitetshuset er første etape.

 

De forventede ændringer i modulindskrivninger betyder, at belægningen på de enkeltes dagtilbud mindskes, og det medfører mindre træk i medarbejderressourcer.


Derfor skal der løbende driftjusteres, og det kan betyde opsigelser af medarbejdere.

 

SektorMED for Handicap og Psykiatri har drøftet sagen. Medarbejdersiden i SektorMED gør særligt opmærksom på en bekymring som følge af yderligere belastning af medarbejderne i dagtilbuddene og på døgntilbuddene. Det øgede pres på medarbejderne kan for eksempel medføre problemer i forbindelse med fastholdelse og rektruttering. SektorMED er opmærksomme på, at de foreslåede ændringer ikke nødvendigvis medfører lavere udgifter til transport. SektorMED foreslår, at udviklingen med implementeringen af det ændrede serviceniveau og modulindskrivninger følges tæt og vurderes om f.eks. 1 år.

  

Handicaprådets høringssvar er vedlagt.

 

Supplerende til sagsfremstillingen kan det oplyses, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status af omlægningen primo 2021.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at modul- og serviceniveaubeskrivelserne godkendes.

 

Anne Marie Christensen tager forbehold, indtil Byrådets stillingtagen til sagen.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

 

Sagsnr.: 28.06.16-P00-1-15 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Godkendelse af salg af ejendom

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.